Byla eI-2860-331/2017
Dėl nutarimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mefodijos Povilaitienės, Henriko Sadausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Liudmilos Zaborovskos,

2dalyvaujant pareiškėjo UAB „Judex” atstovui advokatui Linui Šarkiui,

3atsakovės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovui Egidijui Vereniui,

4trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto atstovei Jurgitai Pirantaitei,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Judex“ skundą atsakovei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, tretieji suinteresuoti asmenys Specialiųjų tyrimų tarnyba, Vilniaus valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, dėl nutarimo panaikinimo.

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – ir VMVT) 2017 m. vasario 21 d. nutarimu pareiškėjai skyrė 700 Eur baudą už tai, kad ji pateikė Lietuvos Respublikos rinkai nesaugius koldūnus „Liux“, kuriuose aptikta bakterija Salmonella Typhimurium. Šiais veiksmais pareiškėja pažeidė Maisto įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nuostatas (el. b., I t., b. l. 14–21).

8Pareiškėja skundu (el. b., I t., b. l. 1–11) kreipėsi į teismą ir prašo panaikinti VMVT 2017 m. vasario 21 d. nutarimą, o bylą dėl bendrovės „Judex“ Maisto įstatymo pažeidimo nutraukti.

9Paaiškino, kad VMVT Maisto įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisijai (toliau - ir Komisija) 2017 m. sausio 10 d. grąžinus bylą papildomam tyrimui atlikti, faktiškai joks papildomas tyrimas nebuvo atliekamas – byla tik buvo papildyta 2016 m. rugpjūčio 17 d. tyrimų protokolu Nr. 1-16/20428/1-5 M ir su juo susijusiais dokumentais, kuriais VMVT disponavo dar iki surašant Maisto įstatymo pažeidimo protokolą, t. y. bylos medžiaga buvo neteisėtai papildyta VMVT dokumentais, pažeidžiant pareiškėjos teises į sąžiningą procesą, rungtyniškumo principą, bei tyrimą atliekančio ir bylą nagrinėjančio subjektų funkcijų ir kompetencijos atskyrimo principą. Komisija tiesiogiai nurodė VMVT Kauno skyriaus pareigūnams, kur ir kokia medžiaga yra, kurią reikia įdėti į bylą, kad būtų galima atmesti pareiškėjos argumentus bei įrodymus. Šios aplinkybės patvirtina, kad bendrovės „Judex“ bylą nagrinėjo šališka VMVT Komisija, kuriai priskirta bylų nagrinėjimo funkciją nėra atskirta nuo pažeidimų tyrimo funkcijos. VMVT vadovybė ir pareigūnai viso proceso metu slėpė su bendrovės „Judex“ produkcijos tyrimais susijusią informaciją, ja manipuliavo, siekiant atimti pareiškėjos galimybę efektyviai gintis nuo nepagrįstų kaltinimų.

102016 m. liepos 28 d. kratos ikiteisminiame tyrime Nr. 02-7-00012-16 metu koldūnų „Liux“ mėginys (1 pakelis) paimtas Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams viršijus įgaliojimus ir pažeidžiant maisto produktų mėginių paėmimą tyrimams reglamentuojančius Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų reikalavimus. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija ištyrė Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų kratos paimtą koldūnų „Liux“ mėginį pažeidžiant 2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų 1 priedo 1 skyriaus 1.6 papunktyje nustatytus reikalavimus.

11Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (toliau – ir Laboratorija) ištirtas Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų kratos paimtas koldūnų „Liux“ mėginys nebuvo pateiktas į rinką, todėl nebuvo pagrindo jį tirti Maisto įstatymo 7 straipsnio 1 dalies pagrindu ir taikyti pareiškėjui atitinkamas sankcijas. Tą pačią koldūnų „Liux“ partiją tyrę Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas (toliau – ir Institutas) pateikė skirtingas išvadas – rado skirtingų rūšių Salmonella bakterijas.

12Pareiškėjos į bylą pateiktos dviejų skirtingų Europos Sąjungos šalių akredituotų laboratorijų išvados bei kiti netiesioginiai įrodymai patvirtina, kad pareiškėjos į rinką pateikti maisto produktai yra saugūs vartoti ir žmonių sveikatai nebuvo kenksmingi.

13Pareiškėjos atstovas teismo posėdyje prašė skundą patenkinti, palaikė skunde išdėstytus argumentus.

14Atsakovė atsiliepime su pareiškėjo skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Atsiliepime (el. b., II t., b. l. 1–12) paaiškino, kad Maisto įstatymo pažeidimų bylas nagrinėja ir baudas skiria viena institucija – VMVT, kuri veikia per savo padalinius (šiuo atveju Vilniaus VMVT ir Kauno VMVT, ir Komisiją). Pareiškėjos padaryto Maisto įstatymo pažeidimo tyrimą galėjo atlikti ir kiti VMVT padaliniai, nei Kauno VMVT. Komisija nagrinėja maisto tvarkymo subjektų padarytus Maisto įstatymo pažeidimus, tačiau Komisija nėra teisminio nagrinėjimo institucija, joje nėra nagrinėjami ginčai. Taigi rungtyniškumo principas nėra taikomas, pareiškėjo teiginys, kad buvo pažeistas rungtyniškumo principas, neparemtas jokiais argumentais ar teisės aktų nuostatomis.

15Komisijai yra suteikta teisė priimti vieną iš nutarimų. Šia teise Komisija ir pasinaudojo. Komisija pareiškėjo Maisto įstatymo pažeidimo bylos nagrinėjimo metu nustatė esminius trūkumus, kurie turėjo esminės reikšmės Maisto įstatymo pažeidimo bylos nagrinėjimui, todėl pagal nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes pasirinko vienintelį sprendimą, kuris leistų tinkamai ir objektyviai išnagrinėti bylą. Pareiškėja turėjo teisę susipažinti su surinkta medžiaga, kuria pasinaudojo. Pareiškėja su bylos medžiaga buvo susipažinusi, todėl be pagrindo, nesiremdama jokiais objektyviais duomenimis teigia, kad buvo pažeista jos teisė į sąžiningą procesą, nėra pagrindo teigti, kad Komisija netinkamai išnagrinėjo pareiškėjo padaryto Maisto įstatymo pažeidimo bylą bei pažeidė pareiškėjos teisę į sąžiningą procesą.

16Dėl skundo teiginių, kad 2016 m. liepos 28 d. kratos metu koldūnų „Liux“ mėginys paimtas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – ir STT) pareigūnams viršijus įgaliojimus ir pažeidžiant maisto produktų mėginių paėmimą tyrimams reglamentuojančius Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų reikalavimus, koldūnų „Liux“ mėginys ištirtas pažeidžiant reglamento (EB) Nr. 2073/2005 1 priedo I skyriaus 1.6 papunktyje nustatytus reikalavimus, o tirtas koldūnų „Liux“ mėginys nebuvo pateiktas į rinką, pažymi, kad nurodytas aplinkybes Komisija įvertino skundžiamame nutarime ir pareiškėjui skirdama ekonominę sankciją jomis nesivadovavo. Komisija padarė išvadą, kad koldūnų „Liux“ tyrimai atlikti nesilaikant reglamento (EB) Nr. 2073/2005 reikalavimų. Sąvoka „pateikimas į rinką“ apima tokius maisto produktus, kurie laikomi siekiant juos parduoti, platinti ar perduoti kitu būdu. Koldūnai „Liux“ nuo pagaminimo momento buvo laikomi siekiant juos parduoti, platinti ar perduoti kitu būdu, todėl neabejotina, kad koldūnai „Liux“ buvo pateikti į rinką. VMVT taip pat pažymi, nors tyrimai buvo atlikti ne pagal reglamento (EB) Nr. 2073/2005 reikalavimus, tačiau kaip netiesioginis įrodymas ir prielaida įtarti, kad pareiškėjos pagaminta produkcija buvo užkrėsta patogenine bakterija Salmonella spp., yra daugiau nei pakankamas, nes tyrimą atliko akredituota įstaiga, tyrimams buvo naudotas tas pats reglamento (EB) Nr. 2073/2005 I priedo I skyriaus 1.6 papunktyje nurodytas pamatinis tyrimo metodas - EN/ISO 6579.

17Vilniaus VMVT paėmė tinkamą koldūnų „Liux“ mėginių kiekį, tai yra užfiksuota oficialiais valstybinės maisto kontrolės metu surašytais dokumentais (aktas Nr. 69MTA-1811), o pareiškėjos pateiktas raštas neįrodo, kad mėginių paėmimo metu (2016 m. rugpjūčio 9 d.) paimtas mėginių skaičius yra mažesnis nei 5 vnt.

18Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 I priedo I skyriaus 1.6 papunktyje kaip maisto saugos kriterijus nurodyta „Salmonella“, vadinasi pakanka nustatyti salmonelių gentį ir rūšies identifikavimas nėra būtinas. Tiek Laboratorija, tiek Institutas pareiškėjos pagamintoje produkcijoje aptiko tos pačios genties bakterijas - Salmonella spp.

19VMVT tirtų pareiškėjos pagamintų maisto produktų mėginių tyrimai parodė tik vieną dalyką, kad tirti mėginiai nebuvo užkrėsti patogeninėmis bakterijomis - Salmonella spp., todėl minėti tyrimai niekaip nepagrindžia, kad koldūnai „Liux“ buvo saugūs. Tai, kad nebuvo rastas užkrato šaltinis, niekaip nepašalino pareiškėjos atsakomybės kilusios už Maisto įstatymo 7 straipsnio 1 dalies pažeidimą ir nesaugaus maisto produkto pateikimą į rinką. Pareiškėja nepagrįstai bando sumenkinti savo pareigą nustatyti užkrato šaltinį ir šią pareigą bando perkelti VMVT. Tai, kad nebuvo užregistruota susirgimų neįrodo, kad koldūnai „Liux“ buvo saugūs, tai tik įrodo, kad nebuvo vartotojų, kurie kreipėsi į sveikatos priežiūros įstaigas dėl susirgimų salmonelioze. Pareiškėja nepateikė jokių objektyvių duomenų, kurie įrodytų, kad koldūnai „Liux“ buvo saugūs.

20Teismo posėdyje atsakovės atstovas prašė pareiškėjo skundą atmesti atsiliepime išdėstytais argumentais.

21Trečiasis suinteresuotas asmuo Specialiųjų tyrimų tarnyba atsiliepime su pareiškėjos skundu nesutinka, prašo jį atmesti. Atsiliepime (el. b., III t., b. l. 1–6) paaiškino, kad Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas STT pareigūnams nėra suteikęs įgaliojimų tikrinti ir vertinti maisto produktų saugą ir kokybę. Šiuo atveju STT Vilniaus valdyboje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 02-7-00012-16 dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 226 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 227 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje, 222 straipsnio 1 dalyje. Ikiteisminio tyrimo metu gauti duomenys leido pagrįstai manyti, kad UAB „Judex“ patalpose yra dokumentų ir daiktų, galinčių turėti reikšmės nusikalstamai veikai tirti. Vilniaus miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja nutartyje nustatė, kad siekiant išsamiai atlikti ikiteisminį tyrimą ir nustatyti tyrimui reikšmingas galimai padarytos nusikalstamos veikos aplinkybes, yra pagrindas tenkinti prašymą dėl kratos darymo. Nutartyje buvo leista padaryti kratą UAB „Judex“ patalpose, adresu ( - ) siekiant surasti ir paimti nutartyje išvardintus dokumentus ir daiktus, tarp kurių nurodyti UAB „Judex“ gamyboje esančių maisto produktų, dėl kurių pateikti prašymai VMVT išduoti Veterinarijos sertifikatus ir atlikti laboratorinius tyrimus, pavyzdžiai (mėginiai). Taigi STT veikė jai suteiktų įgaliojimų ribose, kadangi kratos metu paėmė nutartyje nurodytus daiktus ir dokumentus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti. STT kratos metu paėmusi UAB „Judex“ gaminamos produkcijos pavyzdžių pati netyrė, tačiau perdavė paimtų mėginių tyrimą atlikti atitinkamos institucijoms. Tokia informacija STT buvo reikalinga ikiteisminiam tyrimui atlikti. Baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 65 straipsnis suteikia teisę apskųsti ikiteisminio tyrimo teisėjo priimtas nutartis prokurorui, proceso dalyviams ir kitiems asmenims, kuriems taikytos procesinės prievartos priemonės. Duomenų, kad pareiškėjas būtų skundusi STT pareigūnų veiksmus dėl kratos atlikimo pateikta, nėra. STT veikė jai STT įstatymo suteiktų įgaliojimų ribose – atliko būtinus proceso veiksmus, kad būtų greitai ir išsamiai atskleistos nusikalstamos veikos.

22Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovas nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, todėl nėra kliūčių bylai nagrinėti ir sprendimui priimti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 78 str.).

23Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinės maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas atsiliepimo nepateikė, teismo posėdyje atstovė prašė pareiškėjo skundą atmesti.

24Tretieji suinteresuoti asmenys Vilniaus valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atsiliepimo nepateikė, jų atstovai teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, todėl nėra kliūčių bylai nagrinėti ir sprendimui priimti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 78 str.).

25S k u n d a s a t m e s t i n a s.

26Šioje byloje ginčas kilęs dėl VMVT 2017 m. vasario 21 d. nutarimo, kuriuo pareiškėjai buvo paskirta bauda už tai, kad ji Lietuvos Respublikos rinkai pateikė nesaugius maisto gaminius.

27Rašytiniais bylos įrodymais nustatyta, kad STT Vilniaus valdyba 2016 m. rugpjūčio 4 d. rašte Nr. 4-01-6009 (el. b., II t., b. l. 13) informavo VMVT, kad 2016 m. liepos 28 d. pareiškėjos patalpose atlikus procesinius veiksmus buvo paimti gaminamos produkcijos (šaldyto maisto pusgaminių) pavydžiai, kuriuos ištyrus nustatyta, kad gaminiai neatitinka maisto saugą ir higieną reglamentuojančių reikalavimų, nes produkcijoje yra patogeninių bakterijų Salmonella spp ir Escherichia coli, taip pat prašė patikrinti pareiškėjos veiklą, siekiant nustatyti, ar Bendrovė gamina ir Lietuvos Respublikos bei kitų šalių rinkai tiekia saugią, teisės aktų reikalavimus atitinkančią produkciją, nedelsiant imtis veiksmų, užkardant šių reikalavimų neatitinkančios produkcijos patekimą į rinką.

28Kauno VMVT 2016 m. rugpjūčio 4 d. atlikusi neplaninį Bendrovės patikrinimą, adresu ( - ), 2016 m. rugpjūčio 4 d. surašė patikrinimo aktą Nr. 33MPĮP-56, kuriame nustatė, kad: ne visos patalpos naudojamos pagal paskirtį; daržovių-žalumynų sandėlyje vykdomas šaldytos mėsos defrostavimas, laikoma atšaldyta kiauliena, jautiena; mėsos šaldymo kameroje laikomi valytos bulvės, obuolių įdaras kibiruose; tešlos ruošimo patalpoje metalinė kolona pažeista korozijos, mėsos įdaro brandinimo patalpos durų guma susidėvėjusi, suplyšusi; pieno produktų šaldytuve ant lubų susikaupęs kondensatas; žaliavų šaldytuve rasta laikoma nešvarioje apyvartinėje taroje karštai rūkyta pjaustyta šoninė, mėsos įdaro maišyklės mentė pažeista korozijos; ne visos patalpos naudojamos pagal paskirtį: daržovių-žalumynų sandėlyje vykdomas šaldytos mėsos defrostavimas, laikoma atšaldyta kiauliena, jautiena; mėsos šaldymo kameroje laikomi valytos bulvės, obuolių įdaras kibiruose, žaliavų šaldytuve rasta laikoma nešvarioje apyvartinėje taroje karštai rūkyta pjaustyta šoninė; tikrinimo metu rasta neženklintas margarinas, balandėlių įdaras, karštai rūkytas aukščiausios rūšies servelatas tinka vartoti iki 2016 m. liepos 28 d., tepiųjų riebalų mišinys „Anyta“ 68 proc. rieb., tinka vartoti iki 2015 m. gruodžio 19 d.; dalis pakavimo medžiagų laikomos produkcijos realizacijos rampoje (patalpoje); nešvari apyvartinė tara naudojama termiškai apdorotai šoninei laikyti.

29Kauno VMVT viršininkas 2016 m. rugpjūčio 4 d. priėmė sprendimą Nr. 33SV-246 (el. b., II t., b. l. 14–15) sustabdyti Bendrovės mėsos perdirbimo cecho, esančio adresu: ( - ), veiklą nuo 2016 m. rugpjūčio 4 d. 16.30 val. iki sprendimo dėl ūkio subjekto veiklos atnaujinimo priėmimo (Kauno VMVT 2016 m. rugpjūčio 30 d. nusprendė leisti Bendrovei nuo 2016 m. rugpjūčio 30 d. atnaujinti veiklą – mėsos perdirbimą).

30STT Vilniaus valdyba 2016 m. rugpjūčio 8 d. raštu Nr. 4-01-6069 (el. b., II t., b. l. 60) pateikė VMVT Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Kauno skyriaus 2016 m. rugpjūčio 5 d. mikrobiologinio tyrimo protokolą Nr. MA-K 1909 (MA 5135- MA5141)/2016, kuriame pateikti koldūnų „Liux“ (1,75 kg, gamintojo pakuotėje, pagaminimo data 2016 m. birželio 10 d., tinkamumo vartoti terminas iki 2017 m. birželio 10 d.) tyrimo rezultatai 25 g aptikta Salmonella spp. ir nustatytas Escherichia coli kiekis 6,0 x 101 KSV/g (el. b., II t., b. l. 61–63).

31Remdamasi Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Kauno skyriaus 2016 m. rugpjūčio 5 d. mikrobiologinio tyrimo protokolu Nr. MA-K 1909 (MA 5135- MA5141)/2016, Kauno VMVT 2016 m. rugpjūčio 8 d. priėmė sprendimą Nr. 33SV-250, kuriuo uždraudė tiekti rinkai nesaugų produktą (šaldytus koldūnus „Liux“, sufasuotus po 1,75 kg, pagamintus 2016 m. birželio 10 d., tinkamumas vartoti iki 2017 m. birželio 10 d.), nurodė Bendrovei susigrąžinti nesaugų produktą iš vartotojų, pašalinti nesaugų produktą iš rinkos ir jį sunaikinti (el. b., II t., 76–77).

32Kauno VMVT 2016 m. rugsėjo 28 d. surašė Maisto įstatymo pažeidimo protokolą Nr. 33MĮPP-17 (el. b., II t., b. l. 109–112), kuriame teigia, kad Bendrovė pateikė rinkai nesaugius šaldytus fasuotus koldūnus „Liux“ (sufasuoti po 1,75 kg, gamintojas Bendrovė, pagaminti 2016 m. birželio 10 d., tinka vartoti iki 2017 m. birželio 10 d., iš viso 626,5 kg), 560 kg (320 vnt.) parduota UAB „Rivona“ ir 42 kg (24 vnt.) MB „Mirkola“; 22,75 kg (13 vnt.) sunaudota Bendrovės valgykloje; 1,75 kg (1 vnt.) 2016 m. liepos 28 d. atrinkta laboratoriniams tyrimams; šie maisto produktai neatitiko Reglamento Nr. 2073/2005 I priedo 1 skyriaus 1.6 papunkčio, Reglamento Nr. 178/2002 14 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies a ir b punktų, Maisto įstatymo 4 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies 1 punkto, nes šiuose gaminiuose nustatyti patogeniniai mikroorganizmai - Salmonella spp. (2016 m. rugpjūčio 5 d. mikrobiologinio tyrimo protokolas Nr. MA-K1909(MA5135-MA5141)2016); tuo pažeista Maisto įstatymo 7 straipsnio 1 dalis.

332017 m. sausio 10 d. įvyko Komisijos posėdis, kurio metu Komisija priėmė nutarimą grąžinti bylą papildomam tyrimui, nes vykdant Bendrovės veiklos tyrimą patikrinimas dėl Bendrovės pateiktos produkcijos buvo atliktas ir Vilniuje esančioje UAB „Norfos mažmena“ parduotuvėje, kurio metu buvo imti Bendrovės pagamintų koldūnų „Liux“ (sufasuoti po 1,75 kg, tinkamumo vartoti terminas iki 2017 m. birželio 10 d., pagaminta 2016 m. birželio 10 d.) mėginiai laboratoriniams tyrimams, tačiau minėta medžiaga Kauno VMVT tyrimo metu nebuvo vertinta, nors ji gali turėti esminės reikšmės nustatant, ar Bendrovė patiekė rinkai nesaugų maistą (el. b., I t., b. l. 23–27, II t., b. l. 115–118).

34Kauno VMVT 2017 m. sausio 17 d. kreipėsi į Vilniaus VMVT dėl papildomos medžiagos pateikimo (el. b. II t., 32).

35Vilniaus VMVT 2017 m. sausio 18 d. pateikė 2016 m. rugpjūčio 9 d. maisto tvarkymo subjekto dėl vartotojo pranešimo (skundo) patikrinimo aktą Nr. 69MPĮ-1312, 2016 m. rugpjūčio 19 d. maisto/pašaro mėginio paėmimo tirti aktą Nr. 69MTA-1811 ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto 2016 m. rugpjūčio 17 d. tyrimų protokolą Nr. 1-16/20428/1-5 M (el. b., II t., b. l. 25–31).

36Vilniaus VMVT vyriausiosios veterinarijos gydytojos – inspektorės J. J. ir A. M. atlikę neplaninį prekybos centro UAB „Norfos mažmena“, esančio Ateities g. 48, Vilniuje, patikrinimą 2016 m. rugpjūčio 9 d. surašė patikrinimo aktą Nr. 69MPĮ-1312, kuriame konstatavo, kad atrinko 5 mėginius koldūnų „Liux“ su kiauliena (el. b., II t., b. l. 26–28).

37Vilniaus VMVT 2016 m. rugpjūčio 9 d. mėginio paėmimo tirti akte Nr. 69MTA-1811 minėtos specialistės paaiškino, kad iš prekybos centro UAB „Norfos mažmena“, esančio Ateities g. 48, Vilniuje, buvo paimti 5 mėginiai „Liux“ koldūnų su kiauliena, partijos Nr. 10-06-16, pagaminta 2016 m. birželio 10 d., tinka vartoti iki 2017 m. birželio 10 d. (el. b., II t., b. l. 29).

38Vilniaus VMVT užsakymu 2016 m. rugpjūčio 17 d. atlikęs koldūnų „Liux“ su kiauliena 5 mėginių tyrimą, Institutas surašė tyrimų protokolą Nr. 1-16/20428/1-5M, kuriame pateikė tyrimo rezultatus, kad koldūnų mėginyje Nr. 3 (salmonėlių aptikimas, 10 g.) aptikta Salmonella Typhimurium (el. b., II t., b. l. 30–31).

39Kauno VMVT, įvertinusi papildomo tyrimo metu nustatytas aplinkybes, 2017 m. sausio 20 d. surašė protokolą Nr. 33MĮPP-3 (el. b., II t., b. l. 22–24), kuriame konstatavo, kad: Bendrovė pateikė rinkai nesaugius šaldytus fasuotus koldūnus „Liux“ (fasuoti po 1,75 kg, gamintojas Bendrovė, pagaminti 2016 m. birželio 10 d., tinka vartoti iki 2017 m. birželio 10 d., iš viso 626,5 kg. 560 kg (320 vnt.) parduota UAB „Rivona“ ir 42 kg (24 vnt.) MB „Mirkola“; 22,75 kg (13 vnt.) sunaudota Bendrovės valgykloje; 1,75 kg (1 vnt.) 2016 m. liepos 28 d. atrinkta laboratoriniams tyrimams; šiuose gaminiuose nustatyti patogeniniai mikroorganizmai - Salmonella spp. (Laboratorijos tyrimo protokolas); Vilniaus VMVT 2016 m. rugpjūčio 9 d. laboratoriniams tyrimams atrinko koldūnų „Liux“ mėginus UAB „Norfos mažmena“ prekybos centre NORFA, Ateities g. 48, Vilnius; tirtame mėginyje Nr. 3 aptikta Salmonella Typhimurium (Tyrimų protokolas Nr. 1-16/20428/1-5 M); tuo pažeidė Maisto įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nuostatas.

40Komisija 2017 m. vasario 21 d. posėdyje išnagrinėjusi bylą pagal Kauno VMVT 2017 m. sausio 20 d. protokolą Nr. 33MĮPP-3, priėmė nutarimą už Maisto įstatymo 7 straipsnio 1 dalies pažeidimą skirti pareiškėjui 700 Eur baudą. Komisija konstatavo, kad byloje surinktų įrodymų visuma (Patikrinimo aktas Nr. 33MPĮP- 56, Patikrinimo aktas Nr. 33MPIP-58, Patikrinimo aktas Nr. 69MPĮ-1312, Aktas Nr. 69MTA-1811 ir Tyrimų protokolas Nr. 1-16/20428/1-5 M) patvirtina, kad Bendrovė nesilaikydama Reglamento (EB) Nr. 178/2002 14 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies a punkto, Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 3 straipsnio 1 dalies, Maisto įstatymo 4 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies 1 punkto reikalavimų, pateikė Lietuvos Respublikos rinkai nesaugius koldūnus „Liux“ (sufasuoti po 1,75 kg, pagaminimo data 2016 m. birželio 10 d., tinkamumo vartoti terminas iki 2017 m. birželio 10 d., partijos Nr. 10-06-16), kuriuose aptikta bakterija Salmonella Typhimurium, ir tuo pažeidė Maisto įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nuostatas. Komisija lengvinančiomis aplinkybėmis laikė tai, kad UAB „Judex“ bendradarbiavo tyrimo metu; sunkinančių aplinkybių nenustatė.

41Ginčo teisinius santykius reglamentuoja 2002 m. sausio 28 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002 “nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras” (toliau – ir Reglamentas Nr. 178/2002), 2005 m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2073/2005 „Dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų“ (toliau – ir Reglamentas Nr. 2073/2005), Lietuvos Respublikos maisto įstatymas (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. liepos 1 d.) ir kiti teisės aktai. Pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 nuostatas: nesaugus maistas į rinką nepateikiamas, o to paties straipsnio 2 dalies a punkte nustatyta, kad maistas laikomas nesaugiu, jei manoma, kad jis kenkia sveikatai (14 straipsnio 1 dalis); nustatant, ar maistas kenkia sveikatai, atsižvelgiama į galimą tiesioginį ir (arba) trumpalaikį ir (arba) ilgalaikį to maisto produkto poveikį ne tik jį vartojančio asmens, bet ir vėlesnių kartų sveikatai“ (14 straipsnio 4 dalies a punktas). Pagal Reglamento Nr. 2073/2005 nuostatas: maisto produktuose neturėtų būti tiek mikroorganizmų arba jų toksinų arba metabolitų, kad jie keltų nepriimtiną riziką žmonių sveikatai (preambulės 2 punktas); Reglamente Nr. 178/2002 nustatyti bendrieji maisto saugos reikalavimai, pagal kuriuos nesaugus maistas negali būti pateikiamas į rinką; maisto verslo operatoriai privalo pašalinti nesaugų maistą iš rinkos; siekiant prisidėti prie visuomenės sveikatos apsaugos ir išvengti skirtingo interpretavimo tikslinga nustatyti suderintus maisto priimtinumui taikomus saugos kriterijus, visų pirma tam tikrų patogeninių mikroorganizmų buvimo maiste kriterijus (preambulės 3 punktas); maisto verslo operatoriai užtikrina, kad maisto produktai atitiktų atitinkamus I priede nustatytus mikrobiologinius kriterijus (3 straipsnio 1 dalis); iš kitų gyvūnų rūšių, išskyrus paukštieną, pagamintų mėsos pusgaminių, vartojamų išvirus, iš 5 mėginį sudarančių vienetų nei viename mėginio vienete Salmonella neturi būti aptinkama (nėra 10 g) (I priedo 1.6 punktas); Salmonella tyrimų rezultatai yra nepatenkinami, jeigu kuriame nors iš mėginio vienetų nustatoma bakterija (I priedo I skyrius).

42Pagal Maisto įstatymo nuostatas: sauga – šio įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų maisto ir jo tvarkymo reikalavimų visuma, užtikrinanti, kad vartojant maistą įprastomis, gamintojo nustatytomis ar galimomis iš anksto pagrįstai numatyti vartojimo sąlygomis, įskaitant ir ilgalaikį vartojimą, nebus jokios rizikos vartotojų sveikatai ar gyvybei arba ji bus ne didesnė negu ta, kuri teisės aktuose nustatyta kaip leidžiama bei laikoma atitinkančia aukštą vartotojų apsaugos lygį (2 straipsnio 11 dalis); į rinką turi būti teikiamas šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus saugos, kokybės ir tvarkymo reikalavimus atitinkantis maistas, su maistu besiliečiantys gaminiai ir medžiagos; ar maistas yra saugus, nustatoma vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 178/2002 14 straipsnyje įtvirtintais kriterijais; ar su maistu besiliečiantys gaminiai ir medžiagos yra saugūs, nustatoma vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais kriterijais (4 straipsnio 1 dalis); maisto tvarkymo subjektai ir su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojai ar tiekėjai privalo pateikti į rinką saugų maistą ir su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas (7 straipsnio 1 dalis).

43Teismas įvertinęs faktines aplinkybes, teisinį reglamentavimą daro išvadą, kad VMVT ir jos teritorinių padalinių surinktų įrodymų visuma patvirtino, kad pareiškėja pateikė Lietuvos Respublikos rinkai nesaugius koldūnus „Liux“ (sufasuotus po 1,75 kg, pagaminimo data 2016 m. birželio 10 d., tinkamumo vartoti terminas iki 2017 m. birželio 10 d., partijos10-06-16, kuriuose aptikta bakterija Salmonella Typhimurium, ir tuo pažeidė Maisto įstatymo 7 straipsnio 1 dalį.

44Teismas negali sutikti su pareiškėjos skundo teiginiais, kad skundžiamas nutarimas naikintinas dėl to, kad koldūnų mėginys Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų buvo paimtas nesilaikant teisės aktų reikalavimų, viršijant įgaliojimus, kad Laboratorija mėginį ištyrė pažeisdama Reglamento Nr. 2073/2005 reikalavimus, kad Laboratorijos ištirtas mėginys nebuvo pateiktas į rinką, kadangi iš skundžiamo nutarimo aiškiai matyti, kad jis buvo paremtas Vilniaus VMVT atlikto patikrinimo prekybos centre UAB „Norfos mažmena“, esančiame Ateities g. 48, Vilniuje, metu surinktos medžiagos ir Instituto atlikto mėginių tyrimo pagrindu, t. y. remiantis visiškai kita, nei pareiškėjo nurodyta, medžiaga. Skundžiame nutarime buvo pripažinta, kad dėl Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų mėginių paėmimo, Laboratorijoje atlikto mėginių ištyrimo buvo nesilaikoma teisės aktų reikalavimų, todėl šiais įrodymais Komisija priimdama nutarimą nesivadovavo. Taigi nėra pagrindo naikinti skundžiamą nutarimą, remiantis pareiškėjo argumentais, susijusiais su Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų mėginių paėmimo ir Laboratorijoje atlikto mėginių ištyrimo neteisėtumu.

45Teismas vertina, kad Komisija pagrįstai Vilniaus VMVT atliktą koldūnų „Liux“ prekybos centre „Norfa“ Ateities g. 48, Vilniuje, mėginio atrinkimą ir Instituto atliktą mėginio ištyrimą pripažino atitinkančiais teisės aktų reikalavimus ir byloje surinktus įrodymus pagrįstai įvertino kaip pakankamus pareiškėjo padarytam pažeidimui konstatuoti.

46Teismas negali sutikti su pareiškėjo argumentais, kad Vilniaus VMVT atstovėms UAB „Norfos mažmena“ prekybos centre Ateities g. 48, Vilniuje, imant mėginius ir pagal juos atliekant mikrobiologinius tyrimus, buvo pažeisti teisės aktai, nes buvo paimta ir ištirta tik 4 mėginiai vietoje 5, kadangi juos paneigia byloje esantys rašytiniai įrodymai bei liudytojų parodymai. Teisme liudytojomis apklaustos VMVT darbuotojos A. M. ir J. J., kurios tiesiogiai dalyvavo imant mėginius, pildant tai patvirtinančius dokumentus, taip pat Instituto darbuotojos J. P., A. V., E. V., kurios tiesiogiai dalyvavo Institutui priimant mėginius, juos tiriant ir tikrinant informacijos teisingumą, užtikrintai teigė, kad negalėjo būti paimta ir pateikta tirti mažiau nei 5 mėginiai. Teismas neturi pagrindo netikėti šių liudytojų parodymais, kurie neprieštarauja anksčiau minėtiems rašytiniams įrodymams. Be to, iš liudytojų paaiškinimų aiškiai matyti, kad yra sukurta visa sistema priemonių, užtikrinančių, kad tyrimui nebūtų pateiktas mažesnis mėginių kiekis, nei yra numatyta teisės aktuose: jeigu VMVT darbuotojos būtų atrinkę mažesnį, nei reglamentuojamas, mėginių kiekį, mėginio nebūtų priėmęs ir registravęs Institutas; mėginių skaičius yra patikrinamas Instituto priėmimo skyriuje dirbančių darbuotojų; mėginiai yra koduojami; pačiame Institute sukurta kompiuterinė sistema aptinka realaus mėginių skaičiaus ir į sistemą įvesto mėginių skaičiaus neatitikimus. Teismas taip pat atsižvelgia į tai, kad byloje esantys įrodymai patvirtina, jog ginčo tyrimą apmokėjo UAB „Norfos mažmena“ (el. b., III t., b. l. 77–78). Be to Instituto 2017 m. birželio 22 d. raštas Nr. 3A-540 (el. b., III t., b. l. 81), Vilniaus VMVT 2016 m. rugpjūčio 9 d. patikrinimo aktas Nr. 69MPĮ-1312 (el. b., II t., b. l. 26–28), Vilniaus VMVT 2016 m. rugpjūčio 9 d. mėginio paėmimo tirti aktas Nr. 69MTA-1811 (el. b., II t., b. l. 29), Instituto tyrimų protokolas Nr. 1-16/20428/1-5M (el. b., II t., b. l. 30–31), Laboratorijos informacijos valdymo sistemos Mėginio duomenų išrašas (el. b., III t., b. l. 82–84) nuosekliai patvirtina, kad buvo paimti ir ištirti 5 koldūnų mėginiai.

47Teismas kritiškai vertina liudytojos UAB „Norfos mažmena“ prekybos centro, adresu Ateities g. 48, Vilniuje, direktorės J. P. parodymus, kad jos parduotuvėje buvo atrinkti ne 5, o 4 mėginiai, kadangi ši liudytoja teigdama, kad tikrai prisimena, jog 2016 m. rugpjūčio 9 d. atėję atrinkti mėginių VMVT darbuotojos atsinešė vieną pakuotę koldūnų, neatsiminė nei kuri iš teismo salėje buvusių liudytojomis apklaustų darbuotojų ją atsinešė, nei kur pakuotę laikė. Be to, kritiškai vertindamas šios liudytojos parodymus, teismas atsižvelgia į tai, kad ji, būdama prekybos centro direktorė savo parašu patvirtino VMVT darbuotojų surašytą aktą, kuriame aiškiai įašyta, kad buvo paimti 5 koldūnų mėginiai, o matydama, jos teigimu, atsineštą koldūnų pakuotę, apie tai niekam nepranešė, dėl mėginių paėmimo procedūrų teisėtumo niekur nesikreipė, nors vieną akto egzempliorių ji turėjo.

48Pareiškėja teigia, kad mėginių atrinkimo metu prekybos centre negalėjo būti 5 pakuočių koldūnų, ir šioms aplinkybėms įrodyti pateikė teismui 2015 m. vasario 1 d. ilgalaikę didmeninio pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 259 (el. b., III t., b. l. 116–124), PVM sąskaitas – faktūras (el. b., III t., b. l. 126–138); pirkimo važtaraščius (el. b., III t., b. l. 140–141); UAB „Norfos mažmena“ 2017 m. kovo 10 d. raštą (el. b., I t., b. l. 29); antstolės R. P. 2017 m. rugpjūčio 30 d. faktinių aplinkybių konstatavo protokolą Nr. 0183-17-1362 (el. b., III t., b. l. 95–110). Iš pastarojo dokumento matyti, kad antstolė 2017 m. rugpjūčio 24 d. atlikusi prekybos centro, esančio Ateities g. 48, Vilniuje, apskaitos dokumentų ir duomenų, esančių apskaitos sistemoje patikrinimą, juos užfiksavo protokole. Teismas įvertinęs pareiškėjo pateiktus dokumentus, kartu su 2017 m. rugpjūčio 30 d. faktinių aplinkybių protokolu, daro išvadą, kad minėti dokumentai kartu su protokolu nepatvirtina realaus faktinio prekybos centre 2016 m. rugpjūčio 9 d. buvusio koldūnų pakuočių kiekio, tačiau nurodo kiekį, esantį apskaitos sistemoje bei dokumentuose. Be to, protokole faktinės aplinkybės dėl duomenų, esančių apskaitos sistemoje bei dokumentuose, buvo konstatuotos praėjus daugiau nei metams po 2016 m. rugpjūčio 9 d. vykusio koldūnų mėginių atrinkimo.

49Teismas negali sutikti su pareiškėjos teiginiais apie VMVT mėginius atrinkusių darbuotojų bei visos VMVT suinteresuotumą šioje byloje, nes jie yra abstraktūs, deklaratyvūs, pareiškėja pateikė vienintelį tokio suinteresuotumo paaiškinimą, kad tokiais veiksmais yra siekiama pagrįsti VMVT 2016 m. rugpjūčio 4 d. priimtą sprendimą dėl bendrovės veiklos sustabdymo.

50Teismas nesutinka su pareiškėjos skundo argumentais, kad buvo pažeistos jos teisės į sąžiningą procesą, rungtyniškumo ir funkcijų bei kompetencijos atskyrimo principus, nes pagal Maisto įstatymo 11 straipsnio 1 dalies, 125 straipsnio 1 dalies, VMVT direktoriaus 2015 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. B1-648 patvirtinto Lietuvos Respublikos maisto įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo (toliau –ir Aprašas) 4, 5 punktų nuostatas, maisto įstatymo pažeidimus tirti ir atlikti su jų tyrimu susijusius veiksmus turi teisę kiekvienas VMVT padalinys, taigi tiek Vilniaus VMVT, tiek Kauno VMVT. VMVT direktoriaus sudaryta Komisija (Aprašo 5 punktas) yra įgaliota nagrinėti maisto tvarkymo subjektų padarytus maisto įstatymo pažeidimus, tačiau ji nėra ginčų nagrinėjimo institucija, taigi joje netaikomas rungtyniškumo principas. Komisijos teisė grąžinti bylą papildomam tyrimui atlikti yra numatyta Aprašo 47.3 punkte. Todėl šiuo atveju Komisija, 2017 m. sausio 10 d. grąžindama bylą papildomam tyrimui atlikti (el. b., I t., b. l. 23-27), teisės aktų reikalavimų nepažeidė. Komisija 2017 m. sausio 10 d. nutarime aiškiai pažymėjo, kad Vilniaus VMVT atlikto tyrimo UAB „Norfos mažmena“ prekybos centre Vilniuje, medžiaga gali turėti esminės reikšmės nustatant, ar pareiškėja patiekė rinkai nesaugų maistą. Šis nutarimas buvo išsiųstas pareiškėjai ir pagal jos paties pateiktus įrodymus (el. b. I t., b. l. 22) buvo gautas 2017 m. sausio 19 d. Taigi pareiškėja žinojo, kokia medžiaga bus papildytas tyrimas, iki skundžiamo nutarimo priėmimo dienos, galėjo teikti dėl minėtos medžiagos savo argumentus, paaiškinimus, papildomus įrodymus, reikšti prašymus. Tačiau kaip matyti iš bylos medžiagos, priimant skundžiamą nutarimą pareiškėjos atstovas nedalyvavo, papildomų įrodymų dėl Vilniaus VMVT nustatytų aplinkybių neteikė, rašytinių prašymų nereiškė, todėl pareiškėjos skundo argumentai dėl informacijos slėpimo, manipuliavimo, atmestini kaip nepagrįsti.

51Teismas sutinka su Komisijos padaryta išvada, kad pareiškėjos pateikta BIOR ataskaita ir Food Allergens Laboratory bandymų protokolai nepaneigia Instituto pateiktų tyrimo rezultatų. Teismas taip pat kritiškai vertina pareiškėjo teiginius, kad šiuo atveju negalėjo būti nustatytas pažeidimas, nes buvo realizuotas didelis kiekis koldūnų ir niekas dėl jų nenukentėjo. Šios aplinkybės, teismo vertinimu, įrodo tik tai, kad niekas nesikreipė dėl susirgimų ar netinkamos koldūnų kokybės, tačiau negali paneigti teisės aktų reikalavimus atitinkančio koldūnų mikrobiologinio tyrimo rezultatų.

52Teismas, atsižvelgęs į byloje nustatytas aplinkybes, ginčo klausimą reglamentuojančius teisės aktus, daro išvadą, kad VMVT, priimdama skundžiamą nutarimą, tinkamai vykdė teisės aktais jai priskirtas funkcijas, veikė taip, kaip turėjo veikti viešojo administravimo subjektas, skirdama pareiškėjui baudą už Maisto įstatymo pažeidimą, laikėsi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, neviršijo savo kompetencijos, skundžiamas nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, nėra pagrindo jį naikinti ir bylą nutraukti, todėl pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

53Teismas taip pat pažymi, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (EŽTT 1994 m. balandžio 19 d. sprendimas Van de Hurk v. Netherlands; 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimas Helle v. Finland; LVAT administracinėse bylose: Nr. A261-3555/2011, Nr. A-556-1995/2013).

54Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84 straipsniu, 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

55Pareiškėjos UAB „Judex“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

56Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. dalyvaujant pareiškėjo UAB „Judex” atstovui advokatui Linui Šarkiui,... 3. atsakovės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovui Egidijui... 4. trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – ir VMVT) 2017 m.... 8. Pareiškėja skundu (el. b., I t., b. l. 1–11) kreipėsi į teismą ir prašo... 9. Paaiškino, kad VMVT Maisto įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisijai... 10. 2016 m. liepos 28 d. kratos ikiteisminiame tyrime Nr. 02-7-00012-16 metu... 11. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (toliau – ir... 12. Pareiškėjos į bylą pateiktos dviejų skirtingų Europos Sąjungos šalių... 13. Pareiškėjos atstovas teismo posėdyje prašė skundą patenkinti, palaikė... 14. Atsakovė atsiliepime su pareiškėjo skundu nesutinka, prašo jį atmesti.... 15. Komisijai yra suteikta teisė priimti vieną iš nutarimų. Šia teise Komisija... 16. Dėl skundo teiginių, kad 2016 m. liepos 28 d. kratos metu koldūnų... 17. Vilniaus VMVT paėmė tinkamą koldūnų „Liux“ mėginių kiekį, tai yra... 18. Reglamento (EB) Nr. 2073/2005 I priedo I skyriaus 1.6 papunktyje kaip maisto... 19. VMVT tirtų pareiškėjos pagamintų maisto produktų mėginių tyrimai parodė... 20. Teismo posėdyje atsakovės atstovas prašė pareiškėjo skundą atmesti... 21. Trečiasis suinteresuotas asmuo Specialiųjų tyrimų tarnyba atsiliepime su... 22. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens Specialiųjų tyrimų tarnybos... 23. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinės maisto ir veterinarijos rizikos... 24. Tretieji suinteresuoti asmenys Vilniaus valstybinė maisto ir veterinarijos... 25. S k u n d a s a t m e s t i n a s.... 26. Šioje byloje ginčas kilęs dėl VMVT 2017 m. vasario 21 d. nutarimo, kuriuo... 27. Rašytiniais bylos įrodymais nustatyta, kad STT Vilniaus valdyba 2016 m.... 28. Kauno VMVT 2016 m. rugpjūčio 4 d. atlikusi neplaninį Bendrovės... 29. Kauno VMVT viršininkas 2016 m. rugpjūčio 4 d. priėmė sprendimą Nr.... 30. STT Vilniaus valdyba 2016 m. rugpjūčio 8 d. raštu Nr. 4-01-6069 (el. b., II... 31. Remdamasi Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Kauno... 32. Kauno VMVT 2016 m. rugsėjo 28 d. surašė Maisto įstatymo pažeidimo... 33. 2017 m. sausio 10 d. įvyko Komisijos posėdis, kurio metu Komisija priėmė... 34. Kauno VMVT 2017 m. sausio 17 d. kreipėsi į Vilniaus VMVT dėl papildomos... 35. Vilniaus VMVT 2017 m. sausio 18 d. pateikė 2016 m. rugpjūčio 9 d. maisto... 36. Vilniaus VMVT vyriausiosios veterinarijos gydytojos – inspektorės J. J. ir... 37. Vilniaus VMVT 2016 m. rugpjūčio 9 d. mėginio paėmimo tirti akte Nr.... 38. Vilniaus VMVT užsakymu 2016 m. rugpjūčio 17 d. atlikęs koldūnų „Liux“... 39. Kauno VMVT, įvertinusi papildomo tyrimo metu nustatytas aplinkybes, 2017 m.... 40. Komisija 2017 m. vasario 21 d. posėdyje išnagrinėjusi bylą pagal Kauno VMVT... 41. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja 2002 m. sausio 28 d. Europos... 42. Pagal Maisto įstatymo nuostatas: sauga – šio įstatymo bei kitų teisės... 43. Teismas įvertinęs faktines aplinkybes, teisinį reglamentavimą daro... 44. Teismas negali sutikti su pareiškėjos skundo teiginiais, kad skundžiamas... 45. Teismas vertina, kad Komisija pagrįstai Vilniaus VMVT atliktą koldūnų... 46. Teismas negali sutikti su pareiškėjo argumentais, kad Vilniaus VMVT... 47. Teismas kritiškai vertina liudytojos UAB „Norfos mažmena“ prekybos... 48. Pareiškėja teigia, kad mėginių atrinkimo metu prekybos centre negalėjo... 49. Teismas negali sutikti su pareiškėjos teiginiais apie VMVT mėginius... 50. Teismas nesutinka su pareiškėjos skundo argumentais, kad buvo pažeistos jos... 51. Teismas sutinka su Komisijos padaryta išvada, kad pareiškėjos pateikta BIOR... 52. Teismas, atsižvelgęs į byloje nustatytas aplinkybes, ginčo klausimą... 53. Teismas taip pat pažymi, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos... 54. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 55. Pareiškėjos UAB „Judex“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 56. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...