Byla T-95-2014

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš l. e. p. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko Virgilijaus Grabinsko (kolegijos pirmininkas), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Irmanto Jarukaičio, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Algio Norkūno ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Arūno Sutkevičiaus,

2išnagrinėjusi Vilniaus apygardos teismo prašymą išspręsti klausimą dėl bylų sujungimo byloje pagal ieškovų J. M., P. M. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus energija“, tretieji asmenys Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, A. B. S., B. O. S., S. P., N. B., išvadą byloje teikiančios institucijos Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinė metrologijos inspekcija, Valstybinė energetikos inspekcija, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, dėl įpareigojimo atlikti šilumos energijos paskirstymo perskaičiavimą,

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylų sujungimo klausimą, ir nurodė, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-56-160/2014 gautas ieškovės J. M. prašymas sujungti Vilniaus apygardos teismo civilinę bylą Nr. 2-56-160/2014 su Vilniaus apygardos administracinio teismo administracine byla Nr. I-5444-561/2014 (senas LITEKO Nr. I-577-561/2013).

4Civilinėje byloje Nr. 2-56-160/2014 prašoma panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013-11-21 sprendimą Nr. R2-3410 ir įpareigoti atsakovę atlikti priskirtos šilumos bendro naudojimo patalpoms šildyti priskirtos dalies bendro naudojimo patalpų šildymo atimant šilumos kiekį, suvartotą nepaskirstytam karštam vandeniui ruošti, nes ginčo laikotarpiu atsakovė nebuvo tinkamai sutvarkiusi karšto vandens apskaitos pagal teisės aktų reikalavimus; panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013-08-19 sprendimą Nr. R2-2437 ir 2013-11-21 sprendimą Nr. R2-3416; įpareigoti atsakovę perskaičiuoti mokėjimus už karštą vandenį pagal bute, adresu (duomenys neskelbtini), esantį karšto vandens apskaitos prietaisą (skaitiklį), įskaitant neteisėtai priskaičiuotas palūkanas, atlikti bute, adresu (duomenys neskelbtini), esančio karšto vandens skaitiklių patikrą, kol nėra įrengti metrologiškai patikrinti karšto vandens tiekėjo skaitikliai, ir (duomenys neskelbtini) name įrengti atskirą šilumos skaitiklį karšto vandens ruošimui bei elektros skaitiklį, skirtą tiekėjo reikmėms name suvartojamos elektros energijos apskaitai, bei atlikti ieškovei patiektos šilumos buto ir bendro naudojimo patalpoms šildyti perskaičiavimą nuo 2008-05-01 iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, iš mokėtinų sumų už ieškovės buto ir jai priskirtos dalies bendro naudojimo patalpų šildymo atimant šilumos kiekį, suvartotą nepaskirstytam karštam vandeniui ruošti, nes ginčo laikotarpiu atsakovė nebuvo tinkamai sutvarkiusi karšto vandens apskaitos pagal teisės aktų reikalavimus.

5Administracinėje byloje Nr. I-5444-561/2014 (senas LITEKO Nr. I-577-561/2013) pareiškėja UAB „Vilniaus energija“ kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašo panaikinti Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2011-02-25 Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi aktą Nr. PA-565(V11) kaip neteisėtą ir nepagrįstą. Akte, kurį prašoma panaikinti, UAB „Vilniaus energija“ atžvilgiu priimti privalomi vykdyti nurodymai: 1) vadovaujantis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies ir 17 straipsnio 2 dalies nuostatomis bei Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2010-11-15 įsakymu Nr. V-107 „Dėl matavimo priemonių su nuotoliniu (telemetriniu) duomenų perdavimu metrologinio įteisinimo“ (toliau – Įsakymas), atsiskaitymams su vartotojais naudoti tik metrologiškai įteisintų įvadinių šilumos ir butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių su galiojančia metrologine patikra, deklaruotus duomenis; 2) įrengiant ir naudojant atsiskaitymams su vartotojais už sunaudotą šilumos energiją ir karštą vandenį nuotolinio duomenų nuskaitymo sistemas vadovautis Įsakymu; 3) parengti atsiskaitymams su vartotojais už suvartoto karšto vandens kiekį naudojamų, butuose įrengtų karšto vandens skaitiklių sąrašus, patvirtinti juos vadovo parašu bei sudaryti skaitiklių patikros grafikus; 4) apie nurodymų įvykdymą raštu iki 2011-03-14 informuoti Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus skyrių.

6Specialioji teisėjų kolegija konstatuoja:

7Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-56-160/2014 ginčijami Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos spendimai, kuriais išnagrinėti ieškovų prašymai dėl šilumos energijos mokesčių paskirstymo, ir keliami reikalavimai įpareigoti atsakovę UAB „Vilniaus energija“ atlikti šilumos energijos paskirstymo perskaičiavimą, mokėjimų už karštą vandenį perskaičiavimą įskaitant neteisėtai priskaičiuotas palūkanas, atlikti karšto vandens skaitiklių patikrą, įrengti atskirą šilumos skaitiklį karšto vandens ruošimui bei elektros skaitiklį yra kildinami iš sutartinių teisinių santykių tarp vartotojų ir šilumos tiekėjo. Kilęs ginčas yra civilinio teisinio pobūdžio ir teismingas bendrosios kompetencijos teismui.

8Vilniaus apygardos administracinio teismo nagrinėjamoje administracinėje byloje Nr. I-5444-561/2014 ginčijamas Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus 2011-02-25 Teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi aktas Nr. PA-565(V11), kuriame atsakovas, Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius, priėmė pareiškėjo UAB „Vilniaus energija“ atžvilgiu privalomus vykdyti nurodymus. Taigi, šioje byloje reiškiamas reikalavimas panaikinti administracinį aktą yra administracinio teisinio pobūdžio ir teismingas administraciniam teismui.

9Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 136 straipsnio 4 dalyje numatyta bendrosios kompetencijos teismuose nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo galimybė su administraciniuose teismuose nagrinėjamomis bylomis, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima išnagrinėti skyrium. Specialioji teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo šių bylų sujungti į vieną, nes šiose bylose keliami skirtingos teisinės prigimties reikalavimai ir jie yra lygiaverčiai. Be to, vadovaujantis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, prie Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-56-160/2014 prašoma prijungti Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinė byla Nr. I-5444-561/2014 yra sustabdyta ir jokie faktai, reikšmingi minėtos civilinės bylai baigčiai, nėra šiuo metu nustatinėjami.

10Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsniu, 136 straipsnio 4 dalimi, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

11Nesujungti Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-56-160/2014 su Vilniaus apygardos administracinio teismo administracine byla Nr. I-5444-561/2014.

12Bylą pagal ieškovų J. M., P. M. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus energija“, tretieji asmenys Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, A. B. S., B. O. S., S. P., N. B., išvadą byloje teikiančios institucijos Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinė metrologijos inspekcija, Valstybinė energetikos inspekcija, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, dėl įpareigojimo atlikti šilumos energijos paskirstymo perskaičiavimą grąžinti Vilniaus apygardos teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

13Nutartis dėl teismingumo neskundžiama. L. e. p. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Virgilijus Grabinskas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojas Irmantas Jarukaitis

Proceso dalyviai