Byla Ik-988-505/2013
Dėl reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratęsimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rimanto Giedraičio, Dainos Kukalienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Janinos Vitunskienės,

2sekretoriaujant Ingai Šagamogienei,

3dalyvaujant pareiškėjos UAB „VKK Investicija“ ir UAB „VICUS“ atstovei R. R.,

4suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus atstovei V. S.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „VKK Investicija“ prašymą suinteresuotiems asmenims Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, UAB „VICUS“, UAB „Vakarų baltijos korporacija“ dėl reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratęsimo,

Nustatė

6Pareiškėja skundu kreipėsi į teismą ir prašė teismo pratęsti pareiškėjui Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2012-07-04 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-20-120704-00054 įvykdymo terminą dvylikai mėnesių (b.l. 5-7).

7Pareiškėja skunde nurodė, o jos atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, jog šiais metais yra pradėtos dokumentų derinimo procedūros Nacionalinėje žemės tarnyboje. Pastatą ( - ) , nuosavybės teise valdo pareiškėja ir UAB „VICUS", kurios turtas yra areštuotas AB DNB banko ir kitų kreditorių naudai ir dėl šių areštų Kauno miesto savivaldybėje negalima užbaigti techninio projekto derinimo darbų, gauti statybos leidimo bei tęsti statybos darbų proceso. 2013-04-10 Kauno apygardos teismas išspręs klausimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pastato ( - ), Kaune bendrasavininkei UAB „VICUS" (civ. b. B2- 1399-510/2013) ir teismui iškėlus restruktūrizavimo bylą šio areštuoto turto realizavimas bus sustabdytas, todėl iki restruktūrizavimo proceso pabaigos bus tęsiamos projekto derinimo, statybos leidimo gavimo (statybos įteisinimo) procedūros bei statybos darbai. Tam, kad pabaigti žemės sklypo projektavimo bei savavališkų statybų įteisinimo procedūras bei užtikrinti objekto statybos finansavimą (vienam iš pastato savininkų iškėlus restruktūrizavimo bylą) yra reikalinga pratęsti terminą reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymą. Be to, pareiškėjos atstovė teigia, jog ne ji yra savavališkai pastatytų statinių statytoja, ir tik dėl skubos pareiškėjos atstovai pasirašė Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus surašytus dokumentus. Šiuo metu nei savavališkos statybos aktas, nei reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius nėra panaikinti teismine tvarka.

8Suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepimu į prašymą prašė atmesti prašymą kaip nepagrįstą (b.l.103-106).

9Atsiliepime į prašymą nurodė, jog Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius (toliau- Inspekcija) 2011-11-02 gavo anoniminį pareiškimą dėl galimai savavališkai rekonstruojamo „Kalniečių" prekybos centro. Skyriaus pareigūnai 2013-11-04 atliko faktinių duomenų patikrinimą vietoje (Faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas Nr. FAK-3973) ir nustatė, kad dalis pastato, esančio ( - ), Kaune, unikalus Nr. ( - ) (toliau - Pastatas), fasado vakarinėje pusėje aptaisyta tamsiu stiklu. Inspekcija 2012-04-10 pakartotinai atliko faktinių duomenų patikrinimą vietoje (Faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas Nr. FAK-1025) ir nustatė, kad Pastato fasado vakarinėje pusėje yra pastatytas stiklo ir betono sienų priestatas, kurio plotis - apie 5,90 m, ilgis - apie 22,80 m, aukštis - apie 10,50 m (toliau - Vakarinis priestatas). Taip pat buvo nustatyta, kad Pastato fasado šiaurinėje pusėje iš silikatinių blokelių ir plytų pastatytas priestatas, kurio plotis - apie 3,60 m, ilgis - apie 6,00 m, aukštis - apie 4,30 m (toliau - Šiaurinis priestatas). Abu prieš tai minėti Pastato priestatai pastatyti valstybinės žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame adresu ( - ), Kaune (toliau - Sklypas). Vadovaujantis savavališkos statybos fiksavimo metu galiojusios Statybos įstatymo redakcijos 20 str. 1 d. 2 p., 23 str. 1 d. 2 p., Statytoja Šiaurinio bei Vakarinio priestatų statybai valstybinėje žemėje privalėjo turėti rekonstravimo projektą bei gauti leidimą rekonstruoti statinį. Statytoja Inspekcijos pareigūnams statybą leidžiančio dokumento Šiaurinio bei Vakarinio priestatų statybai nepateikė. Atsižvelgiant į tai, Statytojai už Šiaurinio bei Vakarinio priestatų savavališką statybą, buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-20-120702-00054, o Reikalavimu Nr. REI-20-120704-00054 pareikalauta ne vėliau kaip iki 2013-01-07 savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius - nugriauti prie Pastato savavališkai pastatytus Šiaurinį bei Vakarinį priestatus ir sutvarkyti statybvietę. 2013-01-07 Inspekcijos skyriuje buvo gautas Statytojos prašymas dėl Reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratęsimo ir vadovaujantis Statybos įstatymo 28 str. 3 d. Inspekcijos skyriaus 2013-01-17 sprendimu Nr. RE-20-(15.29) Reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminas buvo pratęstas iki 2013-04-07. Pažymėtina, jog Pastato Vakarinis bei Šiaurinis priestatai yra pastatyti valstybinės žemės sklype, kurį patikėjimo teise valdo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, todėl Statytoja Pastato Vakarinio bei Šiaurinio priestatų statybai privalėjo gauti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą. Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas yra, bet juo neleista keisti Pastato užstatymo ploto ir tūrio, t. y. Statytoja ginčo priestatų statybai Nacionalinės žemės tarnybos sutikimo nėra gavusi. Kol Statytoja tokio sutikimo nėra gavusi, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūros negali būti atliekamos. Be to, Statytoja, nurodydama priežastis, dėl kurių prašo pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą, nepateikia jokių Statytojos pareiškime nurodytus argumentus patvirtinančių įrodymų. Inspekcijos nuomone, Statytoja turėjo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad Statytoja kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administraciją dėl statybą leidžiančių dokumentų išdavimo, taip pat dokumentus, įrodančius, kad Statytojai buvo atsisakyta išduoti statybą leidžiančius dokumentus motyvuojant tuo, kad Statytojai nuosavybės teise priklausantis turtas yra areštuotas. Statytoja nurodo, kad yra pradėtos dokumentų derinimo procedūros Nacionalinėje žemės tarnyboje, bet neįvardina, kokios konkrečiai procedūros pradėtos ir kaip jos įtakoja statybą leidžiančių dokumentų gavimą. Todėl nėra teisinio pagrindo tenkinti prašymo dėl termino savavališkos statybos padarinių pašalinimui pratęsimo.

10Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į prašymą nurodė, jog teismui nustačius svarbias aplinkybes neprieštarauja, kad būtų pratęstas terminas paruošti projektinę dokumentaciją įteisinti savavalinius statinius, esančius ( - ), Kaune. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyrius 2012-09-17 raštu Nr. 8SD-(14.8.7.)-4254 „Dėl pastato rekonstrukcijos" išdėstė savo oficialią nuomonę dėl pateikto prašymo statinio rekonstrukcijos darbų vykdymo ( - ), Kaunas, pastato (unikalus Nr. ( - )), nekeičiant esamos statinio naudojimo paskirties, bendrojo užstatymo ploto ir tūrio. Atkreipė dėmesys, kad pakeitus statinio užstatymo plotą ir tūrį reikia gauti valstybinės žemė patikėtinio sutikimą statyti. Kadangi, kaip teigia suinteresuota institucija, užstatymo plotas ir tūris pasikeitė, todėl 2012-08-17 išduotas sutikimas nėra tinkamas siekiant įteisinti savavalinius statinius įstatymo nustatyta tvarka, taip pat nėra duomenų, kad pareiškėja kreipėsi dėl sutikimo statyti ir yra pateikusi prašymą. Žemės sklypas, kuriame stovi pareiškėjo statiniai, yra suformuotas ir įregistruotas kadastro žemėlapyje, tačiau valstybinės žemės nuomos sutartis nėra sudaryta žemės sklypui ( - ), Kaunas. Todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 d. Nacionalinė žemės tarnyba yra žemės sklypo, esančio ( - ), Kaune, patikėtinis.

11Suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, UAB „VICUS“, UAB „Vakarų baltijos korporacija“ apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta ( b.l. 153-155) (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau- ABTĮ) 73 str. 3 d., 75 str. 1 d.). Jų neatvykimas į teismo posėdį nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti (ABTĮ 78 str. 3 d.).

12Prašymas netenkintinas.

13Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų duomenis pastatas- parduotuvė 1E2p, esantis Kauno m. sav., Kaunas, ( - ), unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise priklauso UAB „VKK Investicija“ ir UAB „VICUS“, ir kad pastato fasado vakarinėje pusėje yra pastatytas stiklo ir betono sienų priestatas (toliau - Vakarinis priestatas), taip pat pastato fasado šiaurinėje pusėje iš silikatinių blokelių ir plytų pastatytas priestatas (toliau - Šiaurinis priestatas), kurie (priestatai) pastatyti valstybinės žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ), Kaune (toliau - Sklypas)(b.l.123-131). Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2012- 07- 02 surašė UAB „VKK Investicija“, esančiam Kaune, ( - ), savavališkos statybos aktą Nr. SSA-20-120702-00054 (toliau- Aktas), kuriame konstatavo, jog prekybos paskirties pastatas, išorės matmenys (statinio dalies apibūdinimas)- Pastato šiaurinėje pusėje pastatyto priestato sienos iš silikatinių blokelių ir plytų, plotis 3,60 m, ilgis 6,00 m, aukštis 4,30 m. Pastato vakarinėje pusėje pastatyto priestato sienos iš stiklo ir betono, plotis 5,90 m, ilgis 22,80 m, aukštis 10,50 m, esantis Kauno m. sav., Kaunas, ( - ) (b.l.107-114). 2012- 07 -04 Reikalavimu pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-20-120704-00054 (toliau- Reikalavimas) Inspekcija pareikalavo, kad pareiškėja ne vėliau kaip iki 2013-01-07 savo lėšomis pašalintų savavališkos statybos, dėl kurios 2012-07-02 surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-20-120702-00054, padarinius, t. y. nugriautų prie pastato ( - ), Kaune, šiaurinės sienos pastatytą 3,60 m pločio, 6,00 m ilgio, 4,30 m aukščio priestatą ir prie Pastato vakarinės sienos pastatytą 5,90 m pločio, 22,80 m ilgio, 10,50 m aukščio priestatą (b.l.118,119). Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2013-01-14 surašė reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktą Nr. RPA-20-130114-0002, kuriame nurodė, jog patikrinus ar įvykdytas 2012-07-04 Reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-20-120704-00054, nustatė, kad statytojas UAB „VKK Investicija“, esanti Kauno m. sav., Kaunas, ( - ), reikalavimo, kuriame nurodyta iki 2013-01-07 savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius, neįvykdė (b.l. 120). Pareiškėja 2013-01-07 Inspekcijos skyriui pateikė prašymą dėl Reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratęsimo ir vadovaujantis Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalimi Inspekcijos skyriaus 2013-01-17 sprendimu Nr. RE-20-(15.29) Reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminas buvo pratęstas iki 2013-04-07(b.l. 34,118,119).

14Byloje nustatytos ir pagrįstos aplinkybės taip pat patvirtina, jog pareiškėja, kuriai buvo surašytas Aktas ir pateiktas Reikalavimas, abejodama šių aktų teisėtumu ir pagrįstumu, 2013- 09 -13 Kauno apylinkės teismui pateikė ieškinį, prašydama panaikinti savavališkos statybos aktą ir reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius (ieškinys priimtas ir 2013 m. rugsėjo 27 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės)(Civilinė byla Nr. 2-19108-214/2013, teisminio proceso Nr. 2-69-3-15116-2013-0, Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys).

15Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama pratęsti 12 mėnesių Inspekcijos Reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą, nes Pastatą ( - ), Kaune, nuosavybės teise valdo pareiškėja ir UAB „VICUS", kurios turtas yra areštuotas AB DNB banko ir kitų kreditorių naudai, ir dėl šių areštų Kauno miesto savivaldybėje negalima užbaigti techninio projekto derinimo darbų, gauti statybos leidimo bei tęsti statybos darbų proceso. Taigi tam, kad pabaigti žemės sklypo projektavimo bei savavališkų statybų įteisinimo procedūras bei užtikrinti objekto statybos finansavimą yra reikalinga pratęsti terminą reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymui.

16Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalis numato, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos pagal šio Įstatymo jai priskirtą kompetenciją išnagrinėja savavališkos statybos faktą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo savavališkos statybos akto surašymo dienos pareikalauja iš statytojo (užsakovo) ar kito šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto asmens savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius: 1) nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę; 2) išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę; 3) atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (jo dalį) arba statinį (jo dalį), dėl kurio nugriovimo buvo pažeistas viešasis interesas, ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę. Šio straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad šio straipsnio 2 dalyje nurodytiems reikalavimams įvykdyti nustatomas 6 mėnesių terminas, reikalavime nurodant, kad šio straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais asmuo turi teisę kreiptis į šio Įstatymo 23 straipsnyje nurodytus statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos šį terminą, jeigu yra svarbių priežasčių, asmens prašymu gali vieną kartą pratęsti 3 mėnesiams. Dėl reikalavimo vykdymo termino pratęsimo ilgesniam laikotarpiui ar dėl atsisakymo jį pratęsti asmuo gali kreiptis į teismą. Svarbiomis priežastimis laikomos priežastys, susijusios su procedūromis (atliekamomis siekiant įteisinti savavališką statybą pagal šio straipsnio 4 dalies nuostatas – projektinės dokumentacijos pakeitimo ir kitų reikalingų dokumentų gavimo ar pertvarkymo), kurių trukmei asmuo negali daryti įtakos.

17Šių, Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 ir 3 dalių, nuostatų analizė leidžia daryti išvadą, kad Inspekcijai statytojui (užsakovui) nurodžius savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius, šis reikalavimas gali būti įgyvendintas dviem būdais – arba įvykdžius vieno iš Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 1-3 punkto reikalavimą, arba kreipiantis į statybos leidimus išduodantį subjektą dėl statybos leidimo išdavimo ir jį (leidimą) gaunant, t. y. įteisinant statybas.

18Taigi svarbios priežastys siejamos su procedūromis, skirtomis įteisinti savavališką statybą pagal Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalį. Vadinasi, jei asmuo, kuriam surašytas reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius, imasi veiksmų numatytų Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalyje, t. y. siekia gauti statybą leidžiantį dokumentą, teismas turėtų faktinį pagrindą pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius terminą ilgesniam laikui nei apibrėžta Statybos įstatyme, jei pakankamai akivaizdu, kad vykstančiai procedūrai suinteresuotas asmuo negali daryti įtakos. Kita procedūra, kuri taip pat sąlygotų reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius pratęsimą sietina ne su projektinės dokumentacijos pakeitimu, bet ir su kitų reikalingų dokumentų gavimu ar pertvarkymu. Reiškia, būtų galima išskirti bent dvi procedūras, kurias pradėjus teismui atsiranda pagrindas tęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius terminą: pirmoji procedūra, kada yra keičiama projektinė dokumentacija siekiant gauti statybą leidžiantį dokumentą; antroji procedūra, kada imamasi veiksmų kitų reikalingų dokumentų gavimui ar jų pertvarkymui, tačiau, taip pat bet kokiu atveju nukreipta į tai, kad būtų įteisinta arba pateisinta statyba, kuri reikalavime įvardijama kaip savavališka, ir kurios padarinius reikalaujama pašalinti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr.A556-1146/2013).

19Kadangi, remiantis Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalimi, Inspekcija turi teisę reikalavimo įvykdymo terminą pratęsti tik vieną kartą, o dėl termino pratęsimo ilgesniam laikui sprendžia teismas, šioje byloje spręstinas klausimas ar egzistuoja svarbios priežastys, leidžiančios minėtą terminą pratęsti.

20Nagrinėjamu atveju pareiškėjas, kuriam buvo pateiktas Reikalavimas, pasirinko antrąjį elgesio variantą, t. y. siekia gauti statybą leidžiantį dokumentą minėto Pastato priestatų statybai įteisinti, todėl pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (akto redakcija, galiojusi nuo 2012- 07- 01 iki 2012- 09- 01) 3 straipsnio 2 dalies 1 punktą statytojo teisė gali būti įgyvendinama tuomet, kai statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise ar valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais; šis reikalavimas netaikomas Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais, kai nėra suformuoti žemės sklypai (atnaujinant (modernizuojant) pastatus, atliekant statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą ir pan.); o pagal statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010- 09- 27 įsakymu Nr.D1-826 33.3 ir 34 punktus, kai statinį numatoma statyti ar rekonstruoti ne statytojui priklausančiame ar valdomame žemės sklype, privaloma gauti žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytinį sutikimą, ir pagal minėto reglamento 50 punktą statant suformuotoje ar nesuformuotoje valstybinėje žemėje, visais atvejais privaloma gauti valstybinės žemės patikėtinio sutikimą, ar pan. dėl naudojimosi valstybine žeme teisės aktų nustatyta tvarka, nes Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyrius 2012-09-17 raštu Nr. 8SD-(14.8.7.)-4254 „Dėl pastato rekonstrukcijos" pateikė sutikimą dėl statinio rekonstrukcijos darbų vykdymo ( - ), Kaunas, pastato (unikalus Nr. ( - )), nekeičiant esamos statinio naudojimo paskirties, bendrojo užstatymo ploto ir tūrio (b.l.29), o kadangi jau minėtais Inspekcijos Aktais ir Reikalavimu nustačius, kad pasikeitė statinio užstatymo plotas ir tūris, pareiškėjui būtina gauti valstybinės žemės patikėtinio sutikimą statyti pagal jau minėtus teisės aktus bei turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (rekonstravimo projektas bei leidimas rekonstruoti statinį)( Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 str. 1 d. 2 p., 23 str. 1 d. 2 p.). Tokiu būdu, pareiškėja teismui pateikė įrodymus svarbioms priežastims (pabaigti žemės sklypo projektavimo bei savavališkų statybų įteisinimo procedūras bei užtikrinti objekto statybos finansavimą), leidžiančioms jau minėtą terminą pratęsti, patvirtinti, t. y. informaciją apie bendraturčio UAB „VICUS“ turto arešto aktų įregistravimą turto arešto aktų registre (b.l.35-101).

21ABTĮ 5 straipsnis inter alia įtvirtina, jog kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (1 dalis), atsisakymas teisės kreiptis į teismą negalioja (2 dalis), o teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, skundą ar prašymą (3 dalies 1 punktas).

22Taigi nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjos pateikta informacija apie UAB „VICUS“ turto arešto aktų įregistravimą turto arešto aktų registre nepatvirtina procedūros, kada imamasi veiksmų kitų reikalingų dokumentų gavimui ar jų pertvarkymui, tačiau, taip pat bet kokiu atveju nukreipta į tai, kad būtų įteisinta arba pateisinta statyba, kuri reikalavime įvardijama kaip savavališka, ir kurios padarinius reikalaujama pašalinti, fakto, taigi pareiškėjos nurodytos priežastys pripažintinos nesvarbiomis priežastimis reikalavimo vykdymo termino pratęsimui Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 ir 4 dalių prasme, todėl pareiškėjos prašymas netenkintinas.

23Tai, kad pareiškėja, kuriai buvo surašytas Aktas ir pateiktas Reikalavimas, kreipėsi į teismą dėl šių aktų teisėtumo ir pagrįstumo ir vyksta bylos nagrinėjimo procesas, teisėjų kolegijos vertinimu pripažintina procedūra, kuri taip pat gali sąlygoti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius termino pratęsimą (kada imamasi veiksmų kitų reikalingų dokumentų gavimui ar jų pertvarkymui, tačiau, taip pat bet kokiu atveju nukreipta į tai, kad būtų įteisinta arba pateisinta statyba, kuri reikalavime įvardijama kaip savavališka, ir kurios padarinius reikalaujama pašalinti), todėl galėtų būti faktiniu pagrindu pareiškėjai iki įvykdymo termino pabaigos su prašymu kreiptis į Inspekciją ar į teismą dėl Reikalavime nustatyto termino pratęsimo. Tuo tarpu nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pareiškėja UAB „VKK Investicija“ šio prašymo faktiniu pagrindu apie svarbias priežastis terminui pratęsti nurodė ne teisminę procedūrą dėl Akto ir Reikalavimo teisėtumo ir pagrįstumo, o priežastis, susijusias su pareiškėjo turtine padėtimi ir kt.

24Be to, pastebėtina, kad Kauno miesto apylinkės teismui 2012-10-12 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr.A2.7-4777-923/2012 paskyrus UAB „VKK Investicija“ direktoriui V. Z. 10 000 Lt baudą padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 1591 straipsnio 9 dalyje (b.l.30-33), pareiškėja 2013-01-07 Inspekcijos skyriui pateikdama prašymą dėl Reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratęsimo, kuris vadovaujantis Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalimi, Inspekcijos skyriaus 2013-01-17 sprendimu Nr. RE-20-(15.29) Reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą pratęsė iki 2013-04-07, pareiškėja pripažino šių aktų teisėtumą ir pagrįstumą.

25Įvertinus nustatytas faktines aplinkybes ir esant minėtam teisinių santykių teisiniam reglamentavimui dėl išdėstytų argumentų pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 57 str. 1 d.).

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

27Pareiškėjos UAB „VKK Investicija“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

28Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui arba per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Ingai Šagamogienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjos UAB „VKK Investicija“ ir UAB „VICUS“ atstovei... 4. suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal... 6. Pareiškėja skundu kreipėsi į teismą ir prašė teismo pratęsti... 7. Pareiškėja skunde nurodė, o jos atstovė teismo posėdžio metu paaiškino,... 8. Suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija... 9. Atsiliepime į prašymą nurodė, jog Valstybinės teritorijų planavimo ir... 10. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 11. Suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio... 12. Prašymas netenkintinas.... 13. Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad pagal Nekilnojamojo turto registro... 14. Byloje nustatytos ir pagrįstos aplinkybės taip pat patvirtina, jog... 15. Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama pratęsti 12 mėnesių... 16. Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalis numato, kad Valstybinė teritorijų... 17. Šių, Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 ir 3 dalių, nuostatų analizė... 18. Taigi svarbios priežastys siejamos su procedūromis, skirtomis įteisinti... 19. Kadangi, remiantis Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalimi, Inspekcija turi... 20. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas, kuriam buvo pateiktas Reikalavimas,... 21. ABTĮ 5 straipsnis inter alia įtvirtina, jog kiekvienas suinteresuotas... 22. Taigi nagrinėjamu atveju, teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjos... 23. Tai, kad pareiškėja, kuriai buvo surašytas Aktas ir pateiktas Reikalavimas,... 24. Be to, pastebėtina, kad Kauno miesto apylinkės teismui 2012-10-12 nutarimu... 25. Įvertinus nustatytas faktines aplinkybes ir esant minėtam teisinių santykių... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo... 27. Pareiškėjos UAB „VKK Investicija“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 28. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...