Byla A-593-822/2015
Dėl sprendimų panaikinimo ir neišmokėtos senatvės pensijos dalies priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono (kolegijos pirmininkas), Romano Klišausko ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio ir apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. liepos 1 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. C. J. skundą atsakovams Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus dėl sprendimų panaikinimo ir neišmokėtos senatvės pensijos dalies priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas R. C. J. 2013 m. rugsėjo 16 d. kreipėsi į teismą prašydamas: 1) atnaujinti 3 metų terminą skundui dėl neišmokėtos senatvės pensijos dalies priteisimo paduoti; 2) panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus (toliau – ir VSDFV Marijampolės skyrius) 2013 m. gegužės 8 d. sprendimą Nr. (10.44) S-9704; 3) panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir Fondo valdyba, VSDFV) 2013 m. birželio 19 d. sprendimą Nr. (6.5)I-4142 ir 2013 m. liepos 22 d. sprendimą Nr. (6.5)-4961; 4) įpareigoti VSDFV Marijampolės skyrių išmokėti pareiškėjui senatvės pensijos nepriemoką, kuri susidarė 2010–2011 m. – 21 269,27 Lt.

5Pareiškėjas skunde paaiškino, kad vadovaujantis Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (toliau – ir Laikinasis įstatymas) 6 ir 8 straipsniais, laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. buvo mokama sumažinta valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija (toliau – ir senatvės pensija), nes jis turėjo draudžiamųjų pajamų. Nurodė, kad 2013 m. balandžio 12 d. kreipėsi į VSDFV Marijampolės skyrių su prašymu išmokėti negautos senatvės pensijos dalį, tačiau atsakovas pareiškėjo prašymo netenkino ir nurodė, kad 2010–2011 m. senatvės pensija buvo perskaičiuota ir mokėta pagal tuo metu galiojusį Laikinąjį įstatymą. Pareiškėjas 2013 m. birželio 6 d. kreipėsi į Fondo valdybą, kuri 2013 m. birželio 19 d. sprendimu Nr.(6.5)I-4142 atsisakė nagrinėti jo skundą ir nurodė, kad neišmokėtos senatvės pensijos dalies išmokėjimo klausimas bus sprendžiamas iš naujo, iki 2013 m. liepos 10 d. pateikus įrodymus, sudarančius pagrindą atnaujinti praleistą apskundimo terminą. Pareiškėjas 2013 m. liepos 10 d. kreipėsi į VSDFV su prašymu atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą 3 metų terminą skundui dėl neišmokėtos senatvės pensijos dalies paduoti, tačiau 2013 m. liepos 25 d. gavo Fondo valdybos 2013 m. liepos 22 d. atsakymą Nr. (6.5) I-4961, kuriuo prašymas atnaujinti terminą atmestas.

6Pareiškėjo vertinimu, skundžiami atsakovų sprendimai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. balandžio 20 d. sprendimui, taip pat 2001 m. lapkričio 25 d. nutarimo nuostatoms dėl dirbantiems pensininkams sumažintos pensijos mokėjimo. Atkreipė dėmesį, kad Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, kuriomis reguliuojamas pensijų perskaičiavimas ir mokėjimas valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ pripažino prieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos Konstitucijai Laikinojo įstatymo nuostatas, pagal kurias dirbantiems ar tam tikru verslu užsiimantiems senatvės ir valstybinių pensijų gavėjams pensijos buvo sumažintos daugiau vien dėl to, kad jie dirba tam tikrą darbą ar užsiima tam tikru verslu. Pareiškėjo nuomone, mokama senatvės pensija turėtų būti saugoma ir ginama kaip nuosavybės teisė. VSDFV Marijampolės skyrius, sumažindamas pareiškėjui senatvės pensiją daugiau nei nedirbantiems ar neužsiimantiems verslu pensininkams, pažeidė Konstituciją, todėl jo atsisakymas išmokėti negautą senatvės pensijos dalį yra nepagrįstas ir neteisėtas.

7Atsakovas VSDFV Marijampolės skyrius atsiliepime nurodė, kad su skundu nesutinka, ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

8Paaiškino, kad teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos turi būti realizuojama laikantis teisės aktuose nustatytos kreipimosi į teismą tvarkos, kurią įtvirtina Administracinių bylų teisenos įstatymas. Pažymėjo, kad Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta privaloma išankstinio ginčų pensijų klausimais nagrinėjimo ne teisme tvarka. Atkreipė dėmesį, kad pareiškėjo reikalavimai panaikinti VSDFV Marijampolės skyriaus 2013 m. gegužės 8 d. raštą Nr. (10.44)S-9704 bei įpareigoti skyrių sumokėti pareiškėjui neišmokėtą senatvės pensijos dalį Fondo valdyboje iš esmės nebuvo išnagrinėti, t. y. šie reikalavimai nebuvo išnagrinėti įstatymo nustatyta privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka.

9Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba atsiliepime nurodė, kad su skundu nesutinka, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą arba bylą nutraukti.

10Paaiškino, kad VSDFV Marijampolės pirmąją sumažintą pagal Laikinojo įstatymo nuostatas senatvės pensiją pareiškėjui išmokėjo 2010 m. sausio mėnesį ir tada pareiškėjas sužinojo, kad jam mokama ne visa paskirta senatvės pensija. Mano, kad pareiškėjas yra praleidęs Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo (toliau – ir Pensijų įstatymas) 45 straipsnio 1 dalyje nustatytą Valdybos teritorinių skyrių sprendimų apskundimo Fondo valdybai 3 metų terminą, nes į VSDFV kreipėsi 2013 m. birželio 6 d. Dėl šios priežasties VSDFV 2013 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. (6.5) 1-4142 atsisakė nagrinėti pareiškėjo skundą ir nurodė aplinkybes, kurioms esant skundo nagrinėjimo klausimas būtų sprendžiamas iš naujo. Fondo valdybos nuomone, pareiškėjo 2013 m. liepos 8 d. prašyme pateikti argumentai neįrodo, kad terminą pareiškėjas praleido dėl nuo jo valios nepriklausiusių aplinkybių, todėl VSDFV 2013 m. liepos 22 d. sprendimu Nr. (6.5)1-4961 atsisakė atnaujinti terminą ir nusprendė nenagrinėti pareiškėjo skundo.

11Atkreipė dėmesį, kad VSDFV Marijampolės skyriaus 2013 m. gegužės 8 d. raštas Nr. (10.44)S-9704 nelaikytinas sprendimu, nes raštas yra informacinio pobūdžio ir jame pateikta informacija yra išsami ir teisinga. Nurodė, kad pareiškėjui paskirtos senatvės pensijos dydis viršijo nustatytą 650 Lt ribinį valstybinės socialinio draudimo pensijos dydį, todėl jo senatvės pensija buvo perskaičiuota vadovaujantis Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatomis. Be to, kadangi pareiškėjas dirbo ir turėjo draudžiamųjų pajamų, VSDFV Marijampolės skyrius laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. pareiškėjui teisėtai ir pagrįstai mokėjo senatvės pensijos dalį, perskaičiuotą pagal Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį. Pažymėjo, kad VSDFV Marijampolės skyrius teisėtai ir pagrįstai Laikinojo įstatymo galiojimo laikotarpiu taikė šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatas. Paaiškino, kad Konstitucinio Teismo sprendimų galia nukreipiama į ateitį. Jei pareiškėjo reikalavimas priteisti neišmokėtą senatvės pensijos dalies sumą būtų patenkintas, prašė priteisti šią sumą išmokėti dalimis.

12II.

13Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. liepos 1 d. sprendimu pareiškėjo R. C. J. skundą tenkino: panaikino Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus 2013 m. gegužės 8 d. sprendimą Nr. (10.44) S-9704, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2013 m. birželio 19 d. sprendimą Nr. (6.5)I-4142 ir 2013 m. liepos 22 d. sprendimą Nr. (6.5)-4961; atnaujino 3 metų terminą skundui dėl neišmokėtos senatvės pensijos dalies priteisimo paduoti; priteisė R. C. J. iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. dėl Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 8 straipsnio nuostatų taikymo neišmokėtą valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos dalį – 21 269,27 Lt; sprendimo vykdymą atidėjo iki 2015 m. gruodžio 31 d.

14Teismas nustatė, kad pirma sumažinta pensija pareiškėjui į banko sąskaitą buvo pervesta 2010 m. sausio 27 d., tačiau pirmąją piniginę operaciją pareiškėjas atliko 2010 m. kovo 19 d., t. y. 2010 m. kovo mėnesį jis realiai sužinojo arba turėjo sužinoti apie sumažintos pensijos išmokėjimą. Pareiškėjas dėl senatvės pensijos dalies, neišmokėtos dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies, į teritorinį VSDFV skyrių kreipėsi su 2013 m. balandžio 12 d. prašymu, kuris skyriuje gautas 2013 m. balandžio 15 d. Pareiškėjas 2013 m. balandžio 12 d. prašyme suformulavęs prašymą išmokėti pensijos dalies nepriemoką, iš esmės inicijavo ginčą išankstine ginčų nagrinėjimo tvarka, taigi būtent nurodyta data, t. y. 2013 m. balandžio 12 d., laikytina pareiškėjo kreipimusi į Fondo valdybą Pensijų įstatymo 45 straipsnio bei Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalies prasme. Teismas, atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, konstatavo, kad pareiškėjas ginčą ikiteismine tvarka inicijavo praleidęs Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nustatytą 3 metų terminą.

15Teismas vertino, kad Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka taisyklėse, patvirtintose Fondo valdybos direktoriaus 2008 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V-131, nustatytas reglamentavimas reiškia, kad, prieš priimdama sprendimą dėl skundo nenagrinėjimo, Valdyba turi nustatyti terminą pareiškėjui, per kurį šis galėtų nurodyti svarbias termino praleidimo priežastis bei pateikti šias priežastis pateisinančius dokumentus. Tik tada, kai per nustatytą terminą priežastys nebuvo pagrįstos, Fondo valdyba turi teisę priimti sprendimą neatnaujinti termino ir pareiškėjo skundo nenagrinėti iš esmės. Skundžiamo VSDFV 2013 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. (6.5)I-4142 dalis, kurioje atsisakyta nagrinėti pareiškėjo skundo dalį, susijusią su senatvės pensijos dalies, negautos 2010–2011 m. dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies taikymo, išmokėjimu, motyvuojant tuo, kad pareiškėjas praleido Pensijų įstatymo 45 straipsnyje nustatytą 3 metų terminą ginčyti VSDFV teritorinio skyriaus veiksmus pensijų mokėjimo klausimais, buvo priimta neatlikus Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka taisyklių 20 ir 31 punktuose nustatytos procedūros, todėl pripažintina neteisėta ir naikintina remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 3 punktu.

16Pažymėta, kad tiek Pensijų įstatymo 45 straipsnio, tiek Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio nuostatos aiškiai įtvirtina skundų dėl Valdybos teritorinių skyrių sprendimų pensijų klausimais padavimo tvarką, t. y. skundai turi būti paduodami Fondo valdybai, kaip privalomai ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijai. Taigi pareiškėjas, siekdamas inicijuoti ginčą dėl galbūt neteisėtų ir nepagrįstų VSDFV teritorinio skyriaus veiksmų, perskaičiuojant senatvės pensiją pagal Laikinojo įstatymo nuostatas ir ją išmokant, tam tikru aspektu veikė netinkamai, skundą paduodamas ne įgaliotam ginčą nagrinėti subjektui – Fondo valdybai, o teritoriniam skyriui, su kurio veiksmais nesutinka. Tačiau Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2014 m. balandžio 22 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-816/2014 konstatavo, kad atsakovas, vadovaudamasis gero administravimo principu, prašymą (dalį dėl pensijų dalies išmokėjimo) turėjo perduoti įgaliotai tokį ginčą nagrinėti institucijai (Fondo valdybai), nes VSDFV teritorinis skyrius spręsti dėl savo paties veiksmų įgaliojimų neturėjo. Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, ir tai, kad pareiškėjas 2014 m. balandžio 12 d. prašyme buvo suformulavęs vienintelį prašymą išmokėti (grąžinti) pensijos nepriemoką, teismas darė išvadą, kad skundžiamas VSDFV Marijampolės skyriaus 2013 m. gegužės 8 d. sprendimas yra neteisėtas, nes priimtas nekompetentingo subjekto, t. y. skyrius pats išsprendė klausimą dėl pareiškėjo prašymo išmokėti jam senatvės pensijos nepriemoką, nors tokia kompetencija teisės aktuose suteikta Fondo valdybai, todėl naikintinas. Teismui konstatavus, kad skundžiamas VSDFV Marijampolės skyriaus 2013 m gegužės 8 d. sprendimas yra neteisėtas, naikintina ir Fondo valdybos 2013 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. (6.5) I-4142 dalis, kurioje atsakovas nepagrįstai atsisakė panaikinti neteisėtą skyriaus sprendimą.

17Teismas, atsižvelgęs į tai, kad VSDFV ginčijamame 2013 m. birželio 19 d. sprendime Nr. (6.5)I-4142 konstatavo, jog pagrįsta skyriaus pozicija, kad nėra teisinio pagrindo grąžinti pensijos nepriemoką, darė išvadą, kad nors VSDFV, kaip ginčus ikiteismine tvarka įgaliota nagrinėti institucija, suformulavo sprendimą atsisakyti nagrinėti prašymą, tačiau tuo pačiu aiškiai išreiškė savo poziciją ginčijamu klausimu (išreiškė valią dėl ginčo esmės), t. y. nagrinėjamu atveju ikiteisminė ginčo nagrinėjimo procedūra buvo baigta.

18Teismas konstatavo, kad yra pagrindas taikyti Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka taisyklių 31 punktą ir atnaujinti terminą pareiškėjo skundui VSDFV paduoti.

19Teismas konstatavo, kad pareiškėjo pensijos mažinimas pagal Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalį nėra teisėtas. Atsižvelgęs į pareiškėjo reikalavimą, Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimą ir šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą, teismas sprendė, kad pareiškėjo teisė gali būti apginta, išmokėjus pensijos nepriemoką, kurios nebūtų buvę, jeigu nebūtų priimtas ir taikomas Konstitucijai prieštaraujančiu pripažintas senatvės pensijų mažinimą reglamentuojantis teisinis reguliavimas. Vien tik ginčui aktualių įstatymo nuostatų pripažinimas netekusiomis galios deramai pareiškėjo teisių pažeidimo pasekmių nepašalino. Dėl antikonstitucine pripažintos įstatymo nuostatos taikymo susidaręs turtinis praradimas pripažintinas pareiškėjo teisių pažeidimu ir teismas privalo jį deramai pašalinti. VSDFV Marijampolės skyrius 2013 m. gegužės 8 d. rašte Nr. (10.44)S-9704 nurodė, kad dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies taikymo ginčijamu laikotarpiu susidarė 21 269,27 Lt dydžio pensijos nepriemoka, ir pateikė tai patvirtinančius skaičiavimus. Pažymėtina, kad ginčo dėl neišmokėtos pensijos dalies sumos dydžio byloje nėra. Teismas taip pat neturi pagrindo abejoti atsakovo pateiktais duomenimis apie pareiškėjui neišmokėtą pensijos sumą. Neišmokėta senatvės pensijos dalis pareiškėjui priteistina iš VSDFV teritorinio skyriaus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-432/2013, 2013 m. gegužės 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-984/2013 ir kt.).

20Teismas, atsižvelgęs į aktualų teisinį reguliavimą ir teismų praktiką, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto deficitą, prisiimtus finansinius įsipareigojimus išmokų gavėjams, siekdamas nesukelti neproporcingų sunkumų atsakovui, vadovaudamasis lygiateisiškumo, proporcingumo, protingumo ir teisingumo principais, konstatavo, kad yra būtinybė atidėti šio teismo sprendimo vykdymą iki 2015 m. gruodžio 31 d.

21III.

22Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius apeliaciniame skunde (b. l. 125–128) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. liepos 1 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti.

23Apeliaciniame skunde palaiko savo anksčiau teismui išdėstytą poziciją, grindžiamą atsiliepime į pareiškėjo skundą, pateiktą pirmosios instancijos teismui, nurodytais argumentais. Papildomai pažymi, kad atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką dėl praleisto termino atnaujinimo, pirmosios instancijos teismo sprendime nurodytos aplinkybės: nežymus termino praleidimas, pareiškėjo sveikatos būklė, senyvas amžius, teisinis neišprusimas, tikėjimas, kad sumažinta pensija bus grąžinta be teismo įsikišimo, negali būti laikomos tikrai svarbiomis priežastimis, objektyviai užkirtusiomis kelią pareiškėjui paduoti skundą per įstatymo nustatytą terminą.

24Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. liepos 1 d. sprendimu nesutinka. Apeliaciniame skunde (b. l. 118–123) prašo paminėtą pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti. Atsakovas palaiko savo anksčiau teismui išdėstytą poziciją, grindžiamą atsiliepime į pareiškėjo skundą, pateiktą pirmosios instancijos teismui, nurodytais argumentais.

25Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius atsiliepime į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos apeliacinį skundą (b. l. 162–163) nurodo, kad sutinka su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos apeliaciniu skundu ir jame išdėstytais motyvais bei prašo jį tenkinti.

26Pareiškėjas R. C. J. atsiliepimuose į apeliacinius skundus (b. l. 157–160; 168–172) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. liepos 1 d. sprendimą palikti nepakeistą. Mano, kad pirmosios instancijos teismo motyvai, priimant sprendimą pareiškėjo skundą tenkinti, yra pagrįsti ir argumentuoti, atitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką tokio pobūdžio bylose.

27Teisėjų kolegija

konstatuoja:

28IV.

29Pareiškėjas siekia jam paskirtos ir, pritaikant Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies (2009 m. gruodžio 9 d. įstatymo Nr. XI-537 redakcija) nuostatas, kurios 2012 m. rugsėjo 21 d. oficialiai paskelbtu Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimu buvo pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai, sumažintos valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos neišmokėtos dalies už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. liepos 31 d. priteisimo.

30Nagrinėjamoje byloje nėra kvestionuojama, kad pareiškėjo nurodytas pensijos sumažinimas vyko VSDFV teritoriniam skyriui, kuris administravo teisinius santykius dėl senatvės pensijos pareiškėjui skyrimo ir mokėjimo tiesiogiai taikant paminėtas Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatas, kurių taikymas buvo nutrauktas nuo 2012 m. sausio 1 d. Taip pat nekvestionuojamas pareiškėjui dėl to neišmokėtos senatvės pensijos dalies atlikto apskaičiavimo teisingumas bei aplinkybė, kad taip sumažinta pensija pareiškėjui faktiškai buvo pradėta mokėti nuo 2010 m. sausio mėn.

31Iš bylos matyti, kad pareiškėjas 2013 m. balandžio 12 d. VSDFV Marijampolės skyriui pateikė prašymą išmokėti jam dėl Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies taikymo neišmokėtą pensijos dalį. Atsakovas 2013 m. gegužės 8 d. rašte Nr. (10.44)S-9704 paaiškino, kad šio metu nėra galiojančio teisės akto, reglamentuojančio pagal Laikinojo įstatymo nuostatas perskaičiuotų pensijų kompensavimo tvarką ir terminus, todėl nėra teisinio pagrindo patenkinti pareiškėjo prašymo dėl pensijos išmokėjimo (b. l. 9–11). 2013 m. gruodžio 6 d. pareiškėjas apskundė paminėtą atsakovo raštą Fondo valdybai. VSDFV 2013 m. birželio 19 d. sprendime Nr. (6.5)I-4142 nurodyta, kad pareiškėjas praleido Pensijų įstatymo (2005 m. gegužės 19 d. įstatymo Nr. X-209 redakcija) 45 straipsnio nustatytą 3 metų terminą apskųsti sprendimą dėl jam mokėtinos pensijos sumažinimo, dėl to yra atsisakoma nagrinėti jo prašymą dėl negautos senatvės pensijos dalies išmokėjimo ir jam pasiūlyta iki 2013 m. liepos 10 d. pateikti įrodymus, sudarančius pagrindą atnaujinti šį terminą. Be to, šiame sprendime buvo nurodyta, kad VSDFV Marijampolės skyriaus 2013 m. gegužės 8 d. rašte pareiškėjui pateikta teisinga informacija, todėl naikinti šį raštą nėra pagrindo (b. l. 12–13).

32Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, patikrinusi bylą ABTĮ 136 straipsnyje nustatyta tvarka, atsakovo argumentus, į kuriuos pirmosios instancijos teismas atsakė priimdamas ginčijamą sprendimą, vertina kaip nepagrįstus ir mano, jog pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

33Nagrinėjamo ginčo esmė – pareiškėjo paminėtu laikotarpiu tariamai pažeistos teisės į visą jam paskirtą pensiją gynimo būdo tinkamumas ta prasme, ar pareiškėjas, siekdamas atgauti pensijos nepriemoką, laikėsi tokio pobūdžio ginčams teisės aktų nustatytos išsprendimo tvarkos.

34Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas tokio ir panašaus pobūdžio administracines bylas, suformulavo tokiose bylose taikytinų teisės normų aiškinimo taisykles, kuriomis turi būti vadovaujamasi ir šioje administracinėje byloje (ABTĮ 13 str., Teismų įstatymo 33 str. 4 d.).

35Tokios teisės taikymo ir aiškinimo taisyklės yra suformuluotos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 22 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-816/2014, kurioje, be kita ko, yra nurodyta, kad tokio pobūdžio ginčo (dėl Laikinojo įstatymo 8 str. 1 d. pagrindu neišmokėtos pensijos dalies priteisimo) teisiniams santykiams yra taikytinos Pensijų įstatymo (2005 m. gegužės 19 d. įstatymo Nr. X-209 redakcija) 45 straipsnio 1 dalies nuostatos; kad šioje dalyje nustatyta VSDFV teritorinių skyrių sprendimų apskundimo tvarka turi būti suprantama ir aiškinama kaip tokio pobūdžio ginčams išspręsti privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka; kad šioje dalyje nurodyti kaip skundžiami VSDFV teritorinių skyrių sprendimai yra ne atskirai priimti ir suformuluoti administraciniai sprendimai, o faktinis sumažintos pensijos mokėjimas, tiesiogiai taikant Laikinojo įstatymo nuostatas. Taip pat buvo išaiškinta, kad aptariamoje Pensijų įstatymo 45 straipsnio dalyje nurodytas 3 metų sprendimų apskundimo terminas savo teisine prigimtimi yra procedūrinis terminas, nustatytas tam tikram veiksmui atlikti neteisminėje institucijoje; kad šio termino eigos pradžia laikytina pirmosios sumažintos pensijos faktiško išmokėjimo (pervedimo į pensiją gaunančio asmens sąskaitą) diena 2010 m. sausio mėn., kai pensiją gaunantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo atžvilgiu priimtą (jo manymu, neteisėtą) sprendimą. Be to, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 22 d. nutartyje nurodyta, kad tais atvejais, kai dėl neteisėto pensijos sumažinimo pensiją gaunantis asmuo kreipėsi ne tiesiogiai į VSDFV (kaip tai numatyta aptariamoje Pensijų įstatymo 45 str. 1 d.), o į VSDFV teritorinį skyrių, Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalies taikymo požiūriu tokio kreipimosi į šį skyrių diena yra laikytina kreipimosi su skundu į VSDFV diena. Aptariamoje nutartyje, kalbant apie materialųjį bylų nagrinėjimo aspektą, išaiškinta, kad tokio pobūdžio administracinėse bylose teismas privalo paisyti Konstitucijos 110 straipsnio nustatyto imperatyvo netaikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai, ir tais atvejais, kai tokį įstatymą viešojo administravimo subjektas buvo pritaikęs tuomet, kai jis Konstitucinio Teismo dar nebuvo pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai. Taip pat buvo išspręstas atsakovo tokio pobūdžio bylose – teritorinio VSDFV skyriaus, kuris administruoja senatvės pensijos mokėjimą – tinkamumo klausimas.

36Teisėjų kolegija, taikydama išvardytas teisės aiškinimo taisykles byloje nagrinėjamai situacijai, pažymi, kad paminėtas pareiškėjo atsakovui paduotas 2013 m. balandžio 12 d. prašymas pripažintinas skundu Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalies taikymo prasme. Paduodamas paminėtą prašymą (skundą) dėl pensijos nepriemokos išmokėjimo, pareiškėjas praleido Pensijų įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nustatytą 3 metų terminą, kuris turi būti skaičiuojamas nuo 2010 m. kovo mėn., kai pareiškėjas sužinojo (turėjo sužinoti) apie Laikinojo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies pagrindu sumažintos pensijos išmokėjimą. Pareiškėjas 2013 m. birželio 6 d. prašyme nenurodė individualaus pobūdžio priežasčių, kurios galėtų būti pripažintos svarbiomis, sprendžiant šio termino atnaujinimo klausimą. Tai leidžia daryti išvadą, kad VSDFV (išankstinio tokio pobūdžio ginčų nagrinėjimo institucija) turėjo pagrindą palikti pareiškėjo paduotą skundą nenagrinėtą, kaip tai yra numatyta Taisyklių 20 ir 31 punktuose.

37Tačiau, kaip jau minėta, VSDFV 2013 m. birželio 19 d. sprendime kartu nurodė, kad nėra pagrindo naikinti VSDFV teritorinio skyriaus rašto, kuriame pareiškėjui pateikta teisinga informacija. Tokiu būdu VSDFV (išankstinio tokio pobūdžio ginčų nagrinėjimo institucijos) dėl ginčo esmės išreikšta pozicija leidžia kolegijai daryti išvadą, kad šis ginčas ikiteisminėje ginčų nagrinėjimo stadijoje buvo išspręstas (išnagrinėtas), t. y. nagrinėjamu atveju ikiteisminė ginčo nagrinėjimo procedūra buvo baigta. Tai reiškia, kad aptartas pareiškėjo skundo VSDFV padavimo termino praleidimo faktas, kaip ir tokio praleidimo priežasčių įvertinimo klausimas, prarado savo aktualumą, t. y. nagrinėjamai bylai tapo nereikšmingi. Darydama tokią išvadą, teisėjų kolegija atsižvelgia į tokios pačios faktinės situacijos įvertinimą ir traktavimą, pateiktą paminėtoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 22 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-816/2014. Kolegija, vadovaudamasi šiuo precedentu, nemato pagrindo nesutikti su tokia išplėstinės teisėjų kolegijos padaryta išvada (ABTĮ 13 str.). Pažymėtina, kad šios praktikos Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nuosekliai laikosi nagrinėdamas tokio pobūdžio bylas (žr., pvz. 2014 m. rugsėjo 22 d. nutartis adm. b. Nr. A143-1090/2014, 2014 m. rugsėjo 30 d. nutartis adm. b. Nr. A143-1231/2014, 2014 m. lapkričio 26 d. nutartis adm. b. Nr. A822-1420/2014 ir kt.).

38Teisėjų kolegija nekvestionuoja VSDFV kompetencijos atsisakyti nagrinėti išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka asmens skundą, jei yra nustatoma, kad skundas paduotas praleidus įstatymu nustatytą terminą, tačiau kaip minėta, nagrinėjamu atveju VSDFV sprendime konstatavusi, kad pareiškėjas praleido skundo padavimo terminą ir pažymėjusi, kad pareiškėjui pateikus įrodymus, suteikiančius pagrindą atnaujinti terminą skundui paduoti, skundo priėmimo klausimas bus sprendžiamas iš naujo, tuo pačiu sprendimu išnagrinėjo pareiškėjo skundą iš esmės, t. y. jį priėmė ir išreiškė išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos poziciją ir valią, kad grąžinti pareiškėjui neišmokėtą senatvės pensijos nepriemoką, kurios jis negavo pritaikius antikonstitucine pripažintą Laikinojo įstatymo normą, nėra pagrindo. VSDFV 2013 m. birželio 19 d. sprendimo neteisėtumą ir nepagrįstumą šiuo atveju lemia šio sprendimo turinio prieštaringumas bei, išnagrinėjus pareiškėjo skundą iš esmės, atsisakymas netaikyti Laikinojo įstatymo 8 straipsnio nuostatas, todėl, remiantis išdėstytais motyvais šis sprendimas pagrįstai buvo panaikintas pirmosios instancijos teismo. Pareiškėjo prašomas panaikinti VSDFV 2013 m. liepos 22 d. sprendimas Nr. (6.5)I-4961, kuriuo atsisakyta atnaujinti praleistą terminą, šiuo atveju vertinamas kaip perteklinis, nesukeliantis teisinių pasekmių, nes, kaip jau konstatuota anksčiau, nagrinėjamu atveju ikiteisminė ginčo nagrinėjimo procedūra buvo baigta, todėl skundo VSDFV padavimo termino praleidimo klausimas prarado savo aktualumą.

39Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjas pasinaudojo privaloma ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka ir šiuo aspektu kliūčių nagrinėti bylą iš esmės neliko. Pareiškėjo pirmosios instancijos teismui paduotame skunde, be kita ko, yra pareikštas reikalavimas dėl sumažintos senatvės pensijos dalies priteisimo. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 22 d. nutartyje, kalbant apie materialųjį bylų nagrinėjimo aspektą, išaiškinta, kad tokio pobūdžio administracinėse bylose teismas privalo paisyti Konstitucijos 110 straipsnio nustatyto imperatyvo netaikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai, ir tais atvejais, kai tokį įstatymą viešojo administravimo subjektas buvo pritaikęs tuomet, kai jis Konstitucinio Teismo dar nebuvo pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai. Tai reiškia, kad Konstitucijai prieštaraujančios teisės normos (Laikinojo įstatymo 8 str. 1 d.) taikymo būdu pareiškėjo pažeista teisė į nesumokėtą senatvės pensijos dalį turi būti apginta visa apimtimi. Todėl pareiškėjo reikalavimas įpareigoti atsakovą VSDFV Marijampolės skyrių išmokėti jam negautą senatvės pensijos nepriemoką pirmosios instancijos teismo sprendimu patenkintas pagrįstai.

40Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad ginčijamas pirmosios instancijos teismo sprendimas iš esmės yra teisėtas ir pagrįstas, jį keisti ar naikinti nėra pagrindo. Todėl pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas kolegijos paliktinas nepakeistas, o Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir VSDFV Marijampolės skyriaus apeliaciniai skundai atmestini kaip nepagrįsti.

41Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

42Atsakovų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus apeliacinius skundus atmesti kaip nepagrįstus.

43Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. liepos 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

44Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas R. C. J. 2013 m. rugsėjo 16 d. kreipėsi į... 5. Pareiškėjas skunde paaiškino, kad vadovaujantis Socialinių išmokų... 6. Pareiškėjo vertinimu, skundžiami atsakovų sprendimai prieštarauja Lietuvos... 7. Atsakovas VSDFV Marijampolės skyrius atsiliepime nurodė, kad su skundu... 8. Paaiškino, kad teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos turi būti... 9. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba atsiliepime nurodė, kad su... 10. Paaiškino, kad VSDFV Marijampolės pirmąją sumažintą pagal Laikinojo... 11. Atkreipė dėmesį, kad VSDFV Marijampolės skyriaus 2013 m. gegužės 8 d.... 12. II.... 13. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. liepos 1 d. sprendimu... 14. Teismas nustatė, kad pirma sumažinta pensija pareiškėjui į banko... 15. Teismas vertino, kad Išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka... 16. Pažymėta, kad tiek Pensijų įstatymo 45 straipsnio, tiek Valstybinio... 17. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad VSDFV ginčijamame 2013 m. birželio 19 d.... 18. Teismas konstatavo, kad yra pagrindas taikyti Išankstinio ginčų nagrinėjimo... 19. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo pensijos mažinimas pagal Laikinojo... 20. Teismas, atsižvelgęs į aktualų teisinį reguliavimą ir teismų praktiką,... 21. III.... 22. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius... 23. Apeliaciniame skunde palaiko savo anksčiau teismui išdėstytą poziciją,... 24. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba su Vilniaus apygardos... 25. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius... 26. Pareiškėjas R. C. J. atsiliepimuose į apeliacinius... 27. Teisėjų kolegija... 28. IV.... 29. Pareiškėjas siekia jam paskirtos ir, pritaikant Laikinojo įstatymo 8... 30. Nagrinėjamoje byloje nėra kvestionuojama, kad pareiškėjo nurodytas pensijos... 31. Iš bylos matyti, kad pareiškėjas 2013 m. balandžio 12 d. VSDFV... 32. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, patikrinusi... 33. Nagrinėjamo ginčo esmė – pareiškėjo paminėtu laikotarpiu tariamai... 34. Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas... 35. Tokios teisės taikymo ir aiškinimo taisyklės yra suformuluotos Lietuvos... 36. Teisėjų kolegija, taikydama išvardytas teisės aiškinimo taisykles byloje... 37. Tačiau, kaip jau minėta, VSDFV 2013 m. birželio 19 d. sprendime kartu... 38. Teisėjų kolegija nekvestionuoja VSDFV kompetencijos atsisakyti nagrinėti... 39. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjas pasinaudojo privaloma ginčo... 40. Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad 41. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 42. Atsakovų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir Valstybinio... 43. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. liepos 1 d. sprendimą... 44. Nutartis neskundžiama....