Byla 2-2800-553/2008
Dėl administratoriaus UAB „LRG farmacija“ bankroto byloje pakeitimo

1Vilniaus apygardos teismo teiseja Aldona Tilindiene, sekretoriaujant Virginijai Varneviciutei, dalyvaujant pareiškejo atstovei adv. Danguolei Bublienei, bankrutuojancios uždarosios akcines bendroves „LRG farmacija“ administratoriaus UAB „Admivita“ igaliotam asmeniui Arvydui Gaubui, kreditoriaus AB SEB banko atstovui igaliotam asmeniui E. K., viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal pareiškejo UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ prašyma del administratoriaus UAB „LRG farmacija“ bankroto byloje pakeitimo,

2n u s t a t e :

3Pareiškejas UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ pateike teismui prašyma del bankroto administratoriaus UAB „Admivita” pakeitimo ex officio UAB „LRG farmacija“ bankroto byloje. Nurode, kad del administratoriaus UAB „Admivita“ pakeitimo i teisma ne karta kreipesi tiek atskiri kreditoriai, tiek kreditoriu susirinkimas (komitetas). Klausimas del bankroto administratoriaus pakeitimo buvo svarstytas ir sprendimai ji pakeisti priimti net trijuose posedžiuose ( 2006 m. vasario 6 d. vykusiame kreditoriu komiteto posedyje, 2006 m. rugsejo 26–28 d. vykusiame kreditoriu susirinkime; 2007 m. birželio 19 d. vykusiame kreditoriu susirinkime). Šiu kreditoriu susirinkimu ir komiteto nutarimu pagrindu kreditoriu susirinkimo pirmininkas teismui pateike prašymus, taciau kai kuriems kreditoriams pateikus skundus del priimtu nutarimu teisetumo, prašymu del administratoriaus pakeitimo nagrinejimas buvo atidetas. Prašymu teismui pakeisti administratoriu ex officio yra siekiama apginti ne tik bankrutuojancios bendroves kreditoriu interesus, bet ir viešaji interesa.

4Pareiškejas prašyma pakeisti administratoriu grinde tokiomis aplinkybemis:

 1. Administratorius nesprendžia BUAB „LRG farmacija“ buvusio vadovo ir valdybos nariu atsakomybes klausimu. Teismas jau dabar yra pripažines kelis sandorius negaliojanciais ir konstataves, kad jie buvo nenaudingi bendrovei ir ju bendroves vadovas tikrai neprivalejo sudaryti. Sudarytais sandoriais vadovas pakenke finansinei bendroves buklei, pažeide kreditoriu interesus, padare bendrovei žalos ir turi atsakyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 2.87 str. 7 d. nustatyta tvarka. Atsakomybe bendroves valdymo organams keltina ir už bendroves turto netinkama saugojima. Kreditoriu komitetas dar 2006 m. rugpjucio 25 d. posedyje ipareigojo bankroto administratoriu spresti del bendroves organu atsakomybes ir žalos, atsiradusios del ju neteisetais veiksmais ir nenaudingais sandoriais padarytu bendrovei nuostoliu, atlyginimo. Pavedimas buvo pakartotas 2007 m. gegužes 24 d. ir 2007 m. lapkricio 20 d. komiteto posedžiuose. Kreditoriaus iniciatyva buvo kreiptasi i prokuratura ir šiuo metu buvusiam UAB „LRG farmacija“ vadovui D. B. pateikti kaltinimai del pasikesinimo apgaule igyti dideles vertes turto.
 2. Nemažina BUAB „LRG farmacija“ išlaidu, neukiškai administruoja bendroves turta.
2007 m. kovo 19 d. kreditoriu komitete ir 2007 m. kovo 22 d. kreditoriu susirinkime administratorius buvo ipareigotas išsiaiškinti galimybes gauti finansine pagalba utilizuojant vaistus ir kreiptis i reikiamas institucijas, istaigas, organizacijas, iskaitant VšI „Lietuvos verslo paramos agentura“. Kadangi BUAB „LRG farmacija“ turi pasibaigusio galiojimo ir sugedusiu vaistu ir vaistiniu medžiagu, kreditoriai siekia, kad ju utilizavimui butu išnaudotos visos valstybes finansines pagalbos formos. Bankroto administratorius jau beveik metus delsia ir nesirupina tokios finansines pagalbos gavimu, netinkamai rupinasi bendroves turto apsauga ir neatlieka butinu bankroto proceso darbu, tuo pažeisdamas Lietuvos Respublikos imoniu bankroto istatymo (toliau – IBI) 11 str. 3 d. 4 ir 14 p. Administratorius neivykde ir kreditoriu pavedimo suderinti sutarties salygas del BUAB „LRG farmacija“ vaistu utilizavimo su UAB „Korys“, nors kreditoriai pavede administratoriui beveik prieš metus tai padaryti.
 1. Administratorius bandydamas parduoti vaistus, nesirupino kreditoriu interesu apsauga.
Kreditoriai 2006 m. sausio 26 d. , 2006 m. balandžio 27 d., 2008 m. rugpjucio 26 d. kreditoriu susirinkimuose pareiške nuogastavimus del netinkamai laikytu vaistu realizavimo: tiek del patiems kreditoriams galimai kilsiancios atsakomybes, tiek del galimos žalos vartotojams. Nepaisant daugumos kreditoriu nuomones, bankroto administratorius savavališkai kreipesi i teisma del leidimo parduoti vaistus. Teismas 2006 m. lapkricio 23 d. nutartimi ši administratoraius prašyma atmete. Bankroto administratorius per trejus metus nesugebant atlikti vaistu inventorizacijos, kreditoriai 2006 m. liepos 11 d. komiteto posedyje nusprende atlikti patikrinima. 2007 m. kovo 19 d. kreditoriu susirinkime taip pat buvo keliamas klausimas del vaistu ir vaistiniu medžiagu realizavimo galimybes.
 1. Administratorius negincija kreditoriu nurodytu itartinu sandoriu su AB SEB banku. Kreditoriams abejojant bendroves sandoriu su SEB banku naudingumu bankrutuojanciai imonei, bankroto administratorius 2006 m. vasario 6 d., 2006 m. liepos 11 d., 2006 m. rugpjucio 25 d., 2007 m. gegužes 24 d. kreditoriu komiteto posedžiuose buvo ipareigotas aiškintis del šiu sandoriu teisetumo, taciau šio kreditoriu pavedimo neivykde.
 2. Administratorius nesiima gincyti savo iniciatyva kitu itartinu sandoriu.
Administratorius savo iniciatyva nesikreipe nei del galimai suklastoto ir akivaizdžiai nenaudingo bendrovei sandorio su Aerodale properties limited nugincijimo, nei del bankrutuojancios bendroves vadovu galimu nusiklastamu veiksmu, jeigu teismo butu konstatuota, kad toks sandoris buvo sudarytas. I teisma del laidavimo sandorio su Aerodale properties limited nugincijimo buvo kreiptasi beveik po puses metu, kreditoriams suformulavus toki pavedima 2006 m. lapkricio 21 d. kreditoriu komiteto susirinkime. Be to, administratorius net negincijo Vilniaus apygardos teismo nutarties, kuria likviduota Aerodale properties limited itraukta i kreditoriu saraša ir kuri apeliacine tvarka yra panaikinta.
 1. Pateikia neteisinga informacija bendroves kreditoriams del BUAB „LRG farmacija“ priklausanciu vaistu realizavimo galimybiu ir valstybiniu instituciju pozicijos šiuo klausimu.
Bankroto administratorius dar 2006 m. vasario 6 d. buvo ipareigotas kreiptis i atitinkamas valstybes institucijas del nustatymo, ar vaistai ir vaistines medžiagos tinkami realizavimui bei ju realizavimo tvarkos. Šis pavedimas buvo pakartotas ne karta, taciau bankroto administratorius nepateikdavo jokios informacijos ir apskritai neige reikalinguma kreiptis i Valstybine vaistu kontroles tarnyba (toliau – VVKT). Ne karta administratorius teige, kad vaistu realizacija vykdys pagal Imoniu bankroto istatyma ir teismo leidimu, net jei iš VVKT bus gautas neigiamas atsakymas del galimybes realizuoti (2007-03-19 kreditoriu komiteto posedis). Administratoriaus nuomone, kreiptis i atitinkamas institucijas butu netikslinga ir nuostolinga (2006-05-23 administratoriaus raštas). 2006 m. vasario 6 d., 2006 m. balandžio 27 d., 2006 m. rugsejo 26-28 d. , 2007 m. kovo 19 d., 2007 m. kovo 22 d., 2007 m. spalio 19 d. kreditoriu ir kreditoriu komiteto susirinkimuose pavesta administratoriui kreiptis i atitinkamas valstybes institucijas del vaistu ar vaistiniu medžiagu tinkamumo realizuoti nustatymo bei ju realizavimo tvarkos. Kaip veliau paaiškejo, bankroto administratorius dar 2006 m. birželio 27 d. buvo gaves VVKT atsakyma, jog BUAB „LRG farmacija“ vaistu realizacija yra negalima, taciau kreditoriams ir toliau tvirtino, jog jokios oficialios VVKT nuomones jis nera gaves (2007 m. spalio 19 d. kreditoriu komiteto posedis).
 1. Bankroto administratorius neteisetai sušauke pakartotini kreditoriu susirinkima.
Bankroto administratorius 2007 m. balandžio 18 d. sušauke pakartotini kreditoriu susirinkima, kuriame sprende klausimus, del kuriu, neva, nebuvo priimti nutarimai 2007 m. kovo 22 d. kreditoriu susirinkime. Šiame susirinkime bankroto administratorius neteisetai prisieme sau ir keliems atsovaujamiems kreditoriams naudingus sprendimus. Tiek Vilniaus apygardos teismas, tiek Lietuvos apeliacinis teismas, 2008 m. vasario 5 d. nutartimi palikes galioti Vilniaus apygardos teismo sprendima, pripažino 2007 m. balandžio 18 d. sušaukta pakartotini kreditoriu susirinkima neteisetu ir panaikino visus priimtus nutarimus.
 1. Nedalyvauja kreditoriu komiteto posedžiuose.
Iš vienuolikos nuo bankroto bylos iškelimo dienos (2005 m. balandžio 15 d.) vykusiu kreditoriu komiteto posedžiu, bankroto administratorius dalyvavo tik trijuose: 2006 m. rugpjucio 25 d., 2007 m. kovo 19 d. ir 2007 m. spalio 19 d. Kreditoriai nuolat kviecia administratoriu i šaukiamus komiteto posedžius, prašydami pateikti administravimo ataskaitas, taciau bankroto administratoriaus demesio ir rupestingumo nesulaukia. Kreditoriu komiteto posedžiuose formuluojami pavedimai administratoriui nevykdomi.
 1. Administratorius šališkai atstovauja tam tikru keliu, o ne visu kreditoriu interesus.
Bankroto administratorius neatlieka ir kitu kreditoriu pavedimu, šališkai atstovauja tam tikru keliu, o ne visu kreditoriu interesus. Visi kreditoriniai reikalavimai sudaro 24 490 896,82 litus. Buves bendroves vadovas D. B., turintis 4 125,74 litu kreditorini reikalavima, gali nugincyti daugumos kreditoriu sprendimus, bylu nagrinejimas užtrunka, vilkinama visa bankroto eiga. Administratorius nuolat atstovauja šiu kreditoriu interesus: D. B., AB SEB banko, BUAB „Asotra“, UAB „Abigus“, UAB „Limedika“, A. B., R. R., MM Pharma LLC. Visi administratoriaus veiksmai nukreipti apsaugoti AB SEB banko interesus, taip pat D. B., kuris pasiule bankroto administratoriaus kandidatura, interesus. Bankroto administratoriaus šališkuma konstatvo Vilniaus apygardos teismas 2006 m. gruodžio 12 d. nutartimi.
 1. Bankroto administratoriaus ataskaitos formalios, jis nevykdo istatyme nustatytu pareigu, apskritai netinkamai administruoja imone.
Kreditoriai ne karta yra konstatave, kad bankroto administratorius nevykdo kreditoriu susirinkimu nutarimu (2006 m. liepos 11 d. , 2006 m. rugpjucio 25 d., 2007 m. kovo 22 d. kreditoriu komiteto ir kreditoriu susirinkimo posedžiuose). Kreditoriams nesuteikiama galimybe susipažinti su vykdomais ar atliktais veiksmais (2006 m. balandžio 27 d. kreditoriu susirinkimo protokolas), administratorius neteikia kreditoriams informacijos (2007 m. lapkricio 8 d. kreditoriu komiteto posedis), bei nuolat suserga teismo posedžiu diena ar diena prieš ir nepasirupina atstovavimu, kas leidžia daryti išvada, kad sveikatos bukle trukdo tinkamai atlikti administravimo funkcijas (2008 m. gegužes 30 d. Vilniaus apygardos teismo nutartis).
 1. Bankroto administratorius mano baiges bendroves administravima.
Kreditoriai pavede bankroto administratoriui kreiptis i teisma del termino pratesimo pripažinti bendrove bankrutavusia ir likviduojama del bankroto (2006 m. rugsejo 26-28 d. kreditoriu susirinkimas). Nors kreditoriai 2007 m. kovo 22 d. susirinkime nepritare bankroto administratorius planuojamam kreipimuisi i teisma del bendroves pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama del bankroto, jis, nepaisant to, vis tiek kreipesi i teisma neteisetai sušaukto kreditoriu susirinkimo nutarimo pagrindu. Bankroto administratorius nesiima veiksmu del bendroves turto gausinimo, o siekia greiciau pripažinti bendrove bankrutavusia. Pareiškejas nurodo, kad kreditoriai svarste daug administratoriu kandidaturu, bet paskutiniu sprendimu buvo nutarta teismui siulyti UAB „Jupoga‘ ir UAB „Avere“ kandidaturas, kurioms pritare ir Valstybine mokesciu inspekcija.

5Bankroto administratoriaus igaliotas asmuo Arvydas Gaubas nesutiko su prašymu del BUAB „LRG farmacija“ bankroto administratoriaus pakeitimo. Nurode, kad bankroto administratorius nesprendžia buvusio bendroves vadovo atsakomybes klausimo. Kadangi 2006 m. vasario 24 d. nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemones, ivykdyti tam tikrus kreditoriu pavedimus yra nerealu. Visi sandoriai su AB SEB banku yra užbaigti, tai patvirtina 2006 m. rugsejo 6 d. kreditoriu susirinkime pateikta ataskaita. Ataskaitos buvo teikiamos pastoviai, per paskutini pusmeti administratoriaus igaliotas asmuo kreipesi i Valstybine vaistu kontroles tarnyba, LR Aplinkos ministerija, LR Ukio ministerija. Inicijuotos bylos del pinigu išieškojimo ir priteisimo, administratorius dalyvauja teismo posedžiuose. Buvo kreiptasi i valsybines institucijas del vaistu utilizavimo. Vaistu atsargos ikeistos AB SEB bankui. Surengtos varžytines neivyko del aukštu vaistu kainu, perduoti vaistus labdarai nesutiko AB SEB bankas. Turimu vaistu kiekis keiciasi atsižvelgiant ju galiojimo terminus, galimu realizuoti vaistu yra už 100 000 Lt. Iš viso vaistu buvo už 1,7 milijona Lt, pasibaigus daliai ju galiojimo terminui, po inventorizacijos vaistu suskaiciuota už 1,6 milijona Lt. Del vaistu realizavimo buvo kreiptasi i teisma, taciau teismo sudaryta galimybe juos realizuoti realiai nepasinaudota. Kad parduoti likusius vaistus nieko nera padares, juos tik inventorizavo. Nors turi sveikatos problemu, realiai gali vykdyti toliau administravimo funkcijas.

6Kreditoriaus AB SEB banko atstovas E. K. praše netenkinti pareiškejo prašymo del BUAB „LRG farmacija“ bankroto administratoriaus pakeitimo. Nurode, kad toks prašymas gali buti pareikštas teisme tik nusprendus BUAB „LRG farmacija“ kreditoriu daugumai. Visi kreditoriu sprendimai, taip pat ir 2007-06-19 kredito susirinkimo nutarimas, kuriuo remiasi pareiškejas, yra gincijami. 2006 m. vasario 24 d. nutartimi uždrausta vykdyti pirmojo kreditoriu susirinkimo sprendimus. Naujai išrinktam kreditoriu komitetui apribotos teises. Anksciau svarstytos visai kitos administratoriu kandidaturos. Pakeitus bankroto administratoriu, bankroto procedura dar labiau užsites, nes yra didelis kiekis vaistu, kuriuos reike suskaiciuoti ir perduoti kitam administratoriui, naujasis administratorius privales perimti ir visas bylas. Ataskaitas administratorius pateike, pavedimai jam gali buti formuojami tik kreditoriu komiteto, o ne kreditoriu susirinkimo. Likusiu už 100 000 Lt vaistu nepatekimas i rinka yra naudingas pareiškejui.

7Prašymas tenkintinas.

8Byloje esanciais rašytiniais irodymais nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2005-04-15 nutartimi iškele UAB „LRG farmacija“ bankroto byla ir bankrutuojancios UAB „LRG farmacija“ administratoriumi paskyre UAB „Admivita“, igaliotas asmuo Arvydas Gaubas (t. 1, b. l. 100-101).

9Bylos medžiaga patvirtina, kad bankroto administratoriaus problema buvo keliama nuo pat bankroto bylos iškelimo (t. 1, b. l. 112-114, 122-124, 133-135), šis klausimas kreditoriu komiteto posedyje buvo svarstytas jau 2006-02-06 ir buvo nutarta kreiptis i teisma del administratoriaus pakeitimo (t. 3. B. l. 61-71), atitinkamo turinio prašymas teismui pateiktas 2006-02-20 (t. 3, b. l. 142-146), 2006-09-26 vykusiame bankrutuojancios UAB „LRG farmacija“ kreditoriu susirinkime taip pat buvo nutarta kreiptis del administratoriaus pakeitimo (t. 9, b. l. 39). Kreditorius AB SEB Vilniaus bankas apskunde pastaraji kreditoriu susirinkimo nutarima, taciau 2008-02-07 nutartimi Vilniaus apygardos teismas skunda atmete (t. 9, b. l. 140-143), o apeliacines instancijos teismas 2008-05-12 nutartimi pirmosios instancijos teismo nutarti paliko nepakeista (t. 9, b. l. 187-191). Galiausiai kreiptis i teisma del administratoriaus pakeitimo buvo nutarta 2007-06-19 vykusiame kreditoriu susirinkime (t. 10, b. l. 86-87). Vilniaus apygardos teismas, išnagrinejes pareiškejo D. B. skunda del 2007-06-19 kreditoriu susirinkimo nutarimu, 2008-02-25 nutartimi skunda atmete, nutartis isiteisejusi (t. 13, b. l. 22-25). 2007-07-11 bankrutuojancios UAB „LRG farmacija“ kreditoriu susirinkimo pirmininkas UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ teismui pateike prašyma del bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ pakeitimo (t. 10, b. l. 85).

10Imoniu bankroto istatymo 11 straipsnio 8 dalis nustato, kad administratoriu atstatydinti iš pareigu gali tiktai teismas, o administratoriaus atstatydinimo klausima kelti turi teise kreditoriu susirinkimas (komitetas), pats administratorius ir teismas (Imoniu bankroto istatymo 23 straipsnio 13 punktas). Vertinant išdestytas aplinkybes, darytina išvada, kad bankroto administratoriaus atstatydinimo klausimo iniciavimas yra teisetas. Todel, sprendžiant pareiškejo prašymo pagristuma, nagrinetinos šio prašymo faktini pagrinda sudarancios aplinkybes ir aplinkybes, kurios teismo nuomone gali buti reikšmingos, vertinant bankroto administratoriaus atstatydinimo butinuma.

11Imoniu bankroto istatymas nedetalizuoja salygu, sudaranciu pagrinda atstatydinti paskirta bankroto administratoriu, suponuodamas pareiga teismui ši klausima išspresti, vertinant, ar paskirtas administratorius tinkamai vykdo istatymo nustatytas pareigas: ar tinkamai valdo ir naudoja bankrutuojancios imones turta, ar užtikrina bankrutuojancios imones turto apsauga, ar tinkamai gina visu kreditoriu ir bankrutuojancios imones interesus, organizuoja bei vykdo visus butinus bankroto proceduros darbus. Atsižvelgiant i tai, kad Imoniu bankroto istatymo 11 straipsnio 5 dalis nustato, jog bankrutuojancios imones administratoriu ir kreditorius sieja pavedimo santykiai, analizuotinas ir administratoriaus veiklos atitikimas Civilinio kodekso 6.760 straipsnio nuostatoms.

12Pareiškejas, siekdamas administratoriaus atstatydinimo, nurode, kad administratorius nesprendžia bankrutuojancios bendroves vadovo ir valdybos nariu atsakomybes klausimu, nors teismu sprendimais yra konstatuotos aplinkybes, jog bendroves valdymo organai veike nesažiningai ir sudare bendrovei nenaudingus sandorius. Byloje esantys rašytiniai irodymai patvirtina, kad buvo aptarinejamos aplinkybes ir del atsakomybes už netinkama vaistu saugojima (t. 7. B. l. 167) ir tuomet pats bankroto administratoriaus igaliotas asmuo pripažino, kad už netinkama vaistu saugojima yra atsakingas imones vadovas. Šiuos klausimus svarstant 2006-08-25 kreditoriu komiteto posedyje, administratoriaus igaliotas asmuo A. Gaubas paaiškino, kad tokiu veiksmu nesieme, nes nebuvo gautas atitinkamas AB SEB Vilniaus banko prašymas (t. 7., b. l. 167), o nagrinejant administratoriaus atstatydinimo klausima teismo posedyje administratoriaus igaliotas asmuo paaiškino, kad bankrutuojancios imones vadovu atsakomybes klausimu sprendimas neieina i imones bankroto administratoriaus funkcijas. Teismo vertinimu, tokia administratoriaus pozicija nera pagrista, nes Civilinio kodekso 2.87 straipsnio nuostatos suteikia teise reikalauti imones vadovu atsakomybes ir tokios teises realizavimo iniciatyva suteikta imones bankroto administratoriui. To paties susirinkimo metu buvo svarstomas klausimas del turto perleidimo AB SEB Vilniaus bankui sandorio gincijimo ir administratoriaus igaliotas asmuo savo neveikima grinde tuo, kad negautas atitinkamas pavedimas (ipareigojimai bankroto administratoriui del sandoriu su AB SEB Vilniaus banku gincijimo buvo priimti 2006-01-06, 2006-07-11, 2006-08-25 ir 2007-05-24 kreditoriu komiteto posedžiuose). Šios aplinkybes taip pat sudaro pagrinda abejoti administratoriaus pareigingumu, vertinat tai, jog atitinkamas pareigas administratorius privalo atlikti pagal jam istatymo priskirtas funkcijas. Iš nurodyto posedžio protokolo taip pat akivaizdu, kad bankroto administratoriaus igaliotas asmuo, atsakydamas i pateiktus klausimus, patvirtino, kad bankrutuojancios imones turtas – vaistai nera tinkamai saugomi, kad apie juos administratorius neturi išsamios informacijos. Kreditoriai klausima del bendroves vadovo ir valdybos atsakomybes kele ir 2007-05-24 ir 2007-11-20 komiteto posedžiuose (t. 11, b. l. 137-144, t. 12, b. l. 15-46), taciau bankroto administratorius tokiu pavedimu neivykde ir nepateike jokio argumentuoto paaiškino del atitinkamo neveikimo. Jokiu argumentuotu paaiškinimu šiuo klausimu jis nepateike ir teismui pareiškimo nagrinejimo metu.

13Pareiškejas, kaip paskirto bankroto administratoriaus veiklos trukuma, nurode tai, jog jis nemažina bankrutuojancios UAB „LRG farmacija“ išlaidu, neukiškai administruoja bendroves turta – beveik metus laiko delse ir nesikreipe del galimos valstybes finansines pagalbos vaistu utilizavimui, nederino vaistu utilizavimo salygu su UAB „Korys“ (t. 11, b. l. 54-80, 82-136). Taciau bankroto administratoriaus igaliotas asmuo A. Gaubas nepateike jokiu argumentu, kodel toki ilga laiko tarpa nebuvo vykdomi nurodyti veiksmai, i teismo klausimus apie atliktus veiksmus nurodydamas, kad del vaistu utilizavimo jis kreipesi pastaraji pusmeti.

14Kaip bankroto administratoriaus veiklos trukumai nurodoma ir tai, jog šis asmuo neužtikrino vaistu saugojimo tinkamu salygu, neužtikrino kreditoriu interesu apsaugos, bandydamas parduoti vaistus – neturedamas kreditoriu pritarimo, kreipesi i teisma (2006-11-23 nutartimi administratoriaus prašymas atmestas (t. 10, b. l. 1-12)), nesieme veiksmu suinventorizuoti vaistus, todel kreditoriai patys eme organizuoti patikrinima. Bankroto administratoriaus igaliotas asmuo šiais klausimais nepateike jokiu paaiškinimu, kaip ir paaiškinimo, kodel negincija bendroves sandorio su Aerodale properties limited.

15Taip pat pareiškejas nurode, kad bankroto administratoriaus igaliotas asmuo teikia kreditoriams neteisinga informacija, neteikia jokios informacijos, neteisetai 2007-04-18 sušauke kreditoriu susirinkima, kuriame neteisetai prieme sau ir keliems kreditoriams palankius sprendimus. Atsižvelgiant i tai, kad šio susirinkimo sušaukimas ir jame priimti sprendimai panaikinti, 2008-02-04 Lietuvos apeliaciniam teismui palikus galioti Vilniaus apygardos teismo sprendima (t. 13, b. l. 13-21), yra pagrindas vertinti, kad dalies kreditoriu interesai esamam bankroto administratoriui turi prioriteta. Butent i tokio pobudžio aplinkybes akcentuojasi pareiškejas, išvardindamas eile kreditoriu (ju tarpe D. B., AB SEB bankas, BUAB „Asotra“ ir kt.), kuriuos tenkina esamo bankroto administratoriaus veiksmai.

16Bankroto administratoriaus igaliotas asmuo neatsikirto ir i pareiškime išdestytas aplinkybes del teikiamu ataskaitu formalumo, del skuboto kreipimosi i teisma del bendroves pripažinimo bankrutavusia ir likviduota del bankroto, apsiribodamas paaiškinimu, kad nuo pat bankroto pradžios dalis kreditoriu buvo priešiškai nusiteike, todel visu veiksmu atlikimas esa buvo apsunkintas, o pritaikytos laikinosios apsaugos priemones užkirto kelia vykdyti kreditoriu susirinkimo ir kreditoriu komiteto nutarimus.

17Byloje esantys rašytiniai irodymai patvirtina, kad 2006-02-13 nutartimi Vilniaus apygardos teismas, tenkindamas kreditoriu AB SEB Vilniaus bankas, D. B., A. B. ir R. R. prašyma del laikinuju apsaugos priemoniu, uždraude BUAB „LRG farmacija“ kreditoriams, kreditoriu komitetui ir bankroto administratoriui vykdyti visus 2006-01-26 priimtus kreditoriu susirinkimo nutarimus (t. 3, b. l. 123-124), o 2006-02-24 nutartimi – uždraude vykdyti ir bankrutuojancios UAB „LRG farmacija“ kreditoriu komiteto 2006-02-06 priimtus nutarimus (t. 3, b. l. 195-196). Butent šiomis aplinkybemis i pareiškejo išdestytus motyvus apie administratoriaus neveikima atsikirtinejo bankroto administratoriaus igaliotas asmuo Arvydas Gaubas. Taciau teismas vertina, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemones administratoriui, vykdanciam savo pareigas, nepriklausomai nuo kreditoriu ipareigojimu, neatima galimybes atlikti veiksmus, kurie butini ir naudingi visiems kreditoriams ir tokiu budu patvirtinti, kad jis siekia užtikrinti visu kreditoriu interesu pusiausvyra. Vertintina ta aplinkybe, kad kreditoriu susirinkimas ar kreditoriu komiteto susirinkimas, dauguma balsu priemes viena ar kita sprendima del ipareigojimu administratoriui, neabejotinai išreiške didesnes dalies kreditoriu valia, o laikinosios apsaugos priemones buvo pritaikytos atitinkama prašyma pareiškus tik keletui kreditoriu, kuriu interesus kaip taisykle tenkina paskirtojo administratoriaus veiksmai.

18Teismo nuomone, išdestytu aplinkybiu analize sudaro pakankama pagrinda ivertinti bankroto administratoriaus nušalinimo pagristuma, nes jos akivaizdžiai atskleidžia paskirtojo bankroto administratoriaus nepakankama gebejima išlaikyti jam suteikta pasitikejima, užtikrinti visu kreditoriu interesu pusiausvyra bei bankroto proceduru vykdymo sklanduma ir skaidruma. Nors bankroto administratoriui buvo sudarytos visos procesines galimybes pateikti paaiškinimus del jam pareiškejo išdestytu pretenziju, bankroto administratoriaus igaliotas asmuo nepasinaudojo tokiomis teisemis nei Vilniaus apygardos teismui pirma karta nagrinejant administratoriaus atstatydinimo klausima, nei veliau, apeliacines instancijos teismui gražinus ši klausima nagrineti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Tokiu budu konstatuotina, kad bankroto administratorius UAB „Admivita“ neišdeste visu aplinkybiu, galejusiu sudaryti jo atsikirtimu pagrinda, ir nepateike tokias aplinkybes pagrindžianciu irodymu (CPK 178 str.).

19Bankroto administratoriaus paskyrimas bankroto byloje nera savitikslis, šiam subjektui istatymas, suteikdamas ypatinga statusa, paveda ir ypatingas funkcijas, kurias administratorius privalo vykdyti nepažeisdamas fiduciarines pareigos. Todel, ivertinus visas nustatytas aplinkybes, sudarancias pagrinda abejoti paskirto administratoriaus vykdomu bankroto proceduru skaidrumu, tinkamumu ir efektyvumu, siekiant užtikrinti tinkama visu kreditoriu bei pacios imones teisetu interesu apsauga, bankroto proceduru vykdymo sklanduma, skaidruma bei viešo intereso apsauga, bankrutuojancios UAB „LRG farmacija“ administratorius UAB „Admivita“ atstatydintinas (CK 1.5 str. 4 d., Imoniu bankroto istatymo 11 str. 8 d.).

20Pareiškejas praše teismo bankrutuojancios UAB „LRG farmacija“ administratoriumi skirti UAB „Jupoga“ arba UAB „AVERE“. Byloje esantys rašytiniai irodymai patvirtina, kad abi nurodytos bendroves išreiške sutikima del imoniu bankroto administravimo paslaugu teikimo ir pateike irodymus, patvirtinancius ju teise teikti imoniu bankroto administravimo paslaugas (t. 11, b. l. 234-239).

21Duomenu, kad administratoriaus kandidatura prieštarautu imperatyvioms LR imoniu bankroto istatymo 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi. Imoniu bankroto valdymo departamentas prie Ukio ministerijos pateike teismui pranešima, kad UAB „Jupoga“ ir UAB „AVERE“, pretenduojancios administruoti bankrutuojancia UAB „LRG farmacija“, atitinka teises aktu reikalavimus, tokiu budu išreikšdamas pritarima abiems siulomiems kandidatams (t. 12, b. l. 113).

22Atsižvelgiant i išdestytas aplinkybes ir i tai, kad proceso nagrinejime dalyvaves kreditoriaus AB SEB banko atstovas pareiške prašyma, administratoriaus pakeitimo atveju, imones administratoriumi skirti UAB „AVERE“, vertintina, kad butent pastarosios bendroves paskyrimas bankrutuojancios imones administratoriumi atitiktu didesnes dalies kreditoriu valia ir užtikrintu skirtingus interesus turinciu kreditoriu interesu pusiausvyra bei bankroto proceso ekonomiškuma. Todel bankrutuojancios UAB „LRG farmacija“ administratoriumi skirtina UAB „AVERE“.

23Vadovaujantis Imoniu bankroto istatymo 11 straipsnio 9 dalimi, nustatytinas 15 dienu terminas UAB „Admivita“ perduoti UAB „AVERE“ bankrutuojancios UAB „LRG farmacija“ turta pagal balansa, sudaryta atstatydinimo iš pareigu dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Atstatydintam administratoriui išaiškintina, kad be pateisinamos priežasties per nustatyta laika neperdavus imones turto ir dokumentu ar perdavus ne visa turta ir (ar) ne visus dokumentus, atstatydintam administratoriui gali buti paskirta iki 10 tukstanciu litu bauda.

24Vadovaudamasis Imoniu bankroto istatymo 11 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

25Pareiškejo prašyma patenkinti.

26Atstatydinti bankrutuojancios UAB „LRG farmacija“ administratoriu UAB „Admivita“.

27Bankrutuojancios UAB „LRG farmacija“ administratoriumi paskirti UAB „AVERE“.

28Ipareigoti UAB „Admivita“ per 15 dienu nuo nutarties isiteisejimo dienos perduoti UAB „AVERE“ bankrutuojancios UAB „LRG farmacija“ turta pagal finansine atskaitomybe, sudaryta atstatydinimo iš pareigu duomenimis, ir visus dokumentus.

29Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali buti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skunda paduodant per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teiseja Aldona Tilindiene, sekretoriaujant... 2. n u s t a t e :... 3. Pareiškejas UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ pateike teismui prašyma del... 4. Pareiškejas prašyma pakeisti administratoriu grinde tokiomis... 5. Bankroto administratoriaus igaliotas asmuo Arvydas Gaubas nesutiko su prašymu... 6. Kreditoriaus AB SEB banko atstovas E. K. praše netenkinti... 7. Prašymas tenkintinas.... 8. Byloje esanciais rašytiniais irodymais nustatyta, kad Vilniaus apygardos... 9. Bylos medžiaga patvirtina, kad bankroto administratoriaus problema buvo... 10. Imoniu bankroto istatymo 11 straipsnio 8 dalis nustato, kad administratoriu... 11. Imoniu bankroto istatymas nedetalizuoja salygu, sudaranciu pagrinda... 12. Pareiškejas, siekdamas administratoriaus atstatydinimo, nurode, kad... 13. Pareiškejas, kaip paskirto bankroto administratoriaus veiklos trukuma, nurode... 14. Kaip bankroto administratoriaus veiklos trukumai nurodoma ir tai, jog šis... 15. Taip pat pareiškejas nurode, kad bankroto administratoriaus igaliotas asmuo... 16. Bankroto administratoriaus igaliotas asmuo neatsikirto ir i pareiškime... 17. Byloje esantys rašytiniai irodymai patvirtina, kad 2006-02-13 nutartimi... 18. Teismo nuomone, išdestytu aplinkybiu analize sudaro pakankama pagrinda... 19. Bankroto administratoriaus paskyrimas bankroto byloje nera savitikslis, šiam... 20. Pareiškejas praše teismo bankrutuojancios UAB „LRG farmacija“... 21. Duomenu, kad administratoriaus kandidatura prieštarautu imperatyvioms LR... 22. Atsižvelgiant i išdestytas aplinkybes ir i tai, kad proceso nagrinejime... 23. Vadovaujantis Imoniu bankroto istatymo 11 straipsnio 9 dalimi, nustatytinas 15... 24. Vadovaudamasis Imoniu bankroto istatymo 11 straipsniu, Civilinio proceso... 25. Pareiškejo prašyma patenkinti.... 26. Atstatydinti bankrutuojancios UAB „LRG farmacija“ administratoriu UAB... 27. Bankrutuojancios UAB „LRG farmacija“ administratoriumi paskirti UAB... 28. Ipareigoti UAB „Admivita“ per 15 dienu nuo nutarties isiteisejimo dienos... 29. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali buti skundžiama atskiruoju...