Byla Ik-2436-171/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irenos Paulauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Dzedulionio ir Liudmilos Zaborovskos, sekretoriaujant Jūratei Domarkaitei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokatui Anatolijui Novikovui, atsakovės Valstybinės ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovui Arvydui Aranauskui, atsakovės Sveikatos apsaugos ministerijos atstovui Andriejui Bielinskiui, trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Donatui Paruliui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos VšĮ Sapiegos ligoninės skundą atsakovėms Valstybinei ligonių kasai (toliau – VLK) prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai (toliau – LR SAM) dėl įpareigojimo išmokėti kompensaciją (trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus teritorinė ligonių kasa (toliau Vilniaus TLK)).

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1−2) ir patikslintu skundu (b. l. 43−44), kuriuose prašo:

51) įpareigoti VLK prie LR SAM priimti papildomą sprendimą dėl papildomų 44 4320, 60 Lt darbuotojų išeitinėms išmokoms kompensuoti iš stabilizavimo fondo skyrimo;

62) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Paaiškino, kad 2009 m. gruodžio 7 d. LR Vyriausybė priėmė nutarimą Nr.1654 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo programos patvirtinimo“, kuriame numatyta, jog svarbiausias šios programos tikslas – teikti saugias, geros kokybės ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams, efektyviai naudoti sveikatos priežiūrai skirtas lėšas, suformuoti racionalesnę sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų struktūrą, kuri užtikrintų saugias geros kokybės paslaugas. Taip pat numatyta, kad programai įgyvendinti būtinos lėšos, susijusios su darbo santykiais, numatomos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžete.

8Pareiškėja skunde nurodė, kad 2010-03-19 LR Sveikatos apsaugos ministras priėmė įsakymą Nr. V- 202 „Dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžete numatyto stabilizavimo fondo (sveikatos sistemos pertvarkai) lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuris, pareiškėjos manymu, gali sužlugdyti bet kokios gydymo įstaigos veiklą.

9Nurodo, kad jie taip pat dalyvauja pertvarkant sveikatos sistemą ir dėl to teko atleisti dalį darbuotojų. Vykdydami Vilniaus TLK nurodymus, pateikė sąmatą, kurioje nurodė, jog jiems iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto numatyto Stabilizavimo fondo turi būti išmokėta 1 189 498,78 litai. Šį savo reikalavimą grindė ligoninėje galiojančia kolektyvine sutartimi ir LR darbo kodekso 140 str.

10Pareiškėja taip pat paaiškino, kad Vilniaus TLK 2010 m. gegužės 13 d. raštu Nr. 35-1963 informavo, kad jiems numatyta dvigubai mažesnė suma, nei ji prašo.

11Pareiškėja nurodė, kad VLK prie LR SAM 2010-05-10 įsakymo nėra gavusi, jis oficialiai nėra paskelbtas, o apie jo turinį sužinojo iš 2010-05-18 VLK prie LR SAM rašto Nr. 35-2006.

12Skunde nurodo, kad 2010-05-18 buvo pasirašyta sutartis dėl dalies lėšų skyrimo. Teigia, kad sutartį pasirašė tik dėl to, jog ligoninė gautų nors dalinį finansavimą ir galėtų atsiskaityti tiek su darbuotojais, tiek su kitais tiekėjais.

13Pareiškėja mano, kad atsakovė, atsisakydama tenkinti sąmatą visai sumai, neteisingai aiškina LR darbo kodekso 61 str., kuriame numatyta, kad įmonės kolektyvinėje sutartyje šalys nustato darbo, profesines, socialines ir ekonomines sąlygas bei garantijas, kurios nėra reglamentuotos įstatymų, kitų norminių teisės aktų ar nacionalinės, šakos ir teritorinės kolektyvinės sutarties arba kurios jiems neprieštarauja ir neblogina darbuotojų padėties.

14Mano, kad kolektyvinėje sutartyje numatyta sąlyga, jog atleidžiamiems darbuotojams pagal LR darbo kodekso 129 str. išeitinė išmoka indeksuojama indeksu 2, neprieštarauja darbo kodeksui. Pažymėjo, kad kolektyvinė sutartis nėra nuginčyta ir pareiškėja turi pareigą atsiskaityti su darbuotojais taip, kaip numato kolektyvinė sutartis.

15Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas palaikė skunde išdėstytus argumentus (b. l. 162–163).

16Atsakovė VLK prie LR SAM su pareiškėjos skundu nesutiko. Atsiliepime (b. l. 60–63) nurodė, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-202 patvirtintas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžete numatyto Stabilizavimo fondo lėšų naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato aiškius stabilizavimo fondo lėšų skyrimo kriterijus, dokumentų pateikimo ir vertinimo, lėšų skyrimo tvarką. Pagal nustatytą tvarką, atsakovės teigimu, ji nėra įpareigota kompensuoti visų asmens sveikatos priežiūros įstaigos prašomų lėšų ir sprendimą dėl kompensavimo priima tik Komisijai įvertinus teritorinės ligonių kasos teikiamą siūlymą, kitas Apraše nustatytas aplinkybes bei atsižvelgdama į Stabilizavimo fondo finansines galimybes.

17Paaiškino, kad VšĮ Sapiegos ligoninė pateikė prašymą kompensuoti Stabilizavimo fondo lėšomis 1 117 792, 60 Lt, o VLK prie LR SAM, įvertinusi, kiek lėšų vadovaujantis LR darbo kodekso 140 straipsnio 1 dalimi reikia išeitinėms pašalpoms išmokėti, bei patikslinusi VšĮ Sapiegos ligonės teikiamus dokumentus, pasiūlė Stabilizavimo fondo lėšomis kompensuoti tik tą atleidžiamų darbuotojų išeitinių išmokų dalį, kuri šiems darbuotojams priklauso pagal LR darbo kodekso 140 straipsnį, netaikant koeficiento 2 bei pateikė Komisijai patikslintą duomenų apie atleidžiamus darbuotojus suvestinę, pagal kurią atleidžiamiems darbuotojams priskaičiuota 444 320, 61 Lt išeitinių išmokų.

18Nurodo, kad VLK prie LR SAM, veikdama pagal Apraše nustatytą tvarką, iš Stabilizavimo fondo kompensavo dalį pareiškėjos prašomų lėšų.

19Atsakovė taip pat paaiškino, kad nesutinka su reikalavimu kompensuoti išeitines išmokas indeksuojant jas indeksu 2, nes tokiu reikalavimu nepagrįstai būtų pasisavinamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos. Paaiškino, kad Stabilizavimo fondas yra skirtas kompensuoti būtinas išlaidas, kurios tiesiogiai įtvirtintos teisės aktuose. Nurodo, kad VšĮ Sapiegos ligoninė yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos dalis, kurios steigėja yra valstybė ir kuri yra finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžetų bei kurios pagrindinis pajamų šaltinis yra Privalomojo sveikatos draudimo fondas. Ši aplinkybė turi būti vertinama kolektyvinėje sutartyje nustatant darbuotojų padėtį gerinančias normas. Teigia, kad privačiuose teisiniuose santykiuose darbdavys savo rizika ir lėšomis prisiima kolektyvinėje sutartyje nustatytus įsipareigojimus, tačiau kai viena iš šalių yra administracinės teisės subjektas, finansuojamas iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, darbdavys tokios atsakomybės prisiimti negali. Tokia praktika taptų pagrindu įstaigoms piktnaudžiauti savo padėtimi bei pasisavinti valstybės, savivaldybių bei Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų lėšas.

20Teigia, kad nuostatos, jog su darbuotojais nutraukus darbo santykius pagal LR darbo kodekso 129 str., išeitinei išmokai, numatytai 140 str., taikomas koeficientas 2, įtvirtinimas kolektyvinėje sutartyje prieštarauja protingumo, teisingumo, imperatyvumo principams. Mano, kad toks teisės normų aiškinimas atitinka ir išeitinei išmokai keliamus tikslus – finansiškai paremti tuos asmenis, kurie praranda darbines pajamas, kai su juo nutraukiama darbo sutartis ne dėl jų kaltės.

21Taip pat akcentavo, kad pagal LR darbo kodekso 159 straipsnio 1 dalį, įmonės kolektyvinė sutartis yra rašytinis susitarimas tarp darbdavio ir įmonės darbuotojų kolektyvo dėl darbo, darbo apmokėjimo ir kitų socialinių bei ekonominių sąlygų, t. y. kolektyvinė sutartis įpareigoja tik šią sutartį pasirašiusias šalis, todėl VšĮ Sapiegos ligoninė, pasirašydama kolektyvinę sutartį, turėjo įvertinti savo finansines galimybes atsiskaityti su darbuotojais, o negalėdama vykdyti savo įsipareigojimų, šios naštos negali perkelti Privalomojo sveikatos draudimo fondui.

22Atsakovės VLK prie LR SAM atstovas per teismo posėdį palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus (b. l.162–163).

23Atsakovė Sveikatos apsaugos ministerija su pareiškėjos skundu nesutiko, savo poziciją grindė analogiškais argumentais kaip ir VLK prie LR SAM (b. l. 80–82).

24Atsakovės LR SAM atstovas per teismo posėdį palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus (b. l. 162–163).

25Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus TLK su pareiškėjos skundu taip pat nesutiko. Atsiliepime (b. l. 60–63) nurodė, kad Vilniaus TLK 2010-05-13 raštu Nr. 3S-1965 ir 2010-05-18 raštu Nr. 3S-2006 pareiškėją informavo apie 2010-04-23 Komisijos priimtą sprendimą.

26Vilniaus TLK nuomone, kolektyvinėje sutartyje negalima nustatyti skirtingo reglamentavimo, nors nuostata ir neblogintų darbuotojų padėties, tačiau prieštarautų ir neatitiktų įstatymo leidėjo detaliai ir aiškiai reglamentuotos Darbo kodekso 140 str. 1 d. įtvirtintos normos.

27Nurodo, kad pagal 2003-12-29 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato nutarime Nr. 44 įtvirtiną poziciją, įstaigų vardu įgyja darbo teises ir prisiima darbo pareigas bei jas įgyvendina, t. y. veiksmus, sukuriančius, pakeičiančius ar panaikinančius darbo teisinius santykius turi teisę įstaigų vadovai, tačiau atlikdami šiuos veiksmus, darbdaviai ir jų atstovai turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles ir veikti sąžiningai, laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų, taip pat draudžiama piktnaudžiauti savo teise (Darbo kodekso 35 str. 1 d.).

28Pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 51 str. 4 d. įtvirtinta nuostata, kad įstaigos kolektyvinėje sutartyje negali būti nustatyta papildomų sąlygų, susijusių su papildomomis valstybės ir savivaldybių biudžetų bei valstybės pinigų fondų lėšomis, todėl Sapiegos ligoninės kolektyvinės sutarties nuostata numatanti, kad tam išeitinės išmokos išmokėjimui gali prireikti didesnių ir papildomų finansinių resursų, prieštarautų kolektyvinių sutarčių sudarymo reikalavimams. Sapiegos ligoninė ženklią pajamų dalį gauna iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Lėšos skirtos įstaigos restruktūrizavimo padariniams kompensuoti iš Stabilizavimo fondo, kuris taip pat yra vienas iš valstybės piniginių fondų. Stabilizavimo fondo lėšos turėtų kompensuoti racionalias restruktūrizuojamos asmens sveikatos priežiūros įstaigos išlaidas, užkertant kelią piktnaudžiavimams teise ir neadekvačiam bei beprecedenčiam valstybės lėšų panaudojimui siekiant gauti išeitines išmokas.

29Skundas atmestinas.

30Remdamasis byloje esančiais įrodymais, teismas nustatė, kad Vilniaus TLK 2010-03-22 raštu Nr. 3S-1154 informavo Sapiegos ligoninės administraciją, kad 2010 m. kovo 21 d. įsigaliojo Tvarkos aprašas ir paprašė, vadovaujantis minėto aprašo 6 punktu, iki 2010-03-23 pateikti dokumentus, nurodytus Tvarkos aprašo 6.1, 6.3 punktuose (b. l. 137).

312010-03-25 Vilniaus TLK iš restruktūrizuojamos Sapiegos ligoninės gavo dokumentus dėl Stabilizavimo fondo lėšų poreikio, kuriame nurodyti duomenys apie atleidžiamus darbuotojus, kaip tai numato Tvarkos aprašo 6.2. punktas (b. l. 119−125).

322010-03-26 10.00 val. Vilniaus TLK įvyko pasitarimas, kuriame buvo vertinamas ir tikrinamas pateiktų dokumentų atitikimas Sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo programos (toliau – Programa) reikalavimus, įstaigoms (tarp jų ir Sapiegos ligoninei) siekiant gauti kompensavimą iš Stabilizavimo fondo. Įvertinus restruktūrizuojamų asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateiktus dokumentus pasitarime nutarta, kad vadovaujantis 2010-03-24 Vilniaus TLK direktoriaus įsakymu Nr. 1V-91 ir siekiant tinkamai atlikti Tvarkos aprašo 7, 7.1, 7.3 ir 7.4 punktais pavestas užduotis, pateiktos informacijos įvertinimą ir patikrinimą atlikti pačiose gydymo įstaigose (tarp jų ir Sapiegos ligoninėje) (b. l. 126).

332010-03-29 Sapiegos ligoninėje įvyko Vilniaus TLK ir ligoninės atstovų posėdis, kuriame buvo svarstyta dėl pateiktų dokumentų teisingumo, siekiant gauti kompensavimą iš Stabilizavimo fondo programos. Posėdyje ligoninės direktoriui buvo pavesta iki 2010-03-30 suformuoti naują Sapiegos ligoninės etatų struktūrą ir ją pateikti Vilniaus TLK, taip pat kitos užduotys siekiant atrinkti ir gauti tikslius bei teisingus duomenis apie atleidžiamus darbuotojus, kurių atleidimo pagrindas Lietuvos Respublikos darbo kodekso 129 str. 2 d. Šio posėdžio metu taip pat buvo gauta informacija apie Sapiegos ligoninėje sudarytą kolektyvinę sutartį Nr. ( - ) (b. l. 114, 115−117).

342010-04-01 Vilniaus TLK iš restruktūrizuojamos Sapiegos ligoninės gavo patikslintus dokumentus (b. l. 119−125) dėl Stabilizavimo fondo lėšų poreikio, įvertino tų dokumentų atitikimą Programai, patikrino Sapiegos ligoninės dokumentuose nurodytos informacijos teisingumą, apibendrino gautą informaciją ir 2010-04-02 raštu Nr. 3S-1350 Stabilizavimo fondo lėšų skyrimo komisijai pateikė Tvarkos aprašo 7.4.1 ir 7.4.2 punktuose nurodytus iš Sapiegos ligoninės gautus dokumentus ir Stabilizavimo fondo lėšų poreikį bei Vilniaus TLK išvadą (b. l. 91).

35Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad 2010-04-02 Komisija svarstė Sapiegos ligoninės atleidžiamų darbuotojų išeitinių išmokų kompensavimo Stabilizavimo fondo lėšomis poreikį. Ligoninė pateikė prašymą kompensuoti 1 117 792,60 Lt (b. l. 140−144).

362010-04-15 Vilniaus TLK posėdžio metu nutarė, kad Sapiegos ligoninės Stabilizavimo fondo lėšų poreikis 1 117 792,59 Lt, apkaičiuotas taikant išeitinėms išmokoms koeficientą 2, kuris numatytas ligoninės kolektyvinėje sutartyje. Perskaičiavus lėšų poreikį, netaikant koeficiento 2, lėšų poreikis – 594 749,37 Lt (b. l. 98−99).

372010-04-23 Komisija, vertindama patikslintus dokumentus, pakartotinai svarstė Sapiegos ligoninės atleidžiamų darbuotojų išeitinių išmokų kompensavimo Stabilizavimo fondo lėšomis poreikį. Posėdžio metu Vilniaus TLK atstovai Komisiją informavo, kad Sapiegos ligoninė atsisakė perskaičiuoti prašomų kompensuoti išeitinių išmokų sumas, netaikant koeficiento 2, todėl Vilniaus TLK pateikė patikslintą duomenų apie atleidžiamus darbuotojus suvestinę. Komisija priėmė nutarimą kompensuoti dalį Sapiegos ligoninės išlaidų pagal pateiktą Stabilizavimo fondo lėšų poreikį ir tam skirti 2010 m. I pusmetį – 594 749,38 Lt. Nekompensuojama suma – 523 043,22 (b. l. 138−139).

38Taigi ginčas byloje kilo dėl to, ar pagrįstai VLK atsisakė pareiškėjai iš Stabilizavimo fondo lėšų skirti 444 320, 60 Lt darbuotojų išeitinėms išmokoms kompensuoti.

39Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-202 (Žin. 2010, Nr. 32-1530) patvirtintas Aprašas nustato aiškius stabilizavimo fondo lėšų skyrimo kriterijus, dokumentų pateikimo ir vertinimo, lėšų skyrimo tvarką.

40Aprašo 2 p. numato, kad stabilizavimo fondo lėšos skiriamos restruktūrizuojamų asmens sveikatos priežiūros įstaigų išlaidoms, susijusioms su darbo santykiais, atleidžiant darbuotojus pagal darbo kodekso 129 straipsnio 2 dalį ir 136 straipsnio 1 dalies 6 punktą, kompensuoti.

41Nutarimus dėl Stabilizavimo fondo lėšų skyrimo priima Stabilizavimo fondo lėšų skyrimo komisija, sudaryta direktoriaus įsakymu (Aprašo 4 punktas).

42Aprašo 8 p. numatyta, kad Komisija, gavusi iš TLK 7.4 punkte nurodytus dokumentus, per 10 darbo dienų ją įvertina ir, vadovaudamasi 5 punkte nurodytais kriterijais bei atsižvelgdama į Stabilizavimo fondo finansines galimybes, priima nutarimą dėl restruktūrizuojamos įstaigos išlaidų kompensavimo iš Stabilizavimo fondo, kuriame teikia vieną iš galimų siūlymų: kompensuoti restruktūrizuojamos įstaigos išlaidas arba dalį išlaidų; nekompensuoti restruktūrizuojamos įstaigos išlaidų; patikslinti restruktūrizuojamos įstaigos pateiktus dokumentus.

43Teismas, įvertinęs nurodytas nuostatas, daro išvadą, kad Komisija nėra įpareigota skirti iš Stabilizavimo fondo būtent tiek lėšų, kiek prašo restruktūrizuojama asmens sveikatos priežiūros įstaiga. Komisija turi diskrecijos teisę kompensuoti ne visas, o tik dalį restruktūrizuojamos įstaigos išlaidų, kas ir buvo padaryta.

44Teisinis pagrindas, iš kurio atsakovei kyla pareiga kompensuoti restruktūrizuojamų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, šiuo atveju VšĮ Sapiegos ligoninės, išlaidoms, susijusioms su darbo santykiais, atleidžiant darbuotojus pagal darbo kodekso 129 straipsnio 2 dalį ir 136 straipsnio 1 dalies 6 punktą, kompensuoti, yra Aprašas.

45Atsakovė VLK nėra VšĮ Sapiegos ligoninės 2006-04-21 pasirašytos kolektyvinės sutarties Nr. ( - ), iš kurios pareiškėja kildina atsakovės VLK pareigą skirti likusią dalį lėšų, šalis. Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d. administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje, todėl teismas nepasisako dėl minėtos kolektyvinės sutarties teisėtumo. Be to, teismas pažymi, kad pareiškėja paties sprendimo, kuriuo

Nutarė

46neskirti dalies lėšų, neginčijo, skunde patvirtino, kad 2010-05-18 pasirašė sutartį dėl dalies lėšų skyrimo (b. l. 44).

47Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad nėra teisinio pagrindo įpareigoti atsakovę skirti 444 320, 60 Lt iš Stabilizavimo fondo.

48Pareiškėjos reikalavimas įpareigoti VLK prie LR SAM priimti papildomą sprendimą dėl papildomų 44 4320, 60 Lt darbuotojų išeitinėms išmokoms kompensuoti iš stabilizavimo fondo skyrimo nepagrįstas, todėl atmestinas.

49Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87, 88 str. 1 p., 127, 129 str.,

n u s p r e n d ž i a:

51pareiškėjos VšĮ Sapiegos ligoninės skundą atmesti kaip nepagrįstą.

52Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1−2) ir patikslintu skundu... 5. 1) įpareigoti VLK prie LR SAM priimti papildomą sprendimą dėl papildomų 44... 6. 2) priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 7. Paaiškino, kad 2009 m. gruodžio 7 d. LR Vyriausybė priėmė nutarimą... 8. Pareiškėja skunde nurodė, kad 2010-03-19 LR Sveikatos apsaugos ministras... 9. Nurodo, kad jie taip pat dalyvauja pertvarkant sveikatos sistemą ir dėl to... 10. Pareiškėja taip pat paaiškino, kad Vilniaus TLK 2010 m. gegužės 13 d.... 11. Pareiškėja nurodė, kad VLK prie LR SAM 2010-05-10 įsakymo nėra gavusi, jis... 12. Skunde nurodo, kad 2010-05-18 buvo pasirašyta sutartis dėl dalies lėšų... 13. Pareiškėja mano, kad atsakovė, atsisakydama tenkinti sąmatą visai sumai,... 14. Mano, kad kolektyvinėje sutartyje numatyta sąlyga, jog atleidžiamiems... 15. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas palaikė skunde išdėstytus argumentus... 16. Atsakovė VLK prie LR SAM su pareiškėjos skundu nesutiko. Atsiliepime (b. l.... 17. Paaiškino, kad VšĮ Sapiegos ligoninė pateikė prašymą kompensuoti... 18. Nurodo, kad VLK prie LR SAM, veikdama pagal Apraše nustatytą tvarką, iš... 19. Atsakovė taip pat paaiškino, kad nesutinka su reikalavimu kompensuoti... 20. Teigia, kad nuostatos, jog su darbuotojais nutraukus darbo santykius pagal LR... 21. Taip pat akcentavo, kad pagal LR darbo kodekso 159 straipsnio 1 dalį, įmonės... 22. Atsakovės VLK prie LR SAM atstovas per teismo posėdį palaikė atsiliepime... 23. Atsakovė Sveikatos apsaugos ministerija su pareiškėjos skundu nesutiko, savo... 24. Atsakovės LR SAM atstovas per teismo posėdį palaikė atsiliepime... 25. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vilniaus TLK su pareiškėjos skundu taip pat... 26. Vilniaus TLK nuomone, kolektyvinėje sutartyje negalima nustatyti skirtingo... 27. Nurodo, kad pagal 2003-12-29 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato nutarime... 28. Pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 51 str. 4 d.... 29. Skundas atmestinas.... 30. Remdamasis byloje esančiais įrodymais, teismas nustatė, kad Vilniaus TLK... 31. 2010-03-25 Vilniaus TLK iš restruktūrizuojamos Sapiegos ligoninės gavo... 32. 2010-03-26 10.00 val. Vilniaus TLK įvyko pasitarimas, kuriame buvo vertinamas... 33. 2010-03-29 Sapiegos ligoninėje įvyko Vilniaus TLK ir ligoninės atstovų... 34. 2010-04-01 Vilniaus TLK iš restruktūrizuojamos Sapiegos ligoninės gavo... 35. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad 2010-04-02 Komisija svarstė... 36. 2010-04-15 Vilniaus TLK posėdžio metu nutarė, kad Sapiegos ligoninės... 37. 2010-04-23 Komisija, vertindama patikslintus dokumentus, pakartotinai svarstė... 38. Taigi ginčas byloje kilo dėl to, ar pagrįstai VLK atsisakė pareiškėjai... 39. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 19 d. įsakymu... 40. Aprašo 2 p. numato, kad stabilizavimo fondo lėšos skiriamos... 41. Nutarimus dėl Stabilizavimo fondo lėšų skyrimo priima Stabilizavimo fondo... 42. Aprašo 8 p. numatyta, kad Komisija, gavusi iš TLK 7.4 punkte nurodytus... 43. Teismas, įvertinęs nurodytas nuostatas, daro išvadą, kad Komisija nėra... 44. Teisinis pagrindas, iš kurio atsakovei kyla pareiga kompensuoti... 45. Atsakovė VLK nėra VšĮ Sapiegos ligoninės 2006-04-21 pasirašytos... 46. neskirti dalies lėšų, neginčijo, skunde patvirtino, kad 2010-05-18... 47. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad nėra... 48. Pareiškėjos reikalavimas įpareigoti VLK prie LR SAM priimti papildomą... 49. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87, 88... 51. pareiškėjos VšĮ Sapiegos ligoninės skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 52. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...