Byla 2-1048-407/2015
Dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Patria domi“ kreditorių susirinkimo nutarimų

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal apelianto V. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 27 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1516-653/2015, kuria atmestas apelianto skundas dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Patria domi“ kreditorių susirinkimo nutarimų,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

32014 m. gegužės 20 d. vykusiame antrajame BUAB ,,Patria domi“ kreditorių susirinkime 2-uoju darbotvarkės klausimu įmonės kreditoriai priėmė nutarimą patvirtinti bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo iki 2014 m. gegužės 20 d.; o 3-uoju darbotvarkės klausimu priėmė nutarimą patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą (už visą bankroto procesą: bankroto administratoriaus atlyginimas – 50 000 Lt; kitos išlaidos – 10 000 Lt; teisinės paslaugos pagal faktines išlaidas, bet ne daugiau kaip 20 000 Lt).

4Pareiškėjas V. B. dėl šių kreditorių susirinkimo nutarimų pateikė skundą, prašydamas juos panaikinti. Nurodė, kad pirmojo kreditorių susirinkimo metu bankroto administratorius buvo nurodęs, jog iki kreditorių susirinkimo patyrė 3 600 Lt administravimo išlaidų, tačiau teismo nutartimi (2014 m. sausio 22 d. Vilniaus apygardos teismo nutartis Nr. 2-2440-431/2013) šį nutarimą panaikinus, bankroto administratorius antrajam kreditorių susirinkimui jau nenurodė patyręs administravimo išlaidų iki kreditorių susirinkimo. Pareiškėjo teigimu, administratoriaus pirmajam ir antrajam susirinkimui pateikus visiškai skirtingus duomenis dėl faktiškai patirtų administravimo išlaidų, ginčijama ataskaita negali būti laikoma teisėta ir pagrįsta.

5Ginčydamas nutarimą dėl administravimo sąmatoje nurodytų išlaidų, pareiškėjas nurodė, kad jos yra neaiškios ir neapibrėžtos, patvirtinta administratoriaus atlyginimo suma yra aiškiai per didelė, pažeidžia teisingumo ir protingumo reikalavimus.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 27 d. nutartimi pareiškėjo skundą atmetė.

8Pagal bankroto administratoriaus pateiktus mokėjimo dokumentus teismas nustatė, kad administratorius patyrė išlaidų, vykdydamas bankroto procedūras, tačiau šios išlaidos buvo apmokėtos ne iš BUAB ,,Patria domi“, bet iš bankroto administratoriaus lėšų, kadangi bankrutuojanti įmonė per ataskaitinį laikotarpį lėšų negavo. Teismas nurodė, kad administratoriaus faktiškai turėtos išlaidos neviršijo sumos, patvirtintos teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nutartimi dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo pirmajame kreditorių susirinkime dienos. Antrajame susirinkime buvo patvirtinta administravimo lėšų sąmata ateičiai; teismo vertinimu, bankroto administratorius neturi pagrindo teikti kreditorių susirinkimui tvirtinti jo, kaip administratoriaus, turėtų išlaidų sumos, o konkrečius turėtas išlaidas patvirtinančius dokumentus administratorius kreditorių susirinkimui turi pateikti tada, kai bus skirstomos bankrutuojančios įmonės gautos lėšos. Pasak teismo, kol tokių išlaidų nėra, administratorius teisėtai informavo kreditorių susirinkimą, kad pajamų bankrutuojančioje įmonėje negauta, todėl neteiktina tvirtinimui ir konkreti turėtų administravimo išlaidų suma. Teismo nuomone, tokia situacija, kai išlaidos apmokamos iš administratoriaus lėšų, ta aplinkybė, kad išlaidų patvirtinimo klausimas nebuvo sprendžiamas ataskaitoje, nepažeidžia kreditorių teisių.

9Spręsdamas dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, teismas nurodė, kad administratoriaus ataskaitoje ir teikiamoje išlaidų sąmatoje yra nurodytos bankrotui reikšmingos aplinkybės, atlikti ir planuojami atlikti veiksmai bei joms planuojamos skirti administravimo išlaidos. Teismas pažymėjo, kad tvirtinamoji sąmata nereiškia, kad patvirtintoji suma turi būti panaudota bankroto procese; administratorius visais atvejais turi pateikti kreditorių susirinkimui patirtas išlaidas patvirtinančius ir finansinės atskaitomybės dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančius dokumentus. Teismo vertinimu, administratoriaus ataskaitoje yra išsamiai išdėstyti atliktini bankroto procese veiksmai, konkrečios įmonės bankrotui reikšmingos aplinkybės, o pareiškėjas skundą grindžia tik deklaratyviais pagrindais, neanalizuodamas ir nepaneigdamas administratoriaus įvardintų įmonės bankrotui reikšmingų aplinkybių, nepateikdamas jokių kitų bankroto bylos aplinkybių. Teismas nurodė neturintis įgaliojimų spręsti dėl administratoriaus atlyginimo dydžio, jis tik gali patikrinti kreditorių susirinkimo nutarimų šiuo klausimu teisėtumą ir pagrįstumą. Didžiausią finansinį reikalavimą turintis kreditorius Danske Bank A/S nurodė, kad administratoriaus nurodomos ir vykdomos bankroto procedūros yra didelės apimties, o sėkmingas pradėtų teisminių procesų užbaigimas gali sudaryti sąlygas gauti bankrutuojančiai įmonei pajamas, iš kurių gali būti dengiami ir kreditorių reikalavimai. Dėl nurodytų aplinkybių teismas sprendė, kad pareiškėjo nurodytais motyvais nėra pagrindo naikinti priimto kreditorių susirinkimo nutarimo.

10Teismo vertinimu, kadangi nei pareiškėjas, nei kiti kreditoriai neginčija kreditorių susirinkimo nutarimų dėl esminių procedūrinių pažeidimų, t. y. neginčija nei balsavimo, nei kreditorių informavimo apie susirinkimą tvarkos, nei fakto, kad ginčijami nutarimai iš tikrųjų buvo priimti minėtame susirinkime (juos pareiškėjas ir ginčija), todėl pareiškėjo nurodyti organizaciniai susirinkimo vedimo trūkumai neturi jokios esminės reikšmės, sprendžiant dėl ginčijamų nutarimų teisėtumo ir pagrįstumo.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atskiruoju skundu pareiškėjas V. B. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir pareiškėjo skundą tenkinti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Teismas nepagrįstai sprendė, jog įrodymus apie iki kreditorių susirinkimo patirtas konkrečias administravimo išlaidas administratorius turi pateikti tik tuomet, kai bus skirstomos bankrutuojančios įmonės lėšos. ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punkte įtvirtinta, jog administratorius teikia tvirtinti savo veiklos ataskaitą pirmajam kreditorių susirinkimui, kurioje turi būti nurodyta patirtos išlaidos po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Šiuo atveju bankroto administratorius ataskaitoje apskritai nenurodė, kad iki susirinkimo faktiškai patyrė administravimo sąnaudų. Todėl kyla pagrįstos abejonės, ar bankroto administratorius veikė sąžiningai, pirmojo kreditorių susirinkimo metu siekdamas patvirtinti 3 600 Lt dydžio išlaidas, kurios būtų atlyginamos iš bankrutuojančios bendrovės lėšų. Skundžiama nutartis prieštarauja Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 22 d. priimtai nutarčiai, kurioje buvo panaikintas kreditorių susirinkimo nutarimas patvirtinti administravimo veiklos ataskaitą.

142. Bankroto administratorius nepagrįstai prašo skirti 50 000 Lt bankroto administravimo išlaidoms bei 10 000 Lt kitoms išlaidoms padengti. Administratorius nedetalizuoja ir neįvardija, kur ir kokioms išlaidoms bus reikalingos būtent tokios pinigų sumos, nors tai yra jo įstatyminė pareiga. Tokie administratoriaus veiksmai vertintini kaip siekimas nepagrįstai praturtėti bei pusiausvyros tarp administratoriaus ir kreditorių interesų pažeidimas. Teismas nepagrįstai, nesant byloje jokių objektyvių įrodymų sprendė, kad administratoriaus veiklos ataskaitoje ir teikiamoje išlaidų sąmatoje yra nurodytos aplinkybės, leidžiančios spręsti dėl administratoriaus prašomos patvirtinti sąmatos pagrįstumo. Be to, pirmajam kreditorių susirinkimui teiktoje tvirtinti administravimo išlaidų sąmatoje numatytas bankroto administratoriaus atlyginimas buvo mažesnis, nes į 50 000 Lt sumą įėjo ir kitos administravimo išlaidos, tuo tarpu antrajame kreditorių susirinkime kitoms išlaidoms atskirai patvirtinta net 10 000 Lt sumą.

