Byla A-525-108-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas) ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas),

2sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,

3dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Ugniui Pėdnyčiai,

4atsakovo atstovams Gražinai Belian, Laurai Petrauskaitei,

5trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovams advokatei Daivai Ušinskaitei-Filonovienei, advokatui Jonui Masiokui,

6viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kristiana“ ir trečiųjų suinteresuotų asmenų Zino Davidoff SA ir Coty Geneva SA apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 4 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kristiana“ skundą atsakovui Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Zino Davidoff SA ir Coty Geneva SA dėl nutarimo panaikinimo.

7Teisėjų kolegija

Nustatė

8I.

9Pareiškėjas UAB „Kristiana“ (toliau – ir Bendrovė) skundu (t. I, b.l. 4 – 15) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Tarnyba) 2008 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. 3K08/169 (toliau – ir Nutarimas).

10Nurodė, kad Nutarimu Bendrovei už Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo (toliau – ir Įstatymas; Tabako kontrolės įstatymas) 17 straipsnio 1 dalies, 18 straipsnio 1 dalies 9 punkto pažeidimus pritaikyta ekonominė sankcija – 7 500 Lt bauda ir Bendrovė įpareigota nutraukti pažeidimą ir apie įpareigojimo įvykdymą per 1 mėnesį nuo Nutarimo gavimo datos pranešti Tarnybai. Įstatymo pažeidimas nustatytas konstatavus, kad pareiškėjo platinamos kosmetinės priemonės, pažymėtos žymenimis Davidoff, „DAVIDOFF“, yra pažymėtos tabako gaminių prekių ženklais Davidoff bei „DAVIDOFF“, tokiu būdu per kosmetikos priemonių liniją reklamuojami tabako gaminiai, formuojamas palankus tabako gaminių įvaizdis, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinama įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Nurodė, jog Tarnybos nuotraukose užfiksuoti parfumerijos ir kosmetikos gaminiai, pažymėti parfumerijos ir kosmetikos gaminių prekių ženklais: Europos Bendrijų (EB) prekių ženklu, registruotu Nr. 003476611 ir Nr. 003450764, tarptautiniu prekių ženklu, registruotu Nr. 0518673, Nr. 0926784, Nr. 081445913 ir Nr. 0942330, Lietuvos Respublikos prekių ženklu Nr. 7297, be to, visose nuotraukose įvairiais šriftais parašytas parfumerijos ir kosmetikos gaminių pavadinimas „Davidoff“ papildomai yra saugomas kaip Europos Bendrijos grafinis prekių ženklas (registracijos Nr. 001564004), tarptautiniai grafiniai prekių ženklai (registracijos Nr. 0876874 ir Nr. 0467510), tarptautinis žodinis prekių ženklas (registracijos Nr. 0857686 ir Lietuvos Respublikos prekių ženklas (registracijos Nr. 7109 – žodinis, Nr. 7297 – grafinis), skirtas žymėti parfumerijos ir kosmetikos gaminiams. Tokie EB prekių ženklai yra teisėti ir saugomi Lietuvoje vadovaujantis 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 1 straipsnio 2 dalimi, o tarptautiniai prekių ženklai yra teisėti ir saugomi vadovaujantis Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos ir kitų teisės aktų nuostatomis. Tokie prekių ženklai yra registruoti klasėse, nesusijusiose su tabako gaminiais. „DAVIDOFF“ prekių ženklai, skirti žymėti parfumerijos bei kosmetikos prekėms, skiriasi nuo prekių ženklų, skirtų žymėti tabako gaminiams. Pažymėjo, kad Tarnyba 2008 m. birželio 12 d. protokole ir Nutarime skirtingai nurodė veiksmus, kuriais pasireiškė Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies pažeidimas. Nutarime išplėstas kaltinimo turinys, darant nuorodą tiek į paslėptą, tiek į „atvirą“ tabako gaminių reklamą, tuo pažeisti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme numatyti objektyvumo ir nepiktnaudžiavimo valdžia principai. Remdamasi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. vasario 13 d. nutarimu, padarė išvadą, kad reklama būna susijusi su materialine nauda: ja siekiama arba tiesiogiai didinti pelną, arba tai užsitikrinti ateityje; reklamos užsakovas atsilygina ir už reklamos perdavimą. Tarnyba neįrodė, kad Bendrovė yra suinteresuota tabako gaminių „Davidoff“ platinimu, pardavimu ar gauna už tai atlygį. Bendrovės gaunama nauda tiesiogiai proporcinga parduotų parfumerijos ir kosmetikos gaminių (o ne tabako gaminių) kiekiui. Pažymėjo, kad Bendrovė neatliko jokių tabako gaminių reklamos veiksmų, o valstybinės institucijos, atlikusios prekių ženklo ekspertizę, nenustatė „Davidoff“ žymenimis pažymėtų prekių ženklų priešingumo moralei, viešajai tvarkai, klaidinamojo požymio ir nuorodos į tabako gaminių prekių ženklus. Nurodė, kad Bendrovė neprekiauja jokiais gaminiais, kurie būtų pažymėti tabako gaminių prekių ženklais. „DAVIDOFF“ parfumerijos bei kosmetikos gaminių prekių ženklai ir tabako gaminių prekių ženklai yra visiškai atskiri, nesusiję prekių ženklai. Jie turi skirtingus naudotojus, skirtingus registracijos numerius, yra registruoti skirtingose prekių ženklų klasėse. Atsižvelgdamas į Įstatymo tikslą (1 str. 2 d.) teigė, jog nagrinėjamu atveju Įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 9 punktas netaikytinas, nes pagal savo esmę jis riboja pigių reklaminių produktų apyvartą. Nagrinėjamu atveju minėta teisės norma netaikytina dėl Bendrovės platinamų parfumerijos ir kosmetikos prekių prigimties, naudojimo pobūdžio, kainos, vartojimo ypatybių. Pabrėžė, jog Tarnyba nenustatė Bendrovei inkriminuojamų teisės pažeidimų sudėties, o tai yra būtina prielaida teisinei atsakomybei atsirasti. Bendrovės veiksmai buvo nukreipti parduoti parfumerijos ir kosmetikos gaminius, ji neatliko veiksmų, kuriais būtų skatinama įsigyti tabako. Bendrovė nereklamavo tabako gaminių ir neprekiavo ne tabako gaminiais, pažymėtais tabako prekių ženklais. Tarnyba neatskleidė pažeidimo esmės, neišskyrė, kokį pažeidimą padarė, ar pažeidė reklamos draudimą, ar paslėptos reklamos draudimą, taip pat neįrodė ir subjektyviojo požymio Bendrovės veiksmuose buvimo. Įvertinęs Įstatymo 26 straipsnio 9 ir 11 dalis, pažymėjo, jog įpareigojimas nutraukti pažeidimą kaip sankcija nėra numatytas Įstatyme. Toks įpareigojimas galėtų turėti teisinį pagrindą, jei jį nustatytų teismas kaip laikinąją apsaugos priemonę. Tarnybos Bendrovei paskirtas įpareigojimas nutraukti prekybą minėtomis kosmetikos ir parfumerijos prekėmis būtų neproporcingas siekiamų tabako kontrolės tikslų atžvilgiu. Nutarime nėra duomenų, kad prekyba parfumerijos ir kosmetikos gaminiais sukelia neigiamas pasekmes visuomenės sveikatai, tą turi įrodyti valstybė narė, kuri nustato minėtus ribojimus. Pritaikius minėtą draudimą, būtų pažeidžiami ne tik teisinės valstybės principai, bet ir Europos Sąjungos (toliau – ir ES) laisvo prekių judėjimo, lygiateisiškumo, abipusio pripažinimo principai, pagrįsti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir ETT) praktika bei bendrais teisės principais. Remdamasis ETT 1964 metais suformuotu Bendrijos teisės viršenybės principu (Costa v. E.N.E.L byla Nr. 6/64), išplėtotu vėlesnėse bylose (Simmenthal byla Nr. 106/77), ETT praktika, suformuluota Cassis de Dijon byloje Nr. 120/78, Europos Bendrijų Steigimo Sutarties (toliau – ir Steigimo Sutartis arba EB sutartis) 2 ir 28 straipsniais, Tarybos 1998 m. gruodžio 7 d. Reglamento (EB) Nr. 2679/98 preambulės 3 straipsniu, pabrėžė, jog Įstatymo interpretavimas taip, kad prekių, ženklintų „Davidoff“ bei parfumerijos ir kosmetikos prekių, laisvai platinamų Europos valstybėse, platinimas Lietuvos rinkoje tampa visiškai draudžiamu, laikytinas akivaizdžia kliūtimi laisvam prekių judėjimui, pažeidžiančiu EB sutarties principus. Pažymėjo, kad 1998 metų Direktyva Nr. 98/43/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tabako produktų reklamą ir rėmimą, suderinimo buvo panaikinta kaip nesuderinama su EB sutartimi. Ją pakeitusi Direktyva Nr. 2003/33/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tabako produktų reklamą ir rėmimą, suderinimo nereglamentuoja netiesioginės reklamos, taip pat nenustato kitų, nei tabako produktų prekybos, ribojimų. Pabrėžė, jog tam, kad Nutarime nustatyti apribojimai būtų pateisinti, nepakanka vien remtis sveikatos motyvu, taip pat būtina įrodyti, kad toks ribojimas proporcingas siekiamam tikslui. Nagrinėjamu atveju Nutarimas neatitinka proporcingumo kriterijaus, nes nustatyti ribojimai nėra būtini ir negali būti vertinami kaip mažiausiai ribojantys laisvą prekių judėjimą. Papildomai nurodė, kad Tarnyba praleido Įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje nustatytą 1 mėnesio terminą paskirti ekonomines sankcijas. Tarnybos sužinojimo apie galimus Bendrovės Įstatymo pažeidimus data negali būti vėlesnė negu 2008 m. balandžio 10 d., todėl Tarnyba ekonomines sankcijas Bendrovei galėjo pritaikyti vėliausiai iki 2008 m. gegužės 10 d. o Nutarimą priėmė tik 2008 m. birželio 19 d.

11Atsakovas Tarnyba atsiliepimu į skundą (t. I, b.l. 47 – 54) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti Nutarimą.

12Nurodė, kad pareiškėjas Lietuvos Respublikos rinkoje parduoda kosmetines priemones – tualetinius vandenis vyrams ir moterims, dezodorantus vyrams ir moterims, kvapiuosius vandenis moterims, kūno pienelį, losjoną po skutimosi, balzamą po skutimosi, kūno ir plaukų šampūną vyrams, dušo gelį, pažymėtus žymenimis „DAVIDOFF“, „Davidoff“. „DAVIDOFF“ – tarptautinis žodinis prekių ženklas, nuo 1970 metų užregistruotas 34 klasėje – „tabakas, apdorotas ir neapdorotas, tarp jų cigarai, cigarinės ir cigaretės“ registracijos Nr. 365504. „DAVIDOFF“ – žodinis Lietuvos Respublikos prekių ženklas, registruotas 34 klasėje, registracijos Nr. 7107. „Davidoff“ – grafinis Europos Bendrijos prekių ženklas, registruotas 34 klasėje, registracijos Nr. 000540856. „Davidoff“ – grafinis Lietuvos Respublikos prekių ženklas, registruotas 34 klasėje, registracijos Nr. 7188. Pažymėjo, kad išskirtini du minėtų tabako gaminių prekių ženklų naudojimo ant kosmetikos priemonių atvejai: kai kosmetikos produkto pavadinimas, kaip registruotas prekių ženklas, apima tabako gaminių prekių ženklą (1) ir kai be kosmetikos produkto pavadinimo ant pakuotės papildomai pateikiamas ir tabako gaminių prekių ženklas (2). Ant Bendrovės platinamų kosmetikos priemonių pakuočių pateikti žymenys „DAVIDOFF ADVENTURE“, „DAVIDOFF Cool Water wave“, „Davidoff Cool Water deep“, „Davidoff Cool Water“ apima žinomus tabako gaminių prekių ženklus „DAVIDOFF“ ir „Davidoff“. Pabrėžė, jog tabako gaminių prekių ženklų naudojimas cigarečių pavadinimuose tarnauja konkrečių tabako gaminių prekių ženklų „DAVIDOFF“ ir „Davidoff“ išlaikymui visuomenės atmintyje. Kosmetikos ir parfumerijos gaminiai „DAVIDOFF Cool Water“, „DAVIDOFF Cool Water WOMAN“, „GAME DAVIDOFF Cool Water“ nėra pažymėti tarptautiniu grafiniu parfumerijos gaminių prekių ženklu „Davidoff Cool Water“ (pasvirasis šriftas, registracijos Nr. 518673). Grafinis prekių ženklas „Davidoff Cool Water“ saugo tam tikrą konkretų ženklo atvaizdą, kuris nagrinėjamu atveju nėra atkartotas ant kosmetikos gaminių pakuočių, ant pakuočių pateiktas ir tabako gaminių prekių ženklas „DAVIDOFF“. Nurodė, kad ant dalies kosmetikos ir parfumerijos produktų pakuočių esančio žodžio „Davidoff“ grafinis vaizdas identiškas vaizdui ant Lietuvos Respublikos rinkoje parduodamų cigarečių „Davidoff“ pakelių, ant kosmetikos ir parfumerijos priemonių nefigūruoja gamintojo Coty Inc. pavadinimas, pateikiama nuoroda ne į gamintojo internetinį puslapį www.coty.com, o į tabako gaminių internetinį puslapį www.davidoff.com. Tokiu būdu pareiškėjas skleidžia informaciją apie tabako gaminius, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinančią įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Pažymėjo, kad nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo teigti, kad, pavyzdžiui, 34 klasėje registruoti prekių ženklai praktiškai yra naudojami tik ant tabako gaminių pakuočių. Prekių ženklai vartotojų yra identifikuojami vizualiai, fonetiškai bei semantiškai. Tabako gaminių, kaip specialių produktų, prekių ženklų naudojimas yra griežtai reglamentuotas (Įstatymo 17 str.), galima kosmetikos gaminių pavadinimų ir tabako gaminių prekių ženklų naudojimo sutaptis suponuoja prievolę laikytis reikalavimų, nustatytų Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, 18 straipsnio 1 dalies 9 punkte. Pabrėžė, jog 2008 m. birželio 12 d. protokole Nr. 166 įvardinta, kad Bendrovės veiksmais yra reklamuojami tabako gaminiai – cigaretės „Davidoff“ bei parduodami kiti (ne tabako) gaminiai, pažymėti tabako gaminių prekių ženklais, tuo pažeistos Įstatymo nuostatos (17 str. 1 d., 18 str. 1 d. 9 p.). Analogiška pažeidimo kvalifikacija pateikta ir Nutarime. Pažymėjo, jog Nutarime Tarnyba Bendrovei neinkriminavo paslėptos tabako gaminių reklamos. Nagrinėjamu atveju per kosmetikos, parfumerijos ir kūno priežiūros priemonių liniją reklamuojami tabako gaminiai, formuojamas palankus tabako gaminių įvaizdis, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinama įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius, o tai patvirtina internetiniame puslapyje (http://www.kristiana.lt/mesatstovaujame.php?show=davidoff ) pateikta informacija. Nurodė, jog Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1997 m. vasario 13 d. nutarime nekonstatavo, kad negalima reklama, kuri nėra susijusi su materialine nauda, be to, Įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje pateiktame reklamos apibrėžime atlygintinumas nenumatytas kaip būtinas reklamos požymis. Atkreipė dėmesį į tai, kad reklamos sąvoka, atsižvelgiant į jos vartojimo kontekstą, gali būti skirtinga, todėl egzistuoja įvairūs šios sąvokos apibūdinimai. Nurodė, kad Bendrovė nepagrįstai remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. gruodžio 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-1191/2003, nes nagrinėjamu atveju ginčas yra kilęs ne dėl prekių ženklų registracijos teisėtumo, o dėl prekių ženklų naudojimo. Nesutiko su pareiškėjo pateiktu Įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 9 punkto nuostatų aiškinimu. Atkreipė dėmesį į tai, kad pagal iki 2005 m. gruodžio 3 d. galiojusią Įstatymo redakciją buvo reikalaujama įrodymų, kad kitų (ne tabako) gaminių žymėjimas tabako gaminių prekių ženklais yra skatinamieji veiksmai, nuo 2005 m. gruodžio 3 d. (2005-11-15 įstatymo Nr. X-390 redakcija) tokie veiksmai vienareikšmiškai uždrausti nesiejant jų su skatinimu, t. y. įrodinėti draudžiamų veiksmų skatinančio pobūdžio nereikia. Remiantis Tarnybos surinkta medžiaga, nustatyta, kad Bendrovė Lietuvos Respublikos rinkoje parduoda kosmetines priemones, pažymėtas tabako gaminių prekių ženklais „DAVIDOFF“, „Davidoff“, todėl nagrinėjamu atveju Bendrovės kalti veiksmai yra įrodyti, o kaltės forma – tyčia ar neatsargumas neturi įtakos pažeidimo kvalifikacijai. Nurodė, kad ginčijamu Nutarimu Bendrovei paskirta tik viena ekonominė sankcija – 7 500 Lt bauda. Įpareigojimas nutraukti pažeidimą nėra atskira ekonominė sankcija, o neišvengiama neteisėtų veiksmų nutraukimo ir tolesnių pažeidimų užkardymo priemonė. Bauda Bendrovei buvo skirta ne tam, kad ji ją sumokėtų ir tokiu būdu „legalizuotų“ Įstatymo pažeidimus. Pažymėjo, jog Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigimo“ (2001-12-03 nutarimo Nr. 1454 redakcija) patvirtintų Tarnybos nuostatų (toliau – ir Tarnybos nuostatai) 7.3 punktas nustato vieną iš Tarnybos teisių – nustačius pažeidimus, įpareigoti įmones nutraukti veiklą, pažeidžiančią įstatymus ir kitus teisės aktus alkoholio ir tabako kontrolės kausimais. Padarė išvadą, jog Tarnyba, neperžengdama jai suteiktų įgalinimų ribų, teisėtai įpareigojo Bendrovę nutraukti pažeidimą (Įstatymo 34 str. 15 d.). Remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (byla Nr. A10-306/2007), nurodė, kad nėra pagrindo teigti, jog nagrinėjamoje byloje buvo pažeistos EB sutarties nuostatos dėl laisvo prekių judėjimo. Tarnyba ginčijamu Nutarimu neuždraudė prekiauti Coty Inc. pagaminta produkcija. Pabrėžė, jog Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje ir 18 straipsnio 1 dalies 9 punkte įtvirtinti draudimai vienodai taikomi tiek nacionaliniams, tiek ir iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių kilusiems gaminiams, todėl nieko nediskriminuoja ir nėra lygiaverčio poveikio priemonė EB sutarties 28 straipsnio prasme. Kosmetikos priemonių gamintojai ir platintojai, atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje draudžiama tabako gaminių reklama, Lietuvos Respublikos rinkoje turi konkuruoti nepažeisdami Įstatymo įtvirtintų draudimų (ETT 2000-10-05 sprendimas byloje C-376/98). Pažymėjo, kad Nutarimas priimtas objektyviai įvertinus byloje esančią medžiagą, ištyrus įrodymus ir remiantis teisės normomis. Atsižvelgė į Įstatymo 27 straipsnio 2 dalį ir pažymėjo, jog Tarnyba 2008 m. birželio 12 d. Bendrovei surašė Protokolą Nr. 166, kuriame nurodytas faktinis ir teisinis Įstatymo pažeidimo pagrindas. Todėl būtent nuo minėto protokolo surašymo skaičiuojamas vieno mėnesio terminas, per kurį turi būti išnagrinėtas pažeidimas ir paskirta ekonominė sankcija. Tarnyba, 2008 m. birželio 9 d. gavusi Bendrovės 2008 m. birželio 6 d. raštą dėl galimų jos veiksmų prieštaravimo Įstatymo nuostatoms ir informaciją apie prekių gavimą iš UAB „Fragrance International“, galutinai nustatė Bendrovės pažeidimo apimtį bei kvalifikaciją ir 2008 m. birželio 12 d. surašė Protokolą Nr. 166. Remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (byla Nr. A11-326/2007), teigė, jog Nutarimas priimtas nepraėjus vieno mėnesio terminui nuo paskutinės pažeidimo kvalifikacijai būtinos informacijos pateikimo (informacija pateikta 2008-06-09, Nutarimas priimtas 2008-06-19).

13Tretieji suinteresuoti asmenys Zino davidoff SA ir Coty Geneva SA pateikė atsiliepimą į skundą (t. II, b.l. 128 – 140), kuriuo prašė panaikinti Nutarimą. Atsiliepimas iš esmės buvo grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir pareiškėjo skundas.

14II.

15Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. gruodžio 4 d. sprendimu (t. III, b.l. 126 – 135) skundą patenkino iš dalies – atmetė skundo dalį, kuria buvo prašoma panaikinti Nutarimo rezoliucinės dalies 1 punktą kaip nepagrįstą; kitą skundo dalį patenkino – panaikino Nutarimo rezoliucinės dalies 2 punktą, kuriuo nutarta įpareigoti UAB „Kristiana“ nutraukti pažeidimą, nurodytą Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, 18 straipsnio 1 dalies 9 punkte ir apie įpareigojimo įvykdymą per 1 mėnesį nuo nutarimo gavimo datos pranešti Tarnybai.

16Nurodė, kad Bendrovės internetiniame puslapyje (http://www.kristiana.lt/ mesatstovaujame.php?show=davidoff ) 2008 m. birželio 20 d. pateikta informacija patvirtina, jog nagrinėjamu atveju per kosmetikos, parfumerijos ir kūno priežiūros priemonių liniją yra reklamuojami tabako gaminiai, formuojamas palankus tabako gaminių įvaizdis, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinama įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Pažymėjo, jog pareiškėjo argumentas, kad Bendrovės internetinis puslapis galėjo būti nesunkiai pakeistas ar net naujai sukurtas, atmestinas kaip nepagrįstas, nes teismas neturi pagrindo įtarti, kad Tarnyba klastojo pareiškėjo internetinį puslapį. Konstatavo, kad nagrinėjimo metu tokios informacijos minėtame internetiniame puslapyje neliko, bet tai nereiškia, kad jos nebuvo. Pabrėžė, jog, vadovaujantis Įstatymo 2 straipsnio 7 ir 8 dalimis, tiek tabako gaminių reklama, tiek paslėpta tabako gaminių reklama yra bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija apie tabako gaminius, tabako gaminių reklama galima ne tik per tabako gaminius. „DAVIDOFF“ yra tarptautinis prekės ženklas, nuo 1970 metų užregistruotas 34 klasėje – „tabakas, apdorotas ir neapdorotas, tarp jų cigarai, cigarinės ir cigaretės...“; „DAVIDOFF“ – žodinis Lietuvos Respublikos prekės ženklas, registruotas 34 klasėje, „Davidoff“ yra grafinis Lietuvos Respublikos prekės ženklas, registruotas 34 klasėje. Padarė išvadą, jog tuo, kad ant pareiškėjo parduodamų prekių (jų pakuočių) yra naudojamas grafinis ženklas „Davidoff“, žodinis prekės ženklas „DAVIDOFF“, yra netiesiogiai reklamuojami tabako gaminiai. Nurodė, kad byloje aptariamo prekių ženklo negalima laikyti plačiai žinomu Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 9 straipsnio 1 ir 3 dalies prasme, tačiau, vertinant kitus į bylą surinktus įrodymus, tai yra gerai žinomas tam tikrame visuomenės sluoksnyje prekių ženklas. Atsižvelgiant į tai, kad tam tikrame visuomenės sluoksnyje gerai žinomo prekės ženklo „DAVIDOFF“ ir „Davidoff“, naudojamo specialiems produktams – cigaretėms – žymėti, naudojimas yra griežtai reglamentuotas, galima kitų prekių (šiuo atveju, kosmetinių priemonių – tualetinio vandens vyrams ir moterims, dezodorantų vyrams ir moterims, kvapiųjų vandenų moterims, kūno pienelių, losjonų po skutimosi, balzamų po skutimosi, kūno ir plaukų šampūnų vyrams, dušo gelių) pavadinimo ir šio tabako gaminių prekės ženklo naudojimo sutaptis suponuoja prievolę laikytis Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų. Žymint minėtas kosmetikos priemones prekės ženklu „DAVIDOFF“ ir „Davidoff“ buvo diversifikuojamas prekės ženklas „DAVIDOFF“, tokiu būdu siekiant per vienos prekės reklamą skatinti įsigyti kitą prekę. Pareiškėjo argumentą, kad Tarnyba, priimdama Nutarimą, pažeidė EB sutartyje įtvirtintą laisvo prekių judėjimo ir laisvės teikti paslaugas principus, atmetė kaip nepagrįstą. Atsižvelgė į Lietuvos Respublikos Konstitucijoje numatytą informacijos ribojimą įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, į tai, kad Įstatymo 1 straipsnio 3 dalimi tabako gaminiai priskiriami specialiems gaminiams, kurių gamybai, prekybai, įvežimui, importui, reklamai, kitoms su jais susijusioms veiklos rūšims ir vartojimui taikomas ypatingas valstybinis teisinis reglamentavimas ir padarė išvadą, jog EB sutartyje ir kituose Europos Bendrijos teisės aktuose įtvirtintas ir ginamas laisvo prekių judėjimo principas tabako gaminiams (tuo pačiu ir bet kokiai jų reklamai) netaikytinas. Konstatavo, kad Tarnybos Nutarimo dalis, kuria pareiškėjui nutarta skirti 7 500 Lt baudą už pažeidimus, numatytus Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, 18 straipsnio 1 dalies 9 punkte, yra teisėta ir pagrįsta, jos naikinti nėra teisinio pagrindo. Remdamasis Įstatymo 31 straipsnio 1 dalies 1‑4 punktais, Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, 8 straipsnio 1 dalimi, padarė išvadą, jog Tarnyba, įpareigodama pareiškėją nutraukti pažeidimą, iš esmės taikė sankciją, nenumatytą Įstatyme, be to, įsikišo į bylą neįtrauktų asmenų ūkinę, komercinę veiklą, todėl tokia sankcija negali būti laikoma paskirta pagrįstai. Atsižvelgdamas į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (bylos Nr. A1-495/2005, A525-952/2008), Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. lapkričio 3 d. nutarimą, padarė išvadą, jog Nutarimo dalis (2 p.), kuria pareiškėjas įpareigotas nutraukti pažeidimą, laikytina neatitinkančia teisės aktų reikalavimų, todėl yra neteisėta ir naikintina.

17III.

18Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą (t. III, b.l. 139 – 147), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 4 d. sprendimo dalį, kuria atmesta skundo dalis, kuria prašoma panaikinti Nutarimo rezoliucinės dalies 1 punktą, likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą ir panaikinti Nutarimo rezoliucinės dalies 1 punktą, kuriuo UAB „Kristiana“ pritaikyta 7 500 Lt ekonominė sankcija. Apeliacinis skundas iš dalies grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir skundas pirmosios instancijos teismui, papildomai pateikiami tokie pagrindiniai apeliacinio skundo argumentai:

191. Teismas visiškai nevertino argumento, jog Tarnyba praleido sankcijos paskyrimo terminą.

202. Teismas neatsižvelgė į argumentą, jog yra daugiau nei 10 „Davidoff“ parfumerijos ir kosmetikos prekių ženklų, daugelis iš jų – 2004 metais grafiškai atnaujinti „Davidoff“ parfumerijos ir kosmetikos prekių ženklai. Teismas visus prekių ženklus – tiek tabako, tiek parfumerijos ir kosmetikos – vertino kaip vieną prekių ženklą, kiekvieno iš jų neišskirdamas, neanalizuodamas atskirai. Taip pat nebuvo vertintas argumentas, jog „Davidoff“ tabako prekių ženklai ir „Davidoff“ parfumerijos bei kosmetikos prekių ženklai priklauso skirtingiems savininkams, kurie tarpusavyje nėra susiję nei struktūriniais, nei komerciniais ryšiais, nei per kontroliuojančius asmenis, nei jokiais kitais būdais.

213. Nebuvo vertinti argumentai dėl parfumerijos bei kosmetikos prekių ženklų apsaugos išplėtimo į Lietuvą šio veiksmo laiko atžvilgiu. Tokia aplinkybė svarbi tuo, kad ji atspindi vieną pagrindinių prekių ženklų teisinės apsaugos principų – prior tempore, potior jure (pirmas laike, pirmas ir teisėje), reiškiantį, kad pirmenybė suteikiama pirmajam tam tikroje teritorijoje įregistruotam prekių ženklui, taigi nagrinėjamu atveju nustato parfumerijos ir kosmetikos prekių ženklų naudojimo pirmenybę prieš tabako prekių ženklus.

224. Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino aplinkybes. Teismas nepagrįstai nurodė, kad laisvo prekių judėjimo principas tabako gaminiams ir jų reklamai netaikytinas, kadangi tokie argumentai neaktualūs nagrinėjamoje byloje. Bendrovė tabako gaminiais neprekiauja, jos ryšiai su tabako verslu netirti ir neįrodyti. Teismas taip pat tinkamai nemotyvavo ir nepagrindė išvados, jog per parfumerijos ir kosmetikos gaminių liniją yra reklamuojami tabako gaminiai. Tokia išvada nepagrįsta.

235. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadas, kurios nepagrįstos jokia bylos medžiaga. Išvada, jog, įvertinus byloje esančias Bendrovės parduodamų parfumerijos ir kosmetikos gaminių nuotraukas, matyti, kad jose daroma nuoroda į interneto puslapį www.davidoff.com, kuris neva skirtas išimtinai tabako gaminių reklamai, nepagrįsta bylos duomenimis. Pareiškėjas taip pat nesutinka su teismo prezumpcija, jog Tarnyba neklastojo Bendrovės internetinio puslapio. Tokiu būdu teismas preziumavo pareiškėjo nesąžiningumą, pažeisdamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme (toliau – ir ABTĮ) įtvirtintą šalių lygiateisiškumo principą. Be to, teismas toleravo nesąžiningą Tarnybos elgesį – duomenys Nutarimui pagrįsti buvo renkami jau po Nutarimo priėmimo.

246. Pažymi, jog teismo argumentai dėl byloje aptariamo prekių ženklo žinomumo tam tikrame visuomenės sluoksnyje nepagrįsti, nenurodyta, apie kokį visuomenės sluoksnį kalbama. Visos su tuo susijusios išvados grindžiamos prielaidomis. Be to, nei teisės doktrinoje, nei teismų praktikoje nėra žinoma teismo vartota sąvoka „gerai žinomas prekių ženklas“.

257. Teismo sprendime nenurodyta, kuo remiantis padaryta išvada, jog, žymint parfumerijos ir kosmetikos prekes „Davidoff“ prekių ženklu, buvo siekiama reklamuoti „Davidoff“ tabako gaminius. Bylos nagrinėjimo metu nei Tarnyba, nei teismas Bendrovės veiksmų siekio požiūriu netyrė.

268. Teismas, priimdamas sprendimą, vadovavosi neleistinais įrodymais, pažeidė Bendrovės teisę į tinkamą gynybą. Nurodo, jog iš bylos medžiagos matosi, kad Tarnyba išrašą iš Bendrovės interneto svetainės gavo tik 2008 m. birželio 20 d., t. y. jau po 2008 m. birželio 12 d. protokolo Nr. 166 ir jo pagrindu priimto 2008 m. birželio 19 d. Nutarimo surašymo. Pažymi, jog administracinio teisės pažeidimo protokolas yra tiek „kaltinamasis aktas“ administraciniame procese, tiek įrodinėjimo priemonė, o byla turi būti nagrinėjama tik protokole nurodytų, surinktų aplinkybių apimtimi, todėl protokolas rašomas tik tada, kai žinomos visos faktinės aplinkybės, surinkti ir užfiksuoti įrodymai, kurie leidžia kvalifikuoti veiką. Pabrėžia, kad tiek Teismas, tiek atsakovas vadovavosi protokole nurodytais neva dokumentuotais (išrašas iš internetinės svetainės) duomenimis apie interneto svetainės puslapį, kurio protokolo surašymo metu atsakovas neturėjo, todėl protokolo ir teismo sprendimo surašymo metu interneto svetainės turinys nebuvo ir objektyviai negalėjo būti analizuotas.

279. Teismas pažeidė apelianto nekaltumo prezumpciją, netinkamai paskirstė įrodinėjimo pareigą tarp bylos šalių, taip pažeidė proceso rungtyniškumo principą. Atsižvelgdamas į tai, kad administracinių teisės pažeidimų bylose taikomos baudžiamųjų bylų nagrinėjimo taisyklės, o administracinė atsakomybė savo esme yra prilyginama baudžiamajai atsakomybei, pabrėžia, jog Bendrovė apskritai neturėjo pareigos įrodinėti savo nekaltumo.

2810. Teismas ne tik neatsižvelgė į atsakovo padarytus procesinius pažeidimus (tarp jų – kaltinimo Nutarime išplėtimą lyginant su 2008 m. birželio 12 d. protokolu Nr. 166), bet ir peržengė protokole Nr. 166 nustatytas administracinės bylos nagrinėjimo ribas, taip pažeisdamas apelianto teisę į tinkamą gynybą. Nurodo, jog iki Nutarimo priėmimo atsakovas pareiškėją kvietė pasiaiškinti tik dėl Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies ir 18 straipsnio 1 dalies 9 punkto pažeidimų (protokole Nr. 166 nurodomas pažeidimo turinys – prekyba kosmetinėmis priemonėmis su prekių ženklu „Davidoff“), nekonkretinant kaltinimo turinio, vėliau atsakovas Nutarime kaltinimą išplėtė. Nors Nutarime nurodomi tie patys Įstatymo straipsniai, tačiau jo turinyje nurodomi papildomi apelianto veiksmai, kuriais neva buvo pažeistos Įstatymo normos – neva Įstatymui prieštaraujančios informacijos interneto puslapyje pateikimas.

2911. Teismas apribojo pareiškėjo atstovo teises tinkamai susipažinti su bylos duomenimis. 2008 m. lapkričio 24 d. teismo posėdžio metu į bylą buvo prijungta papildoma medžiaga, kurią sudarė 29 puslapiai naujos, anksčiau byloje nebuvusios medžiagos. Tačiau teismas nesuteikė pareiškėjui tinkamos galimybės susipažinti su naujais įrodymais ir laiko suformuluoti savo argumentų: teismas padarė pertrauką susipažinimui su pateiktais dokumentais, kuri truko tik 15 minučių, tokia pertrauka buvo nepakankama susipažinti su didelės apimties dokumentais. Pateikta medžiaga turėjo esminę reikšmę nagrinėjamos bylos kontekste.

3012. Teismas pažeidė ABTĮ 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą principą, jog teismai sprendžia bylas remdamiesi įstatymais ir tokiomis sąlygomis, kurios nesudaro galimybių teisėjus veikti iš šalies. Priimdamas sprendimą, teismas neatsižvelgė į Įstatymo 1 straipsnyje įtvirtintą jo tikslą, nebuvo pagrįstas parfumerijos ir kosmetikos gaminių „Davidoff“ viešo demonstravimo priešingumas tokiam tikslui. Be to, teismas nesilaikė nustatytos pareigos būti nešališku, nepriklausomu ir neveikiamu iš šalies. Sprendime tik nukopijuota kituose teismo sprendimuose pateikta motyvacija, nebuvo gilintasi į nagrinėjamos bylos aplinkybes.

31Tretieji suinteresuoti asmenys Zino Davidoff SA ir Coty Geneva SA pateikė apeliacinį skundą (t. III, b.l. 158 – 173), kuriuo prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria palikta galioti Nutarimo dalis dėl ekonominių sankcijų skyrimo ir šią Nutarimo dalį panaikinti. Apeliacinis skundas iš dalies grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir pareiškėjo skundas bei apeliacinis skundas, taip pat pateikiami tokie pagrindiniai apeliacinio skundo argumentai:

321. Teismo sprendimas turėtų būti panaikintas ABTĮ 142 straipsnio 2 dalies 5 punkto pagrindu, kadangi iš sprendimo neaišku, kuriuos Bendrovės veiksmus teismas vertino kaip pažeidžiančius Įstatymo nuostatas (17 str. 1 d. ir 18 str. 1 d. 9 p.), o dėl tariamo Įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 9 punkto pažeidimo teismas iš viso nepasisakė.

332. Nesutinka su teismo išvada, jog Nutarimo dalis, kuria pripažinta, kad kosmetikos ir parfumerijos gaminių, pažymėtų prekių ženklais su žodiniu elementu „Davidoff“ pardavimas reklamuoja tabako gaminius, yra teisėta. Nurodo, jog kosmetikos gaminių, pažymėtų ženklais, kurių sudėtyje yra elementas „Davidoff“, pardavimas savaime negali būti laikomas tabako produktų, pažymėtų ženklais, kurių vienas iš elementų yra žodis „Davidoff“, reklama. Remdamiesi Įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, 2 straipsnio 7 ir 8 dalimis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu 2003 m. gruodžio 15 d. nutartyje Nr. 3K-3-1191/2003, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/33/EB „Dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tabako produktų reklamą ir rėmimą, suderinimo“ (toliau – ir Direktyva 2003/33/EB) 2 straipsniu, Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos nuostatomis (1 str. c) p., 13 str. 1 d., 4 d. c) p.), teigia, jog Lietuvoje draudžiama tik tokia tabako reklama, kuri reklamuotų tabako gaminių vartojimą (t. y. turėtų skatinimo tikslą ir poveikį), jų prieinamumą arba turėtų neigiamų padarinių gyventojų sveikatai ir ūkiui. Pabrėžia, jog nagrinėjamu atveju nei teismas, nei Tarnyba nenurodė, remiantis kokiomis priežastimis parfumerijos ir kosmetikos gaminių, pažymėtų prekių ženklais su elementu „Davidoff“, pardavimas laikomas tokia reklama.

343. Teigia, jog pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. vasario 13 d. nutarimą reklama turi būti suprantama kaip elgesys, kurį apibūdina tokie požymiai: juo siekiama reklamuoti tabako gaminius ar tokia reklama turi tokį poveikį, susijusį su tabako gaminiais, bei tokiu elgesiu asmuo, užsakantis tokią reklamą, gauna materialinę naudą. Pabrėžia, jog teismas, konstatuodamas Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies pažeidimą Bendrovės veiksmuose, nenurodė nė vieno būtinojo reklamos požymio. Nurodo, jog nagrinėjamu atveju jie neturi ne tik materialinės naudos, tačiau ir jokio intereso, susijusio su tariamu tabako gaminių populiarinimu, be to, jų veikla visiškai nesusijusi su tabako prekėmis, o tabako gaminių ir parfumerijos bei kosmetikos gaminių vartotojų ratas yra visiškai skirtingas.

354. Teismo išvada, jog, nagrinėjamu atveju, žymint kosmetikos priemones prekės ženklu „Davidoff“, buvo diversifikuojamas prekės ženklas, tuo siekiant per vienos prekės reklamą skatinti įsigyti kitą prekę, yra nepagrįsta. Pažymi, jog tabako ir kosmetikos prekių gamintojai yra nesusiję, prekių ženklai taip pat yra savarankiški, o dviejų rūšių produktų linijos ne tik egzistuoja atskirai, tačiau nėra ir negali būti susietos šių dviejų rūšių produktų vartotojų, nes nėra nukreiptos į vieną vartotojų grupę.

365. Nuoroda į internetinį puslapį ant parfumerijos ir kosmetikos gaminių negali būti laikoma įrodančia, kad parfumerijos ir kosmetikos gaminių ženklais reklamuojami tabako produktai. Nurodo, kad nuoroda www.davidoff.com tik nuo 2004 metų yra naudojama išimtinai tik tabako gaminių bendrovės. Iki 2004 metų toks internetinis puslapis buvo naudojamas dviejų kompanijų (Zino Davidoff SA ir Davidoff & Cie SA), kaip nukreipiantis puslapis į du atskirus internetinius puslapius, kadangi minėtos bendrovės nesusitarė, kuri iš jų tokį puslapį naudos. 2004 metais sudarytas šių kompanijų susitarimas dėl teisės toliau naudotis tokiu internetiniu puslapiu suteikimo Davidoff & Cie SA, o Zino Davidoff SA nuo to momento šiuo puslapiu nebesinaudoja. Pažymi, jog pakuotės, ant kurių buvo pateikiama tokia nuoroda, pagamintos anksčiau nei 2004 metais ir nebeturėjo būti rinkoje. Šiuo metu Zino Davidoff SA priklauso internetinis puslapis www.zinodavidoff.com.

376. Pareiškėjo internetinis puslapis ir žurnale „Cosmopolitan“ esanti informacija negali būti laikomi įrodančiais tabako gaminių reklamą. Nurodo, jog jie nesukūrė Bendrovės puslapyje buvusio teksto ir niekada nedavė nurodymų tokio pobūdžio informaciją publikuoti ar ją skleisti, kadangi jie nėra suinteresuoti tabako gaminių reklama. Be to, nuobauda Bendrovei buvo skirta ne už jos internetiniame puslapyje patalpintą informaciją. Pažymi, jog žurnalas „Cosmopolitan“ yra 2000 m. sausio mėnesio, kai galiojo kita Įstatymo redakcija, skirtingai formulavusi tiesioginės ir netiesioginės reklamos pažeidimus. Papildomai nurodo, kad 2004 metais Zino Davidoff SA inicijavo prekių ženklų grupės pavadinimo pakeitimą, todėl parfumerijos ir kosmetikos gaminiai nuo 2004 metų žymimi nauju „Davidoff“ prekių ženklų grupės logotipu, kuris yra skirtingas nuo tabako gaminių ženklinimui naudojamo prekių ženklo. Produkcijos su senuoju „Davidoff“ logotipu rinkoje nebeturėtų būti.

387. Atsižvelgia į Direktyvos 2003/33/EB preambulės 12 dalį, iki minėtos direktyvos priėmimo galiojusios 1998 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/43/EB (panaikinta ETT byloje Nr. C-376/98) (toliau – ir Direktyva 98/43/EB) 3 straipsnį ir pažymi, jog tiek Bendrovė, tiek ir apeliantai prekių ženklu „Davidoff“ naudojosi sąžiningai, jokiais veiksmai nebuvo skatinamas tabako produktų vartojimas ir įsigijimas, o Lietuvoje prekių ženklas „Davidoff“ užregistruotas anksčiau už tabako gaminiams skirtą žymėti prekių ženklą „Davidoff“. Todėl, vadovaujantis Direktyvos 98/43/EB nuostatomis, prekių pavadinimo „Davidoff“ naudojimas negali būti pripažintas netiesiogine tabako gaminių reklama. Pabrėžia, jog, atsižvelgiant į tai, kad Direktyvą 98/43/EB pakeitusi naujoji Direktyva 2003/33/EB nereglamentuoja netiesioginės reklamos, o šią sritį palikta reguliuoti valstybėms narėms nacionaliniais teisės aktais, nacionalinė teisė negali prieštarauti Europos Bendrijos išreikštai pozicijai dėl netiesioginės reklamos.

398. Kosmetikos ir parfumerijos ženklai yra kiti nei tabako gaminių ženklai ir gali būti naudojami kartu. Remiasi Prekių ženklų įstatymo 37 bei 38 straipsniais ir pabrėžia, jog Zino Davidoff SA yra savininkas prekių ženklų su žodiniu elementu „Davidoff“ tik 3 ir kitoms, išskyrus 34 klasę, klasėms ir neturi jokių išimtinių teisių į šio ženklo naudojimą 34 klasėje. Atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. gruodžio 15 d. nutartį (byloje Nr. 3K-3-1191/2003), daro išvadą, kad prekių ženklai su žodiniu elementu „Davidoff“, užregistruoti skirtingose prekių ir paslaugų klasėse pagal Nicos klasifikaciją, galioja ir gali būti teisėtai bei intensyviai naudojami Lietuvos Respublikos teritorijoje. Be to, Zino Davidoff SA Lietuvoje turi konvencinį prioritetą nuo 1981 m. rugsėjo 1 d. į žodinį prekių ženklą „Davidoff“ (reg. Nr. 7109) 3 klasės prekių, t.y. parfumerijos ir kosmetikos gaminių, atžvilgiu. Tuo tarpu tabako gaminiams registruotas prekių ženklas „Davidoff“ Lietuvoje konvencinį prioritetą turi tik nuo 1982 m. gruodžio 22 d.

409. Nurodo, kad Tarnyba Nutarimu įpareigojo Bendrovę nutraukti reklamą ir pardavimą net ir tų kvepalų bei kosmetikos gaminių, pažymėtų prekių ženklu su elementu „Davidoff“, kurioje šis elementas įrašytas visiškai skirtingu šriftu, lyginant su ženklu, naudojamu tabako gaminiams, ir kuris įregistruotas kaip atskiras ir nepriklausomas prekių ženklas (reg. Nr. 876874).

4110. Teismui pripažinus, kad bauda skirta teisėtai, Zino Davidoff SA, kaip teisėtam kosmetikos ir parfumerijos prekių ženklų savininkui, faktiškai uždraudžiama įgyvendinti įstatymo suteikiamas prekių ženklo savininko teises Lietuvos Respublikoje. Pažymi, jog Tarnyba neturi kompetencijos uždrausti naudoti teisėtai užregistruotų ir galiojančių prekių ženklų, o pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką (byla Nr. 3K-3-461) įstatymų nustatyta tvarka įregistruoto prekių ženklo negalima uždrausti naudoti, nenuginčijus tokio prekių ženklo registracijos.

4211. Įvertinę Įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 9 punkto nuostatas, pabrėžia, jog tokia teisės norma iš esmės nustato, kad kitų (ne tabako) gaminių, pažymėtų tabako gaminių prekių ženklais, pardavimas yra draudžiamas, jeigu sudaro reklamą Įstatymo 2 straipsnio 7 dalies prasme. Todėl kiekvienu atveju turi būti įrodyta, kad atitinkami veiksmai sudaro reklamą Įstatymo 2 straipsnio 7 dalies kontekste, t. y. kad komercinis pranešimas turi tikslą tiesiogiai ar netiesiogiai skatinti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Remdamiesi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (bylos Nr. A8-198/2005; A14-652/2005), daro išvadą, jog prekių ženklo pateikimo būdas ir forma bei naudojimo tikslas yra svarbiausi kriterijai konstatuojant, ar prekių ženklas naudojamas teisėtai ar ne. Nagrinėjamu atveju nei teismas, nei Tarnyba nenurodė, kaip naudojamas prekių ženklas su žodiniu elementu „Davidoff“, skirtas žymėti parfumerijos ir kosmetikos produkciją, skatina tabako gaminių prieinamumą, vartojimą ar sukelia kitus neigiamus padarinius visuomenės sveikatai.

4312. Nutarimas pažeidžia EB sutarties 23 straipsnyje įtvirtintą laisvo prekių judėjimo principą. Teigia, jog Nutarimu faktiškai uždraudžiama prekyba „Davidoff“ prekių ženklais pažymėtomis kosmetikos ir parfumerijos prekėmis. Remdamiesi EB sutarties 28, 29 ir 30 straipsniais ETT praktika (byla Nr. 8/74 Procureur du Roi v. Dassonville), nurodo, jog teismo sprendimas negali būti vertinamas kaip proporcinga priemonė, siekiant mažinti tabako gaminių vartojimą, jų prieinamumą ir dėl tabako gaminių vartojimo atsiradusius neigiamus padarinius gyventojų sveikatai ir ūkiui Lietuvos Respublikoje, nes neatitinka nė vieno proporcingumo principo reikalavimo. Atsižvelgia į ETT sprendimą byloje 120/97 Cassis de Dijon ir nurodo, jog parfumerijos ir kosmetikos prekės, pažymėtos prekių ženklu su žodiniu elementu „Davidoff“, teisėtai pagamintos ir paduodamos kitose šalyse, gali būti pardavinėjamos ir Lietuvoje.

44Atsakovas Tarnyba atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą (t. IV, b.l. 2 – 9) prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas į apeliacinį skundą iš dalies grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir atsiliepimas į skundą pirmosios instancijos teisme, papildomai pateikiami tokie nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

451. Nesutinka su argumentu, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė procesinės teisės normas, dėl ko buvo netinkamai išspręsta byla. Teismas tinkamai įvertino bylos medžiagą ir pateikė motyvus.

462. Nesutinka su pareiškėjo argumentais, dėl to, kad pirmosios instancijos teismas nevertino pareiškėjo nurodytų aplinkybių apie parfumerijos bei kosmetikos prekių ženklų apsaugos išplėtimą į Lietuvą šio veiksmo laiko atžvilgiu. Nurodo, kad „Davidoff“ cigarai gaminami nuo 1969 metų, o prekių asortimento išplėtimas (diversifikacija) į kosmetikos ir parfumerijos gaminius prasidėjo tik 1983 metais. Be to, pripažįstant prekių ženklą tabako gaminių reklamos pažeidimo objektu, turi būti vertinamos ne tiek teisinės prekių ženklo apsaugos ribos, kiek prekių ženklo poveikis reklamos vartotojui.

473. Nurodo, jog, atsižvelgiant į tai, kad Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies, 18 straipsnio 1 dalies 9 punkto draudimai vienodai taikomi tiek nacionaliniams, tiek ir kitų Europos Sąjungos valstybių gaminiams, nieko nediskriminuoja ir yra pateisinami aukštu visuomenės sveikatos apsaugos Lietuvos Respublikoje siekiu, konstatuotina, jog EB sutarties 28 ir 29 straipsniai nebuvo pažeisti.

484. Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, siekdamas pagrįsti savo argumentą, kad teismas nepagrįstai konstatavo, jog, įvertinus byloje esančias parfumerijos ir kosmetikos gaminių nuotraukas, matyti, kad jose daroma nuoroda į interneto puslapį www.davidoff.com.

495. Pažymi, jog antstolis V. Milevičius Bendrovės internetinį puslapį www.kristiana.lt vertino 2008 m. lapkričio 5 d., t.y. praėjus daugiau kaip 4 mėnesiams nuo Nutarimo priėmimo dienos. Per tokį laikotarpį pareiškėjas galėjo pakeisti ir pakeitė internetinio puslapio turinį. Nagrinėjamoje byloje aktuali ta puslapio versija, kuri pažeidimo nustatymo ir Nutarimo priėmimo metu buvo patalpinta ir prieinama internetu.

506. Nurodo, kad pareiškėjo internetinį puslapį tikrino 2008 m. birželio 11 d. ir 2008 m. birželio 20 d., t.y. informaciją, patvirtinančią, kad per kosmetikos ir parfumerijos gaminius reklamuojami tabako gaminiai „Davidoff“, Tarnyba surinko iki Nutarimo priėmimo. Be to, internetinė svetainė tik patvirtina skleidžiamos informacijos tikrąjį tikslą – reklamuoti tabako gaminius, o ne sudaro konstatuoto pažeidimo turinį.

517. Atsižvelgia į ETT 2000 m. spalio 5 d. sprendimą byloje Nr. C-376/98 ir nurodo, jog Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies pažeidimo sudėčiai pakanka to, kas įtvirtinta teisės normoje ir neginčijamai nustatyta įstatymo leidėjo.

528. Teigia, jog įpareigojimas nutraukti Įstatymo pažeidimą turi būti suprantamas kaip neatskiriama Nutarimo dėl ekonominių sankcijų taikymo už Įstatymo pažeidimus vykdymo dalis. Toks įpareigojimas nėra ekonominė sankcija. Mano, jog Tarnyba, neperžengdama jai suteiktų įgaliojimų ribų, teisėtai įpareigojo pareiškėją nutraukti pažeidimą ir prašo apeliacinės instancijos teismą pateikti išaiškinimą šiuo klausimu nagrinėjamos bylos kontekste.

53Atsakovas atsiliepimu į trečiųjų suinteresuotų asmenų apeliacinį skundą (t. IV, b.l. 19 – 21) prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas į apeliacinį skundą iš esmės grindžiamas tokiais pačiais argumentais kaip ir atsiliepimas į skundą pirmosios instancijos teisme bei atsiliepimas į pareiškėjo apeliacinį skundą. Papildomai pateikiami tokie pagrindiniai nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

541. Nurodo, kad pagal Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 9 dalį individualus teisės taikymo aktas susijęs tik su konkretaus subjekto teisėmis ir pareigomis. Nagrinėjamu atveju nė vienas iš trečiųjų suinteresuotų asmenų pats tiesiogiai nevykdo „Davidoff“ parfumerijos ir kosmetikos realizacijos Lietuvos Respublikos teritorijoje, todėl Nutarimas taikyti ekonomines sankcijas Lietuvos Respublikos ūkio subjektui trečiųjų suinteresuotų asmenų verslo nežlugdo.

552. Apeliacinio skundo teiginiai, jog pakuotės, ant kurių pateikiama nuoroda į interneto puslapį www.davidoff.com, pagamintos anksčiau nei 2004 metais ir jau neturėtų būti rinkoje bei aplinkybė, kad produkcijos su senuoju „Davidoff“ logotipu rinkoje nebeturėtų būti, neturi jokios įrodomosios reikšmės, siekiant nuginčyti Nutarimą.

563. Nesutinka su teiginiu, jog įmonės, užregistravusios prekių ženklus su elementu „Davidoff“ tabako gaminiams ir kvepalams bei kosmetikos gaminiams, yra skirtingos ir tarpusavyje nesusijusios. Pabrėžia, jog tokį teiginį paneigia Europos Sąjungos prekių ženklų bei dizainų registracijos biuro bazės duomenys, pagal kuriuos Davidoff & Cie SA yra tiek „Davidoff“ prekės ženklo, skirto žymėti tabako gaminiams (grafinis Europos Bendrijų prekės ženklas, registruotas 34 klasėje, Nr. 000540856), tiek „Davidoff“ prekės ženklo, skirto žymėti kosmetikos ir parfumerijos gaminiams (grafinis Europos Bendrijų prekės ženklas, registruotas 35, 43 klasėse, Nr. 000807528), savininkas. Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos duomenų bazė patvirtina, kad ne tik grafiniai, bet ir žodiniai prekių ženklai „Davidoff“, skirti žymėti atitinkamai tabako gaminiams ir parfumerijos produktams, priklauso tam pačiam savininkui-tabako gaminių gamintojui ir pardavėjui Davidoff & Cie SA (tarptautinis žodinis prekės ženklas, registruotas 34 klasėje, Nr. 467510A ir tarptautinis žodinis prekės ženklas, registruotas 35 klasėje, Nr. 807537).

57Pareiškėjas atsiliepimu į trečiųjų suinteresuotų asmenų apeliacinį skundą (t. IV, b.l. 31 – 33) nurodo, kad palaiko skunde išdėstytus argumentus bei pareikštą reikalavimą.

58Teisėjų kolegija

konstatuoja:

59IV.

60Apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies.

61Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Tarnybos 2008 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 3K08/169, kuriuo pareiškėjui UAB „Kristiana“ už Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies ir 18 straipsnio 1 dalies 9 punkto pažeidimus, be kita ko, pritaikyta ekonominė sankcija – skirta 7 500 Lt bauda.

62Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies pažeidimu Tarnyba pripažino pareiškėjo vykdytą parfumerijos ir kosmetikos gaminių, pažymėtų žymeniu „Davidoff“, platinimą, nusprendusi, jog tokiais veiksmais buvo skleidžiama informacija apie prekių ženklu „Davidoff“ pažymėtus tabako gaminius, taip tiesiogiai ar netiesiogiai skatinant įsigyti ir (ar) vartoti šiuos tabako gaminius (I t., b. l. 26–28). Akcentuotina, jog, kaip matyti iš ginčijamo nutarimo turinio ir su tuo susijusios bylos medžiagos, atsakovas minėtu pažeidimu pripažino ne tik prekių, kuriuose žymuo „Davidoff“ iš esmės atitiko grafinę jo išraišką ant tabako gaminių, bet ir prekių, kurių pakuotėse (plačiąja prasme) žodinis elementas „Davidoff“ skyrėsi nuo šio elemento vaizdinės išraiškos ant tabako gaminių (jų pakuočių), viešą prekybą. Pareiškėjas bei tretieji suinteresuoti asmenys Zino Davidoff SA ir Coty Geneva SA nesutinka su atsakovo nutarimu, be kita ko, nurodydami, kad šioje byloje aptariami UAB „Kristiana“ veiksmai negali būti laikomi Tabako kontrolės įstatymo draudžiama tabako gaminių reklama.

63Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalis nustato, kad „Lietuvos Respublikoje tabako gaminių reklama <...>, taip pat paslėpta tabako gaminių reklama, draudžiama“. Šioje nuostatoje nurodoma tabako gaminių reklama – tai bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija apie tabako gaminius, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinanti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius (Tabako kontrolės įstatymo 2 str. 7 d.). Paslėptos tabako gaminių reklamos apibrėžimas pateikiamas Tabako kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje, kurioje įstatymų leidėjas šią sąvoką apibrėžia kaip bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiamą informaciją apie tabako gaminius, tabako gaminių gamintojus, importuotojus ar pardavėjus (įmones), jų firmos vardą (pavadinimą), prekės ženklą ar veiklą tokia forma, kuri gali suklaidinti reklamos vartotojus dėl šios informacijos pateikimo tikrojo tikslo. Visais atvejais paslėpta reklama laikomas toks informacijos pateikimas, kai už jį apmokama ar kitaip atsilyginama.

64Pažymėtina, kad panašus tabako gaminių reklamos apibrėžimas yra pateikiamas ir Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. rugsėjo 28 d. įstatymu Nr. IX-2460 ratifikuotos Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos (toliau – ir Konvencija) 1 straipsnio c punkte, kurioje tabako reklamos ir pardavimo skatinimo sąvoka yra apibrėžiama, kaip bet kokios formos komercinis pranešimas, rekomendacija ar veiksmas, kurio tikslas, poveikis ar galimas poveikis – tiesiogiai ar netiesiogiai skatinti tabako gaminių pardavimą arba tabako vartojimą.

65Lingvistiniu ir sisteminiu teisės aiškinimo metodais analizuojant paminėtas Tabako kontrolės įstatymo ir Konvencijos nuostatas, pirmiausia pažymėtina, jog, skirtingai nei teigia pareiškėjas ir tretieji suinteresuoti asmenys, tabako gaminių reklamos sąvoka yra siejama ne su atitinkamos informacijos skleidėjo subjektyviais tikslais, bet su informacijos sklaidos poveikiu visuomenės nariams, t. y. su nustatymu, jog skleidžiama informacija tiesiogiai ar netiesiogiai skatinama įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Apie tokį poveikį gali būti sprendžiama konkrečiu atveju įvertinant visumą nagrinėjamos situacijos aplinkybių, remiantis iš esmės objektyviais, o ne subjektyviais kriterijais. Atsižvelgiant į tai, kad pakankamu yra ir netiesioginis tabako gaminių įsigijimo ir (ar) vartojimo skatinimas, norint įrodyti aptariamą poveikį nebūtina pateikti tiesioginius įrodymus, kad tam tikros informacijos sklaida realiai paskatino tabako gaminių įsigijimą ir (ar) vartojimą. Tokių įrodymų pateikimas gali būti paprasčiausiai neįmanomu dėl tokių įrodymų neegzistavimo. Tokiu būdu pakankamu pagrindu daryti išvadą apie tabako gaminių reklamą gali būti ir išvados, kad atsižvelgiant į visumą reikšmingų aplinkybių, tam tikros informacijos apie tabako gaminius skleidimas realiai (o ne hipotetiškai) galėjo skatinti tabako gaminių įsigijimą ir (ar) vartojimą ir todėl nekyla pagrįstų abejonių dėl tokios informacijos netiesioginio poveikio tabako gaminių įsigijimui ir (ar) vartojimui.

66Šiuo atžvilgiu taip pat primintina, jog, skirtingai nei nurodo tretieji suinteresuoti asmenys apeliaciniame skunde, atlygintinumas, kaip vienas iš privalomų elementų, siekiant atitinkamą informacijos sklaidą pripažinti tabako gaminių reklama, nėra eksplicitiškai įtvirtintas jokiuose Lietuvos Respublikos nacionaliniuose, Europos Sąjungos ar tarptautiniuose teisės aktuose (2009 m. rugsėjo 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438–1060/2009).

67Vertinant, kokiomis priemonėmis ir būdais gali būti skleidžiama informacija apie tabako gaminius, paminėtina, jog Vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra pripažinęs, jog tabako gaminių reklama apima ne tik informacijos skleidimą įprastinėmis informacijos sklaidos (reklamos) priemonėmis, tokiomis, kaip reklaminiai stendai, lankstinukai, skelbimai (pranešimai) visuomenės informavimo priemonėse ir kt., bet ir tiesiogiai ar netiesiogiai skatinančios įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius (ar galinčios daryti tokį poveikį) informacijos apie šiuos gaminius skleidimą bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis (2009 m. rugsėjo 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438–1060/2009; 2009 m. balandžio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556–433/2009; 2009 m. sausio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-80/2009). Be to, paslėpta tabako gaminių reklama iš esmės yra viena iš formų ir priemonių informacijai apie tabako gaminius skleisti, kuri paprastai netiesiogiai skatina įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius, todėl tabako gaminių reklamos sąvoka yra bendra ir apima visas informacijos, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinančios įsigyti tabako gaminius ir (ar) juos vartoti, sklaidos formas bei priemones, įskaitant tas, kurios konkrečiai įstatymų leidėjo priskiriamos paslėptai tabako gaminių reklamai (2009 m. rugsėjo 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438–1060/2009).

68Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija vertina, kad vieša prekyba parfumerijos ir kosmetikos gaminiais gali būti vienu iš informacijos sklaidos būdų Tabako kontrolės įstatymo prasme. Tačiau nagrinėjamu atveju taip pat būtina nustatyti, ar minėtais veiksmais skleidžiama informacija tiesiogiai ar netiesiogiai skatinama įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius.

69Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 6 dalyje nustatyta, jog jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, o teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Tai reiškia, kad įstatymo nustatytas įrodymų vertinimas, kaip materialios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu įsitikinimu.

70Neginčijama, kad pareiškėjui priklausančioje parduotuvėje buvo viešai prekiaujama parfumerijos ir kosmetikos gaminiais, kurių žymenyse buvo vartojamas žodis „Davidoff“. Nenustatyta, kad UAB „Kristiana“ būtų platinusi tabako gaminius ar kokiais nors ryšiais būtų susijusi su tabako gaminių gamintojais ar (ir) platintojais.

71Iš bylos medžiagos matyti, kad „DAVIDOFF“, kaip tarptautinis žodinis prekių ženklas priklausantis Davidoff & Cie S. A., nuo 1970 metų yra užregistruotas 34 klasėje (tabakas, apdorotas ir neapdorotas, tarp jų cigarai, cigarinės ir cigaretės ir kt.) (III t., b. l. 12-13). „DAVIDOFF“ taip pat 34 klasėje yra užregistruotas kaip žodinis Lietuvos Respublikos prekių ženklas (I t., b. l. 116; savininkas – Davidoff & Cie S. A.). Davidoff“ taip pat yra užregistruotas (34 klasėje) kaip figūrinis Lietuvos ir Europos Bendrijos prekių ženklas (I t., b. l. 117-121; savininkas Davidoff & Cie S. A.). Byloje surinkti duomenys patvirtina, kad pastaruoju prekių ženklu buvo realiai žymimi tabako gaminiai (cigarečių pakeliai, cigarai, jų pakuotės).

721993 m. balandžio 27 d. žodinis Lietuvos Respublikos prekių ženklas „DAVIDOFF“, taip pat figūrinis Lietuvos Respublikos prekių ženklas „Davidoff“ buvo registruotas 3, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 25, 33 klasėse, nesusijusiose su tabako gaminiais. Šių ženklų savininkas – Zino Davidoff SA (II t., b. l. 14-17). Byloje pateikta duomenų, kad su žodiniu elementu „Davidoff“ klasėse, nesusijusiose su tabako gaminiais, yra registruota ir daugiau Lietuvos Respublikos, tarptautinių bei Europos Bendrijos prekių ženklų. Visų jų savininku yra Zino Davidoff SA.

73Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ginčui aktualiu laikotarpiu prekių ženklų, naudojamų žymėti parfumerijos ir kosmetikos produktus, savininkas buvo Zino Davidoff SA, tuo tarpu tabako ir rūkantiems skirtiems gaminiams žymėti naudojamų prekių ženklų – Davidoff & Cie SA. Byloje jokiais objektyviais duomenimis nenustatyta, jog šie juridiniai asmenys pažeidimo fiksavimo bei skundžiamo Tarnybos nutarimo priėmimo metu būtų kaip nors reikšmingai tarpusavyje susiję (pvz., vykdoma veikla, kontroliuojančiais asmenimis ar pan.). Pastebėtina, jog vien atsakovo pateiktas argumentas, kad Davidoff & Cie SA yra įregistravęs „Davidoff“ grafinį Europos Bendrijų (Nr. 000807528) bei žodinį tarptautinį prekės ženklą (Nr. 807537) 35 klasėje, negali būti vertinamas, kaip pagrindžiantis betarpiškus šių bendrovių ryšius, nes minėta klasė bendrai apima mažmeninę prekybą tiek tabako gaminiais, tiek parfumerijos, kosmetikos ir kitus produktus. Šių bendrovių ryšį savaime įrodančia aplinkybe negali būti laikomas ir atsakovo nurodomas faktas, kad tiek Zino Davidoff SA, tiek Davidoff & Cie SA registravo prekės ženklus su tapačiais žymenimis. Be to, paminėtina ir tai, jog, kaip matyti iš trečiųjų suinteresuotų asmenų pateikto Fribūrgo kantono (Šveicarijos Konfederacija) prekybos registro išrašo Zino Davidoff SA pagrindinė veikla yra „visų rūšių prekių prekyba, konkrečiai – prekių ženklų „Davidoff“ ir „Zino Davidoff“ eksportas visose srityse, išskyrus tabaką ir rūkantiems skirtus produktus“ (II t., b. l. 6–11).

74Vis dėlto, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos vertinimu, atitinkamų prekės ženklų priklausomybė skirtingiems savininkams, kurie verčiasi skirtinga ūkine-komercine veikla, pati savaime negali būti vertinama kaip reiškianti, jog byloje aptariamų prekių viešas pardavimas negali skatinti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Ši aplinkybė (prekių ženklų savininkų nesutapimas) turi būti vertinama kartu su kitais byloje nustatytais faktais ir įrodymais.

75Kaip matyti iš Tarnybos pateiktų fotonuotraukų (I t., b. l. 62–113), ant didelės dalies pareiškėjo parduodamų parfumerijos ir kosmetikos produktų pakuočių žodinis elementas „Davidoff“ yra pateikiamas visai kita grafine forma, nei yra naudojama tabako gaminiams žymėti (akivaizdžiai skiriasi šriftas, nenaudojamas kursyvas). Kaip nurodo tretieji suinteresuoti asmenys apeliaciniame skunde (III t. b. l. 165), jau kelis metus iki pažeidimo fiksavimo visi parfumerijos ir kosmetikos gaminiai buvo ir yra žymimi nauju prekių ženklu, besiskiriančiu nuo naudojamo tabako gaminiams žymėti. Tai patvirtina ir byloje pateikti įrodymai. Pastaroji aplinkybė, teisėjų kolegijos nuomone, gali būti vertinama, kaip Zino Davidoff SA siekis atriboti valdomą prekių ženklą (-us) nuo Davidoff & Cie SA priklausančio tabako ir su juo susijusiems gaminiams žymėti skirto prekių ženklo bei sąžiningai naudoti jį (juos) ne tabako ar su juo susijusiems gaminiams žymėti. Pažymėtina, jog nagrinėjant šią bylą tiek pirmosios instancijos teisme, tiek apeliaciniame teisme nebuvo pateikta jokių įtikinamų ir pakankamų įrodymų ar gauta kitų objektyvių duomenų, leidžiančių susieti minėtą parfumerijos ir kosmetikos produktų ženklinimą (vizualiai besiskiriantį nuo tabako produktų ženklinimo) su tabako gaminiais kitaip, nei tik per vartojamą bendrą žodinį elementą „Davidoff“, ar teigti, kad gaminių vartotojai gali minėtų parfumerijos ir kosmetikos ar tabako gaminių prekių ženklus ar pačius gaminius (jų pakuotes) sutapatinti, nepaisant kitų juos sudarančių elementų, taip pat pačių prekių skirtumų. Pastarosios sąsajos negali būti patvirtinamos vien tik atsakovo nurodoma, į bylą pateiktame 2000 metų sausio mėnesį, t. y. prieš daugiau kaip aštuonis metus iki Tarnybos sprendimo priėmimo, kai dar galiojo visai kitoks teisinis reguliavimas nei nagrinėjamu atveju, išleistame „Cosmopolitan“ žurnale esančia parfumerijos gaminių ir tabako gaminių, pažymėtų žymeniu „Davidoff“, reklama (atitinkamai žurnalo 11 ir 13 psl.). Juolab kad minėtame žurnale reklamuoto parfumerijos produkto ženklinimas žymeniu „Davidoff“ akivaizdžiai skiriasi nuo dalies nagrinėjamu atveju naudoto ženklinimo, kai minėtas žymuo vizualiai pateikiamas kitaip (kitu šriftu, nenaudojant kursyvo).

76Pastebėtina ir tai, kad byloje nėra paneigta trečiojo suinteresuoto pateikta informacija, kad į Lietuvos rinką žymeniu „Davidoff“ pažymėti kvepalai ir kosmetikos gaminiai buvo pateikti dar 1995 m. (II t., b. l. 184), jie yra vieni iš populiariausių (II t., 184-195), taip pat teiginiai, kad cigarečių „Davidoff“ rinkos dalis Lietuvoje yra labai nedidelė (pareiškėjo teigimu, ginčui aktualiu laikotarpiu sudarė tik 0,11 proc.; III t., b. l. 10, 91). Atlikta visuomenės apklausa taip pat neleidžia daryti išvados, kad kosmetikos, pažymėtos žymeniu „Davidoff“, besiskiriančiu nuo žymens, naudojamo tabako gaminiams (su juo susijusiems produktams) ženklinti, pardavimas skatina tabako gaminių įsigijimą ir (ar) vartojimą.

77Atsižvelgiant į paminėtą, visumą bylos aplinkybių, teisingumo ir protingumo principus, taip pat nustatytą aptariamų prekių pardavimo būdą (prekės buvo viešai pateikiamos prekių lentynose, kur pirkėjai galėjo jas bei jų pakuotes apžiūrėti), teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau paminėtais įrodymų vertinimo principais, sprendžia, jog šiuo atveju vien tik fonetinis žymens „Davidoff“ sutapimas, nesant pakankamų vaizdinių (grafinių), konceptualių ar kitų panašumų su tabako gaminiais (jų pakuotėmis) ir (ar) jų ženklinimu, neleidžia daryti vienareikšmiškos išvados, kad egzistuoja galimybė atitinkamas parfumerijos ir kosmetikos prekes asocijuoti su tam tikrais tabako gaminiais ir tokiu būdu skatinti jų įsigijimą ir (ar) vartojimą. Pastarosios išvados nepaneigia ir atsakovo argumentai dėl UAB „Kristiana“ tinklapyje pateiktos informacijos apie Z. D. ir „Davidoff“ tabako gaminius (I t., b. l. 144). Kaip teisingai pastebi tretieji suinteresuoti asmenys savo apeliaciniame skunde, pareiškėjas pripažintas pažeidęs Tabako kontrolės įstatymo reikalavimus ne už minėtos informacijos paskelbimą žiniatinklio svetainėje, bet už prekybą parfumerijos ir kosmetikos gaminiais. Byloje nustatytos aplinkybės neleidžia pripažinti, kad ši informacija patvirtina, jog prekiaujant parfumerijos ir kosmetikos gaminiais aukščiau aptartu būdu yra tiesiogiai ar netiesiogiai skatinamas tabako gaminių įsigijimas ir (ar) vartojimas. Be to, visos pagrįstos abejonės turi būti vertinamos pareiškėjo naudai. Taigi, teisėjų kolegijos manymu, atsakovas ir pirmosios instancijos teismas nepagrįstai tabako gaminių reklama pripažino visų užfiksuotų parfumerijos ir kosmetikos gaminių viešą pateikimą ir prekybą, be pagrindo visumos šios bylos aplinkybių kontekste neatkreipdamas dėmesio į žymens „Davidoff“ naudojimo ypatumus ir skirtumus ant atskirų produktų.

78Vis dėlto, nagrinėjamu atveju taip pat buvo nustatyta, kad ant kai kurių parfumerijos ir kosmetikos gaminių pakuočių žodinis elementas „Davidoff“ buvo užrašytas iš esmės tokiu pačiu stilizuotu šriftu, kaip ir žymint tabako gaminius (I t., b. l. 114), t. y. dalies parfumerijos ir kosmetikos gaminių žymėjimas vaizdiniu (grafiniu) požiūriu turėjo iš esmės tapatų vaizdinį (grafinį) elementą kaip ir tabako gaminiai ir jų pakuotės. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos vertinimu, šis tapatumas (panašumas) sudarė realų pagrindą vartotojams asocijuoti aptariamas prekes su tabako gaminiais, supažindinti ar priminti parfumerijos ir kosmetikos gaminių pirkėjus ar kitus vartotojus apie tabako gaminius, formuoti asmenų, įsigijusių tokias parfumerijos ir kosmetikos prekes, palankų požiūrį ir susidomėjimą į vaizdiniu (grafiniu) požiūriu tapačiu žymeniu „Davidoff“ pažymėtus tabako gaminius. Teisėjų kolegijos manymu, akivaizdu, jog fonetinis ir vaizdinis žymens „Davidoff“, naudoto tiek kosmetikos ir parfumerijos, tiek tabako produktams žymėti, panašumas, koks yra nagrinėjamu atveju, sudarė pakankamą pagrindą visuomenei ir atskiriems jos nariams preziumuoti betarpiško ryšio tarp atitinkamų prekių buvimą, tokiu būdu asocijuojant šias prekes vieną su kita.

79Nagrinėjamos bylos kontekste pastebėtina ir tai, jog, kaip matyti iš bylos medžiagos, tiek pareiškėjas, tiek tretieji suinteresuoti asmenys žinojo arba turėjo žinoti, jog jų parduodami (gaminami) parfumerijos ir kosmetikos gaminiai buvo ženklinami ir tabako gaminių žymėjimui naudojamu ir tapačiu (panašiu) žymeniu „Davidoff“, todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, turėjo ir galėjo suvokti, jog jų gaminiai gali būti asocijuojami su tabako gaminiais. Pastebėtina, kad trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovė pirmosios instancijos teisme nurodė, kad tam tikros prekės buvo seno pavyzdžio ir neturėjo būti platinamos, „už šias prekes ir galėtų būti skirta sankcija ir uždraudimas prekiauti“ (III t., b. l. 122).

80Atsižvelgiant į paminėtą, sutiktina su atsakovo ir pirmosios instancijos išvada, kad parfumerijos ir kosmetikos produktų, pažymėtų ženklu, vaizdiniu (grafiniu) požiūriu tapačiu (panašiu) į tabako gaminiams ženklinti naudotą žymenį „Davidoff“, vieša prekyba vertintina kaip informacijos apie tabako gaminius, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinančios įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius, skleidimas. Šios išvados nepaneigia ir trečiųjų suinteresuotų asmenų pateiktos „Davidoff“ kosmetikos vartotojų Lietuvoje apklausos (IV t., b. l. 46–58) rezultatai. Atliekant šį tyrimą respondentams buvo pateikti naujų kosmetikos ir parfumerijos produktų žymenys. Savo ruožtu nagrinėjamu atveju buvo prekiaujama ir pažeidimas kyla dėl prekybos gaminiais su seno pavyzdžio žymenimis „Davidoff“.

81Apibendrinant aukščiau paminėtą, konstatuotina, jog UAB „Kristiana“, viešai prekiaudama parfumerijos ir kosmetikos gaminiais, kurie buvo pažymėti ženklu, vaizdiniu (grafiniu) požiūriu tapačiu (panašiu) į tabako gaminiams ženklinti naudotą žymenį „Davidoff“, pažeidė Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą tabako gaminių reklamos draudimą.

82VI.

83Ginčijamu nutarimu Tarnyba pareiškėjui UAB „Kristiana“ ekonominę sankciją taip pat skyrė už Tabako kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 9 punkto pažeidimą. Pastarojoje nuostatoje įstatymų leidėjas yra nustatęs, jog Lietuvos Respublikoje draudžiama parduoti kitus (ne tabako) gaminius, pažymėtus tabako gaminių prekių ženklais.

84Analizuojant Tabako kontrolės įstatymo 18 straipsnio nuostatas lingvistiniu ir sisteminiu teisės aiškinimo metodais, akivaizdu, jog joje pateikiamame sąraše išvardinti veiksmai vienareikšmiškai nurodomi kaip draudžiami, nesiejant jų su kokių nors papildomų aplinkybių (pvz., tabako gaminių įsigijimo ir (ar) vartojimo skatinimo) nustatymu ar tokių gaminių verte. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad šioje byloje, siekiant pareiškėją pripažinti pažeidus minėto įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 9 punkto reikalavimus, pakanka konstatuoti, kad aptariami parfumerijos ir kosmetikos gaminiai buvo pažymėti tabako gaminių prekių ženklais.

85Šiame teismo sprendime jau buvo pažymėta, kad žodinį elementą „Davidoff“ turintys žodiniai ir figūriniai prekių ženklai, žymintys tabako gaminius ir parfumerijos bei kosmetikos produktus, yra registruoti skirtingose klasėse pagal tarptautinę prekių ir paslaugų klasifikaciją, patvirtintą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartimi dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti, jie priklauso skirtingiems savininkams.

86Kadangi prekių ženklų, kuriais iš esmės yra paženklinti aptariami parfumerijos ir kosmetikos produktai savininkams nepriklauso tabako ir su juo susijusių gaminių prekių ženklai, o šie ženklai yra registruoti su tabako gaminiais nesusijusiose klasėse, t. y. nėra skirti tapačioms prekėms ir (ar) paslaugoms žymėti, teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti, jog UAB „Kristiana“ parduodami ne tabako gaminiai buvo pažymėti tabako gaminių prekių ženklais Tabako kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 9 punkto prasme. Juolab kad ne tabako gaminių klasėje Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre įregistruoto žodinio prekių ženklo „DAVIDOFF“ konvencinio prioriteto data (II t., b. l. 16-17) yra ankstesnė nei analogiško žodinio prekių ženklo, įregistruoto 34 klasėje (tabakas, apdorotas ir neapdorotas, tarp jų cigarai, cigarinės ir cigaretės ir kt.), prioriteto data (I t., b. l. 116).

87Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybės, konstatuotina, jog Tarnyba ir pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino Tabako kontrolės įstatymo nuostatas ir nepagrįstai pareiškėją pripažino pažeidus šio įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 9 punkto reikalavimus.

88VII.

89Tiek skunduose pirmosios instancijos teismui, tiek apeliaciniuose skunduose pareiškėjas ir tretieji suinteresuotieji asmenys, be kita ko, teigia, jog draudimas prekiauti „Davidoff“ prekių ženklu pažymėtas prekes iš esmės yra kliūtis laisvam prekių judėjimui Europos Sąjungoje.

90Kadangi šioje nutartyje pažeidžiančiais Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies reikalavimus buvo pripažinti pareiškėjo veiksmai, susiję su parfumerijos ir kosmetikos gaminiais, kurie buvo pažymėti ženklu, vaizdiniu (grafiniu) požiūriu tapačiu (panašiu) į tabako gaminiams ženklinti naudotą žymenį „Davidoff“, nacionalinės teisės nuostatų galimas neatitikimas Europos Sąjungos teisei turi būti vertintinas būtent šių aplinkybių atžvilgiu.

91Teisėjų kolegija pažymi, kad Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje (2008 m. liepos 3 d. įstatymo Nr. X-1685 redakcija) nustatyta, kad teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose <...>; teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi būti keičiama ir naujos teisės aiškinimo taisyklės analogiškose ar iš esmės panašiose bylose gali būti kuriamos tik tais atvejais, kai tai yra neišvengiama ar objektyviai būtina. Todėl teismai nagrinėdami bylas privalo vadovautis nustatyta teismų praktika panašiose bylose.

92Vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A438–1060/2009, be kita ko, sprendė dėl nacionalinėje teisėje nustatyto draudimo prekiauti ir reklamuoti drabužius bei aksesuarus, pažymėtus „Marlboro Classics“ ženklu, atitikties Europos Sąjungos teisėje įtvirtintam laisvo prekių judėjimo principui. Nors, kaip teisingai pastebi pareiškėjas bei tretieji suinteresuoti asmenys, minėtoje administracinėje byloje nustatytos faktinės bylos aplinkybės skiriasi nuo nustatytų nagrinėjamoje byloje, tačiau pateiktas nacionalinės teisės nuostatų atitikties Europos Sąjungos teisei aiškinimas yra aktualus ir nagrinėjamu atveju.

93Teisėjų kolegija, įvertinusi nagrinėjamoje byloje nustatytas aplinkybes bei atsižvelgdama į Vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. rugsėjo 14 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A438–1060/2009 atliktą išsamų nacionalinės teisės nuostatų atitikties Europos Sąjungos teisei vertinimą, sprendžia, kad nors tabako reklamos draudimas tokia apimtimi, kuria jis yra taikomas nagrinėjamoje byloje, galėtų būti priskirtas kiekybiniams importo apribojimams lygiaverčio poveikio priemonėms, vis dėlto šį ribojimą pateisina bendrasis tikslas – visuomenės sveikata, jis laikytinas tinkama ir proporcinga priemone šiam tikslui pasiekti, todėl yra teisėtas vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 36 straipsniu (ex Europos bendrijų steigimo sutarties 30 str.).

94Atsižvelgdama į išdėstytą, teisėjų kolegija atmeta pareiškėjo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų argumentus dalyje dėl nacionalinėje teisėje įtvirtinto draudimo neatitikimo Europos Sąjungos teisei.

95VIII.

96Ginčydamas Tarnybos ir pirmosios instancijos teismo sprendimus pareiškėjas taip pat nurodo, kad atsakovas, priimdamas skundžiamą nutarimą, praleido Tabako kontrolės įstatymo 27 straipsnio 2 dalyje nustatytus terminus bylai išnagrinėti ir ekonominei sankcijai skirti.

97Tabako kontrolės įstatymo 27 straipsnio 2 dalis nustato, kad šio Įstatymo 26 straipsnio 13 dalyje nurodytos institucijos bylas išnagrinėja ir ekonomines sankcijas paskiria ne vėliau kaip per mėnesį nuo pažeidimo nustatymo dienos.

98Vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas minėtą įstatymo nuostatą, yra pažymėjęs, jog joje nurodytas terminas suformuluotas imperatyviu būdu, todėl jis priskirtinas prie naikinamųjų terminų kategorijos, tačiau šio termino eigos pradžia siejama su kompetentingos institucijos pažeidimo padarymo fakto suvokimu, kurį kiekvienu konkrečiu atveju lemia atitinkamos informacijos apie tariamai padarytą nusižengimą įvertinimas. Taigi minėto termino eigos pradžią kiekvienu konkrečiu atveju nulemia ne tik kompetentingos institucijos subjektyvus suvokimas (jo atsiradimo momentas), kad padarytas pažeidimas, bet ir turimos informacijos apie tariamai padarytą pažeidimą įvertinimas pagal laiko sąnaudų (kai yra būtina gauti papildomą informaciją) bei sudėtingumo (kai yra būtinybė atlikti palyginus sudėtingą materialinės teisės normų analizę) kriterijus (2007 m. kovo 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-326/2007; 2008 m. balandžio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442–702/2008).

99Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susipažinusi su byloje surinkta medžiaga, konstatuoja, kad minėto termino pradžia laikytina 2008 m. birželio 2 d., kai UAB „Kristiana“ adresuotame rašte dėl paaiškinimo pateikimo iš esmės aiškiai ir nedviprasmiškai nurodoma, kad parduodant kosmetikos ir parfumerijos gaminius reklamuojami tabako gaminiai, parduodami kiti (ne tabako) gaminiai, pažymėti tabako gaminių prekių ženklais, pateikiama tokių veiksmų teisinė kvalifikacija (I. t., b. l. 149). Kadangi skundžiamas Tarnybos sprendimas buvo priimtas 2008 m. birželio 19 d. (I. t., b. l. 26–28), apeliantų argumentai šioje dalyje atmestini kaip nepagrįsti. Teisėjų kolegija taip pat nemato pagrindo šiuo atveju pagal analogiją taikyti kituose teisės aktuose nustatytų senaties terminų, nes šis klausimas pakankamai išsamiai aptartas Tabako kontrolės įstatyme, be to, pareiškėjas nepagrįstai sieja nagrinėjamo pažeidimo padarymą su pirmuoju ginčijamų gaminių įvežimu (vieša komercializacija) Lietuvoje, nes trunkamojo pobūdžio pažeidimai yra daromi nepertraukiamai (įvykdomi kiekvienu momentu).

100Pareiškėjas apeliacinį skundą taip pat grindžia argumentais, kad tiek Tarnyba, tiek pirmosios instancijos teismas, priimdami skundžiamus sprendimus nesilaikė 2008 m. birželio 12 d. protokole Nr. 166 (I t., b. l. 58) nustatytų pažeidimo ribų.

101Tabako kontrolės įstatymo 27 straipsnio 1 dalis nustato, kad kompetentingų institucijų įgalioti darbuotojai (pareigūnai), nustatę šio įstatymo nuostatų pažeidimą, surašo Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatyto turinio protokolą.

102Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2005 m. lapkričio 3 d. nutarime, tirdamas Tabako kontrolės įstatymo atskirų normų atitikimą Lietuvos Respublikos Konstitucijai, pažymėjo, kad šiame ir kituose įstatymuose nustatytos sankcijos, vadinamos ,,ekonominėmis sankcijomis“ pagal savo turinį ir kitus požymius yra priskirtinos administracinės teisinės atsakomybės institutui, o savo dydžiu (griežtumu) prilygsta kriminalinėms bausmėms. Tokiais atvejais, kaip teigiama Konstitucinio Teismo nutarime, iš Konstitucijos kylančios procesinės garantijos asmenims, traukiamiems administracinėn teisinėn atsakomybėn, gali būti nustatytos įstatymuose, įtvirtinančiuose pačias šias sankcijas, ir (arba) kituose įstatymuose, reglamentuojančiuose subjektų (taip pat ir ūkio subjektų) administracinę teisinę atsakomybę, administracinį procesą (inter alia administracinių bylų teiseną).

103Vyriausiasis administracinis teismas taip pat ne kartą yra konstatavęs, kad atsakomybė už Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus siejama su administracine atsakomybe, o ekonominės sankcijos už tokius pažeidimus pagal savo prigimtį prilyginamos nuobaudoms už administracinius nusižengimus. Tabako kontrolės įstatyme praktiškai nėra taisyklių, priskirtų bendrajai administracinių teisės pažeidimų teisei, o tai laikytina teisės spraga, kuri šalinama taikant įstatymo analogiją – Administracinių teisės pažeidimų kodekso bendrosios dalies normą (pvz., 2006 m. sausio 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A4–696/2006; 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A63–1647/2008). Šiuo atžvilgiu primintina, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas – tai ypatingą svarbą turintis dokumentas. Juo pradedamas procesas dėl galimai padaryto pažeidimo bei suformuluojamas kaltinimas traukiamam administracinėn atsakomybėn asmeniui. Kaltinimas turi būti suformuluotas aiškiai ir būtina nurodyti kokiais konkrečiais veiksmais ar neveikimu buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas. Priešingu atveju, negali būti laikoma, kad administracinio teisės pažeidimo protokole yra nurodyta pažeidimo esmė (2006 m. lapkričio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N9–1383/2009)

104Teisėjų kolegijos vertinimu, skirtingai nei teigia pareiškėjas, iš byloje esančio protokolo turinio matyti, kad jame nustatytos aplinkybės iš esmės atskleidžia pažeidimo, kuris buvo konstatuotas ginčijamu Tarnybos nutarimu, esmę, jame taip pat nurodomos tos pačios Tabako kontrolės įstatymo nuostatos, kurių pažeidimu pareiškėjas buvo apkaltintas minėtu nutarimu. Be to, atsižvelgiant į tai, kad bylos nagrinėjimo Tarnyboje metu proceso šalys turi teisę dalyvauti posėdyje, duoti žodinius ir rašytinius paaiškinimus, pateikti įrodymus, pareikšti prašymus (Tabako kontrolės įstatymo 30 str. 1, 2 d.), Tarnyba, priimdama vieną iš Tabako kontrolės įstatymo 31 straipsnio 1 dalyje nustatytų sprendimų, nėra ir negali būti saistoma išimtinai vien tik protokole nustatytų faktinių aplinkybių. Pažymėtina ir tai, kad iš pareiškėjo pateiktų procesinių dokumentų matyti, kad jis pakankamai aiškiai suprato kuo buvo kaltinamas, dėl ko yra nubaustas bei teikė išsamius paaiškinimus, aktyviai dalyvavo įrodinėjimo procese dėl nagrinėjamo ginčo esmės. Atsižvelgiant į paminėtą, nėra pagrindo daryti išvados, kad buvo pažeistos pareiškėjo procesinės teisės.

105Teisėjų kolegija, įvertinusi ir kitus pareiškėjo bei trečiųjų suinteresuotų asmenų argumentus, taip pat nenustatė pagrindų visiškai panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

106IX.

107Apibendrindama aukščiau išdėstytą, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas nevisiškai tinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas. Pareiškėjas nepagrįstai buvo pripažintas pažeidusiu Tabako kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 9 punkto reikalavimus, taip pat 17 straipsnio 1 dalies reikalavimus ta apimtimi, kuria tabako gaminių reklama buvo pripažinta vieša parfumerijos ir kosmetikos produktų, kurie nebuvo pažymėti ženklu, vaizdiniu (grafiniu) požiūriu tapačiu (panašiu) į tabako gaminiams ženklinti naudotą žymenį „Davidoff“, prekyba. Nepaisant to, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija vis dėlto nustatė, kad buvo padarytas Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies pažeidimas dėl kitų gaminių, t. y. tų, kurie buvo pažymėti ženklu, vaizdiniu (grafiniu) požiūriu tapačiu (panašiu) į tabako gaminiams ženklinti naudotą žymenį „Davidoff“. Dėl šių priežasčių apeliacinis skundas negali būti patenkintas visa apimtimi, t. y. panaikinant visą atsakovo 2008 m. birželio 19 d. sprendimo dalį dėl ekonominių sankcijų taikymo (sprendimo rezoliucinės dalies 1 p.). Teisėjų kolegijos vertinimu, paskirta bauda, pašalinus (nepripažinus) dalį skundžiamuose sprendimuose nurodytų pažeidimų, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, švelnintina iki 5 000 Lt, atitinkamai pakeičiant pirmosios instancijos teismo sprendimą. Likusioje dalyje Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 4 d. sprendimas paliktinas nepakeistu.

108Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija

Nutarė

109pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kristiana“ ir trečiųjų suinteresuotų asmenų Zino Davidoff SA ir Coty Geneva SA apeliacinius skundus patenkinti iš dalies.

110Pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 4 d. sprendimą ir sušvelninti Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 3K08/169 rezoliucinės dalies 1 punktu paskirtą 7 500 Lt baudą iki 5 000 Lt (penkių tūkstančių litų).

111Likusioje dalyje Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

112Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Ugniui Pėdnyčiai,... 4. atsakovo atstovams Gražinai Belian, Laurai Petrauskaitei,... 5. trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovams advokatei Daivai... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 7. Teisėjų kolegija... 8. I.... 9. Pareiškėjas UAB „Kristiana“ (toliau – ir Bendrovė) skundu (t. I, b.l.... 10. Nurodė, kad Nutarimu Bendrovei už Lietuvos Respublikos tabako kontrolės... 11. Atsakovas Tarnyba atsiliepimu į skundą (t. I, b.l. 47 – 54) prašė skundą... 12. Nurodė, kad pareiškėjas Lietuvos Respublikos rinkoje parduoda kosmetines... 13. Tretieji suinteresuoti asmenys Zino davidoff SA ir Coty Geneva SA pateikė... 14. II.... 15. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. gruodžio 4 d. sprendimu (t.... 16. Nurodė, kad Bendrovės internetiniame puslapyje (http://www.kristiana.lt/... 17. III.... 18. Pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą (t. III, b.l. 139 – 147), kuriuo... 19. 1. Teismas visiškai nevertino argumento, jog Tarnyba praleido sankcijos... 20. 2. Teismas neatsižvelgė į argumentą, jog yra daugiau nei 10 21. 3. Nebuvo vertinti argumentai dėl parfumerijos bei kosmetikos prekių ženklų... 22. 4. Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino aplinkybes. Teismas... 23. 5. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadas, kurios nepagrįstos jokia... 24. 6. Pažymi, jog teismo argumentai dėl byloje aptariamo prekių ženklo... 25. 7. Teismo sprendime nenurodyta, kuo remiantis padaryta išvada, jog, žymint... 26. 8. Teismas, priimdamas sprendimą, vadovavosi neleistinais įrodymais,... 27. 9. Teismas pažeidė apelianto nekaltumo prezumpciją, netinkamai paskirstė... 28. 10. Teismas ne tik neatsižvelgė į atsakovo padarytus procesinius pažeidimus... 29. 11. Teismas apribojo pareiškėjo atstovo teises tinkamai susipažinti su bylos... 30. 12. Teismas pažeidė ABTĮ 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą principą, jog... 31. Tretieji suinteresuoti asmenys Zino Davidoff SA ir Coty Geneva SA pateikė... 32. 1. Teismo sprendimas turėtų būti panaikintas ABTĮ 142 straipsnio 2 dalies 5... 33. 2. Nesutinka su teismo išvada, jog Nutarimo dalis, kuria pripažinta, kad... 34. 3. Teigia, jog pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. vasario... 35. 4. Teismo išvada, jog, nagrinėjamu atveju, žymint kosmetikos priemones... 36. 5. Nuoroda į internetinį puslapį ant parfumerijos ir kosmetikos gaminių... 37. 6. Pareiškėjo internetinis puslapis ir žurnale „Cosmopolitan“ esanti... 38. 7. Atsižvelgia į Direktyvos 2003/33/EB preambulės 12 dalį, iki minėtos... 39. 8. Kosmetikos ir parfumerijos ženklai yra kiti nei tabako gaminių ženklai ir... 40. 9. Nurodo, kad Tarnyba Nutarimu įpareigojo Bendrovę nutraukti reklamą ir... 41. 10. Teismui pripažinus, kad bauda skirta teisėtai, Zino Davidoff SA, kaip... 42. 11. Įvertinę Įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 9 punkto nuostatas, pabrėžia,... 43. 12. Nutarimas pažeidžia EB sutarties 23 straipsnyje įtvirtintą laisvo... 44. Atsakovas Tarnyba atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą (t. IV, b.l.... 45. 1. Nesutinka su argumentu, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė... 46. 2. Nesutinka su pareiškėjo argumentais, dėl to, kad pirmosios instancijos... 47. 3. Nurodo, jog, atsižvelgiant į tai, kad Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies, 18... 48. 4. Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, siekdamas pagrįsti savo... 49. 5. Pažymi, jog antstolis V. Milevičius Bendrovės internetinį puslapį... 50. 6. Nurodo, kad pareiškėjo internetinį puslapį tikrino 2008 m. birželio 11... 51. 7. Atsižvelgia į ETT 2000 m. spalio 5 d. sprendimą byloje Nr. C-376/98 ir... 52. 8. Teigia, jog įpareigojimas nutraukti Įstatymo pažeidimą turi būti... 53. Atsakovas atsiliepimu į trečiųjų suinteresuotų asmenų apeliacinį skundą... 54. 1. Nurodo, kad pagal Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 9 dalį... 55. 2. Apeliacinio skundo teiginiai, jog pakuotės, ant kurių pateikiama nuoroda... 56. 3. Nesutinka su teiginiu, jog įmonės, užregistravusios prekių ženklus su... 57. Pareiškėjas atsiliepimu į trečiųjų suinteresuotų asmenų apeliacinį... 58. Teisėjų kolegija... 59. IV.... 60. Apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies.... 61. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Tarnybos 2008 m. birželio 19 d.... 62. Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies pažeidimu Tarnyba... 63. Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalis nustato, kad „Lietuvos... 64. Pažymėtina, kad panašus tabako gaminių reklamos apibrėžimas yra... 65. Lingvistiniu ir sisteminiu teisės aiškinimo metodais analizuojant paminėtas... 66. Šiuo atžvilgiu taip pat primintina, jog, skirtingai nei nurodo tretieji... 67. Vertinant, kokiomis priemonėmis ir būdais gali būti skleidžiama informacija... 68. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija vertina, kad vieša prekyba... 69. Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio 6 dalyje nustatyta, jog... 70. Neginčijama, kad pareiškėjui priklausančioje parduotuvėje buvo viešai... 71. Iš bylos medžiagos matyti, kad „DAVIDOFF“, kaip tarptautinis žodinis... 72. 1993 m. balandžio 27 d. žodinis Lietuvos Respublikos prekių ženklas... 73. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ginčui aktualiu laikotarpiu prekių... 74. Vis dėlto, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos vertinimu,... 75. Kaip matyti iš Tarnybos pateiktų fotonuotraukų (I t., b. l. 62–113), ant... 76. Pastebėtina ir tai, kad byloje nėra paneigta trečiojo suinteresuoto pateikta... 77. Atsižvelgiant į paminėtą, visumą bylos aplinkybių, teisingumo ir... 78. Vis dėlto, nagrinėjamu atveju taip pat buvo nustatyta, kad ant kai kurių... 79. Nagrinėjamos bylos kontekste pastebėtina ir tai, jog, kaip matyti iš bylos... 80. Atsižvelgiant į paminėtą, sutiktina su atsakovo ir pirmosios instancijos... 81. Apibendrinant aukščiau paminėtą, konstatuotina, jog UAB „Kristiana“,... 82. VI.... 83. Ginčijamu nutarimu Tarnyba pareiškėjui UAB „Kristiana“ ekonominę... 84. Analizuojant Tabako kontrolės įstatymo 18 straipsnio nuostatas lingvistiniu... 85. Šiame teismo sprendime jau buvo pažymėta, kad žodinį elementą... 86. Kadangi prekių ženklų, kuriais iš esmės yra paženklinti aptariami... 87. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybės, konstatuotina, jog Tarnyba ir... 88. VII.... 89. Tiek skunduose pirmosios instancijos teismui, tiek apeliaciniuose skunduose... 90. Kadangi šioje nutartyje pažeidžiančiais Tabako kontrolės įstatymo 17... 91. Teisėjų kolegija pažymi, kad Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje (2008... 92. Vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr.... 93. Teisėjų kolegija, įvertinusi nagrinėjamoje byloje nustatytas aplinkybes bei... 94. Atsižvelgdama į išdėstytą, teisėjų kolegija atmeta pareiškėjo ir... 95. VIII.... 96. Ginčydamas Tarnybos ir pirmosios instancijos teismo sprendimus pareiškėjas... 97. Tabako kontrolės įstatymo 27 straipsnio 2 dalis nustato, kad šio Įstatymo... 98. Vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas minėtą įstatymo... 99. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susipažinusi su byloje... 100. Pareiškėjas apeliacinį skundą taip pat grindžia argumentais, kad tiek... 101. Tabako kontrolės įstatymo 27 straipsnio 1 dalis nustato, kad kompetentingų... 102. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2005 m. lapkričio 3 d. nutarime,... 103. Vyriausiasis administracinis teismas taip pat ne kartą yra konstatavęs, kad... 104. Teisėjų kolegijos vertinimu, skirtingai nei teigia pareiškėjas, iš byloje... 105. Teisėjų kolegija, įvertinusi ir kitus pareiškėjo bei trečiųjų... 106. IX.... 107. Apibendrindama aukščiau išdėstytą, Vyriausiojo administracinio teismo... 108. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 109. pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kristiana“ ir trečiųjų... 110. Pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 4 d.... 111. Likusioje dalyje Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 4... 112. Nutartis neskundžiama....