Byla I-1417-602/2009

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Veslava Ruskan, sekretoriaujant Redai Martinaitytei, dalyvaujant pareiškėjui V. R., jo atstovui advokatui Šarūnui Vilčinskui, atsakovo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovui Andriejui Bielinskiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos V. R. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai dėl potvarkio panaikinimo, ir

Nustatė

2Pareiškėjas kreipėsi su skundu į teismą, prašydamas panaikinti 2009-02-21 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) valstybės sekretorės potvarkį Nr. P-K-38, kuriuo pripažinta, kad pareiškėjas, Asmens sveikatos departamento Specializuotos medicinos pagalbos skyriaus vedėjas, padarė tarnybinį nusižengimą, ir jam paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba (b. l. 2-5).

3Pareiškėjas skunde nurodė, kad SAM valstybės sekretorė, skirdama nuobaudą, neatsižvelgė į šias aplinkybes:

41.

5Priemonės Nr. 702 (parengti ir patvirtinti Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kilus gripo epidemijai tvarkos aprašą) pagrindinis vykdytojas buvo Ekstremalių sveikatai situacijų centras, įsakymo projektą vizuoti pateikęs tik 2009-02-04, o Teisės ir personalo departamentui – 2009-02-09, todėl pareiškėjo ir jo vadovaujamo Specializuotos medicinos pagalbos skyriaus kaltės nėra.

62. Priemonės Nr. 706 (parengti Sezoninio gripo diagnostikos, gydymo ir profilaktikos antivirusiniais vaistais metodiką) vykdymas 2009-01-21 raštu Nr. 10-(10.3-22)-358 pavestas Lietuvos infektologų draugijai.

73.

8Priemonė Nr. 3459 (įgyvendinant Kardomojo kalinimo pakeitimo įstatymo 45 str., pagal kompetenciją iki 2009-01-30 patvirtinti teisės aktus) vykdymui sudaryta tarpžinybinė darbo grupė, Specializuotos medicinos pagalbos skyrius šios priemonės nevilkino.

94.

10Priemonių Nr. 486 ir 487 (dėl veiksmų plano Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto problemoms spręsti) įgyvendinimui sudaryta tarpžinybinė darbo grupė, dirbusi pagal darbo grupės vadovės nurodymus. Parengtas Vyriausybės nutarimo projektas, suderinus su Vidaus reikalų ministerija ir Generaline prokuratūra, pateiktas Švietimo ir mokslo ministerijai, tačiau ši institucija raštu Nr. 40-11-D-149 kreipėsi, kad minėtą projektą teiktų Sveikatos apsaugos ministerija. Tai neatitinka teisės aktų reikalavimų, todėl projektas teikiamas nebuvo.

115.

12Priemonės Nr. 840 (2007) (parengti Valstybinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2003-2010 m. programos, patvirtintos Vyriausybės 2003-12-10 nutarimu Nr. 1593, pakeitimo projektą) įgyvendinimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšomis, jomis Specializuotos medicinos pagalbos skyrius nedisponuoja.

136.

14Priemonė Nr. 2032 (2008) (Asbesto šalinimo įgyvendinimo programos 2008-2013 m. priemonės 3.2 punktas) laiku neįvykdyta dėl darbo sudėtingumo ir didelės apimties. Parengtas sveikatos apsaugos ministro 2000-05-31 įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ papildymo“ projektas, vėliau jis buvo papildytas, o pateiktas vizuoti nuobaudos skyrimo momentu.

157.

16Priemonės Nr. 2031 (2008) (Asbesto šalinimo įgyvendinimo programos 2008-2013 m. priemonės 3.1 punktas) vykdytoju paskirtas Visuomenės sveikatos departamentas su Kauno medicinos universiteto klinikų, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų, Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos, Higienos instituto specialistais darbo grupėje.

178.

18Priemonės Nr. 3580 (2008) (susijusi su Teismų įstatymo pakeitimais ir papildymais) įgyvendinimui sudaryta darbo grupė, apie tai buvo informuota Vyriausybės kanceliarija 2008-10-02 raštu Nr. 10-(10.1-22)-5418.

199.

20Priemonės Nr. 3581 (2008) (susijusi su Teismų įstatymo pakeitimais ir papildymais) įgyvendinimui skubos tvarka parengtas sveikatos apsaugos ministro ir teisingumo ministro įsakymas „Dėl reikalavimų pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, vėliau patikslintas ir 2009-02-06 pateiktas vizuoti Teisingumo ministerijai. Nesuderinus pozicijų, teikti įsakymą ministrui negalėjo. Apie priemonės vykdymą 2009-02-06 informuota Vyriausybė.

2110. Priemonė Nr. 5311 (2006) (įgyvendinti Cukrinio diabeto kontrolės 2006-2007 m. programą, patvirtintą sveikatos apsaugos ministro 2006-05-19 įsakymu Nr. V-408) įvykdyta, o 2009-02-06 raštu Nr. 10-(10.1-22)-74 apie tai informuota Vyriausybė, prašant šio pavedimo nekontroliuoti.

22Pareiškėjas pažymėjo, kad nuobauda paskirta dėl pareigybės aprašymo pažeidimo, bet konkretūs pažeidimai nurodyti nebuvo.

23Per teismo posėdį pareiškėjas ir jo atstovas prašė skundą tenkinti.

24Atsakovas atsiliepime (b. l. 17-20) į skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

25Atsakovas nurodė, kad tarnybinio nusižengimo metu pareiškėjas vykdė Specializuotos medicinos pagalbos skyriaus vedėjo funkcijas. 2009-02-05 valstybės sekretorė pasiūlė sveikatos apsaugos ministrui pradėti tyrimą dėl galimo pareiškėjo tarnybinės veiklos nusižengimo. Atlikus tyrimą, remiantis 2009-02-18 išvada Nr. 23-503, pareiškėjas buvo pripažintas atsakingu už pavedimų neįvykdymą:

261. Dėl priemonės Nr. 702. 2008-04-15 įsakymu Nr. V-296 šios priemonės atsakingais vykdytojais paskirti Asmens sveikatos skyrius (pirmasis vykdytojas, nuo 2008-08-13 – Specializuotos medicinos pagalbos skyrius), kuriam vadovavo pareiškėjas, ir Ekstremalių sveikatai situacijų centras. Pavedimas 2008 m. IV ketvirtį įvykdytas nebuvo, tuo pažeidžiant SAM darbo reglamento 47 p.

272. Dėl priemonės Nr. 706. Atsakingais vykdytojais buvo paskirti Asmens sveikatos skyrius, kuriam vadovavo pareiškėjas, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Infekcinių ligų, dermatovenerologijos i mikrobiologijos klinika, Kauno medicinos universiteto Infekcinių ligų klinika, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų klinikos Pediatrijos centras. Pavedimas 2008 m. IV ketvirtį įvykdytas nebuvo, tuo pažeidžiant SAM darbo reglamento 47 p., 48.1 p. ir Vyriausybės darbo reglamento 166 p. Priemonė pavesta vykdyti Lietuvos infektologų draugijai tik 2009-01-21, bet atsakomybė už neparengtą metodiką tenka įsakymu paskirtiems vykdytojams, taigi ir pareiškėjui.

283. Dėl priemonių Nr. 2031 ir 2032. Atsakingu vykdytoju paskirtas Asmens sveikatos skyrius. Pavedimas 2008 m. IV ketvirtį įvykdytas nebuvo.

29Išaiškinus visas aplinkybes, konstatuota, kad pareiškėjas atsakingas už pavedimų, kuriems įgyvendinti paskirtas Specializuotos medicinos pagalbos skyrius, t.y. dėl priemonių 702, 706, 2031 ir 2032 netinkamo (pavėluoto) vykdymo. Atsakovas pažymėjo, kad pareiškėjas netinkamai organizavo pavedimų vykdymą, dėl ko pavedimai nebuvo įvykdyti nustatytu laiku, neinformavo darbo reglamento nustatyta tvarka vadovybės ir nesuderino pavedimų vykdymo pratęsimo klausimų. Drausminės nuobaudos skyrimo motyvai nurodyti tiek SAM potvarkyje Nr. P-K-38, tiek 2009-02-18 tarnybinio nusižengimo išvadoje.

30Per teismo posėdį atsakovo atstovas prašė pareiškėjos skundo netenkinti. Skundas netenkintinas. Byloje turi būti sprendžiamas klausimas dėl pareiškėjui paskirtos tarnybinės nuobaudos – pastabos teisėtumo. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas 2001-05-30 SAM sekretoriaus potvarkiu Nr. 38P-K paskirtas į Asmens sveikatos skyriaus viršininko pareigas (b. l. 73), o nuo 2008-08-15 perkeltas į Specializuotos medicinos pagalbos skyriaus vedėjo pareigas sveikatos apsaugos ministro 2008-08-13 įsakymu Nr. K-178 (b. l. 72). Nustatyta, kad šis skyrius tiesiogiai pavaldus SAM sekretoriui pagal administruojamą sritį (b. l. 179). 2008-04-15 sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-296 „Dėl valstybinės pasirengimo gripo pandemijai programos įgyvendinimo 2008-2009 metų priemonių plano vykdymo“ (b. l. 52-58) patvirtinti Valstybinės pasirengimo gripo pandemijai programos įgyvendinimo priemonių, kurių atsakinga vykdytoja yra SAM, 2008-2009 m. plano vykdytojai, tarp jų ir Asmens sveikatos skyrius. Pavesta užtikrinti priemonių įvykdymą iki nurodytų terminų: - kartu su Ekstremalių sveikatai situacijų centru per 2008 m. IV ketvirtį parengti ir patvirtinti Antivirusinių vaistų paskirstymo ir jų vartojimo stebėsenos aprašą (Nr. 1.10); - kartu su Ekstremalių sveikatai situacijų centru, Visuomenės sveikatos departamentu, Valstybine ligonių kasa, Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centru bei Užsienių ryšių skyriumi per 2009 m. IV ketvirtį parengti ir patvirtinti Būtinosios medicinos pagalbos Lietuvos Respublikos piliečiams teikimo ir aprūpinimo antivirusiniais vaistais Europos Sąjungoje ir kitose užsienio valstybėse aprašą (Nr. 1.11); - kartu su Ekstremalių sveikatai situacijų centru, Valstybine ligonių kasa, Kauno medicinos universiteto Infekcinių ligų klinika ir Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Infekcinių ligų, dermatovenerologijos ir mikrobiologijos klinika per 2008 m. III ketvirtį įvertinti, kiek antibakterinių preparatų, kitų vaistų, medicinos pagalbos priemonių ir lėšų prireiktų komplikacijoms gydyti per gripo pandemiją (Nr. 1.12); - kartu su Ekstremalių sveikatai situacijų centru per 2008 m. III ketvirtį įvertinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų intensyvios terapijos ir reanimacijos skyrių pasirengimą, nustatyti, kiek prireiktų dirbtinės plaučių ventiliacijos įrangos (Nr. 1.13); - kartu su Ekstremalių sveikatai situacijų centru per 2008 m. IV ketvirtį parengti ir patvirtinti Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kilus gripo pandemijai tvarkos aprašą (pirmasis vykdytojas - Asmens sveikatos skyrius) (Nr. 1.15); - kartu su Visuomenės sveikatos departamentu, Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centru, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikos Pediatrijos centru, Kauno medicinos universiteto Infekcinių ligų klinika ir Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Infekcinių ligų, dermatovenerologijos ir mikrobiologijos klinika per 2008 m. III ketvirtį persvarstyti ir prireikus pakeisti susirgimų, sukeltų gripo A(H5N1) viruso, diagnostikos, gydymo ir profilaktikos antivirusiniais vaistais metodikas (Nr. 3.2); - kartu su Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikos Pediatrijos centru, Kauno medicinos universiteto Infekcinių ligų klinika ir Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Infekcinių ligų, dermatovenerologijos ir mikrobiologijos klinika per 2008 m. IV ketvirtį parengti ir patvirtinti sezoninio gripo diagnostikos, gydymo ir profilaktikos antivirusiniais vaistais metodika (pirmasis vykdytojas - Asmens sveikatos skyrius) (Nr. 4.4); - kartu su Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vaikų ligų klinikos Pediatrijos centru, Kauno medicinos universiteto Infekcinių ligų klinika ir Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Infekcinių ligų, dermatovenerologijos ir mikrobiologijos klinika per 2009 m. II ketvirtį parengti ir patvirtinti gripo, sukelto naujojo gripo viruso potipio (pandeminio gripo), diagnostikos, gydymo ir profilaktikos antivirusiniais vaistais metodiką (pirmasis vykdytojas - Asmens sveikatos skyrius) (Nr. 4.5). 2008-08-27 sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-827 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-04-17 nutarimo Nr. 351 „Dėl asbesto šalinimo programos patvirtinimo“ įgyvendinimo 2008-2013 m. priemonių vykdytojų skyrimo“ (b. l. 59-62) patvirtinti Asbesto šalinimo programos įgyvendinimo 2008-2013 m. priemonių vykdytojai, o Asmens sveikatos skyrius paskirtas atsakingu vykdytoju dėl 3.1. priemonės (parengti ir patvirtinti Profesinių ligų nustatymo kriterijų aprašą, kuriame būtų asbesto sukeltų ligų diagnozavimo reikalavimai) ir 3.2. priemonės (papildyti sveikatos apsaugos ministro 2000-05-31 įsakymo Nr. 301 13 priedą, atsižvelgiant į papildomus asbesto poveikio praeityje nustatymo reikalavimus). 2008-10-01 SAM vadovybės ir SAM padalinių vadovų pasitarimo protokole Nr. 30 nustatyta, kad

Nutarė

31SAM padalinių vadovus įpareigoti per savaitę įvykdyti visus vėluojančius Vyriausybės pavedimus (b. l. 178). 2009-01-06 pažymoje apie ministerijų nustatytu laiku neįvykdytus pavedimus nustatyta, kad SAM iki 2009-01-04 laiku neįvykdė 86 pavedimų, daugiau nei kitos ministerijos (b. l. 153). 2009-01-15 SAM valstybės sekretorės potvarkiu Nr. P-3 (b. l. 32) ministerijos sekretoriams, ministerijos administracijos padalinių vadovams ir ministerijai pavaldžių įstaigų vadovams pavesta užtikrinti, kad iki 2009-02-03 būtų įvykdyti Vyriausybės vėluojantys pavedimai. 2009-02-05 SAM valstybės sekretorė raštu Nr. 23-364 (b. l. 33) kreipėsi į sveikatos apsaugos ministrą, siūlydama pradėti tyrimą dėl galimo tarnybinės veiklos nusižengimo. 2009-02-06 SAM pranešimu Nr. 23-(2.38-26)-382 (b. l. 8) informavo pareiškėją, kad šis yra įtariamas padaręs tarnybinį nusižengimą – tinkamai neįvykdęs SAM sekretoriaus 2009-01-15 potvarkio Nr. P-3 dėl Vyriausybės vėluojančių pavedimų įvykdymo, t.y. pažeidęs Specializuotos medicinos pagalbos skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2008-08-13 įsakymu Nr. V-784, nuostatas, ir nurodyta pateikti paaiškinimą dėl nurodytojo tarnybinio nusižengimo iki 2009-02-10. 2009-02-10 pareiškėjo pateiktuose paaiškinimuose dėl vėluojančių pavedimų (b. l. 9-14) pareiškėjas nurodė, kad jis negali prisiimti atsakomybės dėl vėluojančių pavedimų vykdymo. Paaiškino, kad vykdant priskirtus pavedimus dalyvauja taip pat ir kitos institucijos, dalį jų vykdo ministerijos sekretorė R. V., kitų priemonių nesavalaikis vykdymas susijęs su tarpžinybinių institucijų vizavimo terminų nesilaikymu, apie visą eigą buvo informuojama ministerijos sekretorė, su ja buvo aptariami visi veiksmai. 2009-02-18 SAM išvadoje Nr. 23-503 dėl galimo Asmens sveikatos departamento Specializuotos medicinos pagalbos skyriaus vedėjo V. R. tarnybinio nusižengimo (b. l. 45-50) konstatuota, kad V. R., nesilaikydamas Vyriausybės pavedimų vykdymo terminų bei procedūrų, pažeidė Valstybės tarnybos įstatymo 15 str. nuostatas: 1) neužtikrino skyriui pavestų užduočių savalaikį įvykdymą (Skyriaus nuostatų 11.1 ir 11.2 p. ir Skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo 7.1, 7.11 ir 7.12 p. reikalavimai); 2) nesilaikė Vyriausybės darbo reglamento 164-166 p. nustatytų Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymo procedūrų; 3) nesilaikė ministerijos darbo reglamento nustatytų reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, kad dalies pavedimų vykdymas pavestas ir kitiems vykdytojams, kad V. R. nusižengė pirmą kartą, pasiūlyta skirti mažiausią tarnybinę nuobaudą – pastabą. 2009-02-21 SAM valstybės sekretorės potvarkiu Nr. P-K-38 (b. l. 7), pripažinus, kad Asmens sveikatos departamento Specializuotos medicinos pagalbos skyriaus vedėjas V. R. padarė tarnybinį nusižengimą, V. R. paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba.

32Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento (toliau – Vyriausybės darbo reglamentas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 (2003 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 313 redakcija), 164 p. nustato, kad Ministrai, Vyriausybės įstaigų vadovai ir apskričių viršininkai privalo užtikrinti, kad deramai ir laiku būtų įvykdomi Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimai. Pagal šio reglamento 165 p., jeigu pavedimas duodamas keletui institucijų (valstybės tarnautojų), pagrindine pavedimo vykdymo organizatore laikoma ta institucija (valstybės tarnautojas), kuri pavedime nurodyta pirmoji.

33SAM darbo reglamentas (toliau – Reglamentas), patvirtintas 2004 m. balandžio 15 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-232, nustato SAM darbo tvarką. Reglamento 13 p. nustato, kad Ministerijos administraciją sudaro skyriai ir poskyris (toliau vadinama – ministerijos administracijos padaliniai). Skyriams ir poskyriui vadovauja vedėjai. Ministerijos administracijos padaliniai darbą organizuoja vadovaudamiesi ministro patvirtintais padalinių nuostatais, padalinių vadovai, ministro politinio (asmeninio) pasitikėjimo ir kiti valstybės tarnautojai – pareigybių aprašymais.

34Reglamento 47 p. 2 d. nustato, kad ministerijos padalinių vadovai ir už pavedimų vykdymą atsakingi ministerijos valstybės tarnautojai atsako už tai, kad deramai ir laiku būtų įvykdomi jiems nukreipti Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės, Ministro Pirmininko ar, Ministro Pirmininko pavedimu – Vyriausybės kanclerio, taip pat ministro, viceministro, ministerijos valstybės sekretoriaus ir ministerijos sekretoriaus, pavedimai.

35Vadovaujantis Vyriausybės darbo reglamento 166 p., laikoma, kad pavedimas įvykdytas, jeigu išspręsti visi jame pateikti klausimai arba į juos atsakyta iš esmės. Vyriausybės pavedimų įvykdymo terminas negali būti pratęstas. Ministerija, Vyriausybės įstaiga ar apskrities viršininkas, negalintys laiku įvykdyti Vyriausybės pavedimo, privalo iš anksto teikti suderintą Vyriausybės nutarimo, kuriame duodamas neįvykdytasis pavedimas, pakeitimo projektą. Kitų pavedimų įvykdymo terminas gali būti pratęstas tik išimtiniais atvejais argumentuotu ministro, Vyriausybės įstaigos vadovo, apskrities viršininko prašymu.

36Pagal Reglamento 47 p. 1 d., jeigu įvykdyti pavedimo per nustatytą laiką negalima dėl objektyvių priežasčių, pirmasis pavedime nurodytas vykdytojas nedelsdamas apie tai praneša pavedimą davusiam ministrui, viceministrui, ministerijos valstybės sekretoriui ar ministerijos sekretoriui, tačiau pakeisti pavedimo įvykdymo terminą galima tik sutikus pavedimą davusiam valstybės tarnautojui.

37Reglamento 48.1 p. nustato, kad pavedimo vykdymo termino pratęsimo klausimą padalinio vadovas derina su ministerijos valstybės sekretoriumi ar ministerijos sekretoriumi pagal kuruojamos veiklos sritį ir parengia dėl Vyriausybės pavedimo įvykdymo termino pratęsimo – iš anksto suderintą Vyriausybės nutarimo, kuriame nurodomas neįvykdytasis pavedimas, pakeitimo projektą.

38Byloje nustatyta, kad pareiškėjo vadovaujamas skyrius atsakingu vykdytoju paskirtas dėl Asbesto šalinimo programos įgyvendinimo 2008-2013 m. priemonių Nr. 3.1 ir 3.2 (b. l. 59-62), o dėl Valstybinės pasirengimo gripo pandemijai programos įgyvendinimo 2008-2009 m. priemonių Nr. 1.15, Nr. 4.4 ir Nr. 4.5 vykdymo paskirtas pirmuoju vykdytoju (b. l. 52-58). Minėtos priemonės, išskyrus priemonę Nr. 4.5, kurios įvykdymo terminas – 2009 m. II ketvirtis, nustatytu laiku įgyvendintos nebuvo. Pažymėtina, kad šių priemonių neįvykdymo laiku fakto pareiškėjas neginčija, tačiau nurodo, kad jis dėl to nėra atsakingas.

39Remiantis Specializuotos medicinos pagalbos skyriaus nuostatų, patvirtintų sveikatos apsaugos ministro 2008-08-13 įsakymu Nr. V-796, 7.2 p., skyrius privalo laiku ir kokybiškai atlikti pavedamus darbus, o 9.2 p. nustato, kad skyriaus vedėjas organizuoja skyriaus darbą ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą. Pagal Specializuotos medicinos pagalbos skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2008-08-13 įsakymu Nr. V-784, 7.4 p., skyriaus vedėjas inicijuoja bei organizuoja asmens sveikatos priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų rengimą, o pagal 7.11 p., skyriaus vedėjas laiku ir kokybiškai vykdo ministerijos vadovybės pavedimus žodžiu ir raštu.

40Išvadoje dėl galimo pareiškėjo tarnybinio nusižengimo (b. l. 45-50) nurodyta, kad priemonės Nr. 1.15 projektas pateiktas vizuoti tik 2009 m. vasario mėn., o laiku neįvykdžius priemonės Nr. 4.4, jos vykdymas 2009-01-21 raštu Nr. 10-(10.3-22)-358 (b. l. 46) perduotas Lietuvos infektologų draugijai. Priemonės Nr. 3.2 projektas parengtas tik 2009 m. vasario mėn., šiuo metu yra derinamas. Pareiškėjas skunde nurodė, kad priemonės Nr. 3.1 atsakingu vykdytoju 2009-01-19 pasitarimo metu nuspręsta paskirti Visuomenės sveikatos departamentą, tačiau nepakeitus sveikatos apsaugos ministro 2008-08-27 įsakymo Nr. V-827, atsakingu vykdytoju liko Specializuotos medicinos pagalbos skyrius. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes ir teisės aktų nuostatas, konstatuotina, kad pareiškėjas yra atsakingas už pavedimus, kuriems įgyvendinti buvo paskirtas Specializuotos medicinos pagalbos skyrius, t.y. dėl netinkamo priemonių Nr. Nr. 1.15, Nr. 4.4 (b. l. 52-58) ir priemonių Nr. 3.1 ir 3.2 (b. l. 59-62) įgyvendinimo.

41Valstybės tarnybos įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2009-01-01 iki 2009-03-16) 28 str. nustato, kad valstybės tarnautojai už tarnybinius nusižengimus traukiami tarnybinėn atsakomybėn. Tarnybinis nusižengimas – valstybės tarnautojo pareigų neatlikimas arba netinkamas atlikimas dėl valstybės tarnautojo kaltės. Konstatuota, kad pareiškėjas netinkamai vykdė jo vadovaujamam skyriui pavestas priemones bei netinkamai atliko pareiškėjo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. Nepagrįstas pareiškėjo argumentas, kad ginčijamas potvarkis, kuriuo pareiškėjui paskirta tarnybinė nuobauda (b. l. 7), nemotyvuotas, jame nenurodyti, kokie tarnybiniai pažeidimai buvo padaryti. Šiame potvarkyje nurodyta, kad atitinkamas sprendimas priimtas išnagrinėjus 2009-02-18 išvadą dėl galimo pareiškėjo tarnybinio nusižengimo, todėl kartoti tų pačių aplinkybių, nustatytų minėtoje išvadoje, nėra pagrindo. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (nutartis administracinėje byloje Nr. A444-203/2005).

42Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 29 str. 2 d., tarnybinė nuobauda skiriama atsižvelgiant į kaltę, tarnybinio nusižengimo padarymo priežastis, aplinkybes ir padarinius, į valstybės tarnautojo veiklą iki tarnybinio nusižengimo padarymo bei į Korupcijos prevencijos įstatymo numatytais atvejais ir tvarka pateiktą informaciją. Kadangi pareiškėjas tarnybinį nusižengimą padarė pirmą kartą, dalį priemonių pareiškėjo vadovaujamam skyriui buvo pavesta vykdyti kartu su kitais ministerijos padaliniais, atsižvelgus į tai, kad iki šiol pareiškėjas dirbo nepriekaištingai (b. l. 92-97), paskirta švelniausia tarnybinį nuobauda – pastaba, numatyta Valstybės tarnybos įstatymo 29 str. 3 d. 1 p.

43Tarnybinė nuobauda paskirta pareiškėjui Valstybės tarnybos įstatymo 30 str. ir Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių nustatyta tvarka ir terminais.

44Dėl nurodytų motyvų darytina išvada, kad pareiškėjui 2009-02-21 SAM sekretorės potvarkiu Nr. P-K-38 teisėtai ir pagrįstai paskirta tarnybinė nuobauda. Todėl nėra teisinio pagrindo naikinti šią nuobaudą.

45Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str., 127 str. 1 p.,

46

47n u s p r e n d ė:

49V. R. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

50Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Veslava Ruskan,... 2. Pareiškėjas kreipėsi su skundu į teismą, prašydamas panaikinti 2009-02-21... 3. Pareiškėjas skunde nurodė, kad SAM valstybės sekretorė, skirdama... 4. 1.... 5. Priemonės Nr. 702 (parengti ir patvirtinti Asmens sveikatos priežiūros... 6. 2. Priemonės Nr. 706 (parengti Sezoninio gripo diagnostikos, gydymo ir... 7. 3.... 8. Priemonė Nr. 3459 (įgyvendinant Kardomojo kalinimo pakeitimo įstatymo 45... 9. 4.... 10. Priemonių Nr. 486 ir 487 (dėl veiksmų plano Mykolo Romerio universiteto... 11. 5.... 12. Priemonės Nr. 840 (2007) (parengti Valstybinės vėžio profilaktikos ir... 13. 6.... 14. Priemonė Nr. 2032 (2008) (Asbesto šalinimo įgyvendinimo programos 2008-2013... 15. 7.... 16. Priemonės Nr. 2031 (2008) (Asbesto šalinimo įgyvendinimo programos 2008-2013... 17. 8.... 18. Priemonės Nr. 3580 (2008) (susijusi su Teismų įstatymo pakeitimais ir... 19. 9.... 20. Priemonės Nr. 3581 (2008) (susijusi su Teismų įstatymo pakeitimais ir... 21. 10. Priemonė Nr. 5311 (2006) (įgyvendinti Cukrinio diabeto kontrolės... 22. Pareiškėjas pažymėjo, kad nuobauda paskirta dėl pareigybės aprašymo... 23. Per teismo posėdį pareiškėjas ir jo atstovas prašė skundą tenkinti.... 24. Atsakovas atsiliepime (b. l. 17-20) į skundą prašė jį atmesti kaip... 25. Atsakovas nurodė, kad tarnybinio nusižengimo metu pareiškėjas vykdė... 26. 1. Dėl priemonės Nr. 702. 2008-04-15 įsakymu Nr. V-296 šios priemonės... 27. 2. Dėl priemonės Nr. 706. Atsakingais vykdytojais buvo paskirti Asmens... 28. 3. Dėl priemonių Nr. 2031 ir 2032. Atsakingu vykdytoju paskirtas Asmens... 29. Išaiškinus visas aplinkybes, konstatuota, kad pareiškėjas atsakingas už... 30. Per teismo posėdį atsakovo atstovas prašė pareiškėjos skundo... 31. SAM padalinių vadovus įpareigoti per savaitę įvykdyti visus vėluojančius... 32. Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento (toliau – Vyriausybės... 33. SAM darbo reglamentas (toliau – Reglamentas), patvirtintas 2004 m. balandžio... 34. Reglamento 47 p. 2 d. nustato, kad ministerijos padalinių vadovai ir už... 35. Vadovaujantis Vyriausybės darbo reglamento 166 p., laikoma, kad pavedimas... 36. Pagal Reglamento 47 p. 1 d., jeigu įvykdyti pavedimo per nustatytą laiką... 37. Reglamento 48.1 p. nustato, kad pavedimo vykdymo termino pratęsimo klausimą... 38. Byloje nustatyta, kad pareiškėjo vadovaujamas skyrius atsakingu vykdytoju... 39. Remiantis Specializuotos medicinos pagalbos skyriaus nuostatų, patvirtintų... 40. Išvadoje dėl galimo pareiškėjo tarnybinio nusižengimo (b. l. 45-50)... 41. Valstybės tarnybos įstatymo (redakcija, galiojusi nuo 2009-01-01 iki... 42. Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 29 str. 2 d., tarnybinė nuobauda skiriama... 43. Tarnybinė nuobauda paskirta pareiškėjui Valstybės tarnybos įstatymo 30... 44. Dėl nurodytų motyvų darytina išvada, kad pareiškėjui 2009-02-21 SAM... 45. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 46. ... 47. n u s p r e n d ė: ... 49. V. R. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 50. Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas...