Byla AS-240-662/2018

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė) ir Skirgailės Žalimienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. J. atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. sausio 26 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. J. skundą atsakovui Kauno apygardos teismo pirmininkui N. M., trečiaisiais suinteresuotais asmenimis byloje dalyvaujant Kauno apygardos prokuratūrai, Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai, Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui E. P., Kauno apylinkės prokuratūrai, Kauno apylinkės teismui, Kauno apylinkės teismo pirmininkui, Lietuvos apeliaciniam teismui, Teisėjų tarybai, Nacionalinei teismų administracijai ir Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, dėl administracinio akto panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas V. J. (toliau – ir pareiškėjas) 2017 m. lapkričio 7 d. kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti Kauno apygardos teismo pirmininko 2017 m. rugpjūčio 28 d. administracinį aktą Nr. (1-46)-E2-10304 ir įpareigoti iš naujo išnagrinėti pareiškėjo 2017 m. rugpjūčio 3 d. prašymą.

6Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. lapkričio 15 d. nutartimi nustatė pareiškėjui terminą iki 2017 m. lapkričio 30 d. skundo trūkumams pašalinti, t. y. pateikti prašymą atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą, prie skundo pridėti skundžiamą aktą ir skundo priede nurodytus dokumentus bei tiek skundo su priedais egzempliorių (kopijų), kad juos būtų galima įteikti kiekvienai proceso šaliai ir dar liktų egzempliorius teisme. Teismas taip pat nurodė, kad nustatytu terminu nepašalinus trūkumų, skundas bus laikomas nepaduotu ir nutartimi grąžintas.

7Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. gruodžio 13 d. nutartimi skundą laikė nepaduotu ir grąžino jį pareiškėjui, kadangi šis nustatytu laiku nepašalino minėtoje Kauno apygardos administracinio teismo nutartyje nustatytų skundo trūkumų.

8Pareiškėjas 2017 m. gruodžio 27 d. elektroniniu paštu Kauno apygardos administraciniam teismui pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 13 d. nutarties.

9Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. gruodžio 29 d. nutartimi nustatė pareiškėjui terminą iki 2018 m. sausio 12 d. trūkumams pašalinti, t. y. paduoti teismui atskirąjį skundą raštu arba teisingumo ministro nustatyta tvarka elektronine forma elektroninių ryšių priemonėmis, įrodymus, patvirtinančius skundžiamos Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 13 d. nutarties gavimo datą, taip pat patikslinti atskirojo skundo aplinkybes, kuriomis grindžiamas skundžiamos nutarties neteisėtumas ir nepagrįstumas. Pareiškėjui išaiškinta, kad šioje nutartyje nustatytu terminu nepašalinus atskirojo skundo trūkumų, jo teismui paduotas atskirasis skundas bus laikomas nepaduotu ir jam grąžintas.

10Pareiškėjui Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 29 d. nutartimi nustatytu terminu nepašalinus atskirojo skundo trūkumų, Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. sausio 26 d. nutartimi atskirasis skundas laikytas nepaduotu ir grąžintas pareiškėjui.

11II.

12Pareiškėjas V. J. atskirajame skunde prašo panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. sausio 26 d. nutartį ir klausimą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

13Pareiškėjas nurodo, kad teismas nepagrįstai ir neteisėtai reikalauja „naujo atskirojo skundo“, nes paduotas atskirasis skundas atitinka Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 371 straipsnio 3 dalies ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, pasirašymo elektroniniu parašu tikrumo ir tvarkymo bei asmens tapatybės nustatymo reikalavimus. Teismas nepagrįstai ir neteisėtai laiko atskirąjį skundą nepaduotu, nes pareiškėjas atskirąjį skundą gavo, tą faktą pripažino, trūkumų nebuvo nustatyta, į skundą reagavo, o teismas padarė pareiškėjui turtinę ir neturtinę žalą, pažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje nustatytas jo teises.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15III.

16Nagrinėjamu atveju atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pareiškėjo atskirasis skundas laikytas nepaduotu ir grąžintas pareiškėjui.

17Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 151 straipsnyje nustatyta, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skyriuje nustatytas išimtis.

18Vadovaujantis ABTĮ 138 straipsnio 2 dalimi bei 151 straipsniu, jeigu atskirasis skundas neatitinka šio įstatymo 134 straipsnyje nustatytų reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Kai per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, atskirasis skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas apeliantui. Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties grąžinti atskirąjį skundą apeliantui gali būti paduodamas atskirasis skundas. Taigi teismo nutartyje nurodytų skundo trūkumų nepašalinimas (netinkamas pašalinimas arba ne visų teismo nurodytų trūkumų pašalinimas) per teismo nustatytą terminą yra pagrindas laikyti skundą nepaduotu ir grąžinti jį pareiškėjui (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-1125-502/2015).

19Pažymėtina, jog nors šiuo atveju, vadovaujantis minėtomis nuostatomis, ir skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis grąžinti atskirąjį skundą pareiškėjui, tačiau, vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, tokiu atveju nutarties dėl trūkumų šalinimo motyvai gali būti vertinami kaip nutarties dėl skundo (prašymo) laikymo nepaduotu ir grąžinimo pareiškėjui motyvų sudėtinė dalis (žr., pvz., 2012 m. birželio 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-343/2012), todėl teisėjų kolegija šiuo atveju vertina Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 29 d. nutarties, kurioje nustatytas pareiškėjui terminas atskirojo skundo trūkumams pašalinti, teisėtumą ir pagrįstumą.

20Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. gruodžio 29 d. nutartimi įpareigojo pareiškėją pašalinti šiuos trūkumus, t. y. paduoti teismui atskirąjį skundą raštu arba teisingumo ministro nustatyta tvarka elektronine forma elektroninių ryšių priemonėmis, įrodymus, patvirtinančius skundžiamos Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 13 d. nutarties gavimo datą, taip pat patikslinti atskirojo skundo aplinkybes, kuriomis grindžiamas skundžiamos nutarties neteisėtumas ir nepagrįstumas.

21Teismas nustatė, kad pareiškėjo atskirasis skundas Kauno apygardos administraciniam teismui pateiktas elektroniniu paštu, o tai neatitinka ABTĮ 133 straipsnio, 134 straipsnio 4, 5 dalių, 151 straipsnio, Teismų įstatymo 371 straipsnio 3 dalies bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1R-332 patvirtinto Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) nuostatų.

22Taip pat, šalinant atskirojo skundo trūkumus, teismas pareiškėjui pasiūlė pateikti teismui įrodymus, patvirtinančius skundžiamos Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 13 d. nutarties gavimo datą, taip pat patikslinti atskirojo skundo aplinkybes, kuriomis grindžiamas skundžiamos nutarties neteisėtumas ir nepagrįstumas, nes minėta teismo nutartimi pareiškėjo skundą buvo nutarta laikyti nepaduotu ir grąžinti ne dėl to, kad jis buvo pateiktas netinkamu būdu (elektroniniu paštu), o dėl to, jog per teismo nustatytą terminą pareiškėjas nepateikė tinkamo skundo su priedais egzempliorių skaičiaus bei motyvuoto ir įrodymais pagrįsto prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti.

23Vadovaujantis ABTĮ 133 ir 151 straipsniais, atskirieji skundai paduodami raštu arba teisingumo ministro nustatyta tvarka elektronine forma elektroninių ryšių priemonėmis. ABTĮ 134 straipsnyje reglamentuojami apeliacinio (šiuo atveju – atskirojo) skundo forma ir turinys. Atskirąjį skundą pasirašo apeliantas arba jo atstovas; pateikiant atskirąjį skundą teismui elektroninių ryšių priemonėmis ABTĮ 134 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka, laikoma, kad atskirasis skundas yra pasirašytas (ABTĮ 134 str. 4 d. ir 151 str.). Kai atskirasis skundas paduodamas elektroninių ryšių priemonėmis, asmens tapatybė patvirtinama Teismų įstatyme nustatytais būdais (ABTĮ 134 str. 5 d. ir 151 str.).

24Teismų įstatymo 371 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad proceso dalyviai turi teisę visus procesinius dokumentus ir su teismo procesu susijusią informaciją teismams teikti elektroninės formos, teisingumo ministro nustatyta tvarka naudodami elektroninių ryšių priemones. Asmenys, teikiantys procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis, turi juos pasirašyti saugiu elektroniniu parašu arba savo asmens tapatybę patvirtinti kitais būdais (per elektroninės bankininkystės sistemas ir pan.), arba užsiregistruoti teismų informacinėje sistemoje. Asmens tapatybės patvirtinimo reikalavimus ir būdus nustato teisingumo ministras.

25Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarka nustatyta minėtame Apraše. Nuo 2017 m. sausio 1 d. galiojančioje Aprašo redakcijoje nustatyta, kad procesiniai dokumentai elektroninių ryšių priemonėmis teismui pateikiami naudojantis Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko Viešųjų elektroninių paslaugų posistemiu (toliau – ir VEP posistemis), išskyrus Aprašo 8–91 punktuose nurodytus atvejus (Aprašo 3 p.). Aprašo 8–91 punktuose nustatytos išimtys, susijusios su procesinių dokumentų pateikimu administracinių teisės pažeidimų bei baudžiamosiose bylose. Pagal Aprašo 4 punktą, asmuo prie LITEKO VEP posistemio paskyros gali prisijungti Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale, adresu www.e.teismas.lt. Aprašo 5 punkte numatyta, jog jungdamasis prie LITEKO VEP posistemio paskyros, asmuo privalo patvirtinti savo tapatybę. Asmuo savo tapatybę gali patvirtinti: naudodamasis valstybės informacinės sistemos, per kurią asmenims teisės aktų nustatyta tvarka teikiamos institucijų viešosios ir administracinės elektroninės paslaugos, teikiamomis priemonėmis (5.1 p.); naudodamasis teismo suteiktais asmenį identifikuojančiais prisijungimo duomenimis (5.2 p.).

26Taigi iš nurodytų teisės aktų nuostatų matyti, kad šiuo metu teisės aktai nustato, jog procesiniai dokumentai elektroninių ryšių priemonėmis administraciniam teismui pateikiami tik naudojantis Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko VEP posistemiu, atitinkamu būdu patvirtinant savo tapatybę.

27Teisėjų kolegija, nagrinėdama pareiškėjo atskirojo skundo priėmimo medžiagą, nustatė, kad 2017 m. gruodžio 27 d. pareiškėjas elektroniniu paštu išsiuntė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 13 d. nutarties, t. y. ne naudojantis Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko VEP posistemiu, o kitu (elektroniniu) būdu, ir byloje nėra atskirojo skundo egzemplioriaus su pareiškėjo originaliu parašu. Atsižvelgiant į tai, vertintina, jog Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. gruodžio 29 d. nutartimi teisėtai ir pagrįstai šiuo aspektu pripažino, kad toks pareiškėjo atskirojo skundo padavimas neatitinka ABTĮ 133 straipsnio, 134 straipsnio 4, 5 dalių, 151 straipsnio, Teismų įstatymo 371 straipsnio 3 dalies bei Aprašo nuostatų, todėl teisėtai ir pagrįstai nustatė pareiškėjui terminą atskirojo skundo trūkumams pašalinti. Pažymėtina, jog tokios pozicijos laikomasi ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (žr., pvz., 2017 m. birželio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-514-552/2017, 2017 m. gegužės 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-402-520/2017). Vien tai, kad pareiškėjo atskirasis skundas yra pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, nesudaro pagrindo nesilaikyti kitų teisės aktais nustatytų skundo padavimo reikalavimų.

28Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjas teismo nustatytu terminu nepašalino esminio pirmosios instancijos teismo 2017 m. gruodžio 29 d. nutartyje nurodyto atskirojo skundo trūkumo, susijusio su netinkamu skundo pateikimo būdu. Be to, kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjas taip pat nepašalino ir kitų pirmosios instancijos teismo nustatytų atskirojo skundo trūkumų, t. y. nepateikė įrodymų, patvirtinančių skundžiamos Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 13 d. nutarties gavimo datą, taip pat nepatikslino atskirojo skundo aplinkybių, kuriomis grindžiamas skundžiamos nutarties neteisėtumas ir nepagrįstumas, kadangi, gavęs teismo 2017 m. gruodžio 29 d. nutartį su įpareigojimu iki 2018 m. sausio 12 d. pašalinti trūkumus, pareiškėjas jokių kitų procesinių dokumentų teismui nebeteikė. Dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai bei teisėtai skundžiama 2018 m. sausio 26 d. nutartimi nutarė laikyti pareiškėjo atskirąjį skundą nepaduotu (ABTĮ 138 str. 2 d., 151 str.). Atsižvelgus į tai, pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas, o šiuo skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

30pareiškėjo V. J. atskirojo skundo netenkinti.

31Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. sausio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. J.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas V. J. (toliau – ir pareiškėjas) 2017 m. lapkričio 7 d.... 6. Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. lapkričio 15 d. nutartimi... 7. Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. gruodžio 13 d. nutartimi... 8. Pareiškėjas 2017 m. gruodžio 27 d. elektroniniu paštu Kauno apygardos... 9. Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. gruodžio 29 d. nutartimi... 10. Pareiškėjui Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gruodžio 29 d.... 11. II.... 12. Pareiškėjas V. J. atskirajame skunde prašo panaikinti Regionų apygardos... 13. Pareiškėjas nurodo, kad teismas nepagrįstai ir neteisėtai reikalauja... 14. Teisėjų kolegija... 15. III.... 16. Nagrinėjamu atveju atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo... 17. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 18. Vadovaujantis ABTĮ 138 straipsnio 2 dalimi bei 151 straipsniu, jeigu... 19. Pažymėtina, jog nors šiuo atveju, vadovaujantis minėtomis nuostatomis, ir... 20. Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. gruodžio 29 d. nutartimi... 21. Teismas nustatė, kad pareiškėjo atskirasis skundas Kauno apygardos... 22. Taip pat, šalinant atskirojo skundo trūkumus, teismas pareiškėjui pasiūlė... 23. Vadovaujantis ABTĮ 133 ir 151 straipsniais, atskirieji skundai paduodami... 24. Teismų įstatymo 371 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad proceso dalyviai... 25. Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims... 26. Taigi iš nurodytų teisės aktų nuostatų matyti, kad šiuo metu teisės... 27. Teisėjų kolegija, nagrinėdama pareiškėjo atskirojo skundo priėmimo... 28. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjas teismo... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 30. pareiškėjo V. J. atskirojo skundo netenkinti.... 31. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. sausio 26 d.... 32. Nutartis neskundžiama....