Byla II-1699-189/2010
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 8 d. nutarties D. K. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Ričardo Piličiausko (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo D. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 8 d. nutarties D. K. administracinio teisės pažeidimo byloje.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros (toliau – ir Institucija) 2010 m. rugsėjo 13 d. nutarimu D. K. pripažintas kaltu padarius Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 5124 straipsnio 1, 2, 7 ir 11 dalyse numatytas veikas skiriant už tai subendrintą nuobaudą – 7 500 Lt baudą. Nutarime nurodyta, jog nuobauda D. K., UAB „Electrolux“ generaliniam direktoriui, skirta už tai, kad bendrovė nevykdo LR vidaus rinkai tiekiamų baterijų apskaitos, nepateikė Baterijų ar akumuliatorių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos už 2009 metus ir jos priedų, nesukūrė nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo sistemos, 2009-2010 nevykdė visuomenės informavimo kampanijų (leisdami ir platindami specialius leidimus spaudoje, televizijos ar radijo laidų metu) apie baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymą ir neinformavo baterijų ir akumuliatorių vartotojų, taip pažeidžiant Atliekų tvarkymo įstatymo 341 straipsnio 2 dalies 3 punkto, 349 straipsnio 2 ir 5 dalių, Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių 3, 4, 13, 15, 21 punktų ir 11, 12 priedų, Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių 10 ir 13 punktų reikalavimus.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs D. K. skundą, 2010 m. lapkričio 8 d. nutartimi jį iš dalies tenkino, t. y. pritaikė ATPK 301 straipsnį ir Institucijos nutarimu skirtą baudą sumažino iki 3 000 Lt. Teismas nurodė, jog pagal ATPK 5124 straipsnio 1, 2, 7 ir 11 dalis atsakomybę užtraukia:

7- apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai apskaitos netvarkymas arba netinkamas tvarkymas;

8- apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai apskaitos ataskaitų nepateikimas iki nustatytų terminų;

9- informacijos apie baterijose ir akumuliatoriuose esančių medžiagų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai ir (ar) informacijos apie baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo sistemas nepateikimas baterijų ir akumuliatorių vartotojams arba informacijos apie galimybę prekybos vietose atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas nepateikimas baterijų ir akumuliatorių vartotojams;

10- baterijų ir akumuliatorių atliekų netvarkymas ir (ar) nedalyvavimas organizuojant baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo sistemas.

11Teismas pabrėžė, jog iš pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad UAB „Electrolux“ nesilaikė Apskaitos taisyklių 4 punkto, nustatančio, kad apskaita turi būti vykdoma ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius, reikalavimų ir apskaitą patikrinimo laikotarpiu vykdė netinkamai, be to, D. K. iš dalies pripažįsta, kad apskaita nebuvo tvarkoma idealiai. Taip pat bylos įrodymai patvirtina, kad UAB „Electrolux“ nepateikė Baterijų ar akumuliatorių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos už 2009 metus ir jos priedų, iš patikrinimo akto matyti, kad minėtos ataskaitos buvo pateiktos asociacijos „EEPA“ už UAB „Electrolux“, tačiau sutartis tarp UAB „Electrolux“ ir asociacijos „EEPA“ buvo pasirašyta 2010 m. gegužės 28 d., todėl tikrinamuoju laikotarpiu Institucija pagrįstai taikė Apskaitos taisyklių III skyriaus nuostatas, skirtas tiems gaminių gamintojams ir (ar) importuotojams, kurie individualiai organizavo atliekų tvarkymo ataskaitų ir jų priedų teikimą, atitinkamai pagrįstai konstatavo, kad UAB „Electrolux“ nesilaikė Apskaitos taisyklių 15 ir 21 punktų. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad visuomenės informavimo kompanija yra tęstinis procesas, bei įvertinęs byloje surinktus įrodymus (leidinys „Gyvas medis“, kuriame pateikiama informacija apie baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymą, planuojamą sistemos kūrimą, informacijos gyventojams apie išeikvotas nešiojamas baterijas ir akumuliatorius platinimas, atliekamas ženklinimas ant parduodamų prekių pakuočių), padarė išvadą, jog vienareikšmiškai teigti, kad informavimo veikla, kaip to reikalauja teisės aktai, nebuvo vykdoma, negalima. Remdamasis 2010 m. gegužės 28 d. sudaryta sutartimi su asociacija „EEPA“ dėl baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo organizavimo ir tvarkymo finansavimo bei jos priedu, teismas konstatavo, kad iki 2009 m. rugsėjo 26 d. UAB „Electrolux“ nebuvo pradėjusi organizuoti baterijų ir akumuliatorių atliekų apdorojimo ir perdirbimo sistemos, tačiau pagal byloje pateiktą medžiagą matyti, kad baterijų ir akumuliatorių atliekų apdorojimo ir perdirbimo sistema pradėta kurti vėliau (dėžučių, skirtų nešiojamų ir akumuliatorių atliekoms surinkti iš gyventojų apipavidalinimas, baterijų ar akumuliatorių atliekų surinkimo sistemos aprašymas ir surinkimo vietų sąrašas). Teismas pažymėjo, jog UAB „Electrolux“ patikrinimas buvo pradėtas 2010 m. gegužės mėnesį ir baigtas 2010 m. rugpjūčio mėnesį, tuo tarpu paminėta sutartis gegužės pabaigoje, todėl negalima teigti, jog baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymas nėra atliekamas ir (ar) UAB „Electrolux“ absoliučiai nedalyvauja organizuojant baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo sistemas.

12Dėl paskirtos Institucijos nuobaudos teismas nurodė, kad įvertinus nagrinėjamos bylos aplinkybes (UAB „Electrolux“ veiklos eigoje dalį pažeidimų pašalino, ėmėsi priemonių aktyviau dalyvauti atliekų tvarkymo procese bei visuomenės informavimo kompanijose, D. K. anksčiau nebaustas), administracinėn atsakomybėn patraukto asmens paaiškinimą ir atsižvelgiant į administracinės nuobaudos tikslus, teisingumo bei protingumo kriterijus, darytina išvada, jog asmens atsakomybės našta gali būti švelninama sumažinant paskirtą baudą iki 3 000 Lt.

13III.

14Nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartimi, D. K. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo teismo nutartį ir Institucijos nutarimą panaikinti, administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti. Apeliaciniame skunde dėl ATPK 5124 straipsnio 11 dalyje įtvirtinto pažeidimo nurodo, jog jis nerealizavo pažeidimo objektyviosios pusės, todėl byla šioje dalyje turėtų būti nutraukta. Teigia, jog tiek Institucija, tiek teismas nepagrįstai sutapatino reikalavimą tinkamai palaipsniui vykdyti teisės aktuose nustatytas užduotis su po tam tikro laikotarpio pageidaujamais pasiekti užduočių vykdymo rezultatais, be to, bendrovės interesus atliekų tvarkymo srityje atstovaujanti asociacija „EEPA“ kūrė baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo sistemą pagal teisės aktus, ką patvirtina teismui pateikta pastarosios 2009 m. veiklos ataskaita. Pabrėžia, jog nors sutartis su „EEPA“ pasirašyta 2010 m. gegužės 28 d., tačiau UAB „Electrolux“ nare tapo dar 2007 m. kovo 31 d. ir nuo tada asociacija vykdo atliekų tvarkymą už bendrovę, ką patvirtina jau minėta veiklos ataskaita. Dėl ATPK 5124 straipsnio 7 dalyje įtvirtinto pažeidimo nurodo, kad byla šioje dalyje taip pat nutrauktina, nes tiek asociacija, tiek pati bendrovė nuo 2009 m. vykdė visuomenės informavimo kampanijas apie baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymą, t. y. leido periodinį laikraštį „Gyvas medis“, pagamintos specialios dėžutės baterijų atliekoms išmesti, „EEPA“ savo internetiniame puslapyje pateikė daug atitinkamos informacijos, ženklinimas ant prekių pakuočių. Pažymi, jog teismas, pripažinęs, kad bendrovė vykdė visuomenės informavimo kampaniją, nutarimo visgi nenaikino. Dėl ATPK 5124 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto pažeidimo teigia, kad reikiamą ataskaitą su priedais už bendrovę pateikė asociacija, todėl jai pareigos tai daryti dar kartą individualiai neliko, be to, su asociacija dėl atliekų tvarkymo santykiai buvo susiklostę jau nuo 2009 metų, o tik 2010 m. gegužės 28 d. pasirašyta sutartis situacijos nekeičia. Dėl ATPK 5124 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto pažeidimo pažymi, kad baterijų ir akumuliatorių apskaita buvo vykdoma ir iš esmės atitinka teisės aktų reikalavimus, o tai, kad baterijų sąraše nėra nurodyta tik gaminio įrašymo į sąrašą data, laikytina mažareikšmiu neatitikimu. Teigia, jog patikrinimo aktas buvo surašytas iš viso nebuvus faktinio bendrovės patikrinimo, o tik atlikus asociacijos patikrinimą, be to, jam skirta nuobauda praleidus jos skyrimo terminus, nes už ataskaitos nepateikimą nuobauda galėjo būti paskirta iki 2010 m. rugsėjo 2 d., o už kitus pažeidimus – iki 2010 m. birželio 1 d., tačiau tokių jo argumentų pirmosios instancijos teismas visiškai nenagrinėjo. Taip pat mano, jog Institucija neturėjo jokio pagrindo bausti jį pagal keturias ATPK 5124 straipsnio dalis ir dėl to, jog paskesnė straipsnio dalis apima pirmesnes, o teismas, sumažinęs jam baudą, nenurodė, už kuriuos pažeidimus nuobauda buvo sušvelninta.

15Atsiliepimu į apeliacinį skundą Institucija prašo jį atmesti palaikydama pirmosios instancijos teismo nutarties motyvus.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV.

18Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

19D. K. Institucijos nutarimu patrauktas atsakomybėn už ATPK 5124 straipsnio 1, 2, 7 ir 11 dalyse numatytus pažeidimus dėl to, kad jam būnant UAB „Electrolux“ generaliniu direktoriumi, bendrovė nevykdė LR vidaus rinkai tiekiamų baterijų apskaitos, nepateikė Baterijų ar akumuliatorių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos už 2009 metus ir jos priedų, nesukūrė nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo sistemos, 2009-2010 nevykdė visuomenės informavimo kampanijų apie baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymą ir neinformavo baterijų ir akumuliatorių vartotojų.

20ATPK 5124 straipsnio 1 dalyje numatyta administracinė atsakomybė už apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai apskaitos netvarkymą arba netinkamą tvarkymą.

21Atliekų tvarkymo įstatymo 341 straipsnio 2 dalies 3 punktas ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290 patvirtintų Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių 3 bei 4 punktai nustato, kad gamintojai ir importuotojai privalo tvarkyti alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, apmokestinamųjų gaminių ir šių bei kitų gaminių pakuočių apskaitą, vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių apskaitą gamintojo ir (ar) importuotojo nustatyta tvarka ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius, parengti ir turėti gaminių sąrašą pagal atskiras gaminių rūšis, nurodytą taisyklių 11 priede ir užpildytą pagal šių taisyklių 12 priede nustatytus reikalavimus.

22Nagrinėjamu atveju bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Electrolux“ 2009-2010 m. nevykdė apskaitos nustatyta tvarka ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius, taip pat Lietuvos Respublikos vidaus rinkami tiekiamų baterijų ir akumuliatorių apskaitoje nebuvo baterijų ir akumuliatorių sąrašo, nenurodytos į Lietuvos Respubliką importuotų, iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų baterijų ir akumuliatorių rūšis, cheminė sudėtis, tiekimo rinkai būdas, kiekis tonomis, nors šie duomenys turi būti nurodomi apskaitoje (Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių 13.1, 13.2, 13.5 punktai) (b. l. 54-57). Šias aplinkybes iš dalies patvirtina ir pateiktas Vidaus rinkai tiekiamų baterijų ir akumuliatorių apskaitos nuorašas (b. l. 80-82). Taigi padarytas administracinis teisės pažeidimas, numatytas ATPK 5124 straipsnio 1 dalyje, įrodytas. Pastebėtina, kad apskaitos netinkamas tvarkymas yra trunkamasis pažeidimas, todėl administracinė nuobauda už šį pažeidimą Institucijos 2010 m. rugsėjo 13 d. nutarimu skirta nepraleidus termino, numatyto ATPK 35 straipsnio 1 dalyje, t. y. šešių mėnesio termino administracinei nuobaudai skirti nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos (šiuo atveju – nuo patikrinimo akto Nr. VR-14.7-408 surašymo 2010 m. rugpjūčio 20 d.).

23Administracinę atsakomybę pagal ATPK 5124 straipsnio 2 dalį užtraukia apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai apskaitos ataskaitų nepateikimas iki nustatytų terminų.

24Atliekų tvarkymo įstatymo 341 straipsnio 2 dalies 3 punktas inter alia nustato, kad gamintojai ir importuotojai privalo teikti ataskaitas Vyriausybės įgaliotai institucijai šios institucijos nustatyta tvarka. Pagal Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių 15 punktą, individualiai organizuojantis gaminių atliekų tvarkymą gamintojas ir (ar) importuotojas ataskaitą raštu arba internetu teikia institucijai, kuri Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklėse, nustatyta tvarka gamintoją ir (ar) importuotoją užregistravo Gamintojų ir importuotojų sąvade, t. y. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui arba agentūrai.

25Pažymėtina, kad ataskaitų pateikimo terminas numatytas Aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. Dl-290 „Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ 3.2 punkte, kuris įtvirtina, jog apmokestinamųjų gaminių gamintojai ir (ar) importuotojai ir gamintojų ir (ar) importuotojų organizacijos, nustatyta tvarka gavusios apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimo licencijas, praėjusių kalendorinių metų ataskaitas turi teikti iki kiekvienų einamųjų kalendorinių metų kovo 1 d. taisyklėse nustatyta tvarka.

26Administracinio teisės pažeidimo protokole ir Institucijos nutarime nurodyta, kad bendrovė nepateikė Baterijų ir akumuliatorių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos ir jos priedų už 2009 m. Kadangi Aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. Dl-290 „Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ 3.2 punkte nustatyta, kad ataskaita turi būti pateikta iki kiekvienų einamųjų kalendorinių metų kovo 1 d., minėtas pažeidimas laikomas padarytu 2010 m. kovo 2 d. Administracinė nuobauda už ATPK 5124 straipsnio 2 dalyje numatyto pažeidimo padarymą, t. y. už nepateikimą Baterijų ar akumuliatorių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos už 2009 metus skirta Institucijos 2010 m. rugsėjo 13 d. nutarimu, praleidus ATPK 35 straipsnio 1 dalyje numatytą šešių mėnesių terminą administracinei nuobaudai skirti, skaičiuojamą nuo teisės pažeidimo padarymo dienos, todėl administracinio teisės pažeidimo byla pagal šį kaltinimą nutrauktina (ATPK 250 str. 7 p.).

27ATPK 5124 straipsnio 7 dalis numato, kad informacijos apie baterijose ir akumuliatoriuose esančių medžiagų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai ir (ar) informacijos apie baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo sistemas nepateikimas baterijų ir akumuliatorių vartotojams arba informacijos apie galimybę prekybos vietose atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas nepateikimas baterijų ir akumuliatorių vartotojams, užtraukia baudą nuo 1 000 iki 2 000 Lt.

28Atliekų tvarkymo įstatymo 349 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir importuotojai Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka per visuomenės informavimo kampanijas ir kitais būdais turi informuoti vartotojus apie baterijose ir akumuliatoriuose esančių medžiagų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai, baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo sistemas.

29Baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 625, 10 punkte nustatyta, kad baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir (ar) importuotojai, vykdydami visuomenės informavimo kampanijas apie baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymą, leisdami ir platindami specialius leidinius, spaudoje, televizijos ar radijo laidų metu, privalo informuoti baterijų ir akumuliatorių vartotojus apie: 10.1. baterijose ir akumuliatoriuose esančias pavojingas medžiagas ir jų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai; 10.2. baterijų ir akumuliatorių atliekų atskiro surinkimo ir perdirbimo svarbą saugant aplinką ir tausojant gamtinius išteklius; 10.3. reikalavimą baterijų ir akumuliatorių atliekas rinkti atskirai ir jų nešalinti kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis; 10.4. esamas baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo sistemas ir galimybes jomis naudotis; 10.5. vartotojų vaidmenį prisidedant prie baterijų ir akumuliatorių atliekų perdirbimo; 10.6. baterijų ir akumuliatorių, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų, tiekimo į rinką reikalavimuose, patvirtintuose ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 4-117/D3-196 (Žin., 2004, Nr. 59-2097), nustatytų baterijų ir akumuliatorių ženklinimo simbolių reikšmes.

30Nustatyta, kad UAB „Electrolux“ yra elektros ir elektroninės įrangos gamintojų ir importuotojų asociacijos „EEPA“ narė. Iš bylos duomenų matyti, kad asociacija „EEPA“ yra išleidusi leidinį „Gyvas medis“, kuriame rašoma apie atliekų tvarkymą (b. l. 32-34). Teisėjų kolegijos vertinimu, šis specialus leidinys iš esmės atitinka Baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių 10 punkto reikalavimus, t. y. jame nurodyta, kad baterijose ir akumuliatoriuose yra pavojingos medžiagos, kurios kelia pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai, baterijų ir akumuliatorių atliekų atskiro surinkimo ir perdirbimo svarba saugant aplinką ir tausojant gamtinius išteklius, nurodytas reikalavimą baterijų ir akumuliatorių atliekas rinkti atskirai ir jų nešalinti kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis, paaiškinamos esama baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo sistema ir galimybės jomis naudotis, taip pat vartotojų vaidmuo prisidedant prie baterijų ir akumuliatorių atliekų perdirbimo ir kt. Be to, iš pateiktos asociacijos „EEPA“ atmintinės apie išeikvotas nešiojamas baterijas/akumuliatorius kopijos (b. l. 37) matyti, kad joje taip pat pateikiama informacija, nurodyta Baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių 10.1, 10.2, 10.3, 10.5 ir 10.6 punktuose. Pagrindo išvadai, kad šiuose leidiniuose pateikta informacija yra nepakankama ir dėl to yra pažeistas Atliekų tvarkymo įstatymas, nesant Aplinkos ministerijos nustatytos tvarkos dėl informavimo kampanijų masto, formos, organizavimo būdų ir kt., nėra. Todėl darytina išvada, kad šiuo atveju nenustatyta, jog bendrovė pažeidė Atliekų tvarkymo įstatymo 349 straipsnio 2 dalies ir Baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių 10 punkto reikalavimus informuoti vartotojus apie nurodytas aplinkybes. Taigi ATPK 5124 straipsnio 7 dalyje numatyto pažeidimo sudėtis nenustatyta (ATPK 250 str. 1 d.).

31Institucijos 2010 m. rugsėjo 13 d. nutarimu D. K. taip pat skirta administracinė nuobauda už pažeidimą, numatytą ATPK 5124 straipsnio 11 dalyje, kurioje įtvirtina, jog baterijų ir akumuliatorių atliekų netvarkymas ir (ar) nedalyvavimas organizuojant baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo sistemas, užtraukia baudą pareigūnams nuo 5 000 iki 10 000 Lt.

32Atliekų tvarkymo įstatymo 349 straipsnio 5 dalis numato, kad nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir importuotojai privalo organizuoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo sistemą, kad nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos iš vartotojų būtų priimamos nemokamai ir nereikalaujant pirkti naują bateriją ar akumuliatorių; ši sistema turi sudaryti sąlygas vartotojams patogiose surinkimo vietose, išdėstytose atsižvelgiant į gyventojų tankį, atiduoti nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas.

33Baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių 13 punktas taip pat numato, kad nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir (ar) importuotojai privalo užtikrinti, jog būtų sukurtos nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo sistemos, atitinkančios šiuos reikalavimus: 13.1. nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos turi būti surenkamos atskirai, jų nemaišant su kitomis atliekomis; 13.2. nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos iš vartotojų turi būti priimamos nemokamai ir nereikalaujant pirkti naują bateriją ar akumuliatorių; 13.3. turi būti sudarytos sąlygos nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekas atiduoti baterijų ir akumuliatorių įsigijimo ir kitose vartotojams patogiose surinkimo vietose, išdėstytose atsižvelgiant į gyventojų tankumą.

34Teisėjų kolegija, patikrinusi byloje esančius įrodymus, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad šiuo atveju negalima teigti, jog baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymas nėra atliekamas ir (ar) UAB „Electrolux“ absoliučiai nedalyvauja organizuojant baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo sistemas. Kaip minėta, UAB „Electrolux“ yra elektros ir elektroninės įrangos gamintojų ir importuotojų asociacijos „EEPA“ narė. Iš byloje esančios patikslintos asociacijos „EEPA“ ataskaitos apie veiklos organizavimo plano vykdymą apmokestinamiesiems gaminiams (akumuliatoriams ir galvaniniams elementams) už 2009 m. kopijos (b. l. 17-31) ir baterijų bei akumuliatorių atliekų surinkimo sistemos aprašymo bei surinkimo vietų sąrašo kopijos (b. l. 101-116) nustatyta, jog asociacija, vykdydama nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo sistemos kūrimą, pastatė 849 baterijų atliekų surinkimo dėžutes prekybos centruose, baterijų platinimo vietose, spaudos kioskuose ir kt. Taigi UAB „Electrolux“ per asociaciją „EEPA“ iš esmės dalyvavo organizuojant nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo sistemą. Todėl Atliekų tvarkymo įstatymo 349 straipsnio 5 dalies reikalavimo dalyvauti organizuojant tokias tvarkymo sistemas pažeidimas nenustatytas.

35Nors administracinio teisės pažiedimo protokole bei Institucijos nutarime nurodoma, jog bendrovė nesukūrė nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo sistemos (b. l. 50, 52), pažymėtina, kad ATPK 5124 straipsnio 11 dalyje numatytas pažeidimas neapima atvejų, kai atliekų tvarkymo sistema apskritai nesukuriama. Atsakomybė pagal ATPK 5124 straipsnio 11 dalį kyla už baterijų ir akumuliatorių atliekų netvarkymą ir (ar) nedalyvavimą organizuojant šių atliekų tvarkymo sistemas, t. y. tuos atvejus, kai yra neatliekami tvarkymo ar dalyvavimo organizuojant tokį tvarkymą veiksmai. Šiuo atveju nustatyta, kad bendrovė dalyvavo nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo sistemos organizavime, todėl ATPK 5124 straipsnio 11 dalyje numatyto pažeidimo sudėties nėra.

36Įvertinus išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad Institucija nepagrįstai apeliantą nubaudė už ATPK 5124 straipsnio 2, 7 ir 11 dalyse numatytus pažeidimus. Administracinio teisės pažeidimo bylos dalis dėl ATPK 5124 straipsnio 2 dalyje numatyto pažeidimo nutraukiama pasibaigus ATPK 35 straipsnyje numatytam terminui administracinei skirti (ATPK 250 str. 7 p.), bylos dalis dėl ATPK 5124 straipsnio 7 dalyje ir 11 dalyje numatytų pažeidimų nutraukiama nenustačius šių pažeidimų sudėčių (ATPK 250 str. 1 d.).

37Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 3 dalies 2, 4 punktais,

Nutarė

38D. K. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

39Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 8 d. nutartį pakeisti.

40Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2010 m. rugsėjo 13 d. nutarimo dalį, kuria D. K. pripažintas kaltu dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 5124 straipsnio 2 dalyje, 7 dalyje ir 11 dalyje numatytų administracinių teisės pažeidimų padarymo bei skirta subendrinta galutinė 7 500 Lt bauda, panaikinti ir šią bylos dalį nutraukti.

41Likusią Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2010 m. rugsėjo 13 d. nutarimo dalį, kuria D. K. už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 5124 straipsnio 1 dalyje numatyto pažeidimo padarymą skirta 1 150 Lt bauda, palikti nepakeistą.

42Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros... 5. II.... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs D. K. skundą, 2010... 7. - apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai apskaitos netvarkymas arba... 8. - apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai apskaitos ataskaitų nepateikimas... 9. - informacijos apie baterijose ir akumuliatoriuose esančių medžiagų... 10. - baterijų ir akumuliatorių atliekų netvarkymas ir (ar) nedalyvavimas... 11. Teismas pabrėžė, jog iš pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad UAB... 12. Dėl paskirtos Institucijos nuobaudos teismas nurodė, kad įvertinus... 13. III.... 14. Nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartimi, D. K.... 15. Atsiliepimu į apeliacinį skundą Institucija prašo jį atmesti palaikydama... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV.... 18. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 19. D. K. Institucijos nutarimu patrauktas atsakomybėn už ATPK 5124 straipsnio 1,... 20. ATPK 5124 straipsnio 1 dalyje numatyta administracinė atsakomybė už... 21. Atliekų tvarkymo įstatymo 341 straipsnio 2 dalies 3 punktas ir Lietuvos... 22. Nagrinėjamu atveju bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Electrolux“... 23. Administracinę atsakomybę pagal ATPK 5124 straipsnio 2 dalį užtraukia... 24. Atliekų tvarkymo įstatymo 341 straipsnio 2 dalies 3 punktas inter alia... 25. Pažymėtina, kad ataskaitų pateikimo terminas numatytas Aplinkos ministro... 26. Administracinio teisės pažeidimo protokole ir Institucijos nutarime nurodyta,... 27. ATPK 5124 straipsnio 7 dalis numato, kad informacijos apie baterijose ir... 28. Atliekų tvarkymo įstatymo 349 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog baterijų... 29. Baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Aplinkos... 30. Nustatyta, kad UAB „Electrolux“ yra elektros ir elektroninės įrangos... 31. Institucijos 2010 m. rugsėjo 13 d. nutarimu D. K. taip pat skirta... 32. Atliekų tvarkymo įstatymo 349 straipsnio 5 dalis numato, kad nešiojamųjų... 33. Baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių 13 punktas taip pat... 34. Teisėjų kolegija, patikrinusi byloje esančius įrodymus, sutinka su... 35. Nors administracinio teisės pažiedimo protokole bei Institucijos nutarime... 36. Įvertinus išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad Institucija... 37. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 38. D. K. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 39. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 8 d. nutartį... 40. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2010... 41. Likusią Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto... 42. Nutartis neskundžiama....