Byla B2-3491-485/2010

1Kauno apygardos teismo teisėjas Algirdas Remeika, spręsdamas pareiškėjo G. M. pareiškimo teismui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei UAB „MGS LT“ priėmimo klausimą,

Nustatė

2pareiškėjas pateikė Kauno apygardos teismui pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei UAB „MGS LT“ su priedais, kuriuo prašo iškelti UAB „MGS LT“ restruktūrizavimo bylą, paskirti UAB „MGS LT“ restruktūrizavimo administratoriumi UAB „Verslo administravimo centras“, panaikinti atsakovės sąskaitų Nr. (( - ), ( - ), esančių AB SEB banke, areštą.

3Pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsisakytinas priimti (CPK 137 str. 2 d. 3 p.).

4Pažymėtina, kad nuo 2010 m. spalio 1 d., įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo redakcija (toliau – ĮRĮ). Pareiškėjo pareiškimas teismui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei UAB „MGS LT“ pateiktas 2010 m. spalio 26 d., todėl pareiškimas turi atitikti nustatytus reikalavimus pagal naują ĮRĮ redakciją.

5ĮRĮ 6 str. 4 d. 1 p. nustato, kad prie pareiškimo dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pridedami dokumentai, patvirtinantys, kad įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnio nuostatas. ĮRĮ 4 straipsnio 2 punktas nustato, jog restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė nėra nutraukusi veiklos. Iš vieningos teismų sistemos LITEKO duomenų bei iš paties pareiškėjo pateikto Bylų, nagrinėjamų teismuose, sąrašo matyti, jog visas atsakovės turtas yra areštuotas, tose civilinėse bylose bylose yra nutarta atsakovei ir jos savininkui G. M. priklausantį turtą perduoti kreditoriams. Pažymėtina, kad pareiškėjas nepateikė teismui jokių dokumentų, patvirtinančių, kad UAB „MGS LT“ tęsia veiklą, o teismo turimi duomenys kelia pagrįstų abejonių ar UAB „MGS LT“ atitinka ĮRĮ 4 straipsnio 2 punkto reikalavimus.

6ĮRĮ 6 str. 4 d. 2 p. nustato, kad prie pareiškimo dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pridedami metmenys ir įmonės dalyvių susirinkimo, savininko arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas dėl metmenų patvirtinimo. Pažymėtina, kad iš vieningos teismų sistemos LITEKO duomenų, taip pat iš pareiškėjo G. M. pateikto LR Juridinių asmenų registro išrašo matyti, jog 2010 m. gegužės 20 d. nutartimi Kauno miesto apylinkės teismas nutarė areštuoti G. M. priklausantį turtą bei perduoti jį kreditoriui AB SEB bankui. Pagal šią nutartį buvo areštuotos visos 10 000 vnt. G. M. priklausančios paprastosios vardinės nematerialiosios akcijos. Šie Juridinių asmenų registro duomenys nėra nuginčyti, todėl laikytini teisingais ir pagrįstais. Taigi, kaip matyti iš pareiškėjo pateikto 2007-11-02 Vienintelio visų atsakovės akcijų savininko sprendimo, pareiškėjas G. M. valdė 100 proc. visų bendrovės akcijų. Šiuo pagrindu, pareiškėjas 2010-10-18 Vienintelio akcininko sprendimu nusprendė patvirtinti atsakovės restruktūrizavimo metmenis, pasiūlyti restruktūrizavimo administratorių, kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Teismo nuomone, esant tokiai situacijai, kai Kauno miesto apylinkės teismas yra areštavęs 10 000 vnt. G. M. priklausančias paprastąsias vardines nematerialiąsias akcijas, šiuo atveju laikytina, jog yra apribotos G. M. teisės priimti nutarimus UAB „MGS LT“ vardu, tame tarpe ir sprendimą restruktūrizuoti įmonę. Atsižvelgiant į tokią situaciją, laikytina, jog G. M. priimtas 2010-10-18 Vienintelio akcininko sprendimas prieštarauja 2010 m. gegužės 20 d. Kauno miesto apylinkės teismo nutarčiai, dėl ko restruktūrizavimo byloje nelaikytinas tinkamu ĮRĮ 6 straipsnio 1 dalyje nurodytu sprendimu kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Taip pat pareiškėjas nepateikė teismui duomenų, kad įvykdė ĮRĮ 6 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimus ir raštu pranešė kiekvienam kreditoriui, asmenims, kuriems įmonė yra užtikrinusi savo ar trečiųjų asmenų įsipareigojimų tinkamą vykdymą laidavimu, garantija ar kitomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis, apie sprendimo dėl įmonės restruktūrizavimą priėmimo.

7Be to, pagal naują įstatymo redakciją ĮRĮ 5 str. įtvirtinti reikalavimai kas turi būti nurodyta įmonės restruktūrizavimo plano metmenyse, vienas iš įstatyme nustatytų reikalavimų yra nurodyti laidavimus, garantijas ir kitas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones, kurias įmonė yra suteikusi tretiesiems asmenims (nurodomi tretieji asmenys ir asmenys, suteikę kreditus tretiesiems asmenims: fizinio asmens – vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, juridinio asmens – pavadinimas, kodas, buveinės ir (ar) veiklos vietos adresas; kreditų, suteiktų tretiesiems asmenims, sumos ir laidavimų, garantijų ir kitų prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sumos (ĮRĮ 5 str. 1 d. 4 p.). Metmenis patvirtina įmonės dalyvių susirinkimas (ĮRĮ 5 str. 3 d.), o patvirtinęs metmenis ir pritaręs restruktūrizavimo administratoriaus kandidatūrai, priima sprendimą kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo (ĮRĮ 6 str.1 d.), apie ką ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu praneša kiekvienam kreditoriui, <...> bei nusiunčia metmenis ir įmonės dalyvių susirinkimo sprendimą dėl metmenų patvirtinimo (ĮRĮ 6 str. 2 d. 1 p.). Nagrinėjamu atveju, pareiškėjas, pateikdamas pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei UAB „MGS LT“ kartu su pareiškimu teismui, pateikė UAB „MGS LT“ restruktūrizavimo plano metmenis, kurie yra patvirtinti vienintelio akcininko – pareiškėjo. Iš teismui pateiktų metmenų turinio nustatyta, jog juose nėra nurodyta laidavimai, garantijos ir kitos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, kurias įmonė yra suteikusi tretiesiems asmenims (nurodomi tretieji asmenys ir asmenys, suteikę kreditus tretiesiems asmenims: fizinio asmens – vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, juridinio asmens – pavadinimas, kodas, buveinės ir (ar) veiklos vietos adresas; kreditų, suteiktų tretiesiems asmenims, sumos ir laidavimų, garantijų ir kitų prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sumos). Šis pažeidimas būtų pagrindas priimti nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 str. 5 d. 2 p.). Taigi, nustačius, jog pareiškėjo teismui pateikti UAB „MGS LT“ restruktūrizavimo plano metmenys neatitinka įstatymo reikalavimų, o parengtus naujus (patikslintus) įmonės restruktūrizavimo metmenis, laikantis ĮRĮ nustatytų procedūrų, iš naujo turėtų svarstyti ir patvirtinti įmonės dalyvių susirinkimas, ir pakartotinai priimti sprendimą kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo (ĮRĮ 5 str. 3 d., 6 str. 1 d.) bei vykdyti kitas ĮRĮ numatytas nuostatas, pripažintina, jog, pareiškėjui, prieš kreipiantis į teismą su pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, tinkamai neįvykdžius ĮRĮ 5 str., 6 str. nustatytų reikalavimų, kurie taisytini tik iš naujo atlikus ĮRĮ nustatytas būtinas atlikti išankstines procedūras, kurios turėjo būti atliktos iki kreipimosi į teismą, be to nepateikti aukščiau nurodyti duomenys, vadovaujantis proceso koncentracijos, ekonomiškumo, protingumo ir teisingumo principais, pareiškimą atsisakytina priimti (CPK 137 str. 2 d. 3 p.).

8Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 137 str., ĮRĮ 5 str., 6 str., 7 str, teisėjas,

Nutarė

9

10atsisakyti priimti pareiškėjo UAB „MGS LT“ direktoriaus G. M. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei UAB „MGS LT“.

11Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos skundžiama atskirtuoju skundu Lietuvos Apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai