Byla Ik-1076-365/2012
Dėl sprendimo ir patikrinimo akto panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Dzedulionio (kolegijos pirmininkas, pranešėjas), Mefodijos Povilaitienės ir Mildos Vainienės, sekretoriaujant Monikai Skardžiūtei, dalyvaujant pareiškėjos Žuvininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovui Tadui Bankauskui, atsakovo Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento atstovei Irmai Jestremskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Žuvininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos skundą atsakovui Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl sprendimo ir patikrinimo akto panaikinimo, ir

Nustatė

2Pareiškėja Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos kreipėsi į teismą su prašymu prašydama: 1) panaikinti Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2011-01-31 sprendimą Nr. S-1 ,,Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“; 2) panaikinti Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Teisės ir administravimo skyriaus 2010-12-21 patikrinimo aktą Nr. 29 (b. l. 1-3).

3Pareiškėja skunde paaiškino, kad iki 2010-04-01 ( - ) tvenkiniai priklausė Lietuvos valstybiniam žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimo centrui (toliau LVŽŽTC). Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009-11-11 įsakymu Nr. 3D-864 „Dėl žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Lietuvos Valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimo centro ir Laukystos žuvų veislyno reorganizavimo sąlygų ir reorganizavimo komisijos sudėties patvirtinimo“ nuo 2010-04-01 LVŽŽTC reorganizuotas prijungimo prie Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos būdu. Po reorganizacijos tik nedidelė dalis buvusių LVŽŽTC darbuotojų buvo priimti į Žuvininkystės tarnybą, t. y. nebuvo priimti darbuotojai, kurie kontroliavo mokesčių už aplinkos teršimą iš stacionarių šaltinių bei mokesčių už valstybinius gamtos išteklius mokėjimą. Be to, po reorganizacijos Žuvininkystės tarnyba perėmė didžiules LVŽŽTC nesumokėtas skolas. Duomenų apie nesumokėtus mokesčius už valstybinius gamtos išteklius ir taršą ( - ) tvenkiniuose LVŽŽTC Žuvininkystės tarnybai nepateikė ir dėl to Žuvininkystės tarnyba neva neturėjo galimybių sumokėti minėtų mokesčių. 2010 metais vykdžiusi auditą bendrovė UAB „IDG auditoriai“ informacijos apie LVŽŽTC nesumokėtus mokesčius Žuvininkystės tarnybai nepateikė, todėl mano, jog skaičiuojant mokesčius už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių bei mokesčius už valstybinius gamtos išteklius neturėtų būti taikomas mokestis už nuslėptų taršalų kiekį, kuris yra skaičiuojamas didesniu tarifu. Nors ir pavėluotai, tačiau, sužinojusi apie nesumokėtus mokesčius, juos iš karto sumokėjo. Mano jog atsakovas kaip mokesčių administratorius, pirma turėjo informuoti Žuvininkystės tarnybą apie susidariusį įsiskolinimą, o tik tada, kai pareiškėjas piktybiškai nemokėtų paskaičiuotų mokesčių, taikyti jam mokestį už nuslėptų taršalų kiekį. Taip pat pabrėžė tai, jog pareiškėjas yra pilnai išlaikomas iš valstybės biudžeto, todėl norint sumokėti atsakovo paskaičiuotą mokestį didesniu tarifu, prireiktų iš valstybės biudžeto gauti papildomą finansavimą ir , vykdant atsakovo sprendimą, nurodyta suma vėl būtu pervesta į valstybės biudžetą, todėl mano, jog skundžiamais sprendimais yra pažeidžiamas teisingumo principas, kadangi atsakovas nebendradarbiavo su pareiškėju.

4Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą (b. l. 76-78) nurodė, jog tikrinant įmones mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių bei mokesčio už valstybinius gamtos išteklius už 2009 metus apskaičiavimo, deklaravimo, sumokėjimo teisingumą nustatyta, kad tvenkinių užpildymui 2009 metais paimta 1692 tūkst. m3 paviršinio vandens žuvininkystei. Mokestis už 2009 metais paimtą paviršinio vandens kiekį iki 2010-11-25 (iki patikrinimo pradžios) nedeklaruotas ir nesumokėtas. Vadovaujantis Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 6 str. 2 ir 3 d. už išgautą 2009 metais 1692 tūkst. m3 paviršinio vandens kiekį žuvininkystei apskaičiuotas 10507 Lt mokestis didesniu tarifu. Atsakovas paaiškino, kad pareiškėja iki 2010-11-25 (t.y. iki patikrinimo pradžios) nedeklaravo ir nesumokėjo mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių už 2009 metus. Į vandens telkinius 2009 metais išmesta 0,2030 t suspenduotų medžiagų, 2,1489 t BDS7, 0,1117 t bendrojo fosforo. Vadovaujantis Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 9 str. 3 d. (Žin., 1999, Nr.47-1469) ir Aplinkos ministro ir Finansų ministro įsakymo 2008 m. liepos 9 d. Nr.Dl-370/lK-230 Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 14 p. (Žin., 2008, Nr.79-3140, 2010, Nr.49-2411), už nuslėptą teršalų kiekį iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiuotas 26526 Lt mokestis didesniu tarifu. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos patikrinimo metu 2010-12-20 pateikė atsakovui raštą dėl 2009 metais susidariusios situacijos, kur teigia, kad susimokėjo 1051 Lt mokestį už 2009 metais išgautus valstybinius gamtos išteklius ir 2766 Lt mokestį už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių, t.y. susimokėjo mokesčius netaikant didesnių tarifų. Minėti mokesčiai sumokėti 2010-12-17, deklaracijos už šiuos mokesčius Valstybinei mokesčių inspekcijai nebuvo pateiktos. Atsakovas paaiškino, kad priimant 2011-01-31 sprendimą Nr. S-l dėl 2010-12-21 patikrinimo akto Nr. 29, sumokėti mokesčiai buvo įvertinti ir sprendimu patvirtintas 9456 Lt mokestis už valstybinius gamtos išteklius bei 23760 Lt mokestis už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių. Atsakovo 2011-01-31 sprendimu Nr. S-l patvirtinta 33216 Lt mokesčio suma sumokėta 2011-05-17. Atsakovas pažymi jog Mokesčių, apskaičiuotų didesniu tarifu, sumažinimas nėra numatytas Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme, Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos apraše, Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos apraše bei Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatyme. Mokesčio lengvatos yra įvardintos Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 str. bei Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 4 str. Minėtuose įstatymuose nėra numatyta tokia lengvata, kaip mokesčių netaikymas ar sumažinimas, atsižvelgiant į įstaigos statusą ar veiklos pobūdį.

5Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos atstovas palaikė skunde išdėstytus reikalavimus, prašė skundą tenkinti jame nurodytais motyvais.

6Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo atstovė su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti atsiliepime nurodytais argumentais.

7Skundas atmestinas.

8Byloje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009-11-11 įsakymu Nr. 3D-864 „Dėl žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Lietuvos Valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimo centro ir Laukystos žuvų veislyno reorganizavimo sąlygų ir reorganizavimo komisijos sudėties patvirtinimo“ nuo 2010-04-01 LVŽŽTC reorganizuotas prijungimo prie Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos būdu, t.y. visos teisės ir pareigos perėjo Žuvininkystės departamentui.

92010-12-21 patikrinimo aktu Nr. 29 nustatyta, kad įmonė nedeklaravo ir nesumokėjo mokesčio už valstybinius gamtos išteklius bei mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių už 2009 metus. 2011-01-31 sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. S-1 Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius patvirtino 2010-12-21 patikrinimo aktą Nr. 29, kuriuo priskaičiuota 33216 Lt mokesčių suma.

10LVŽŽTC ( - ) filialas tvenkinių užpildymui 2009 metais paėmė 1692 tūkst. m 3 paviršinio vandens žuvininkystei. Mokestis už šį vandens kiekį iki 2010 11 25d. , t.y. iki patikrinimo pradžios nebuvo deklaruotas ir sumokėtas. Lietuvos Respublikos Aplinkos minis tro 2009 04 23d. įsakymu Nr. D12-213 buvo patvirtintas Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašas. Šio aprašo 8d. numatė, kad pareigūnas, atlikdamas mokėtojo patikrinimą, tikrina mokėtojo pateiktų duomenų atitikimą deklaracijai, pateiktai Apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai iki patikrinimo pradžios. Kadangi mokestis nebuvo sumokėtas, , vadovaujantis Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 6str.2d.3d., už minėtą paviršinio vandens kiekį žuvininkystei buvo apskaičiuotas 10507 lt. mokestis didesniu tarifu. Be to, patikrinimo metu nustatyta, kad į vandens telkinius 2009 metais išmesta 0,2030 t. suspenduotų medžiagų, 2,1489 t. BDS7 , 0,1117 t. bendrojo fosforo. Nežiūrint į tai, iki patikrinimo pradžios – 2010 11 25d. buvo nedeklaruotas ir nesumokėtas mokestis už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių už 2009 metus. Vadovaujantis Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 9 str.3d., Aplinkos ministro ir Finansų ministro 2008 07 09d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230 Dėl mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 14 p., už minėtą nuslėptą teršąlų kiekį iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiuotas 26526 lt. mokestis didesniu tarifu.

11Patikrinimo metu 2010 12 17d. sumokėjo 1051 lt. mokestį už 2009 išgautus valstybinius gamtos išteklius ir 2766 lt. mokestį už taršą iš stacionarių taršos šaltinių, t.y. pareiškėjas pripažino nustatytas aplinkybes, kad buvo išgauti valstybiniai gamtos ištekliai ir teršiama aplinka iš stacionarių aplinkos šaltinių. Šios sumos buvo išskaičiuotos iš anksčiau minėtų 10507 lt. ir 26526 lt. didesniu tarifu paskaičiuotų mokesčių sumų; departamento 2011 01 31d. sprendimu Nr. S-1 patvirtinta 33216 lt. mokesčių suma. Šią sumą pareiškėjas sumokėjo 2011 05 17d.

12Ginčas šioje byloje kilęs dėl to ar Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas gali taikyti sankcijas biudžetinei organizacijai už nesumokėtus mokesčius.

13Pareiškėjas nesutinka su mokesčiais, apskaičiuotais už nuslėptų teršalų kiekį taikant didesnį tarifą; pripažįsta, kad privalėjo mokėti mokesčius ir įstatymo nustatytu laiku jų nesumokėjo, ginčo dėl paskaičiuotų sumų dydžio nėra. Tuo pačiu, pareiškėjas laikosi nuomonės, kad reik atsižvelgti į pareiškėjo statusą – tai biudžetinė organizacija - ir Žuvininkystės tarnybai prie Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerijos netaikyti mokesčio už nuslėptų teršalų kiekį, t.y. mokestis neturėtų būti skaičiuojamas didesniu tarifu.

14Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo , Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo , minėto mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašo ir Mokesčio už stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo normos.

15Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 5str., numato, kad mokesčio mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys. Šio įstatymo 6 str. numato, kad už nedeklaruotą ar deklaruotą mažesnį negu išgautas gamtos išteklių kiekį ir (ar) be leidimo išgautą gamtos išteklių kiekį taikomas didesnis mokesčio tarifas. Jis apskaičiuojamas pagal nustatytus tarifus dauginant iš koeficiento 10. Įstatymo 7 str. nustato, kad mokesčio mokestinis laikotarpis yra kalendorinis ketvirtis. Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai. Mokesčiai turi būti sumokėti per kalendorinį mėnesį, einantį po mokestinio laikotarpio , kurio mokestis deklaruojamas, pabaigos. Šio įstatymo 8 str. nustato, kad Aplinkos ministerija ar jos įgaliotos institucijos kontroliuoja, ar teisingai apskaičiuojamas ir deklaruojamas mokestis už valstybinius gamtos išteklius. Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos pagal kompetenciją mokestinio patikrinimo rezultatus įformina bei juos patvirtina Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.

16LR Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 4 str. nustato, kad mokestį už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių moka aplinką teršiantys fiziniai ir juridiniai asmenys.

17Žuvininkystės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos nuostatai (2010 03 24d. įsakymas Nr. 3D-259) (2str.) nustato, kad Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, žemės ūkio ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais. Nuostatų 4str. Tarnybą apibrėžia kaip viešą juridinį asmenį, turintį sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos Respublikos valstybės herbu bei savo pavadinimu. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 11 11d. įsakymu Nr. 3D-864 “Dėl Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimo centro ir Laukystos žuvų veislyno reorganizavimo sąlygų ir reorganizavimo komisijos sudėties patvirtinimo” nuspręsta reorganizuoti nuo 2010 m. balandžio 1 d. Lietuvos valstybinį žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centrą ir Laukystos žuvų veislyną prijungimo prie Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos būdu. Tuo pačiu įsakymu patvirtintų Žuvin inkystės departamento prie LR žemės ūkio ministerijos , Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centro , Laukystos žuvų veislyno reorganizavimo salygų 6 p. numatė, kad perdavus Žuvininkystės departamentui prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centro ir Laukystos žuvų veislyno funkcijas bus užtikrintas žuvininkystės politikos įgyvendinimas, efektyviau naudojami žmonių ištekliai ir sumažintos administravimo sąnaudos; 7 punktas nustatė, kad reorganizavimo būdas – prijungimo, prijungiant Lietuvos valstybinį žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centrą ir Laukystos žuvų veislyną prie Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuo 2010 m. balandžio 1 d. Šių reorganizavimo sąlygų 12 ,13,14 ir 15 punktai nustatė, kad Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras ir Laukystos žuvų veislynas baigia veiklą kaip juridiniai asmenys nuo jų išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos. Visas Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centro ir Laukystos žuvų veislyno teises ir pareigas teisės aktų nustatyta tvarka perima Žuvininkystės departamentas prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuo 2010 m. balandžio 1 d. Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centro ir Laukystos žuvų veislyno turtą pagal 2010 m. kovo 31 d. buhalterinės apskaitos duomenis, apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentus bei kitus dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka pasirašydami perdavimo-priėmimo aktus perima Žuvininkystės departamentas prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos. Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centro ir Laukystos žuvų veislyno nebaigtus vykdyti įsipareigojimus ir kitus sandorius teisės aktų nustatyta tvarka perima Žuvininkystės departamentas prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.

18Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 03 24d. įsakymu Nr. 3D-259 Žuvininkystės departamento pavadinimas pakeistas į Žuvininkystės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos.

19Visa tai patvirtina, kad reorganizavimo metu LVŽŽTC įsipareigojimus perėmė Žuvininkystės departamentas, kuris privalėjo laikytis ir vykdyti mokesčius reglamentuojančių norminių aktų reikalavimus. Pareiškėjo nurodomas argumentas, kad reorganizavimo metu buvo atleisti LVŽŽTC darbuotojai, tvarkę mokestinius klausimus, teismo vertinamas kaip aplinkybė, liudijanti, jog reorganizavimo procedūda buvo netobula, o ne kaip aplinkybė, šalinanti atsakomybę.

20Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 str. numatytas baigtinis mokesčio lengvatų sąrašas. Tačiau minėtame įstatyme nėra nustatyta, kad galimas mokesčių netaikymas ar sumažinimas, atsižvelgiant į įstaigos statusą. Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatyme ir Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme taip pat nėra nustatyta mokesčių, apskaičiuotų didesniu tarifu,sumažinimo galimybė.

21Remdamasis byloje esančių įrodymų visuma ir aptartais argumentais, teismas daro išvadą, kad 2010-12-21 patikrinimo aktas Nr. 29 ir 2011-01-31 sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo teisėti ir pagrįsti, nėra pagrindo jų naikinti, remiantis skunde nurodytais ar kitais motyvais, todėl pareiškėjos skundas atmetamas (ABTĮ 57 str., 88 str. 1 p.)

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

23Pareiškėjos Žuvininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

24Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos kreipėsi... 3. Pareiškėja skunde paaiškino, kad iki 2010-04-01 ( - )... 4. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos... 5. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos atstovas palaikė skunde išdėstytus... 6. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovo atstovė su pareiškėjos skundu nesutiko... 7. Skundas atmestinas.... 8. Byloje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009-11-11... 9. 2010-12-21 patikrinimo aktu Nr. 29 nustatyta, kad įmonė nedeklaravo ir... 10. LVŽŽTC ( - ) filialas tvenkinių užpildymui 2009 metais... 11. Patikrinimo metu 2010 12 17d. sumokėjo 1051 lt. mokestį už 2009 išgautus... 12. Ginčas šioje byloje kilęs dėl to ar Respublikos aplinkos ministerijos... 13. Pareiškėjas nesutinka su mokesčiais, apskaičiuotais už nuslėptų... 14. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos mokesčio už... 15. Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 5str., numato, kad... 16. LR Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 4 str. nustato, kad mokestį už... 17. Žuvininkystės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos nuostatai (2010 03... 18. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 03 24d. įsakymu Nr. 3D-259... 19. Visa tai patvirtina, kad reorganizavimo metu LVŽŽTC įsipareigojimus perėmė... 20. Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 5 str.... 21. Remdamasis byloje esančių įrodymų visuma ir aptartais argumentais, teismas... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 23. Pareiškėjos Žuvininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos skundą... 24. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...