Byla 2-2198-560/2013
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo ir pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Komparsa“ ieškinį atsakovui biudžetinei įstaigai Lietuvos nacionalinei M. Mažvydo bibliotekai ir UAB „Alna Intelligence“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo ir pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (t.1, b.l. 1-7), prašydamas panaikinti atsakovo 2012-11-16 sprendimą, kuriuo buvo atmestas ieškovo UAB „Komparsa“ pasiūlymas atvirame konkurse Projektas „Bibliotekų kompiuterizavimas“ 2012 m. kompiuterinės įrangos ir jos įdiegimo pirkimas, pripažinti negaliojančia 2012-12-03tarp atsakovų sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį bei ieškovo naudai priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodė, jog atsakovas biudžetinė įstaiga Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė apie atvirą konkursą Projektas „Bibliotekų kompiuterizavimas“ 2012 m. kompiuterinės įrangos ir jos įdiegimo pirkimas. Ieškovas pateikė Konkurso pasiūlymą atsakovui. 2012-10-18 atsakovas pranešimu CVPIS priemonėmis paprašė, kad ieškovas patikslintų tam tikrą informaciją. Ieškovas tą pačią dieną pateikė atsakovui patikslinančius dokumentus. 2012-10-19 pranešimu atsakovas informavo, kad ieškovo pasiūlymas pripažintas geriausiu, todėl nuspręsta su ieškovu sudaryti pirkimo sutartį, tačiau 2012-10-31 pranešimu atsakovas informavo, kad buvo gauta kažkurio tiekėjo pretenzija, todėl jos nagrinėjimo laikotarpiu pirkimo procedūros yra stabdomos. 2012-11-08 pranešimu atsakovas pareikalavo, kad ieškovas pateiktų įrodymus, jog jo siūlomi kompiuterių monitoriai turi Energy Star v. 5.0 ir EPEAT Silver ar lygiaverčius sertifikatus bei kitus dokumentus, susijusius su siūlomų įsigyti monitorių ženklinimu prekės ženklu. 2012-11-12 ieškovas pateikė atsakymą atsakovui, kuriuo nurodė, jog siūlomi įsigyti monitoriai turi visus reikalingus sertifikatus bei nurodė tai patvirtinančius dokumentus, o dokumentų susijusių su monitoriaus ženklinimu ieškovas pateikti negali, nes tai yra susitarimai tarp čekų kompanijos MMD ir kompanijos Philips, kurie yra konfidencialūs. 2012-11-16 pranešimu atsakovas informavo, kad ieškovo Konkurso pasiūlymas yra atmestas, nes „Perkančiajai organizacijai išsiaiškinus aplinkybes, buvo gauti dokumentai, anuliuojantys prieš tai ieškovo pateiktus dokumentus ir keičiantys prekės (gaminio) naudojimo sąlygas“, taip pat atsakovas informavo, kad Konkurso laimėtoju paskelbta UAB „Alna Intelligence“, su kuria bus sudaryta pirkimo sutartis.

42012-11-30 ieškovas, nesutikdamas su jo pasiūlymo atmetimu, pateikė atsakovui pretenziją, kurioje nurodė, jog atsakovas nepagrįstai mano, kad dėl atsakovo gautų kompanijos MMD raštų, keičiasi ieškovo siūlomo gaminio naudojimo sąlygos. Taip pat ieškovas nurodė, kad kreipėsi į kompaniją MMD, kad pastaroji paaiškintų susidariusią situaciją. 2012-12-03 ieškovas pateikė atsakovui kompanijos MMD atsakymą, kuris patvirtino, kad ieškovo siūlomi įsigyti kompiuteriai atitinka Konkurso sąlygas, tačiau tą pačią dieną atsakovas pranešimu informavo ieškovą, kad jo pretenzija yra atmetama dėl argumentų, kurie buvo nurodyti nagrinėjant kito tiekėjo pretenziją. 2012-12-03 ieškovas raštu kreipėsi į atsakovą prašydamas, kad pastarasis pateiktų argumentus, kodėl buvo atmestas ieškovo pasiūlymas, nes ieškovas nedalyvavo nagrinėjant kito tiekėjo pretenziją, todėl šie argumentai ieškovui nėra žinomi. 2012-12-06 atsakovas pranešimu atsakė ieškovui, kad „Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo“. 2012-12-13ieškovas pastebėjo, kad atsakovo internetinėje svetainėje buvo patalpinta Viešojo pirkimo ataskaita, iš kurios matyti, kad pirkimo sutartis su atsakovu UAB „Alna Intelligence“ buvo sudaryta dar 2012-12-03, t.y. nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo 941 str. 2 d. numatyto atidėjimo laikotarpio.

5Ieškovas nurodo, jog ieškovas pateikė atsakovui Konkurso pasiūlymą, kuris visiškai atitiko Konkurso sąlygas. Iš pradžių šį faktą pripažino ir pats atsakovas, kai paskelbė ieškovą Konkurso laimėtoju. Atsakovas, atmesdamas ieškovo pretenziją, nepateikė jokių motyvų, kodėl ir kaip pridėti kompanijos MMD raštai keičia ieškovo pasiūlytos prekės (gaminio) naudojimo sąlygas bei kodėl, dėl tokio tariamo prekės naudojimo sąlygų pakeitimo, ieškovo pasiūlymas neatitiko konkurso reikalavimų. Ieškovas teigia, jog jis turi visas teises ženklinti siūlomus monitorius savo prekės ženklu, ką patvirtina ieškovo 2012-10-18 atsakovui pateikti kompanijos MMD raštai bei dar kartą 2012-12-03 pateiktas kompanijos MMD 2012-11-09 raštas, kurio 4 punkte nurodyta, kad ieškovas turi teisę ant monitorių klijuoti lipduką su savo prekės ženklu.

6Teigia, jog Konkurso sąlygų 1 priedo „Techninės specifikacijos“ 20 p. reikalavimas, jog kompiuterio dalys būtų paženklintos to paties gamintojo ženklu arba techniniuose dokumentuose būtų nurodytas tokių dalių priklausymas tam pačiam gamintojui, yra nustatytas ne siekiant atlikti formalias procedūras, o yra skirtas tam, kad būtų užtikrintas pagrindinių kompiuterio dalių suderinamumas, veikimas kartu, techninis aptarnavimas, garantinių įsipareigojimų vykdymas, t.y. kad atsakovas įsigytų gerai veikiantį produktą. Ieškovas būtent ir pasiūlė atsakovui įsigyti kompiuterį, kurio visos dalys puikiai veikia kartu ir yra suderintos. Tai patvirtina tos pačios MMD kompanijos raštai, kuriuose nurodyta, kad UAB „Komparsa“ kompiuteris ir monitorius yra visiškai suderinti, jų bendras veikimas yra patikrintas testais; Philips monitoriaus sertifikatai pilnai galioja parduodant šiuos monitorius su ieškovo kompiuteriu; jiems suteikiamas garantinis laikotarpis ir užtikrinamas aptarnavimas ir t.t..

7Ieškinyje nurodo, jog atsakovui suabejojus ieškovo teise ženklinti monitorius savo ženklu, atsakovui turėjo kilti abejonės ir dėl visų kitų Konkurso dalyvių pateiktų pasiūlymų, nes tiekėjai tokiose pačiose situacijose turi būti traktuojami vienodai, tačiau atsakovas šios informacijos iš kitų tiekėjų nereikalavo, tokiu būdu diskriminuodamas vienintelį tiekėją ieškovą ir taip sudarydamas jam kliūtis dalyvauti Konkurse ir pažeisdamas esminius viešųjų pirkimų nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principus.

8Pažymi, kad Konkurso pirkimo sutartis buvo sudaryta 2012-12-03, todėl pripažinus, jog atsakovas neteisėtai priėmė sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą, turėtų būti naikinamas ne tik šis atsakovo sprendimas, tačiau ir sprendimas sudaryti pirkimo sutartį su UAB „Alna Intelligence“, o pati pirkimo sutartis pripažįstama negaliojančia, nes toks sandoris prieštarautų imperatyvioms Viešųjų pirkimų įstatymo normos ir principams.

9Atsakovas biudžetinė įstaiga Lietuvos nacionalinei M. Mažvydo biblioteka pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo jo netenkinti (t.2, b.l. 81-86). Nurodo, jog 2012-12-03 su Konkurso laimėtoju - UAB „Alna Intelligence“ buvo sudaryta sutartis, kurios sudarymo teisėtumą ginčija ieškovas, tačiau 2012-12-27 atsakovas raštu informavo UAB „Alna Intelligence“, kad sudaryta sutartis yra nutraukiama , nes tiekėjas tinkamai ir laiku neįvykdė sutartinių įsipareigojimų, o sutarties pratęsimo galimybė nebuvo numatyta. Atsakovas pažymi, jog pinigai yra grąžinti į valstybės biudžetą ir atsakovas neturi lėšų naujos sutarties sudarymui ar pakartotiniam pirkimo vykdymui.

10Taip pat nurodo, jog 2012-11-02 atsakovas kreipėsi į kompaniją Philips, kaip prekės ženklo turėtoją, dėl Philips monitorių ženklinimo Komparsa logotipu. Minėta kompanija atsakyme paneigė ieškovo pateiktus įrodymus, kuriais buvo grindžiamas atitikimas pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams. Atsakovas, vykdydamas pareigą priimti motyvuotą sprendimą dėl pretenzijos (ne)pagrįstumo veikė sąžiningai ir atsakingai ieškovo atžvilgiu, nes gavęs Philips paneigimą dėl logotipo naudojimo, atsakovas nepriėmė sprendimo atmesti pasiūlymą, kaip neatitinkantį numatytų sąlygų, bet paprašė ieškovo, paaiškinti pasiūlymo atitiktį pirkimo dokumentuose numatytiems reikalavimams. Ieškovas 2012-11-12 atsakyme nepagrįstai atsisakė paaiškinti kaip pasiūlymas atitiko konkurso sąlygose numatytus reikalavimus, todėl preziumuojama, kad gauti papildomi dokumentai iš Philips, kaip prekės ženklo turėtojo, įrodo, kad ieškovas neturi teisės ženklinti savo logotipu kompanijos MMD gaminamus Philips prekės ženklą turinčius monitorius, o vadovaujantis VPĮ nuostatomis toks pasiūlymas privalo būti atmestas, kaip neatitinkantis techninės specifikacijos reikalavimų. Ieškovas, atsisakydamas paaiškinti atsakovo, kaip Perkančiosios organizacijos, pasiūlymo atitiktį pirkimo dokumentuose numatytiems reikalavimams žinojo apie VPĮ 39 str. numatytą pagrindą atmesti pasiūlymą, jeigu tiekėjas jo nepaaiškina, todėl atsakovas, išanalizavę visus pirkimo dokumentus bei pateiktą paneigimą dėl prekės ženklo naudojimo, padarė išvadą, kad aukščiau minėtas raštas yra svarbus teisinis pagrindas nustatyti, kad UAB „Komparsa“ neatitinka nustatytų pirkimo dokumentų reikalavimų.

11Pažymi, kad VPĮ 941 imperatyviai numatyta, kad perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą, kaip buvo minima aukščiau, atsakovas veikė sąžiningai ir atsakingai ieškovo atžvilgiu prašydamas paaiškinti pasiūlymo atitiktį pirkimo sąlygų reikalavimams, dėl to ieškovo teiginys dėl diskriminavimo neturi jokio teisinio pagrindo ir laikytinas niekiniu.

12Teigia, jog ieškovas nepateikė objektyvių įrodymų, kad atsakovas neteisėtai priėmė sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą. Atsakovas elgėsi griežtai VPĮ teisės normų ribose ir priėmė pagrįstą ir motyvuotą sprendimą. Teismui nusprendus priešingai, tai neturi jokios prasmės, nes sutartis atsakovo sprendimu su UAB „Alna Intelligence“ yra nutraukta, o ieškovo ginčijamas pirkimas, vadovaujantis VPĮ 7 str. 4 d. 1 p., yra pasibaigęs. Atsakovas naujo pirkimo skelbti neketina, nes tam neturi lėšų.

13Atsakovas UAB „Alna Intelligence“ pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį (t.2, b.l. 73-78), kuriuo prašo ieškovo ieškinį atmesti. Nurodo, jog remiantis lygiateisiškumo principu, tuo atveju, kai perkančioji organizacija viešojo pirkimo kvietime nustatė tam tikra sąlygas, tiekėjų pasiūlymai turėtų jas atitikti tam, kad garantuotų objektyvų šių duomenų palyginimą. Jau pradėjus viešojo pirkimo procedūras, nebegalima keisti ar modifikuoti sąlygų, t.y. perkančioji organizacija privalo laikytis tų viešojo pirkimų sąlygų, kurios buvo nustatytos ir konkurso dalyviams nurodytos pirkimo proceso pradžioje. Perkančioji organizacija ieškovo ir kitų dalyvių pateiktus pasiūlymus vertina griežtai pagal Konkurso sąlygas. Dalyvių pasiūlymų atitikimas Konkurso sąlygoms negali būti vertinamas „plečiamai“, t.y. teigiant, kad pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygomis keliamus „numanomus“, „siekiamus“ reikalavimus. Be to, ieškovas, turėdamas abejonių dėl Konkurso sąlygų turinio ar manydamas, kad koks reikalavimas yra perteklinis (nes ir be jo siūlomi kompiuteriai turi tinkamai veikti), galėjo pasinaudoti tiek teise pateikti klausimus Perkančiajai organizacijai, tiek skųsti tokį reikalavimą. To nepadaręs ir pateikdamas pasiūlymą Konkursui, ieškovas sutiko su visomis Konkurso sąlygomis.

14Atsakovas taip pat nurodo, jog pagal Konkurso sąlygas, siūlomas kompiuteris turi būti paženklintas energijos efektyvumo Energy star v.5.0 arba kitu lygiaverčiu ženklu bei EPEAT Silver arba kitas lygiaverčiu sertifikatu. Sertifikuoto kompiuterio pagrindinė plokštė negali būti keičiama. Įvertinus ieškovo Konkursui siūlomus vaizdo jungčių galimus pasirinkimus atsakovas teigia, jog ieškovas keičia komponentus pagal nustatytus Konkurso sąlygų reikalavimus, taip neatitikdamas energijos efektyvumo bei aplinkosauginių reikalavimų. Patikimų kompiuterių gamintojai viešai nurodo maitinimo šaltinį ir jo efektyvumą bei griežtai nurodo visas esamas vaizdo jungtis, kurios negali būti keičiamos. Todėl laiko, jog Perkančioji organizacija pagrįstai nustatė, kad ieškovo Konkursui pateiktas pasiūlymas neatitiko jam keliamų reikalavimų, todėl jį pagrįstai atmetė.

15Ieškovas dubliku prašo ieškovo ieškinį tenkinti (t.2, b.l. 104-109). Nurodo, jog atsakovai savo atsiliepimuose dažnai neteisingai aiškina konkurso sąlygų 1 priedo „Techninės specifikacijos“ 20 punktą, kaip neva numatantį, kad visos kompiuterio dalys (įskaitant monitorių) turi būti pagamintos vieno ir to paties gamintojo. Minėtas konkurso sąlygų punktas yra suformuluotas taip: „Kompiuterio dalys (apimant, bet neapsiribojant sistemos bloku, pagrindine plokšte, RAM, maitinimo bloku, kietuoju disku, klaviatūra, pele, monitoriumi) turi būti pagamintos to paties gamintojo prekės ženklu arba techninėje dokumentacijoje turi būti nurodytas kompiuterio dalių priklausymas tam pačiam gamintojui“. Akivaizdu, kad rengdamas konkurso sąlygas atsakovas šios sąlygos dalyje: „turi būti pagamintos to paties gamintojo prekės ženklu“ padarė klaidą ir vietoj žodžio „pažymėtos“ įrašė žodį „pagamintos“. Tai reiškia, jog Konkurso sąlygų „Techninės specifikacijos“ 20 punktas numatė reikalavimą, kad visos kompiuterio dalys būtų pažymėtos tuo pačiu prekės ženklu, tačiau ši sąlyga nenumatė reikalavimo, kad visos kompiuterio dalys būtų faktiškai pagamintos to paties prekės ženklo gamintojo. Ieškovo siūlomas kompiuteris ir jo monitorius atitiko „Techninės specifikacijos“ 20 punkto reikalavimą, nes monitorius buvo pažymėtas ieškovo prekės ženklu.

16Teigia, jog atsakovas net du kartus vertino ieškovo pasiūlymą tuo aspektu, ar ieškovas pagrįstai pažymėjo monitorius savo prekės ženklu, tačiau kiekvienu atveju atsakovas priėmė skirtingus sprendimus: ieškovui pateikus savo pasiūlymą patikslinantį kompanijos MMD 2012-10-17 raštą, ieškovo pasiūlymas buvo pripažintas nugalėtoju, tačiau atsakovui gavus atsakovo UAB „Alna Intelligence“ pretenziją ir nusprendus kreiptis į kompaniją Philips ir iš kompanijos MMD gavus 2012-11-08 raštą, šio pagrindu atsakovas atmetė ieškovo pasiūlymą. Tokie atsakovo veiksmai kelia ieškovui abejonių dėl šio atsakovo veiksmų skaidrumo bei galimai pažeidžia ieškovo teisėtus lūkesčius, nes atsakovas, gavęs kito atsakovo pretenziją, galėjo ir turėjo ją atmesti, kadangi prieš tai jis jau buvo išnagrinėjęs ieškovo pasiūlymą, paprašęs jį patikslinančių dokumentų (dėl teisės ženklinti monitorius) bei jų pagrindu priėmęs sprendimą pripažinti ieškovo pasiūlymą konkurso nugalėtoju.

17Atsakovas biudžetinė įstaiga Lietuvos nacionalinei M. Mažvydo biblioteka tripliku prašo ieškovo ieškinio netenkinti (t. 2, b.l. 118-123). Nurodo, jog atsakovas nesutinka su ieškovo argumentacija dėl Techninės specifikacijos 20 punkto reikalavimų, kadangi ieškovas iš esmės pateikė naują aplinkybę dėl galimos klaidos „Techninės specifikacijos“ 20 punkte, įrodinėdamas, kad reikalavime yra įsivėlusi klaida. Šį argumentą ieškovas turėjo pateikti dar pirkimo vykdymo metu, jeigu Pirkimo dokumentų sąlygos jam buvo neaiškios. Pateikdamas pretenziją, ieškovas turėjo prašyti ištaisyti galimai netikslias Pirkimo dokumentų sąlygas. Atitinkamai ieškovas nepateikė tokio argumento ir VPĮ 94 str. nustatytoje privalomoje ikiteisminio ginčo nagrinėjimo stadijoje, kuomet ginčijo galimai neteisėtus atsakovo veiksmus. Tokio argumento nebuvo ir ieškovo pateiktame ieškinyje, todėl laikyti tai nauju argumentu, kuris yra pateiktas praleidus pretenzijos ir ieškinio pateikimo terminus, nėra pagrindo.

18Ieškovas plečiamai ir išimtinai sau naudinga linkme aiškina Techninės specifikacijos 20 punkto reikalavimus. Atsakovas, teigdamas, kad „nėra svarbu kas konkrečiai pagamino vieną ar kitą komponentą“, turėjo omenyje, kad pasaulyje ko gero neegzistuoja nė vienas gamintojas, kuris vienas pats gamintų visas sudedamąsias monitoriaus dalis, nes kur kas efektyviau ir pigiau tokias detales pirkti iš kitų gamintojų, kurie specializuojasi komplektuojančių dalių. Pagal analogiją, tas pats yra taikoma yra kompiuterinei technikai, atitinkamai Philips prekiniu ženklu pažymėti monitoriai nėra pagaminti vien tik kompanijos Philips, nes iš pateiktų kompanijos MMD dokumentų matyti, kad Philips kompanija pati negamina monitorių, jos prekinį ženklą gamindama monitorius teisėtai naudoja kompanija MMD, kuri nesuteikė ieškovui teisės naudoti Philips prekės ženklo. Todėl ieškovo pasiūlytas monitorius negali būti laikomas ieškovo gaminiu ir atininkamai negali būti laikomas priklausančiu ieškovui, nes tokios teisės jam nesuteikė monitoriaus gamintojas ir/ar prekinio ženklo turėtojas, be to klijuojant tik lipdukus ant kitų tiekėjų gaminamos įrangos iš esmės jokia pridėtinė vertė nėra sukuriama, todėl toks atitikimas reikalavimams yra laikytinas tik formaliu ir nepateisinamas tos srities profesionalui.

19Teigia, jog teismui galimai pritaikius restituciją ir grąžinus ginčo šalis į pirminę padėtį – t.y. atnaujinus pirkimo vykdymą, atsakovas turės vadovautis VPĮ 7 str. 5 d. nuostatomis ir prašyti Viešųjų pirkimų tarnybos nutraukti pirkimo procedūras, nes atsakovas neturi lėšų prekėms ir paslaugoms apmokėti. Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo 8 str. 3 d. nuostatomis biudžetinės įstaigos negali sudaryti Sutarties neturint tam iš anksto numatytų biudžete lėšų, todėl ieškovas, net ir įtrauktas pirmuoju į pasiūlymo eilę, negalės pretenduoti į sutarties sudarymą, nes sutarties vykdymui skirtos lėšos yra grąžintos į valstybės biudžetą.

20Ieškinys netenkintinas.

21Byloje surinktais įrodymais nustatyta, jog atsakovas biudžetinė įstaiga Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (toliau – atsakovas 1) centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė apie atvirą konkursą Projektas „Bibliotekų kompiuterizavimas“ 2012 m. kompiuterinės įrangos ir jos įdiegimo pirkimas (t.1, b.l. 15-24). Konkursas vyko pagal atviro konkurso sąlygas, kurios buvo patvirtintos atsakovo Viešojo pirkimo komisijos 2012-08-21 posėdžio protokolu Nr. 2 (t.1, b.l. 25-73). Ieškovas pateikė Konkurso pasiūlymą atsakovui (t.1, b.l. 74-82). 2012-10-18 atsakovas pranešimu CVPIS priemonėmis paprašė, kad ieškovas pateiktų sertifikatą ar kitą dokumentą, kuris užtikrina Philips monitorių naudojimą su Komparsa prekės ženklu (t.1, b.l. 83). Ieškovas 2012-10-18 pateikė atsakovui MMD atsakymą bei pranešimą (t.1, b.l. 84-87). 2012-10-19 pranešimu atsakovas informavo ieškovą, kad jo pasiūlymas atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, todėl laimėtoju buvo pripažintas ieškovas (t.1, b.l. 88). Perkančioji organizacija 2012-10-31 gavo atsakovo UAB „Alna Intelligence“ (toliau – atsakovas 2) pretenziją (t.2, b.l. 124-126), kuria buvo prašoma atmesti ieškovo pateiktą pasiūlymą, kaip neatitinkantį Konkurso sąlygų. 2012-10-31 atsakovas informavo ieškovą, kad gavus pretenziją, jos nagrinėjimo laikotarpiu pirkimo procedūros yra stabdomos (t.1, b.l. 89). 2012-11-08 pranešimu atsakovas pareikalavo, kad ieškovas pateiktų įrodymus, jog jo siūlomi kompiuterių monitoriai turi Energy Star v. 5.0 ir EPEAT Silver ar lygiaverčius sertifikatus bei įrodymus, kad kompanija MMD turi Philips teisinius įgaliojimus leisti kitoms kompanijoms naudotis Philips prekiniu ženklu bei naudoti Philips gaminius kaip savo gaminius/produktus ir dėti ant jų savo logotipus (t.1, b.l. 90). 2012-11-12 ieškovas pateikė atsakymą atsakovui, kuriame be kita ko nurodė, jog atsakovas nepagrįstai reikalauja ieškovo pateikti prašomus dokumentus (t.1, b.l. 92-93). 2012-11-16 pranešimu atsakovas informavo, kad ieškovo Konkurso pasiūlymas yra atmestas, nes „Perkančiajai organizacijai išsiaiškinus aplinkybes, buvo gauti dokumentai, anuliuojantys prieš tai ieškovo pateiktus dokumentus ir keičiantys prekės (gaminio) naudojimo sąlygas“, taip pat atsakovas informavo, kad Konkurso laimėtoju paskelbta UAB „Alna Intelligence“ su kuria bus sudaryta pirkimo sutartis (t.1, b.l. 94). 2012-11-30 ieškovas pateikė atsakovui pretenziją (t.1, b.l. 100-101). 2012-12-03 atsakovas pranešimu informavo ieškovą, kad jo pretenzija yra atmetama (t.1, b .l. 129). Kaip nurodyta atsiliepime, perkančioji organizacija su Konkurso nugalėtoju UAB „Alna Intelligence“ 2012-12-03 sudarė sutartį.

22Ginčas byloje kilo dėl to, ar atitiko ieškovo pasiūlymas Konkurso sąlygų 1 priedo „Techninės specifikacijos“ 20 p. reikalavimams, bei ar atsakovas, tik iš ieškovo pareikalavęs pateikti dokumentus, pagrindžiančius, kad ieškovas turi teisę klijuoti savo kompanijos lipdukus ant kompiuterio ir su juo siūlomo monitoriaus, nepažeidė viešųjų pirkimų nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principų.

23Kaip matyti iš byloje esančio atsakovo Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos 2012-11-15 posėdžio protokolo, ieškovo pasiūlymas buvo atmestas vadovaujantis VPĮ 39 str. 2 d. 2 p., t.y. kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Konkurso sąlygų 1 priedo „Techninės specifikacijos“ 20 p. yra nurodyta, jog „Kompiuterio dalys (apimant, bet neapsiribojant sistemos bloku, pagrindine plokšte, RAM, maitinimo bloku, kietuoju disku, klaviatūra, pele, monitoriumi) turi būti pagamintos to paties gamintojo prekės ženklu arba techninėje dokumentacijoje turi būti nurodytas kompiuterio dalių priklausymas tam pačiam gamintojui“. Ieškovo pateikto pasiūlymo 20 p. yra nurodyta, jog „Kompiuterio dalys (apimant sisteminį bloką, pagrindinę plokštę, RAM, maitinimo bloką, kietąjį diską, klaviatūrą, pelę, monitorių) yra ženklintos to paties gamintojo prekės ženklu, o techninėje dokumentacijoje nurodytas kompiuterio dalių priklausymas tam pačiam gamintojui“. Ieškovas nurodo, jog jis turi visas teises ženklinti siūlomus monitorius savo prekės ženklu, ir tai patvirtina ieškovo 2012-10-18 atsakovui pateikti kompanijos MMD raštai. Teismo nuomone kompiuterio ar monitoriaus paženklinimas savo prekės ženklu nereiškia, jog ieškovo pasiūlytas monitorius yra ieškovo gaminys, kadangi, kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, tokios teisės jam nesuteikė monitoriaus gamintojas ir prekės ženklo turėtojas (t.2, b.l. 87-91). Šiuo atveju nėra svarbu, kas konkrečiai pagamino vieną ar kitą komponentą, tačiau yra svarbu, kad komponentai priklausytų vienam gamintojui, nes tik taip yra užtikrinamas Techninės specifikacijos 20 p. nurodytas reikalavimas. Sutiktina su atsakovo Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos triplike nurodytais argumentais, jog klijuojant tik lipdukus ant kitų tiekėjų gaminamos įrangos iš esmės jokia pridėtinė vertė nėra sukuriama, todėl toks atitikimas Konkurso sąlygų reikalavimams yra laikytinas tik formaliu. Ieškovas Konkursui pateikto savo pasiūlymo atitikimą Konkurso sąlygų 1 priedo „Techninės specifikacijos“ 20 p. grindė Čekijos bendrovės MMD – Monitors&Displays raštais (t.1, b.l. 86-87), tačiau šiuose raštuose išdėstyti teiginiai patvirtino tai, kad ieškovas turi teisę atlikti kompiuterių (įskaitant monitorius) aptarnavimą ir tai, kad kompiuteriai yra suderinami su monitoriais, bet ne tai, kad visos siūlomų kompiuterių dalys yra pagamintos to paties prekės ženklo gamintojo. Ieškovas nepateikė teismui jokių įrodymų, patvirtinančių ieškovo ir kompanijos Philips bendradarbiavimo apimtis (CPK 182 str.).

24Ieškovas dublike nurodė, jog rengdama konkurso sąlygas, Perkančioji organizacija Konkurso sąlygų 1 priedo „Techninės specifikacijos“ 20 p. dalyje: „turi būti pagamintos to paties gamintojo prekės ženklu“ padarė klaidą ir vietoj žodžio „pažymėtos“ įrašė žodį „pagamintos“, o tai reiškia, jog Konkurso sąlygų „Techninės specifikacijos“ 20 punktas numatė reikalavimą, kad visos kompiuterio dalys būtų pažymėtos tuo pačiu prekės ženklu, tačiau ši sąlyga nenumatė reikalavimo, kad visos kompiuterio dalys būtų faktiškai pagamintos to paties prekės ženklo gamintojo. Teismas sutinka su atsakovo Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos triplike nurodytais argumentais, jog ieškovas iš esmės pateikia naują aplinkybę dėl galimos klaidos „Techninės specifikacijos“ 20 punkte, įrodinėdamas, kad reikalavime yra įsivėlusi klaida. Šį argumentą ieškovas turėjo pateikti dar pirkimo vykdymo metu, jeigu Pirkimo dokumentų sąlygos jam buvo neaiškios, tačiau šių aplinkybių jis nenurodė nei savo pretenzijoje, nei pačiame ieškinyje. Ieškovas, turėdamas abejonių dėl Konkurso sąlygų, turėjo teisę pateikti klausimus Perkančiajai organizacijai (Konkurso sąlygų 6.1 punktas) arba ginčyti Perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus (Konkurso sąlygų 11.1 punktas), tačiau ieškovas tokių veiksmų nesiėmė, todėl laikytina, jog jis sutiko su Konkurso sąlygomis, juo labiau, jog pagal Konkurso sąlygas pateikė ir savo pasiūlymą. Dėl šių priežasčių Perkančioji organizacija, įvertinusi ieškovo pasiūlymą, pagrįstai laikė, jog jo pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, todėl pagrįstai ir nepripažino ieškovo pasiūlymo laimėjusiu Konkursą ir jį atmetė.

25Teismas atmeta, kaip nepagrįstus, ieškovo teiginius, jog atsakovas, tik iš ieškovo pareikalavęs pateikti dokumentus, pagrindžiančius, kad ieškovas turi teisę klijuoti savo kompanijos lipdukus ant kompiuterio ir su juo siūlomo monitoriaus, pažeidė viešųjų pirkimų nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad, siekiant perkančiosios organizacijos veiksmų ar sprendimų neteisėtumo pripažinimo dėl viešųjų pirkimų principų pažeidimo, reikalavimą pateikusi šalis turi realiai įrodyti viešųjų pirkimų principų pažeidimo faktą, o ne tik remtis viešųjų pirkimų pažeidimo prielaida ir pasekmėmis. Vertinant viešųjų pirkimų principų pažeidimo faktą, būtina nustatyti, kokiais būtent perkančiosios organizacijos veiksmais ir kokios viešojo pirkimo procedūros metu buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai (LAT 2009 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2009). Tai, kad perkančioji organizacija pareikalavo ieškovo pateikti papildomus dokumentus, jokiu būdu negali būti laikoma, kad atsakovas pažeidė paminėtus viešųjų pirkimų principus, kadangi tokia jo teisė numatyta tiek VPĮ 32 str. 5d., 39 str. 1 d., tiek Konkurso sąlygų 8.1 p.. Nei VPĮ, nei Konkurso sąlygose nėra numatyta Perkančiosios organizacijos pareiga kilus neaiškumų dėl vieno tiekėjo pasiūlymo reikalauti, kad analogišką informaciją savo pasiūlomuose patikslintų ir kiti tiekėjai.

26Kadangi yra netenkinamas ieškovo reikalavimas dėl Perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, teismas plačiau nepasisako dėl ieškovo reikalavimo dėl 2012-12-03 tarp atsakovų sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, juo labiau, kad ši sutartis šiuo metu jau yra nutraukta. Taigi, įvertinus visas išdėstytas aplinkybes teismas daro išvadą, jog ieškovo ieškinys yra nepagrįstas, todėl tenkinti jį nėra pagrindo.

27Ieškinio netenkinus iš ieškovo valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 2 d.).

28Teismas, vadovaudamasis LR CPK 260 str., 270 str., 307 str., 4239 str.,

Nutarė

29Ieškovo UAB „Komparsa“ (į.k. 122748773, Ateities g. 33, Vilnius) ieškinio netenkinti.

30Išieškoti iš ieškovo UAB „Komparsa“ valstybei 25,46 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

31Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, rašytinio proceso... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (t.1, b.l. 1-7), prašydamas... 3. Ieškinyje nurodė, jog atsakovas biudžetinė įstaiga Lietuvos nacionalinė... 4. 2012-11-30 ieškovas, nesutikdamas su jo pasiūlymo atmetimu, pateikė... 5. Ieškovas nurodo, jog ieškovas pateikė atsakovui Konkurso pasiūlymą, kuris... 6. Teigia, jog Konkurso sąlygų 1 priedo „Techninės specifikacijos“ 20 p.... 7. Ieškinyje nurodo, jog atsakovui suabejojus ieškovo teise ženklinti... 8. Pažymi, kad Konkurso pirkimo sutartis buvo sudaryta 2012-12-03, todėl... 9. Atsakovas biudžetinė įstaiga Lietuvos nacionalinei M. Mažvydo biblioteka... 10. Taip pat nurodo, jog 2012-11-02 atsakovas kreipėsi į kompaniją Philips, kaip... 11. Pažymi, kad VPĮ 941 imperatyviai numatyta, kad perkančioji organizacija... 12. Teigia, jog ieškovas nepateikė objektyvių įrodymų, kad atsakovas... 13. Atsakovas UAB „Alna Intelligence“ pateikė teismui atsiliepimą į... 14. Atsakovas taip pat nurodo, jog pagal Konkurso sąlygas, siūlomas kompiuteris... 15. Ieškovas dubliku prašo ieškovo ieškinį tenkinti (t.2, b.l. 104-109).... 16. Teigia, jog atsakovas net du kartus vertino ieškovo pasiūlymą tuo aspektu,... 17. Atsakovas biudžetinė įstaiga Lietuvos nacionalinei M. Mažvydo biblioteka... 18. Ieškovas plečiamai ir išimtinai sau naudinga linkme aiškina Techninės... 19. Teigia, jog teismui galimai pritaikius restituciją ir grąžinus ginčo šalis... 20. Ieškinys netenkintinas.... 21. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, jog atsakovas biudžetinė įstaiga... 22. Ginčas byloje kilo dėl to, ar atitiko ieškovo pasiūlymas Konkurso sąlygų... 23. Kaip matyti iš byloje esančio atsakovo Perkančiosios organizacijos viešojo... 24. Ieškovas dublike nurodė, jog rengdama konkurso sąlygas, Perkančioji... 25. Teismas atmeta, kaip nepagrįstus, ieškovo teiginius, jog atsakovas, tik iš... 26. Kadangi yra netenkinamas ieškovo reikalavimas dėl Perkančiosios... 27. Ieškinio netenkinus iš ieškovo valstybei priteistinos išlaidos, susijusios... 28. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 260 str., 270 str., 307 str.,... 29. Ieškovo UAB „Komparsa“ (į.k. 122748773, Ateities g. 33, Vilnius)... 30. Išieškoti iš ieškovo UAB „Komparsa“ valstybei 25,46 Lt išlaidų,... 31. Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...