Byla I-1971-95/2009
Dėl sprendimo panaikinimo ir neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Liudos Arlauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Ernesto Spruogio ir Jūros Marijos Strumskienės, sekretoriaujant Tatjanai Baškir ir Laurai Žvirblienei, dalyvaujant pareiškėjams R. T., R. S. ir R. Č., jų atstovui advokatui Ričardui Varno, atsakovės atstovei Onutei Adulčikienei, trečiojo suinteresuoto asmens Asociacijos „šv. Kristoforo bendruomenė“ atstovei Godai Alesienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų R. T., R. S. ir R. Č. skundą atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Vilniaus šv. Kristoforo vidurinei mokyklai, Vilniaus šv. Kristoforo pagrindinei mokyklai, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai ir Asociacijai „šv. Kristoforo bendruomenė“ dėl sprendimo panaikinimo ir neturtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjai R. T., R. S. ir R. Č. (toliau – pareiškėjai) su skundu (I t., b. l. 4-9), kurį patikslino (II t., b. l. 109-114) (toliau – skundas), kreipėsi į teismą prašydami panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba, atsakovė) 2009-05-06 sprendimą Nr. 1-1010 „Dėl Vilniaus Šv. Kristoforo vidurinės mokyklos reorganizavimo“ (toliau –sprendimas), priteisti iš atsakovės pareiškėjams neturtinę žalą, kurią įvertino po 1 000 Lt kiekvienam iš pareiškėjų, taip pat priteisti pareiškėjų turėtas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu.

4Skunde nurodė, kad vykdant sprendimą, Vilniaus šv. Kristoforo vidurinė mokykla 2009-07-24 buvo reorganizuota, padalijant ją į dvi įstaigas: Vilniaus šv. Kristoforo vidurinę mokyklą ir Vilniaus šv. Kristoforo pagrindinę mokyklą. Visi buvę reorganizuotos mokyklos 1-8 klasių mokiniai nuo 2009-09-01 buvo perkelti ir šiuo metu yra priversti lankyti šią mokyklą jos patalpose, esančiose Kalvarijų g. 87, Vilniuje. Tačiau, pabrėžė, šios patalpos yra netinkamos būklės, neatitinka higienos normų, saugos ir sveikatos reikalavimų, todėl pareiškėjų vaikų iškėlimas į šias patalpas pažeidžia vaikų (tuo pačiu ir pareiškėjų) teisėtus interesus, jų teisę mokytis saugioje, sveikoje aplinkoje ir turėti higienos reikalavimus atitinkančią mokymosi vietą, tinkamas kitas ugdymo sąlygas. Todėl, mano, kad sprendimas priimtas pažeidžiant įstatymų nustatytas procedūrines taisykles, turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių nustatymą ir įvertinimą, nes nei sprendimo projekte, nei jį lydinčiuose dokumentuose (aiškinamajame rašte) nebuvo pateikta jokių duomenų apie patalpų, esančių Kalvarijų g. 87, būklę ir jų tinkamumą mokyklos veiklai vykdyti. Taigi, laiko, kad sprendimas, kuris nepagrįstas objektyviais duomenimis (faktais), yra priimtas pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. reikalavimams. Kadangi priimant sprendimą taip pat nebuvo konsultuojamasi su reorganizuojamos mokyklos bendruomene ar jos atstovais, reorganizuojamos Vilniaus šv. Kristoforo mokyklos mokinių tėvams, tarp jų ir pareiškėjams, buvo pateikta neteisinga informacija, kad yra gautas finansavimas patalpų, esančių Kalvarijų g. 87, remontui, patalpos jau yra remontuojamos ir 2009-09-01 1-8 klasių mokiniai bus perkelti į suremontuotas patalpas, todėl, mano, kad sprendimas priimtas skubotai, nesivadovaujant vaikų teisių apsaugos prioriteto taisykle, taip pat pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo 7 str. nustatytą sprendimo priėmimo procedūrą. Taryba ne tik neturėjo objektyvios informacijos apie patalpų tinkamumą mokyklos steigimui, tačiau ji buvo klaidinama sprendimo projekto dokumentuose teigiant, kad po reorganizacijos vaikų ugdymo sąlygos tik pagerės. Be kita ko, teigė, kad sprendimu atsakovė pažeidė ir Švietimo įstatymo 44 str. 3 d., CK 2.96 str. 3 d., 2.99 str. bei 2.101 str., reikalavimus, nes iki Vilniaus šv. Kristoforo vidurinės mokyklos reorganizavimo pradžios nepranešė raštu visiems mokyklos mokiniams apie reorganizavimą, apie reorganizavimo sąlygų sudarymą nepranešė visiems reorganizuojamos mokyklos kreditoriams, o reorganizavimo sąlygas parengė ir pasirašė ne reorganizuojamos mokyklos valdymo organas (direktorė), bet atsakovės Kultūros ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus darbuotojai. Atsakovė, priimdama sprendimą, privalėjo laikytis Vyriausybės nustatytų kriterijų, tačiau ji sprendime nenurodė, kuriuo iš Vyriausybės patvirtintų kriterijų remiasi