Byla A-520-2660-12
Dėl rašto panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys – AB „Lesto“, VĮ „Kauno regiono keliai“, UAB „Elektros darbai“, UAB „Doleta“)

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Veslavos Ruskan, Dalios Višinskienės (pranešėja) ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė),

2sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,

3dalyvaujant pareiškėjai ir pareiškėjo A. Ž. atstovei L. Ž.,

4atsakovo Valstybinės energetikos inspekcijos atstovui V. V., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų A. Ž. ir L. Ž. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 26 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų A. Ž. ir L. Ž. skundą atsakovams Prienų rajono savivaldybės administracijai ir Valstybinės energetikos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos dėl rašto panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys – AB „Lesto“, VĮ „Kauno regiono keliai“, UAB „Elektros darbai“, UAB „Doleta“).

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.

7Pareiškėjai A. Ž. ir L. Ž. (toliau – ir pareiškėjai) skundu ir patikslintu skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydami įpareigoti Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) Kauno teritorinį skyrių per 15 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atidengti 10 kV statinio (požeminio kabelio) fragmentą prie pareiškėjų gyvenamų namų ir namų valdos, esančios ( - ) (toliau – ir Namų valda); atlikti šio kabelio fragmento ekspertizę, nustatant kabelio atstumus iki medžių šaknų želdinių juostoje, iki namo verandos pagrindo, iki kelio krašto, iki asfalto paviršiaus (gylį) pagal vertikalę, kabelio izoliacijos būklę, kabelio tipą ir gamintoją ir t. t., nustatant kabelio fragmento dalis, kurios yra pareiškėjų Namų valdos ribose; perkelti kabelio fragmentą nuo pareiškėjų namų ir Namų valdos daugiau nei 6 metrų atstumu. Pareiškėjai taip pat prašė panaikinti Prienų rajono savivaldybės administracijos (toliau – ir atsakovas, Administracija) direktoriaus 2009 m. gruodžio 3 d. raštą Nr. (7.33)-R3-1886 „Dėl prašymo“ (toliau – ir Raštas), kuriuo atsisakoma suteikti informaciją.

8Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. gegužės 23 d. sprendimu skundo dalį dėl reikalavimo įpareigoti Inspekcijos Kauno teritorinį skyrių per 15 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atlikti skunde nurodytus veiksmus atmetė. Dėl kitos skundo dalies bylą nutraukė.

9Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjų A. Ž. ir L. Ž. apeliacinį skundą, 2011 m. gruodžio 29 d. nutartimi (administracinė byla Nr. A662-3594/2011) Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 23 d. sprendimo dalį, kuria nutraukta byla dėl pareiškėjų A. Ž. ir L. Ž. reikalavimo panaikinti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 3 d. raštą Nr. (7.33)–R3–1886 „Dėl prašymo“, panaikino ir dėl šios pareiškėjų skundo dalies perdavė bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; kitą Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. gegužės 23 d. sprendimo dalį paliko nepakeistą.

10Kauno apygardos administracinis teismas iš naujo nagrinėjo pareiškėjų L. Ž. ir A. Ž. reikalavimą panaikinti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 3 d. raštą Nr. (7.33)-R3-1886. Teismas taip pat nagrinėjo pareiškėjų prašymą nustatyti atsakovo veiksmuose nusikalstamos veikos požymius ir pranešti apie tai prokurorui, remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 109 straipsniu.

11Pareiškėjai A. Ž. ir L. Ž. dėl pirmosios instancijos teismui perduoto nagrinėti reikalavimo skunde nurodė, kad 2009 m. spalio 27 d. prašymu „Dėl informacijos pateikimo“ kreipėsi į Prienų rajono savivaldybės merą ir savivaldybės administracijos direktorių, prašydami pateikti AB „VST“ mokėjimo pavedimą, kuriuo būtų užmokėta už statybos leidimą Nr. L-66, išduotą 2006 m. rugpjūčio 3 d. Paaiškino, kad išnagrinėjęs prašymą, Prienų rajono savivaldybės meras 2009 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. (12.1)-R2-Ž-522 „Dėl prašymo“ informavo, kad negali pateikti AB „VST“ mokėjimo pavedimo, kuriuo sumokėta už statybos leidimą, išduotą 2006 m. rugpjūčio 3 d., todėl, kad tai gali pažeisti asmenų, tiesiogiai susijusių su minėtu statybos leidimu, teises ir teisėtus interesus. Analogišką poziciją savo atsakyme išdėstė ir Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius skundžiamu 2009 m. gruodžio 3 d. raštu Nr. (7.33)-R3-1886 „Dėl prašymo“. Pareiškėjai manė, kad atsisakydamas pateikti informaciją atsakovas pažeidė Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo (toliau – ir Teisės gauti informaciją įstatymas) 3 straipsnio reikalavimus. Taip pat pareiškėjai pabrėžė, kad vėliau atsakovo pateiktas mokėjimo pavedimas yra suklastotas, nes šiuo pavedimu sumokėta už kitą statybos leidimą, statybos leidimas Nr. L-66 išduotas atgaline data.

