Byla eI-5100-764/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Egidija Puzinskaitė, dalyvaujant pareiškėjai L. Ž. ir jos atstovei advokatei Giedrei Martinėnaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos L. Ž. skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Teisingumo ministerijos, dėl žalos atlyginimo

Nustatė

2Pareiškėja L. Ž. kreipėsi į teismą su skundu, prašydama priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Teisingumo ministerijos, 584,40 eurų (2 017,80 Lt) moralinės ir materialinės žalos atlyginimą.

3Pagrįsdama savo reikalavimą pareiškėja nurodė, kad Teisingumo ministerija atstovavo jai Vokietijos Federacinės Respublikos teisme, siekiant gauti nemokamą teisinę pagalbą civilinėje byloje dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Vokietijos Federacinės Respublikos teismas 2012-01-12 nutartimi atsisakė finansiškai remti pareiškėją. Teisingumo ministerija

42012-02-06 raštu pateikė jai šios nutarties vertimą, grąžino dokumentus, taip pat pateikė sąskaitą už 2012-01-12 nutarties vertimą į lietuvių kalbą. Dėl už vertimą mokėtinos sumos ir, jos manymu, netikslaus vertimo pareiškėja 2012-03-14 raštu kreipėsi į Teisingumo ministeriją, kuri šį raštą persiuntė UAB „Vertimo namai“. UAB „Vertimo namai“ pakoregavo Vokietijos Federacinės Respublikos teismo 2012-01-12 nutarties vertimą ir pataisė pareiškėjos nurodytą netikslumą. Pakoreguotą vertimo variantą Teisingumo ministerija pareiškėjai pateikė tik atsakydama į jos

52014-11-18 prašymą. Dėl Vokietijos Federacinės Respublikos teismo 2012-01-12 nutarties pripažinimo pareiškėja buvo kreipusis į Lietuvos Respublikos teismus, tačiau bylos baigtis jai nebuvo palanki dėl nutartyje buvusios vertimo klaidos. Teisingumo ministerija turėjo pakoreguotą nutarties vertimą, todėl jį su atsiliepimu galėjo pateikti Lietuvos apeliaciniam teismui ar Lietuvos Aukščiausiajam Teismui, tačiau to nepadarė. Kadangi minėta nutartis nacionalinių teismų nebuvo pripažinta, Civilinės metrikacijos skyrius atsisakė atlikti pareiškėjos gimimo akto įrašo ištaisymus. Reikalavimą atlyginti patirtą žalą pareiškėja kildina iš Teisingumo ministerijos neveikimo, kai ji 2012-04-12 raštu Nr. (1.23)7R-2799 ir vėliau nepateikė pareiškėjai Vokietijos Federacinės Respublikos teismo 2012-01-12 nutarties pakoreguoto vertimo. Pareiškėja patyrė moralinę ir materialinę žalą, kurią vertina tokia suma, kiek ji yra skolinga Teisingumo ministerijai už dokumentų vertimo į vokiečių kalbą apmokėjimą.

6Teismo posėdyje pareiškėja ir jos atstovė palaikė skunde išdėstytus argumentus ir prašė jį tenkinti.

7Atsakovės Lietuvos valstybės atstovė Teisingumo ministerija atsiliepime į pareiškėjos skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

8Atsiliepime pažymėjo, kad pagal Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.271 str., deliktinė atsakomybė kyla, kai nustatytos visos būtinos sąlygos, t. y. neteisėti veiksmai, padariniai ir priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų bei kilusių padarinių. Iš pareiškėjos skunde išdėstytų aplinkybių matyti, kad Teisingumo ministerija neatliko neteisėtų veiksmų, todėl civilinė atsakomybė valstybei negali kilti. Pažymėtina, kad Teisingumo ministerija neatliko Vokietijos Federacinės Respublikos 2012-01-12 nutarties vertimo į lietuvių kalbą, o tik jį pareiškėjai persiuntė. Be to, vertimo klaida negalėjo ir neturėjo įtakos jos inicijuotose civilinėse bylose. Neįrodžius vienos iš būtinų civilinės atsakomybės sąlygų, valstybei pareiga atlyginti prašomą žalą nekyla.

9Skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

10Reikalavimai dėl žalos atlyginimo pagal savo pobūdį yra civilinio pobūdžio, žalos atlyginimo teisinius santykius reglamentuoja CK, tačiau dalies reikalavimų nagrinėjimą įstatymas priskiria administracinio teismo kompetencijai. Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str. 1 d.

113 p. nustatyta, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos, padarytos viešojo administravimo subjektų neteisėtais veiksmais, atlyginimo (CK 6.271 str.).

12CK 6.271 straipsnis yra speciali teisės norma, reglamentuojanti teisinius santykius dėl žalos atlyginimo, kai prašoma atlyginti žala atsirado dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų. Kad reikalavimas dėl žalos atlyginimo būtų pripažintas pagrįstu, turi būti nustatytos visos civilinės atsakomybės sąlygos: 1) neteisėti veiksmai (CK 6.246 straipsnis); 2) priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (CK 6.247 straipsnis); 3) teisės pažeidėjo kaltė (CK 6.248 straipsnis); 4) teisės pažeidimu padaryta žala (CK 6.249 straipsnis). Kita vertus, valstybės ir savivaldybės pareiga atlyginti žalą (viešoji atsakomybė) pagal CK 6.271 straipsnio nuostatas atsiranda dėl valstybės ir savivaldybės valdžios institucijų neteisėtų aktų nepriklausomai nuo konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Vadinasi, CK 6.271 straipsnyje numatyta viešoji atsakomybė atsiranda esant trims sąlygoms: neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos. Reikalavimas dėl žalos atlyginimo (turtinės ir neturtinės) gali būti tenkinamas, nustačius visumą viešosios atsakomybės sąlygų: pareiškėjo nurodytos valdžios institucijos neteisėtus veiksmus ar neveikimą, žalos pareiškėjui padarymo faktą ir priežastinį ryšį tarp valdžios institucijos neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir atsiradusios žalos. Nenustačius bent vienos iš nurodytų trijų viešosios atsakomybės sąlygų, valstybei ar savivaldybei pagal CK 6.271 straipsnį nekyla prievolė atlyginti turtinę ar neturtinę žalą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005-09-30 nutartis administracinėje byloje

13Nr. A5-665/2005, 2010-11-15 nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1355/2010).

14Bylos nagrinėjimo dalyką, t. y. savo pažeistos teisės ar įstatymo saugomo intereso gynybos būdą bei apimtį, nustato pareiškėjas, skunde suformuluodamas savo materialinį teisinį reikalavimą (skundo dalyką) bei nurodydamas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą (skundo pagrindą) (ABTĮ 23 str. 1 d. 6 ir 7 p.). Pareiškėjo suformuluotas skundo pagrindas ir dalykas nustato nagrinėjamos bylos ribas bei pasirinktos gynybos būdą. Priimdamas sprendimą teismas negali pakeisti pareiškėjo nurodyto skundo dalyko ir peržengti nagrinėjamos bylos ribų.

15Pareiškėja reiškia reikalavimą dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo ir jį kildina iš Teisingumo ministerijos neveikimo, nes ji 2012-04-12 raštu Nr. (1.23)7R-2799 ir vėliau nepateikė pareiškėjai Vokietijos Federacinės Respublikos teismo 2012-01-12 nutarties pakoreguoto vertimo.

16Bylos duomenys tvirtina, kad pareiškėja L. Ž. su prašymais, kurie gauti 2011-09-22,

172011-09-27 ir 2011-10-07, kreipėsi į Teisingumo ministeriją. kuri 2011-11-10 raštu kreipėsi į Štutgarto pirmosios instancijos teismą, prašydama priimti sprendimą dėl nemokamos teisinės pagalbos pareiškėjai teikimo Vokietijoje, nustatant juridinį faktą.

18Teisingumo ministerija 2012-01-30 gavo Štutgarto pirmosios instancijos teismo 2012-01-12 nutartį vokiečių kalba, kuria buvo atsisakyta pareiškėjai suteikti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą Vokietijoje. Minėtą nutartį Teisingumo ministerija į lietuvių kalbą pavedė išversti

19UAB „Vertimo namai“. Teisingumo ministerijos 2012-02-06 raštu Nr. (1563/11)9R-320 pareiškėjai buvo pateikta 2012-01-12 nutarties originalo kalba bei jos vertimo į lietuvių kalbą kopijos, sąskaita už pareiškėjos dokumentų vertimą į vokiečių kalbą, taip pat grąžinti Teisingumo ministerijai pateikti dokumentai.

20Pareiškėja su 2012-02-08 prašymu kreipėsi į Teisingumo ministeriją ir nurodė, kad abejoja, jog Vokietijoje vyko koks nors teismo procesas, nesutinka su jai pateikta sąskaita apmokėti už vertimo paslaugas, pažymėjo, kad 2012-01-12 vertime yra esminių klaidų.

21Teisingumo ministerijoje 2012-03-14 buvo gautas pareiškėjos prašymas perskaičiuoti sąskaitą už dokumentų vertimus ir ištaisyti klaidą 2012-01-12 nutarties iš vokiečių kalbos į lietuvių vertime, esančią antro puslapio trečioje pastraipoje.

22Minėtą pareiškėjos prašymą Teisingumo ministerija 2012-03-19 raštu Nr. (1.23)7R-2464 persiuntė UAB „Vertimo namai“, o pareiškėją apie tai informavo 2012-03-29 raštu

23Nr. (1.23.)7R-2463.

24Teisingumo ministerijos 2012-04-12 raštu Nr. (1.23)7R-2799 pareiškėjai buvo persiųstas UAB „Vertimo namai“ 2012-04-05 raštas dėl jos pastebėjimų apie netikslumus Štutgarto teismo 2012-01-12 nutarties vertime į lietuvių kalbą. Šiuo raštu pareiškėja informuota apie tai, kad neesminiai netikslumai buvo ištaisyti vertimo biuro sąskaita.

25Nustatyta ir ginčo dėl to byloje nėra, kad Teisingumo ministerija su 2012-04-12 raštu, nepateikė pareiškėjai pakoreguoto Štutgarto pirmosios instancijos teismo vertimo iš vokiečių į lietuvių kalbą. Pareiškėjos nuomone, šią klaidą atsakovės atstovė galėjo ištaisyti pateikdama tinkamą nutarties vertimą Lietuvos apeliaciniam teismui, kuriame buvo nagrinėjamas L. Ž. prašymas dėl Štutgarto teismo 2012-01-12 nutarties pripažinimo. Dėl tokio Teisingumo ministerijos neveikimo, Lietuvos apeliaciniame teisme ir Lietuvos Aukščiausiame Teisme buvo priimti jai nepalankūs sprendimai ir ji prarado galimybę nustatyti savo kilmę, gauti priklausantį palikimą ir pan.

26Teismo vertinimu, pareiškėja L. Ž. turėjo teisėtą ir pagrįstą lūkestį tikėtis, kad Teisingumo ministerija be atskiro prašymo jai pateiks pakoreguotą Štutgarto teismo 2012-01-12 nutarties vertimą į lietuvių kalbą.

27Kita vertus, pagal pareiškėjos skunde išdėstytus argumentus, kuriais ji grindžia reikalavimą dėl žalos atlyginimo, negali būti nustatytos kitos būtinosios civilinės atsakomybės sąlygos, t. y. žalos pareiškėjui padarymo faktas ir priežastinis ryšys tarp valdžios institucijos neveikimo ir atsiradusios žalos.

28Pareiškėja teigia, kad dėl anksčiau nurodyto Teisingumo ministerijos neveikimo Lietuvos apeliaciniame teisme ir Lietuvos Aukščiausiame Teisme buvo priimti jai nepalankūs sprendimai dėl Štutgarto teismo 2012-01-12 nutarties pripažinimo ir ji prarado galimybę nustatyti savo kilmę, gauti priklausantį palikimą, dėl teisminių procesų sugaišo daug laiko. Patirtą žalą vertina tokio dydžio suma, kiek ji yra skolinga Teisingumo ministerijai už dokumentų vertimą į vokiečių kalbą.

29Pagal CK 6.249 str. 1 d., žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Žala nėra preziumuojama, todėl jos dydį privalo įrodyti reikalavimą dėl žalos atlyginimo pareiškęs asmuo. CK 6.250 str. 1 d. nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais.

30Pareiškėjos skunde išdėstyti argumentai ir kartu su juo pateikti duomenys, nepatvirtina turtinės ir neturtinės žalos padarymo fakto, t. y. byloje nėra duomenų, kad dėl to, jog jai nebuvo pateiktas 2012-01-12 nutarties pakoreguotas vertimas, ji būti patyrusi tiesioginių nuostolių, netekusi turto, negavusi pajamų arba patyrusi dvasinių išgyvenimų, fizinį skausmą, nepatogumų, dvasinį sukrėtimą, emocinę depresiją ar pan.

31Pagal CK 6.247 str., atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Pagal teisės doktriną ir formuojamą teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-11-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-556/2005; 2007-11-26 nutartis civilinėje byloje

32Nr. 3K-7-345/2007; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008-11-24 nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1897/2008) priežastinio ryšio nustatymo byloje procesas sąlygiškai dalijamas į du etapus. Pirmame etape, nustatomas faktinis priežastinis ryšys, t. y. sprendžiama, ar žalingi padariniai kyla iš neteisėtų veiksmų, nustatoma, ar žalingi padariniai būtų atsiradę, jeigu nebūtų buvę neteisėto veiksmo. Antrame etape nustatomas teisinis priežastinis ryšys, kai sprendžiama, ar padariniai teisiškai nėra pernelyg nutolę nuo neteisėto veiksmo (deliktinės atsakomybės ribas siaurinanti priežastinio ryšio teorija) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011-07-14 nutartis administracinėje byloje Nr. A502-3034/2011).

33Įvertinus pareiškėjos nurodytus padarinius, kurie, anot jos, kilo dėl neteisėto Teisingumo ministerijos neveikimo, teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju negali būti nustatytas priežastinis ryšis.

34Kaip minėta, pareiškėja teigia, kad dėl Teisingumo ministerijos neveikimo buvo priimti jai nepalankūs teismų sprendimai dėl Vokietijos Federacinės Respublikos Štutgarto teismo

352012-01-12 nutarties pripažinimo, ko pasėkoje, ji prarado galimybę nustatyti savo kilmę, priimti palikimą ir pan.

36Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys tvirtina, kad Lietuvos apeliaciniame teisme buvo nagrinėjamas pareiškėjos prašymas dėl Vokietijos Federacinės Respublikos Štutgarto apylinkės teismo Šeimos bylų teismo 2012-01-12 nutarties civilinėje byloje Nr. 27AR52/11 pripažinimo (civilinė byla Nr. 2T-27/2013). Teismas 2013-03-28 nutartimi pareiškėjos prašymo netenkino. Konstatavo, jog paduotu prašymu pareiškėja siekia, kad nutarties motyvuojamojoje dalyje esančios frazės apie galimai egzistuojantį giminystės ryšį pagrindu, būtų nustatyta giminystė tarp pareiškėjos ir suinteresuoto asmens I. P.. Prašomos pripažinti Vokietijos Federacinės Respublikos teismo nutarties motyvuojamoji dalis nepagrindžia šios nutarties rezoliucinės dalies, t. y. Vokietijos Federacinės Respublikos teismas nenagrinėjo ir nenustatė giminystės ryšių egzistavimo fakto, todėl užsienio valstybės teismo sprendimo motyvuojamoje dalyje esanti prielaida apie galimai egzistuojantį giminystės ryšį neįgyja res judicata galios Lietuvos Respublikoje. Res judicata galią įgyja faktinės ir teisinės aplinkybės, kurios buvo realiai išnagrinėtos teismo sprendime, dėl kurio yra kilęs klausimas. Lietuvos Respublikoje pripažintas užsienio šalies teismo sprendimas negali įgyti kitokio pobūdžio teisinės galios ir sukelti kitokias teisines pasekmes, nei jį priėmusioje valstybėje. Dėl nurodytų priežasčių Lietuvos apeliacinis teismas pareiškėjos prašymo netenkino.

37Pažymėtina, kad aplinkybių panaikinti nurodytą teismo 2013-03-28 nutartį, Lietuvos apeliacinis teismas nenustatė ir nagrinėdamas vėlesnius pareiškėjos L. Ž. prašymus.

38Teismo vertinimu, Lietuvos apeliacinio teismo 2013-03-28 nutartyje išdėstyti motyvai vienareikšmiškai patvirtina, kad Vokietijos Federacinės Respublikos Štutgarto teismo 2012-01-12 nutartis Lietuvos Respublikoje nebuvo pripažinta ne dėl jos vertime buvusio netikslumo, bet dėl to, kad nutarties motyvuojamoji dalis, kurią pareiškėja prašė pripažinti, nebuvo susijusi su procesiniu rezultatu, t. y. aplinkybės nebuvo ištirtos ir išnagrinėtos, todėl neįgijo res judicata galios Lietuvos Respublikoje.

39Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad neįrodžius dviejų būtinų deliktinės atsakomybės sąlygų, t. y. priežastinio ryšio ir žalos fakto, civilinė atsakomybė valstybei negali kilti, todėl pareiškėjos L. Ž. skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

40Administracinių bylų teisenos įstatymo 451 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu proceso šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, buvo paskirta valstybės garantuojama teisinė pagalba, teismas savo iniciatyva, gavęs iš valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą organizuojančios institucijos duomenis apie apskaičiuotas teisinės pagalbos išlaidas, išsprendžia valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo valstybei klausimą.

41Atmetus pareiškėjos L. Ž. skundą kaip nepagrįstą, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo valstybei klausimas nenagrinėtinas.

42Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 ir

43129 str. teismas

Nutarė

44Pareiškėjos L. Ž. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

45Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Egidija Puzinskaitė,... 2. Pareiškėja L. Ž. kreipėsi į teismą su skundu, prašydama priteisti iš... 3. Pagrįsdama savo reikalavimą pareiškėja nurodė, kad Teisingumo ministerija... 4. 2012-02-06 raštu pateikė jai šios nutarties vertimą, grąžino dokumentus,... 5. 2014-11-18 prašymą. Dėl Vokietijos Federacinės Respublikos teismo... 6. Teismo posėdyje pareiškėja ir jos atstovė palaikė skunde išdėstytus... 7. Atsakovės Lietuvos valstybės atstovė Teisingumo ministerija atsiliepime į... 8. Atsiliepime pažymėjo, kad pagal Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.271 str.,... 9. Skundas atmestinas kaip nepagrįstas.... 10. Reikalavimai dėl žalos atlyginimo pagal savo pobūdį yra civilinio... 11. 3 p. nustatyta, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl žalos,... 12. CK 6.271 straipsnis yra speciali teisės norma, reglamentuojanti teisinius... 13. Nr. A5-665/2005, 2010-11-15 nutartis administracinėje byloje Nr.... 14. Bylos nagrinėjimo dalyką, t. y. savo pažeistos teisės ar įstatymo saugomo... 15. Pareiškėja reiškia reikalavimą dėl turtinės ir neturtinės žalos... 16. Bylos duomenys tvirtina, kad pareiškėja L. Ž. su prašymais, kurie gauti... 17. 2011-09-27 ir 2011-10-07, kreipėsi į Teisingumo ministeriją. kuri 2011-11-10... 18. Teisingumo ministerija 2012-01-30 gavo Štutgarto pirmosios instancijos teismo... 19. UAB „Vertimo namai“. Teisingumo ministerijos 2012-02-06 raštu Nr.... 20. Pareiškėja su 2012-02-08 prašymu kreipėsi į Teisingumo ministeriją ir... 21. Teisingumo ministerijoje 2012-03-14 buvo gautas pareiškėjos prašymas... 22. Minėtą pareiškėjos prašymą Teisingumo ministerija 2012-03-19 raštu Nr.... 23. Nr. (1.23.)7R-2463.... 24. Teisingumo ministerijos 2012-04-12 raštu Nr. (1.23)7R-2799 pareiškėjai buvo... 25. Nustatyta ir ginčo dėl to byloje nėra, kad Teisingumo ministerija su... 26. Teismo vertinimu, pareiškėja L. Ž. turėjo teisėtą ir pagrįstą lūkestį... 27. Kita vertus, pagal pareiškėjos skunde išdėstytus argumentus, kuriais ji... 28. Pareiškėja teigia, kad dėl anksčiau nurodyto Teisingumo ministerijos... 29. Pagal CK 6.249 str. 1 d., žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas,... 30. Pareiškėjos skunde išdėstyti argumentai ir kartu su juo pateikti duomenys,... 31. Pagal CK 6.247 str., atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais... 32. Nr. 3K-7-345/2007; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008-11-24... 33. Įvertinus pareiškėjos nurodytus padarinius, kurie, anot jos, kilo dėl... 34. Kaip minėta, pareiškėja teigia, kad dėl Teisingumo ministerijos neveikimo... 35. 2012-01-12 nutarties pripažinimo, ko pasėkoje, ji prarado galimybę nustatyti... 36. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys tvirtina, kad Lietuvos... 37. Pažymėtina, kad aplinkybių panaikinti nurodytą teismo 2013-03-28 nutartį,... 38. Teismo vertinimu, Lietuvos apeliacinio teismo 2013-03-28 nutartyje išdėstyti... 39. Apibendrinęs tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad neįrodžius... 40. Administracinių bylų teisenos įstatymo 451 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu... 41. Atmetus pareiškėjos L. Ž. skundą kaip nepagrįstą, valstybės... 42. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str.... 43. 129 str. teismas... 44. Pareiškėjos L. Ž. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 45. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...