reorganizuodama mokyklą. Akcentavo, kad Sprendimas iš esmės nepanaikina reorganizuojamos mokyklos perpildymo problemos. Aiškinamajame rašte yra nurodoma, kad reorganizuojamos Vilniaus šv. Kristoforo vidurinės mokyklos patalpų, esančių Kazliškių g. 4, projektinis pajėgumas pritaikytas 744 mokiniams. Patalpų, esančių Kalvarijų g. 87, projektinis pajėgumas skirtas 698 mokiniams. Sprendime numatyta patalpose, esančiose Kazliškių g. 4, palikti mokytis apie 513 mokinių, o į mažesnio pajėgumo patalpas, esančias Kalvarijų g. 87, perkelti apie 732 mokinius. Patalpų Kazliškių g. 4 užpildymas bus 68,95 proc., o Kalvarijų g. 87 – 104,87 proc. Tokiu būdu atsakovė vienos dalies mokinių geresnes ugdymo sąlygas numatė kurti kitos mokinių dalies ugdymo sąlygų sąskaitą ir pažeidė konstitucinį lygybės prieš įstatymą principą. Jei į patalpas Kalvarijų g. 87 būtų perkeliami 9-12 klasių mokiniai, sprendimas Vyriausybės nustatytų kriterijų 8.2 p. nurodytą pagrindą atitiktų tik formaliai. Nuomonę, kad Vilniaus šv. Kristoforo vidurinės mokyklos (Kazliškių g. 4) geografinė padėtis tinkamesnė 1-8 klasių mokiniams išreiškė ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Atkreipė dėmesį, kad sprendimu atsakovė pažeidė ir savo 2005-12-21 sprendimą, kuriuo patvirtintose Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos 2005-2012 bendrojo plano gairėse, buvo numatyta Vilniaus šv. Kristoforo vidurinę mokyklą reorganizuoti padalijant ją į dvi įstaigas ir į laisvas mokyklos patalpas perkelti gimnaziją, o ne pagrindinę mokyklą. Pažymėjo, kad reaguodama į reorganizuojamos mokyklos bendruomenės narių 2009-04-15 pareiškimą, Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos pavedė, o Vilniaus visuomenės sveikatos centras atliko visuomenės sveikatos saugos kontrolę Vilniaus miesto Kalvarijų pagrindinėje mokykloje, esančioje Kalvarijų g. 87, Vilniuje ir nustatė 14 pažeidimų, vienas iš jų, kad mokykla neturi leidimo-higienos paso, kuris neišduotas dėl visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų neatitikimo. Sprendimu patvirtintose reorganizavimo sąlygose nei kituose aktuose nenumatė jokių lėšų patalpoms iki 2009-09-01 suremontuoti ir pritaikyti planuojamam perkelti mokinių skaičiui. Priešingai, ginčo sprendimo aiškinamajame rašte nurodoma, kad papildomų biudžeto lėšų projekto įgyvendinimui nereikės. Atsakovė, priimdama sprendimą, nesurinko, neturėjo ir neanalizavo tikrosios informacijos apie naujai steigiamos mokyklos patalpas ir būsimą perkeliamų vaikų mokymosi aplinką, netyrė ir neatsižvelgė, kaip vaikų perkėlimas į naujas mokyklos patalpas atitinka vaikų teises, ar juos perkėlus bus užtikrinta pakankama jų teisių ir pareigų apsauga. Taryba neatsižvelgė į tarybos posėdyje reorganizuojamos mokyklos mokinių tėvų išsakytus argumentus kad, priėmus sprendimą bus sukurta tokia padėtis, kad vaikai turės persikelti ir mokytis patalpose, kurios neatitinka įstatymų keliamų reikalavimų ir toks neatitikimas kels pavojų vaikų sveikatai ir saugumui. Taigi, atsakovė, priimdama sprendimą, nesivadovavo vaikų teisių ir teisėtų interesų apsaugos prioriteto principu ir pažeidė Jungtinių tautų Vaiko teisių apsaugos konvenciją ir Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą. Todėl sprendimas yra neteisėtas iš esmės. Tvirtino, kad neteisėtas vaikų perkėlimas ir esminis jų mokymosi aplinkos sąlygų pabloginimas sukėlė pareiškėjams didelį dvasinį sukrėtimą. Dėl to, kad mokyklos patalpos kapitališkai neremontuotos, nepakeisti langai, dalis esančių langų yra tik su vienu stiklu, daugelis langų išpuvusiais rėmais, yra daugybė kitų esminių pastato trūkumų, pareiškėjai jaučia didelį nerimą ir baimę dėl artėjančios žiemos, nes neaišku, ar bus įmanoma mokyklos klasėse palaikyti vaikams mokytis tinkamą temperatūrą, ar vaikai nepradės dažniau sirgti. Dėl to, kad atsakovės kompetentingi atstovai žadėjo iki 2009-09-01 suremontuoti mokyklos patalpas taip, kad jos atitiktų teisės aktų reikalavimus, tačiau šio pažado netesėjo, pareiškėjai jaučiasi apgauti ir pažeminti, prarado pasitikėjimą savo rinkta valdžia. Didelius dvasinius išgyvenimus pareiškėjai patyrė ir dėl to, kad vaikus 2009-09-01 turėjo atvesti į mokyklą, kurioje dar nebuvo baigti remonto darbai, kad pareiškėjams ir jų vaikams dėl to buvo sugadinta rugsėjo 1- osios šventė. Taigi, pareiškėjai dėl sprendimo patyrė neturtinę žalą, kurią įvertino po 1 000 Lt kiekvienam pareiškėjui.

