Byla eI3-3224-983/2020
Dėl sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Astos Adamonytės-Šipkauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Beatos Martišienės, Faustos Vitkienės,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Atliekų tvarkymo centras“ skundą atsakovei Aplinkos apsaugos agentūrai dėl sprendimų panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4UAB „Atliekų tvarkymo centras“ (toliau – ir pareiškėja, Įmonė) kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti: 1) Aplinkos apsaugos agentūros 2019-05-29 sprendimą Nr. (30.4)-A4-4097; 2) Lietuvos administracinių ginčų komisijos 2020-03-09 sprendimą Nr. 21R-204 (AG-435/06-2019).

5Pareiškėja nurodo, kad Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – ir atsakovė; Agentūra), vadovaudamasi Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ministro 2014-03-06 įsakymu Nr. D1-256 (toliau – ir Taisyklės), 47.6 ir 50 punktais, priėmė 2019-05-29 sprendimą Nr. (30.4)-A4-4097 (toliau – ir Sprendimas), kuriuo peržiūrėjo pareiškėjo taršos leidimo Nr. TL-V.7-46/2016 (toliau – ir Leidimas) sąlygas. Atsakovė, įvertinusi pateiktą informaciją nustatė, kad pagrindo keisti leidimo nėra, tačiau vadovaudamasi Taisyklių 50.3 papunkčiu priėmė sprendimą patikslinti leidimo sąlygas, leidimą papildant 6 lentele. „Kitos sąlygos nepavojingų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus“, bei nurodė, kad šis Agentūros sprendimas yra Leidimo sąlygos ir turi būti vadovaujamasi eksploatuojant įrenginį bei vykdant Leidimo sąlygų laikymosi aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę.

6Pažymi, kad nesutinka ir ginčija Agentūros Sprendimą tikslinti Leidimo sąlygas tik iš dalies – tą sprendimo dalį, kuria nutarta patikslinti Leidimo sąlygas, Leidimą papildant 6 – tos lentelės 1 punktu, kuris numato, kad „atliekų rūšiavimo bei perdirbimo (sijojimas, trupinimas) veiklos turi būti vykdomos tik uždarose patalpose (pastato langai, durys ir pan. turi būti uždaryta). Pareiškėja nesutinka su Agentūros sprendimu sugriežtinti Leidimo sąlygas numatant, kad uždarų patalpų, kuriose vykdoma atliekų rūšiavimo veikla, durys veiklos vykdymo metu turi būti uždarytos. Atkreipia dėmesį į tai, kad atliekų perdirbimo (trupinimo) metu, patalpos, kuriose minėta veikla vykdoma, visi langai ir durys būna uždaryti.

7Pažymi, kad dėl vykdomos veiklos gamybinės specifikos atliekų rūšiavimo uždarose patalpose metu pastovus uždarų durų laikymas yra praktiškai neįmanomas dėl nuolatinio transporto ir krautuvų judėjimo į iškrovimo ir pakrovimo patalpas (transporto įvažiavimo – išvažiavimo iš patalpų intervalai yra dažni, dėl ko pastovus durų darinėjimas neracionaliai apsunkintų pareiškėjos veiklą; patalpų langai visada būna uždaryti).

8Nurodo, kad Agentūra, nustatydama ginčijamą Leidimo sąlygų sugriežtinimą, nesiremia jokiais objektyviais duomenimis ir dokumentais (tyrimų išvadomis, kt.), kurie patvirtintų ribinius dydžius viršijančios taršos kietosiomis dalelėmis pareiškėjos veiklos vietoje faktą.

9Nacionalinės visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ir NVSC) 2018-12-28 patikrinimo akto Nr. PA-(9627) išvadose nurodyta, kad atlikus neplaninį aplinkos triukšmo tyrimą pažeidimų nenustatyta. Pažymėjo, kad yra parengta ir visuomenei pristatyta Poveikio visuomenei vertinimo ataskaita, kuri patvirtina, kad pareiškėjos veiklos vietoje tarša kietosiomis dalelėmis ribinių dydžių neviršija.

10Pažymi, kad Agentūra sugriežtindama pareiškėjai Leidimo sąlygas, tokio sugriežtinimo nemotyvavo ir neargumentavo, Sprendime nenurodė, kokiais teisės aktais rėmėsi priimdama atitinkamą sprendimą, todėl toks individualaus pobūdžio administracinis teisės aktas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 str. reikalavimų. Lietuvos ginčų komisijos 2020-02-24 posėdyje Agentūros atstovas nurodė, kad nustatant minėta Leidimo sugriežtinimą buvo remtasi tik pareiškėjo paraiškoje Leidimui pakeisti nurodyta informacija, jog pareiškėjos veikla vykdoma uždarose patalpose. Pažymi, kad pareiškėjos paraiškoje, kuria vadovavosi Agentūra, nėra nurodyta, kad veikla uždarose patalpose bus vykdoma durims esant pastoviai uždarytoms. Joks teisės aktas nereglamentuoja, jog veiklos vykdymas uždarose patalpose reiškia, kad veiklos vykdymo metu patalpos durys turi būti nuolat uždarytos.

11Nesutikdama su Komisijos sprendimu, pareiškėja nurodo, kad Komisijos sprendime pateikta uždarosios patalpos sąvoka yra pateikta remiantis Klaipėdos apygardos teismo 2017-02-10 nutartimi, priimtoje administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. ATP-73-174/2017, kurią precedentu laiko Komisija sprendime. Cituojama byla iš esmės skiriasi tiek savo faktine situacija, tiek teismo nagrinėta teisine problematika. Kadangi nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės nėra tapačios arba labai panašios į Sprendime cituojamą Klaipėdos apygardos teismo nagrinėtos administracinio teisės pažeidimo bylos, kuria remiasi Komisija, aplinkybes, todėl Komisija priimdama ginčijamą sprendimą minėtu precedentu rėmėsi nepagrįstai.

12Atsakovė Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepime prašo pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

13Paaiškina, kad Spendimu informavo, kad pareiškėjos vykdoma veikla turi atitikti Leidime ir jo prieduose nustatytas sąlygas, atliekų rūšiavimo bei perdirbimo veikla turi būti vykdoma tik uždarose patalpose (atliekų tvarkymo metu pastato langai, durys ir pan. turi būti uždaryti), atliekų laikymo veikla – pastate ir atviroje aikštelėje pagal schemas pateiktas leidimo prieduose bei laikantis paraiškoje dėl Leidimo išdavimo (pakeitimo) nurodytų aplinkybių (sąlygų). Tai pat pažymi, kad pareiškėjai 2019-05-29 Sprendimu nebuvo sugriežtintos ir (ar) kitaip pakeistos leidimo sąlygos, o jos buvo tik patikslintos remiantis pareiškėjos pateikta paraiška leidimui gauti. Leidimas yra išduodamas pagal paties veiklos vykdytojo pateiktą paraišką leidimui gauti. Leidimas yra išduodamas pagal paties veiklos vykdytojo paraiškoje išduoti leidimą nurodytas sąlygas, ir jis privalo elgtis pagal savo nustatytas ir Agentūrai pateiktas elgesio taisykles. Paraiškoje išduoti leidimą pateiktas įsipareigojimas veiklą vykdyti uždarose patalpose turi būti įgyvendinamas ir gavus (pakeitus) Leidimą.

14Pažymi, kad Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato, kas yra uždara patalpa (pastatas), tačiau teisės doktrinoje ir Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje yra pateiktas jos išaiškinimas (apibrėžimas). Pagal patalpos apibrėžimo, nurodomo tiek teisės doktrinoje, tiek ir teismų praktikoje lingvistinę bei loginę konstrukciją, esminiais arba būtinais patalpos požymiais laikytini statinio erdvės uždarumas, todėl pastato, kuriame pareiškėja vykdo veiklą, vartai ir langai turi būti uždari, ypač atsižvelgiant į tai, kad pati pareiškėja tai buvo nurodžiusi teikdama paraišką išduoti (pakeisti) Leidimą, o Komisijoje vykusiame posėdyje niekaip nepagrindė, kad neįmanoma organizuoti darbo pastačius automatinius (pakeliamus) vartus ir (ar) užvėrus langus.

15Be to, Agentūra gavo NVSC 2018-10-17 raštą Nr. (10-12 4.8E)2-44967 „Dėl Jūsų skundo“ į gyventojos skundą, kuriame nurodyta, kad NVSC atliko įmonėje triukšmo matavimus gyvenamojoje teritorijoje (duomenys neskelbtini). Laboratoriniais matavimais nustatyta, kad ekvivalentinio garso slėgio lygiai gyvenamojoje teritorijoje negalėjo būti išskiriami iš bendro aplinkos triukšmo (gyvenamoji teritorija Vaikų gatvėje sąlygojama šia gatve važiuojančio transporto triukšmo) ir siejami išimtinai su įmonėje veikusiais triukšmo šaltinais. Maksimalaus garso slėgio lygis tirtoje gyvenamojoje teritorijoje tiek veikiant, tiek neveikiant įmonės triukšmo šaltiniams, viršijo norminiais teisės aktais nustatytus lygius, tačiau veikiant įmonės triukšmo šaltiniams šis garso slėgio lygis gyvenamojoje teritorijoje padidėjo. NVSC įmonės administracijai nurodė Lietuvos Respublikos triukšmo įstatymo 22 straipsnyje nustatytais terminais įgyvendinti efektyvias triukšmo mažinimo priemones, užtikrinančias, kad įmonės veiklos skleidžiamas triukšmas nedidintų bendro gyvenamosios aplinkos triukšmo.

16Nurodo, kad Leidimo sąlygų peržiūra buvo pradėta po nuolatinių visuomenės skundų bei Aplinkos apsaugos departamento fiksuojamų pažeidimų. Agentūra 2019-02-26 raštu Nr. (30.4)-A4-1431 „Dėl tarnybinės pagalbos“ kreipėsi į Aplinkos apsaugos departamentą pateikti informaciją, ar įmonė yra įvykdžiusi jai duotus privalomuosius nurodymų reikalavimus, bei pateikti kitą, jų nuomone, svarbią informaciją, susijusią su įmone. Aplinkos apsaugos departamentas 2019-03-15 raštu Nr. (18.1)-AD5-4645 informavo, kad 2019-01-24 atliktas neplaninis patikrinimas dėl įmonės vykdomos atliekų tvarkymo veiklos atitikimo nustatytoms leidimo sąlygoms. Agentūra 2019-03-01 raštu Nr. (30.4)-A4-1530 informavo pareiškėją, kad Agentūra pradėjo leidimo sąlygų peržiūros procedūrą ir ji duotuoju metu dar nebaigta. Pažymi, kad Agentūra gavo Aplinkos apsaugos departamento 2019-05-21 atsakymą Nr. (18.5)-AD5-9016 „Dėl tarnybinės pagalbos“, kuriame nurodoma, kad įmonė mišrių, statybinių ir griovimo atliekų tvarkymo ūkinę veiklą vykdė ne pagal Leidimo sąlygas. Patikrinimo metu konstatuoti paraiškos Leidimui gauti, Leidimo bendrųjų reikalavimų ir atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento sąlygų pažeidimai. Aplinkos apsaugos departamentas įmonės atsakingam asmeniui surašė 2019-04-08 administracinio nusižengimo protokolą, paskyrė administracinę nuobaudą, įteikė rašytinį įspėjimą, kuriuo įmonė buvo įpareigota pašalinti patikrinimo metu nustatytus pažeidimus ir trūkumus bei ūkinę veiklą vykdyti griežtai laikantis Leidime nustatytų sąlygų, o Agentūros paprašė peržiūrėti Leidimo sąlygas atsižvelgiant į patikrinimo akte nurodytus pažeidimus. Atkreipė dėmesį į tai, kad patikrinimo aktas 2019-09-03 Nr. PA65-192 surašytas daugiau nei po trijų mėnesių nuo sprendimo priėmimo dienos, todėl Agentūra neturėjo jokios galimybės į jį atsižvelgti ir juo vadovautis. Šis dokumentas sudarytas praėjus 2 mėnesiams nuo skundo Komisijai padavimo dienos, todėl šiame ginče jis neturi jokios teisinės reikšmės. Pažymi, kad Agentūros sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, atitinkantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje numatytus bendruosius reikalavimus, taikomus individualiam administraciniam aktui, taip pat apie šio individualaus administracinio akto priėmimą buvo tinkamai informuota pareiškėja.

17Teismas

konstatuoja:

18Byloje, kaip matyti iš pareiškėjos pateikto teismui skundo, ginčas iš esmės kilo tik dėl Aplinkos apsaugos agentūros 2019-05-29 sprendimo Nr. (30.4)-A4-4097 „Dėl UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ taršos leidimo Nr. TL-V.7-46/2016 sąlygų peržiūrėjimo“ tikslinti Leidimo sąlygas dalies – patikslintose sąlygose nustatymo sąlygos, numatančios, kad atliekų rūšiavimo veiklos vykdymo metu uždarų patalpų pastato durys turi būti uždarytos.

19Byloje nustatytina, ar konkrečiu atveju Agentūros sprendimo minėta dalimi nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar viešojo administravimo subjektas priimdamas ginčijamą Sprendimo dalį neviršijo kompetencijos, taip pat, ar minėtas aktas neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija yra įsteigta ir gavo įgaliojimus (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 3 straipsnio 2 dalis). Sprendžiant dėl pareiškėjos reikalavimo panaikinti skundžiamą Agentūros sprendimo dalį pagrįstumo, būtina įvertinti ir skundžiamo sprendimo, kuris laikytinas viešojo administravimo aktu, atitiktį Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnio 1 dalyje nurodytiems individualaus administracinio akto teisėtumo ir pagrįstumo kriterijams. VAĮ 8 straipsnio 1 dalies nuostatos reiškia, jog akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Taip pat būtina įvertinti, ar nėra ABTĮ 91 straipsnyje nustatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas administracinis aktas turėtų būti panaikintas.

20Byloje nustatyta, kad pareiškėjai Agentūros 2016-05-20 sprendimu Nr. (28.7)-A4-5349 buvo išduotas Taršos leidimas Nr. TL-vV7-46/2016. Leidime buvo nustatytos sąlygos: Statybinių atliekų apdorojimas (metinis įrenginio pajėgumas 122.40 t/m) (S5, R12 atliekų tvarkymo veiklos) ir statybinių atliekų laikymas (753 t vienu metu didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis) (atliekų tvarkymo veikla R13). Pastato dalis (plotas 800 m2 ir 1859 m2 pastato ploto), laikymui skirta 380 m2 pastato ploto. Laikomų atliekų kaupo aukštis 2,5 m. Atliekų apdorojimo ir laikymo veikla vykdoma uždarame pastate. Pastato naudojimo paskirtis gamybos (savininkas UAB (duomenys neskelbtini)). Minėtas Leidimas Agentūros 2017-06-19 sprendimu Nr. (28.7)-A4-6444 buvo pakeistas, t. y. Leidime nustatytos sąlygos: Įrenginio apdorojimo ir laikymo pajėgumai liko nepakitę, t. y. apdorojimas – 122.400 t/m ir laikymas – 753 t, tačiau padidėjo atliekų rūšinė sudėtis (be statybinių atliekų tvarkomos antrinės žaliavos plastikai, stiklai, medienos, metalų atliekos, padangos, nepavojingos EEĮ atliekos); perdribus statybines atliekas pagaminamas produktas (skalda, žvyras, smėlis); 404 t atliekų laikoma atviroje, asfaltuotoje aikštelėje (0,36 ha; nustatytose zonose). Papildomai Leidime atsirado būdas R5 (skaldos gamyba: sijojimas bei smulkinimas į frakcijas). Apdorojimo veikla (rūšiavimas, sijojimas, trupinimas) vykdomas uždaruose pastatuose. Paviršinės nuotekos bus surenkamos į nuotekų kaupimo rezervuarus ir pagal sutartį perduodamos UAB ( - ). Pažymėtina, kad pareiškėja paraiškoje išduoti (pakeisti) leidimą 1.3 papunktyje įsipareigojo veiklą vykdyti uždarose patalpose.

21Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad Agentūra, vadovaudamasi Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-03-06 įsakymu Nr. d1-256 (akto redakcija, galiojusi nuo 2018-07-01 iki 2019-11-01) 47.6 ir 50 punktais bei įvertinusi iš Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos (toliau – ir AAD) gautą informaciją apie atliktus planinius patikrinimus: 2018-10-03 raštas Nr. (18.9)-AD5-5718 „Dėl UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ vykdomos veiklos“ (toliau – ir Raštas Nr. 1) ir jo priedai: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2017-05-24 patikrinimo aktas Nr. VR-14.7-241; Vilniaus miesto agentūros 2018-06-06 patikrinimo aktas Nr. VR-14.7-196, Vilniaus valdybos Vilniaus gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos 2018-09-28 patikrinimo aktas Nr. V-7.7-11 ir 2019-05-21 raštas Nr. (18.5)-AD5-9016 (toliau – ir Raštas Nr. 2) ir jo priedai: AAD ir Ukmergės aplinkos apsaugos inspekcijos ir Vilniaus aplinkos apsaugos inspekcijos 2019-03-15 patikrinimo aktas Nr. V-18.5-16/PA65-56, peržiūrėjo pareiškėjos Leidimo Nr. TL-V.7-46/2016 sąlygas. Agentūra, įvertinusi pateiktą informaciją, nustatė, kad pagrindo keisti Leidimo nėra, tačiau, vadovaudamasi Taisyklių 50.3 papunkčiu, priėmė skundžiamą sprendimą tikslinti Leidimo sąlygas, Leidimą papildant 6 lentele „Kitos sąlygos nepavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus“, bei nurodė, kad šis Agentūros sprendimas yra Leidimo sąlyga ir juo turi būti vadovaujamasi eksploatuojant įrenginį bei vykdant leidimo sąlygų laikymosi aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę.

22Agentūra Sprendime nurodė, kad pareiškėjos vykdoma veikla turi atitikti Leidime ir jo prieduose nustatytas sąlygas. Atliekų rūšiavimo bei perdirbimo veikla turi būti vykdoma tik uždarose patalpose (atliekų tvarkymo metu pastato langai, durys ir pan. turi būti uždaryti), atliekų laikymo veikla – pastate ir atviroje aikštelėje, pagal schemas, pateiktas Leidimo prieduose: „UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ Atliekų išdėstymo bei technologinė schema (uždaros patalpos)“ ir „UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ Atliekų išdėstymo bei technologinė schema (atvira aikštelė 0,36 ha)“. Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti nepavojingų atliekų kiekis patalpose yra 349 t, o teritorijoje (atvira lauko aikštelė (0,36 ha) – 404 t.

23Ginčui aktualus teisinis reguliavimas nustatytas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme (akto redakcija, galiojusi nuo 2018-07-01 iki 2020-02-08) ir Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse (toliau – Taršos leidimų taisyklės, Taisyklės).

24Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nustatyta, kad Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykles tvirtina aplinkos ministras. Šios taisyklės nustato paraiškos taršos leidimui gauti ar pakeisti rengimo, pateikimo, aplinkos ministro įgaliotos institucijos atliekamo gautos paraiškos viešinimo, nagrinėjimo, priėmimo, taršos leidimo projekto rengimo, taršos leidimo išdavimo, taršos leidimo sąlygų peržiūrėjimo, taršos leidimo pakeitimo ir galiojimo panaikinimo tvarką.

25Fizinis ar juridinis asmuo turi teisę eksploatuoti Taršos leidimų taisyklėse nurodytą įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis), šio asmens eksploatuojamą ar valdomą nuosavybės teisės, nuomos, panaudos, patikėjimo teisės ar kitu teisiniu pagrindu, tik turėdamas galiojantį taršos leidimą ir jame nustatytomis sąlygomis. Fizinis ar juridinis asmuo privalo eksploatuoti įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis) laikydamasis šių principų: imasi visų reikiamų taršos prevencijos priemonių; nesukelia didelės taršos; užtikrina atliekų prevenciją, o jeigu atliekos susidaro, laikydamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų atliekų tvarkymo prioritetų eiliškumo, užtikrina, kad jos būtų paruoštos naudoti pakartotinai, perdirbtos, kitaip panaudotos, o kai tai techniškai ir ekonomiškai neįmanoma, – pašalintos, stengiantis išvengti bet kokio poveikio aplinkai arba jį sumažinti; energiją naudoja efektyviai; imasi priemonių, būtinų avarijoms išvengti ir (ar) jų padariniams apriboti.

26Išduodamas taršos leidimas gali turėti vieną ar kelias specialiąsias dalis, kuriose nustatomos įrenginio eksploatavimo aplinkos apsaugos sąlygos pagal konkretų Taršos leidimų taisyklėse nustatytą kriterijų, kurį atitinkančio įrenginio eksploatavimui privaloma turėti taršos leidimą. Taršos leidimus išduoda, keičia ir jų galiojimą panaikina aplinkos ministro įgaliota institucija. Sprendimas priimti paraišką taršos leidimui gauti ar pakeisti priimamas aplinkos ministro įgaliotai institucijai įvertinus gautą paraišką ir nustačius, kad ji atitinka Taršos leidimų taisyklėse nustatytus reikalavimus, paraiškoje pateikti visi tinkamai įforminti duomenys ir (ar) dokumentai, reikalingi taršos leidimo sąlygoms nustatyti.

27Taisyklių 6 punktas nustato, kad veiklos vykdytojas, eksploatuojantis įrenginį, atitinkantį vieną ar kelis Taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus, privalo turėti leidimą. Pagal Taisyklių 8 punktą, leidimą pagal veiklos vykdytojo pateiktą paraišką išduoda, pakeičia ir jo galiojimą panaikina Agentūra. Taisyklių 20 punktas nustato, kad pareiškėjas rengia bendrąją paraiškos dalį ir tą (-as) specialiąją (-asias) paraiškos dalį (-is), pagal kurią (-as) turi būti išduotas ar pakeistas leidimas. Taisyklių 34 punkte nustatyta, kad leidimui rengti arba pakeisti naudojami veiklos vykdytojo paraiškoje pateikti duomenys ir kartu su paraiška pateikti dokumentai, aplinkos ministro įsakymu patvirtinti teisės aktai, kuriuose nustatyti reikalavimai įrenginyje vykdomai veiklai (kai tokie reikalavimai nustatyti), planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos, sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių arba informacijos atrankai ir atrankos išvados duomenys (jei buvo atliktos poveikio aplinkai vertinimo procedūros). Taisyklių 40 punktas įtvirtina, kad leidimas išduodamas ar pakeičiamas pagal veiklos vykdytojo parengtą ir Agentūros pagal Taisyklių 30.1 papunktį priimtą paraišką. Taisyklių 47.5 ir 47.6 papunkčiuose nustatyta, kad siekdama užtikrinti Taisyklių 14 punkte nurodytų principų laikymąsi, užtikrinti, kad įrenginys būtų eksploatuojamas pagal leidimo sąlygas, ir leidimo sąlygos atitiktų teisės aktų reikalavimus, Agentūra privalo peržiūrėti leidimo sąlygas šiais atvejais: gavusi Taisyklių 46 punkte nurodytą informaciją; kai Agentūra atlikto planinio ar neplaninio patikrinimo metu nustatė, kad veiklos vykdytojas pažeidė leidimo sąlygas. Taisyklių 50.3 papunktyje nustatyta, kad jei atliekant leidimo sąlygų peržiūrą nenustatoma nei viena Aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nurodyta leidimo pakeitimo sąlyga, tačiau atsižvelgiant į peržiūros metu nustatytus rezultatus, nustatoma, kad leidimo sąlygas būtina patikslinti, priimamas sprendimas, kad nėra pagrindo keisti leidimą, tačiau tokiu atveju sprendime nurodomos patikslintos leidimo sąlygos: nurodomas įrenginio pavadinimas, leidimo specialiosios dalies pavadinimas, lentelės numeris ir pavadinimas, galiojančios sąlygos, kurias reikia tikslinti, ir patikslintos sąlygos, kuriomis turi būti vadovaujamasi nuo šio sprendimo priėmimo dienos. Sprendime nurodoma, kad šis sprendimas laikomas leidimo sąlyga ir juo turi būti vadovaujamasi eksploatuojant įrenginį ir vykdant leidimo sąlygų laikymosi kontrolę. Sprendimas pridedamas prie leidimo ir įtraukiamas į leidimo priedų sąrašą.

28Atsižvelgus į įstatyminį reglamentavimą, konstatuotina, kad Agentūra, siekdama užtikrinti Taisyklių 14 punkte nurodytų principų laikymąsi, užtikrinti, kad įrenginys būtų eksploatuojamas pagal leidimo sąlygas, ir leidimo sąlygos atitiktų teisės aktų reikalavimus, ir vadovaudamasi Taisyklių 47 ir 50 punktais, privalo peržiūrėti leidimo sąlygas, kai AAD atlikto planinio ar neplaninio patikrinimo metu nustato, kad veiklos vykdytojas pažeidė leidimo sąlygas. Jei atliekant leidimo sąlygų peržiūrą nenustatoma nė viena Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nurodyta leidimo pakeitimo sąlyga, tačiau atsižvelgiant į peržiūros metu nustatytus rezultatus, nustatoma, kad leidimo sąlygas būtina patikslinti, priimamas sprendimas, jog nėra pagrindo keisti leidimą, tačiau tokiu atveju sprendime nurodomos patikslinimo sąlygos. Taigi, Agentūra turi plačią diskreciją atsižvelgti į peržiūros metu nustatytus rezultatus, kurie, Agentūros nuomone, gali turėti įtakos sprendimui dėl leidimo sąlygų patikslinimo, tačiau tai darydama Agentūra privalo pateikti adekvačius, aiškius ir pakankamus motyvus, kurie pagrįstų sprendimą dėl leidimo sąlygų patikslinimo.

29Pažymėtina, kad Agentūra peržiūrinėdama taršos leidimų sąlygas veikia kaip viešojo administravimo subjektas, todėl jos veikla privalo atitikti iš atsakingo valdymo (gero administravimo) principo kylančius imperatyvus. LVAT ne kartą yra konstatavęs, kad atsakingo valdymo (gero administravimo) principas, be kita ko, įtvirtina ir viešojo administravimo subjekto pareigą imtis aktyvių veiksmų vykdant administracinę procedūrą; pagal gero administravimo principą valstybės institucijos turi vykdyti procedūrą nešališkai ir objektyviai; formaliai ir biurokratiškai vykdomos viešojo administravimo funkcijos nesiderina su gero administravimo principu (žr., pvz., LVAT 2016-07-21 nutartį administracinėje byloje Nr. I-13-520/2016). Agentūros ginčijamas Sprendimas nagrinėjamu atveju yra individualus administracinis aktas, todėl toks sprendimas turi būti pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis (VAĮ 8 str. 1 d.).

30Bylos duomenys patvirtina, kad Rašte Nr. 1 ir jo prieduose – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2017-05-24 patikrinimo aktas Nr. VR-14.7-241; Vilniaus miesto agentūros 2018-06-06 patikrinimo aktas Nr. VR-14.7-196, Vilniaus valdybos Vilniaus gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos 2018-09-28 patikrinimo aktas Nr. V-7.7-11 – ir Rašte Nr. 2 ir jo prieduose – AAD ir Ukmergės aplinkos apsaugos inspekcijos ir Vilniaus aplinkos apsaugos inspekcijos 2019-03-15 patikrinimo aktas Nr. V-18.5-16/PA65-56 – nurodyta, kad pareiškėjos vykdoma atliekų tvarkymo veikla pažeidžia taršos leidimo Nr. TL-V.7-46/2016 sąlygas, t. y. Įmonė atliekas laikė už 0,36 ha betonuotos nepavojingų atliekų laikymo aikštelės, ne Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente numatytose laikymo zonose; kad po atliekų rūšiavimo susidariusias degiąsias atliekas (19 12 10) ir tolimesniam perdirbimui netinkamas atliekas (19 12 12) sandėliavo neuždengtas ir nesupresuotas lauko atliekų aikštelėje kartu su kitomis nerūšiuotomis nepavojingomis atliekomis; kad mišrias statybines ir griovimo, medienos, pakuočių ir kitas nepavojingas atliekas laikė aukštesniame nei 2,5 m. aukščio kaupe ir taip pažeidė Leidimo, Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento ir išdėstymo bei technologinės schemos reikalavimus.

31Agentūra, vadovaudamasi Taisyklių 50.3 papunkčiu, įvertinusi Raštuose Nr. 1 ir Nr. 2 ir jų prieduose pateiktą informaciją, ginčijamame Sprendime nustatė, kad pagrindo keisti Leidimo nėra ir priėmė sprendimą tikslinti Leidimo sąlygas, Leidimą papildydama 6 lentele „Kitos sąlygos nepavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, t. y., be kitų 2-5 punktuose nurodytų leidimo pakeitimo sąlygų, 1 punkte nustatė, kad „Atliekų rūšiavimo bei perdirbimo (sijojimas, trupinimas) veiklos turi būti vykdomos tik uždarose patalpose (pastato langai, durys ir pan. turi būti uždaryti)“. Tačiau teismo vertinimu, Agentūra 2019-05-29 sprendime Nr. (30.4)-A4-4097 neargumentavo, nesirėmė jokiais objektyviais duomenimis ir nepaaiškino kodėl, įvertinusi Raštuose Nr. 1 ir Nr. 2 ir jų prieduose pateiktą informaciją apie pareiškėjos vykdomos atliekų tvarkymo veiklos taršos leidimo Nr. TL-V .7 -46/2016 sąlygų pažeidimus, kurie visiškai nesusiję su atliekų rūšiavimo veikla ir pažeidimais, kurie sąlygotų, kad rūšiavimo veikla įtakoja aplinkos triukšmą, ji priėmė sprendimą Leidimą papildyti 6 lentele ir jo 1 punkte nustatyti pareiškėjos veiklos sąlygų patikslinimą, nurodant, kad uždarų patalpų, kuriose vykdoma atliekų rūšiavimo veikla, durys turi būti uždarytos.

32Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje imperatyviai nurodyta, kad individualus administracinis sprendimas turi būti pagrįstas nustatytais faktais ir teisės aktų normomis. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje ne kartą yra konstatavęs, kad Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatos reiškia, jog akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. birželio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-700/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-422/2009, 2017 m. balandžio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-426-556/2017). Nežiūrint to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra konstatavęs, kad, kai nėra pagrindo atitinkamą individualų administracinį aktą pripažinti visiškai nemotyvuotu, kiekvienu konkrečiu atveju, spręsdamas dėl tokio akto atitikties pastarosios įstatymo nuostatos reikalavimams, teismas privalo ad hoc (tik šiuo atveju) įvertinti, nustatyti ar turinio (teisinio ir faktinio pagrindimo, motyvacijos) trūkumai yra esminiai, sukliudę šio individualaus administracinio akto adresatams suprasti atitinkamų visuomeninių santykių esmę ir turinį, identifikuoti jų teisių, pareigų bei teisėtų interesų pasikeitimą, šio pasikeitimo pagrindus ir apimtį, tinkamai įgyvendinti šiuo aktu suteiktas teises ar (ir) įvykdyti nustatytas pareigas bei įstatymų nustatyta tvarka efektyviai realizuoti teisę į (galimai) pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynybą. Šis vertinimas turi būti atliekamas individualaus administracinio akto adresato požiūriu - t. y. būtent to, kuris turi teisę žinoti ir suprasti, dėl kokios priežasties ir kuo remiantis priimtas konkretus sprendimas, be kita ko, atsižvelgiant ir į pastarajam asmeniui žinomas aplinkybes, lėmusias minėtą sprendimą (2017 m. balandžio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-426-556/2017).

33Nors atsakovė atsiliepime pažymėjo, kad Agentūra 2018-10-17 gavo NVSC Vilniaus departamento 2019-10-17 raštą Nr. (10-12 4.80E)2-44967, kuriame nurodyta, kad NVSC Vilniaus departamentas 2018 m. rugpjūčio mėn. nagrinėdamas gyventojų skundus, atliko pareiškėjos operatyviąją visuomenės sveikatos kontrolę, kurios metu atliko triukšmo matavimus gyvenamojoje teritorijoje, esančioje ( - ), kurių metu nustatė, kad ekvivalentinio garso slėgio lygiai gyvenamojoje teritorijoje negalėjo būti išskiriami iš bendro aplinkos triukšmo (gyvenamoji teritorija ( - ) gatvėje sąlygojama šia gatve važiuojančio transporto triukšmo) ir siejami išimtinai su pareiškėjos veikusiais triukšmo šaltiniais, tačiau maksimalus garso slėgio lygis tirtoje gyvenamojoje teritorijoje, tiek veikiant, tiek neveikiant įmonės triukšmo šaltiniams, viršijo norminiais teisės aktais nustatytus lygius ir veikiant pareiškėjos triukšmo šaltiniams šis garso slėgio lygis gyvenamojoje teritorijoje padidėjo, kuo remiantis NVSC pareiškėjai nurodė Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 22 straipsnyje nustatytais terminais įgyvendinti efektyvias triukšmo mažinimo priemones, užtikrinančias, kad Įmonės veiklos skleidžiamas triukšmas nedidintų bendro gyvenamosios aplinkos triukšmo, tačiau teismas pažymi, kad pagal LVAT praktiką skundžiamo sprendimo priėmimo motyvų nurodymas atsiliepimuose ar teismo proceso metu neturi būti vertinamas ir nedaro įtakos nemotyvuoto sprendimo teisėtumui (žr., pvz., LVAT 2007-11-05 nutartį administracinėje byloje Nr. A502-990/2007. Publikuota: „Administracinė jurisprudencija“ Nr. 3 (13), 2007). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad viešojo administravimo subjektas, priėmęs negatyvias pasekmes sukeliantį sprendimą, turi pareigą jį pagrįsti tiek teisiniais, tiek faktiniais argumentais, t. y. nurodyti priežastis, lėmusias neigiamo sprendimo priėmimą (žr., pvz., LVAT 2013-04-22 nutartį administracinėje byloje Nr. A602-658/2013). Kiekvienu konkrečiu atveju vertinant individualaus administracinio akto teisėtumą VAĮ 8 straipsnio taikymo aspektu, turi būti atsižvelgiama ir į tuos teisės aktus, kurie reguliuoja konkretų teisinį santykį, t. y. turi būti įvertinama, kokie ir kokia apimtimi yra teisiškai reikšmingi faktai bei kokios materialinės teisės normos asmeniui gali sudaryti atitinkamas prielaidas bei sąlygas, kad būtų sukurtos, panaikintos ar pakeistos asmens subjektinės teisės tam tikruose teisiniuose santykiuose (žr., pvz., LVAT 2010-10-04 nutartį administracinėje byloje Nr. A438-116/200). Pagal administracinių teismų praktiką administracinio akto priėmimo motyvai pagal VAĮ privalo būti nurodomi pačiame administraciniame akte.

34Be to, pažymėtina, kad pareiškėjos į bylą su patikslintu skundu pateiktas NVSC prie SAM 2018-12-28 Patikrinimo aktas Nr. (10-12 15.6.2)PA-9627) patvirtina, kad atlikusi grįžtamąją visuomenės sveikatos saugos kontrolę tikslu įvertinti triukšmo lygį pareiškėjų gyvenamojoje aplinkoje po Įmonės įgyvendintų triukšmą mažinančių priemonių, NVSC Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirtis pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-06-13 įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ 7 punkto 1 lentelės 4 punkto pažeidimų nenustatyta, t. y. pareiškėjos veikla neviršija triukšmo ribinių dydžių.

35Taip pat pažymėtina, kad nors Paraiškos išduoti leidimą Bendrosios dalies 1.3 punkte nurodyta, kad visa statybinių atliekų rūšiavimo, perdirbimo veikla numatoma vykdyti uždarose patalpose, tačiau šioje paraiškoje, nėra įsipareigota veiklą uždarose patalpose vykdyti pastato durims esant pastoviai uždarytoms. Tuo labiau ir pareiškėja nurodo, kad dėl vykdomos veiklos gamybinės specifikos atliekų rūšiavimo uždarose patalpose metu pastovus uždarų durų laikymas yra praktiškai neįmanomas dėl nuolatinio transporto ir krautuvų judėjimo į iškrovimo ir pakrovimo patalpas (transporto įvažiavimo – išvažiavimo iš patalpų intervalai yra dažni, dėl ko pastovus durų darinėjimas neracionaliai apsunkintų pareiškėjos veiklą; patalpų langai visada būna uždaryti). Be to, pažymėtina ir tai, kad joks pareiškėjos gamybai taikytinas teisės aktas nenustato, jog gamybinės veiklos vykdymas uždarose patalpose reikštų, kad veiklos vykdymo metu pastato durys pastoviai turi būti uždarytos.

36Apibendrindamas teismas konstatuoja, kad Agentūros 2019-05-29 sprendimo Nr. (30.4)-A4-4097 dalis tą apimtimi, kiek tai susiję su Taršos leidimo Nr. TL-V.7-46/2016 sąlygų patikslinimu, kad atliekų rūšiavimo veikla turi būti vykdoma esant uždarytoms uždarų pataplų durims, akivaizdžiai neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų dėl to, jog nėra pagrįsta objektyviais duomenimis (faktais), todėl naikintina (ABTĮ 56 str., 88 str. 2 p., 91 str. 1 d. 1 p.).

37Komisija, iš esmės pritardama atsakovės Agentūros argumentams ir jais remdamasi, 2020-03-09 sprendimu Nr. 21R-204 (AG-435/06-2019), pareiškėjos skundą atmetė. Teismas, remdamasis šiame teismo sprendime išdėstytais argumentais, daro išvadą, kad Komisijos 2020-03-09 sprendimas Nr. 21R-204 (AG-435/06-2019), kuriuo buvo atmestas pareiškėjos skundas, yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl naikintinas.

38Teismas taip pat pažymi, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) ir LVAT praktikoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (EŽTT 1994-04-19 sprendimas Van de Hurk prieš Nyderlandus; 1997-12-19 sprendimas Helle prieš Suomiją; LVAT 2011-11-14 nutartis administracinėje byloje Nr. A261-3555/2011). Todėl dėl kitų pareiškėjos ir atsakovės argumentų byloje, teismas nepasisako. Nors pareiškėjos skundu teismui prašoma panaikinti visą Agentūros 2019-05-29 sprendimą Nr. (30.4)-A4-4097, bet, kadangi iš pareiškėjos skundo turinio matyti, jog ji ginčija ir skundžia tik šio sprendimo dalį, teismas taip pat nepasisako dėl Agentūros 2019-05-29 sprendimu Nr. (30.4)-A4-4097 patikslintų kitų Leidimo sąlygų ir kitos Agentūros sprendimo dalies teisėtumo ir pagrįstumo.

39Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84 straipsniu, 86-87 straipsniais, 88 straipsnio 2 dalimi, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsnių, teismas

Nutarė

40Pareiškėjos UAB „Atliekų tvarkymo centras” skundą tenkinti iš dalies.

41Panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros 2019-05-29 sprendimo Nr. (30.4)-A4-4097 dalį dėl Taršos leidimo Nr. TL-V.7-46/2016 sąlygų patikslinimo, kad atliekų rūšiavimo veikla turi būti vykdoma tik uždarose patalpose, esant uždarytoms pastato durims. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

42Panaikinti Lietuvos administracinių ginčų komisijos 2020-03-09 sprendimą Nr. 21R-204 (AG-435/06-2019).

43Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. UAB „Atliekų tvarkymo centras“ (toliau – ir pareiškėja, Įmonė)... 5. Pareiškėja nurodo, kad Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – ir atsakovė;... 6. Pažymi, kad nesutinka ir ginčija Agentūros Sprendimą tikslinti Leidimo... 7. Pažymi, kad dėl vykdomos veiklos gamybinės specifikos atliekų rūšiavimo... 8. Nurodo, kad Agentūra, nustatydama ginčijamą Leidimo sąlygų... 9. Nacionalinės visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos... 10. Pažymi, kad Agentūra sugriežtindama pareiškėjai Leidimo sąlygas, tokio... 11. Nesutikdama su Komisijos sprendimu, pareiškėja nurodo, kad Komisijos... 12. Atsakovė Aplinkos apsaugos agentūra atsiliepime prašo pareiškėjos skundą... 13. Paaiškina, kad Spendimu informavo, kad pareiškėjos vykdoma veikla turi... 14. Pažymi, kad Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato, kas yra uždara... 15. Be to, Agentūra gavo NVSC 2018-10-17 raštą Nr. (10-12 4.8E)2-44967 „Dėl... 16. Nurodo, kad Leidimo sąlygų peržiūra buvo pradėta po nuolatinių... 17. Teismas... 18. Byloje, kaip matyti iš pareiškėjos pateikto teismui skundo, ginčas iš... 19. Byloje nustatytina, ar konkrečiu atveju Agentūros sprendimo minėta dalimi... 20. Byloje nustatyta, kad pareiškėjai Agentūros 2016-05-20 sprendimu Nr.... 21. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad Agentūra,... 22. Agentūra Sprendime nurodė, kad pareiškėjos vykdoma veikla turi atitikti... 23. Ginčui aktualus teisinis reguliavimas nustatytas Lietuvos Respublikos aplinkos... 24. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnyje nustatyta, kad... 25. Fizinis ar juridinis asmuo turi teisę eksploatuoti Taršos leidimų... 26. Išduodamas taršos leidimas gali turėti vieną ar kelias specialiąsias... 27. Taisyklių 6 punktas nustato, kad veiklos vykdytojas, eksploatuojantis... 28. Atsižvelgus į įstatyminį reglamentavimą, konstatuotina, kad Agentūra,... 29. Pažymėtina, kad Agentūra peržiūrinėdama taršos leidimų sąlygas veikia... 30. Bylos duomenys patvirtina, kad Rašte Nr. 1 ir jo prieduose – Lietuvos... 31. Agentūra, vadovaudamasi Taisyklių 50.3 papunkčiu, įvertinusi Raštuose Nr.... 32. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje imperatyviai nurodyta,... 33. Nors atsakovė atsiliepime pažymėjo, kad Agentūra 2018-10-17 gavo NVSC... 34. Be to, pažymėtina, kad pareiškėjos į bylą su patikslintu skundu pateiktas... 35. Taip pat pažymėtina, kad nors Paraiškos išduoti leidimą Bendrosios dalies... 36. Apibendrindamas teismas konstatuoja, kad Agentūros 2019-05-29 sprendimo Nr.... 37. Komisija, iš esmės pritardama atsakovės Agentūros argumentams ir jais... 38. Teismas taip pat pažymi, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir... 39. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 40. Pareiškėjos UAB „Atliekų tvarkymo centras” skundą tenkinti iš dalies.... 41. Panaikinti Aplinkos apsaugos agentūros 2019-05-29 sprendimo Nr. (30.4)-A4-4097... 42. Panaikinti Lietuvos administracinių ginčų komisijos 2020-03-09 sprendimą... 43. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti...