Byla I-7140-168/2013
Dėl įsakymo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Nijolė Sušinskienė, susipažinusi su viešosios įstaigos Tauragės ligoninės skundu dėl įsakymo panaikinimo,

Nustatė

2Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2013-10-14 gautas viešosios įstaigos Tauragės ligoninės (toliau – Ligoninė) skundas, kuriame ji teismo prašo panaikinti Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus 2013-09-09 įsakymą Nr. T1-1185 „Dėl pacientei A. V. teiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės“ (toliau – Įsakymas).

3Skundą atsisakytina priimti.

4Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad skundą atsisakoma priimti, jei skundas nenagrinėtinas teismų administracinio proceso tvarka.

5ABTĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas nustato, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus. ABTĮ 22 straipsnio 1 dalis taip pat nustato, kad skundą dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. ABTĮ 2 straipsnio 13 ir 14 dalis teisės aktus apibrėžia kaip norminius ir individualius teisės aktus, kurie sukelia atitinkamas teisines pasekmes tam tikriems subjektams. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų (administracinių aktų), taip pat veiksmų (neveikimo), kurie daro įtaką konkrečioms asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo.

6Pareiškėja teismui ginčija Tarnybos Įsakymą, kurio 1 punkte nustatyta, kad pacientei A. V. 2012-09-17 Ligoninėje asmens sveikatos priežiūros paslaugos buvo teiktos pažeidžiant 2013-08-20 Kontrolės Nr. D11-252 ataskaitos Nr. D17-155-(1.27) išvados 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytus teisės aktų reikalavimus, 2 punkte pareiškėja įspėta dėl 2013-08-20 Kontrolės Nr. D11-252 ataskaitos Nr. D17-155-(1.27) išvados 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytų teisės aktų pažeidimų, 3 punkte išaiškinta apskundimo tvarka.

7Iš skundžiamo Tarnybos Įsakymo turinio matyti, kad jame konstatuotas sveikatos priežiūros paslaugų pacientei teikimas, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, nurodyti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pažeidimai, tačiau jokios kontrolės priemonės, išskyrus tai, kad pareiškėja įspėta dėl nustatytų pažeidimų, šiuo įsakymu netaikytos. Skundžiamame įsakyme nenustatyta pareiškėjai privalomų vykdyti įpareigojimų, neduota nurodymų, nėra išdėstyta kitų atsakovės priimtų sprendimų, galinčių turėti įtakos pareiškėjos teisėms ir pareigoms. Jame tik parodyta atsakovo pozicija dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės įvertinimo. Įsakyme konstatuoti faktai be privalomo pobūdžio patvarkymų tiesiogiai nesukūrė pareiškėjui ar kitiems asmenims teisių ar pareigų, nebuvo pritaikytos poveikio priemonės, todėl Įsakymas negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku. Administraciniu aktu, kuris gali būti skundžiamas teismui, gali būti pripažįstama tik sprendimo dalis, kurioje yra nustatomi gydymo įstaigai privalomi vykdyti nurodymai. O tai, kad Ligoninė įspėta dėl nustatytų pažeidimų, nerodo, kad jai buvo suformuoti privalomi vykdyti nurodymai. Tai atitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (pvz. 2012-06-22 nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-468/2012, 2013-02-13 nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-26/2013).

8Įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad skundžiamas Įsakymas nėra administracinis aktas, nes jis nenustato, nepakeičia ir nepanaikina jokių pareiškėjos teisių ar pareigų viešojo administravimo srityje, todėl nėra administracinės bylos dalykas ir toks ginčas nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai, todėl jos skundą atsisakytina priimti, vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu.

9Pareiškėja sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį, todėl atsisakius priimti jos skundą, vadovaujantis ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu, sumokėtas žyminis mokestis pareiškėjai grąžintinas. Pareiškėjai išaiškintina, kad žyminį mokestį, remdamasi įsiteisėjusia teismo nutartimi, grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (ABTĮ 42 straipsnio 3 dalis).

10Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 42 straipsniu, 149 straipsniu,

Nutarė

11Atsisakyti priimti 2013-10-14 teisme gautą viešosios įstaigos Tauragės ligoninės skundą.

12Nutarčiai įsiteisėjus, skundą ir pagal 2013-10-11 dokumento Nr. 1716 sumokėtą 100 Lt (vienas šimtas litų) žyminį mokestį grąžinti pareiškėjai.

13Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai