Byla II-1736-437/2008
Dėl nutarimo panaikinimo ir bylos nutraukimo arba pakeitimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Raimondas Blauzdžius, sekretoriaujant Anai Cilinkevičiūtei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktai L. K. – V., Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros atstovams Antanui Kinčiui ir Algirdui Cibulskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą pagal L. K. – V. skundą dėl nutarimo panaikinimo ir bylos nutraukimo arba pakeitimo,

Nustatė

22008-09-04 Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros (toliau – VRAAD Vilniaus miesto agentūra) vyresnysis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius surašė L. K. – V. administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. VR-14.1-481 (toliau – Protokolas) už tai, kad ji, būdama Verkių seniūnijos vyr. specialiste, neįvykdė VRAAD Vilniaus miesto agentūros 2008-05-30 privalomojo nurodymo Nr. VR-14.2-186 dėl sodininkų bendrijų, esančių Verkių seniūnijos teritorijoje, sutarčių sudarymo su komunalines atliekas tvarkančiomis įmonėmis (toliau – Privalomasis nurodymas), tuo pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 54 straipsnio 2 dalies reikalavimus (b. l. 6-7, 22-23).

3VRAAD Vilniaus miesto agentūros vyresnysis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius, išnagrinėjęs L. K. – V. administracinio teisės pažeidimo bylą, 2008-09-11 priėmė nutarimą Nr. VR-14.1-481 (toliau – Nutarimas), kuriame pripažino L. K. – V. kalta dėl Protokole aprašyto pažeidimo. Šį pažeidimą kvalifikavo pagal LR administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 5114 straipsnio 1 dalį, atsižvelgęs į L. K. – V. atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kad ji nuoširdžiai gailisi dėl padaryto pažeidimo (ATPK 31 str. 1 d.), ir vadovaudamasis ATPK 286, 287 str., nutarė jai skirti 200 Lt piniginę baudą (b. l. 21).

4Administracinėn atsakomybėn patraukta L. K. – V. pateikė teismui skundą (b. l. 2-3), kuriame prašė panaikinti Nutarimą. Skunde nurodė, kad Protokolas nebuvo pasirašytas protokolą surašiusio asmens kaip to reikalauja ATPK 260 str. Mano, kad administracinio teisės pažeidimo protokolas turėjo būti surašytas Verkių seniūnijos seniūnui kaip atstovaujančiam seniūniją asmeniui. Verkių seniūnija nėra atsakinga už sodininkų bendrijų komunalinių atliekų sutarčių pasirašymą, todėl jai negalėjo būti surašytas privalomasis nurodymas, kuriuo buvo pareikalauta užtikrinti atliekų tvarkymo sutarčių sudarymą. Remiasi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Verkių seniūnijos veiklos nuostatų 12.20 p., Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2006-05-24 sprendimu Nr. 1-1185 25.4 p. Seniūnija tik gali surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus pagal ATPK 1611 str. dėl atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimo, bet negali priversti atskirų asmenų ar bendrijos sudaryti minėtų sutarčių. Jos kaip vyresniosios specialistės pareigybės aprašyme yra aiškiai nurodyta, kad ji tik kontroliuoja teritorijos tvarkymą (7.6 p.). Teismo posėdyje (b. l. 65-67) L. K. – V. pateikė rašytinius paaiškinimus (b. l. 60-62), kuriuose patikslino skundo reikalavimą, t. y. prašė panaikinti Nutarimą ir bylą nutraukti arba vadovaujantis ATPK 301 str. nuostatomis skirti jai mažesnę nei įstatymo numatyta administracinę nuobaudą. Papildomai paaiškino, kad jos darbo užmokestis nėra didelis (8 pareigybės kategorija). Teismo posėdyje (b. l. 65-67) administracinėn atsakomybėn patraukta L. K. – V. skundą ir jo patikslinimą palaikė ir prašė juos tenkinti skunde ir rašytiniuose paaiškinimuose nurodytais motyvais. Papildomai paaiškino, kad Verkių seniūnija vykdo prevencijos ir kontrolės funkcijas, bet neatsako už atliekų išvežimą.

5Protokolą surašiusios ir Nutarimą priėmusios institucijos atstovai teismo posėdyje su administracinėn atsakomybėn patrauktos L. K. – V. skundu nesutiko ir prašė jo netenkinti. Nurodė, kad administracinėn atsakomybėn patrauktos L. K. – V. pareigybės aprašymo 7.3, 7.6 punktuose aiškiai apibrėžtos valstybės tarnautojos funkcijos, o Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių 20 punkte nustatytos atliekų turėtojų pareigos (b. l. 65-67).

6Skundas tenkintinas.

7Pagal ATPK 5114 straipsnio 1 dalį aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno duotame privalomajame nurodyme nustatytų reikalavimų neįvykdymas laiku – užtraukia baudą piliečiams nuo penkiasdešimties iki vieno šimto litų, pareigūnams – nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio litų. Administracinėn atsakomybėn patraukta L. K. – V. patraukta atsakomybėn ir nubausta už ATPK 5114 str. 1 dalyje numatyto teisės pažeidimo padarymą, kuris pasireiškė tuo, kad ji, būdama Verkių seniūnijos vyresniąja specialiste ir Verkių seniūno paskirta už VRAAD Vilniaus miesto agentūros 2008-05-30 privalomojo nurodymo Nr. VR-14.2-186 vykdymą (b. l. 17), jo laiku neįvykdė.

8Administracinio teisės pažeidimo protokolas (b. l. 22-23), L. K. – V. 2008-09-04 paaiškinimas (b. l. 24-25), privalomasis nurodymas (b. l. 17), 2008-07-24 patikrinimo aktas Nr. 543 (b. l. 10, 26), L. K. – V. pareigybės aprašymas (b. l. 8-9) bei kiti byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ji, būdama atsakinga už bendrijų teritorijų tvarkymo, bendrijų atliekų išvežimo kontrolę ir pažeidimų prevencijos vykdymą (Pareigybės aprašymo 7.6 p., b. l. 8-9) ir Verkių seniūnijos seniūno paskirta atsakinga už VRAAD Vilniaus miesto agentūros 2008-05-30 privalomojo nurodymo Nr. VR-14.2-186 vykdymą, laiku neįvykdė Privalomojo nurodymo reikalavimų. Tuo pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 54 straipsnio 2 dalies reikalavimą, pagal kurį fiziniai ir juridiniai asmenys privalo sudaryti visas sąlygas, būtinas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams aplinkos apsaugos valstybinei kontrolei vykdyti, ir paklusti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų teisėtiems reikalavimams.

9Nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti panaikintas, kai neteisingai kvalifikuojama asmens padaryta veika, kai asmens veiksmuose nėra administracinio teisės pažeidimo sudėties, bylą išnagrinėja pareigūnas, neturintis tam teisės, nėra surinkta pakankamai įrodymų ir pan. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis ir byloje esančiais įrodymais, darytina išvada, kad skundžiamas Nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, nuobauda paskirta pagal įstatymą, bylą išnagrinėjo ir nuobaudą paskyrė pareigūnas, turintis teisę spręsti šios kategorijos bylas, todėl pagrindo Nutarimą panaikinti nėra.

10Tačiau atsižvelgdamas į tai, kad administracinėn atsakomybėn patrauktos L. K. – V. padarytas pažeidimas nėra piktybinis ir grubiai nepažeidžia aplinkos apsaugos santykių teisinio reguliavimo, be to, administracinėn atsakomybėn patraukta L. K. – V., siekdama įvykdyti Privalomąjį nurodymą, raštu kreipėsi į atitinkamų sodininkų bendrijų pirmininkus ir konkrečius sodininkų bendrijų narius dėl buitinių, antrinių, didžiųjų atliekų tvarkymo (b. l. 55-59), teismas daro išvadą, kad šioje byloje yra pagrindas taikyti ATPK 301 straipsnio nuostatas ir, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, skirti administracinėn atsakomybėn patrauktai L. K. – V. mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali. Administracinės nuobaudos tikslai bus pasiekti, pakeičiant VRAAD Vilniaus miesto agentūros vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus 2008-09-11 nutarimą Nr. VR-14.1-481 ir sumažinant L. K. – V. paskirtos baudos dydį iš 200 į 70 litų.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 5 p., 128 str., 129 str.,

Nutarė

12patenkinti administracinėn atsakomybėn patrauktos L. K. – V. skundą.

13Pakeisti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus 2008-09-11 nutarimą Nr. VR-14.1-481, sumažinant L. K. – V. paskirtos baudos dydį iš 200 į 70 (septyniasdešimt) litų.

14Ši nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai