Byla AS-63-471-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (pranešėja), Ričardo Piličiausko ir Virgilijaus Valančiaus (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo L. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 21 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų L. G. ir uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių naujienos“ skundą atsakovui Žurnalistų etikos inspektoriui, trečiajam suinteresuotam asmeniui L. D. dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai L. G. ir UAB „Šiaulių naujienos“ (toliau – ir pareiškėjai) skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami panaikinti Žurnalistų etikos inspektoriaus 2010 m. kovo 3 d. sprendimą Nr. SPR-23 dalyje, kurioje nuspręsta pripažinti, kad publikacijoje „Narkotikai po valdininko stogu“ („Šiaulių naujienos“, 2008 m. liepos 28 d., Nr. 169/15689) buvo pažeistas Visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas reikalavimas informaciją visuomenės informavimo priemonėse atlikti teisingai, tiksliai ir nešališkai; pripažinti, kad publikacijose „Auksiniai politiko puodai, arba seimūne L. D., išsiplauk puodynę“ („Šiaulių naujienos“, 2008 m. lapkričio 13 d., Nr. 256/15779), „Seimūnui – politinė karštinė“ („Šiaulių naujienos“, 2008 m. lapkričio 24 d., Nr. 268/15788) buvo pažeistas Visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas pagarbos žmogui principas; pripažinti, kad viešosios informacijos rengėjas neetišku ir neteisėto pobūdžio būdu rinkdamas informaciją pažeidė Visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalies, 41 straipsnio 2 dalies 5 punkto ir 7 punkto reikalavimus ir įspėti viešosios informacijos rengėją UAB „Šiaulių naujienos“ dėl Visuomenės informavimo įstatymo 3 straipsnio 2 ir 3 dalių, 41 straipsnio 2 dalies 5 ir 7 punktų pažeidimo; priteisti iš atsakovo išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu – žyminį mokestį ir išlaidas byloje dalyvavusio advokato pagalbai apmokėti. Pareiškėjai taip pat pateikė prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti. Pareiškėjai nurodė, kad UAB „Šiaulių naujienos“ sprendimo negavo, jam sprendimas buvo įteiktas tik 2010 m. gegužės 6 d. kartu su 2010 m. gegužės 4 d. lydraščiu. Nors atsakovo 2010 m. gegužės 4 d. lydraštyje nurodyta, kad siunta adresatui įteikta Šiaulių centriniame pašte 2010 m. kovo 10 d., toks teiginys nėra pagrįstas, kadangi adresatas pagal sprendimo rezoliucinės dalies 2 punktą yra UAB „Šiaulių naujienos“ direktorius A. L., o siunta šiam asmeniui nei 2010 m. kovo 10 d., nei kitą dieną nebuvo įteikta. Manė, kad sprendimo neįteikimas vertintina kaip svarbi termino praleidimo priežastis. Pažymėjo, kad L. G. jo gyvenamosios vietos adresu ( - ), sprendimas iš viso nebuvo siunčiamas.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. birželio 21 d. nutartimi UAB „Šiaulių naujienos“ ir L. G. prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą atmetė, atsisakė priimti UAB „Šiaulių naujienos“ ir L. G. skundą, kaip paduotą praleidus skundo padavimo terminą, nutarė, nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 2010 m. birželio 3 d. sumokėtą žyminį mokestį grąžinti UAB „Šiaulių naujienos“, išaiškino, kad ši nutartis neužkerta kelio pareiškėjams pakartotinai kreiptis į teismą su skundu, kartu pateikiant motyvuotą ir objektyviais įrodymais pagrįstą prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą. Teismas pažymėjo, jog pagal Visuomenės informavimo įstatymo 50 straipsnio 18 dalį Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimai gali būti skundžiami teismui per 30 dienų nuo jų paskelbimo arba, jeigu sprendimas neskelbiamas viešai, nuo pranešimo apie jo priėmimą gavimo dienos. Iš bylos dokumentų matyti, kad pareiškėjų skundžiamas Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas priimtas 2010 m. kovo 3 d. Pareiškėjai prašyme pripažįsta, kad skundą dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus 2010 m. kovo 3 d. sprendimo teismui padavė praleidę skundo padavimo terminą. Skundas teismui išsiųstas 2010 m. birželio 7 d. Teismo vertinimu, pareiškėjų nurodytos termino praleidimo priežastys negali būti laikomos pateisinamomis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 34 straipsnio 1 dalies nuostatų prasme. Svarbiomis skundo padavimo termino praleidimo priežastimis gali būti pripažintos tik objektyvios ir nuo paties pareiškėjo valios nepriklausančios priežastys. Pareiškėjai prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą grindžia tuo, kad skundžiamą sprendimą gavo tik 2010 m. gegužės 6 d., t. y. tik po to, kai kreipėsi į atsakovą su prašymu jį pateikti. Tačiau nurodytas aplinkybes paneigia byloje esantis Žurnalistų etikos inspektoriaus 2010 m. birželio 16 d. raštas Nr. S-395, kuriame nurodyta, kad Žurnalistų etikos inspektoriaus 2010 m. kovo 3 d. sprendimas Nr. SPR-23 UAB „Šiaulių naujienos“ direktoriui A. L. buvo išsiųstas registruota pašto korespondencija 2010 m. kovo 3 d., registracijos Nr. RN161949511LT. Remiantis VĮ „Lietuvos paštas“ vidaus pašto siuntų paieškos duomenimis, pašto siunta UAB „Šiaulių naujienos“ buvo įteikta 2010 m. kovo 5 d., 13 val. 31 min. Šiaulių centriniame pašte, Aušros al. 42. Laikraščio „Šiaulių naujienos“ vyr. redaktoriui L. G. žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas taip pat buvo išsiųstas registruota pašto korespondencija 2010 m. kovo 3 d., registracijos Nr. RN161949525LT. Remiantis VĮ „Lietuvos paštas“ vidaus pašto siuntų paieškos duomenimis, pašto siunta L. G. buvo įteikta 2010 m. kovo 10 d., 14 val. 03 min. Šiaulių centriniame pašte, Aušros al. 42. Šias faktines aplinkybes patvirtina pridedami Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos siunčiamos registruotos pašto korespondencijos sąrašas, pateiktas 2010 m. kovo 3 d. Vilniaus centriniam paštui, bei VĮ „Lietuvos paštas“ vidaus pašto siuntų paieškos duomenys. Teismo manymu, pareiškėjų 2010 m. balandžio 23 d. kreipimasis į Žurnalistų etikos inspektorių dėl skundžiamo 2010 m. kovo 3 d. sprendimo pateikimo ir šio sprendimo gavimas 2010 m. gegužės 6 d., nepaneigia byloje nustatytų aplinkybių, kad skundžiamą sprendimą UAB „Šiaulių naujienos“ gavo 2010 m. kovo 5 d., o L. G. – 2010 m. kovo 10 d. Todėl teismas padarė išvadą, kad pareiškėjai turėjo galimybę laiku paduoti skundą teismui, tačiau pasirinko kitą elgesio modelį. Objektyvių, nuo pareiškėjų valios nepriklausiusių aplinkybių prašyme nenurodyta, todėl tenkinti pareiškėjų prašymą ir atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti nėra įstatyminio pagrindo (ABTĮ 34 str.). Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu, teismas UAB „Šiaulių naujienos“ ir L. G. skundą atsisakė priimti, praleidus skundo padavimo terminą.

7III.

8Pareiškėjas L. G. atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 21 d. nutartį panaikinti ir jo prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą patenkinti bei skundą priimti nagrinėti. L. G. pažymi, kad kaip ir nurodo VĮ „Lietuvos paštas“ vidaus pašto siuntų paieškos duomenys, Žurnalistų etikos inspektoriaus pašto siunta, kurios registracijos Nr. RN161949525LT, jam buvo įteikta 2010 m. kovo 10 d. 14 val. 03 min. Šiaulių centriniame pašte, tačiau šiame voke buvo ne skundžiamas Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas Nr. SPR-23, bet į dar vieną voką įdėtas Žurnalistų etikos inspektoriaus 2010 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. SPR-6 bei 2010 m. sausio 28 d. lydraštis Nr. S-50 apie siunčiamą Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimą Nr. SPR-6.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10IV.

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Visuomenės informavimo įstatymo 50 straipsnio 18 dalyje numatyta, kad Inspektoriaus sprendimai gali būti skundžiami teismui per 30 dienų nuo jų paskelbimo arba, jeigu sprendimas neskelbiamas viešai, nuo pranešimo apie jo priėmimą gavimo dienos.

13Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad skundžiamas Žurnalistų etikos inspektoriaus sprendimas priimtas 2010 m. kovo 3 d., taigi skundas teismui dėl šio sprendimo galėjo būti paduotas per Visuomenės informavimo įstatymo 50 straipsnio 18 dalyje numatytą 30 dienų terminą nuo pranešimo apie jo priėmimą gavimo dienos. Skundas teismui paduotas 2010 m. birželio 7 d. Pareiškėjas L. G. pripažįsta, jog praleido skundo padavimo teismui terminą.

14ABTĮ 34 straipsnio 1 dalis nustato, jog pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos aplinkybės, kurios kliudė asmeniui laiku ir tinkamai, tiesiogiai arba per atstovą ginti savo pažeistas teises ir kurios nepriklausė nuo asmens valios.

15Atsakovas Žurnalistų etikos inspektorius nurodo, jog 2010 m. kovo 3 d. sprendimas Nr. SPR-23 buvo išsiųstas L. G. registruotąja pašto siunta Nr. RN161949525LT, kuri pareiškėjui buvo įteikta 2010 m. kovo 10 d. 14.03 val. Šiaulių centriniame pašte (b. l. 75). Tačiau L. G. teigia, jog šia siunta jam buvo įteiktas Žurnalistų etikos inspektoriaus 2010 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. SPR-6, o skundžiamą Žurnalistų etikos inspektoriaus 2010 m. kovo 3 d. sprendimą Nr. SRP-23 jis gavo tik 2010 m. gegužės 6 d.

16Siekiant išsiaiškinti bylos aplinkybes Žurnalistų etikos inspektorius buvo įpareigotas pateikti duomenis ir tai patvirtinančius įrodymus apie tai, kada Žurnalistų etikos inspektoriaus 2010 m. kovo 3 d. sprendimas Nr. SRP-23 ir Žurnalistų etikos inspektoriaus 2010 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. SPR-6 buvo išsiųsti L. G.. Žurnalistų etikos inspektorius 2010 m. spalio 7 d. raštu Nr. 9-578 nurodė, kad 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. SPR-6 kopija buvo išsiųsta L. G. 2010 m. sausio 29 d. registruotąja pašto korespondencija Nr. RN894158435LT, tačiau korespondencijos įteikti nepavyko ir 2010 m. kovo 2 d. ji buvo grąžinta į Vilniaus centrinį paštą. Pakartotinai 2010 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. SPR-6 kopija buvo išsiųsta tame pačiame voke kartu su 2010 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. SPR-23 kopija registruotąja siunta Nr. RN161949511LT, adresuota UAB „Šiaulių naujienos“, o registruotąja pašto siunta Nr. RN161949525LT išsiųsta viena 2010 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. SPR-23 kopija L. G..

17Teisėjų kolegijos vertinimu, byloje pateikti įrodymai (vidaus pašto siuntų paieškos duomenys apie registruotųjų pašto siuntų Nr. RN161949525LT, Nr. RN161949511LT, Nr. RN894158435LT siuntimą ir įteikimą, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos siunčiamos pašto korespondencijos sąrašai) patvirtina atsakovo teiginį, kad Žurnalistų etikos inspektoriaus 2010 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. SPR-6 kopija buvo išsiųsta tame pačiame voke kartu su 2010 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. SPR-23 kopija registruotąja siunta Nr. RN161949511LT ir ji buvo įteikta UAB „Šiaulių naujienos“ 2010 m. kovo 5 d., o registruotoji pašto siunta Nr. RN161949525LT, kuria siųstas Žurnalistų etikos inspektoriaus 2010 m. kovo 3 d. sprendimas Nr. SPR-23, pareiškėjui L. G. buvo įteikta 2010 m. kovo 10 d. Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėjas L. G. galėjo laiku kreiptis į teismą dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus 2010 m. kovo 3 d. sprendimo Nr. SPR-23 panaikinimo, objektyvių, nuo jo valios priklausančių priežasčių, dėl ko jis šį terminą praleido, pareiškėjas nenurodė. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nutarė atsisakyti priimti pareiškėjo L. G. skundą ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punkto pagrindu.

18Atsižvelgusi į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir jos panaikinti remiantis atskirojo skundo ar kitais argumentais nėra pagrindo.

19Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

20Pareiškėjo L. G. atskirąjį skundą atmesti.

21Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

22Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai