Byla 2-92-231/2013
Dėl baudų priteisimo ir pagal atsakovo UAB „Real Ranga“ priešieškinį ieškovui UAB „Mobilios investicijos“ dėl skolos už atliktus darbus, netesybų, palūkanų priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, sekretoriaujant Gražinai Simanavičienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Mobilios investicijos“ atstovui advokatui Edmundui Luotei, atsakovui UAB „Real Ranga“ atstovui direktorius Rimui Rutkauskui, atsakovo UAB „Real Ranga“ atstovui advokatui Aivarui Giliui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Mobilios investicijos“ ieškinį atsakovui UAB „Real Ranga“ trečiajam asmeniui UAB „Urban Architects“ dėl baudų priteisimo ir pagal atsakovo UAB „Real Ranga“ priešieškinį ieškovui UAB „Mobilios investicijos“ dėl skolos už atliktus darbus, netesybų, palūkanų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas bylos nagrinėjimo metu patikslinęs reikalavimus prašė: 1) priteisti iš atsakovo 7 000 Lt baudą pagal 2011-08-31 statybos rangos sutarties Nr. ( - ) 9.3 punktą; 2) priteisti iš atsakovo 15 000 Lt baudą pagal 2011-08-08 statybos rangos sutarties Nr. ( - ) 9.3 punktą; 3) priteisti iš atsakovo 15 000 Lt baudą pagal 2011-09-06 statybos rangos sutarties Nr. ( - ) 9.3 punktą; 4) priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodė, kad su atsakovu sudarė tris statybos rangos darbų sutartis (toliau – Sutartys) : 1) 2011-08-31 statybos rangos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovas įsipareigojo atlikti gyvenamųjų namų statybos rangos darbus 97 ir 98 sklypuose, esančiuose jų užstatomame gyvenamųjų namų kvartale ( - ), bendrai 67 615,41 Lt sumai; 2) 2011-08-08 statybos rangos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovas įsipareigojo atlikti statybos rangos darbų sklypuose, kurių kadastriniai Nr. ( - ) (skl. Nr. 66), ( - ) (skl. Nr. 66A), ( - ) (skl. Nr. 53), ( - ) (skl. Nr. 53A) už 128 000 Lt; 3) 2011-09-06 statybos rangos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovas įsipareigojo atlikti statybos rangos (stogų įrengimo) darbų sklypuose, kurių kadastriniai Nr. ( - ) (skl. Nr. 66), ( - ) (skl. Nr. 66A), Nr. ( - ) (skl. Nr. 53), ( - ) (skl. Nr. 53A) už 112 000 Lt. Remiantis šiomis Sutartimis atsakovas įsipareigojo vykdyti darbus pagal darbų vykdymo grafiką bei laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir statybos normatyviniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų, tačiau Sutartyse nurodyti darbai atsakovo buvo vykdomi nesilaikant Sutartyse nurodytų terminų. Visi darbų etapai turėjo būti užbaigti: 1) pagal sutartį Nr. ( - ) iki 2011 m. spalio 9 d.; 2) pagal sutartį Nr. ( - ) iki 2011 m. spalio 20 d. 3) pagal sutartį Nr. ( - ) iki 2011 m. rugsėjo 22 d. Toks vėlavimas, remiantis Sutarčių 9.2 punktu laikytinas esminiu sutarties pažeidimu, suteikė ieškovui teisę nutraukti Sutartis, nenustatant papildomo termino darbų atlikimui. Tačiau, siekdamas išspręsti kilusį konfliktą taikiu būdu ieškovas atsakovą iš pradžių įspėjo, nurodydamas, kad už kiekvieną pavėluotą dieną darbų kaina gali būti sumažinta po 200,00 Lt, o vėliau pratęsė darbų atlikimo terminus 5 darbo dienoms. Vėliau statybos rangos darbų atlikimo terminus atsakovui dar pratęsė. Tačiau atsakovas darbus vykdė vangiai, tinkamai įformintų darbų aktų nepateikė ir darbų trūkumų pagal Sutartis nešalino. 2011 m. gruodžio 6 d. nurodytuose objektuose atsakovas darbų dar nebuvo baigęs ar (ir) neištaisęs nustatytų ir aptartų darbų trūkumų ar nepateikęs darbų priėmimui reikalingos dokumentacijos, tačiau reikalavo apmokėti už netinkamai atliktus ir neperduotus bei nepriimtus statybos rangos darbus. Atsakovas nurodytą dieną nutraukė bet kokius statybos rangos darbus bei, nepaisant rangos sutarčių 3.3. punktuose numatyto įsipareigojimo saugoti objektuose esantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, statybos objektus paliko be apsaugos ir priežiūros. Ieškovas atsakovą 2011-12-12 raštu, įteiktu per antstolį, pratęsė darbų atlikimo terminą dar 5 darbo dienoms ir pareikalavo per 5 kalendorines dienas nuo šio pranešimo įteikimo atnaujinti statybos darbų atlikimą nurodytuose objektuose ir papildomai suderinti darbų atlikimo bei trūkumų pašalinimo grafiką. Atsakovas taip pat buvo įspėtas, kad neatnaujinus darbų ir (ar) bent nepradėjus šalinti darbų per 5 dienas, visos aukščiau nurodytos statybos rangų sutartys bus nutrauktos vienašališkai dėl atsakovo kaltės. Sutartis dėl atsakovo kaltės, jeigu šis neužbaigtų aukščiau nurodytų darbų ir nepašalintų darbų trūkumų, buvo numatyta nutraukti kitą darbo dieną po 2011-12-23. Be to, atsakovas, tuo atveju jeigu būtų apsisprendęs nebetęsti darbų pagal Sutartis ir nešalinti darbų trūkumų, buvo paprašytas nedelsiant pranešti apie tai ieškovui. Atsakovui taip pat buvo paaiškinta, kad tai būtina tam, kad pats ieškovas galėtų atlikti būtinus darbus iki esminio oro sąlygų pablogėjimo. Atsakovo dėmesys taip pat buvo atkreiptas į tai, kad stogo darbų atlikimui oro sąlygos turi ypač svarbią reikšmę ir atsiliepia darbų kokybei ir kad blogos oro sąlygos, apskritai, gali sukliudyti atlikti būtinus stogų dengimo darbus ir dėl to jų patiriami nuostoliai iš esmės gali dar labiau didėti. Atsakovo dėmesys buvo atkreiptas ir į tai, kad pagal Sutarčių 9.2 ir 9.3 punktus dėl jo padarytų rangos sutarčių pažeidimų, ieškovas turi teisę iš jo reikalauti baudų už kiekvieną objektą bei nuostolių atlyginimo. Ieškovas nurodė, kad pagal Sutarčių 8.2 punktus, rangovui pažeidžiant Sutartyse numatytus terminus, Sutarties kaina mažinama 200,00 Lt už kiekvieną pradelstą dieną. 2011-12-13 į atsakovo paliktus statybos objektus buvo iškviestas antstolis, kuris konstatavo faktines aplinkybes, užfiksuodamas objektų būklę, atsakovui juos palikus. Atsakovas 2011-12-15 atsiuntė ieškovui raštą nurodydamas, kad jis visus darbus yra atlikęs tinkamai, o darbus nutraukė, kadangi ieškovas nesumokėjo pagal pateiktus darbų aktus ir PVM sąskaitas - faktūras. Esant tokioms aplinkybėms į statybos objektus buvo iškviestas nepriklausomas statybos techninis prižiūrėtojas A.K., kuris parengė atsakovo nebaigtų statyti statybos objektų apžiūros aktą. Remiantis šiuo aktu atsakovui ieškovas parengė papildomą pranešimą dėl statybos darbų trūkumų pagal ginčo sutartis ir nustatė papildomą 5 darbo dienų terminą trūkumams ištaisyti, įspėjant, kad neištaisius trūkumų, Sutartis vienašališkai nutrauks. Atsakovas darbų trūkumų šalinti nepradėjo, todėl Sutartys laikytinos nutrauktomis nuo 2012-01-02. Vėliau atsakovas buvo kviečiamas į trūkumų nustatymo ir jų fiksavimo bei jų šalinimo tolesnius veiksmus, tačiau jis apsiribojo tik atsiųsdamas į kai kuriuos iš tų veiksmų savo atstovus bei siųsdamas apmokėjimui neatliktų ar netinkamai atliktų darbų aktus. 2012-02-02 atsakovui buvo įteikta išsami pretenzija dėl baudų paskaičiavimo ir atlyginimo, nurodant, kokius nuostolius ieškovas patyrė ir gali patirti dėl Sutarčių nutraukimo bei pateikė preliminarias atsakovo darbų trūkumų, susijusių su stogų įrengimu, pašalinimo sąmatas. Vėliau su atsakovu apsikeitė abiejų pusių rengtais skolų suderinimo aktų projektais, iš kurių tapo akivaizdu, kad jų pozicijos su atsakovu ir toliau lieka visiškai priešingos. Ieškovas nurodė, kad Sutartis teisėtai ir pagrįstai nutraukė dėl atsakovo kaltės, todėl turi teisę į baudų iš atsakovo pagal Sutartis priteisimą.

4Ieškovas su priešieškiniu sutiko iš dalies, prašė priteisti atsakovui iš jo 860,02 Lt už atsakovo atliktus darbus pagal Sutartis, taikyti įskaitymą, išskaičiuojant šią sumą iš jam priteistinų iš atsakovo 37 000 Lt baudų už Sutarčių nutraukimą. Nurodė, jog atsakovas per visą Sutarčių galiojimo laikotarpį, t.y. iki 2012-01-02, nė karto nebuvo įvykdęs savo prievolių taip, kad galėtų skaičiuoti delspinigius ar netesybas ieškovui. Ieškovas per protingą laiką atsakovui nurodė jo pateikiamų aktų ar (ir) darbų trūkumus. Pareigą įrodyti, kad darbai atlikti tinkamai, pagal CK 6.694 str. turi rangovas (atsakovas), ko jis neįrodė. Atsakovas taip pat neįrodė, kad darbus atliko tinkamai ir kad laikėsi CK 6.694 str. 4 d. nustatytos vienašalio darbų priėmimo – perdavimo įforminimo tvarkos, apie pasinaudojimą tokia tvarka nepranešė ieškovui, todėl laikytina, kad atsakovas neįgijo teisės reikalauti apmokėti už darbus, pagal vienašališkai įformintus darbų priėmimo – perdavimo aktus. Atsakovas nesupranta, kad net ir tinkamas jo prievolių pagal vieną iš trijų statybos rangos sutarčių vykdymas, negali jam garantuoti, kad ieškovas mokės jam pagal šią prievolę, kai vėluojamos vykyti ar (ir) netinkamai vykdomos prievolės pagal kitas sutartis. Iki tol, kol ieškovas nebuvo vienašališkai nutraukęs Sutarčių, atsakovas nei pagal vieną sutartį nebuvo įvykdęs savo prievolių taip, kad galėtų reikalauti galutinio atsiskaitymo bent pagal vieną iš jų. Atsakovas jam nuolat kėlė reikalavimą sumokėti avansą, tačiau jis teisę reikalauti avansinio mokėjimo galėjo tik tada, jei jo atliktų ir priimtų darbų suma buvo didesnė už 90 proc. apmokėtos už juos sumos, o to iki nutraukiant Sutartis nebuvo. Ieškovas pabrėžė, kad esant trims rangos sutartims, esminis darbų atlikimo vėlavimas pagal vieną ar 2 sutartis, reiškia, kad rangovas pažeidžia savo sutartines pareigas, o tai įgalina užsakovą stabdyti savo prievolių vykdymą ir pagal kitas rangos sutartis, nes yra pagrindas manyti, kad rangovas tinkami nevykdys ir kitų sutarčių. Todėl avanso nesumokėjimas pagal trečią sutartį, esant esminiams vėlavimas pagal pirmas dvi sutartis, yra proporcinga sankcija rangovo įsipareigojimų netinkamam vykdymui. Nurodė, kad jis yra užsakovas, ir neprivalo būti statybos specialistu, o atsakovas, kaip rangovas, remiantis CK 6.659 str. gautuose iš jo statybos dokumentuose, projektuose, pastebėjęs jų neatitikimus statybą reglamentuojantiems teisės aktams ar kai ieškovo reikalavimai dėl statybos atlikimo prieštarauja jiems, turėjo pareigą ieškovą informuoti, o ieškovui toliau reikalaujant pažeisti šiuos reikalavimus, nutraukti Sutartis ir reikalauti nuostolių atlyginimo. Tačiau pastebėjęs, ar bent turėjęs pareigą pastebėti, kad suprojektuoti stogų nuolydžiai neatitinka teisės aktų reikalavimų, atsakovas ne tik ieškovo neinformavo, bet ir toliau vykdė darbus, neatitinkančius esminių statybos techninių reikalavimų. Tokie atsakovo atlikti darbai negali būti pripažinti tinkamais, nepaisant to, kad buvo padaryta projektavimo klaida ir kad prieš įrenginėjant stogus to nepastebėjo ir techninė apžiūra. Esant stogų nuolydžių neatitikimui STR 2.05.02:2008 atsakovo atlikti stogų įrengimo darbai laikytini atliktais priešingai imperatyvioms statybą reglamentuojančioms normoms, todėl negali būti priimti ir atsakovas už juos neturi teisės reikalauti apmokėjimo. Juolab, atsakovas, pakeitęs numatytą pagal projektą stogo dangą – bitumines čerpes į profiliuotą skardą, privalėjo šiuos klausimus derinti ir informuoti ieškovą apie šios dangos pakeitimo padarinius, projektinių darbų atlikimą šiems darbams ir panašiai, tačiau rangovas, tai yra atsakovas to nepadarė.

5Ieškovo atstovas prašė priteisti iš atsakovo 37 000 Lt baudos, iš jos išskaitant 860,02 Lt už atsakovo atliktus darbus, priteisti bylinėjimosi išlaidas, priešieškinį atmesti. Ieškinį palaikė pagal ieškinyje ir atsiliepime išdėstytais argumentais. Pabrėžė, kad pagal visas Sutartis atsakovas vėlavo atlikti darbus, dėl to ieškovas turi teisę į baudų priteisimą iš atsakovo. Atsakovas netinkamai atliko darbus, netinkamai padarė stogo nuolydžius, įrengė skardinę dangą, o pagal tokius nuolydžius buvo galima įrengti tik bituminę dangą. Ieškovas buvo pasamdęs techninį prižiūrėtoją S.Ž., kuris priėmė 2 pirmus atsakovo įrengtus stogus nepastebėjęs, kad jie įrengti prieštaraujant STR, tačiau atsakovui įrengus kitus du stogus jis jau pastebėjo, kad jie yra įrengti netinkamai. Ieškovas, kaip užsakovas, statomus namus pardavinėjo nebaigtus, o juos įsigiję asmenys pradėjo reikšti pretenzijas ieškovui, kad kaupiasi kondensatas ir varva, po ko ieškovas pradėjo aiškintis su atsakovu ir išaiškėjo, kad buvo įrengti ne tokie nuolydžiai šiai stogo dangai. Šiuo atveju tik 2 procentų nuolydis įrengtas, pagal kurį galima tik bituminė danga. Pastebėjus trūkumus buvo bandoma tvarkyti nuolydį, buvo duodami pasiūlymai rangovui, bet rangovas į pasiūlymus neatsakė. Rangovui buvo pateikti du pasiūlymai, vienu pasiūlymu buvo nustatytas terminas darbams užbaigti ir pašalinti trūkumus iki 2011-12-23, tačiau supratus, kad pasiūlymą atsakovas gavo vėliau, terminas buvo nustatytas iki 2012-01-02. Ieškovas pakartotinai pasiūlymą atsakovui išsiuntė 2011-12-19, kuriame buvo nurodytas savaitės terminas trūkumams pašalinti, taigi, įskaičiavus visas šventes, tas terminas suėjo 2012-01-02. Atsakovas darbus užbaiginėjo iki 2012 metų kovo mėnesio pabaigos ir pašalinus trūkumus darbai iš atsakovo buvo priimti, taigi, pagrindinis ginčas yra dėl stogo dangos. Paskutinių dviejų stogų dangos įrengtos netinkamai, o dėl kitų buvo pareikštos pretenzijos. Visi atliktų darbų aktai, kuriuos atsakovas teikė ieškovui, buvo su trūkumais. Atliktų darbų aktai, kurie nepriimti, yra grąžinami rangovui. Kadangi išaiškėjo, kad techninis prižiūrėtojas praleido trūkumus ir priėmė atsakovo atliktus darbus, buvo iškviestas specialistas, kuris surašė defektinį aktą, kuris buvo išsiųstas rangovui ir buvo išsamiai paaiškinta, kodėl tokie darbai negali būti priimti, taip pat buvo nurodyta, ką atsakovas turi atlikti, kad darbai būtų priimti. Sutartys su atsakovu buvo nutrauktos, nes rangovas paliko objektą ir nuo 2012 metų gruodžio mėnesio tame objekte nebuvo, o krito sniegas, krituliai ir buvo būtina užbaiginėti statybos darbus arba samdyti kitus rangovus. Priimtus blogai įrengtus stogus buvo bandoma ištaisyti, tačiau galiausiai paaiškėjo, kad skardą reiks nuimti ir uždėti bituminę dangą, nes tų stogų perdarymas kainuotų brangiau nei jų padarymas iš naujo. Statybos techninis prižiūrėtojas, kuris nepastebėjo įrengtų stogų trūkumų ir priėmė juos kaip atliktus, buvo atleistas iš pareigų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad techninio prižiūrėtojo nepastebėjimas trūkumų neatleidžia rangovo nuo atsakomybės, nes rangovui yra būtina laikytis statybos techninio reglamento. Lietuvos Respublikos CK 6.694 str. ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje praktikoje nurodyta, kad rangovui teisė reikalauti apmokėti už darbus atsiranda tada, kai yra įforminamas darbų priėmimo - perdavimo aktas. Jis gali būti įforminamas dviem būdais, t.y., kai abi šalys pasirašo, arba rangovui pasirašant vienašališkai, prieš tai įspėjus užsakovą, tačiau nei viename iš aktų, kurie buvo siunčiami ieškovui, apie vienašalį darbų priėmimą nenurodyta. Atsakovo pretenzijos prieštarauja imperatyvioms teisės normoms, nes jis nori gauti atlygį už netinkamai atliktus darbus. Nors rangovas, t.y. atsakovas nurodė, kad ieškovas prašė dengti stogus skardine danga ir kad yra kaltas architektas, jog suprojektavo ne tokį stogo nuolydį, tačiau įstatyme įtvirtinta, kad jei rangovas pastebi, kad nuolydis ne toks, jis privalo raštu apie tai informuoti užsakovą ir sustabdyti darbus ir jei per įstatymo numatytą laiką užsakovas nepašalina trūkumų techninių dokumentų, rangovas turi teisę nutraukti sutartį ir reikalauti žalos atlyginimo. Šiuo atveju rangovas tik 2011-11-28 pranešė ieškovui, kad jis yra su trūkumais uždengęs stogą, kai jau viskas buvo blogai atlikta, rangovas nesielgė kaip privalo elgtis pagal įstatymą. Rangovas raštu turėjo atsisakyti vykdyti užsakovo neteisėtus reikalavimus, o ne keisti stogo dangą.

6Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė bylos nagrinėjimo metu sumažinęs reikalavimus priteisti iš ieškovo 49885,30 Lt skolą už atliktus darbus, 30000,00 Lt netesybų (baudą), 1599,59 Lt palūkanų ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

7Nurodė, kad atsakovas kaip rangovas pagal 2011-08-31 statybos rangos sutartį Nr. ( - ) atliko visus darbus (įrengė gyvenamųjų namų pamatus) ir juos pagal 2011-11-18 ir 2011-12-07 atliktų darbų aktus darbus ieškovas priėmė, tačiau liko skolingas nesumokėjęs 14969,17 Lt. Rangos sutartis yra dvišalė sutartis, kuria viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.644 str. 1 d.). Atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas - perdavęs atliktus darbus (CK 6.662 str. 1 d.). Jeigu pagal rangos sutartį nenumatyta atliekamų darbų ar atskirų jų etapų apmokėti iš anksto, užsakovas privalo sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą po to, kai yra priimtas darbų rezultatas, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku, arba užsakovo sutikimu anksčiau nustatyto termino (CK 6.655 str. 1 d.). užsakovo pareiga sumokėti rangovui sutartyje nustatytą darbų kainą atsiranda po to, kai yra pagrindas. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Atsakovas nurodė, kad pagal Lietuvis Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Sprendžiant dėl priteistinų sutartinių netesybų dydžio, svarbu atsižvelgti į tai, jog netesybos nustatytos šalių valia jų sudarytoje sutartyje, įvertinti konkrečių sutartinių santykių pobūdį (pvz., abi sutarties šalys - privatūs verslo subjektai, turintys patirties verslo bei derybų srityje, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas). Teismas neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Atsakovas nurodė, kad šiuo atveju atsižvelgdamas į neapmokėtų darbų sumą protingumo ir sąžiningumo principus prašo priteisti iš ieškovo 30 000 Lt netesybas, t.y. po 10 000 Lt už kiekvieną sutartį. Dėl delspinigių priteisimo paaiškino, kad CK 6.210 str. 2 d. numatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato kitokio palūkanų dydžio. Tokiu būdu iš ieškovo turėtų būti priteista 1599,59 Lt palūkanų (58268,72 Lt ( skola )x 0,06 (palūkanų dydis) : 365 (dienų skaičius metuose) x 167 ( pradelstų dienų skaičius ) = 1599,59 Lt).CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tokiu būdu iš ieškovo taip pat turi būti priteistina 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad pagal CK 6.662 str. 2 d. užsakovas, priimdamas atliktą darbą, pastebėjęs darbų trūkumus, gali trūkumų faktu remtis tik tuo atveju, jeigu darbų priėmimo akte ar kitame dokumente, patvirtinančiame darbų priėmimą tie trūkumai buvo aptarti arba yra numatyta užsakovo teisė reikalavimą dėl trūkumų pašalinimo pareikšti vėliau. Jeigu sutartis nenustato ko kita, užsakovas, priėmęs darbą jo nepatikrinęs, netenka teisės remtis darbo trūkumų faktu, kurie galėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (akivaizdūs trūkumai) (CK 6.662 str. 3 d.). Šiuo atveju atliktų darbų aktai pasirašyti, juose nėra nurodyta jokių trūkumų, statybos priežiūrą vykdė užsakovo pasamdytas techninis prižiūrėtojas, todėl 14969,17 Lt skola už atliktus darbus turėjo būti apmokėta, tačiau ieškovas to nepadarė, nors pagal 2011-08-31 statybos rangos sutarties Nr. ( - ) 5.2 punktą atsakovas turėjo sumokėti per tris dienas nuo po atliktų darbų priėmimo akto pasirašymo. Pagal 2011-08-08 statybos rangos sutartį Nr. ( - ) atsakovas įsipareigojo sumūryti gyvenamųjų namų sienas, įrengti langų sąramas, pertvaras ir perdangą o ieškovas už jo atliktus darbus sumokėti. Atsakovas visus sutartyje numatytus darbus atlikto, o užsakovas 2011-08-24 atliktų darbų aktais Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 1, 2011-09-16 atliktų darbų aktais Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 3 bei 2012-04-19 atliktų darbų aktais Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5 ir Nr. 4 darbus priėmė ir dalį jų apmokėjo. Tačiau užsakovas pagal aktus ir PVM sąskaitas - faktūras liko atsakovui skolingas 27461,55 Lt už atliktus darbus ir remiantis aukščiau nurodytomis teisės aktų nuostatomis privalo už atliktus darbus apmokėti. Pagal 2011-09-06 statybos rangos sutartį Nr. ( - ) atsakovas įrengė keturiems gyvenamiesiems namams stogus, pagal šią sutartį atsakovas atliko darbus už 98796,39 Lt. Ieškovas pasirašė aktus už 42727,76 Lt atliktų darbų o už 56068,63 Lt aktų nepagrįstai, vengdamas mokėti, nepasirašo. CK 6.694 str. 4 d. nurodyta, kad jei viena šalis atsisako pasirašyti aktą jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis. Nagrinėjamu atveju atsakovo pateiktame darbų priėmimo akte nurodyti darbai buvo atlikti, ieškovas neginčijo, kad atsakovas jam pateikė darbų priėmimo aktą, tačiau ieškovas jo nepasirašė, o žymos apie nepasirašymą nebuvimas negali būti vertinamas kaip kliūtis tokį aktą kvalifikuoti kaip pasirašytą vienašališkai ir sukeliantį atitinkamą ieškovo pareigą įvykdyti prievolę atsakovui pagal rangos darbų sutartį. Tokios nuostatos laikomasi teismų praktikoje (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011). Todėl atsakovo pasirašytas darbų aktas, kurį vengia pasirašyti ieškovas, kvalifikuotinas kaip vienašalis.

8Atsakovo atstovas direktorius R. Rutkauskas prašė ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti. Nurodė, kad dėl skardinio stogo buvo derinama su ieškovu sąmatomis, sąmatose buvo aptarta, kokia skarda bus dengiami stogai, skardos storis ir pan. Užsakovas žinojo, kad stogai bus dengiami tokia skarda ir patvirtino tokią skardą. Žodžiu su ieškovu buvo sutarta, kad dengs stogus skarda, yra užsakovo parašas, kad sutinka su tokia stogo danga. Vienintelis neatitikimas yra stogo pasvirimo kampas, kuris toks buvo atliktas užsakovo pageidavimu. Sutiko, kad skarda dengiamo stogo 2 laipsnių kampas neatitinka STR, bet ieškovas pats reikalavo taip daryti. Žinojo, kaip turi elgtis, jei užsakovo pateiktame techniniame projekte yra neatitikimų Statybos įstatymui, šiuo atveju apie tai žodžiu perspėjome užsakovą.

9Atsakovo atstovas adv. A. Gilys prašė ieškinį atmesti, priešieškinį patenkinti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad visi vėlavimai atliekant darbus susiję ne su rangovo kalte, o su užsakovo kalte, nes jis nuolat vėlavo mokėti rangovui sutartyje numatytas sumas, visų pirma - avansus. Nors ieškovas nurodė, kad jis turėjo teisę užlaikyti mokėjimus, nes atsakovo atlikti darbai buvo su trūkumais, tačiau jei kažkas buvo negerai atlikta pagal vieną sutartį, tai nereiškia, kad gali nemokėti pinigų už atliktus darbus, numatytus kitose sutartyse. Užsakovas dar rangovui nepradėjus darbų žinojo, kad toks stogų nuolydis neatitinka reikalavimų. Nurodė, kad galbūt yra ir rangovo klaida, kad raštu neinformavo užsakovo dėl netinkamo nuolydžio, tačiau užsakovas buvo informuotas žodžiu. Skarda vietoj bituminių čerpių buvo padaryta užsakovo iniciatyva, bet tai patvirtinančių rašytinių įrodymų neturi.

10Trečiojo asmens UAB „Urban Architects“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, trečiajam asmeniui apie teismo posėdį pranešta įstatymų nustatyta tvarka. Pateiktame atsiliepime į ieškinį ir priešieškinį, trečiasis asmuo prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant (b.l. 188-190). Taip pat nurodė, kad jis 2011-07 atliko keturis dviejų blokuotų vienbučių gyvenamųjų namų techninius projektus, adresu ( - ) ir ( - ) UAB „Mobilios investicijos“ užsakymu. Sutartis (2011-05-13 Nr. 2011-013) apėmė techninio projekto architektūrinės dalies, lauko inžinerinių tinklų parengimą ir statybos leidimų gavimą. Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 6.4 p. ir 6.5 p. įtvirtinta, kad statinio techninis projektas (toliau - Techninis projektas) - projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami darbo projekte. Techninis projektas rengiamas kaip vientisas dokumentas, nustatantis projektuojamo statinio esminius, funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, kitus jo rodiklius ir charakteristikas, o statinio darbo projektas (toliau - Darbo projektas) - Projekto antrasis etapas, Techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektas gali būti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendinių dokumentais (iš anksto parengus sprendinius, būtinus statinio statybai pradėti, o kitus — statybos metu). Pagal to paties STR 1.05.06:2010 13 p. ir 14 p. techninis projektas yra vientisas dokumentas, kurio pagrindu gaunamas statybą leidžiantis dokumentas, parenkamas statinio statybos rangovas, rengiamas Darbo projektas, parenkami statybos produktai ir įrenginiai ir pagal pateiktas technines specifikacijas,vadovaujantis Darbo projektu, atliekami statybos darbai <...>. Darbo projektas yra dokumentas, kurio pagrindu, įvertinus Techninio projekto technines specifikacijas „<...>“ vykdomi statybos darbai. Tretysis asmuo nurodė, kad išdėstytas teisinis reglamentavimas patvirtina, kad jo atlikti darbai atitinka reglamentuojančių dokumentų numatytas procedūras, o statybos darbų vykdymui, pagal UAB „Urban architects“ atliktus statinių techninius projektus, turėjo būti užsakomas ir atliekamas kiekvieno statinio darbo projektas, kurio sprendiniuose parenkami ir tiksliai nurodomi būsimo statinio statybos produktai (įskaitant stogo dangą). UAB „Real Ranga“ rangos darbus galėjo vykdyti tik turėdama darbo projekto konstrukcinės dalies dokumentaciją. Darbo projektas rangovams turėjo būti pateiktas statytojo UAB „Mobilios investicijos“ arba, jei tai numato rangos sutartis, atliktas paties rangovo. Taip pat, statybų techninei priežiūrai privalėjo būti pasamdytas statybos techninis prižiūrėtojas (atskaitingas tiesiogiai UAB „Mobilios investicijos“), kuris turėjo uždrausti statybos darbus vykdomus be jo patvirtintos darbo projekto dokumentacijos. Kadangi nei UAB „Mobilios investicijos“, nei UAB „Real Ranga“ nesikreipė į UAB „Urban Architects“ dėl tolimesnių projekto etapų rengimo (darbo projekto konstrukcinės dalies), statybos medžiagų parinkimo suderinimo, projekto sprendinių pakeitimo parinkus statybos produktus ar kitų konsultacinio pobūdžio klausimų derinant statybų eigoje priimtus sprendimus, taip pat, nebuvo užsakyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme 14 str. 5.7 p. numatyta privaloma statytojo (užsakovo) užsakymu pagal sutartį atliekama statinio projekto įgyvendinimo priežiūra, atsakomybė už bet kokius rangos darbų eigoje atliejaus sprendinius ir statybos produktų parinkimus tenka ieškovui ir atsakovui pagal jų tarpusavyje pasirašytą rangos darbų sutartį.

11Ieškinys tenkintinas visiškai, priešieškinis atmestinas.

12Dėl baudų pagal rangos sutartis Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) iš atsakovo priteisimo.

13UAB „Mobilios investicijos“ (užsakovas) 2011-08-31 sudarė statybos rangos sutartį Nr. ( - ) su UAB „Real Ranga“ (rangovu), pagal kurią UAB „Real Ranga“ įsipareigojo atlikti gyvenamųjų namų statybos rangos darbus (gyvenamųjų namų juostinių pamatų iš „Haus“ pamatų blokelių įrengimą) kvartalo skl. Nr. 97 ir Nr. 98, esančiuose gyvenamųjų namų kvartale ( - ), bendrai 67 615,41 Lt sumai (t.1.,b.l. 12-18).

142011-08-08 statybos rangos sutartimi Nr. ( - ) atsakovas (rangovas) įsipareigojo atlikti statybos rangos darbus (gyvenamųjų namų sienų mūrijimą, langų ir durų sąramų įrengimą (montavimą), perdangos įrengimą, pamatų vidaus pertvaroms įrengimą, vidaus pertvarų įrengimą) sklypuose, kurių kadastriniai Nr. ( - ) (skl. Nr. 66), ( - ) (skl. Nr. 66A), ( - ) (skl. Nr. 53), ( - ) (skl. Nr. 53A) už 128 000 Lt (t.1,b.l. 22-27).

152011-09-06 statybos rangos sutartimi Nr. ( - ) atsakovas įsipareigojo atlikti statybos rangos darbus (gyvenamųjų namų stogų įrengimą) sklypuose, kurių kadastriniai Nr. ( - ) (skl. Nr. 66), ( - ) (skl. Nr. 66A), Nr. ( - ) (skl. Nr. 53), ( - ) (skl. Nr. 53A) už 112 000 Lt (t.1.,b.l. 28-33).

169.3 p. jeigu darbo atlikimo metu pasidaro aišku, kad jis nebus tinkamai atliktas, užsakovas turi teisę nustatyti rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartis ir reikalauti sumokėti užsakovui 15 000,00 Lt baudą (pagal sutartis Nr. ( - ) ir Nr. ( - )) ir 7000,00 Lt baudą pagal rangos sutartį Nr. ( - ).

17Bylos duomenimis nustatyta, kad 2011-08-31 statybos rangos sutartyje Nr. ( - ) nurodyti darbai turėjo būti atlikti iki 2011-09-22, 2011-08-08 statybos rangos sutartyje Nr. ( - ) nurodyti darbai turėjo būti atlikti iki 2011-10-09; 2011-09-06 statybos rangos sutartyje Nr. ( - ) nurodyti darbai turėjo būti atlikti iki 2011-10-20.

18Kaip matyti iš ieškovo į bylą pateiktų įrodymų viseto: 2011-12-13 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 174/11/128 (t.1., b.l. 11), 2011-09-28 ieškovo rašto atsakovui dėl darbų atlikimo terminų (t.1., b.l. 37), ieškovo 2011-09-29 pretenzijos atsakovui dėl darbų atlikimo (t.1., b.l. 38-39), ieškovo 2011-10-20 pranešimo atsakovui dėl fasadų apdailos apsaugos (t.1., b.l. 40), ieškovo 2011-11-28 rašto atsakovui (t.1., b.l. 43), ieškovo 2011-12-12 pranešimo atsakovui dėl statybos rangos sutarčių Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) nutraukimo (t.1., b.l. 47-49), 2011-12-16 pastatų ( - ) sienų, stogų ir ( - ) namų pamatų apžiūros akto (t.1., b.l. 51-53), ieškovo 2011-12-20 pranešimo atsakovui dėl darbų trūkumų ištaisymo (t.1. b.l. 54-58), ieškovo 2012-02-02 pranešimo atsakovui dėl statybos rangos sutarčių nutraukimo, netesybų sumokėjimo ir nuostolių atlyginimo (t.1.,b.l. 69-76),- atsakovas Sutartyje įtvirtintais terminais darbų neatliko, nors ieškovas jam ne kartą buvo pratęsęs terminus rangos darbų trūkumams šalinti ir nuo 2012-01-02 Sutartys su atsakovu (rangovu) laikytinos nutrauktomis.

19Atsakovas nurodė, kad Sutartimis sulygtus darbus atliko tinkamai, o vėlavimai pagal Sutartis yra susiję tik su užsakovo (ieškovo) kalte, nes jis nuolat vėlavo mokėti rangovui Sutartyse numatytas sumas, visų pirma - avansus, tačiau teismo vertinimu atsakovo atliktų rangos darbų trūkumus pagal Sutartis be kita ko įrodo ne tik aukščiau nurodytų įrodymų visetas, bet ir 2011-12-13 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 174/11/128 (b.l. 11), 2011-12-16 pastatų ( - ) sienų, stogų ir ( - ) namų pamatų apžiūros aktas, parengtas statybos techninio prižiūrėtojo A. K. (akto 12 p. nurodyta, jog stogo plokštuma projekte nurodyta atlikti iš bituminių čerpių, faktiškai sumontuota iš profiliuotos skaros lakštų – neatitinka projektui, 13 p. nurodyta, kad stogo projektinis nuolydis neatitinka STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ 54.1. p. reikalavimų, nes bituminių čerpių danga, nurodyta projekte, priskiriama šlaitiniams stogams ir šiais dangai stogo nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 10 (t.1., b.l. 51-53), bei pastatų ( - ) stogo difuzinės plėvelės apžiūros aktas, kuriame nurodyti analogiški pažeidimai kaip ir 2011-12-16 pastatų ( - ) sienų, stogų ir ( - ) namų pamatų apžiūros akte (t.1., b.l. 67-68).

20Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-571 patvirtinto STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ 54.1. p. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas pripažino, jog jo rengtas 2 proc. stogų nuolydis yra per mažas, tačiau nurodė, kad užsakovas dar rangovui nepradėjus darbų žinojo, jog stogų nuolydis neatitinka STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ reikalavimų, taip pat ir dėl skardinių stogų buvo derinama su ieškovu ir jis žinojo, kad stogai bus dengiami tokia skarda, todėl atsakomybė už tokius darbų neatitikimus teisės aktams ir statybos normatyviniams dokumentams tenka ieškovui, tačiau teismas tokius atsakovo argumentus atmeta kaip nepagrįstus. Sutinkamai su CK 6.684 str. 1 d., rangovas privalo vykdyti statybos darbus pagal normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus ir sutartį (sutarties dokumentus), kurioje nustatyta darbų kaina bei statinio (darbų) kokybės reikalavimai, tačiau pagal CK 6.659 str. 1 d. rangovas privalo nedelsdamas įspėti užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti darbą, kai gauta iš užsakovo medžiaga, kitas turtas ar dokumentai netinkami ar blogos kokybės; užsakovo nurodymų dėl darbo atlikimo būdo laikymasis sudaro grėsmę atliekamo darbo tinkamumui ar tvirtumui; yra kitų nuo rangovo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamo darbo tinkamumui, tvirtumui ar darbo saugumui, o pagal to paties straipsnio 2 d. ružsakovas apie netinkamą stogų nuolydį buvo informuotas žodžiu, o dėl stogo dangos nurodė, kad skarda vietoj bituminių čerpių padaryta užsakovo iniciatyva, tačiau pats ir paaiškino, kad tai patvirtinančių rašytinių įrodymų pateikti negali. Pagal CPK 12, 178 str. str. kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo atsikirtimų ar reikalavimų pagrindu.

21Atsakovui neįrodžius, kad ieškovas buvo informuotas apie atliekamų darbų trūkumus, atsakovas už nustatytus rangos darbų trūkumus atsako pagal ir ieškovas sutinkamai su Sutarčių 9.3. punktu turi teisę reikalauti dėl netinkamai, ne laiku atliktų darbų, baudų priteisimo.

22Sutarties laisvės principas reiškia, kad šalys gali laisvai sudaryti sutartis, savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.156 str. 1 d.). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, yra privaloma ir turi būti vykdoma (CK 6.189 str. 1 dalis, 6.200 str.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų (baudos, delspinigių) tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus (CK 6.71 str.). Netesybos gali būti nustatomos už prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, taip pat įvykdymo termino praleidimą (CK 6.71 str. 3 d.). Netesybų teisinė prigimtis yra dvejopa: jos yra prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas, nes skatina skolininką įvykdyti prievolę, taip pat jos yra sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.70 str. 1 d., 6.245 str. 3 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str.). Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (CK 6.73 str., 6.256 str. 2 d., 6.258 str.). Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-86/2010; 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2009, kt.).

23Atsakovas nurodė, kad teismui nusprendus, jog Sutartys nebuvo įvykdytos dėl atsakovo kaltės, baudų dydis turėtų būti mažinamas, nes jos neprotingai didelės, o ieškovas trukdė atsakovui įvykdyti sutartis, nebendradarbiavo.

24Pagal CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nuostatas sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės.

25Teismas atsakovo argumentus dėl baudų dydžio mažinimo vertina kritiškai, kadangi byloje duomenų, jog ieškovas su juo nebendradarbiavo ar trukdė vykdyti Sutartis nėra. Priešingai, aukščiau aptartų įrodymų visetas patvirtina, kad ieškovas su atsakovu bendradarbiavo, siuntė jam raštus dėl darbų trūkumų šalinimo, buvo nustatęs terminus rangos darbų trūkumams šalinti ir pan. Be to, šalys Sutartis laisva valia sulygo dėl tokių baudų dydžių (7000,00 Lt ir 15 000,00 Lt), todėl pagrindo laikyti tokias netesybas aiškiai neprotingomis (per didelėmis) nėra.

26Pagal Sutarčių 2.1. punktą užsakovas (ieškovas) įsipareigojo priimti rangovo tinkamai atliktus darbus ir apmokėti Sutartyse nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais. Kadangi bylos nagrinėjimo metu ieškovas nurodė, jog už atsakovo atliktus pagal Sutartis darbus jis yra skolingas 860,02 Lt ir prašė šią sumą išskaičiuoti iš atsakovo priteistinų 37 000 Lt baudų už Sutarčių nutraukimą, todėl atėmus šią sumą iš atsakovo, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, priteistina 36 139,98 Lt baudų už trijų rangos sutarčių nutraukimą dėl atsakovo kaltės.

27Dėl 49885,30 Lt skolos už atliktus darbus, 30 000,00 Lt netesybų (baudą), 1599,59 Lt palūkanų ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų iš ieškovo priteisimo.

28Atsakovas nurodė, kad ieškovas liko skolingas pagal 2011-08-31 statybos rangos sutartį Nr. ( - ) 14969,17 Lt, pagal 2011-08-08 rangos sutartį Nr. ( - ) - 27461,55, o pagal 2011-09-06 statybos rangos sutartį Nr. ( - ) - 15 838,00 Lt. Be kita ko nurodė, jog ieškovo vengimas pasirašyti darbų priėmimo aktus negali būti vertinamas kaip kliūtis tokį aktą kvalifikuoti kaip pasirašytą vienašališkai ir sukeliantį ieškovui pareigą įvykyti prievolę.

29Atsakovas kartu su priešieškiniu pateikė 2011-11-18 atliktų darbų aktą Nr. 02 (t.2., b.l. 146), 2011-11-18 atliktų darbų aktą Nr. 01 (t.2., b.l. 147), 2011-12-07 atliktų darbų aktą Nr. 02 (t.2., b.l. 148), 2011-12-07 atliktų darbų aktą Nr. 01 (t.2, b.l. 149), kurie yra pasirašyti tik atsakovo UAB „Real Ranga“, o užsakovo (ieškovo) parašų šiuose aktuose nėra.

30Pagal CK 6.694 str. 4 d.,

31Teismo išanalizuoti ieškovo pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovas laiku Sutarčių neatliko, jo atlikti darbai buvo su trūkumais, todėl teismas laiko, kas atsakovas nei pagal vieną iš trijų rangos sutarčių nebuvo įvykdęs prievolių tinkamai, kad galėtų reikalauti atsiskaitymo sutinkamai su Sutarčių 2.1. p., pagal kurį užsakovas (ieškovas) įsipareigojo priimti rangovo (atsakovo) tinkamai atliktus darbus ir už juos apmokėti Sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais.

32Pagal Sutarčių 5.3.p., užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus, jei rangovas nedelsiant nepradeda taisyti arba per protingą terminą neištaiso atliktų darbų defektus ar atsilieka nuo Sutartyse nurodytų terminų.

33CK 6.69 str. 1 d. nurodyta, jog kreditorius turi teisę pasinaudoti daikto sulaikymo teise tol, kol skolininkas įvykdo prievolę. Pagal šio straipsnio 2 d.

34CK 4.229 - 4.235 str. suteikia kreditoriui teisę pasinaudoti daikto sulaikymo teise tol, kol skolininkas įvykdo prievolę (CK 6.69 str.), taigi daikto sulaikymo teisė - vienas iš kreditoriaus savigynos būdų (CK 1.139 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos dėl actio Pauliana, netiesioginio ieškinio, sulaikymo teisės ir prevencinio ieškinio institutų taikymo 2008-07-03 apžvalga).

35Bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovas praleido Sutarčių vykdymo terminus, atliko juos ne pagal teisės aktus ir statybos normatyvinius dokumentus, todėl atsakovas reikalauti priešieškiniu 49885,30 Lt skolos už neatliktus darbus neturi pagrindo. Atsižvelgiant į tai, priešieškinis yra atmestinas, o kadangi kiti atsakovo pareikšti reikalavimai – dėl 30 000,00 Lt netesybų (baudą), 1599,59 Lt palūkanų ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo yra išvestiniai, teismui atmetus reikalavimą dėl 49885,30 Lt skolos priteisimo, dėl išvestinių reikalavimų pagrįstumo nesprendžia.

36Teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, ieškinį tenkina, o priešieškinį atmeta. Visi kiti byloje esantys ir teismo posėdyje aptarti įrodymai nėra teisiškai reikšmingi sprendžiant šį ginčą, todėl priimant sprendimą teismo neanalizuojami ir nevertinami.

37Ieškovas patyrė 4456,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 1350,00 Lt žyminis mokestis (t.2., b.l. 129) ir 3106,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (t.2., b.l. 164, 195). Ieškovas bylos nagrinėjimo metu prašomą priteisti iš atsakovo baudos sumą sumažino nuo 45 000 Lt iki 37 000 Lt, todėl patenkinus ieškinį iš atsakovo priteistina dalis žyminio mokesčio, t.y. nuo 36139,98 Lt – 1084,20 Lt bei turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti - 3106,00 Lt, viso – 4190,20 Lt.

38Taip pat iš atsakovo priteistina ir 35,82 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str.).

39Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 12, 13, 88, 92, 93, 96, 176-178, 259-260, 265, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

40ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti.

41Priteisti iš UAB „Real Ranga“ 36139 Lt 98 ct baudų pagal 2011-08-31 statybos rangos sutartį Nr. ( - ), 2011-08-08 statybos rangos sutartį Nr. ( - ) ir 2011-09-06 statybos rangos sutartį Nr. ( - ) ( - )UAB „Mobilios investicijos“.

42Priteisti iš UAB „Real Ranga“ 4190 Lt 20 ct bylinėjimo išlaidų UAB „Mobilios investicijos“.

43Priteisti iš UAB „Real Ranga“ 35 Lt 82 ct bylinėjimo išlaidų valstybei.

44Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Česlava Malinovska, sekretoriaujant... 2. ieškovas bylos nagrinėjimo metu patikslinęs reikalavimus prašė: 1)... 3. Nurodė, kad su atsakovu sudarė tris statybos rangos darbų sutartis (toliau... 4. Ieškovas su priešieškiniu sutiko iš dalies, prašė priteisti atsakovui iš... 5. Ieškovo atstovas prašė priteisti iš atsakovo 37 000 Lt baudos, iš jos... 6. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Pareiškė... 7. Nurodė, kad atsakovas kaip rangovas pagal 2011-08-31 statybos rangos sutartį... 8. Atsakovo atstovas direktorius R. Rutkauskas prašė ieškinį atmesti,... 9. Atsakovo atstovas adv. A. Gilys prašė ieškinį atmesti, priešieškinį... 10. Trečiojo asmens UAB „Urban Architects“ atstovas į teismo posėdį... 11. Ieškinys tenkintinas visiškai, priešieškinis atmestinas.... 12. Dėl baudų pagal rangos sutartis Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ) iš atsakovo... 13. UAB „Mobilios investicijos“ (užsakovas) 2011-08-31 sudarė statybos rangos... 14. 2011-08-08 statybos rangos sutartimi Nr. ( - ) atsakovas (rangovas)... 15. 2011-09-06 statybos rangos sutartimi Nr. ( - ) atsakovas įsipareigojo atlikti... 16. 9.3 p. jeigu darbo atlikimo metu pasidaro aišku, kad jis nebus tinkamai... 17. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2011-08-31 statybos rangos sutartyje Nr. ( - )... 18. Kaip matyti iš ieškovo į bylą pateiktų įrodymų viseto: 2011-12-13... 19. Atsakovas nurodė, kad Sutartimis sulygtus darbus atliko tinkamai, o vėlavimai... 20. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 27 d. įsakymu Nr.... 21. Atsakovui neįrodžius, kad ieškovas buvo informuotas apie atliekamų darbų... 22. Sutarties laisvės principas reiškia, kad šalys gali laisvai sudaryti... 23. Atsakovas nurodė, kad teismui nusprendus, jog Sutartys nebuvo įvykdytos dėl... 24. Pagal CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nuostatas sutartimi nustatytos... 25. Teismas atsakovo argumentus dėl baudų dydžio mažinimo vertina kritiškai,... 26. Pagal Sutarčių 2.1. punktą užsakovas (ieškovas) įsipareigojo priimti... 27. Dėl 49885,30 Lt skolos už atliktus darbus, 30 000,00 Lt netesybų (baudą),... 28. Atsakovas nurodė, kad ieškovas liko skolingas pagal 2011-08-31 statybos... 29. Atsakovas kartu su priešieškiniu pateikė 2011-11-18 atliktų darbų aktą... 30. Pagal CK 6.694 str. 4 d.,... 31. Teismo išanalizuoti ieškovo pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovas... 32. Pagal Sutarčių 5.3.p., užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus, jei... 33. CK 6.69 str. 1 d. nurodyta, jog kreditorius turi teisę pasinaudoti daikto... 34. CK 4.229 - 4.235 str. suteikia kreditoriui teisę pasinaudoti daikto sulaikymo... 35. Bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovas praleido Sutarčių vykdymo terminus,... 36. Teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, ieškinį tenkina, o... 37. Ieškovas patyrė 4456,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 1350,00 Lt... 38. Taip pat iš atsakovo priteistina ir 35,82 Lt išlaidų susijusių su... 39. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 12, 13, 88, 92, 93, 96, 176-178,... 40. ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti.... 41. Priteisti iš UAB „Real Ranga“ 36139 Lt 98 ct baudų pagal 2011-08-31... 42. Priteisti iš UAB „Real Ranga“ 4190 Lt 20 ct bylinėjimo išlaidų UAB... 43. Priteisti iš UAB „Real Ranga“ 35 Lt 82 ct bylinėjimo išlaidų valstybei.... 44. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...