Byla A-143-815-06

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Artūro Drigoto ir Edvardo Sinkevičiaus (kolegijos pirmininkas), sekretoriaujant Loretai Česnavičienei, dalyvaujant pareiškėjui S. V. R., trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos atstovei Rasai Urbonavičiūtei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo

2S. V. R. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2005 m. spalio 10 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo S. V. R. skundą atsakovui Telšių apskrities viršininko administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims VĮ Telšių miškų urėdijai, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai dėl turtinės žalos atlyginimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Pareiškėjas S. V. R. su skundu (b. l. 2 – 3, 68 – 69) kreipėsi į Šiaulių

5apygardos administracinį teismą prašydamas priteisti iš atsakovo Telšių apskrities viršininko administracijos 3 971,06 Lt turtinės žalos atlyginimą ir įpareigoti atsakovą savo lėšomis atkurti žemės sklypų ( - ) buvusią žemės ūkio paskirties padėtį, tinkančią žemdirbystei. Taip pat prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Pareiškėjas nurodė, kad Telšių apskrities viršininko administracijos Žemės

7tvarkymo departamento Plungės rajono žemėtvarkos skyrius 2004 m. gegužės 14 d. jam išdavė leidimą Nr. 4 įveisti mišką jam priklausančiuose 9,20 ha bendro ploto ne miško

8žemės sklypuose ( - ). Siekdamas įveisti mišką šiuose sklypuose atliko pirminius darbus ir patyrė išlaidų. Tačiau su minėtos institucijos 2005 m. gegužės 5 d. raštu Nr. R-339 jam buvo atsiųstas naujas leidimas, kuriuo leidžiama įveisti mišką tik jam priklausančiame sklype ( - ), t. y. tik 3,61 ha plote. Teigė, kad žala atsirado dėl atsakovo kaltės.

9Atsakovas Telšių apskrities viršininko administracija atsiliepime į pareiškėjo

10S. V. R. skundą (b. l. 37 – 38) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

11Atsakovas nurodė, kad leidimas įveisti mišką buvo patikslintas vykdant Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos įpareigojimą, t. y. pareiškėjas patyrė nuostolių ne dėl atsakovo darbuotojų kaltės, todėl negali būti sprendžiamas ir atsakomybės klausimas.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Telšių miškų urėdija atsiliepime į pareiškėjo

13S. V. R. skundą (b. l. 31 – 32) prašė skundą atmesti.

14VĮ Telšių miškų urėdija nurodė, kad pareiškėjo nurodyta žalos suma yra nepagrįsta, nes realiai buvo padaryta 2 326,26 Lt materialinė žala. Pažymėjo, jog urėdijos funkcijos buvo ne priimti sprendimą dėl miško įveisimo, o tik miško želdinimo projektų parengimas.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba atsiliepime į pareiškėjo S. V. R. skundą (b. l. 62 – 63) nurodė, kad pareiškėjo žemės sklypai ( - ) yra Žemaitijos nacionalinio parko apsauginio funkcinio prioriteto zonoje. Šie sklypai patenka į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 399 ,,Dėl Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų arba jų dalių, kuriose yra paukščių apsaugai svarbių teritorijų, sąrašo patvirtinimo ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų ribų nustatymo“ patvirtintą griežlių Crex crex ir jerubių Bonasia bonasia apsaugai svarbią teritoriją. Šiuo nutarimu patvirtinto Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų arba jų dalių, kuriose yra paukščių apsaugai svarbių teritorijų, sąrašo (Sąrašas) 16 punktas numato, kad paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su patvirtintomis Žemaitijos nacionalinio parko ribomis, išskyrus šio parko rekreacinio, žemės ūkio ir kitos (gyvenamosios) paskirties prioriteto funkcines zonas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 276 patvirtintų Bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų (Nuostatai) 2 priedo 13 ir 43 punktai įtvirtina, jog griežlių ir jerubių apsaugai svarbiose teritorijose draudžiama keisti pagrindinę tikslinę žemės paskirtį, 13 punktas taip pat numato draudimą griežlių apsaugai svarbiose teritorijose paversti pievas ir ganyklas ariama žeme, įveisti mišką. Pažymėjo, kad draudimas įveisti mišką minėtuose pareiškėjo sklypuose kyla iš teisės aktų reikalavimų. Teigė, jog kaip materialinė žala galėtų būti vertinama tik 2 326,26 Lt suma.

16Šiaulių apygardos administracinis teismas 2005 m. spalio 10 d. sprendimu

17(b. l. 109 – 113) pareiškėjo S. V. R. skundą patenkino iš dalies. Teismas priteisė pareiškėjui iš atsakovo Telšių apskrities viršininko administracijos 354 Lt už dviejų projektų parengimą, 78,43 Lt už paraiškos pildymą ir dokumentų kopijas, 1 981,93 Lt už dirvos paruošimą 4,94 ha plote, 100 Lt sumokėto žyminio mokesčio, 590 Lt teismo išlaidų (iš viso: 3 104,36 Lt). Kitą skundo dalį atmetė kaip nepagrįstą.

18Teismas nurodė, kad Telšių apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Plungės rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjas 2004 m. gegužės 14 d. išdavė pareiškėjui leidimą Nr. 4 įveisti mišką 9,20 ha bendro ploto ne miško žemės sklypuose ( - ), vadovaudamasis žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-130/D1-144 patvirtintomis Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklėmis (Taisyklės). Leidimo pastaboje nurodyta, kad leidimas įveisti mišką ne miško žemėje negalioja neparengus miško želdinimo projekto. Teismas padarė išvadą, kad toks leidimas 4,94 ha negalėjo būti išduotas, nes Taisyklių 3.1 punkte nurodyta, jog miškus įveisti draudžiama teritorijose, kuriose įveisti miškus draudžiama pagal Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas (Sąlygos), patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (su vėlesniais pakeitimais), ir saugomose teritorijose (Taisyklių 3.4, 7 p.). Pareiškėjo dviems sklypams yra nustatyti specialieji žemės naudojimo apribojimai. Be to, išduodant leidimą nebuvo atsižvelgta, kad dar nebuvo parengta Plungės rajono teritorijos miškų išdėstymo schema, nes ji patvirtinta tik 2005 m. kovo 8 d. Teismas vadovavosi Sąlygų 136.7, 137, 138, 140 punktais. Nurodė, kadangi nebuvo atsižvelgta į dokumentuose nurodytus žemės naudojimo apribojimus, taip pat kad Saugomų teritorijų įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 2 punktas numato, jog Lietuvos Respublikos teritorijoms ar jos dalims gali būti suteikiamas Europos Bendrijos svarbos specialių saugomų teritorijų statusas – paukščių apsaugai svarbios teritorijos, kadangi šio įstatymo paskirtis – nustatyti visuomeninius santykius, susijusius su saugomomis teritorijomis, saugomų teritorijų sistemą, saugomų teritorijų steigimo, apsaugos, tvarkymo ir kontrolės teisinius pagrindus, taip pat reglamentuoja veiklą jose. Atsakovas privalėjo atsižvelgti į išdėstytas aplinkybes ir jas įvertinti, tačiau to nepadarė, todėl turi atlyginti žalą pareiškėjui: 354 Lt už dviejų projektų parengimą, 78,43 Lt už paraiškos pildymą ir dokumentų kopijas,

191 981,93 Lt už dirvos paruošimą 4,94 ha plote, 100 Lt sumokėto žyminio mokesčio, 590 Lt teismo išlaidų (iš viso: 3 104,36 Lt). Teismas pažymėjo, kad negautos pajamos 1 556,70 Lt negali būti priteistos, nes turtinė žala atsirado ir dėl pareiškėjo neatidumo. Žinodamas apie 4,94 ha žemės sklypams nustatytus specialiuosius žemės naudojimo apribojimus, pareiškėjas pateikė prašymą ir dokumentus tiek leidimui įveisti mišką ne miško žemės sklype, tiek miško želdinimo projektams, be tam tikrų dokumentų atliko darbus, todėl patyrė turtinę žalą. Pareiškėjo reikalavimas įpareigoti atsakovą savo lėšomis atkurti žemės sklypų buvusią žemės ūkio paskirties padėtį, tinkančią žemdirbystei, taip pat netenkintinas, nes reali turtinė žala, kurią patyrė pareiškėjas, jam yra priteisiama iš atsakovo.

20Pareiškėjas S. V. R. apeliaciniame skunde (b. l. 119 – 123) prašo pakeisti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2005 m. spalio 10 d. sprendimą ir visiškai patenkinti skundą, t. y. priteisti iš atsakovo Telšių apskrities viršininko administracijos 354 Lt už dviejų projektų parengimą, 78,43 Lt už paraiškos pildymą ir dokumentų kopijas, 1 981,93 Lt už dirvos paruošimą 4,94 ha plote, 1 556,70 Lt negautų pajamų, 100 Lt sumokėto žyminio mokesčio, 590 Lt teismo išlaidų (iš viso: 4 661,06 Lt) ir įpareigoti atsakovą savo lėšomis atkurti žemės sklypų ( - ) buvusią žemės ūkio paskirties padėtį, tinkančią žemdirbystei. Taip pat prašo priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

21Pareiškėjas teigia, kad teismas, konstatavęs atsakovo veiklos pažeidimus (neteisėtumą), nepagrįstai nepriteisė negautų pajamų. Teismas nenurodė teisinio pagrindo nepriteisti negautų pajamų. Pažymi, kad leidimus išduodantis specialistas turėtų įvertinti, ar prašymas išduoti leidimą įveisti mišką yra pagrįstas, o paaiškėjus, jog dėl teisės aktų reikalavimų ar nustatytų apribojimų nurodytoje vietoje negalima įveisti miško, pareigūnas neturėtų išduoti leidimo. Pabrėžia, kad jis nėra specialistas, galintis įvertinti, ar leidimas įveisti mišką išduotas pagrįstai, ar ne. Jis pats negalėjo objektyviai įvertinti, ar galima įveisti mišką nurodytuose 4,94 ha žemės. Ši pareiga tenka atsakovui. Kadangi šis tinkamai neįvykdė pareigos, jam buvo padaryta žala. Teigia, kad negautas pajamas (Civilinio kodekso (CK) 6.249 str.) apskaičiavo atsižvelgdamas į paramos sutarties nuostatas. Pareiškėjas nurodo, kad nors teismas konstatavo žalos padarymo faktą ir priteisė 1 981,93 Lt už dirvos paruošimo darbus 4,94 ha plote, tačiau nepagrįstai neįpareigojo atsakovo savo lėšomis sutvarkyti žemės sklypą. Dėl to taip pat didėja ir jo negautos pajamos. Teismas gali įpareigoti skolininką užtikrinti žalos atlyginimą (CK 6.249 str. 3 d.).

22Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Telšių miškų urėdija atsiliepime į pareiškėjo

23S. V. R. apeliacinį skundą (b. l. 137 – 139) nurodo, kad, jo nuomone, teismas, nepriteisdamas pareiškėjui netiesioginių nuostolių, atsižvelgė į CK 6.253 straipsnio 1, 5 dalis arba CK

246.282 straipsnio 1 dalį. Teismas nepagrįstai vertino pareiškėjo tyčią ir neatsargumą, nes jis negalėjo subjektyviai bei objektyviai įvertinti, ar galima įveisti mišką nurodytuose 4,94 ha. Pažymi, jog yra galimi du žemės sklypų buvusios žemės ūkio paskirties padėties, tinkančios žemdirbystei, atkūrimo būdai: tai įpareigojimas, kad žemės sklypų paviršius būtų sutvarkytas panaudojant žemės ūkio techniką, arba žalos įvertinimas (CK 6.249 str. 3 d.).

25Teisėjų kolegija

konstatuoja:

26Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) 15 straipsnio 1 dalies 3 punktą, administraciniai teismai sprendžia bylas dėl turtinės ir neturtinės (moralinės) žalos, padarytos fiziniam asmeniui ar organizacijai neteisėtais valstybės ar vietos savivaldos institucijos, įstaigos, tarnybos (toliau - Institucija) bei jų tarnautojų veiksmais ar neveikimu viešojo administravimo srityje, atlyginimo (CK 485 str.). Nurodytos žalos atlyginimas įstatymo siejamas su jos atsiradimu dėl neteisėtų Institucijos bei jos tarnautojų veiksmų ar neveikimo viešojo administravimo srityje. Tai reiškia, kad žala atlygintina Institucijai (jos pareigūnui) neįvykdžius įstatymuose nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str.). CK 6.271 straipsnis nustato deliktinės atsakomybės atvejį, kai (turtinė) žala atlyginama dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų. Kolegija pažymi, kad deliktinė atsakomybė yra viena iš civilinės atsakomybės rūšių, todėl jai atsirasti yra būtina nustatyti bendrosios civilinės atsakomybės sąlygų visumą, nurodytą CK 6.246 – 6.249 straipsniuose.

27Iš bylos matyti, kad prašomos atlyginti žalos atsiradimą pareiškėjas sieja su (jo manymu, neteisėtai) jam išduotu 2004 m. gegužės 14 d. leidimu įveisti mišką ne miško žemės sklype Nr. 4. Iš šio leidimo matyti, kad jis buvo išduotas vadovaujantis Taisyklių nuostatomis (b. l. 5).

28Kolegija pažymi, kad Taisyklės yra specialus teisės aktas, skirtas nustatyti miško įveisimo ne miško žemėje tvarką ir sąlygas (1 p.). Taisyklėse yra nustatyti leidimo įveisti mišką ne miško žemės sklype išdavimo ar atsisakymo išduoti tokį leidimą pagrindai bei šių veiksmų teisinės pasekmės. Pagal Taisyklių nuostatas, išduotas leidimas įveisti mišką yra teisinis ir tuo pačiu pakankamas pagrindas gavusiam šį leidimą žemės sklypo savininkui atlikti sklypo įveisimo mišku darbus leidime nurodytomis sąlygomis. Išvardintos Taisyklių nuostatos leidžia daryti išvadą, kad išduodamas (ar atsisakydamas išduoti) minėtą leidimą kompetentingas tai padaryti pareigūnas (kompetentinga institucija) privalo patikrinti ir nustatyti visus teisės aktų nustatytus faktorius, sąlygojančius galimybę išduoti (ar neišduoti) tokį leidimą. CK 6.246 straipsnio 1 dalies taikymo požiūriu tai reiškia, kad toks pareigūnas (tokia institucija) privalo elgtis atidžiai ir rūpestingai.

29Iš antro, pareiškėjui 2005 m. gegužės 5 d. išduoto patikslinto, leidimo įveisti mišką ne miško žemės sklype matyti, kad jo išdavimo pagrindais buvo tas pats (2004-05-03) pareiškėjo prašymas bei tų pačių Taisyklių nuostatos (b. l. 6). Iš kartu su pastaruoju leidimu pareiškėjui atsiųsto paaiškinamojo 2005 m. gegužės 5 d. rašto matyti, kad leidimas patikslintas dėl Sąrašo nustatytų (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-04-08 nutarimą Nr. 399), t. y. galiojusių ir pirmojo leidimo išdavimo metu (2004-05-14), draudimų (b. l. 11). Todėl galima daryti išvadą ir konstatuoti, kad CK 6.246 straipsnio 1 dalies taikymo požiūriu išduodama pareiškėjui pirmąjį (2004-05-15) leidimą institucija (Plungės rajono žemėtvarkos skyrius) elgėsi neatidžiai ir nerūpestingai. Tuo pačiu konstatuotinas CK 6.246 straipsnio nustatyto pagrindo atlyginti pareiškėjui dėl šio (2004-05-14) leidimo išdavimo patirtą žalą buvimas.

30Iš bylos taip pat matyti, kad pagal 2005 m. balandžio 13 d. (t. y. pirmojo leidimo galiojimo metu) sudarytos su pareiškėju paramos sutarties 2 straipsnio 3 punktą Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos įsipareigojo kompensuoti pareiškėjui prarastas (pakeitus žemės paskirtį iš žemės ūkio į miško) pajamas. Šių (kompensuojamų) pajamų dydis per 20 metų, skaičiuojant jį 8,55 ha mišku paverstos žemės ūkio paskirties žemės, – 53 865,00 Lt (b. l. 70-81). Byloje neginčijamai yra nustatyta, kad pareiškėjas (galiojant minėtam 2004-05-14 leidimui) įvykdė nurodytos paramos gavimo sąlygas, t. y. įveisė mišką 4,94 ha ploto žemėje, kuri pagal naujai išduotą patikslintą leidimą negali būti paversta mišku. Todėl, apskaičiuojant nurodytos kompensacijos dydį per vienerius metus ir už 4,94 ha, darytina išvada, kad pareiškėjas įgijo teisę į 1 556,70 Lt paramos gavimą pagal nurodytą paramos sutartį. (Pažymėtina, kad nurodytas leidimas buvo pakeistas – patikslintas po metų nuo jo išdavimo). Kolegija pažymi, kad nurodytos paramos gavimas pagal minėtą sutartį yra sąlygojamas įstatymų bei poįstatyminių aktų nepažeidimu (sutarties 3 str. 1.5 p.), todėl galima daryti išvadą, kad pareiškėjas negaus šių lėšų (1 556,70 Lt) dėl naujojo (patikslinto) leidimo nustatytų apribojimų. Tuo pačiu galima daryti išvadą, kad ši suma priskirtina prie CK 6.249 straipsnio numatytų tiesioginių nuostolių, o ne prie negautų pajamų. Kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada apie paties pareiškėjo neatidumą, kaip faktorių, leidžiantį sumažinti atlygintinos žalos dydį (CK 6.282 str. 1 d.), nes pagal Taisyklių 6 punktą pareiškėjo turimų žemės sklypų naudojimo apribojimai, nurodyti nekilnojamo turto registro pažymėjimuose, buvo (turėjo būti) žinomi minėtą

31(2004-05-14) leidimą išdavusiai institucijai ir netapo teisine kliūtimi išduoti šį leidimą. Taigi konstatuotina, kad apelianto pateikti argumentai dėl žalos dydžio yra pagrįsti.

32Kolegija taip pat pažymi, kad apelianto argumentai dėl įpareigojimo atkurti žemės sklypų (4,94 ha plote) buvusią žemės ūkio paskirtį negali būti pripažinti pagrįstais reglamentuojančio žalos atlyginimo būdą CK 6.281 straipsnio taikymo požiūriu, nes atsižvelgdama į bylos aplinkybes kolegija konstatuoja, kad pareiškėjui atlygintina realiai patirta žala nuostolių atlyginimo būdu. Tai reiškia, kad atkūrus pirminę žemės sklypų (4,94 ha plote) padėtį pareiškėjas turės teisę kreiptis dėl patirtų nuostolių atlyginimo papildomai.

33Kaip nurodyta aukščiau, CK 6.271 straipsnis nustato deliktinės atsakomybės atvejį, kai (turtinė) žala atlyginama dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų. Pagal šio straipsnio 1 dalį, žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų (neteisėtų veiksmų), privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. O pagal CK 6. 273 straipsnio 1 dalį, bylose dėl žalos atlyginimo, kai žalą privalo atlyginti valstybė, valstybei atstovauja Vyriausybė arba jos įgaliota institucija. Taigi konstatuotina, kad pareiškėjas bei bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas atsakovu šioje byloje nurodė netinkamą asmenį - Telšių apskrities viršininko administraciją, o ne valstybę. Tačiau atsižvelgdama į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 26 d. nutarimą Nr. 932 tinkamu atsakovu – valstybės atstovu - šioje byloje turėjo būti būtent Telšių apskrities viršininko administracija, kuri nagrinėjant šią bylą turėjo ir realizavo visas atsakovui ABTĮ nustatytas procesines teises, t. y. valstybės, kaip proceso šalies, teisės iš esmės nebuvo pažeistos, o byla iš esmės pirmosios instancijos teismo išspręsta teisingai, kolegija šalina teismo padarytą procesinės teisės normų pažeidimą ne sprendimo panaikinimo, o jo pakeitimo būdu (ABTĮ 142 str. 1 d.).

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsniu 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

35Šiaulių apygardos administracinio teismo 2005 m. spalio 10 d. sprendimą pakeisti padidinat S. V. R. priteisiamą sumą 1 556,70 Lt (vienu tūkstančiu penkiais šimtais penkiasdešimt šešiais Lt ir 70 ct) bei nurodant, kad pirmosios instancijos teismo sprendime nurodytos sumos bei minėti 1 556,70 Lt, iš viso 4 661,06 Lt (keturi tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt vienas Lt ir 6 ct), priteisiama iš valstybės, atstovaujamos Telšių apskrities viršininko administracijos.

36Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. S. V. R. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo... 3. Teisėjų kolegija... 4. Pareiškėjas S. V. R. su skundu (b. l. 2 – 3, 68 – 69) kreipėsi į... 5. apygardos administracinį teismą prašydamas priteisti iš atsakovo Telšių... 6. Pareiškėjas nurodė, kad Telšių apskrities viršininko administracijos... 7. tvarkymo departamento Plungės rajono žemėtvarkos skyrius 2004 m. gegužės... 8. žemės sklypuose ( - ). Siekdamas įveisti mišką šiuose sklypuose atliko... 9. Atsakovas Telšių apskrities viršininko administracija atsiliepime į... 10. S. V. R. skundą (b. l. 37 – 38) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 11. Atsakovas nurodė, kad leidimas įveisti mišką buvo patikslintas vykdant... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Telšių miškų urėdija atsiliepime į... 13. S. V. R. skundą (b. l. 31 – 32) prašė skundą atmesti.... 14. VĮ Telšių miškų urėdija nurodė, kad pareiškėjo nurodyta žalos suma... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba... 16. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2005 m. spalio 10 d. sprendimu... 17. (b. l. 109 – 113) pareiškėjo S. V. R. skundą patenkino iš dalies. Teismas... 18. Teismas nurodė, kad Telšių apskrities viršininko administracijos Žemės... 19. 1 981,93 Lt už dirvos paruošimą 4,94 ha plote, 100 Lt sumokėto žyminio... 20. Pareiškėjas S. V. R. apeliaciniame skunde (b. l. 119 – 123) prašo pakeisti... 21. Pareiškėjas teigia, kad teismas, konstatavęs atsakovo veiklos pažeidimus... 22. Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Telšių miškų urėdija atsiliepime į... 23. S. V. R. apeliacinį skundą (b. l. 137 – 139) nurodo, kad, jo nuomone,... 24. 6.282 straipsnio 1 dalį. Teismas nepagrįstai vertino pareiškėjo tyčią ir... 25. Teisėjų kolegija... 26. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) 15 straipsnio 1 dalies... 27. Iš bylos matyti, kad prašomos atlyginti žalos atsiradimą pareiškėjas... 28. Kolegija pažymi, kad Taisyklės yra specialus teisės aktas, skirtas nustatyti... 29. Iš antro, pareiškėjui 2005 m. gegužės 5 d. išduoto patikslinto, leidimo... 30. Iš bylos taip pat matyti, kad pagal 2005 m. balandžio 13 d. (t. y. pirmojo... 31. (2004-05-14) leidimą išdavusiai institucijai ir netapo teisine kliūtimi... 32. Kolegija taip pat pažymi, kad apelianto argumentai dėl įpareigojimo atkurti... 33. Kaip nurodyta aukščiau, CK 6.271 straipsnis nustato deliktinės atsakomybės... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 35. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2005 m. spalio 10 d. sprendimą... 36. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 37. Nutartis neskundžiama....