Byla N-575-453-12
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 3 d. nutarties J. M. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Ričardo Piličiausko (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo J. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 3 d. nutarties J. M. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros (toliau – ir Agentūra) 2010 m. spalio 28 d. nutarimu J. M. už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 512 straipsnio 1 dalyje numatyto pažeidimo padarymą skirta 750 Lt bauda dėl to, kad 2010 m. rugpjūčio 17 d. atlikus patikrinimą sklype ( - ), Vilniuje, nustatyta, jog ji įrengė gręžinį ir buitinių nuotekų šalinimo įrenginius ne pagal dokumentaciją, suderintą su Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentu 2008 m. lapkričio 20 d., t. y. gręžinys turėjo būti įrengtas nuo sklypo ribos 5 m atstumu (gręžinys įrengtas sklypo viduryje), o buitinių nuotekų kaupimo rezervuaras sklypo viduryje (nuotekų kaupimo rezervuaras įrengtas prie ( - )), ir taip pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 17 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

5J. M. su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama Agentūros 2010 m. spalio 28 d. nutarimą panaikinti ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. vasario 3 d. nutartimi J. M. skundo netenkino ir Agentūros 2010 m. spalio 28 d. nutarimą paliko nepakeistą.

7II.

8Apeliaciniu skundu J. M. prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 3 d. nutartį ir administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti. Paaiškina, kad 2008 m. ji kreipėsi į UAB „Vandens gręžiniai“, kad bendrovė pašalintų nustatytus pažeidimus bei įrengtų gręžinį, atitinkantį teisės aktų reikalavimus. UAB „Vandens gręžiniai“ perdarė šį gręžinį ir pateikė sertifikuojančius dokumentus. Teigia, nei ji, nei jos vyras iki 2010 m. rugsėjo 17 d., t. y. iki aplinkos apsaugos inspektoriaus atlikto patikrinimo nežinojo, jog UAB „Vandens gręžiniai“ gręžinys ir buitinių nuotekų rezervuaras įrengti nesilaikant projektinės dokumentacijos normų. Pažymi, kad vandens gręžinys bei nuotekų kaupimo rezervuaras įrengti 2008 m. lapkričio 24 d., o administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas praėjus daugiau nei dvejiems metams nuo tariamo pažeidimo padarymo. Mano, kad ATPK 512 straipsnio 1 dalyje numatyto pažeidimo sudėties nėra, nes žala gamtai nepadaryta, aplinkos apsaugos pažeidimų nėra.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10III.

11Apeliacinis skundas tenkinamas.

12ATPK 512 straipsnio 1 dalyje (redakcija, galiojusi inkriminuojamo pažeidimo padarymo metu) numatyta, kad ūkinės ar kitokios veiklos objektų statyba, rekonstravimas, plėtimas, atidavimas ar priėmimas naudoti be nustatyta tvarka patvirtintos ir suderintos dokumentacijos arba nesilaikant joje numatytų aplinkos apsaugos reikalavimų, užtraukia baudą piliečiams nuo penkių 500 iki 1 000 Lt ir pareigūnams – nuo 1 000 iki 2 000 Lt.

13Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 17 straipsnio 2 dalis numato, kad ūkinės veiklos objektų statyba, rekonstravimas ar plėtimas be projektinės dokumentacijos, numatytos šio įstatymo 16 straipsnyje, arba nesilaikant joje nustatytų aplinkos apsaugos reikalavimų, pažeidžiant statybos, rekonstravimo ar plėtimo darbų aplinkosauginius apribojimus užtraukia įstatymų numatytą atsakomybę.

14Administracinio teisės pažeidimo protokole kaltinimas J. M. suformuluotas dėl to, kad 2010 m. rugpjūčio 17 d. atlikus patikrinimą sklype Šiaurės sodų 4-oji g. 56, Vilniuje, nustatyta, jog ji įrengė gręžinį ir buitinių nuotekų šalinimo įrenginius ne pagal dokumentaciją, suderintą su Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentu 2008 m. lapkričio 20 d., taip pažeidžiant Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 17 straipsnio 2 dalies reikalavimus. Ši veika protokole kvalifikuota pagal ATPK 512 straipsnio 1 dalį.

15Pažymėtina, kad inkriminuotas pažeidimas yra trunkamasis, todėl administracinė nuobauda už jį gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos (ATPK 35 str. 1 d.). Teismų praktikoje yra suformuluota teisės aiškinimo taisyklė, kurioje nurodoma, kad ATPK 35 straipsnio 1 dalyje nurodytas 6 mėnesių terminas administracinei nuobaudai skirti taikytinas esant trunkamam teisės pažeidimui, o ne paaiškėjus buvusiam trunkamam teisės pažeidimui, nes priešingu atveju nuobauda už trunkamo administracinio teisės pažeidimo padarymą galėtų būti taikoma faktiškai neribotą laikotarpį, priklausomai nuo to, kada paaiškėtų buvęs pažeidimas. Tai prieštarautų teisės principams, pagal senaties termino trukmę administracinė atsakomybė atskirais atvejais pasidarytų reikšmingesnė už baudžiamąją, tai būtų aiškiai neteisinga. Jei paaiškėja trunkamasis teisės pažeidimas, kuris dar daromas paaiškėjimo metu, tai 6 mėnesių terminas turi būti skaičiuojamas nuo paaiškėjimo dienos, tačiau jeigu gaunama informacija apie jau baigtą daryti trunkamąjį teisės pažeidimą – 6 mėnesių termino eiga prasideda nuo paskutinės trunkamojo teisės pažeidimo darymo dienos (žr. pvz., nutarimą byloje Nr. N575-938/2009).

16Kaip minėta, ATPK 512 straipsnio 1 dalyje numatyta atsakomybė inter alia už ūkinės ar kitokios veiklos objektų statybą nesilaikant joje numatytų aplinkos apsaugos reikalavimų. Administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, kad 2010 m. rugpjūčio 17 d. atlikus patikrinimą sklype Šiaurės sodų 4-oji g. 56, Vilniuje, nustatyta, jog gręžinys ir buitinių nuotekų šalinimo įrenginiai įrengti ne pagal suderintą dokumentaciją. Iš byloje esančių fotonuotraukų matyti, jog patikrinimo 2010 m. rugpjūčio 17 d. metu minėtas gręžinys ir buitinių nuotekų šalinimo įrenginiai jau buvo įrengti, jokia su statybomis, rekonstravimu ar kitokiais darbais susijusi veikla nebebuvo vykdoma. Gręžinio paso kopijoje nurodyta gręžinio įregimo data – 2008 m. lapkričio 24 d. (b. l. 61). J. M. bei jos atstovas taip pat tvirtino, kad buitinių nuotekų kaupimo rezervuaras bei vandens gręžinys buvo įrengti 2008 m. (b. l. 69, 71). Byloje nėra duomenų, paneigiančių aplinkybę, jog nurodytų objektų statyba buvo baigta vėliau 2008 m. Todėl darytina išvada, kad 2010 m. rugsėjo 17 d. Patikrinimo aktu Agentūra nustatė ne tebedaromą trunkamąjį teisės pažeidimą, o padarytą teisės pažeidimą. Todėl šiuo atveju ATPK 35 straipsnio 1 dalis nuobaudos skyrimo termino pradžią sieja ne su jo paaiškėjimo, o su pažeidimo padarymo pabaigos momentu.

17Pastebėtina, kad teismų praktikoje yra išaiškinta, kad kai nėra žinoma tiksli veiksmų atlikimo data, ji turi būti nustato

18ma nepažeidžiant nekaltumo prezumpcijos principo, jog visos abejonės aiškinamos kaltinamojo naudai (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarimas byloje Nr. N575-893/2009 ir kt.). Todėl, atsižvelgiant į minėtus bylos duomenis, laikytina, jog nurodytų objektų įrengimo statybos darbai buvo baigti 2008 m. lapkričio 24 d. ir administracinė nuobauda galėjo būti skiriama vėliausiai 2009 m. gegužės 24 d.

19Tiek 2010 m. spalio 21 d. surašant administracinio teisės pažeidimo protokolą, tiek priimant 2010 m. spalio 28 d. nutarimą, nuobaudos skyrimo terminas jau buvo pasibaigęs. ATPK 250 straipsnio 7 punkte nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo bylos teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta, kai iki administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo pasibaigia šio kodekso 35 straipsnyje numatyti terminai. Todėl Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartis bei Agentūros nutarimas naikintini ir administracinio teisės pažeidimo bylos teisena nutrauktina.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

21J. M. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

22Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. vasario 3 d. nutartį bei Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2010 m. spalio 28 d. nutarimą panaikinti ir administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną J. M. atžvilgiu nutraukti.

23Nutarimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai