Byla N-575-383-12
Dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. sausio 28 d. nutarimo L. Z. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Ričardo Piličiausko (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo L. Z. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. sausio 28 d. nutarimo L. Z. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. sausio 28 d. nutarimu pripažino L. Z. kaltu padarius Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 512 straipsnio 2 dalyje, 512 straipsnio 3 dalyje, 513 straipsnio 17 dalyje, 5115 straipsnio 1 dalyje ir 79 straipsnio 1 dalyje numatytas veikas. Teismas nurodė, jog L. Z., SR UAB „Senovė“ aplinkosaugos specialistui, surašyti du administracinio teisės pažeidimo protokolai už tai, jog: 1) 2010 m. gegužės 11 d. patikrinimo aktu Nr. VR-14.7-186 nustatyta, kad SR UAB „Senovė“, adresu ( - ), Vilniuje vykdo ūkinę veiklą (saugo, degina pavojingas medicinines atliekas), neturėdama tam reikalingo Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimo, taip pat nevykdo 2010 m. kovo 8 d. nutarimo sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą Nr. VR-14.2-29, taip pažeidžiant Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19 straipsnio 1 dalį, Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių 7 punktą, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 54 straipsnio 2 dalies reikalavimus, kas atitinka ATPK 512 straipsnio 2 dalyje ir 5115 straipsnio 1 dalyje numatytas veikas (2010 m. birželio 23 d. administracinio teisės pažeidimo protokolas); 2) 2010 m. rugpjūčio 30 d. nustatyta, kad SR UAB „Senovė“ vykdo pavojingų medicininių atliekų deginimo veiklą, pažeidžiant TIPK leidime Nr.47-V-02-147, Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane nustatytos sąlygas ir reikalavimus, taip pat įmonė nevykdo 2010 m. kovo 8 d. nutarimo sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą, į aplinkos orą išmetamų teršalų (CO ir HCL) koncentracijos viršijo nustatytus normatyvus, pakuotės, kuriose buvo laikomos pavojingos atliekos, nebuvo paženklintos, taip pažeidžiant Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 54 straipsnio 2 dalį, TIPK leidimo Nr.47-V-02-147 sąlygas ir reikalavimus, Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų 56.1 punktą, Atliekų tvarkymo taisyklių 56 punktą, kas atitinka ATPK 512 straipsnio 3 dalyje ir 513 straipsnio 17 dalyje, 5115 straipsnio 1 dalyje ir 79 straipsnio 1 dalyje numatytas veikas (2010 m. rugpjūčio 30 d. administracinio teisės pažeidimo protokolas). Teismas pažymėjo, jog L. Z. kaltė įrodyta: 2010 m. gegužės 11 d. ir 2010 m. rugpjūčio 30 d. patikrinimo aktais, faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktu, 2010 m. kovo 8 d. nutarimu bei 2010 m. balandžio 22 d. sprendimu dėl SR UAB „Senovė“ išduoto TIPK leidimo panaikinimo, duomenimis apie baustumą, paties asmens prisipažinimu dėl ATPK 513 straipsnio 17 dalyje ir 79 straipsnio 1 dalyje numatytų pažeidimų padarymo. Dėl L. Z. tvirtinimo, kad jis negali būti baudžiamas už 2010 m. kovo 8 d. nutarimo sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą nevykdymo, nes jis nėra įmonės vadovas, teismas pažymėjo, kad minėtas nutarimas įteiktas L. Z., o atsakomybė už aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno nutarimo sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą nevykdymą pagal ATPK 5115 straipsnio 1 dalį yra numatyta piliečiui arba pareigūnui. Šiuo atveju SR UAB „Senovė“ direktoriaus įsakymu L. Z. yra paskirtas atsakingu už aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi, pastarasis, ginčydamas savo kompetenciją vykdyti nutarimą stabdyti bendrovės veiklą tam tikroje apimtyje, nepateikė įrodymų, kad apie tai informavo bendrovės administraciją tam, kad pastaroji spręstų šį klausimą, be to, iš surinktos medžiagos matyti, kad SR UAB „Senovė“ atitinkama veikla dėl aplinkosaugos reikalavimų nesilaikymo jau buvo sustabdyta anksčiau. Taigi laikytina, kad L. Z. gali būti laikomas pareigūnu ATPK 14 straipsnio prasme ir yra pagrįstai patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 5115 straipsnio 1 dalį.

5L. Z., ginčydamas protokole nurodytą pažeidimą dėl ūkinės veiklos, neturint TIPK leidimo, vykdymo tvirtino, kad bendrovė buvo apskundusi 2010 m. balandžio 22 d. sprendimą panaikinti SR UAB „Senovė“ TIPK leidimą Nr.47-V-02-147, tačiau teismas, pasirėmęs Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi priėjo išvados, kad minėtas sprendimas įsigaliojo 2010 m. balandžio 22 d., skundas dėl minėto sprendimo paduotas ir sprendimo vykdymas Vilniaus apygardos administracinio teismo buvo sustabdytas tik 2010 m. gegužės 28 d., taigi 2010 m. gegužės 11 d. atliekamo patikrinimo metu sprendimas dėl TIPK panaikinimo galiojo, todėl L. Z. pagrįstai patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 512 straipsnio 2 dalį.

6Dėl asmens patraukimo atsakomybėn pagal ATPK 512 straipsnio 3 dalį teismas pažymėjo, jog čia panaudotas jungtukas „ir“ nereikalauja, kad asmuo būtų prieš tai baustas ir pagal 1 dalį, ir pagal 2 dalį.

7Parinkdamas subendrintą nuobaudą – 2 000 Lt baudą, teismas pažymėjo, jog atsižvelgia į atsakomybę lengvinančią aplinkybę – prisipažinimą ir nuoširdų gailestį, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą, pažeidimo padarymo aplinkybes ir pažeidimų pobūdį, L. Z. asmenybę ir, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, daro išvadą, kad ATPK 20 straipsnyje numatyti nuobaudos tikslai bus pasiekti, taikant ATPK 301 straipsnį ir skiriant L. Z. švelnesnes nuobaudas, negu numatytos atitinkamose sankcijose.

8II.

9Nesutikdamas su Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutarimu, L. Z. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo teismo nutarimą panaikinti. Apeliaciniame skunde nurodo, jog ATPK 512 straipsnio 3 dalies dispozicija reikalauja, kad asmuo būtų baustas ir pagal to straipsnio 1 dalį, ir pagal 2 dalį, ko šiuo atveju nėra. Dėl ATPK 512 straipsnio 2 dalies pažeidimo nurodo, jog 2010 m. birželio 23 d. surašant administracinio teisės pažeidimo protokolą Vilniaus miesto agentūrai buvo žinoma apie pritaikytą reikalavimo užtikrinimo priemonę, todėl negali būti konstatuotas paminėtas pažeidimas. Atitinkamai jis negalėjo padaryti ir ATPK 512 straipsnio 3 dalyje numatyto pažeidimo, nes Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartis dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo tebegaliojo. Mano, jog paminėta teismo nutartis laikytina aktu, panaikinančiu administracinę atsakomybę, kuris turi atgalinio veikimo galią.

10Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti iš esmės palaikydamas apylinkės teismo nutarimo motyvaciją.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12III.

13Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

14Išanalizavusi administracinio teisės pažeidimo bylos medžiagą, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog L. Z. kaltė, padarius ATPK 512 straipsnio 2 dalyje, 512 straipsnio 3 dalyje, 513 straipsnio 17 dalyje, 5115 straipsnio 1 dalyje ir 79 straipsnio 1 dalyje numatytus pažeidimus, visiškai įrodyta, ir mano, jog pirmosios instancijos teismas veiką kvalifikavo ir nuobaudą, atsižvelgęs į jos parinkimui reikšmingas aplinkybes, individualizavo tinkamai.

15L. Z. apeliaciniu skundu nesutinka su jam inkriminuotais ATPK 512 straipsnio 2 dalyje ir 512 straipsnio 3 dalyje įtvirtintais pažeidimais teigdamas, jog pirmuoju atveju Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartis dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2010 m. balandžio 22 d. sprendimo Nr.VR-1.7-701 galiojimo sustabdymo – taikymo galiojo abiejų protokolų surašymo metu, kas šalina jo atsakomybę, o dėl antrojo pažeidimo mano, kad apylinkės teismas netinkamai aiškino normos dispoziciją.

16Nagrinėjamu atveju pažymėtina, jog apeliantas administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 512 straipsnio 2 dalį patrauktas 2010 m. gegužės 11 d. patikrinimo aktu nustatyto pažeidimo pagrindu. Tuo metu galiojusio ATPK 512 straipsnio 2 dalis numatė, jog administracinę atsakomybę užtraukia ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų eksploatavimas neturint gamtos išteklių naudojimo leidimo, kai tai numatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose arba pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus bei normatyvus. Administracinis kaltinimas pagal minėtą normą suformuluotas už tai, kad SR UAB „Senovė“ saugo, degina pavojingas medicinines atliekas, neturėdama tam reikalingo TIPK leidimo. Ginčo byloje dėl to, jog tokiai veiklai vykdyti reikalingas TIPK leidimas ir SR UAB „Senovė“ jo neturėjo, nėra. Pažymėtina, jog TIPK leidimas Nr.47-V-02-147 buvo panaikintas 2010 m. balandžio 22 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento sprendimu Nr. VR-1.7-701, veikla, kuriai vykdyti buvo būtinas TIPK leidimas, vykdyta 2010 m. gegužės 3 d. (b. l. 4 – 6), todėl ta aplinkybė, kad minėtas 2010 m. balandžio 22 d. sprendimas po šios datos buvo apskųstas Vilniaus apygardos administraciniam teismui, atsakomybės už nagrinėjamą pažeidimą nešalina. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartis, skirtingai nei teigia apeliantas, ATPK 8 straipsnio prasme negali būti laikomas aktu, švelninančiu arba panaikinančiu administracinę atsakomybę už administracinius teisės pažeidimus, nes čia kalbama apie norminių teisės aktų galiojimą, kuriuo teismo procesinis sprendimas nėra.

17Apeliantas administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 512 straipsnio 3 dalį patrauktas 2010 m. rugpjūčio 30 d. patikrinimo aktu nustatyto pažeidimo pagrindu. Tuo metu galiojusio ATPK 512 straipsnio 3 dalis numatė, jog administracinę atsakomybę užtraukia tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse numatytus pažeidimus. Teisėjų kolegija visiškai sutinka su apylinkės teismo pateiktu tokios dispozicijos aiškinimu, t. y. siekiant asmenį patraukti atsakomybėn pagal minėtą dalį užtenka nustatyti, kad asmuo jau buvo baustas pagal ATPK 512 straipsnio 1 arba 2 dalį, o vartojamas jungtukas „ir“ šiuo atveju besąlygiškai nereiškia, kad asmuo turi būti baustas pagal abi dalis. Pažymėtina, jog straipsnio pavadinime naudojamas jungtukas „ar“, o teisės normos aiškintinos ne tik pagal jų išorinę išraiškos formą, bet taip pat vadovaujantis, sisteminiu, teleologiniu, loginiu, semantiniu ir kitais aiškinimo būdais (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį Nr.N–062–5828–08 ir kt.). Be to, tokį aiškinimą patvirtina ir dabar esamas teisinis reguliavimas, t. y. ATPK 512 straipsnio 3 dalyje numatyta atsakomybę už tokius pat veiksmus, padarytus asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje ir (ar) antrojoje dalyse numatytus pažeidimus. Antra vertus, konstatuodamas ATPK 512 straipsnio 3 dalies pažeidimą apylinkės teismas pažymėjo, jog „L. Z. yra baustas už pažeidimą, numatytą atitinkamame straipsnyje, nutarimai neskųsti ir įsigalioję“, tačiau tokių nutarimų neįvardijo. Kaip matyti iš 2010 m. rugpjūčio 30 d. protokolo, administracinis kaltinimas pagal ATPK 512 straipsnio 3 dalį suformuluotas už tai, kad SR UAB „Senovė“ vykdo veiklą pažeidžiant TIPK leidime Nr.47-V-02-147 nustatytas sąlygas ir reikalavimus, kitaip tariant, jog L. Z., jau būdamas baustas pagal ATPK 512 straipsnio 2 dalį, per metus laiko vėl padarė analogišką pažeidimą. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento atstovas V. E. pirmosios instancijos teismo posėdžiuose ne kartą pabrėžė, kad L. Z. pagal ATPK 512 straipsnio 2 dalį metų bėgyje jau buvo baustas (2 t. b. l. 64, 77), tačiau tai patvirtinančios medžiagos byloje nėra ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūra nepateikė. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad veikos kvalifikavimas pagal paminėtą dalį negalimas, protokole aprašyta veika patenka į ATPK 512 straipsnio 2 dalį, tačiau už šį pažeidimą asmeniui buvo skirta nuobauda, todėl atitinkama apylinkės teismo nutarimo dalis naikintina ir administracinio teisės pažeidimo byla šioje dalyje (dėl asmens patraukimo pagal ATPK 512 straipsnio 3 dalį) nutrauktina (ATPK 250 str. 1 p.).

18Nors asmeniui skirta subendrinta nuobauda būtent pagal minėto straipsnio sankciją, tačiau, nuobaudas subendrinus dalinio sudėjimo būdu (ATPK 33 str. 2 d.), galutinė bauda neperžengia ATPK 512 straipsnio 2 dalies sankcijos ribų, todėl nekeistina.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 4 punktu,

Nutarė

20L. Z. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

21Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. sausio 28 d. nutarimą pakeisti ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

22„L. Z. pripažinti kaltu, padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 512 straipsnio 2 dalyje ir nubausti jį 1 000 Lt bauda.

23L. Z. pripažinti kaltu, padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 513 straipsnio 17 dalyje ir nubausti jį 300 Lt bauda.

24L. Z. pripažinti kaltu, padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 5115 straipsnio 1 dalyje ir nubausti jį 500 Lt bauda.

25L. Z. pripažinti kaltu, padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 79 straipsnio 1 dalyje ir nubausti jį 200 Lt bauda.

26Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 33 straipsnio 2 dalimi L. Z. skirti galutinę nuobaudą - 2 000 Lt baudą

27Administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną L. Z. atžvilgiu dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 512 straipsnio 3 dalyje numatyto pažeidimo padarymo nutraukti.“

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011 m. sausio 28 d. nutarimu pripažino... 5. L. Z., ginčydamas protokole nurodytą pažeidimą dėl ūkinės veiklos,... 6. Dėl asmens patraukimo atsakomybėn pagal ATPK 512 straipsnio 3 dalį teismas... 7. Parinkdamas subendrintą nuobaudą – 2 000 Lt baudą, teismas pažymėjo, jog... 8. II.... 9. Nesutikdamas su Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutarimu, L. Z. pateikė... 10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos... 11. Teisėjų kolegija... 12. III.... 13. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 14. Išanalizavusi administracinio teisės pažeidimo bylos medžiagą, teisėjų... 15. L. Z. apeliaciniu skundu nesutinka su jam inkriminuotais ATPK 512 straipsnio 2... 16. Nagrinėjamu atveju pažymėtina, jog apeliantas administracinėn atsakomybėn... 17. Apeliantas administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 512 straipsnio 3 dalį... 18. Nors asmeniui skirta subendrinta nuobauda būtent pagal minėto straipsnio... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 20. L. Z. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 21. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. sausio 28 d. nutarimą pakeisti ir... 22. „L. Z. pripažinti kaltu, padarius administracinį teisės pažeidimą,... 23. L. Z. pripažinti kaltu, padarius administracinį teisės pažeidimą,... 24. L. Z. pripažinti kaltu, padarius administracinį teisės pažeidimą,... 25. L. Z. pripažinti kaltu, padarius administracinį teisės pažeidimą,... 26. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso... 27. Administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną L. Z. atžvilgiu dėl... 28. Nutartis neskundžiama....