12Atsakovo Prienų rajono savivaldybės administracijos atstovas Prienų rajono savivaldybės meras atsiliepimu prašė skundą atmesti.

13Paaiškino, kad 2009 m. lapkričio 2 d. pareiškėjai kreipėsi su prašymu pateikti AB „VST“ mokėjimo pavedimą, kuriuo būtų užmokėta už statybos leidimą Nr. L-66, išduotą 2006 m. rugpjūčio 3 d. Prienų rajono savivaldybės mero 2009 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. (12.1)-R2-Ž-522 buvo atsakyta, kad pareiškėjų prašomos informacijos pateikimas gali pažeisti asmenų, tiesiogiai susijusių su minėtu statybos leidimu, teises ir teisėtus interesus, todėl negali būti tenkinamas, o ginčijamu Raštu pareiškėjams buvo pakartotinai atsakyta į tą patį prašymą. Pažymėjo, kad pačiame mokėjimo pavedime yra užfiksuoti juridinio asmens duomenys.

14II.

15Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. kovo 26 d. sprendimu pareiškėjų A. Ž. ir L. Ž. skundo reikalavimą panaikinti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 3 d. raštą Nr. (7.33)–R3–1886 „Dėl prašymo“ atmetė kaip nepagrįstą.

16Teismas nustatė, kad statytojui AB „VST“ buvo išduotas statybos leidimas, kuriuo 2006 m. rugpjūčio 3 d. leista 10/0,4 kV kabelinės linijos statyba ( - ). Šio statybos leidimo pagrindu šalia pareiškėjų gyvenamojo namo buvo nutiesta požeminė elektros kabelinė linija. Pažymėjo, jog pareiškėjai 2009 m. spalio 27 d. prašymu „Dėl informacijos pateikimo“ kreipėsi į Prienų rajono savivaldybės merą ir savivaldybės administracijos direktorių, prašydami pateikti AB „VST“ mokėjimo pavedimą, kuriuo būtų užmokėta už statybos leidimą Nr. L–66, išduotą 2006 m. rugpjūčio 3 d. Išnagrinėjęs prašymą, Prienų rajono savivaldybės meras 2009 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. (12.1)-R2-Ž-522 „Dėl prašymo“ informavo, kad negali pateikti AB „VST“ mokėjimo pavedimo, kuriuo sumokėta už statybos leidimą, išduotą 2006 m. rugpjūčio 3 d., todėl, kad tai gali pažeisti asmenų, tiesiogiai susijusių su minėtu statybos leidimu, teises ir teisėtus interesus. Analogišką poziciją savo atsakyme išdėstė ir Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius skundžiamu 2009 m. gruodžio 3 d. raštu Nr. (7.33)-R3-1886 „Dėl prašymo“.

17Teismas pabrėžė, jog pagal Teisės gauti informaciją įstatymo 3 straipsnio 1 dalį įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją, o atsisakyti ją suteikti galima tik šio įstatymo nustatyta tvarka. Minėto įstatymo 19 straipsnyje nustatyta, kad pareiškėjas turi teisę apskųsti įstaigos veiksmus įstatymų nustatyta tvarka.

18Nustatė, jog Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skundžiamu 2009 m. gruodžio 3 d. raštu Nr. (7.33)-R3-1886 „Dėl prašymo“ pareiškėjams yra atsisakyta pateikti prašomą informaciją. Pabrėžė, jog atsisakymo teikti informaciją atvejai yra numatyti Teisės gauti informaciją įstatymo 16 straipsnyje, kuriuo remdamasis, teismas darė išvadą, kad Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus atsisakymas suteikti pareiškėjams informaciją nebuvo pagrįstas ir teisėtas, o tokią išvadą patvirtina tai, kad Prienų rajono savivaldybės administracijos 2010 m. liepos 1 d. raštu Nr. (7.33)-R3-941 „Dėl informacijos pateikimo“ pareiškėjams yra pateikta AB „VST“ mokėjimo nurodymo kopija, kuriuo sumokėta už statybos leidimą Nr. L-66 dėl 10 kV kabelinės linijos statybos.

19Pažymėjo, jog, kadangi nagrinėjamos bylos ribos yra apibrėžtos Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutartimi, todėl atsakovui gera valia pateikus prašomą informaciją ir išnykus teisei kreiptis gynybos į teismą ABTĮ 5 straipsnio prasme, skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

20Teismas, remdamasis ABTĮ 109 straipsniu, sutiko su pareiškėjų pozicija, kad atsakovo nurodytame mokėjimo pavedime, mokėjimo paskirtyje padaryti įrašai nėra visiškai suprantami. Tačiau teismas nustatė, jog nėra pakankamai duomenų tam, kad 2006 m. liepos 24 d. mokėjimo pavedimas yra suklastotas. Pažymėjo, jog, nenustačius nusikalstamos veikos požymių, negali būti tenkinamas pareiškėjų prašymas dėl prokuroro informavimo.

21III.

22Pareiškėjai L. Ž. ir A. Ž. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 26 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 3 d. raštą Nr. (7.33)-R3-1886 „Dėl prašymo“ bei nustatyti atsakovo veiksmuose nusikalstamos veikos požymius ir pranešti apie tai prokurorui. Apeliaciniame skunde išdėstyti šie argumentai:

  1. Teismas nevykdė teisingumo, vertindamas 2006 m. liepos 24 d. AB „VST“ mokėjimo pavedimo kopiją, patvirtintą Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, kaip mokėjimą už 2006 m. rugpjūčio 3 d. išduotą statybos leidimą Nr. L-66, galiojantį iki 2016 m. rugpjūčio 3 d.
  2. Teismas nevykdė teisingumo, teigdamas, kad „“ (mokėjimo pavedimą už, pareiškėjų nuomone, kitą statybos leidimą, t. y. apgaulingą informaciją) pareiškėjams išnyksta teisė kreiptis į teismą.
  3. Teismas nevykdė teisingumo, nepasinaudodamas savo teise kreiptis į Kauno apskrities Valstybinę mokesčių inspekciją dėl informacijos pateikimo apie AB „VST“ mokėtą mokestį į Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos Prienų skyriaus sąskaitą bei neatlikdamas pareigos patikrinti atsakovo veiksmo – teisėtumo.
  4. Teismo kolegijos pirmininkas netaikė vienodos teisėjavimo praktikos, kokios jis laikėsi teismo administracinėje byloje Nr. I-416-414/2012, kurioje jis priėmė nutartį, primindamas pareiškėjai L. Ž., kodėl ji neprašė panaikinti 2011 m. spalio 26 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Prienų skyriaus rašto Nr. (1.3)3S-1961, nors šiuo raštu buvo taipogi atsisakyta teikti informaciją.
  5. Teismas nevykdė teisingumo, palikdamas galioti atsakovo Prienų rajono savivaldybės administracijos raštą, kuriuo pažeistos konstitucinės teisės į saugią aplinką bei kurio pagrindu tebetęsiamas organizuotas kėsinimasis į pareiškėjų A. Ž. ir L. Ž. sveikatą ir gyvybę.
  6. Teismas nesirėmė pareiškėjos L. Ž. pateiktais rašytiniais įrodymais apie jos ir A. Ž. sveikatos būklės ženklų pablogėjimą bei Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2012 m. sausio 17 d. raštu Nr. (15.38)-2D-743, kuriuo patvirtinamas AB „VST“ ir Prienų rajono savivaldybės administracijos nusikalstamos veikos požymis. Inspekcijos 2006 metų apraše nėra įregistruotas nei statybos leidimas Nr. L-66, nei aktas dėl pripažinimo tinkamu naudoti 10 kV požeminės kabelinės linijos statinio, pastatyto UAB „Doleta“.
  7. Teismas, ignoruodamas pareiškėjų konstitucines teises, palaikė atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens nusikalstamos veikos, pasireiškusios falsifikuotų dokumentų panaudojimu teisminiuose ginčuose, tąsą.

23Teisėjų kolegija

konstatuoja:

24IV.

25Apeliacinis skundas netenkintinas.

26ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Tačiau teisė kreiptis į teismą gali būti įgyvendinama tik laikantis įstatymų nustatytos tvarkos. Privataus asmens kreipimosi į administracinį teismą, kad būtų išspręstas administracinis ginčas, forma yra skundas (ABTĮ 2 straipsnio 20 punktas), kuris turi atitikti ABTĮ 23 ir 24 straipsnių reikalavimus. Kreipdamasis teisminės gynybos, pareiškėjas visuomet skunde privalo suformuluoti reikalavimą (skundo dalyką) (ABTĮ 23 straipsnio 2 dalies 7 punktas). Asmuo, realizuodamas savo teisę į teisminę gynybą, turi autonomiją pasirenkant elgesio modelį, t. y. suinteresuotas asmuo turi teisę pasirinkti savo pažeistų teisių ar įstatymo saugomų interesų teisminės gynybos pobūdį bei apimtį. Formuluodamas skundo dalyką, būtent pareiškėjas nustato bylos nagrinėjimo ribas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1447/2012).

27Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje yra pažymėta, kad administracinės bylos nagrinėjimo ribos negali būti neapibrėžtos. Nagrinėjimo apimtis apsprendžiama pagal pareikštus konkrečius ir aiškius reikalavimus. Tik tiksli jų formuluotė gali atskleisti siekiamas apginti teises ar teisėtus interesus bei padėti visapusiškai ir objektyviai išnagrinėti bylą, taikant teisės aktus, reguliuojančius atitinkamus visuomeninius santykius. Priešingu atveju būtų pažeistas ginčo šalių teisių ir pareigų vienovės principas, procesinių staigmenų negalimumo principas, kiltų pagrįstos abejonės dėl teismo nešališkumo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 1 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A17-217/2007).

28Kaip jau buvo minėta, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. gruodžio 29 d. nutartimi (administracinė byla Nr. A662-3594/2011) perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo pareiškėjų A. Ž. ir L. Ž. reikalavimą panaikinti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 3 d. raštą Nr. (7.33)–R3–1886 „Dėl prašymo“. Taigi administracinė byla nagrinėjama tik šio pareiškėjų reikalavimo ribose.

29Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nustatė, jog statytojui AB „VST“ buvo išduotas statybos leidimas, kuriuo 2006 m. rugpjūčio 3 d. leista 10/0,4 kV kabelinės linijos statyba ( - ) (t. III, b. l. 2). Šio statybos leidimo pagrindu ( - ), šalia pareiškėjų gyvenamojo namo buvo nutiesta požeminė elektros kabelinė linija. Pareiškėjai 2009 m. spalio 27 d. prašymu „Dėl informacijos pateikimo“ kreipėsi į Prienų rajono savivaldybės merą ir savivaldybės administracijos direktorių, prašydami pateikti AB „VST“ mokėjimo pavedimą, kuriuo buvo sumokėta už statybos leidimą Nr. L–66, išduotą 2006 m. rugpjūčio 3 d. (t. II, b. l. 171-172). Išnagrinėjęs prašymą, Prienų rajono savivaldybės meras 2009 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. (12.1)–R2–Ž–522 „Dėl prašymo“ informavo, kad negali pateikti AB „VST“ mokėjimo pavedimo, kuriuo sumokėta už statybos leidimą, išduotą 2006 m. rugpjūčio 3 d., todėl, kad tai gali pažeisti asmenų, tiesiogiai susijusių su minėtu statybos leidimu teises ir teisėtus interesus. Analogišką poziciją savo atsakyme išdėstė ir Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius skundžiamu 2009 m. gruodžio 3 d. raštu Nr. (7.33)–R3–1886 „Dėl prašymo“ (t. II, b. l. 169-170).

30Dėl pareiškėjų reikalavimo panaikinti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 3 d. raštą Nr. (7.33)-R3-1886 „Dėl prašymo“.

31Byloje kilo ginčas dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 3 d. rašto Nr. (7.33)-R3-1886 „Dėl prašymo“ teisėtumo ir pagrįstumo, t. y. ar pagrįstai ir teisėtai pareiškėjams nesuteikta informacija.

32Asmens teisė gauti informaciją yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme Nr. VIII-1524. Šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog šis įstatymas užtikrina asmenims teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nustato šios teisės įgyvendinimo tvarką ir reguliuoja valstybės bei savivaldybių institucijų ir įstaigų veiksmus teikiant informaciją asmenims. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme yra įgyvendinta tiek Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnio 5 dalyje nustatyta teisė gauti valstybės įstaigų turimą informaciją apie asmenį, susijusią su viešojo administravimo funkcijų vykdymu, tiek siekiama sudaryti palankias sąlygas asmenims gauti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų disponuojamą informaciją ir panaudoti ją komerciniams ar nekomerciniams tikslams pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo.

33Teisės gauti informaciją įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad įstaigos privalo teikti pareiškėjams informaciją. Atsisakyti suteikti informaciją galima šio įstatymo nustatyta tvarka. Atvejai, kada gali būti atsisakyta teikti informaciją, įvardyti šio įstatymo 16 straipsnyje, kurio 2 dalyje nurodyta, kad įstaiga gali atsisakyti teikti informaciją, jeigu: 1) pagal pareiškėjo prašymą reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis; 2) prašymo turinys yra nekonkretus; 3) tas pats pareiškėjas pakartotinai prašo tos pačios informacijos; 4) prašoma informacija jau buvo viešai paskelbta; tokiu atveju įstaiga per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos nurodo pareiškėjui jos paskelbimo šaltinį; 5) įstaiga tam tikros informacijos rinkimą ir tvarkymą nutraukia pasikeitus įstaigos funkcijoms.

34Taip pat Teisės gauti informaciją įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje yra nustatyti atvejai, kada šis įstatymas, išskyrus jo 7 straipsnyje nustatytą privačios informacijos teikimą ir viešojo administravimo funkcijų vykdymą, yra netaikomas: 1) informacijai, kurios tvarkymas yra veikla, nesusijusi su valstybės ir savivaldybių institucijoms ar įstaigoms teisės aktais pavestų funkcijų vykdymu, išskyrus informaciją apie valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojų darbo užmokestį; 2) informacijai, į kurią valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos turi pramoninės nuosavybės teises ar trečiosios šalys turi autorių, gretutines ar duomenų bazių gamintojų (sui generis) teises; 3) informacijai, kuria disponuoja Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, kiti iš valstybės biudžeto išlaikomi transliuotojai; 4) informacijai, kuria disponuoja mokyklos, bibliotekos, mokslinių tyrimų įstaigos; 5) informacijai, kuria disponuoja muziejai, teatrai ar koncertinės įstaigos, Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigtos įstaigos; 6) informacijai, kuri yra įstatymais pripažįstama kaip neteiktina dėl nacionalinio ar visuomenės saugumo, šalies gynybos interesų, statistinių duomenų panaudojimo apribojimo arba kuri sudaro valstybės, tarnybos, komercinę, profesinę, banko paslaptį, kitais įstatymų nustatytais atvejais; 7) informacijai, kurios teikimą reglamentuoja kiti įstatymai; 8) kai asmuo turi teisės aktų nustatyta tvarka pagrįsti informacijos, kurios jis prašo, panaudojimo tikslą; 9) kai viešojo administravimo institucijos informacija tarpusavyje keičiasi tarnybinės pagalbos atvejais.

35Nagrinėjamos bylos atveju teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjų 2009 m. spalio 27 d. prašymo „Dėl informacijos pateikimo“ (t. II, b. l. 171) turinį, skundžiamo Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 3 d. rašto Nr. (7.33)-R3-1886 „Dėl prašymo“ (t. II, b. l. 169) turinį bei minėtas Teisės gauti informaciją įstatymo nuostatas, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakovas nepagrįstai atsisakė suteikti pareiškėjams informaciją.

36Prienų rajono savivaldybės meras 2010 m. liepos 2 d. rašte Nr. (7.33)-R3-953 nurodė, jog Prienų rajono savivaldybės administracija 2010 m. liepos 1 d. raštu Nr. (7.33)-R3-941 „Dėl informacijos pateikimo“ pareiškėjams pateikė AB „VST“ mokėjimo nurodymo, kuriuo sumokėta už statybos leidimą Nr. L-66 dėl 10 kV kabelinės linijos statybos, kopiją (t. III, b. l. 59-61). Pareiškėjai šios aplinkybės neginčija, tačiau teigia, jog pateiktu mokėjimo nurodymu sumokėta ne už statybos leidimą Nr. L-66, o už kitą statybos leidimą.

37Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, konstatuoja, jog nėra duomenų, kad atsakovas Prienų rajono savivaldybės administracija turėjo kokį nors kitą mokėjimo nurodymą, tačiau atsisakė jį pateikti pareiškėjams, todėl nėra pagrindo daryti išvadą, kad pareiškėjams nebuvo suteikta jų prašoma pateikti informacija. Ta aplinkybė, jog byloje pateiktame Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono policijos komisariato 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutarime Nr. 79-At-00111-12 pažymėta, kad atliekant AB „Lesto“ Prienų skyriaus viršininko papildomą apklausą (ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloje Nr. 79-1-00088-08 metu) buvo nurodyta, jog AB „VST“ 100 Lt mokestį sumokėjo 2006 m. liepos 20 d. pavedimu, taip pat nesudaro pagrindo daryti išvadą, jog atsakovas Prienų rajono savivaldybės administracija turėjo kitą mokėjimo nurodymą, tačiau atsisakė jį pateikti pareiškėjams. Be to, teisėjų kolegija pažymi, jog nagrinėjamoje byloje sprendžiamas pareiškėjų reikalavimas panaikinti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 3 d. raštą Nr. (7.33)-R3-1886 „Dėl prašymo“, t. y. sprendžiamas informacijos suteikimo ar nesuteikimo klausimas. Tuo tarpu pareiškėjų keliamas klausimas, ar trečiasis suinteresuotas asmuo AB „VST“ tinkamai sumokėjo už statybos leidimą Nr. L-66 dėl 10 kV kabelinės linijos statybos nepatenka į šios administracinės bylos nagrinėjimo ribas.

38Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs tai, kad atsakovas gera valia pateikė prašomą informaciją ir išnyko teisė kreiptis gynybos į teismą ABTĮ 5 straipsnio prasme, atmetė skundą dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 3 d. rašto Nr. (7.33)-R3-1886 „Dėl prašymo“ panaikinimo kaip nepagrįstą. Pareiškėjai apeliaciniu skundu ginčija šią teismo išvadą.

39Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad tuo atveju, jei bylos nagrinėjimo metu nustatoma, kad besikreipęs teisminės gynybos asmuo neturėjo materialiosios reikalavimo teisės arba tokia teisė išnyko, skundas turi būti atmestas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-2751/2011, 2011 m. spalio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-2407/2011, 2011 m. lapkričio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-3153/2011, kt.).

40Šiuo atveju atsakovui pateikus pareiškėjams AB „VST“ mokėjimo nurodymo, kuriuo sumokėta už statybos leidimą Nr. L-66 dėl 10 kV kabelinės linijos statybos, kopiją, t. y. suteikus pareiškėjams jų 2009 m. spalio 27 d. prašyme „Dėl informacijos pateikimo“ prašomą suteikti informaciją, laikytina, jog pareiškėjų reikalavimas yra įvykdytas. Pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė, kad išnyko aplinkybės, buvusios ginčo dalyku, todėl darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjų skundo dalį dėl reikalavimo panaikinti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 3 d. raštą Nr. (7.33)-R3-1886 „Dėl prašymo“.

41Dėl ABTĮ 109 straipsnio taikymo.

42Apeliacinio skundo argumentai dėl prašymo nustatyti atsakovo veiksmuose nusikalstamos veikos požymius ir pranešti apie tai prokurorui netenkinimo nėra susiję su priimto teismo sprendimo teisėtumu bei pagrįstumu.

43Pažymėtina, kad remiantis ABTĮ 109 straipsnio 1 dalimi administracinis teismas, nagrinėdamas administracinę bylą ir nustatęs proceso šalies arba kito asmens veiksmuose nusikalstamos veikos požymių, apie tai praneša prokurorui. Remiantis šiuo teisiniu reguliavimu teismas neprivalo tirti galimai padaryto nusikaltimo aplinkybių ir tik privalo, esant pakankamai nusikaltimo požymių, pranešti prokurorui apie padarytą nusikaltimą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. kovo 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-171/2011).

44Pareiškėjai, prašydami, remiantis ABTĮ 109 straipsniu, nustatyti atsakovo veiksmuose nusikalstamos veikos požymius ir pranešti apie tai prokurorui, pareiškė procesinio pobūdžio prašymą, kuris negali būti savarankiškas administracinės bylos nagrinėjimo dalykas, nes nepatenka į ABTĮ 15 straipsnyje apibrėžtą administracinių teismų kompetenciją.

45Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į pareiškėjų prašymą informuoti prokurorą apie nusikalstamą veiką ir nustatęs, jog nėra pakankamai duomenų tam, kad 2006 m. liepos 24 d. mokėjimo pavedimas yra suklastotas, bei nenustatęs nusikalstamos veikos požymių, šio pareiškėjų prašymo netenkino.

46Teisėjų kolegija, nagrinėdama administracinę bylą apeliacine tvarka, taip pat nenustatė įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimų ar nusikalstamos veikos požymių.

47Atsižvelgiant į tai, kad įstatymai nenustato administraciniam teismui pareigos tirti galimai padaryto nusikaltimo aplinkybių, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą pareiškėjų apeliacinio skundo argumentą, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesikreipė į Kauno apskrities valstybinę mokesčių inspekciją dėl informacijos pateikimo apie AB „VST“ mokėtą mokestį į Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Prienų skyriaus sąskaitą. Taip pat teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą pareiškėjų apeliaciniame skunde išdėstytą argumentą, jog Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2012 m. sausio 17 d. rašte Nr. (15.38)-2D-743 (t. IV, b. l. 105-106) patvirtinamas AB „VST“ ir Prienų rajono savivaldybės administracijos nusikalstamos veikos požymis.

48Teisėjų kolegija pažymi, jog pareiškimai dėl galimų nusikalstamų veikų ištyrimo gali būti paduodami kompetentingoms ikiteisminio tyrimo institucijoms (prokuratūrai, policijai, kt.). Atkreiptinas dėmesys, jog iš byloje pateikto Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono policijos komisariato 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutarimo Nr. 79-At-00111-12 matyti, jog pareiškėjai 2012 m. balandžio 12 d. kreipėsi į Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono policijos komisariatą su prašymu (Nr. 52-79AP-32), kuriame teigia, jog 2006 m. liepos 24 d. AB „VST“ mokėjimo pavedimas yra falsifikatas. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono policijos komisariatas minėtu 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutarimu Nr. 79-At-00111-12 atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą dėl L. Ž. ir A. Ž. pareiškimuose (įskaitant ir 2012 m. balandžio 12 d. prašymą Nr. 52-79AP-32) nurodytų aplinkybių ir nurodė, kad nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas prokurorui per septynias dienas nuo nutarimo ar nutarties nuorašo gavimo dienos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 168 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

49Dėl kitų pareiškėjų apeliacinio skundo argumentų.

50Apeliantai mano, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepatikrino atsakovo teisėtumo. Be to, pažymėtina, jogTeisėjų kolegija nurodo, jog ABTĮ 130 straipsnio 2 dalis numato apeliacinio skundo turinį, o 5 dalyje imperatyviai nurodyta, kad apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Naujais reikalavimais nelaikomi reikalavimai, neatsiejamai susiję su jau pareikštais reikalavimais. Darytina išvada, jog atsakovo

51Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas dar 2008 m. rugsėjo 18 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS261-518/2008 išsprendė L. Ž. skundo, kuriuo buvo prašoma panaikinti Prienų rajono savivaldybės administracijos 2006 m. rugpjūčio 3 d. išduotą statybos leidimą Nr. L-66, priėmimo klausimą bei paliko Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 18 d. nutartį nepakeistą. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, nustatyta, kad Kauno apygardos administracinis teismas 2008 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi pareiškėjos L. Ž. prašymo atnaujinti praleistą terminą dėl 2006 m. rugpjūčio 3 d. statybos leidimo Nr. L-66 panaikinimo netenkino ir atsisakė priimti skundą kaip paduotą praleidus įstatyme nustatytą vieno mėnesio terminą be svarbių priežasčių. Ši Kauno apygardos administracinio teismo nutartis yra įsiteisėjusi. Be to, pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutartimis (administracinės bylos Nr. AS442-107/2009, Nr. AS525-359/2009, Nr. AS261-518/2008) atmetė pateiktus pareiškėjų atskiruosius skundus ir paliko galioti pirmosios instancijos teismo nutartis, kuriomis buvo atsisakyta priimti pareiškėjų skundus dėl 2006 m. rugpjūčio 3 d. statybos leidimo Nr. L-66 panaikinimo, nepakeistas. Visos šios išvardytos aplinkybės yra konstatuotos ir įsiteisėjusia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 28 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A858-3066/2011.

52Pareiškėjai apeliaciniame skunde taip pat nurodo, jog teismas nesirėmė pareiškėjos L. Ž. pateiktais rašytiniais įrodymais apie jos ir A. Ž. sveikatos būklės ženklų pablogėjimą. Šie pareiškėjų nurodyti duomenys nesusiję su nagrinėjamoje byloje pareiškėjų keliamu reikalavimu (panaikinti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 3 d. raštą Nr. (7.33)-R3-1886 „Dėl prašymo“), todėl jais ir neturėjo būti remtasi.

53Apeliaciniu skundu pareiškėjai taip pat ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimą teigdami, jog teismas netaikė vienodos teisėjavimo praktikos, kokios jis laikėsi administracinėje byloje Nr. I-416-414/2012, kurioje jis priėmė nutartį, primindamas pareiškėjai L. Ž., kodėl ji neprašė panaikinti 2011 m. spalio 26 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Prienų skyriaus rašto Nr. (1.3)3S-1961, nors šiuo raštu buvo taipogi atsisakyta teikti informaciją.

54Pažymėtina, jog ABTĮ 10 straipsnyje yra nurodyta, kad teismas turi išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir pareigas, įspėti dėl procesinių veiksmų atlikimo arba neatlikimo pasekmių ir padėti šiems asmenims įgyvendinti jų procesines teises. Kaip matyti iš pirmosios instancijos teismo posėdžio protokolo (t. IV, b. l. 116), pareiškėja L. Ž. dalyvavo teismo posėdyje ir procesinės teisės bei pareigos šalims buvo išaiškintos. Negalima daryti išvados, kad pareiškėjai buvo apsunkintos teisės įgyvendinti procesines teises. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmiau nurodytas pareiškėjų apeliacinio skundo argumentas nepagrįstas.

55Apibendrindama išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje nustatytas aplinkybes ir surinktų įrodymų visumą, teisingai pritaikė ginčo teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas, nenukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą. Dėl to pareiškėjų apeliacinis skundas jame nurodytais motyvais netenkinamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

56Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

57pareiškėjų A. Ž. ir L. Ž. apeliacinį skundą atmesti.

58Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

59Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Loretai Česnavičienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjai ir pareiškėjo A. Ž. atstovei... 4. atsakovo Valstybinės energetikos inspekcijos atstovui V.... 5. Teisėjų kolegija... 6. I.... 7. Pareiškėjai A. Ž. ir L. Ž.... 8. Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. gegužės 23 d. sprendimu... 9. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjų 10. Kauno apygardos administracinis teismas iš naujo nagrinėjo pareiškėjų 11. Pareiškėjai A. Ž. ir L. Ž. dėl... 12. Atsakovo Prienų rajono savivaldybės administracijos atstovas Prienų rajono... 13. Paaiškino, kad 2009 m. lapkričio 2 d. pareiškėjai kreipėsi su 14. II.... 15. Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. kovo 26 d. sprendimu... 16. Teismas nustatė, kad statytojui AB „VST“ buvo išduotas statybos leidimas,... 17. Teismas pabrėžė, jog pagal Teisės gauti informaciją... 18. Nustatė, jog Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus... 19. Pažymėjo, jog, kadangi nagrinėjamos bylos ribos yra apibrėžtos Lietuvos... 20. Teismas, remdamasis ABTĮ 109 straipsniu, sutiko su pareiškėjų pozicija, kad... 21. III.... 22. Pareiškėjai L. Ž. ir A. Ž.... 23. Teisėjų kolegija... 24. IV.... 25. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 26. ABTĮ 5 straipsnio 1... 27. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje yra pažymėta,... 28. Kaip jau buvo minėta, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m.... 29. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nustatė, jog statytojui AB... 30. Dėl pareiškėjų reikalavimo panaikinti Prienų rajono savivaldybės... 31. Byloje kilo ginčas dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos... 32. Asmens teisė gauti informaciją yra įtvirtinta Lietuvos... 33. Teisės gauti informaciją įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad... 34. Taip pat Teisės gauti informaciją įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje yra... 35. Nagrinėjamos bylos atveju teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjų 2009... 36. Prienų rajono savivaldybės meras 2010 m. liepos 2 d. rašte Nr. (7.33)-R3-953... 37. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, konstatuoja, jog nėra... 38. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs tai, kad atsakovas gera valia... 39. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad... 40. Šiuo atveju atsakovui pateikus pareiškėjams AB „VST“ mokėjimo nurodymo,... 41. Dėl ABTĮ 109 straipsnio taikymo.... 42. Apeliacinio skundo argumentai dėl prašymo nustatyti atsakovo veiksmuose... 43. Pažymėtina, kad remiantis ABTĮ 109 straipsnio 1 dalimi administracinis... 44. Pareiškėjai, prašydami, remiantis ABTĮ 109 straipsniu, nustatyti atsakovo... 45. Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į pareiškėjų prašymą... 46. Teisėjų kolegija, nagrinėdama administracinę bylą apeliacine tvarka, taip... 47. Atsižvelgiant į tai, kad įstatymai nenustato administraciniam teismui... 48. Teisėjų kolegija pažymi, jog pareiškimai dėl galimų nusikalstamų veikų... 49. Dėl kitų pareiškėjų apeliacinio skundo argumentų. ... 50. Apeliantai mano, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepatikrino... 51. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas dar 2008 m. rugsėjo 18 d.... 52. Pareiškėjai apeliaciniame skunde taip pat nurodo, jog teismas nesirėmė... 53. Apeliaciniu skundu pareiškėjai taip pat ginčija pirmosios instancijos teismo... 54. Pažymėtina, jog ABTĮ 10 straipsnyje yra nurodyta, kad teismas turi... 55. Apibendrindama išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismo... 56. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 57. pareiškėjų A. Ž. ir L. Ž.... 58. Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 26 d. sprendimą palikti... 59. Nutartis neskundžiama....