5Teismo posėdyje pareiškėjai ir jų atstovas patvirtino skunde išdėstytus argumentus, skundą palaikė ir prašė jį tenkinti visiškai (žr. teismo posėdžio protokolą).

6Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės taryba su pateiktu skundu nesutiko ir prašė pareiškėjų R. T., R. S. ir R. Č. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsiliepime į skundą (I t., b. l. 106-115; II t., b. l. 130-140) nurodė, kad sprendimas priimtas vykdant Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos 2005-2012 m. bendrąjį planą, patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005-12-21 sprendimu. Tiek Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos 2005-2012 m. bendrasis planas, tiek 2008-11-14 protokolas patvirtina, kad būtinybę reorganizuoti Vilniaus šv. Kristoforo vidurinę mokyklą lėmė projektinis mokyklos pajėgumas ir perteklinis besimokančių mokinių skaičius. Sprendimo 2009-03-02 aiškinamajame rašte buvo nurodyta, kad laisvų patalpų, atitinkančių bendrojo lavinimo mokykloms keliamus higienos reikalavimus, Vilniaus mieste nėra, tačiau kompleksiškai reorganizavus Vilniaus Kalvarijų pagrindinę ir Šv. Kristoforo vidurinę mokyklas, buvusios Kalvarijų pagrindinės mokyklos patalpos bus atnaujinamos ir modernizuojamos, nes dėl mažo mokinių skaičiaus anksčiau nebuvo galima įtraukti šios ugdymo įstaigos į renovuojamų mokyklų sąrašą. Taigi, Tarybos Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų komitetas, apsvarstęs Tarybos sprendimo projektą, pritarė sprendimo projekto teikimui Tarybos posėdyje. Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų komiteto posėdžio protokolo išrašas atsakovei buvo pateiktas kartu su sprendimo projektu. Todėl, daro išvadą, kad pareiškėjų argumentas, kad Tarybos pritarimas dėl Vilniaus šv. Kristoforo vidurinės mokyklos reorganizavimo nepagrįstas faktinėmis aplinkybėmis, priimtas pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo 8 str., atmestinas kaip nepagrįstas. Pažymėjo, kad 2008-11-14 vykusio pasitarimo pas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus vedėją metu, kai buvo pradėta svarstyti Vilniaus šv. Kristoforo vidurinės mokyklos reorganizavimo galimybė, šios mokyklos direktorė nurodė, kad šiuo klausimu nori diskutuoti su mokyklos bendruomene. Pasitarimo metu buvo nutarta, kad siūlymus dėl mokyklų reorganizavimo visos vidurinės mokyklos turi aptarti mokyklų tarybų posėdžiuose ir sprendimus raštu pateikti Švietimo skyriui. Taigi, Vilniaus miesto savivaldybė nesudarė kliūčių svarstyti Vilniaus šv. Kristoforo vidurinės mokyklos reorganizavimo klausimo šios mokyklos taryboje, toks konsultavimosi būdas neprieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 7 str. 2 d. Priimdama sprendimą atsakovė Viešojo administravimo įstatymo 7 str. 2 d. numatytu būdu konsultavosi su mokyklos taryba ir gavo Mokyklos tarybos, įgyvendinančios bendruomenės atstovavimo funkcijas, sutikimą. Nesutiko su pareiškėjų teiginiu, kad buvo pažeisti CK 2.96 str. 3 d. ir 2.101 str. reikalavimai. Pranešimas apie parengtas Vilniaus šv. Kristoforo vidurinės mokyklos reorganizavimo sąlygas buvo išspausdintas 2009-03-21 dienraštyje „Vilniaus diena“, Nr. 65(419). Atsakovės nuomone, priimdama sprendimą, ji laikėsi ir Vyriausybės nustatytų kriterijų. Nors nenurodė atitinkamo Vyriausybės nustatytų kriterijų punkto, tačiau tokio pagrindo nenurodymas nedaro pačio sprendimo neteisėtu. Vyriausybės patvirtintų kriterijų 8.2 p. nustatyta, kad bendrojo lavinimo mokykla steigėjo sprendimu reorganizuojama, jeigu mokinių per daug, kad jiems būtų galima užtikrinti higienos normų nustatytą mokymosi plotą. Sprendimas buvo priimtas, siekiant pagerinti ugdymo ir mokymosi sąlygas mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas bei siekiant panaikinti antroje pamainoje besimokančių vaikų skaičių. Vilniaus šv. Kristoforo vidurinė mokykla buvo perpildyta, nes šioje mokymo įstaigoje pagal aiškinamajame rašte pateiktą skaičiavimų lentelę 2008-2009 m. iš viso mokėsi 1 245 mokiniai, o mokyklos projektinis pajėgumas yra pritaikytas tik 744 mokiniams. Tai reiškia, kad mokykla dirbo dviem pamainom ir 160 proc. pajėgumu, pažeidžiant higienos normas. Šios faktinės aplinkybės yra tiesiogiai siejamos su Vyriausybės patvirtintų kriterijų 8.2 p. Sprendimą, kad 1-8 klasės būtų perkeltos į Kalvarijų pagrindinės mokyklos patalpas, esančias Kalvarijų g. 87, o 9-12 klasės paliktos Šv. Kristoforo vidurinės mokyklos patalpose, priėmė būtent Vilniaus šv. Kristoforo vidurinės mokyklos taryba. Pati mokyklos bendruomenė laisvai apsisprendė priimti tokį sprendimą, todėl teigti, kad buvo pažeistas asmenų lygybės prieš įstatymą principas, nėra jokio pagrindo. Atkreipė dėmesį, kad Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos raštas įrodo, kad šv. Kristoforo vidurinė mokykla taip pat veikia neturėdama leidimo higienos paso, kuris nebuvo išduotas dėl visuomenės sveikatos teisės aktų reikalavimų neatitikimo, taip pat šiame rašte yra nurodyti kiti higienos normų pažeidimai, įskaitant per didelį besimokančių mokinių skaičių, neatitinkantį mokyklos projektinio pajėgumo, ir pagrindžiantį Vyriausybės nustatytų kriterijų 8.2 punktą. Pabrėžė, kad Vilniaus miesto savivaldybė neturi galimybių vienu metu atlikti bendrojo lavinimo mokyklų kapitalinį remontą ar renovuoti visas mokyklas, šis procesas vykdomas nuolat ir palaipsniui. Anksčiau nebuvo galimybių Kalvarijų vidurinės mokyklos įtraukti į renovuojamų mokyklų sąrašą, nes joje mokėsi per mažai mokinių. Priėmus sprendimą ir į patalpas, esančias Kalvarijų g. 87, perkėlus šv. Kristoforo pagrindinę mokyklą, buvo sudaryta prielaida šią mokyklą įtraukti į paraišką dalyvauti „Bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų rekonstravimo ir aprūpinimo mokymo priemonėmis 2009-2012 metų programoje“. Taryba, išnagrinėjusi pateiktas išvadas dėl renovuotinų bendrojo lavinimo mokyklų sąrašo, 2009-06-03 sprendimu Kalvarijų pagrindinę mokyklą įtraukė į renovuotinų mokyklų sąrašą. Atsižvelgiant į mokyklos pastato, esančio Kalvarijų g. 87, būklę, ir iki 2009-2010 m. pradžios, siekiant pagerinti šių patalpų būklę, Taryba 2009-06-03 sprendimu įgaliojo UAB „Vilniaus kapitalinė statyba“ vykdyti Vilniaus Kalvarijų pagrindinės mokyklos remonto projektavimo valdytojo, statinio statybos valdytojo funkcijas ir statybos techninę priežiūrą. Todėl pareiškėjų teiginius, kad atsakovė priėmė sprendimą neišsiaiškinusi objektyvių aplinkybių, laikė nepagrįstais, taip pat konstatuoja, kad pareiškėjai neįrodė, kad jų vaikams bus sudarytos prastesnės mokymosi sąlygos. Pareiškėjai, be kita ko, nenurodė ir įstatyminio pagrindo, reikalaujančio, kad įstaigos reorganizavimo sąlygose būtų numatyta iki kada ir kokio finansavimo pagrindu bus pasiekta, kad įstaigos patalpos atitiktų teisės normų nustatytus reikalavimus. Atkreipė dėmesį, kad 2009-10-07 patikrinimo akte Vilniaus visuomenės sveikatos centras nurodė, kokie pažeidimai yra pašalinti, juo nėra uždrausta šiose patalpose vykdyti ugdymo veiklą. Atsižvelgiant į aplinkybę, kad mokyklos pastatas, esantis Kazliškių g. 4, taip pat veikė, neturėdamas higienos paso, daro išvadą, kad pareiškėjų padėtis negalėjo pablogėti. Įstatymo garantuotas visuomenės interesas turėti optimalų švietimo tinklą yra prioritetinis atskirų asmenų noro mokytis jiems patinkančioje mokykloje atžvilgiu. Atsakovė taip pat teigė, kad pareiškėjų reikalavimas atlyginti jiems jų patirtą neturtinę žalą yra nepagrįstas, nes pareiškėjai neįrodė nė vienos sąlygos, būtinos savivaldybės atsakomybei kilti. Iš pateikto skundo negalima spręsti, kokią neturtinę žalą konkrečiai patyrė kiekvienas pareiškėjas. Pagrindžiant kiekvieno iš asmenų reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo naudojamos iš esmės tos pačios formuluotės: vaikų perkėlimas pareiškėjams sukėlė didelį dvasinį sukrėtimą, pareiškėjai jaučia didelį nerimą ir baimę. Pareiškėjai neturtinės žalos padarymo faktą ir dydį grindžiami bendro pobūdžio teiginiais, nepateikė išsamaus žalos pagrindimo bei jos patvirtinimo įrodymais. Pareiškėjai nepateikė jų dvasinių išgyvenimų, nepatogumų, sukrėtimų ar kitų įrodymų, pagrindžiančių didelio dvasinio sukrėtimo faktus. Prašomos priteisti neturtinės žalos dydis yra abstraktaus pobūdžio ir nepagrįstas jokiais įrodymais, patvirtinančiais, kad kiekvienas pareiškėjas iš tikrųjų patyrė neturtinę žalą, kuri gali būti vertinama 1 000 Lt.

8Teismo posėdyje atsakovės atstovė patvirtino atsiliepime išdėstytus motyvus, su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (žr. teismo posėdžio protokolą).

9Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus Šv. Kristoforo vidurinė mokykla atsiliepimo į pareiškėjų R. T., R. S. ir R. Č. patikslintą skundą nepateikė.

10Atsiliepime į pirminį skundą (I t., b. l. 86-88) nurodė, kad, jos nuomone, sprendimas priimtas nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, todėl naikinti jį nėra jokio teisinio pagrindo. Sprendimo esmė yra juridinio asmens padalijimas į dvi atskiras įtaigas, priskiriant jų veiklai turtą (patalpas). Sprendimo priėmimas nesukuria pareigos mokiniams nuo jo priėmimo dienos persikelti į kitas patalpas. Sprendimu tik nustatoma procedūra, kurią užbaigus, 2009-09-01 dalis reorganizuojamos mokyklos mokinių pradės mokslo metus naujoje įstaigoje ir kitose patalpose, kurios turės atitikti visas būtinas higienos normas. Priimdama sprendimą, Taryba nusprendė dėl tolimesnio turto (patalpų) likimo, jo paskirties ir tokiu būdu sudarė sąlygas šio turto remontui ir renovacijai. Teigė, kad pareiškėjai skunde supainiojo objektyvius duomenis (faktus), kuriais turi būti grindžiamas sprendimas, su vienu iš sprendimo tikslų, t. y. sudaryti optimalias sąlygas moksleiviams rinktis savo polinkius, gabumus ir siekius atitinkantį ugdymosi kelią, siekiant aukštesnės mokymo kokybės, panaikinti antrą pamainą, kuris bus pasiektas įgyvendinus sprendimą ir sutvarkius jo pagrindu sukurtoms įstaigoms skirtą turtą. Tvirtino, kad patalpų būklė sprendimo priėmimo metu neabejotinai buvo žinoma Tarybai, sprendusiai ankstesnius šių patalpų remonto finansavimo klausimus, tačiau patalpų būklė negali būti pagrindu atsisakyti juridinio asmens padalijimo ir šių patalpų priskyrimo mokyklai, kurioje mokymas turėtų vykti nuo 2009-09-01. Priimdama sprendimą, Taryba įsipareigojo užtikrinti, kad įstaigai pradėjus veiklą 2009-09-01, mokyklos patalpos atitiks visus teisės aktų reikalavimus. Pareiškėjų minimo 2009-01-21 rašto teiginys, kad mokyklos bendruomenė neprieštarauja 1-8 klasių perkėlimui, yra pagrįstas šv. Kristoforo vidurinės mokyklos bendruomenės daugumos sprendimu. 2009-01-15 mokyklos taryba pranešė mokyklos klasių tėvų komitetų pirmininkams apie numatomą reorganizaciją ir galimus sprendimus dėl patalpų naujoms mokykloms priskyrimo ir paprašė pristatyti šiuos klausimus klasės tėvų susirinkimuose. Atlikus mokytojų, moksleivių ir tėvų apklausą buvo suformuluotas mokyklos bendruomenės sprendimas, minimas rašte. Taigi, sprendimas dalyje dėl patalpų priskyrimo priimtas ne tik konsultuojantis su bendruomene, bet faktiškai demokratinio mokyklos bendruomenės sprendimo pagrindu. Jei atsakovė pažeidė Viešojo administravimo įstatymo 7 str. 3 d. nustatytą pareigą tinklalapyje informuoti apie numatomą viešojo administravimo subjekto konsultavimosi su suinteresuotais asmenimis būdą, dalyvius ir rezultatus, būtina įvertinti, ar toks pažeidimas nėra tik formalus, neesminis, sprendimo priėmimo procedūros trūkumas. Viešojo administravimo subjekto pareiga tartis dėl administracinio sprendimo buvo įvykdyta, mokyklos bendruomenės nuomonė buvo išreikšta, jos pagrindu buvo priimtas sprendimas, todėl aplinkybė, kad apie konsultavimosi būdą, dalyvius ir rezultatus nebuvo pranešta tinklalapyje, niekaip neįtakoja sprendimo teisėtumo. Be kita ko, nurodė, kad nepaisant to, kad aiškinamajame rašte nenurodomas biudžeto lėšų poreikis projekto įgyvendinimui, teisės aktuose nustatytos sąlygos mokymuisi patalpose, esančiose Kalvarijų g. 87, turi būti sudarytos 2009-09-01 ir Vilniaus miesto savivaldybė jau faktiškai ėmėsi veiksmų patalpų būklei pagerinti. Pareiškėjų pateiktame Visuomenės sveikatos centro rašte neigiama išvada dėl galimybės perkelti didesnį kiekį mokinių į mokyklą, esančią Kalvarijų g. 87, susijusi su patalpų būkle patikrinimo metu ir tai yra pagrindas savivaldybei reorganizavimo proceso dalyviams imtis visų priemonių, kad nurodomi pažeidimai būtų pašalinti iki pirmosios mokslo metų dienos. Atkreipė dėmesį, kad minėtu raštu yra nustatyti ir patalpų, esančių Kazliškių g., trūkumai, o higienos paso neturi abi įstaigos (kaip ir didžioji dalis Vilniaus mokyklų), todėl tai nėra pagrindas pripažinti sprendimą neteisėtu. Pareiškėjai nurodė CK ir Švietimo įstatymo pažeidimus, tačiau neatskleidė, kokiu būdu minėti pažeidimai galėjo įtakoti sprendimo pagrįstumą arba kaip tai pažeidžia jų interesus. Laiko, kad pareiškėjai visiškai pritaria reorganizavimo sąlygose nustatytiems tikslams ir pritars, bendruomenės nuomone, pagrįstam sprendimui dėl patalpų skyrimo pagrindinei mokyklai. Pagrindinė priežastis, dėl kurios ginčijamas sprendimas, yra mokyklos patalpų būklė, buvusi iki reorganizavimo ir siekis užtikrinti saugias sąlygas moksleiviams. Tai atitinka reorganizavimo tikslus, šiuo metu jau vykdomi patalpų tvarkymo darbai, priimti sprendimai dėl poreikio renovuoti patalpas. Reorganizavimo proceso stabdymas atimtų galimybę mokiniams dar šiais metais mokytis viena pamaina.

11Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga atsiliepimo į pareiškėjų R. T., R. S. ir R. Č. patikslintą skundą nepateikė.

12Atsiliepime į pirminį skundą (I t., b. l. 93) nurodė, kad Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigoje 2009-04-22 buvo gautas ir išnagrinėtas Vilniaus šv. Kristoforo vidurinės mokyklos mokinių tėvų skundas dėl galimų pažeidimų Vilniaus šv. Kristoforo vidurinės mokyklos mokinių teisių ir teisėtų interesų. Teigė, kad teismo sprendimas Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos teisėms ir pareigoms neturės jokios įtakos, todėl, mano, kad ji neturėtų būti trečiuoju suinteresuotu asmeniu.

13Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija atsiliepimo į pareiškėjų R. T., R. S. ir R. Č. patikslintą skundą nepateikė.

14Atsiliepime į pirminį skundą (I t., b. l. 101-103) nurodė, kad bylą prašo spręsti teismo nuožiūra. Mano, kad Taryba turėjo pagrindą spręsti klausimus dėl Vilniaus šv. Kristoforo vidurinės mokykloje besimokančių mokinių klasių komplektavimo, nes 2008-2009 m. Vilniaus šv. Kristoforo vidurinėje mokykloje, pagal Švietimo valdymo informacinėje sistemoje pateiktus duomenis, mokėsi 1 245 mokiniai, iš jų 161 mokinys (7 klasių komplektai) antroje pamainoje. Taigi, Vilniaus šv. Kristoforo vidurinėje mokykloje per mažas mokymosi plotas, kad visi mokiniai galėtų mokytis vienoje pamainoje. Besimokantiesiems antroje pamainoje nesudaromos lygios ugdymosi galimybės, dirbantys tėvai negali tinkamai jų prižiūrėti iki pamokų pradžios, jiems padėti paruošti pamokas, ribojamos vaikų saviraiškos galimybės mokykloje, muzikos, dailės, sporto mokyklose, tamsiu paros laiku nesaugu grįžti iš mokyklos. Reorganizavus Vilniaus šv. Kristoforo vidurinę mokyklą ir dalį mokinių perkėlus mokytis į Vilniaus Kalvarijų pagrindinės mokyklos patalpas, visiems mokiniams bus sudarytos sąlygos mokytis vienoje pamainoje. Pažymėjo, kad 2008-2009 m. Vilniaus Kalvarijų pagrindinėje mokykloje mokėsi 250 mokinių ir atitinkama institucija nėra uždraudusi joje mokytis. Atkreipė dėmesį, kad Vilniaus šv. Kristoforo vidurinė mokykla taip pat neturi higienos paso. Be kita ko, tvirtino, kad Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2009-05-21 rašte yra konstatavusi, kad Vilniaus šv. Kristoforo vidurinėje mokykloje dėl per didelio mokinių skaičiaus klasėse neišlaikomi reglamentuojami atstumai nuo suolo iki lentos, nuo išorinės sienos iki pirmos eilės suolų bei eilių, dėl patalpų trūkumo pamokos vyksta ugdymo procesui neskirtose patalpose, pakeitus jų paskirtį. Tokiose klasėse neužtikrinama pakankamai ploto vienam vaikui, neužtikrinama garso izoliacija, pagrindinio šviesos srauto kritimo iš kairės pusės. Teigė, kad tretysis suinteresuotas asmuo neturi duomenų, ar buvo konsultuojamasi su mokyklos bendruomenėmis dėl Vilniaus šv. Kristoforo vidurinės mokyklos reorganizacijos, todėl negali pareikšti nuomonės dėl pareiškėjų argumentų apie prievolę konsultuotis mokyklos reorganizacijos atveju.

15Tretieji suinteresuoti asmenys Vilniaus šv. Kristoforo pagrindinė mokykla, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Asociacija „šv. Kristoforo bendruomenė“ atsiliepimo į pareiškėjų R. T., R. S. ir R. Č. skundą nepateikė.

16Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens Asociacijos „šv. Kristoforo bendruomenė“ atstovė su pateiktu pareiškėjų R. T., R. S. ir R. Č. skundu sutiko ir prašė jį tenkinti visiškai. Nurodė, kad su Asociacija „šv. Kristoforo bendruomenė“ dėl mokyklų reorganizacijos nebuvo tariamasi (žr. teismo posėdžio protokolą).

17Į teismo posėdį trečiųjų suinteresuotų asmenų Vilniaus šv. Kristoforo vidurinės mokyklos, Vilniaus šv. Kristoforo pagrindinės mokyklos, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos atstovai neatvyko, apie teismo posėdžio laiką ir vietą jiems buvo pranešta įstatymo nustatyta tvarka, todėl byla išnagrinėta jų atstovams nedalyvaujant (II t., b. l. 199, 200, 202, 204, 205).

18Skundas netenkintinas.

19Byloje ginčas kilo dėl Tarybos sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo (I t., b. l. 10, 116). Pareiškėjų nuomone, skundžiamas sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes jis priimtas: 1) pažeidžiant procedūros taisykles, užtikrinančias objektyvaus sprendimo priėmimą, t. y. pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d.; 2) priimant sprendimą nebuvo konsultuojamasi su reorganizuojamos mokyklos bendruomene, t. y. jis priimtas pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo 7 str.; 3) sprendimas nepagrįstas Vyriausybės 2004-06-14 nutarimu Nr. 746 patvirtintais Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijais ir 4) sprendimas prieštarauja teisės normoms, todėl yra neteisėtas iš esmės.

20Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau –ABTĮ) 3 str. 2 d. nustatyta, kad teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus.

21Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba (toliau – atsakovė, Taryba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 str. 7 d., Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 str. 1 d. ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 21 p., 2009-05-06 sprendimu Nr. 1-1010 „Dėl Vilniaus šv. Kristoforo vidurinės mokyklos reorganizavimo“ (toliau – sprendimas) nusprendė: 1) reorganizuoti Vilniaus šv. Kristoforo vidurinę mokyklą, padalijant ją į dvi įstaigas: Vilniaus šv. Kristoforo pagrindinę mokyklą (Kalvarijų g. 87) ir Vilniaus šv. Kristoforo vidurinę mokyklą (Kazliškių g. 4); 2) patvirtinti Vilniaus šv. Kristoforo vidurinės mokyklos reorganizavimo sąlygas, Vilniaus šv. Kristoforo pagrindinės bei Vilniaus šv. Kristoforo vidurinės mokyklų nuostatus (I t., b. l. 10, 11, 12-18, 19-25, 116, 117-118, 119-130, 131-142).

22Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir kiti teisės aktai, susiję su jų įgyvendinimu.

23

24Dėl sprendimo atitikimo Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. reikalavimams.

25Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 str. įtvirtinta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, ir kitais principais. Pagal minimo įstatymo 8 str. 1 d., individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos.

26Teisėjų kolegija pabrėžia, kad Lietuvos vyriausiasis administracinio teismas savo suformuotoje teisminėje praktikoje yra ne kartą pažymėjęs, kad „viešojo administravimo sistemai priklausančių kompetentingų institucijų sprendimai turi būti aiškūs, tikslūs, nedviprasmiški, leidžiantys suinteresuotam subjektui suvokti, kokios priežastys lėmė vienokį ar kitokį valdžios institucijos sprendimą(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. A-556-1395/2008); „teisės aktas turi būti pagrįstas nustatytais faktais ir teisės aktų normomis (Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d.). „Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d. įpareigoja viešojo administravimo subjektus pagrįsti administracinius sprendimus nustatytais faktais ir teisės aktų normomis. Jeigu iš viešojo administravimo subjekto priimto akto negalima daryti išvados, kokiais faktais ir / ar teisės normomis vadovaujantis šis administracinis aktas buvo priimtas, tokiu atveju įrodyti akto teisėtumą ir pagrįstumą turi aktą priėmęs viešojo administravimo subjektas, o pastarajam šių aplinkybių neįrodžius toks administracinis aktas negali būti pripažįstamas teisėtu. Pažymėtina, kad administracinio akto pagrindimas nustatytais faktais ir teisės normomis nebūtinai privalo būti nurodytas pačiame akte, tačiau gali atsispindėti iš kitų su administracinio akto priėmimu susijusių dokumentų“; Akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą. Ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus, sprendimas, t. y. institucijos valia, neprivalo būti išdėstytas viename teisės taikymo rašytiniame akte“ (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. A-03-750/2004; A-444-203/2005, A-63-994/2008).

27Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad skundžiamas sprendimas buvo priimtas vykdant Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos 2005-2012 m. bendrąjį planą, patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005-12-21 sprendimu Nr. 1-981, kurio gairėse numatyta Vilniaus šv. Kristoforo vidurinės mokyklos reorganizavimo klausimą nagrinėti 2009 m. (I t., b. l. 144-148). Pasitarimo pas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus vedėją 2008-11-14 protokolas tvirtina, kad buvo

Nutarė

28siūlyti Vilniaus šv. Kristoforo vidurinę mokyklą padalinti į dvi mokyklas: 1-8 kl. ir 9-12 kl., vieną dalį perkeliant į Kalvarijų pagrindinę mokyklą (I t., b. l. 149-150).

29Iš 2009-03-02 aiškinamojo rašto „Dėl Vilniaus šv. Kristoforo vidurinės mokyklos reorganizavimo“ matyti, kad jame buvo pažymėta, kad laisvų patalpų, atitinkančių bendrojo lavinimo mokykloms keliamus higienos reikalavimus, Vilniaus mieste nėra, tačiau kompleksiškai reorganizavus Vilniaus Kalvarijų pagrindinę ir Vilniaus šv. Kristoforo vidurinę mokyklas, buvusios Kalvarijų pagrindinės mokyklos patalpos bus atnaujinamos ir modernizuojamos, nes dėl mažo mokinių skaičiaus anksčiau nebuvo galima šios ugdymo įstaigos (Kalvarijų g. 87, Vilnius) įtraukti į renovuojamų mokyklų sąrašą (I t., b. l. 27-31, 144-148).

30Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2009-06-03 priėmė sprendimą Nr. 1-1070 „Dėl bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų rekonstravimo ir aprūpinimo mokymo priemonėmis 2009-20012 metų programos Įgyvendinimo“, kuriuo nusprendė pritarti Vilniaus miesto savivaldybės paraiškai dalyvauti Bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų rekonstravimo ir aprūpinimo mokymo priemonėmis 2009-2012 m. programoje, o į teikiamą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai sąrašą buvo įtraukta ir Vilniaus Kalvarijų pagrindinė mokykla (Kalvarijų g. 87, Vilnius), t. y. į renovuojamų mokyklų sąrašą buvo įtrauktas mokyklos pastatas, kuriame tuo metu veikė Vilniaus šv. Kristoforo pagrindinė mokykla (I t., b. l. 156, 157).

31Byloje, be kita ko, nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų komitetas, apsvarstęs Tarybos sprendimo projektą, jam pritarė ir 2009-03-18 posėdžio protokolo Nr. 4-57-( 1.1.18-T1) išrašas buvo kartu su sprendimo projektu pateiktas Tarybai (I t., b. l. 143).

32Apibendrinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pareiškėjų skundo argumentas, kad sprendimas priimtas pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d., atmestinas kaip nepagrįstas, nes jį paneigia byloje esančių ir anksčiau ištirtų bylos rašytinių įrodymų visuma. Pagrindinė priežastis, lėmusi Vilniaus šv. Kristoforo vidurinės mokyklos reorganizaciją, buvo projektinis mokyklos pajėgumas ir perteklinis besimokančių mokinių skaičius. Prieš priimant sprendimą, buvo išsiaiškinta Vilniaus Kalvarijų pagrindinės mokyklos, esančios Kalvarijų g. 87, Vilniuje, būklė. Apie šių patalpų remonto būtinybę priimant sprendimą buvo žinoma. Šios patalpos yra palaipsniui remontuojamos (I t., b. l. 56, 170-172; II t., b. l. 82-84, 87-89, 91-94, 97-99, 100, 103-104) .

33Dėl sprendimo atitikimo Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 7 str. reikalavimams.

34Teisėjų kolegija kaip nepagrįstus taip pat atmeta pareiškėjų skundo argumentus, kad priimant sprendimą buvo pažeisti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 7 str. reikalavimai.

35Minimo įstatymo 7 str. nustatyta, kad viešojo administravimo subjektai dėl administracinių sprendimų, susijusių su bendrais teisėtais visuomenės interesais, turi konsultuotis su visuomenės interesams tam tikroje srityje atstovaujančiomis organizacijomis (asociacijų, profesinių sąjungų, kitų nevyriausybinių organizacijų atstovais). Konsultavimosi būdus (suinteresuotų asmenų sueigos, apklausos, viešai skelbti susirinkimai, atstovų kvietimai, kiti nuomonių išaiškinimo būdai), jeigu įstatymų nenustatyta kitaip, pasirenka pats viešojo administravimo subjektas.

36Teisėjų kolegijai nurodytų teisės normų sisteminė analizė suponuoja, kad iš paminėtų nuostatų išplaukia viešojo administravimo subjektų veiklos, priimant svarbius sprendimus, susijusius su bendrais teisėtais visuomenės interesais, skaidrumo principas, kuris nagrinėjamos administracinės bylos kontekste reiškia, kad vietos savivaldos institucijos privalo sudaryti visuomenei sąlygas gauti informaciją apie priimamus teisės aktus.

37Byloje nustatyta, kad 2008-12-23 Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje buvo gautas Šv. Kristoforo vidurinės mokyklos 1B klasės tėvų raštas „Dėl Šv. Kristoforo vidurinės mokyklos 1B klasės neperkėlimo į Vilniaus Kalvarijų pagrindinę mokyklą“ (I t., b. l. 152-153). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir ugdymo departamento Švietimo skyrius 2009-01-07 raštu Nr. A51-259(3.3.13.1.-PD-4) „Dėl Vilniaus šv. Kristoforo vidurinės mokyklos pertvarkos“ pateikė atsakymą į minėtą 2008-12-23 raštą ir jame nurodė, kad siekiant užtikrinti optimalų ir pakankamą švietimo programų tiekėjų tinklą ir garantuoti mokyklos projektinį pajėgumą bei panaikinti antrą pamainą, yra planuojama šios vidurinės mokyklos pertvarka (I t., b. l. 154-155).

38Kaip matyti iš Vilniaus šv. Kristoforo vidurinė mokykla 2009-01-21 rašto Nr. 12-427 „Dėl mokyklos pertvarkos nuo 2009-09-01“, Vilniaus šv. Kristoforo vidurinės mokyklos bendruomenė išreiškė savo neprieštaravimą planuojami mokyklos pertvarkai. Šiame rašte nurodė, kad dauguma mokyklos bendruomenės pritartų nuomonei, kad 1-8 klasių moksleiviai galėtų mokytis Kalvarijų g. 87, o 9-12 klasės liktų Kazliškių g. 4 (I t., b. l. 35). Vilniaus šv. Kristoforo vidurinės mokyklos 2009-03-06 raštas Nr. 12-559 „Dėl mokyklos pertvarkos nuo 2009-09-01. Mokyklos tarybos pritarimas“ tvirtina, kad Vilniaus šv. Kristoforo vidurinės mokyklos taryba pritaria pasiūlytai Vilniaus šv. Kristoforo vidurinės mokyklos pertvarkai, padalijant ją į dvi mokyklas: 1-8 kl. perkeliant į Kalvarijų pagrindinės mokyklos patalpas, esančias Kalvarijų g. 87, o 9-12 kl. paliekant Vilniaus šv. Kristoforo vidurinės mokyklos patalpose, esančiose Kazliškių g. 4. Remiantis mokyklos tarybos nutarimu, prašė mokyklą, kurioje mokysis 1-8 kl., pavadinti Vilniaus šv. Kristoforo pagrindine mokykla (I t., b. l. 151).

39Bylos duomenimis pranešimas apie parengtas Vilniaus šv. Kristoforo vidurinės mokyklos reorganizavimo sąlygas buvo išspausdintas 2009-03-21 dienraštyje „Vilniaus diena“, Nr. 65(419) (I t., b. l. 159; II t., b. l. 194).

40Teisėjų kolegija pastebi, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007-11-09 nutartyje administracinėje byloje Nr. A14-1482/07 yra konstatavęs, kad „galiojantys mūsų valstybėje įstatymai negarantuoja absoliučios asmens teisės reikalauti, kad jo pageidaujama mokymo įstaiga nebūtų reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama, jeigu toks mokymo įstaigos pertvarkymas nepažeidžia įstatymo garantuotų asmens teisių švietimo srityje“. Vertinant nagrinėjamą situaciją visuomenės ir asmens interesų derinimo aspektu darytina išvada, kad įstatymo garantuotas visuomenės interesas turėti optimalų švietimo tinklą yra prioritetinis atskirų asmenų noro mokytis (šiuo atveju dirbti) jiems patinkančioje mokykloje atžvilgiu.

41Visapusiškai ištyrusi ir įvertinus bylos rašytinius įrodymus, teisėjų kolegija daro išvadą, kad atsakovė, priimdama sprendimą, nepažeidė Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo 7 str. nustatytos pareigos tartis dėl administracinio reglamentavimo. Teisėjų kolegija pažymi, kad sprendimo priėmimo procesas buvo nuoseklus, tęsėsi pakankamai ilgą laiką (nuo 2005 m.), buvo apgalvotas.

42Dėl sprendimo nepagrįstumo Vyriausybės 2004-06-14 nutarimu Nr. 746 patvirtintais Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijais.

43Vadovaujantis Vyriausybės 2004-06-14 nutarimu Nr. 746 patvirtintų Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinių mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų (toliau – Kriterijai) 8 p., bendrojo lavinimo mokykla steigėjo sprendimu reorganizuojama, pertvarkoma, jeigu: 1) valstybės skiriamų mokymo lėšų pagal Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodiką nepakanka ir steigėjas neturi papildomų lėšų; 2) mokinių per daug, kad jiems būtų galima užtikrinti higienos normų nustatytą mokymosi plotą; 3) ugdymo programoms vykdyti nėra švietimo aprūpinimo standartus atitinkančios įrangos ir mokymo priemonių; 4) vykdoma vidurinio ugdymo programa neakredituojama ir (ar) mokykla netenka mokymo licencijos; 5) akreditavus vidurinio ugdymo programą, vidurinės mokyklos pagrindu steigiama gimnazija.

44Teisėjų kolegija sutinka su pareiškėjų skundo argumentu, kad sprendime nėra nurodyta, kuriuo Kriterijumi vadovaujantis, jis buvo priimtas. Tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, minėto teisinio pagrindo nenurodymas nedaro pačio sprendimo neteisėtu ir nepagrįstu. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad byloje iš esmės ginčo dėl to, kad Vilniaus šv. Kristoforo vidurinė mokykla buvo perpildyta, nėra.

45Iš 2009-03-02 sprendimo aiškinamojo rašto turinio matyti, kad sprendimas buvo priimtas, siekiant pagerinti ugdymo ir mokymosi sąlygas mokiniams, besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas bei siekiant panaikinti antroje pamainoje besimokančių vaikų skaičių. 2008-2009 m. Vilniaus šv. Kristoforo vidurinėje mokykloje iš viso mokėsi 1 245 mokiniai, buvo suformuoti 52 klasių komplektai, nors mokyklos projektinis pajėgumas yra pritaikytas tik 744 mokiniams, dėl vietų trūkumo du Vilniaus šv. Kristoforo vidurinės mokyklos komplektai buvo iškelti į Vilniaus lopšelio-darželio „Pipiras“ patalpas, mokykla dirbo dviem pamainomis ir 160 proc. pajėgumu, pažeidžiant higienos normas (I t., b. l. 144-148, 149-150; II t., b. l. 143-190). Kad Vilniaus šv. Kristoforo vidurinė mokykla buvo perpildyta, o joje besimokančių mokinių skaičius neatitinka mokyklos projektinio pajėgumo, neatitinka higienos normų reikalavimų, t. y. klasėse neišlaikomi reglamentuojami atstumai nuo suolo iki lentos, taip pat nuo išorinės sienos iki pirmos eilės suolų bei tarp eilių; neskiriama pakankamai ploto drabužinėse; dėl patalpų trūkumo pamokos vyksta ugdymo procesui neskirtose patalpose, o tokiose patalpose neužtikrinama pakankamai ploto vienam vaikui, tinkama garso izoliacija, pagrindinis šviesos srauto kritimas, tvirtina ir Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2009-05-21 raštas Nr. S-1113 „Dėl Vilniaus šv. Kristoforo vidurinės mokyklos reorganizavimo“ (I t., b. l. 57-58; II t., b. l. 63-64). Sprendimu patvirtintos Vilniaus šv. Kristoforo vidurinės mokyklos reorganizavimo sąlygos pagrindžia, kad mokymo įstaigos reorganizavimo tikslas yra panaikinti antrą pamainą, t. y. sumažinti mokinių skaičių, užtikrinant lygių mokymosi galimybių principą ir sudarant optimalias sąlygas moksleiviams pasirinkti ugdymosi kelią, siekiant užtikrinti aukštesnę mokymo kokybę (I t., b. l. 117-118).

46Taigi, apibendrinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nors sprendime atsakovė ir nenurodė, kuriuo Kriterijumi vadovaujantis ji priėmė sprendimą dėl Vilniaus šv. Kristoforo vidurinės mokyklos reorganizacijos, tačiau jį priimdama laikėsi nustatytų Kriterijų 8.2 p., t. y. sprendimu reorganizavo minėtą mokyklą, nes joje buvo per daug mokinių.

47Dėl sprendimo neteisėtumo iš esmės.

48Remiantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 21 p., prie savivaldybės tarybos išimtinės kompetencijos priskiriama savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės įmonių, akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių ir šeimynų (toliau – savivaldybės juridiniai asmenys) steigimas, reorganizavimas ir likvidavimas, dalyvavimas steigiant, reorganizuojant ir likviduojant viešuosius ir privačius juridinius asmenis.

49Mokyklų pertvarkymo klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas. Pagal šio įstatymo 28 str., turi būti kuriamas švietimo teikėjų tinklas, kurio paskirtis – užtikrinti visiems Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams, turintiems teisę nuolat gyventi ar laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje, privalomojo ir visuotinio švietimo prieinamumą, jo įvairovę, galimybes mokytis visą gyvenimą. Į šį tinklą įeina ir savivaldybių bendrojo lavinimo mokyklos. Tinklas kuriamas, tame tarpe ir steigiant, reorganizuojant, likviduojant ir pertvarkant mokyklas. Įstatymo 44 str. 1 d. reglamentuoja, kad valstybinės mokyklos, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigos steigėjas mokyklą, įstaigą reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko gavęs mokyklos, įstaigos steigimui pritarusių institucijų raštiškus sutikimus. Savivaldybės taryba ikimokyklinio, kitas neformaliojo švietimo mokyklas reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko savarankiškai, bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklas, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančias įstaigas – pagal Vyriausybės nustatytus kriterijus. Steigėjas mokyklą, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigą reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko Civilinio kodekso nustatyta tvarka (44 str. 4 d.). Įstatymo 59 str. 1 d. 4 p. nustatyta, kad savivaldybės atstovaujamoji institucija steigia, reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko mokyklas bei pagalbą mokiniams, mokytojams ir mokyklai teikiančias įstaigas (pedagogines psichologines tarnybas, mokytojų švietimo centrus ir kitas).

50Mokyklų tinklo procesas vykdomas vadovaujantis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis. Šis procesas susideda iš 3 stadijų iniciavimo, įgyvendinimo ir įtvirtinimo (35 p.). Iniciavimo stadijoje rengiami mokyklų tinklo pertvarkos bendrieji planai. Bendrasis planas grindžiamas švietimo tikrosios būklės analize ir raidos prognozėmis, jame nurodomi esamos mokyklų tinklo būklės privalumai ir trūkumai, strateginis mokyklų tinklo pertvarkos tikslas, uždaviniai, prioritetai, pagrindinių rezultatų rodikliai, nustatomas numatomos mokyklų tinklo pertvarkos poveikis. Savivaldybės administracijos direktorius rengia savivaldybės bendrojo plano projektą, atsižvelgdamas į savivaldybės teritorijoje esančių valstybinių ir nevalstybinių mokyklų steigėjų, gretimų savivaldybių planus steigti, reorganizuoti, pertvarkyti ir likviduoti pavaldžias mokyklas, vykdančias pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas. Savivaldybės bendrąjį planą tvirtina savivaldybės taryba (36 p.).

51Nurodytų teisės normų analizė ir bylos rašytinių įrodymų visuma leidžia teisėjų kolegijai teigti, kad Taryba, priimdama sprendimą, laikėsi anksčiau nurodytų teisės normų reikalavimų ir savo veiksmais neviršijo jai įstatymų nustatytos kompetencijos. Sprendimas savo turiniu neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams.

52Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, remdamasi nurodytų teisės normų sistemine analize, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimais, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, teisėjų kolegija daro išvadą ir konstatuoja, kad Taryba teisingai aiškino ir taikė materialinės bei procesinės teisės normas, todėl sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, skunde nurodytais motyvais ir kitais motyvais, pagal ABTĮ 89 str. nuostatas, naikinti šį sprendimą nėra jokio nei faktinio, nei teisinio pagrindo. Taryba, priimdama sprendimą neviršijo kompetencijos, jos veiksmai neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių ji buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus. Pareiškėjų skundas atmestinas kaip nepagrįstas (LR ABTĮ 88 str. 1 p.).

53Nurodytais motyvais atmetus pareiškėjų skundą kaip nepagrįstą, teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų pareiškėjų skundo motyvų, nes jie, teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamos bylos kontekste laikytini teisiškai nereikšmingais.

54Dėl neturtinės žalos atlyginimo priteisimo.

55Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 42 str. 1 d. nustato, kad turtinė ir neturtinė žala, atsiradusi dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų aktų, atlyginama CK ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.

56CK 6.250 str. 1 d. numato, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais.

57ABTĮ 57 str. 6 d. nustatyta, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Tai reiškia, kad įstatymo nustatytas įrodymų vertinimas, kaip objektyvios tiesos nustatymo procesas, grindžiamas subjektyviu faktoriumi – vidiniu įsitikinimu.

58Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjai, kreipdamiesi į teismą, turi nurodyti, kaip pasireiškė moralinės (neturtinės) žalos atsiradimas ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

59Pareiškėjai skunde nurodė, kad dėl Tarybos priimto sprendimo, kuriuo buvo reorganizuota Vilniaus šv. Kristoforo vidurinė mokykla, jiems buvo padaryta neturtinė žala, kurią įvertino po 1000 Lt kiekvienam iš jų, tačiau nenurodė ir nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių minėtų aplinkybių buvimą. Pareiškėjai skunde apsiribojo tik moralinės (neturtinės) žalos dydžio įvardijimu, abstrakčiu teiginiu, kad ji atsirado dėl Tarybos veiksmų, nepaisant pareiškėjams tenkančios pareigos ne tik suformuluoti konkretų skundo reikalavimą, nurodyti aplinkybes, kuriomis jie grindžia savo reikalavimą, bet ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus (ABTĮ 23 str. 2 d. 5 ir 6 p., 57 str. 4 d.). Nenustačius būtinų civilinės atsakomybės pagal CK 6.271 str. atsiradimo sąlygų – neteisėtų Tarybos veiksmų ir žalos, pareiškėjų reikalavimas priteisti moralinės (neturtinės) žalos atlyginimą, vadovaujantis ABTĮ 88 str. 1 p., taip pat atmestinas kaip nepagrįstas.

60Remiantis motyvais, kurie išdėstyti, pareiškėjų skundas atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 str. 1 p.).

61Atmetus pareiškėjų skundą kaip nepagrįstą, jų prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, vadovaujantis ABTĮ 44 str. pagrindu, taip pat netenkintinas. Be to, pažymėtina, kad pareiškėjai teismui nepateikė jokių rašytinių įrodymų, kurie patvirtintų jų patirtas teismo išlaidas.

62Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str., 85-87 str., 88 str. 1 p., 127 str. ir 129 str.,

n u s p r e n d ė:

64pareiškėjų R. T., R. S. ir R. Č. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

65Pareiškėjų R. T., R. S. ir R. Č. prašymo dėl teismo išlaidų priteisimo netenkinti.

66Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėjai R. T., R. S. ir R. Č. (toliau – pareiškėjai) su skundu (I... 4. Skunde nurodė, kad vykdant sprendimą, Vilniaus šv. Kristoforo vidurinė... 5. Teismo posėdyje pareiškėjai ir jų atstovas patvirtino skunde išdėstytus... 6. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės taryba su pateiktu skundu nesutiko ir... 7. Atsiliepime į skundą (I t., b. l. 106-115; II t., b. l. 130-140) nurodė, kad... 8. Teismo posėdyje atsakovės atstovė patvirtino atsiliepime išdėstytus... 9. Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus Šv. Kristoforo vidurinė mokykla... 10. Atsiliepime į pirminį skundą (I t., b. l. 86-88) nurodė, kad, jos nuomone,... 11. Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos... 12. Atsiliepime į pirminį skundą (I t., b. l. 93) nurodė, kad Vaiko teisių... 13. Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo... 14. Atsiliepime į pirminį skundą (I t., b. l. 101-103) nurodė, kad bylą prašo... 15. Tretieji suinteresuoti asmenys Vilniaus šv. Kristoforo pagrindinė mokykla,... 16. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens Asociacijos „šv. Kristoforo... 17. Į teismo posėdį trečiųjų suinteresuotų asmenų Vilniaus šv. Kristoforo... 18. Skundas netenkintinas.... 19. Byloje ginčas kilo dėl Tarybos sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo (I t., b.... 20. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau... 21. Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba (toliau –... 22. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos viešojo... 23. ... 24. Dėl sprendimo atitikimo Lietuvos Respublikos viešojo administravimo... 25. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 str. įtvirtinta, kad... 26. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad Lietuvos vyriausiasis administracinio... 27. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad skundžiamas sprendimas... 28. siūlyti Vilniaus šv. Kristoforo vidurinę mokyklą padalinti į dvi mokyklas:... 29. Iš 2009-03-02 aiškinamojo rašto „Dėl Vilniaus šv. Kristoforo vidurinės... 30. Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2009-06-03 priėmė sprendimą Nr. 1-1070... 31. Byloje, be kita ko, nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos... 32. Apibendrinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 33. Dėl sprendimo atitikimo Lietuvos Respublikos viešojo administravimo... 34. Teisėjų kolegija kaip nepagrįstus taip pat atmeta pareiškėjų skundo... 35. Minimo įstatymo 7 str. nustatyta, kad viešojo administravimo subjektai dėl... 36. Teisėjų kolegijai nurodytų teisės normų sisteminė analizė suponuoja, kad... 37. Byloje nustatyta, kad 2008-12-23 Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje... 38. Kaip matyti iš Vilniaus šv. Kristoforo vidurinė mokykla 2009-01-21 rašto... 39. Bylos duomenimis pranešimas apie parengtas Vilniaus šv. Kristoforo vidurinės... 40. Teisėjų kolegija pastebi, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis... 41. Visapusiškai ištyrusi ir įvertinus bylos rašytinius įrodymus, teisėjų... 42. Dėl sprendimo nepagrįstumo Vyriausybės 2004-06-14 nutarimu Nr. 746... 43. Vadovaujantis Vyriausybės 2004-06-14 nutarimu Nr. 746 patvirtintų Bendrojo... 44. Teisėjų kolegija sutinka su pareiškėjų skundo argumentu, kad sprendime... 45. Iš 2009-03-02 sprendimo aiškinamojo rašto turinio matyti, kad sprendimas... 46. Taigi, apibendrinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 47. Dėl sprendimo neteisėtumo iš esmės.... 48. Remiantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 21 p.,... 49. Mokyklų pertvarkymo klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo... 50. Mokyklų tinklo procesas vykdomas vadovaujantis Mokyklų, vykdančių... 51. Nurodytų teisės normų analizė ir bylos rašytinių įrodymų visuma... 52. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, remdamasi nurodytų teisės normų... 53. Nurodytais motyvais atmetus pareiškėjų skundą kaip nepagrįstą, teisėjų... 54. Dėl neturtinės žalos atlyginimo priteisimo.... 55. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 42 str. 1 d. nustato,... 56. CK 6.250 str. 1 d. numato, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas,... 57. ABTĮ 57 str. 6 d. nustatyta, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto... 58. Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjai, kreipdamiesi į teismą, turi... 59. Pareiškėjai skunde nurodė, kad dėl Tarybos priimto sprendimo, kuriuo buvo... 60. Remiantis motyvais, kurie išdėstyti, pareiškėjų skundas atmestinas kaip... 61. Atmetus pareiškėjų skundą kaip nepagrįstą, jų prašymas dėl... 62. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str., 85-87 str., 88... 64. pareiškėjų R. T., R. S. ir R. Č. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 65. Pareiškėjų R. T., R. S. ir R. Č. prašymo dėl teismo išlaidų priteisimo... 66. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...