153. Kreditorių susirinkimai neteisėti dėl procedūrinių pažeidimų. Pirmojo kreditorių susirinkimo metu kreditorių susirinkimo pirmininku buvo išrinktas Danske Bank, tačiau jis nedalyvavo kreditorių susirinkime. Nedalyvaujant kreditorių susirinkimo pirmininkui, pirmininkauti turi tik kreditorių susirinkimo išrinktas pirmininkas (ĮBĮ 23 str. 14 p.), o ne administratoriaus pirmininkaujančiu paskelbtas asmuo. Klausimas dėl pirmininkaujančiu paskelbto asmens skundžiamame kreditorių susirinkime apskritai nebuvo keliamas. Nedalyvaujant kreditorių susirinkimo pirmininkui ir neišrinkus pirmininko ĮBĮ 23 straipsnio 14 punkte nustatyta tvarka, susirinkimas bendru atveju apskritai neturi teisės vykti.

16Atsiliepime į atskirąjį skundą bankroto administratorius prašo pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas netenkinamas.

19Apeliantas nesutinka su BUAB ,,Patria domi“ 2014 m. gegužės 20 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu patvirtinta bankroto administratoriaus veiklos ataskaita už laikotarpį nuo nutarties dėl bankroto bylos UAB ,,Patria domi“ iškėlimo įsiteisėjimo iki 2014 m. gegužės 20 d. Apelianto teigimu, bankroto administratoriaus veiklos ataskaita patvirtinta nepagrįstai, nes joje nėra nurodytos patirtos išlaidos po bankroto bylos iškėlimo, nors tokį reikalavimą numato įstatymas. ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punktas, kuriuo ir remiasi apeliantas, nustato, kad administratoriaus ataskaitoje, be kita ko, turi būti nurodoma ir informacija apie pajamas ir išlaidas po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

20BUAB ,,Patria domia“ bankroto administratoriaus pateiktoje veiklos ataskaitoje nurodyta, kad pajamų per ataskaitinį laikotarpį administratorius negavo, o per ataskaitinį laikotarpį patirtos išlaidos, susijusios su įmonės bankroto procedūromis, buvo apmokėtos bankroto administratoriaus lėšomis (Ataskaitos 23 p., b. l. 26-47). Todėl apeliantas nepagrįstai teigia, kad bankroto administratorius apskritai neįvykdė reikalavimo pateikti tokią informaciją. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, aplinkybė, kad administratorius nenurodė konkrečios išlaidų sumos, šiuo atveju nesudaro pagrindo netvirtinti bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos, kadangi, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, tokia situacija, kai išlaidos apmokamos iš administravimo lėšų, ta aplinkybė, kad jų patvirtinimo klausimas nebuvo sprendžiamas ataskaitoje, nepažeidžia kreditorių teisių.

21Nepagrįstas apelianto teiginys, kad skundžiama nutartis prieštarauja Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 22 d. nutarčiai, kuria, be kita ko, buvo panaikintas pirmojo BUAB ,,Patria domi“ kreditorių susirinkimo metu priimtas nutarimas patvirtinti bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą. Minėtas nutarimas buvo panaikintas dėl to, kad administratorius, nurodydamas, jog išnaudojo visą administravimo išlaidų sumą, nepateikė išlaidas patvirtinančių įrodymų (CPK 179 str. 3 d.). Tokiu atveju, kreditoriams patvirtinus administratoriaus pateiktą ataskaitą, kurioje nurodytos išleistos sumos, reikštų, kad administratorius atsiskaitė kreditoriams už patirtas išlaidas. Šiuo atveju, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, bankroto administratorius ataskaitoje nėra nurodęs patirtų išlaidų dydžio, todėl tokios ataskaitos patvirtinimas nepažeidžia kreditorių teisių.

22Apeliantas taip pat nesutinka su kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą.

23Apeliantas nepagrįstai teigia, kad bankroto administratorius nepagrindė administravimo išlaidų dydžio – administratoriaus ataskaitoje ir teikiamoje išlaidų sąmatoje yra nurodytos bankrotui reikšmingos aplinkybės, atlikti ir planuojami atlikti veiksmai bei joms planuojamos skirti administravimo išlaidos (b. l. 26-47, 50), ką pagrįstai konstatavo ir pirmosios instancijos teismas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad apeliantas, nesutikdamas su patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, iš esmės dėsto deklaratyvius teiginius bei nenurodo, kokio dydžio administravimo išlaidų sąmata užtikrintų sklandžių bankroto procedūrų vykdymą. Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo, keitimo ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarkos nustatymas yra išimtinė kreditorių susirinkimo kompetencija (ĮBĮ 36 str. 3 d.).

24Įmonės kreditoriai, atsižvelgę į bankroto administratoriaus pateiktus duomenis, patvirtino administravimo išlaidų sąmatą ir apeliacinės instancijos teismas šiuo metu nemato pagrindo pripažinti, kad patvirtintos administravimo išlaidos yra netinkamo dydžio. Be to, kaip pagrįstai nurodė ir pirmosios instancijos teismas, administravimo išlaidų sąmata reiškia išlaidų ribas, tačiau realiai patirtas išlaidas turės pagrįsti dokumentais.

25Nesudaro pagrindo naikinti kreditorių susirinkimo nutarimų ir apelianto įrodinėjami procedūriniai pažeidimai. Kaip matyti iš 2014 m. gegužės 20 d. vykusio kreditorių susirinkimo protokolo, susirinkime dalyvavo tik bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo ir apeliantas, todėl ta aplinkybė, kad pirmininkaujantį asmenį paskyrė bankroto administratorius, nepaneigia vykusio kreditorių susirinkimo teisėtumo. Be to, kaip teisingai nurodyta skundžiamoje nutartyje, apeliantas nepateikė jokių argumentų, patvirtinančių, kad ši aplinkybė turi esminę reikšmę ginčijamų nutarimų teisėtumui.

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. I. Ginčo esmė... 3. 2014 m. gegužės 20 d. vykusiame antrajame BUAB ,,Patria domi“ kreditorių... 4. Pareiškėjas V. B. dėl šių kreditorių susirinkimo nutarimų pateikė... 5. Ginčydamas nutarimą dėl administravimo sąmatoje nurodytų išlaidų,... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 27 d. nutartimi pareiškėjo skundą... 8. Pagal bankroto administratoriaus pateiktus mokėjimo dokumentus teismas... 9. Spręsdamas dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, teismas... 10. Teismo vertinimu, kadangi nei pareiškėjas, nei kiti kreditoriai neginčija... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu pareiškėjas V. B. prašo panaikinti pirmosios instancijos... 13. 1. Teismas nepagrįstai sprendė, jog įrodymus apie iki kreditorių... 14. 2. Bankroto administratorius nepagrįstai prašo skirti 50 000 Lt bankroto... 15. 3. Kreditorių susirinkimai neteisėti dėl procedūrinių pažeidimų. Pirmojo... 16. Atsiliepime į atskirąjį skundą bankroto administratorius prašo... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Atskirasis skundas netenkinamas.... 19. Apeliantas nesutinka su BUAB ,,Patria domi“ 2014 m. gegužės 20 d. vykusio... 20. BUAB ,,Patria domia“ bankroto administratoriaus pateiktoje veiklos... 21. Nepagrįstas apelianto teiginys, kad skundžiama nutartis prieštarauja... 22. Apeliantas taip pat nesutinka su kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtinti... 23. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad bankroto administratorius nepagrindė... 24. Įmonės kreditoriai, atsižvelgę į bankroto administratoriaus pateiktus... 25. Nesudaro pagrindo naikinti kreditorių susirinkimo nutarimų ir apelianto... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 27. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 27 d. nutartį palikti nepakeistą....