Byla eI-974-535/2019
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jūratės Gaidytės-Lavrinovič (pirmininkaujanti ir pranešėja), Violetos Balčytienės ir Inos Kirkutienės, dalyvaujant pareiškėjos atstovams advokato padėjėjai Ievai Sebeckytei ir Mykolui Šermukšniui atsakovės atstovui Arūnui Jarašiui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos VšĮ ,,Tušti narvai“ skundą atsakovei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kaišiadorių valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Rokiškio valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Širvintų valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja VšĮ ,,Tušti narvai“ kreipėsi į teismą su skundu ir prašo: 1) panaikinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Tarnyba) 2018-09-20 atsakymą Nr. B6-(1.9)-2513 į

52018-08-27 prašymą ir 2018-08-17 skundus „Dėl informacijos pateikimo“; 2) įpareigoti Tarnybą atsakyti į pakartotinį 2018-08-30 VšĮ „Tušti narvai“ prašymą „Dėl 2018-08-24 rašto „Dėl A. B. kanadinių audinių ūkio patikrinimo“ papildymo“ atsakant į visus nurodytus klausimus ir pateikiant visą prašomą informaciją; 3) įpareigoti Tarnybą atsakyti į visus Rokiškio teritorinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau - Rokiškio tarnyba) siųstame VšĮ „Tušti narvai“ 2018-08-17 skunde „Dėl galimų kailinių gyvūnų laikymo pažeidimų“ nurodytus klausimus ir pateikti visą prašomą informaciją; 4) įpareigoti Tarnybą atsakyti į visus Širvintų teritorinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – Širvintų tarnyba) siųstame VšĮ „Tušti narvai“ 2018-08-17 skunde „Dėl galimų kailinių gyvūnų laikymo pažeidimų“ nurodytus klausimus ir pateikti visą prašomą informaciją; 5) įpareigoti Tarnybą atsakyti į visus Kaišiadorių valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – Širvintų tarnyba) siųstame VšĮ „Tušti narvai“ 2018-08-17 skunde „Dėl galimų kailinių gyvūnų laikymo pažeidimų“ nurodytus klausimus ir pateikti visą prašomą informaciją; 6) įpareigoti Tarnybą atsakyti į visus Utenos valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – Utenos tarnyba) siųstame VšĮ „Tušti narvai“ 2018-08-17 skunde „Dėl galimų kailinių gyvūnų laikymo pažeidimų“ nurodytus klausimus ir pateikti visą prašomą informaciją.

6Paaiškina, kad 2018-08-17 VšĮ „Tušti narvai“ el. paštu pateikė keturis skundus Tarnybos Kaišiadorių, Rokiškio, Širvintų ir Utenos tarnyboms (teritorinėms tarnyboms pagal kailinių žvėrelių auginimo ūkio teritoriją) dėl galimų kailinių gyvūnų laikymo pažeidimų šiuose rajonuose esančiuose kailinių žvėrelių auginimo ūkiuose. Kartu su šiais skundais buvo pateikti vaizdo įrašai, kurie kėlė pagrįstų įtarimų, jog esančiuose kailinių žvėrelių auginimo ūkiuose nėra užtikrinta kailinių gyvūnų gerovė ir jų laikymo sąlygos. Atsakovės 2018-09-20 atsakymas neatitinka individualiam administraciniam aktui keliamų reikalavimų, įstatymais nustatytos informacijos teikimo tvarkos, yra neišsamus, nekokybiškas, nepateikta svarbi informacija apie tyrimą ir priimtus sprendimus, nepateikta argumentuotų priežasčių, kodėl tyrimui svarbi informacija suteikta nebuvo, ūkio subjektui nebuvo pritaikyti ūkio tyrimo metu nustatytiems pažeidimams aktualūs Kailinių gyvūnų reikalavimų punktai. VšĮ „Tušti narvai“ skundai nebuvo išnagrinėti teisės aktų tvarka, nes nebuvo atsakyta į

72018-08-17 skunduose nurodytus prašymus.

8Pažymi, jog VšĮ „Tušti narvai“ pateikė vaizdinę medžiagą, kurioje nurodyti pažeidimai, tačiau iš ginčijamo atsakymo teksto matyti, jog Tarnyba nesiėmė priemonių tam, jog narvus, užfiksuotus vaizdinėje medžiagoje, surastų. Atsakyme nenurodyta, kaip buvo vertinama VšĮ „Tušti narvai“ medžiaga ir kodėl į ją nebuvo atsižvelgta. Taip pat nesuprantama, kodėl oficialiame atsakyme nurodoma, jog kailiniai gyvūnai laikomi nepažeidžiant jų laikymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, o visuomenei Vyriausiasis veterinarijos gydytojas-valstybinis veterinarijos inspektorius G. B. tvirtina (portalo „DELFI“ straipsnis): „Kalbėdamas apie jau nustatytus pažeidimus, G. B. nurodė, kad Kaišiadorių rajone esančioje fermoje aptikta neišvežto mėšlo sankaupų, pati teritorija buvo netvarkinga. „Dėl pačių gyvūnų laikymo, nustatyta, kad šiemet gyvūnai laikyti siauresniame nei 30 centimetrų pločio narve – buvo keli tokie narvai. Paties ūkio subjekto pasiteisinimas buvo, kad dėl didelio prieauglio neturėjo tų narvų. Tai – pakankamai griežtas pažeidimas“, – sakė specialistas“.

9Atsakovė Tarnyba su pareiškėjos skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodo, kad savo veikloje, kaip A tipo kontrolės įstaiga, atitinka LST EN ISO/IEC 17020:2012 „Bendrieji įvairių tipų kontrolės įstaigų veikimo kriterijai“. Vadybos sistema organizacijoje užtikrina vykdomų procesų nuoseklumą ir apibrėžtumą, sistemingą užsibrėžtų tikslų įgyvendinimą bei leidžia įgyti didesnį suinteresuotų šalių pasitikėjimą. Vykdydami įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, įskaitant ūkio subjektų priežiūrą, Tarnybos teritoriniai padaliniai, vadovaujasi tais pačiais teisės aktais ir patikrinimus atlieka vadovaudamiesi ta pačia patikrinimų atlikimo tvarką. Tarnyba, vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymo (toliau – VAĮ) 22 straipsnio 1 dalimi, kaip centrinis valstybinio administravimo subjektas, turintis savarankišką judrinio asmens statusą, savo veikloje vadovaudamasi viešojo administravimo tarnybinės pagalbos, efektyvumo ir subsidiarumo principais, veikė savo kompetencijos ribose, neperžengiant įgaliojimų, jai suteiktų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais ir turėjo teisę priimti sprendimus dėl neplaninio ūkio subjekto veiklos patikrinimo atlikimo ir apibendrintos informacijos apie ūkio subjekto patikrinimo rezultatus pateikimo pareiškėjui.

10Mano, kad pareiškėja nepagrįstai savo 2018-08-17 pranešimus įvardina skundais, nes pareiškėja nei viename savo kreipimesi nenurodė, kad yra pažeistos jos ar kito asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti. Taigi pareiškėjos pranešimai neatitinka VAĮ 2 straipsnio 15 dalyje nustatyto skundo apibrėžimo, t. y. kad skundas tai asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo ar kito asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti. Mano, kad pareiškėja Tarnybai 2018-08-17 pateikė ne skundus „Dėl galimų kailinių gyvūnų laikymo pažeidimų“, o prašymus. VAĮ 2 straipsnio 14 punkte prašymas apibrėžiamas kaip su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą prašant suteikti administracinę paslaugą, priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus.

11Atsižvelgdama į tai, Tarnyba, vadovaudamasi Administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 590 straipsnio 2 dalies nuostata, kad administracinio nusižengimo teisena taip pat gali būti pradėta gavus pranešimą, aktą ar kitokį dokumentą, kuriuo asmuo, kuris nėra pareigūnas, užfiksavo administracinio nusižengimo požymius turinčios veikos padarymą, pradėjo administracinę teiseną pareiškėjos prašyme nurodytų ūkio subjektų atžvilgiu. Tai, kad administracinė procedūra ir administracinė teisena yra iš esmės skirtingos procedūros, reglamentuojamos skirtingais teisės aktais, patvirtina VAĮ 27 straipsnio 2 dalis, kurioje nurodyta, kad „Jeigu paaiškėja, kad skundo ir (ar) prie jo pridedamų dokumentų turinyje yra nusikalstamos veikos ar administracinių nusižengimų požymių, administracinė procedūra sustabdoma <...>“. Taigi Tarnyba, vadovaudamasi ANK 594 straipsnio

121 dalimi, atliko tyrimo veiksmų eigos ir rezultatų fiksavimą teritorinių Tarnybų surašytuose patikrinimo aktuose ir kitus administracinės teisenos vykdymo veiksmus ir savo 2018-09-20 rašte Nr. B6-( 1.9)- 2513 „Dėl informacijos pateikimo“ jau vadovaudamasi VAĮ 362 straipsnio 1 dalies

134 punktu, pareiškėjai nurodė faktus, kad ūkio subjektams buvo skirtos administracinės nuobaudos.

14Pažymi, kad, pagal ANK 577 straipsnio 2 dalies 1 punktą tik administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi teisę susipažinti su bylos medžiaga. Administracinėn atsakomybėn traukiamu asmeniu, pagal ANK 577 straipsnio 1 dalį laikomas asmuo, kuris įtariamas administracinio nusižengimo padarymu ir kuriam administracinio nusižengimo tyrimą atliekantis pareigūnas surašė ar turi surašyti administracinio nusižengimo protokolą. Taigi, akivaizdu, kad pagal teisės aktus, pareiškėja neturi teisės susipažinti su Administracinio nusižengimo bylos medžiaga ir tokios teisės pareiškėjai negarantuoja ir kiti įstatymai. Pareiškėja prašė Tarnybos suteikti informaciją apie ūkio subjektų veiklos patikrinimo rezultatus, toks prašymas laikytinas prašymu suteikti VAĮ 15 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą administracinę paslaugą t. y. įstatymų nustatytos viešojo administravimo subjekto informacijos teikimas asmenims.

15Pažymi, kad VAĮ 362 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytas viešumo principas, kuris reiškia, kad informacija apie ūkio subjektų veiklos priežiūros atlikimo principus, procedūras ir rezultatus, atskleidžiamus apibendrinta forma, yra vieša. Be to, pagal Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punktą, Tarnyba, teikdama dokumentus, vadovaujasi dokumentų išsamumo principu ir pareiškėjai turi teisę teikti tik pagal teisės aktus teiktinus pareiškėjos prašymo turinį atitinkančius dokumentus. Tarnyba, remdamasi 4-ių teritorinių padalinių atliktų ūkio subjektų patikrinimo rezultatais, 2018-09-20 raštu Nr. B6-(1.9)-2513 „Dėl informacijos pateikimo“, pareiškėjai pateikė apibendrintą informaciją apie skunduose nurodytų ūkio subjektų patikrinimo rezultatus, ir toks Tarnybos veikimas visiškai atitinka VAĮ 362 straipsnio 1 dalies 4 punkto reikalavimą dėl informacijos apie ūkio subjektų patikrinimus teikimo. Be to, Tarnyba apie minėtų ūkio subjektų patikrinimo rezultatus visuomenei ir žiniasklaidai viešai pateikė apibendrintą informaciją savo interneto svetainėje, adresu http://vmvt.lt/naujienos/baigti-neplaniniai-patikrinimai- kailiniu-zvereliu-ukiuose.

16Tarnyba, atsižvelgdama į tai, kad VAĮ 362 straipsnio 1 dalies 4 punkte valstybės institucijoms konkrečiai nustatyta informacijos apie ūkio subjektų priežiūrą teikimo tvarka ir apibrėžiama informacijos apimtis ir Tarnyba savo 2018-09-20 rašte Nr. B6-C 1.91-2513 „Dėl informacijos pateikimo“ tokia pateikdama informaciją laikėsi šio įstatymo reikalavimo, nėra pagrindo kilti abejonių dėl Tarnybos pateiktos informacijos išsamumo, ir Tarnybos 2018-09-20 raštas

17Nr. B6-(1.9)- 2513 „Dėl informacijos pateikimo“ turėtų būti vertintinas, kaip nesukeliantis pareiškėjai teisinių pasekmių. Pažymi, kad Tarnyba savo 2018-09-20 raštu Nr. B6-(1.9)-2513 „Dėl informacijos pateikimo“ nurodė atsisakymo suteikti kitą informaciją priežastį. Tarnyba, atsižvelgdama į tai, kad valstybinės veterinarinės kontrolės metu surinkta informacija apima asmenų duomenis ir ūkio subjektų konfidencialią ir (ar) komercinę paslaptį sudarančią informaciją, kurios atskleidimas tretiesiems asmenims, išskyrus trečiuosius asmenis, kurie turi teisę gauti tokią informaciją teisės aktuose nustatyta tvarka, negalėjo pateikti pareiškėjos prašomos visos su teritorinių padalinių atliktais patikrinimais susijusios medžiagos, nes tokios informacijos pateikimas prieštarautų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą bei informacijos teikimą, nuostatoms, todėl teikia tik apibendrintą informaciją apie atliktų kailinių gyvūnų laikymo vietų patikrinimo rezultatus.

18Pažymi, kad pareiškėja 2018 m. liepos mėnesio pradžioje filmuotą vaizdo medžiagą ir skundus pateikė Tarnybai tik 2018-08-17. Toks pavėluotas informacijos pateikimas nepateisinamas, nes faktinė informacija gali iš esmės pasikeisti. Taip pat toks pareiškėjos elgesys nerodo pareiškėjos siekio nedelsiant apie galimus gyvūnų gerovės pažeidimus pranešti Tarnybai, kuri galėtų nedelsiant įvertinti pateiktos informacijos, turimų ūkio subjektų priežiūros ir atliktų neplaninių ūkio subjektų patikrinimo rezultatų visumą ir prireikus taikyti administracinio poveikio priemones ir (ar) imtis kitų reikalingų veiksmų gyvūnų gerovei užtikrinti, jei tokio pobūdžio pažeidimai būtų oficialiai nustatyti. Be to VAĮ 2 straipsnio 22 punkte nustatyta, kad ūkio subjektų ūkinę veiklą, prižiūri tik šio ir kitu įstatymų nustatyta tvarka Įgalioti atlikti viešąjį administravimą subjektai. To paties įstatymo

192 straipsnio 23 punktas apibrėžia ūkio subjekto veiklos patikrinimą kaip teisės aktų reglamentuoti šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka įgaliotų atlikti viešąjį administravimą subjektu vykdomi veiksmai (ūkio subjekto dokumentu, darbu patikrinimas, tyrimas, inspektavimas, dokumentu poėmis ir kiti), kuriais tikrinama ūkio subjekto veikla. Todėl pareiškėjos skunduose pateikti gyvūnų sveikatos ir gerovės situacijos vertinimai laikytini subjektyvia pareiškėjos nuomone ir negali būti laikoma oficialia valstybės institucijų, turinčių teisės aktuose nustatytus įgaliojimus kontroliuoti gyvūnų sveikatos ir gerovės reikalavimų įgyvendinimą, informacija.

20Teismo posėdyje pareiškėjos atstovai prašė skundą tenkinti, atsakovės atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus ir prašė jų pagrindu pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

21Teismas

konstatuoja:

22Skundas netenkintinas.

23

24Byloje ginčas kilo dėl Tarnybos 2018-09-20 rašto, kuriuo buvo išnagrinėti pareiškėjos skundai ir prašymai, teisėtumo ir pagrįstumo.

25Byloje nustatyta, kad pareiškėja Tarnybai pateikė 2018-08-27 prašymą, kuriame paaiškino, kad pateikė keturis skundus Kaišiadorių, Rokiškio, Širvintų ir Utenos tarnyboms dėl galimų kailinių gyvūnų laikymo pažeidimų. Prašė Tarnybos informuoti apie atliktus tyrimus ir priimtus sprendimus dėl kiekvieno iš VšĮ ,,Tušti narvai“ pateiktų keturių skundų atskirai kartu pateikiant visą su tyrimais susijusią bylos medžiagą tam, jog turėtų galimybę įvertinti kiekvieną teritorinėse tarnybose atliktą patikrinimą ir, esant būtinybei, apskųsti jį teisės aktų nustatyta tvarka.

26Tarnyba pavedė Kaišiadorių, Rokiškio, Utenos ir Širvintų tarnyboms atlikti pareiškėjos skunduose nurodytų kailinių gyvūnų laikymo vietų neplaninius patikrinimus dėl atitikties teisės aktų, reglamentuojančių kailinių gyvūnų sveikatą ir gerovę, pašarų saugą, veterinarinių vaistų naudojimą, šalutinių gyvūninių produktų tvarkymą, reikalavimams.

27Tarnyba, gavusi iš teritorinių padalinių medžiagą ir ją išanalizavusi, pateikė pareiškėjai atsakymą, kuriame informavo, kad Kaišiadorių tarnyba iki pavedimo jau 2018-08-14 buvo atlikusi UAB „XL MINK“ kailinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimą, kurio metu nustatė, kad kailiniai gyvūnai laikomi nepažeidžiant jų laikymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, gyvūnai kliniškai sveiki, o sužalotų, apkandžiotų gyvūnų nerado. Patikrinimo metu buvo nustatyti mėšlo tvarkymo reikalavimų pažeidimai (sugedus mėšlo siurbliui susidarė mėšlo sankaupos srutų kanaluose). Už mėšlo tvarkymo reikalavimų pažeidimus ūkio subjekto atsakingajam asmeniui pagal ANK 346 straipsnio 1 dalį skirta administracinė nuobauda (įspėjimas).

28Informavo pareiškėją, kad Rokiškio tarnyba 2018 m. rugpjūčio 20-22 d. atliko UAB „Gebeta“ kailinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimą, kurio metu nustatė, kad ūkio subjektas turi 10 vnt. narvų, kurių plotis nesiekia 30 cm ir kuriuose laiko atjunkytus kanadinių audinių jauniklius, ir tuo pažeidžia Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014-11-10 įsakymo Nr. B1-970 „Dėl Kailinių gyvūnų laikymo reikalavimų patvirtinimo“ 3.2 papunktį. Patikrinimo metu sužalotų ar apkandžiotų gyvūnų nerasta nei teisės aktų reikalavimus atitinkančiuose narvuose, nei minėtuose dešimtyje narvų, kurių plotas neatitiko teisės aktų reikalavimų. Patikrinimo metu taip pat nustatyti šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo reikalavimų pažeidimai (netinkamas gyvūnų gaišenų surinkimas, laikymas, šalutiniams gyvūniniams produktams laikyti skirtų konteinerių ženklinimas), t. y. Biologinio saugumo priemonių reikalavimų kailinių gyvūnų laikymo vietose, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015-05-19 įsakymu Nr. B1-432 „Dėl Biologinio saugumo priemonių reikalavimų kailinių gyvūnų laikymo vietose patvirtinimo“ (toliau - Biologinio saugumo priemonių reikalavimų kailinių gyvūnų laikymo vietose), 16.2 papunktį. Už nustatytus teisės aktų reikalavimų pažeidimus ūkio subjekto atsakingajam asmeniui pagal ANK 346 straipsnio 1 dalį skirta administracinė nuobauda (bauda). Rokiškio tarnyba taip pat perdavė Aplinkos apsaugos departamento Panevėžio valdybos Panevėžio gyvosios gamtos apsaugos inspekcijai jos kompetencijai priskirtą pareiškėjos skunde nurodytą informaciją, susijusią su laukinių gyvūnų laikymu ir jų gaišenų tvarkymu, nagrinėti.

29Informavo, kad Utenos tarnyba kartu su Aplinkos apsaugos departamento Utenos valdybos Utenos aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnu 2018 m. rugpjūčio mėn. 20-21 d. atliko ūkininkės S. M. kailinių gyvūnų laikymo vietos ir UAB „Žydroji lapė“ kailinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimus. Ūkininkės S. M. kailinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimo metu nustatyta, kad kailiniai gyvūnai laikomi nepažeidžiant jų laikymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, gyvūnai kliniškai sveiki, sužalotų, apkandžiotų gyvūnų nerasta. UAB „Žydroji lapė“ kailinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimo metu nustatyta, kad kailiniai gyvūnai laikomi nepažeidžiant jų laikymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, gyvūnai kliniškai sveiki. Patikrinimo metu šioje kailinių gyvūnų laikymo vietoje buvo laikoma apie

3028 tūkstančius įvairaus amžiaus kanadinių audinių, iš kurių 25 kanadinių audinių jaunikliai su pažeistais minkštaisiais audiniais (apkandžiotos ausys, žaizdos kaklo srityje) laikomi atskirai, stebimi ir gydomi privataus veterinarijos gydytojo paskirtais veterinariniais vaistais. Patikrinimo metu taip pat nustatyta, kad UAB „Žydroji lapė“ kailinių gyvūnų laikymo vieta aptverta fiziniu barjeru, kuriuo neužtikrinama, kad į laikymo vietą nepatektų bešeimininkiai, bepriežiūriai ar laukiniai gyvūnai, kaip nustatyta Biologinio saugumo priemonių reikalavimų kailinių gyvūnų laikymo vietose 6 punkte.

31Informavo, kad Širvintų tarnyba jau iki pavedimo 2018-08-16 buvo atlikusi A. B. kailinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimą, kurio metu nustatė, kad keliuose narvuose laikomi

326-8 vnt. atjunkytų kanadinių audinių jauniklių, kuriuose pagal nustatytą narvų plotą galima laikyti ne daugiau kaip 4 kanadinių audinių jauniklius. Patikrinimo metu kailinių gyvūnų laikymo vietoje buvo laikoma apie 20 tūkstančių įvairaus amžiaus kanadinių audinių. Rastas vienas nuo kitų gyvūnų neatskirtas kanadinės audinės jauniklis su minkštųjų audinių sužalojimu galvos srityje. Patikrinimo metu taip pat nustatyta, kad kailinių gyvūnų laikymo vietoje nenušienauta žolė, laikoma daug nenaudojamų daiktų, įrangos, po narvais susikaupęs didelis kiekis mėšlo, veisiasi vabzdžiai. Kailinių gyvūnų laikytojas įpareigotas pašalinti patikrinimo metu nustatytus teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir apie trūkumų pašalinimą informuoti Širvintų tarnybą. Už Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies pažeidimus ūkio subjekto atsakingajam asmeniui pagal ANK 343 straipsnio 1 dalį skirta administracinė nuobauda (bauda). Širvintų tarnyba dėl galimų mėšlo ir srutų tvarkymo reikalavimų pažeidimų patikrinimo duomenis pagal kompetenciją perdavė nagrinėti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Širvintų rajono agentūrai.

33Pareiškėjos teigimu, atsakovės atsakymas neišsamus, nekokybiškas, nepateikta svarbi informacija apie tyrimą ir priimtus sprendimus, nepateikta argumentuotų priežasčių, kodėl tyrimui svarbi informacija suteikta nebuvo, ūkio subjektui nebuvo pritaikyti ūkio tyrimo metu nustatytiems pažeidimams aktualūs Kailinių gyvūnų reikalavimų punktai.

34Iš byloje pateiktų teritoriniams padaliniams ir Tarnybai teiktų skundų turinio matyti, kad pareiškėja teritorinių tarnybų prašė: 1. Atlikti skunde nurodytų aplinkybių tyrimą dėl galimų pažeidimų kailinių gyvūnų ūkiuose; 2. Patraukti atsakingus asmenis administracinėn atsakomybėn dėl nurodytų teisės aktų pažeidimų, atsižvelgiant į dėl pažeidimų nukentėjusių gyvūnų kiekį ir/ar pateikti pranešimus, pareiškimus teisėsaugos institucijoms, kad asmenys būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn už teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimus; 3. Skunde nurodomiems įtarimams pasitvirtinus, gyvūnus, reikalingus veterinarinės pagalbos ar/ir laikomus neleistinomis sąlygomis, perduoti laikinai globai ir organizuoti gyvūnų paėmimo iš gyvūnų savininkų, laikytojų procedūrą; 4. Imtis prevencinių priemonių dėl galimų pažeidimų užkardymo skunde nurodomame ūkyje ateityje. Taip pat prašė informuoti apie atliktus tyrimus ir priimtus sprendimus, kartu pateikti susipažinti visą su tyrimu susijusią bylų medžiagą.

35VAĮ 2 straipsnio 14 dalyje sąvoka Prašymas yra su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą prašant suteikti administracinę paslaugą, priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus. To paties straipsnio 15 dalyje sąvoka Skundas – asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo ar kito asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti.

36Asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimo tvarka reglamentuota VAĮ 14 straipsnyje, kurio 1 dalyje nustatyta, kad asmenų prašymus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas taisykles, t. y. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių (toliau – ir Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875. Taisyklių 8 punktas, nustato, kad asmenų prašymai nagrinėjami pagal institucijos kompetenciją. Jeigu institucija, kuriai pateiktas prašymas, neįgaliota spręsti jame išdėstytų klausimų, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo institucijoje išsiunčia prašymą Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai, kartu praneša apie tai asmeniui, paaiškina jo prašymo persiuntimo priežastis.

37Taisyklių 35.2 punkte nurodyta, kad į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys.

38Iš VAĮ sąvokų išaiškinimo ir pareiškėjos skundų ir prašymų turinio spręstina, kad pareiškėjos kreipimaisi į Tarnybą ir teritorines tarnybas vertintini kaip prašymai, kadangi juose nenurodyta, kad yra pažeisto pareiškėjos ar kito asmens teisės ar teisėti interesai, ir neprašoma juos apginti.

39Išanalizavus Tarnybos rašto turinį, konstatuotina, kad atsakovė tinkamai išnagrinėjo pareiškėjos prašymą. Atsakovė, susipažinusi su teritorinėms tarnyboms skirtais skundais kreipėsi į jas pavesdama atlikti skunduose nurodytų kailinių gyvūnų laikymo vietų neplaninius patikrinimus dėl atitikties teisės aktų, reglamentuojančių kailinių gyvūnų sveikatą ir gerovę, pašarų saugą, veterinarinių vaistų naudojimą, šalutinių gyvūninių produktų tvarkymą, reikalavimams. Atsakovė, gavusi teritorinių padalinių medžiagą apie atliktus patikrinimus ir ją išanalizavusi, surašė pareiškėjai atsakymą, kuriame informavo pareiškėją apie nustatytą padėtį pareiškėjos nurodytuose ūkiuose, nurodė kokie pažeidimai buvo nustatyti ir kaip į tai buvo reaguota (skirtos baudos), taip pat informavo ir apie tai, kad Rokiškio tarnyba pareiškėjos skunde nurodytą informaciją, susijusią su laukinių gyvūnų laikymu ir jų gaišenų tvarkymu, perdavė nagrinėti Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Panevėžio valdybos Panevėžio gyvosios gamtos apsaugos inspekcijai, kurios kompetencijai ji priskirta, o Širvintų tarnyba dėl galimų mėšlo ir srutų tvarkymo reikalavimų pažeidimų patikrinimo duomenis pagal kompetenciją perdavė nagrinėti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Širvintų rajono agentūrai.

40VAĮ 362 straipsnio 1 dalyje yra nustatyti ūkio subjektų veiklos priežiūros principai. Šio straipsnio 4 dalyje įtvirtintas viešumo principas. Šis principas reiškia, kad informacija apie ūkio subjektų veiklos priežiūros atlikimo principus, procedūras ir rezultatus, atskleidžiamus apibendrinta forma, yra vieša. Šis principas netaikomas, jeigu informacijos atskleidimas trukdo siekti šio įstatymo

41361 straipsnio 1 dalyje nurodytų ūkio subjektų veiklos priežiūros tikslų arba gali būti pažeisti kituose teisės aktuose nustatyti konfidencialumo reikalavimai.

42Darytina išvada, kad atsakovė, vadovaudamasi viešumo principu, teisėtai ir pagrįstai pateikė pareiškėjai informaciją apie ūkio subjektų veiklos priežiūros atlikimą būtent apibendrinta forma.

43Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ)

441 straipsnio 1 dalyje nustatyta šio įstatymo paskirtis – saugoti žmogaus pagrindines teises ir laisves, visų pirma žmogaus teisę į asmens duomenų apsaugą, ir užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį. Tai reiškia, kad asmens duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas nustatyta tvarka privalo tvarkyti asmens duomenis tokia apimtimi, kiek tai reikalinga teisėtam tikslui pasiekti. Minėtas įstatymas taikomas kartu su Reglamentu (ES) 2016/679 ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais (LDTAĮ 1 straipsnio 3 dalis).

45Teismas sprendžia, kad valstybinės veterinarinės kontrolės metu surinkta informacija apima asmenų duomenis ir ūkio subjektų konfidencialią ir (ar) komercinę paslaptį sudarančią informaciją, kurios atskleidimas tretiesiems asmenims, išskyrus trečiuosius asmenis, kurie turi teisę gauti tokią informaciją teisės aktuose nustatyta tvarka, negalėjo būti pateikta pareiškėjai, nes medžiagos pateikimas prieštarautų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą bei informacijos teikimą, nuostatoms. Esant nustatytoms aplinkybėms, atsakovė neturėjo teisės realizuoti pareiškėjos interesą gauti patikrinimų medžiagą nepažeisdama ADTAĮ 1 straipsnyje nustatyto žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisės tvarkant asmens duomenis, todėl pagrįstai šių duomenų nepateikė pareiškėjai ir kaip tai nustatyta Taisyklių 35.2 punkte apie tai nurodė ginčijamame rašte.

46Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, sprendžia, kad atsakovė veikė jai suteiktų įgaliojimų ribose, nepažeisdama teisės aktų reikalavimų – laiku ir tinkamai atsakė į pareiškėjos prašymą. Tarnybos ginčijamas raštas išsamus ir pagrįstas, jame visa apimtimi atsakyta į pareiškėjos prašyme išdėstytus prašymus, o tai, kad atsakovė ne visų ūkio subjektų veikloje nustatė pažeidimų, nereiškia, kad skundžiamas Tarnybos raštas yra neteisėtas ar nepagrįstas. Teismas sutinka su atsakovės pozicija, kad ,,Pareiškėjas, kaip pats nurodo savo Skunduose, 2018 m. liepos mėnesio pradžioje filmuotą vaizdo medžiagą ir skundus pateikė VMVT tik 2018 m. rugpjūčio 17 dieną. Toks pavėluotas informacijos pateikimas nepateisinamas, nes faktinė informacija gali iš esmės pasikeisti. Taip pat toks Pareiškėjo elgesys nerodo Pareiškėjo siekio nedelsiant apie galimus gyvūnų gerovės pažeidimus pranešti VMVT, kuri galėtų nedelsiant įvertinti Pareiškėjo pateiktos informacijos, turimų ūkio subjektų priežiūros ir atliktų neplaninių ūkio subjektų patikrinimo rezultatų visumą ir prireikus taikyti administracinio poveikio priemones ir (ar) imtis kitų reikalingų veiksmų gyvūnų gerovei užtikrinti, jei tokio pobūdžio pažeidimai būtų oficialiai nustatyti“.

47Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad Tarnyba, priimdama ginčijamą raštą, nepažeidė teisės aktų reikalavimų, neviršijo savo kompetencijos, jos veiksmai neprieštaravo tikslams bei uždaviniams, dėl kurių ji buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus. Ginčijamą raštą naikinti nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo, todėl pareiškėjos reikalavimas panaikinti Tarnybos

482018-09-20 atsakymą Nr. B6-(1.9)-2513 „Dėl informacijos pateikimo“ atmetamas kaip nepagrįstas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 p.).

49Atmetus skundo reikalavimą dėl sprendimo panaikinimo, nėra pagrindo įpareigoti Tarnybą atsakyti į visus Rokiškio, Širvintų, Kaišiadorių ir Utenos tarnyboms teiktus prašyme ir skunduose nurodytus klausimus ir pateikti visą prašomą informaciją.

50Remiantis išdėstytais motyvais, pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 p.).

51Remdamasis, tuo kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84 straipsniu, 86 straipsnio 2 dalimi, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio

521 dalimi, teismas

Nutarė

53Pareiškėjos VšĮ ,,Tušti narvai“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

54Sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Pareiškėja VšĮ ,,Tušti narvai“ kreipėsi į teismą su skundu ir prašo:... 5. 2018-08-27 prašymą ir 2018-08-17 skundus „Dėl informacijos pateikimo“;... 6. Paaiškina, kad 2018-08-17 VšĮ „Tušti narvai“ el. paštu pateikė... 7. 2018-08-17 skunduose nurodytus prašymus.... 8. Pažymi, jog VšĮ „Tušti narvai“ pateikė vaizdinę medžiagą, kurioje... 9. Atsakovė Tarnyba su pareiškėjos skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip... 10. Mano, kad pareiškėja nepagrįstai savo 2018-08-17 pranešimus įvardina... 11. Atsižvelgdama į tai, Tarnyba, vadovaudamasi Administracinių nusižengimų... 12. 1 dalimi, atliko tyrimo veiksmų eigos ir rezultatų fiksavimą teritorinių... 13. 4 punktu, pareiškėjai nurodė faktus, kad ūkio subjektams buvo skirtos... 14. Pažymi, kad, pagal ANK 577 straipsnio 2 dalies 1 punktą tik administracinėn... 15. Pažymi, kad VAĮ 362 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytas viešumo... 16. Tarnyba, atsižvelgdama į tai, kad VAĮ 362 straipsnio 1 dalies 4 punkte... 17. Nr. B6-(1.9)- 2513 „Dėl informacijos pateikimo“ turėtų būti... 18. Pažymi, kad pareiškėja 2018 m. liepos mėnesio pradžioje filmuotą vaizdo... 19. 2 straipsnio 23 punktas apibrėžia ūkio subjekto veiklos patikrinimą kaip... 20. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovai prašė skundą tenkinti, atsakovės... 21. Teismas... 22. Skundas netenkintinas.... 23. ... 24. Byloje ginčas kilo dėl Tarnybos 2018-09-20 rašto, kuriuo buvo išnagrinėti... 25. Byloje nustatyta, kad pareiškėja Tarnybai pateikė 2018-08-27 prašymą,... 26. Tarnyba pavedė Kaišiadorių, Rokiškio, Utenos ir Širvintų tarnyboms... 27. Tarnyba, gavusi iš teritorinių padalinių medžiagą ir ją išanalizavusi,... 28. Informavo pareiškėją, kad Rokiškio tarnyba 2018 m. rugpjūčio 20-22 d.... 29. Informavo, kad Utenos tarnyba kartu su Aplinkos apsaugos departamento Utenos... 30. 28 tūkstančius įvairaus amžiaus kanadinių audinių, iš kurių 25... 31. Informavo, kad Širvintų tarnyba jau iki pavedimo 2018-08-16 buvo atlikusi 32. 6-8 vnt. atjunkytų kanadinių audinių jauniklių, kuriuose pagal nustatytą... 33. Pareiškėjos teigimu, atsakovės atsakymas neišsamus, nekokybiškas,... 34. Iš byloje pateiktų teritoriniams padaliniams ir Tarnybai teiktų skundų... 35. VAĮ 2 straipsnio 14 dalyje sąvoka Prašymas yra su asmens teisių ar... 36. Asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimo tvarka reglamentuota 37. Taisyklių 35.2 punkte nurodyta, kad į prašymą pateikti institucijos turimą... 38. Iš VAĮ sąvokų išaiškinimo ir pareiškėjos skundų ir prašymų turinio... 39. Išanalizavus Tarnybos rašto turinį, konstatuotina, kad atsakovė tinkamai... 40. VAĮ 362 straipsnio 1 dalyje yra nustatyti ūkio subjektų veiklos priežiūros... 41. 361 straipsnio 1 dalyje nurodytų ūkio subjektų veiklos priežiūros tikslų... 42. Darytina išvada, kad atsakovė, vadovaudamasi viešumo principu, teisėtai ir... 43. Lietuvos Respublikos asmens... 44. 1 straipsnio 1 dalyje... 45. Teismas sprendžia, kad valstybinės veterinarinės kontrolės metu surinkta... 46. Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, sprendžia, kad atsakovė... 47. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad Tarnyba, priimdama... 48. 2018-09-20 atsakymą Nr. B6-(1.9)-2513 „Dėl informacijos pateikimo“... 49. Atmetus skundo reikalavimą dėl sprendimo panaikinimo, nėra pagrindo... 50. Remiantis išdėstytais motyvais, pareiškėjo skundas atmestinas kaip... 51. Remdamasis, tuo kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 52. 1 dalimi, teismas... 53. Pareiškėjos VšĮ ,,Tušti narvai“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 54. Sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine...