Byla eI-558-764/2017
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Egidijos Puzinskaitės, teisėjų Mariaus Bajoro ir Rasos Ragulskytės-Markovienės, dalyvaujant pareiškėjui A. M., atsakovų atstovams Algimantui Tarabildai ir Vytautui Žekoniui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. M. skundą atsakovams valstybės įmonei ,,Regitra“ ir valstybės įmonės ,,Regitra“ Šiaulių filialui dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas A. M. kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas: 1) panaikinti

5VĮ „Regitra“ Šiaulių filialo 2016-04-29 praktikos egzamino protokolą Nr. 4191183; 2) panaikinti

6VĮ ,,Regitra“ Apeliacinės komisijos 2016-05-12 posėdžio protokolą Nr. (3.21)-31; 3) panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – Komisija) 2016-06-03 sprendimą;

74) įpareigoti VĮ ,,Regitra“ Šiaulių filialą įvertinti egzaminą kaip išlaikytą.

8Pagrįsdamas savo reikalavimus pareiškėjas nurodė, kad jis nepagrįstai pripažintas neišlaikęs A kategorijos transporto priemonės praktikos egzamino. Iš ginčijamo VĮ ,,Regitra“ Šiaulių filialo darbuotojo užpildyto praktikos egzamino protokolo nėra aišku, kokias klaidas jis padarė ir kaip jos nustatytos. Pareiškėjo nuomone, jis tinkamai atliko pratimą ,,važiavimas gyvatėle“, nenuvertė ir nepalietė nė vieno kūgio, suvaldė motociklą, todėl protokole nepagrįstai nurodyta, kad pratimas neatliktas. Net ir nustačius, kad pratimas buvo atliktas ne visai tiksliai, tai negali būti vertinama kaip kritinė klaida ar neatliktas pratimas. Pareiškėjas nesutinka ir su nustatytomis nekritinėmis klaidomis, nes variklis užgeso dėl per jautrios sankabos, tai, kad vienpusėje gatvėje, sukdamas į kairę, laikėsi kairės, nėra klaida, be to, jis nuolat nesižvalgė per petį. Paaiškinimų dėl nekritinės klaidos ,,greitis“ pateikti negali, nes nežino, ką ji reiškia. VĮ ,,Regitra“ Apeliacinės komisijos sprendimas taip pat neteisėtas, nes pareiškėjas egzaminą išlaikė, todėl neturi jo perlaikyti. Komisija, atmesdama pareiškėjo skundą, neįvykdė savo, kaip ikiteisminės ginčų nagrinėjimo institucijos, funkcijų, be to, skundą išnagrinėjo neobjektyviai ir nenuodugniai.

9Pareiškėjas taip pat prašo ištirti, ar VĮ ,,Regitra“ generalinio direktoriaus 2015-12-22 įsakymu Nr. V-169 patvirtintų Apeliacinės komisijos nuostatų (toliau – Nuostatai) 17 p. neprieštarauja Administracinių bylų teisenos įstatymo 25 str. 1 d., nustatančiai išankstinę ginčų nagrinėjimo tvarką, kadangi nustatytos ribotos Apeliacinės komisijos teisės pažeidžia Konstitucijos nuostatas ir konstitucinį teisinės valstybės principą.

10Pareiškėjas taip pat prašo ištirti, ar: 1) VĮ ,,Regitra“ generalinio direktoriaus 2013-12-23 įsakymu Nr. V-223 patvirtinto Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašo (toliau – Aprašas) 54 p., kad vairavimo egzamino metu kaip bendroji kritinė klaida, t. y. eismo įvykis, vertinama situacija, kai egzaminuojamasis nuverčia ar paliečia kūgį, atitinka Saugaus eismo keliais įstatymo 2 str. 12 p. nuostatas, nustatančias, kas laikytina eismo įvykiu. Pagal vidaus reikalų ministro 2008-09-10 įsakymą Nr. 1V-329 VĮ ,,Regitra“ generaliniam direktoriui suteikta teisė nustatyti tik valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijus bei metodus, bet nesuteikta teisė nustatyti sąvokas, prieštaraujančias aukštesnės galios teisės aktams; 2) Aprašo II priedo 2.4 p. nustatyto specialiojo pratimo ,,važiavimo gyvatėle“ išplėtimas, pridedant važiavimą ne tik greitai, bet ir lėtai, atitinka vidaus reikalų ministro 2008-09-10 įsakymu

11Nr. 1V-329 patvirtintos Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 2.1.4 p., kuriame nustatytas tik vienas specialusis pratimas. Be to, VĮ ,,Regitra“ generaliniam direktoriui buvo suteikta teisė tik nustatyti pratimo atlikimo tvarką, bet ne išplėsti jo apimtį, todėl buvo viršytos jo kompetencijos ribos.

12Teismo posėdyje pareiškėjas palaikė skunde išdėstytus argumentus ir prašė jį patenkinti. Paaiškino, kad nors A kategorijos transporto priemonės vairavimo egzaminą jau yra išlaikęs, ginčijami sprendimai sukelia teisines pasekmes, nes patyrė turtinę ir neturtinę žalą.

13Atsakovė VĮ ,,Regitra“ atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

14Atsiliepime pažymėjo, kad pareiškėjas buvo pripažintas neišlaikęs A kategorijos transporto priemonės praktikos egzamino, nes padarė vieną kritinę klaidą, t. y., važiuodamas gyvatėle lėtai, praleido dalį pratimo, ir jį atliko netinkamai. Nagrinėjant pareiškėjo apeliaciją, buvo nustatyta, kad, pildydamas egzamino protokolą, egzaminuotojas pažeidė nustatytas procedūrines taisykles, nes pažymėjo nuoseklumo kritinės klaidos langelį, kuris vertinant A kategorijos transporto priemonės praktikos egzaminą netaikomas, be to, nesilaikė protokolo pildymo instrukcijos 6 p. reikalavimų, kadangi klaidą pažymėjo ne veiksmo, kurio metu klaida buvo padaryta, atlikimo metu. Atsižvelgiant į tai, egzamino rezultatas buvo anuliuotas ir pareiškėjui leista pakartotinai laikyti egzaminą. Nuostatų 17 p. reikalavimai atitinka teisės principus, kadangi nei teisminėms, nei ikiteisminėms institucijoms nesuteikta teisė atlikti viešojo administravimo subjekto veiksmus, todėl Nuostatuose negali būti nustatyta teisė pripažinti praktikos egzaminą išlaikytu. Transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų ir metodų nustatymas yra išimtinė

15VĮ ,,Regitra“ kompetencija. Nustatant specialiojo pratimo ,,važiavimas gyvatėle“ atlikimo tvarką, buvo vadovautasi Europos Parlamento ir Tarybos 2006-12-20 direktyvos Nr. 2006/126/EB 2 priedo

166.2 papunkčio nuostatomis. Aprašas reglamentuoja specialiojo pratimo atlikimo techniką, tačiau naujo pratimo nenustato ir neišplečia jo ribų, todėl VĮ ,,Regitra“ generalinis direktorius neviršijo savo kompetencijos ribų. Pagrindo lyginti Apraše vartojamą bendrosios kritinės klaidos sąvoką su vartojama Saugaus eismo keliais įstatyme nėra, kadangi ją taiko ribotas subjektų ratas ir tik vertinant praktikos egzaminą.

17Teismo posėdyje atsakovės atstovas su pareiškėjo skundu nesutiko, palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

18Atsakovas VĮ ,,Regitra“ Šiaulių filialas atsiliepime į pareiškėjo skundą su juo nesutiko, palaikė VĮ ,,Regitra“ atsiliepime išdėstytus argumentus ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

19Teismo posėdyje atsakovo atstovas su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

20Teismas konstatuoja:

21Byloje ginčas keliamas dėl VĮ ,,Regitra“, VĮ ,,Regitra“ Šiaulių filialo bei Komisijos sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo.

22Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjas 2016-04-29 VĮ ,,Regitra“ Šiaulių filiale laikė

23A kategorijos transporto priemonės praktikos egzaminą, tačiau buvo pripažintas jo neišlaikęs, kadangi egzamino metu padarė 1 kritinę klaidą (Komisijos bylos l. 41).

24Nesutikdamas su tokiu egzamino rezultatu, pareiškėjas su 2016-05-02 skundu kreipėsi į

25VĮ ,,Regitra“ Apeliacinę komisiją (Komisijos bylos l. 38–39), kuri 2016-05-12 protokoliniu sprendimu Nr. (3.21)-31 anuliavo 2016-04-29 VĮ ,,Regitra“ Šiaulių filiale pareiškėjo laikyto praktikos egzamino rezultatą ir leido jam nemokamai pakartotinai laikyti A kategorijos transporto priemonės vairavimo egzaminą (Komisijos bylos l. 36–37).

26Nesutikdamas su šiuo VĮ ,,Regitra“ Apeliacinės komisijos sprendimu, pareiškėjas padavė skundą Komisijai, tačiau ši ginčijamu 2016-06-03 sprendimu Nr. 3R-233(AG-166/01-2016) jį atmetė kaip nepagrįstą (Komisijos bylos l. 70–72).

27Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti visus anksčiau nurodytus sprendimus kaip neteisėtus ir pažeidžiančius jo teises. Savo skundą iš esmės grindžia tuo, kad

282016-04-29 laikytą A kategorijos transporto priemonės praktikos egzaminą jis išlaikė, nes netiksliai atliktas specialusis pratimas ,,važiavimas gyvatėle“ negali būti pripažintas kritine klaida. Pareiškėjas taip pat ginčija ir kitas egzaminuotojo užfiksuotas nekritines klaidas, mano, kad

29VĮ ,,Regitra“ Apeliacinė komisija ir Komisija jo skundus išnagrinėjo neišsamiai ir nenuodugniai. Pareiškėjo teigimu, įtakos praktinio vairavimo egzamino rezultatui turėjo ir tai, kad jis buvo pradėtas ne pagal tvarkaraštyje nustatytą laiką, t. y. 8.46 val., o ne 9 val.

30Teisę vairuoti tam tikro tipo ir kategorijos motorinę transporto priemonę įgyti ar susigrąžinti norinčių asmenų teorinių žinių, praktinių transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimo sąlygos ir tvarka yra įtvirtintos Tvarkos apraše, o motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijai ir metodai, taikomi VĮ „Regitra“ egzaminuojant asmenis, siekiančius gauti vairuotojo pažymėjimą arba jį susigrąžinti, – Apraše.

31Tvarkos aprašo 38 p. nustatyta, kad praktikos egzamino metu tikrinami atitinkamos kategorijos transporto priemonės valdymo įgūdžiai ir gebėjimai, išdėstyti šio aprašo IV priede. Pagal Tvarkos aprašo IV priedą, praktikos egzamino metu turi būti patikrinta: 1) kaip egzaminuojamasis sugeba surasti, valdyti / sureguliuoti egzaminuotojo nurodytus transporto priemonės valdymo įtaisus / įrangą arba patikrinti jų būklę ir pasirengti saugiai važiuoti (1 p.);

322) kaip egzaminuojamasis sugeba atlikti specialius važiavimo manevrus (2 p.); 3) ar egzaminuojamasis tinkamai naudojasi transporto priemonės valdymo įtaisais, sugeba prisitaikyti prie eismo srauto, kelio ir oro sąlygų, pakankamai įvertina kitus eismo dalyvius ir suvokia įvairias eismo situacijas, laikosi Kelių eismo taisyklių (3 p.).

33Tvarkos aprašo IV priede nustatyta, kad A1, A2 ir A kategorijų transporto priemonių praktikos egzamino metu turi būti patikrinta, kaip egzaminuojamasis sugeba atlikti specialius važiavimo manevrus: valdyti motociklą su išjungtu varikliu: pastatyti ant stovėjimo kojelių, atremti šonine atrama, stumti, apsukti (2.1.1 p.); važiavimas motociklu siaura juosta (vėže, lenta)

34(2.1.2 p.); važiavimas aštuoniuke (2.1.3 p.); važiavimas gyvatėle (2.1.4 p.); kliūties apvažiavimas važiuojant kelyje ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu (2.1.5 p.); įsibėgėjimas (30–40 km/h greičiu) ir tikslus sustojimas nurodytoje vietoje (prieš „Stop“ liniją) (2.1.6 p.); mažo spindulio posūkis į kairę arba į dešinę (2.1.7 p.); stabdymas važiuojant kelyje ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu ir avarinis stabdymas egzaminuotojui nurodžius (2.1.8 p.).

35Tvarkos aprašo 43 p. nustatyta, kad praktikos egzamino metu taikomus transporto priemonių valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijus ir metodus tvirtina VĮ „Regitra“ generalinis direktorius.

36Pagal Aprašo 2.21 p., egzaminuojamojo įgūdžiai ir gebėjimai vairuojant transporto priemonę vertinami pagal tai, ar jis sugeba, atsižvelgdamas į pasirinktos kategorijos transporto priemonės konstrukcinius ir vairavimo ypatumus, be kita ko, išlaikyti motociklo pusiausvyrą ir valdyti jį, važiuodamas įvairiu greičiu ir įvairiomis eismo sąlygomis, atlikdamas specialiuosius važiavimo manevrus, aprašytus Aprašo II priede.

37Aprašo II priedo 2 p. detalizuojama Tvarkos aprašo IV priede nurodytų specialiųjų važiavimo manevrų atlikimo metodika ir technika. Kiek tai susiję su nagrinėjamu ginču, Aprašo

38II priedo 2.4 p. nustatyta, kad egzaminuojamasis turi važiuoti gyvatėle nesustodamas tarp šešių vienoje tiesėje išdėstytų kūgių lėtai ir greitai (ne mažesniu kaip 30 km/h greičiu). Atstumas tarp gretimų kūgių važiuojant lėtai – 3 m, greitai – 8 m.

39Pagal Aprašo 9 p., egzaminas vertinamas kaip neišlaikytas, jei egzaminuojamasis padaro devynias ir daugiau nekritinių klaidų (9.1. p.); padaro šešias nekritines klaidas, kurios vertinamos kaip viena specifinė pasikartojanti klaida (9.2. p.); padaro vieną kritinę klaidą (9.3. p.). Aprašo

4011 p. nustatyta, kad egzaminas vertinamas kaip išlaikytas, jei nėra pagrindo vertinti jį kaip neišlaikytą.

41Nagrinėjamu atveju nustatyta ir šių aplinkybių pareiškėjas neginčija, kad laikydamas

422016-04-29 praktikos egzaminą ir važiuodamas gyvatėle lėtai praleido dalį pratimo. Tai egzaminuotojas įvertino kaip kritinę klaidą – motociklo valdymo įgūdžių trūkumas, todėl pripažino, kad pareiškėjas praktikos egzamino neišlaikė. Taip pat nustatyta, kad pildydamas praktikos egzamino protokolą, egzaminuotojas pažymėjo ne tą langelį, t. y. kritinę klaidą pažymėjo ne ties ,,Motociklai. Pusiausvyra ir valdymas“, o ties ,,Nuoseklumas – priekabos atkabinimas / prikabinimas“, nors tokie pareiškėjo vairavimo įgūdžiai per praktikos egzaminą nebuvo vertinami.

43Aprašo 51.2. p. nustatyta, kad kritine klaida, vertinant pusiausvyros ir motociklo valdymo įgūdžius, laikoma, kai egzaminuojamasis neišlaiko pusiausvyros / nesuvaldo motociklo ir sudaro potencialiai pavojingą situaciją.

44Teismui pateiktame skunde ir teisminio bylos nagrinėjimo metu pareiškėjas pripažino, kad nesuvaldė motociklo, anot jo, dėl per jautrios sankabos, todėl praleido dalį specialiojo manevro ,,važiavimas gyvatėle“, t. y. važiuodamas gyvatėle lėtai praleido vieną iš šešių kūgių. Šiuos pareiškėjo paaiškinimus patvirtina ir teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirti įrodymai, t. y. praktikos egzamino vaizdo įrašas.

45Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nustatyta, kad laikydamas A kategorijos transporto priemonės praktikos egzaminą pareiškėjas padarė Aprašo 51.2 p. nustatytą motociklo valdymo klaidą, nes nesuvaldė motociklo ir netinkamai atliko specialųjį manevrą. Atsižvelgus į tai, kad motociklo nesuvaldymas pagal Aprašo 51.2 p. laikytinas kritine klaida, ir vadovaujantis Aprašo 9 ir 11 p. nuostatomis, konstatuotina, kad pareiškėjas pagrįstai pripažintas neišlaikęs 2016-04-29 praktikos egzamino.

46Kita vertus, pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (redakcija, galiojusi iki

472016-07-01) 89 str. nuostatas, administracinis aktas negali būti laikomas teisėtu, jei jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą.

48Pareiškėjo skundą ikiteismine tvarka nagrinėjusi VĮ ,,Regitra“ Apeliacinė komisija nustatė, kad pildant praktikos egzamino protokolą buvo pažeistos VĮ ,,Regitra“ direktoriaus 2011-12-27 įsakymu Nr. V-206 patvirtintos Praktikos egzamino protokolo pildymo instrukcijos 6 p. nuostatos, nes egzaminuotojas kritinę klaidą protokole pažymėjo ne veiksmo, kurio metu ji buvo padaryta, atlikimo metu, o pasibaigus egzaminui. Teismo konstatuoja, kad vadovaujantis anksčiau nurodytų Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str. nuostatomis, toks pažeidimas yra esminis, todėl jį nustačius, administracinis aktas negali būti pripažintas teisėtu ir paliktas galioti. Teismas taip pat pažymi, kad nustačius absoliutų administracinio akto panaikinimo pagrindą, VĮ ,,Regitra“ Apeliacinė komisija neprivalėjo nagrinėti kitų pareiškėjo pateiktame skunde nurodytų argumentų.

49Pareiškėjas, kreipdamasis į teismą, ginčija ir 2016-04-29 praktikos egzamino protokole pažymėtas nekritines klaidas, tačiau šiuos argumentus teismas vertina kaip teisiškai nereikšmingus. Protokole nurodytos 4 nekritinės klaidos nesukelia jam jokių teisinių pasekmių, nes neturi įtakos egzamino rezultatui. Pagal Aprašo 9 ir 11 p., egzaminas negali būti pripažintas išlaikytu dėl to, kad pareiškėjas padarė 1 kritinę klaidą.

50Pareiškėjas mano, kad įtakos egzamino rezultatui turėjo tai, kad jis buvo pradėtas anksčiau, nei nustatyta tvarkaraštyje, taip apribojant jo galimybę išbandyti motociklą.

51Tvarkos aprašo 31 p. nustatyta, kad prieš praktikos egzaminą egzaminuojamajam leidžiama susipažinti su transporto priemonės valdymu ir pabandyti važiuoti. Pagal Aprašo 8 p., egzaminas laikomas pradėtu po to, kai egzaminuotojas supažindina egzaminuojamąjį su egzamino sąlygomis ir tvarka bei atsako į egzaminuojamojo klausimus.

52Teisės aktai nereglamentuoja laiko, kiek egzaminuojamajam turi būti leidžiama išbandyti transporto priemonę, taip pat nustato, kad egzaminas pradedamas ne atėjus tam tikram laikui, o supažindinus egzaminuojamąjį su egzamino sąlygomis ir tvarka. Pareiškėjas patvirtino, kad jam buvo leista išbandyti transporto priemonę, taip pat neneigia, kad egzaminas pagal Aprašo 8 p. galėjo būti pradėtas. Atsižvelgęs į tai, teismas pareiškėjo argumentus dėl per anksti pradėto egzamino atmeta kaip nepagrįstus.

53Pareiškėjas taip pat teigia, kad jo skundą Komisija išnagrinėjo nenuodugniai ir neobjektyviai, nes neatsakė į visus skunde išdėstytus argumentus. Susipažinęs su skundo, kurį Komisija priėmė nagrinėti, turiniu (Komisijos bylos l. 21–22) ir įvertinęs Komisijos priimto sprendimo motyvus, teismas iš dalies sutinka su pareiškėjo argumentais, kad Komisija neišnagrinėjo visų skunde išdėstytų argumentų. Kita vertus, teismas dar kartą pažymi, kad dalis pareiškėjo skunde išdėstytų argumentų yra teisiškai nereikšmingi. Be to, Komisijos, kaip neprivalomos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo institucijos, sprendimas atmesti pareiškėjo skundą iš esmės yra teisėtas, todėl teismas nemato pagrindo jo naikinti, kadangi tai nepakeistų pareiškėjo teisių ir pareigų apimties.

54Administracinių bylų teisenos įstatymas nustato du savarankiškus kreipimosi į teismą prašant ištirti norminio administracinio akto teisėtumą atvejus, t. y. abstraktus prašymas ištirti norminio administracinio akto teisėtumą ir prašymas ištirti norminio administracinio akto teisėtumą ryšium su individualia byla.

55Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2016-07-01) 111 str. nuostatas, šio įstatymo 22 str. 1 d. nurodyti subjektai turi teisę prašyti administracinį teismą ištirti, ar norminis administracinis aktas (jo dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą, kai tame teisme yra nagrinėjama konkreti byla dėl jų teisių pažeidimo. Pagal to paties straipsnio 2 d., teismas atmeta prašymą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą, jeigu prašymas nėra susijęs su teisme nagrinėjama konkrečia byla (1 p.); yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčijamo norminio administracinio akto; teismo žinioje yra byla dėl ginčijamo norminio administracinio akto

56(3 p.); prašymas grindžiamas ne teisiniais motyvais (4 p.).

57Nuoseklioje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra nurodyta, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo šešioliktojo skirsnio normos nenustato galimybės pareiškėjui individualioje administracinėje byloje reikalauti, kad tokią bylą nagrinėjantis teismas imtųsi priemonių patikrinti individualioje byloje taikytinų norminio pobūdžio teisės normų atitiktį aukštesnės galios teisės aktams. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 111 str. 1 d., pareiškėjas individualioje administracinėje byloje turi teisę tik inicijuoti tokio klausimo svarstymą individualią bylą nagrinėjančiame administraciniame teisme. Tačiau diskrecijos teisė apsispręsti, ar toks klausimas galėtų (turėtų) būti pradėtas nagrinėti administraciniame teisme iš esmės, išimtinai priklauso individualią bylą nagrinėjančiam teismui (111 str. 2 d., 112 ir 113 str.).

58Pareiškėjas prašo ištirti, ar: 1) Nuostatų 17 p., kuriame įtvirtintos ribotos VĮ ,,Regitra“ Apeliacinės komisijos teisės, neprieštarauja Administracinių bylų teisenos įstatymo 25 str. 1 d., Konstitucijos nuostatoms ir konstituciniam teisinės valstybės principui; 2) Aprašo 54 p., nustatantis, kad vairavimo egzamino metu kaip bendroji kritinė klaida, t. y. eismo įvykis, vertinama situacija, kai egzaminuojamasis nuverčia ar paliečia kūgį, atitinka Saugaus eismo keliais įstatymo 2 str. 12 p. nuostatas, ar, priimant Aprašo 54 p., nebuvo peržengtos VĮ ,,Regitra“ direktoriaus kompetencijos ribos.

59Įvertinęs byloje kilusio ginčo pobūdį ir jam išspręsti taikytiną teisinį reguliavimą, teismas konstatuoja, kad nėra pagrindo tenkinti anksčiau nurodytų pareiškėjo prašymų, kadangi Nuostatų

6017 p. ir Aprašo 54 p. nėra tiesiogiai susiję su nagrinėjama byla. Kaip konstatuota anksčiau,

61VĮ ,,Regitra“ Apeliacinė komisija neturėjo teisinio pagrindo priimti kitokį sprendimą, kadangi pareiškėjas padarė kritinę klaidą, todėl praktikos egzamino neišlaikė. Pareiškėjas padarė Aprašo 51.2 p. nurodytą kritinę klaidą, todėl Aprašo 54 p. nagrinėjamu atveju netaikytinas, vadinasi, teismui nėra pagrindo tirti šių nuostatų teisėtumo.

62Pareiškėjas taip pat prašo ištirti, ar Aprašo II priedo 2.4 p. nustatyto specialiojo pratimo ,,važiavimo gyvatėle“ išplėtimas, pridedant važiavimą ne tik greitai, bet ir lėtai, atitinka Tvarkos aprašo 2.1.4 p., kuriame nustatytas tik vienas specialusis pratimas, taip pat, ar VĮ ,,Regitra“ direktorius neviršijo savo kompetencijos ribų.

63Tvarkos aprašas, t. y. ir jo pagrindu priimtas Aprašas, įgyvendina Europos Parlamento ir Tarybos 2006-12-20 direktyvą 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (OL 2006 L 403, p. 18) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013-10-02 Komisijos direktyva 2013/47/ES (OL 2013

64L 261, p. 29) (toliau – Direktyva).

65Direktyvos II priedo 6.2 p. nustatyta, kad, vertinant A kategorijos egzaminą laikančio asmens praktinius įgūdžius, atliktini tokie specialūs manevrai, atsižvelgiant į kelių eismo saugumą: pastatyti motociklą ant stovo ir nukelti jį nuo stovo, taip pat, einant šalia transporto priemonės, varyti ją neveikiant varikliui (6.2.1 p.); pastatyti motociklą ant stovo (6.2.2 p.); atlikti ne mažiau kaip du manevrus mažu greičiu, taip pat ir slalomą; tai turėtų leisti įvertinti sugebėjimą valdyti sankabą kartu su stabdžiu, pusiausvyrą, matymo lauką ir padėtį ant motociklo bei kojų padėtį ant pakojų (6.2.3 p.); atlikti ne mažiau kaip du manevrus didesniu greičiu, iš kurių vienas manevras atliekamas įjungus antrą ar trečią pavarą, važiuojant ne mažesniu kaip 30 km/h greičiu, o kitas manevras atliekamas aplenkiant kliūtį, važiuojant ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu; tai turėtų leisti įvertinti sugebėjimą valdyti padėtį ant motociklo, matymo lauką, pusiausvyrą, vairavimo techniką ir pavarų keitimo techniką (6.2.4 p.); stabdymas: atliekami ne mažiau kaip du stabdymo manevrai, įskaitant avarinį stabdymą ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu; tai turėtų leisti įvertinti sugebėjimą valdyti priekinį ir užpakalinį stabdį, matymo lauką ir padėtį ant motociklo (6.2.5 p.).

66Nurodytos Direktyvos nuostatos turėjo būti perkeltos į nacionalinę teisę, o teisė pasirinkti įgyvendinimo formą ir būdus suteikta nacionalinėms institucijoms. Pažymėtina, kad Tvarkos aprašo 43 p. VĮ ,,Regitra“ generaliniam direktoriui suteikta teisė nustatyti praktikos egzamino metu taikomus transporto priemonių valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijus ir metodus, t. y. ir specialiųjų manevrų atlikimo metodiką ir techniką. Vadinasi, šiuo atveju nebuvo peržengtos

67VĮ ,,Regitra“ generalinio direktoriaus kompetencijos ribos. Be to, Direktyvos II priedo 6.2 p. yra aiškiai nustatyta, kad, tikrinant egzaminuojamojo praktinius įgūdžius, turi būti atlikti ne mažiau kaip du manevrai mažu greičiu, taip pat ir slalomas, ir du manevrai didesniu greičiu, iš kurių vienas atliekamas įjungus antrą ar trečią pavarą, važiuojant ne mažesniu kaip 30 km/h greičiu, o kitas – aplenkiant kliūtį, važiuojant ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu. Aprašo IV priede nustatyti du lėtai atliekami manevrai, t. y. važiuoti siaura juosta tiesiai pastoviu greičiu šalia lėtai (apie 1 m/s) einančio egzaminuotojo (2.2 p.) ir važiuoti gyvatėle nesustojant tarp šešių vienoje tiesėje išdėstytų kūgių lėtai (2.4 p.), taip pat Aprašo IV priede nustatyti du greitai atliekami manevrai, t. y. važiuoti gyvatėle nesustojant tarp šešių vienoje tiesėje išdėstytų kūgių greitai (ne mažesniu kaip 30 km/h greičiu) (2.4 p.) ir apvažiuoti kliūtį, važiuojant ne mažesniu kaip 50 km/h greičiu (2.5 p.).

68Įvertinus nurodytas Direktyvos nuostatas, teismui nekyla abejonių dėl Aprašo II priedo

692.4 p. nuostatų teisėtumo. Teisminio bylos nagrinėjimo metu pareiškėjo išsakyti argumentai dėl kūgių skaičiaus atliekant specialųjį manevrą grindžiami ne teisiniais motyvais, o subjektyviais jo pamastymais, todėl teismo nevertintini.

70Apibendrinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagrindo tenkinti pareiškėjo skundą nėra, todėl jis atmestinas kaip nepagrįstas. Atmetus skundą kaip nepagrįstą, pareiškėjas neįgyja teisės reikalauti atlyginti su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas.

71Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 132 ir

72133 str. teismas

Nutarė

73Pareiškėjo A. M. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

74Sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Pareiškėjas A. M. kreipėsi į teismą su skundu,... 5. VĮ „Regitra“ Šiaulių filialo 2016-04-29 praktikos egzamino protokolą... 6. VĮ ,,Regitra“ Apeliacinės komisijos 2016-05-12 posėdžio protokolą Nr.... 7. 4) įpareigoti VĮ ,,Regitra“ Šiaulių filialą įvertinti egzaminą kaip... 8. Pagrįsdamas savo reikalavimus pareiškėjas nurodė, kad jis nepagrįstai... 9. Pareiškėjas taip pat prašo ištirti, ar VĮ ,,Regitra“ generalinio... 10. Pareiškėjas taip pat prašo ištirti, ar: 1) VĮ ,,Regitra“ generalinio... 11. Nr. 1V-329 patvirtintos Motorinių transporto priemonių vairuotojų... 12. Teismo posėdyje pareiškėjas palaikė skunde išdėstytus argumentus ir... 13. Atsakovė VĮ ,,Regitra“ atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė jį... 14. Atsiliepime pažymėjo, kad pareiškėjas buvo pripažintas neišlaikęs A... 15. VĮ ,,Regitra“ kompetencija. Nustatant specialiojo pratimo ,,važiavimas... 16. 6.2 papunkčio nuostatomis. Aprašas reglamentuoja specialiojo pratimo atlikimo... 17. Teismo posėdyje atsakovės atstovas su pareiškėjo skundu nesutiko, palaikė... 18. Atsakovas VĮ ,,Regitra“ Šiaulių filialas atsiliepime į pareiškėjo... 19. Teismo posėdyje atsakovo atstovas su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė... 20. Teismas konstatuoja:... 21. Byloje ginčas keliamas dėl VĮ ,,Regitra“, VĮ ,,Regitra“ Šiaulių... 22. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjas 2016-04-29 VĮ ,,Regitra“... 23. A kategorijos transporto priemonės praktikos egzaminą, tačiau buvo... 24. Nesutikdamas su tokiu egzamino rezultatu, pareiškėjas su 2016-05-02 skundu... 25. VĮ ,,Regitra“ Apeliacinę komisiją (Komisijos bylos l. 38–39), kuri... 26. Nesutikdamas su šiuo VĮ ,,Regitra“ Apeliacinės komisijos sprendimu,... 27. Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti visus anksčiau... 28. 2016-04-29 laikytą A kategorijos transporto priemonės praktikos egzaminą jis... 29. VĮ ,,Regitra“ Apeliacinė komisija ir Komisija jo skundus išnagrinėjo... 30. Teisę vairuoti tam tikro tipo ir kategorijos motorinę transporto priemonę... 31. Tvarkos aprašo 38 p. nustatyta, kad praktikos egzamino metu tikrinami... 32. 2) kaip egzaminuojamasis sugeba atlikti specialius važiavimo manevrus (2 p.);... 33. Tvarkos aprašo IV priede nustatyta, kad A1, A2 ir A kategorijų transporto... 34. (2.1.2 p.); važiavimas aštuoniuke (2.1.3 p.); važiavimas gyvatėle (2.1.4... 35. Tvarkos aprašo 43 p. nustatyta, kad praktikos egzamino metu taikomus... 36. Pagal Aprašo 2.21 p., egzaminuojamojo įgūdžiai ir gebėjimai vairuojant... 37. Aprašo II priedo 2 p. detalizuojama Tvarkos aprašo IV priede nurodytų... 38. II priedo 2.4 p. nustatyta, kad egzaminuojamasis turi važiuoti gyvatėle... 39. Pagal Aprašo 9 p., egzaminas vertinamas kaip neišlaikytas, jei... 40. 11 p. nustatyta, kad egzaminas vertinamas kaip išlaikytas, jei nėra pagrindo... 41. Nagrinėjamu atveju nustatyta ir šių aplinkybių pareiškėjas neginčija,... 42. 2016-04-29 praktikos egzaminą ir važiuodamas gyvatėle lėtai praleido dalį... 43. Aprašo 51.2. p. nustatyta, kad kritine klaida, vertinant pusiausvyros ir... 44. Teismui pateiktame skunde ir teisminio bylos nagrinėjimo metu pareiškėjas... 45. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nustatyta, kad laikydamas A kategorijos... 46. Kita vertus, pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (redakcija,... 47. 2016-07-01) 89 str. nuostatas, administracinis aktas negali būti laikomas... 48. Pareiškėjo skundą ikiteismine tvarka nagrinėjusi VĮ ,,Regitra“... 49. Pareiškėjas, kreipdamasis į teismą, ginčija ir 2016-04-29 praktikos... 50. Pareiškėjas mano, kad įtakos egzamino rezultatui turėjo tai, kad jis buvo... 51. Tvarkos aprašo 31 p. nustatyta, kad prieš praktikos egzaminą... 52. Teisės aktai nereglamentuoja laiko, kiek egzaminuojamajam turi būti... 53. Pareiškėjas taip pat teigia, kad jo skundą Komisija išnagrinėjo... 54. Administracinių bylų teisenos įstatymas nustato du savarankiškus kreipimosi... 55. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (redakcija, galiojusi iki... 56. (3 p.); prašymas grindžiamas ne teisiniais motyvais (4 p.).... 57. Nuoseklioje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra... 58. Pareiškėjas prašo ištirti, ar: 1) Nuostatų 17 p., kuriame įtvirtintos... 59. Įvertinęs byloje kilusio ginčo pobūdį ir jam išspręsti taikytiną... 60. 17 p. ir Aprašo 54 p. nėra tiesiogiai susiję su nagrinėjama byla. Kaip... 61. VĮ ,,Regitra“ Apeliacinė komisija neturėjo teisinio pagrindo priimti... 62. Pareiškėjas taip pat prašo ištirti, ar Aprašo II priedo 2.4 p. nustatyto... 63. Tvarkos aprašas, t. y. ir jo pagrindu priimtas Aprašas, įgyvendina Europos... 64. L 261, p. 29) (toliau – Direktyva).... 65. Direktyvos II priedo 6.2 p. nustatyta, kad, vertinant A kategorijos egzaminą... 66. Nurodytos Direktyvos nuostatos turėjo būti perkeltos į nacionalinę teisę,... 67. VĮ ,,Regitra“ generalinio direktoriaus kompetencijos ribos. Be to,... 68. Įvertinus nurodytas Direktyvos nuostatas, teismui nekyla abejonių dėl... 69. 2.4 p. nuostatų teisėtumo. Teisminio bylos nagrinėjimo metu pareiškėjo... 70. Apibendrinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 71. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str.... 72. 133 str. teismas... 73. Pareiškėjo A. M. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 74. Sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...