Byla A-502-863-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės,

2sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,

3dalyvaujant atsakovo atstovui Reginai Jacynienei,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. B. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 17 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. B. skundą atsakovui valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) „Regitra“ Šiaulių filialui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.

7Pareiškėjas A. B. skundu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą (b. l. 2-3) ir prašė panaikinti atsakovo VĮ „Regitra“ Šiaulių filialo 2010 m. vasario 10 d. sprendimą Nr. (1.6)-24-67 bei įpareigoti VĮ „Regitra“ Šiaulių filialą per 7 dienas nuo sprendimo įsiteisėjimo jo vardu įregistruoti 2008 m. sausio 4 d. transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartimi įsigytą transporto priemonę.

8Paaiškino, kad VĮ „Regitra“ Šiaulių filialo sprendimas atsisakyti registruoti transporto priemonę neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) reikalavimų, nes nepakankamai motyvuotas, t. y. nenurodyta, kodėl pareiškėjo pateiktų dokumentų nepakanka teisinei registracijai atlikti, kokia papildoma medžiaga yra reikalinga, neišaiškinta sprendimo apskundimo tvarka. Pažymi, jog Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260 (toliau – ir Taisyklės), 73 punktas nustato tris pasikeitusio transporto priemonės valdytojo duomenų registravimo atvejus: 1) kai buvusio ir naujo transporto priemonės valdytojų vardu veikiantys pareiškėjai į VĮ „Regitra“ padalinį atvyksta kartu (73.1 p.), 2) kai buvusio ir naujo transporto priemonės valdytojų vardu veikiantys pareiškėjai į VĮ „Regitra“ kreipiasi atskirai (73.2 p.), 3) kai į VĮ „Regitra“ kreipiasi tik naujo transporto priemonės valdytojo vardu veikiantis pareiškėjas (73.3 p.). A. B. tinkamai pasinaudojo Taisyklių 73.3 punkte numatyta teise.

9Atsakovas VĮ „Regitra“ Šiaulių filialas su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti.

10Atsiliepime į skundą (b. l. 46-47) paaiškino, kad siekiant pasinaudoti Taisyklių 73.2 ir 73.3 punkte numatytomis procedūromis, turi būti įvykdytas Taisyklių 75 punkto reikalavimas. Pagal šią teisės normą, buvęs transporto priemonės savininkas turi pateikti patvirtintos formos pranešimą-deklaraciją, kuriame nurodo nuosavybės teisės į transporto priemonę perdavimo datą, transporto priemonę perėmusio Lietuvos Respublikos gyventojo ar Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės, įstaigos, organizacijos duomenis, bei nuosavybės teisės į transporto priemonę perdavimą patvirtinantį dokumentą. Ši informacija apie transporto priemonės pardavimą įrašoma Transporto priemonių registro duomenų bazėje. Vėliau atvykęs naujasis savininkas, pateikęs visus reikiamus dokumentus, be kliūčių gali įregistruoti transporto priemonę savo vardu. Nagrinėjamu atveju paminėtos sąlygos nebuvo patenkintos, todėl motociklo Yamaha XV 1700 registracija neatlikta. Be to, Šiaulių apygardos teismas 2009 m. lapkričio 2 d. nutartimi panaikino Radviliškio rajono apylinkės teismo 2009 m. liepos 23 d. sprendimą civilinėje byloje, kuriuo pripažinta A. B. nuosavybės teisė į motociklą. Dabartiniu metu Šiaulių miesto apylinkės teisme yra nagrinėjamas motociklo savininkės J. P. ieškinys atsakovams A. B. ir A. B. dėl šios transporto priemonės teisinio statuso. Ieškovės prašymu teismas 2010 m. balandžio 1 d. areštavo motociklą. Taigi iki to laiko, kol bus nustatyta, kas turi nuosavybės teisę į motociklą, jo perregistravimas nebus galimas.

11II.

12Šiaulių apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 17 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą (b. l. 58-59).

13Teismas, įvertinęs bylos medžiagą Taisyklių 73 ir 75 punkto nuostatų kontekste, padarė išvadą, kad atsakovas pagrįstai atsisakė įregistruoti pareiškėjo vardu 2008 m. sausio 4 d. transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu įsigytą motociklą. 2010 m. vasario 10 d. sprendimas Nr. (1.6)-24-67 yra motyvuotas, aiškus ir suprantamas, pareiškėjas jį apskundė nustatytu laiku ir terminais. Teismas nustatė, kad 2008 m. sausio 4 d. transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartimi J. P. pardavė jai nuosavybės teise priklausantį motociklą Yamaha XV 1700 A. B., tačiau šio fakto VĮ „Regitra“ Šiaulių filiale nedeklaravo, todėl atsakovas 2010 m. vasario 10 d. atsisakė motociklą įregistruoti A. B. vardu. Radviliškio rajono apylinkės teismo 2009 m. liepos 23 d. sprendimu (b. l. 31) buvo nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad 2008 m. sausio 4 d. tarp A. B. ir J. P. buvo sudarytas sandoris dėl transporto priemonės. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 2 d. nutartimi (b. l. 37-40) Radviliškio rajono apylinkės teismo 2009 m. liepos 23 d. sprendimas panaikintas ir byla nutraukta. Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, Šiaulių miesto apylinkės teisme yra pradėta civilinė byla Nr. 2-1457-207/2010 pagal J. P. ieškinį atsakovams A. B. ir A. B. dėl turto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo ir teismo nutartimi ginčo motociklas areštuotas. Parengiamasis posėdis paskirtas 2010 m. gegužės 18 d.

14III.

15Pareiškėjas A. B. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 17 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – jo skundą tenkinti.

16Apeliacinį skundą (b. l. 62) grindžia iš esmės tais pačiais argumentais, kaip ir savo skundą pirmosios instancijos teismui bei papildomai nurodo, kad Šiaulių apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 17 d. sprendime neatsakė į skundo motyvus, nevertino ginčijamo akto atitikimo Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsniui.

17Atsakovas VĮ „Regitra“ Šiaulių filialas atsiliepimu į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo Šiaulių apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime (b. l. 66-67) pakartoja savo atsiliepimo pirmosios instancijos teismui argumentus.

18Teisėjų kolegija

konstatuoja:

19IV.

20Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

21Administracinis ginčas kilo dėl subjekto, turinčio viešojo administravimo įgalinimus, sprendimo bei dėl jo įpareigojimo atlikti atitinkamus veiksmus. Nagrinėjant bylą turi būti tikrinamas skundžiamo akto teisėtumas bei pagrįstumas, sprendžiama dėl atsakovo kompetencijos atlikti reikalaujamus veiksmus bei jo pareigos tokius veiksmus atlikti, o pareiškėjo teisės to reikalauti.

22Ginčijamu sprendimu (b.l. 4) pareiškėjui pranešta, jog jis negali transporto priemonės įregistruoti savo vardu.

23Pagal pobūdį ir sukeliamas teisines pasekmes sprendimas atsisakyti įregistruoti transporto priemonę laikytinas individualiu administraciniu aktu. Tokiam aktui taikytini Viešojo administravimo įstatymo (8 straipsnis) keliami teisėtumo ir pagrįstumo reikalavimai, t.y. sprendimas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos, sprendime turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos, nurodyta sprendimo apskundimo tvarka, sprendimas turi būti pasirašytas ir patvirtintas antspaudu. Aptartų reikalavimų ginčijamas aktas neatitinka. Iš jo turinio negalima suprasti kokiomis faktinėmis aplinkybėmis grindžiamas sprendimas (kokios transporto priemonės registracijos klausimas sprendžiamas, kokios kreipimosi dėl to aplinkybės), neišsamus akto teisinis argumentavimas, nenurodyta apskundimo tvarka, sprendimas nepatvirtintas antspaudu. Įvertinus šių trūkumų visumą konstatuojama, kad skundžiamas sprendimas neatitinka aukštesnės galios teisės akto reikalavimų, nesilaikyta pagrindinių procedūrinių reikalavimų, kas sudaro pagrindą (ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 1,3 punktai) sprendimą panaikinti. Pirmosios instancijos teismas aptariamo reikalavimo dalyje netinkamai aiškino ir taikė įstatymą, todėl nepagrįstai jį išsprendė.

24Sprendžiant dėl reikalavimo įpareigoti atsakovą įregistruoti pareiškėjo vardu 2008 m. sausio 4 d. sutarties pagrindu įsigytą transporto priemonę, svarbi pirmosios instancijos teismo nustatyta aplinkybė, kad dėl pageidaujamos įregistruoti transporto priemonės kilęs civilinis ginčas. Vien ši aplinkybė trukdo tenkinti pareiškėjo reikalavimą įpareigoti atsakovą įregistruoti motociklą Yamaha XV 1700 jo vardu. Tačiau, panaikinus atsakovo sprendimą lieka nustatyta tvarka neišspręstas pareiškėjo 2010 m. vasario 5 d. prašymas (b.l. 25) dėl transporto priemonės perregistravimo. Todėl atsakovas įpareigojamas išspręsti pareiškėjo prašymą teisės aktų nustatyta tvarka.

25Dėl paminėto pirmosios instancijos teismo sprendimas keičiamas.

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

27Pareiškėjo A. B. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

28Šiaulių apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 17 d. sprendimą pakeisti. Pareiškėjo A. B. skundą tenkinti iš dalies.

29Panaikinti atsakovo VĮ „Regitra“ Šiaulių filialo 2010 m. vasario 10 d. sprendimą Nr. (1.6)-24-67 bei įpareigoti VĮ „Regitra“ Šiaulių filialą išspręsti A. B. 2010 m. vasario 5 d. prašymą dėl 2008 m. sausio 4 d. sutartimi įgytos transporto priemonės perregistravimo.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,... 3. dalyvaujant atsakovo atstovui Reginai Jacynienei,... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 5. Teisėjų kolegija... 6. I.... 7. Pareiškėjas A. B. skundu kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį... 8. Paaiškino, kad VĮ „Regitra“ Šiaulių filialo sprendimas atsisakyti... 9. Atsakovas VĮ „Regitra“ Šiaulių filialas su pareiškėjo skundu nesutiko... 10. Atsiliepime į skundą (b. l. 46-47) paaiškino, kad siekiant pasinaudoti... 11. II.... 12. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2010 m. gegužės 17 d. sprendimu... 13. Teismas, įvertinęs bylos medžiagą Taisyklių 73 ir 75 punkto nuostatų... 14. III.... 15. Pareiškėjas A. B. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti... 16. Apeliacinį skundą (b. l. 62) grindžia iš esmės tais pačiais argumentais,... 17. Atsakovas VĮ „Regitra“ Šiaulių filialas atsiliepimu į pareiškėjo... 18. Teisėjų kolegija... 19. IV.... 20. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 21. Administracinis ginčas kilo dėl subjekto, turinčio viešojo administravimo... 22. Ginčijamu sprendimu (b.l. 4) pareiškėjui pranešta, jog jis negali... 23. Pagal pobūdį ir sukeliamas teisines pasekmes sprendimas atsisakyti... 24. Sprendžiant dėl reikalavimo įpareigoti atsakovą įregistruoti pareiškėjo... 25. Dėl paminėto pirmosios instancijos teismo sprendimas keičiamas.... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 27. Pareiškėjo A. B. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 28. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2010 m. gegužės 17 d. sprendimą... 29. Panaikinti atsakovo VĮ „Regitra“ Šiaulių filialo 2010 m. vasario 10 d.... 30. Nutartis neskundžiama....