Byla AS-575-571-12

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Ričardo Piličiausko (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pagal pareiškėjų H. R., J. Š., E. G., K. B., R. G., P. Š., A. U. ir B. U. įmonės atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 15 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų H. R., J. Š., E. G., K. B., R. G., P. Š., A. U. ir B. U. įmonės skundą atsakovui Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims: Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, uždarosioms akcinėms bendrovėms „Swedbank lizingas“ ir „Taxillus“, Kajetono Jurėno architektūros ir dizaino studijai dėl patikrinimo akto panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4pareiškėjai H. R., J. Š., E. G., K. B., R. G., P. Š., A. U. ir B. U. įmonė (toliau – ir pareiškėjai) skundu ir patikslintu skundu kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą, prašydami panaikinti atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus (toliau – ir Šiaulių skyrius) 2010 m. rugsėjo 13 d. patikrinimo aktą Nr. (19.4)-TP1-2096 (toliau – ir Patikrinimo aktas).

5II.

6Panevėžio apygardos administracinis teismas 2012 m. birželio 15 d. nutartimi administracinę bylą pagal pareiškėjų skundą dėl atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2010 m. rugsėjo 13 d. patikrinimo akto Nr. (19.4)-TP1-2096 panaikinimo nutraukė kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai.

7Teismas nurodė, kad remiantis Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 patvirtintų Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų (toliau – ir Nuostatai) 37 punktu (Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1309 redakcija), planavimo organizatorius, išnagrinėjęs visuomenės pateiktus pasiūlymus, juos pateikusiems asmenims privalo pateikti raštišką motyvuotą atsakymą, kuris gali būti apskųstas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai, o šios institucijos motyvuotas atsakymas per Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatytą terminą gali būti apskųstas teismui.

8Teismas nustatė, kad pareiškėjai Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nustatytose procedūrose dalyvavo ir teikė pasiūlymus dėl rengiamo teritorijos detaliojo plano. Paskutinį kartą ginčo teritorijos detaliojo plano viešas svarstymas vyko 2010 m. liepos 14 d., kuriame dalyvavo pareiškėjai A. U., J. Š., H. R. Be to, planavimo organizatoriui buvo pateikti ir raštiški pasiūlymai, pasirašyti 28 asmenų, tarp jų – ir pareiškėjų P. Š., R. G., J. Š. ir B. U. Pareiškėjams į jų pasiūlymus dėl teritorijos detaliojo plano planavimo organizatorius atsakė 2010 m. liepos 14 d. raštu. Nesutikdami su planavimo organizatoriaus pateiktu atsakymu, 2010 m. rugpjūčio 18 d. raštu „Dėl žemės sklypo Aušros al. 64A, Šiauliuose detaliojo plano“ pareiškėjai A. U., J. Š., K. B., P. Š., B. U. (B. U. įmonės atstovė) kartu su kitais asmenimis kreipėsi į Šiaulių skyrių. Atsakovas 2010 m. rugsėjo 17 d. atsakyme Nr. 2D-11101-(19.2) nurodė, kad atsakovui žemės sklypo, esančio Šiauliuose, Aušros al. 64A, detalus planas patikrinimui buvo gautas 2010 m. rugpjūčio 16 d.; patikrinus detalųjį planą, dėl jo buvo parengtas 2010 m. rugsėjo 13 d. Patikrinimo aktas ir duota teigiama išvada. Taip pat atsakovas išaiškino priimto sprendimo apskundimo tvarką.

9Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad Šiaulių skyriaus 2010 m. rugsėjo 17 d. atsakymas Nr. 2D-11101-(19.2) pripažintinas Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nurodytu atsakovo, kaip valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios institucijos, atsakymu pasiūlymus pateikusiems asmenims į jų skundą dėl planavimo organizatoriaus atsakymo. Nesutikdami su duotu atsakymu, pareiškėjai turėjo teisę kreiptis į teismą skundu, kaip numatyta Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio (2009 m. lapkričio 19 d. įstatymo Nr. XI-500 redakcija) 2 dalyje. Tuo tarpu pareiškėjai skundu kreipėsi ginčydami 2010 m. rugsėjo 13 d. Patikrinimo aktą, ir teismo posėdžio, vykusio 2012 m. balandžio 23 d. metu išsiaiškinus faktines aplinkybes apie Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnyje nurodytų pasiūlymų dėl ginčo teritorijos detaliojo plano teikimą ir kilusių ginčų nagrinėjimą, pareiškėjams buvo suteikta galimybė tikslinti skundo dalyką, suformuluojant reikalavimus dėl įgaliotos institucijos veiksmų ar aktų, atliktų ir priimtų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene metu, apskundimo, tačiau pareiškėjai 2012 m. gegužės 10 d. pateikė patikslintą skundą, kuriuo analogiškai, kaip ir skunde, prašė panaikinti Šiaulių skyriaus parengtą Patikrinimo aktą.

10Teismas remdamasis Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatomis, padarė išvadą, kad tik nustatyta tvarka patvirtintas teritorijos detalusis planas sukelia tam tikras teisines pasekmes ir yra vertinamas kaip administracinis aktas. Atsižvelgiant į ginčo metu galiojusioje Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio (2009 m. lapkričio 19 d. įstatymo Nr. XI-500 redakcija) 3 dalį, nurodė, kad tiesiogiai teismui gali būti skundžiamas tik teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūrą atliekančios institucijos parengtas patikrinimo aktas, kuriame dėl teritorijos detalaus planavimo dokumento yra duota neigiama išvada. Atsižvelgiant į tai, teismas padarė išvadą, kad administraciniame teisme skundas dėl Patikrinimo akto, kuriuo Šiaulių skyrius davė teigiamą išvadą dėl Šiauliuose, Aušros al. 64A esančio žemės sklypo detaliojo plano, negalėjo būti priimtas nagrinėjimui (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktas), todėl vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 punktu bylą nutraukė kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai.

11III.

12Atskiruoju skundu pareiškėjai H. R., J. Š., E. G., K. B., R. G., P. Š., A. U. ir B. U. įmonė prašo Panevėžio apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 15 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjų skundą išspręsti iš esmės, jį patenkinti; iš atsakovo priteisti visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

13Pareiškėjai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškėjų skundą, nesivadovavo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 20 d. nutarties išaiškinimais, kadangi nutartyje buvo nurodyta, kad nagrinėdamas bylą iš naujo, pirmosios instancijos teismas turėtų nustatyti kokias teises kiekvienas pareiškėjas yra įgijęs Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nustatyto teisinio reguliavimo prasme ir koks būtent aktas detaliojo teritorijų planavimo proceso baigiamajame etape jiems sukėlė teisines pasekmes. Mano, kad skundžiamas Patikrinimo aktas sukelia pareiškėjams teisines pasekmes, kadangi atsakovui išdavus skundžiamą patikrinimo aktą su teigiama išvada, patvirtinus detalųjį planą Šiaulių miesto savivaldybės taryboje, nebūtų užkirstas kelias tolimesnėms procedūroms: detalaus plano sprendinių realizavimui bei jų tvirtinimui. Patvirtinus detalųjį planą būtų vykdoma plane numatytų statinių statyba. Pažymi, kad atsakovas 2010 m. rugsėjo 17 d. rašte nepateikė motyvuoto atsakymo į pareiškėjų skunde nurodytus pažeidimus, o tik konstatavo, kad jau 2010 m. rugsėjo 13 d. yra išduota Aušros al.64a Detaliajam planui teigiama išvada, todėl siekiant užkirsti kelią neteisėtam detaliojo plano sprendinių įgyvendinimui ir buvo pagrįstai skundžiamas Patikrinimo aktas. Pareiškėjų nuomone, teismas turėjo išaiškinti jų procesines teises ir pareigas ir pasiūlyti pareiškėjams patikslinti savo skundą, jei iš skundo turinio ir bylos medžiagos yra aiškios siekiamo iškelti ginčo ribos, tačiau yra skundžiamas ne tas aktas, kuris sukelia teisines pasekmes.

14Atsakovas Šiaulių skyrius atsiliepime į pareiškėjų atskirąjį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

15Atsakovas nurodo, kad nepagrįstas pareiškėjų argumentas, kad teismas nesivadovavo 2012 m. sausio 20 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyje nurodytais išaiškinimais, kadangi teismas 2012 m. balandžio 23 d. vykusio teismo posėdžio metu išsamiai aiškinosi faktines aplinkybes dėl Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnyje nurodytų pasiūlymų dėl ginčo teritorijos detaliojo plano teikimo bei nagrinėjimo tvarkos bei vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 straipsniu, suteikė teisę pareiškėjams tikslinti skundą. Pažymi, kad remiantis Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto reguliavimo, suinteresuota visuomenė gali apskųsti teismui Priežiūros institucijos atsakymą, bet ne teigiamą Priežiūros institucijos išvadą dėl detaliojo plano tvirtinimo.

16Trečiasis suinteresuotas asmuo Šiaulių miesto savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškėjų atskirąjį skundą prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

17Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad teismas išsamiai išnagrinėjo visą situaciją vadovaudamasis teritorijų planavimą reglamentuojančiais teisės aktais ir tinkamai padarė išvadą, kad ginčydami 2010 m. rugsėjo 13 d. Patikrinimo aktą, o ne teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios institucijos 2010 m. rugsėjo 17 d. parengtą atsakymą Nr. 2D-11101-(19.2), kurį jie turėjo teisę skųsti pagal galiojančius teisės aktus, pareiškėjai pasirinko netinkamą savo teisių gynimo būdą.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV.

20Atskirasis skundas netenkintinas.

21Nagrinėjamu atveju pareiškėjai ginčija pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria nuspręsta, kad pareiškėjų skundas dėl Patikrinimo akto teisėtumo ir pagrįstumo nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai ir todėl jį priimti teismas atsisakė. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad nurodytas skundžiamas aktas pareiškėjams sukelia teisines pasekmes, todėl yra nagrinėtinas administraciniame teisme.

22Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnį kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. ATBĮ 5 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtinta, jog teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, skundą ar prašymą. Pagal ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį, skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Šių teisės normų sisteminis vertinimas leidžia teigti, kad į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. sausio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-7-121-2004).

23Vadovaujantis nuoseklia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos patikrinimo aktas yra vientiso bendrojo teritorijų planavimo dokumento rengimo sudėtinė dalis, ir dėl jo atskiras savarankiškas materialinis teisinis reikalavimas negali būti reiškiamas (pvz., žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 15 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A662-1285/2010).

24Teritorijų planavimo įstatymo (bylai aktuali 2010 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XI-995 redakcija) 32 straipsnis įtvirtina reikalavimus, susijusius su pasiūlymų pateikimu ir svarstymu teritorijų planavimo procese. Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 2 dalis nustato, kad planavimo organizatorius, išnagrinėjęs visuomenės pateiktus pasiūlymus, parengia priimtų ir motyvuotai atmestų pasiūlymų apibendrinančią medžiagą, kurią kartu su parengtais teritorijų planavimo dokumentais teikia teritorijų planavimo dokumentą derinančioms institucijoms. Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu. Planavimo organizatoriaus atsakymas gali būti apskųstas valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos. Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekanti institucija per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos pateikia motyvuotą atsakymą, kuris įstatymų nustatyta tvarka gali būti apskųstas teismui.

25Nagrinėjamu atveju pareiškėjai, kreipdamiesi skundu į teismą, neprašė panaikinti tokio atsakovo, t. y. būtent 2010 m. rugsėjo 17 d. rašto Nr. 2D-11101-(19.2), tiesiogiai nesiejo savo teisių pažeidimo su Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnyje įtvirtintų jų, kaip suinteresuotų subjektų, teisių ir atitinkamų įgaliotų institucijų pareigų pažeidimu.

26Nurodytu aspektu svarbu pažymėti, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gegužės 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-635/2008), kad ABTĮ 23 straipsnyje yra nustatyti reikalavimai formai ir turiniui, kuriuos turi atitikti skundas (prašymas), paduodamas administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui. Pareiškėjo nurodytos aplinkybės, kuriomis jis grindžia savo reikalavimą, sudaro skundo (prašymo) pagrindą. Tuo tarpu pareiškėjo materialinis – teisinis reikalavimas atsakovui, sudaro skundo (prašymo) dalyką. Pagal ABTĮ 22, 23 ir 52 straipsnius teisė suformuluoti skundo (prašymo) pagrindą ir dalyką arba kurį vieną iš jų keisti bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį, priklauso pareiškėjui. Todėl pareiškėjo suformuluotas skundo pagrindas ir dalykas apsprendžia pareiškėjo ginčijamo teisinio santykio ribas, o tuo pačiu ir ribas, kuriose teismas turi nagrinėti bylą.

27Remiantis nurodytomis aplinkybėmis, atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismo posėdžio, vykusio 2012 m. balandžio 23 d. metu išsiaiškinus faktines aplinkybes apie Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnyje nurodytų pasiūlymų dėl ginčo teritorijos detaliojo plano teikimą ir kilusių ginčų nagrinėjimą, teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 10 ir 52 straipsniais, pareiškėjams suteikė galimybę tikslinti skundo dalyką ir pasiūlė suformuluoti reikalavimus dėl įgaliotos institucijos veiksmų ar aktų, atliktų ir priimtų teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene metu, apskundimo (III t., b. l. 78), tačiau pareiškėjai to nepadarė ir 2012 m. gegužės 10 d. patikslintu skundu prašė panaikinti tik Šiaulių skyriaus parengtą 2010 m. rugsėjo 13 d. Patikrinimo aktą. Iš to darytina išvada, kad šioje byloje pareiškėjai neginčijo savo galimai pažeistų teisių, kiek tai susiję su pasiūlymų pateikimu ir svarstymu teritorijų planavimo procese, pasinaudodami Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta tvarka.

28Kaip minėta, Šiaulių skyriaus parengtas Patikrinimo aktas yra įgaliotos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūrą atliekančios institucijos priimtas teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas, kuriame dėl šio dokumento duota teigiama išvada. Pažymėtina, kad ginčo metu galiojusią Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio (2009 m. lapkričio 19 d. įstatymo Nr. XI-500 redakcija) 3 dalį, tiesiogiai teismui gali būti skundžiamas tik teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūrą atliekančios institucijos parengtas patikrinimo aktas, kuriame dėl teritorijos detalaus planavimo dokumento yra duota neigiama išvada. Kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, pagal Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatas, planavimo organizatorius, turėdamas teigiamą išvadą, gali detalųjį planą teikti tvirtinti vietos savivaldybės tarybai ar jos įgaliotam administracijos direktoriui, todėl būtent detalusis planas laikytinas administraciniu aktu, sukeliančiu tam tikras teisines pasekmes. Atitinkamai, skundo objektu turėtų būti administracinis sprendimas dėl teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo, nes tik galiojantis detalus planas galėtų sukelti konkrečias teisines pasekmes. Todėl atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 20 d. pateiktus išaiškinimus, pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad skundžiamas 2010 m. rugsėjo 13 d. Patikrinimo aktas nėra administracinis aktas, turintis įtakos pareiškėjų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams ir jų skundas dėl Patikrinimo akto, kuriuo buvo duota teigiama išvada, negali būti savarankišku administracinės bylos nagrinėjimo objektu.

29Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos turi būti realizuojama laikantis procesiniuose įstatymuose nustatytos kreipimosi į teismą tvarkos. Asmens procesinė teisė kreiptis į teismą priklauso nuo procesinio pobūdžio aplinkybių – teisės kreiptis į teismą buvimo prielaidų. Viena iš Administracinių bylų teisenos įstatymo numatytų teisės kreiptis į teismą buvimo prielaidų yra ginčo priskirtinumas teismui. Pagal ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktą teismas turi atsisakyti priimti skundą, kai byla nepriskirtina teismo kompetencijai. Jeigu ši aplinkybė paaiškėja nagrinėjant bylą, teismas turi nutraukti bylą ABTĮ 101 straipsnio 1 punkto pagrindu (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. birželio 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-2143/2012).

30Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai taikė ir aiškino teisės aktus, įvertino faktines bylos aplinkybes, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kuri paliktina nepakeista, o atskirasis skundas netenkintinas.

31Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

32pareiškėjų H. R., J. Š., E. G., K. B., R. G., P. Š., A. U. ir B. U. įmonės atskirojo skundo netenkinti.

33Panevėžio apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

34Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. pareiškėjai H. R., J. Š., 5. II.... 6. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2012 m. birželio 15 d. nutartimi... 7. Teismas nurodė, kad remiantis Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 2... 8. Teismas nustatė, kad pareiškėjai Teritorijų planavimo įstatymo 32... 9. Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad... 10. Teismas remdamasis Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 4 ir 5 dalių... 11. III.... 12. Atskiruoju skundu pareiškėjai H. R., 13. Pareiškėjai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas... 14. Atsakovas Šiaulių skyrius atsiliepime į... 15. Atsakovas nurodo, kad nepagrįstas pareiškėjų argumentas, kad teismas... 16. Trečiasis suinteresuotas asmuo Šiaulių miesto savivaldybės administracija... 17. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad teismas išsamiai išnagrinėjo... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV.... 20. Atskirasis skundas netenkintinas.... 21. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai ginčija pirmosios instancijos teismo... 22. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių... 23. Vadovaujantis nuoseklia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika,... 24. Teritorijų planavimo įstatymo (bylai... 25. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai, kreipdamiesi skundu į teismą, neprašė... 26. Nurodytu aspektu svarbu pažymėti, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis... 27. Remiantis nurodytomis aplinkybėmis, atsižvelgiant į tai, kad pirmosios... 28. Kaip minėta, Šiaulių skyriaus parengtas Patikrinimo aktas yra įgaliotos... 29. Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio... 30. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos... 31. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 32. pareiškėjų H. R., J. Š., E. G.,... 33. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 15 d. nutartį... 34. Nutartis neskundžiama....