Byla 2S-933-378/2007

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Gražinos Davidonienės, kolegijos teisėjų Albino Čeplinsko, Leono Jachimavičiaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolio R. V. atskirąjį skundą, dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. birželio 8 d. nutarties, kuria antstolio patvarkymai pripažinti neteisėtais.

2 Teisėjų kolegija n u s t a t ė :

3Pareiškėjo J. T. atstovė M. T. teismo prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2006-05-16 antstolio patvarkymą dėl vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti, kuriuo priėmė Kauno m. VP Eismo priežiūros tarnybos 2006-03-09 nutarimą Nr. 370045 dėl 1750 Lt išieškojimo iš J. T. vykdyti, pripažinti neteisėtais 2006-08-09 antstolio patvarkymus dėl lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą, įpareigoti antstolį grąžinti neteisėtai nurašytus 2442,50 Lt.

4Pareiškėjo atstovė nurodė, kad gavus pranešimą iš policijos apie kovo 9 d. nagrinėjamą administracinę bylą iš karto kreipėsi, norėdama paaiškinti, kad brolis yra sunkios būklės, nesąmoningas, nevaikščiojantis. Prašė, kad bylą atidėtų, kol bus patvirtintas brolio interesus atstovaujantis asmuo. 2005-11-23 brolis pripažintas invalidu, o 2006-05-17 pripažintas neveiksniu. 2006-09-11 iš antstolio gavo patvarkymus iš kurių sužinojo, kad areštuotos visos sąskaitos ir nuskaityti jose esantys pinigai. Ji iš karto kreipėsi į antstolį, kuris pasakė, kad jeigu jo veiksmai neteisėti, tai galima kreiptis į teismą. Antstolis pažeidė CPK 652 str., 689 str. reikalavimus, nesivadovavo CPK 675 str., kuriame nurodyta, kad jis negali areštuoti turto daugiau nei jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti.

52007 m. birželio 8 d. nutartimi Kauno miesto apylinkės teismas pareiškėjo skundą patenkino.

6Teismas nurodė, kad CPK 651 str. 2 d. 7 p. įpareigoja antstolį patikrinti ar nėra kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą. Nutarimų dėl administracinės teisės pažeidimų bylose paskirtų baudų išieškojimo priėmimo vykdyti ypatumus reglamentuoja CPK 652 str.. Pagal jį, nutarimo dėl administracinės teisės pažeidimo paskirtos baudos antstolis negali priimti vykdyti nepatikrinęs, ar nutarimas buvo pasiųstas vykdyti į skolininko darbovietę, valstybinio socialinio draudimo valdybos teritoriniam skyriui ar mokymo įstaigai išskaityti baudą iš pažeidėjo darbo užmokesčio, ar kitokio uždarbio, pensijos ar stipendijos. Šiais atvejais būtina ikipriverstinio nutarimo įvykdymo stadija. Teismas laikė, jog antstolis privalėjo pareikalauti, kad nutarimus pateikusi vykdymui institucija pateiktų duomenis, jog nagrinėjamu atveju, baudos iš J. T. negalima išieškoti nei iš jo darbo užmokesčio, nei iš pensijos, nei iš stipendijos. Vien lydraštis pateikiant 88 nutarimus negali būti laikomas įrodymu, kad Eismo priežiūros tarnyba tinkamai įvykdė ikipriverstinio nutarimo įvykdymo stadiją. Teismo nuomone, antstoliui neturėjo pakakti ant administracinio teisės pažeidimo protokolo padarytos lakoniškos atžymos, jog Sodra informavo, kad nėra duomenų, nes prie nutarimo jokios informacijos nėra pridėta. Neaišku kas tą atžymą padarė, nes nėra nei pareigūno pavardės, nei jokio antspaudo, nei duomenų kokiu būdu ta informacija gauta. Teismas sprendė, kad pareiškėjui dar 2005-11-17 buvo paskirta valstybinė pensija už tarnybą, o apie tai Eismo priežiūros tarnybai buvo pranešta, todėl ši valstybinė institucija netinkamai vykdė įstatymo reikalavimus. Priimdamas vykdymui nutarimą antstolis pažeidė teisinio apibrėžtumo ir teisėtų lūkesčių principą. Dar 2006-02-28 Eismo priežiūros tarnybai buvo pranešta, kad pareiškėjas yra neįgalus. Prie pareiškimo buvo pateikta ir Darbingumo lygio pažyma, kurioje nurodyta, kad J. T. yra nedarbingas. Tokie duomenys reiškia, kad pareiškėjas gauna invalidumo pensiją. Pareiškėjo globėja M. T. teisėtai ir pagrįstai galėjo tikėtis, kad nutarimas bus pirmiausia nukreiptas į pensiją, o Eismo priežiūros tarnybai tinkamai neatlikus pareigos ir nenukreipus baudos į pareiškėjo pensiją, antstolis nepriims nutarimo priverstiniam vykdymui. Teismas nustatė, kad antstolis nepatikrino ar Eismo priežiūros tarnyba įvykdė įstatymo reikalavimus ir nutarimą vykdymui priėmė, nors privalėjo šį vykdomąjį dokumentą grąžinti jį pateikusiai institucijai (CPK 652 str. 2 d.). Teismo nuomone, 2006-05-16 antstolio patvarkymas dėl 1750 Lt baudos išieškojimo iš pareiškėjo buvo priimtas pažeidžiant CPK 652 str. reikalavimus, todėl neteisėtas. Teismas sprendė, kad visi kiti antstolio atlikti priverstinio vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje (kuri negalėjo būti užvesta) neteisėti. Jis neteisėtai areštavo pareiškėjui priklausančias sąskaitas, neteisėtai priskaičiavo ir nurašė tiek 1750 Lt baudai išieškoti, tiek vykdymo išlaidas, todėl įpareigojo antstolį nuskaičiuotas lėšas grąžinti. Teismo nuomone, CPK 512 str. numatyto antstolio veiksmų apskundimo termino pareiškėjas nepraleido, nes pirminis skundas dėl antstolio veiksmų buvo gautas 2006-09-15, t. y. iš karto, kai tik buvo sužinota apie piniginių lėšų nuskaičiavimą, o skunde buvo įvardijamas būtent CPK 652 str. reikalavimų pažeidimas. Teismas priteisė pareiškėjo turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti, nes antstoliui neteisėtai priėmus nutarimą vykdymui ir iš karto nuo visiškai neįgalaus pareiškėjo sąskaitų nurašius tūkstantines sumas, jis, atstovaujamas savo globėjos, buvo priverstas ginti pažeistas teises, turėjo papildomų išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 443 str. 6 d.).

7Atskiruoju skundu antstolis R. V. prašo panaikinti 2007-06-08 Kauno miesto apylinkės teismo nutartį.

8Antstolis nurodo, kad jo veiksmai turi būti vertinami atsižvelgiant į tai, ar padaryti pažeidimai sudaro pagrindą juos pripažinti neteisėtais. Antstolis, be kitų, gali priimti patvarkymus dėl atskirų vykdymo veiksmų, kurie dar jokių pasekmių vykdymo proceso šalims nesukelia, o yra tik organizacinio pobūdžio. Tokie organizaciniai veiksmai taip pat turi atitikti CPK normas, bet jų nepakankamai tikslus laikymasis nesudaro pagrindo konstatuoti antstolio veiksmų neteisėtumo. Antstolio veiksmai vertinami tokiu aspektu: organizaciniai veiksmai ir veiksmai, kurie sukelia teisines pasekmes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-136/2007). Veiksmai, susiję su vykdomojo dokumento priėmimu vykdymui buvo organizaciniai veiksmai, nes dar nesukėlė skolininkui jokių neigiamų pasekmių. Tik areštuojant skolininko pinigines lėšas ir šių lėšų paskirstymas sukėlė teisines pasekmes. Todėl skundo dalyku yra patvarkymas, kurio pagrindu paskirstytos išieškotos lėšos, teisėtumas.

9CPK XXXI skyriuje nustatytos skundo dėl antstolio veiksmų sąlygos. Tais atvejais, kai antstolis vykdomąjį dokumentą jau yra įvykdęs, jo veiksmai nebegali būti skundžiami CPK XXXI skyriuje nustatyta tvarka (LAT 2005-05-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-262/2005). Pareiškėjas pateikė teismui 2006-10-13 patikslintą skundą dėl antstolio veiksmų jau po to, kai vykdomąjį dokumentą antstolis įvykdė ir vykdomoji byla buvo laikoma baigta (CPK 632 str. 1 p.). Teismas turėjo taikyti CPK 293 str. 1 p. ir bylą nutraukti bei nurodyti, kad pareiškėjas turi teisę kreiptis į teismą dėl antstolio veiksmais padarytos žalos atlyginimo ieškinine tvarka (CPK 294 str. 1 d., 510 str. l p.).

10Sprendimų vykdymo instrukcijos 8 p. (CPK 583 str. 1 d., 2 d.) reikalauja, kad priimdamas vykdymui nutarimą administracinės teisės pažeidimo byloje antstolis patikrintų ar vykdytiname dokumente yra atitinkama atžyma apie tai, jog nutarimą priėmusi institucija ar pareigūnas pasiuntė nutarimą vykdyti į skolininko darbovietę, valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui arba mokymo įstaigai išskaityti baudą iš pažeidėjo darbo užmokesčio arba kitokio uždarbio, pensijos ar stipendijos. Spręsdamas vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti klausimą, antstolis turi tik patikrinti ar yra atitinkama atžyma, tačiau nenustato ar ši atžyma turi būti lakoniška ar ne. Teismo išvedžiojimai, kad antstolis turėjo imtis papildomų, nei CPK ar Sprendimų vykdymo instrukcijoje nenumatytų, veiksmų nustatant ar nutarimą priėmusi institucija pasiuntė nutarimą vykdyti į skolininko darbovietę, valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui išskaityti baudą iš pažeidėjo darbo užmokesčio arba kitokio uždarbio, pensijos ar stipendijos, savaime nesudaro pagrindo pripažinti antstolio veiksmus, priimant vykdomąjį dokumentą vykdyti, neteisėtais. Akivaizdu, kad atžymą padarė valstybės pareigūnas N. G. , kuris savo analogišku parašu patvirtino ir vykdomojo dokumento autentiškumą. Kauno miesto VPK VP EPT 2006-05-11 raštą Nr. 20-10-S-4941 teismas privalėjo pripažinti tokiu įrodymu, kurio įrodomoji galia yra didesnė negu kitų įrodinėjimo priemonių (CPK 197 str. 2 d.). Vadovaujantis CPK 634 str. 2 d., tikslu nepažeisti skolininko teisių ir teisėtų interesų, antstolis užklausė VSDFV ir nustatė, kad VSDFV duomenimis skolininkas nedirba ir negauna kitų pajamų, tačiau teismas pažeidžiant CPK 185 str. 1 d. ir 265 str. 1 d., šių bylai reikšmingų aplinkybių net nevertino.

11Teismas netinkamai aiškino ir taikė CPK 512 str. bei pažeidė CPK 4 str., nes neatsižvelgė į Teismų įstatymo nustatyta tvarka paskelbtose kasacine tvarka priimtose nutartyse esančius teisės taikymo išaiškinimus. CPK 512 straipsnyje nustatytas dešimties dienų skundų dėl antstolių veiksmų padavimo terminas, kuris skaičiuotinas nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti Šis terminas nėra naikinamasis, todėl asmeniui, praleidusiam šį terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, CPK 78 straipsnyje nustatyta tvarka praleistas terminas gali būti atnaujintas. Tuo tarpu, pasibaigus CPK 512 straipsnyje nustatytam trisdešimties dienų terminui nuo skundžiamo antstolio veiksmo atlikimo, suinteresuotas asmuo netenka teisės paduoti skundo. Skundas, paduotas teismui praleidus šį trisdešimties dienų terminą, yra nenagrinėtinas teisme, todėl tokį skundą teismas turi atsisakyti priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 512 straipsnis). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2007 (S), Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. birželio 26 d. konsultacija A3-84 (biuletenis Teismų praktika Nr. 19, Vilnius 2003). 2007-09-15 teismui pateiktame skunde pareiškėjas skundžia antstolio veiksmus, susijusius su vykdomojo dokumento priėmimu vykdyti, kuris buvo atliktas 2006-05-16 bei 2006-08-09 patvarkymus dėl lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą.

12Išieškotos iš skolininko lėšos buvo paskirstytos CPK 758 str. nustatyta tvarka. Užbaigus išieškojimo procesą, išieškotos sumos buvo pervestos išieškotojui (2006-09-26 patvarkymas paskirstyti išieškotas lėšas, CPK 758 str. 2 d.). Šis antstolio procesinis veiksmas nėra panaikintas. Todėl teismas, pažeisdamas CPK 185 str. 1 d. ir 265 str. 1 d., neįvertinęs šios bylai reikšmingas aplinkybes, kad iš skolininko išieškotos lėšos CPK nustatyta tvarka jau yra paskirstytos ir jų antstolis depozitinėje sąskaitoje neturi, įpareigodamas antstolį grąžinti pareiškėjui neteisėtai nurašytus 2442,50 Lt, kurie sutinkamai su CPK 758 str. 2 d. buvo įskaityti į antstolio depozitinę sąskaitą, pažeidė materialines teisės normas. Teismas iš esmės įpareigojo antstolį atlyginti pareiškėjui žalą. Tačiau tokie reikalavimai CPK XXXI skyriuje nustatyta tvarka nenagrinėjami (CPK 510 str. 4 d.). Tokiais veiksmais teismas daro žalą antstoliui ir sukurią prielaidas skolininkui praturtėti kito asmens t. y. antstolio sąskaitą (CK 6.237 - 6.242 str.). Antstoliui, kuris pervedė išieškotas lėšas į valstybės biudžetą, bei grąžino įvykdytą vykdomąjį dokumentą jį išdavusiai institucijai, atlikti vykdymo veiksmus draudžiama (CPK 586 str. 2 d.). Todėl atlikti vykdymo veiksmą, numatytą Sprendimų vykdymo instrukcijos 66 p. ir 66.4 p., susijusį su lėšų grąžinimu skolininkui, antstoliui be vykdomojo dokumento draudžiama.

13Atsiliepime į atskirąjį skundą Kauno m. VPK Eismo priežiūros tarnyba nurodo, jog 2006-03-09 už Kelių eismo taisyklių pažeidimą pagal ATPK 126 str. 2 d. J. T. buvo nubaustas 1750 Lt bauda su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu 21 mėn. laikotarpiui. Kauno m. VPK VP EPT pareigūnas skirdamas nuobaudą, negalėjo žinoti, kad jis yra neveiksnus ir jam paskirta globėja, nes neveiksniu jis pripažintas 2006-06-17, nuobaudos skyrimo dieną buvo tik pranešimas, kad bylos nagrinėjime nedalyvaus, nes serga, o tai nebuvo priežastis jos nenagrinėjimui. Vadovaujantis ATPK 313 str. baudą jis turėjo sumokėti ne vėliau kaip per penkiolika dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo jam dienos. Kadangi J. T. darbo vieta nebuvo žinoma, todėl geranoriškai laiku nesumokėjus paskirtos baudos, remiantis ATPK 314 str. paskirtos baudos išieškojimas buvo nukreiptas per antstolį.

14Atskirasis skundas tenkintinas i dalies.

15Atskirajame skunde keliamas CPK 512 straipsnio nuostatų aiškinimo ir taikymo klausimas, kai pasibaigus CPK 512 straipsnyje nustatytam trisdešimties dienų terminui nuo skundžiamo antstolio veiksmo atlikimo suinteresuotas asmuo netenka teisės paduoti skundą dėl antstolių veiksmų.

16CPK XXXI skyriuje yra nustatyti skundo dėl antstolio veiksmų padavimo terminai ir sąlygos. CPK 512 straipsnyje nustatytas dešimties dienų skundų dėl antstolių veiksmų padavimo terminas, kuris skaičiuotinas nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti Šis terminas nėra naikinamasis, todėl asmeniui, praleidusiam šį terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, CPK 78 straipsnyje nustatyta tvarka praleistas terminas gali būti atnaujintas. Tuo tarpu, pasibaigus CPK 512 straipsnyje nustatytam trisdešimties dienų terminui nuo skundžiamo antstolio veiksmo atlikimo, suinteresuotas asmuo netenka teisės paduoti teismui skundą dėl antstolio veiksmų. Skundas, paduotas teismui praleidus šį trisdešimties dienų terminą, yra nenagrinėtinas teisme, todėl tokį skundą teismas turi atsisakyti priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 512 straipsnis).

17Tokią praktiką nuosekliai formuoja Lietuvos Aukščiausiasis Teismas analogiško pobūdžio bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-185/2007 m. ir kt.). Nustatyta, kad patikslintu skundu pareiškėja prašė pripažinti neteisėtais šiuos antstolio R. V. veiksmus: 1)2006-05-16 patvarkymą dėl vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti; 2)2006-08-09 patvarkymus dėl lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą (manytina, kad pareiškėja skundžia 2006-08-29 patvarkymus, nes 08-09 patvarkymų apskritai vykdomojoje byloje nėra); Taip pat nustatyta, kad su skundu dėl antstolio veiksmų pareiškėja kreipėsi į teismą 2006-09-15 (b.l.2). Šis skundas buvo paduotas su trūkumais, pareiškėjai buvo nustatytas terminas jiems pašalinti, patikslintas skundas, kuris buvo priimtas, teisme gautas 2006-10-16 (b.l.10). Šiuo skundu pareiškėja prašė pripažinti neteisėtu ir panaikinti areštą, uždėtą skolininko J. T. lėšoms, bei įpareigoti antstolį grąžinti neteisėtai nuskaitytą pinigų sumą 2442,5 Lt. Vadovaujantis CPK 115 straipsnio 3 dalimi, laikytina, kad pareiškėja skundą dėl pripažinimo neteisėtu ir panaikinimo arešto teismui padavė 2006-09-15. Skundas dėl pripažinimo neteisėtu ir panaikinimo antstolio R. V. 2006-05-16 patvarkymo dėl vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti teisme gautas 2007-04-23 (b.l.57). Akivaizdu, kad šis antstolio veiksmas yra apskųstas praleidus naikinamąjį 30 dienų terminą. Netgi, jeigu sutikti su pirmosios instancijos teismo argumentacija, kad jau pradiniame skunde, kurio padavimo diena laikytina 2006-09-15, buvo užsimenama apie šio veiksmo neteisėtumą, naikinamasis terminas vis tiek akivaizdžiai praleistas. Pirmosios instancijos teismas neturėjo teisės tokio skundo priimti, o priėmęs jį nagrinėti. Nagrinėdamas ir patenkindamas skundą dėl 2006-05-16 antstolio patvarkymo, pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino CPK 512 straipsnio nuostatas bei nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos. Civilinio proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas privalo nagrinėti bylą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija bei galiojančiais teisės aktais. CPK 4 straipsnis numato teismo pareigą taikant teisę atsižvelgti į teisės išaiškinimus, esančius kasacine tvarka priimtose ir Teismų įstatymo nustatyta tvarka paskelbtose nutartyse. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad Lietuvos Respublikoje teisingumą vykdo tik teismai; teisėjai, nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymo (Konstitucijos 109 straipsnis). Pagal Konstitucijos 111 straipsnio reikalavimus sukurta bendrosios kompetencijos teismų instancinė sistema turi užtikrinti jurisprudencijos tęstinumą; tai reiškia, kad turi būti formuojama vienoda, nuosekli teisės aiškinimo ir taikymo praktika, grindžiama Konstitucijoje įtvirtintais teisinės valstybės, teisingumo, asmenų lygybės teismui principais bei kitais konstituciniais principais. Tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos ne sukuriant naujus teismo precedentus, konkuruojančius su esamais, bet paisant jau įtvirtintų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. sausio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-8/2007 m.). Kolegija konstatuoja, kad teisminė praktika dėl CPK 512 straipsnyje įtvirtintų terminų pobūdžio ir jų taikymo yra suformuota, todėl kurti naujus precedentus nėra būtinybės. Bylos dalis dėl pripažinimo neteisėtu ir panaikinimo antstolio R. V. 2006-05-16 patvarkymo dėl vykdomojo dokumento priėmimo vykdymui nutrauktina, kaip nenagrinėtina teisme (CPK 293 straipsnio 1 punktas).

18Kolegija taip pat konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai panaikino antstolio patvarkymus dėl lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą. Teismas sprendė, jog antstolis nepagrįstai priėmė vykdomąjį dokumentą vykdymui, todėl ir jo priimti patvarkymai nėra teisėti. Tačiau iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad antstolis vykdė CPK 652 straipsnio 1 dalies reikalavimus, kadangi vykdomajame dokumente buvo atžyma apie negalimumą išieškoti baudą šioje teisės normoje numatytu būdu (b.l.115, antroji pusė). Pastebėtina tai, kad analogiškus duomenis antstoliui suteikė ir SODRA pagal antstolio užklausimą (vykdomosios bylos l. 7). Sprendimų vykdymo instrukcijos (skundžiamų veiksmų atlikimo metu galiojusi Teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr.1R-352 patvirtinta redakcija) 8 punktas nustatė, kad antstolis turi patikrinti ar vykdytiname dokumente yra atitinkama žyma. Kolegija sprendžia, jog šioje susiklosčiusioje situacijoje antstolis neteisėtų veiksmų neatliko, kadangi buvo suklaidintas vykdytiną dokumentą pateikusių asmenų.

19CPK 675 straipsnio 2 dalyje suteikiama antstoliui teisė areštuoti skolininko turtą, taip pat ir lėšas (CPK 689 straipsnio 4 dalis) išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Taigi antstolis 2006 m. rugpjūčio 29 d. patvarkymais turėjo teisę areštuoti ne tik išieškotiną sumą, bet ir vykdymo išlaidas lėšas. Pažymėtina, kad CPK 689 straipsnyje nenustatyta specialios vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko tvarkos. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pagal šią teisės normą antstolis turi teisę areštuoti tokią lėšų sumą, kurios užtektų išieškomai skolai ir vykdymo išlaidoms atlyginti, bet reikalauti, kad bankas pervestų tokią skolininko lėšų sumą, kuri atitinka išieškomą skolą be vykdymo išlaidų, todėl jo patvarkymai dalyje dėl 692,50 Lt pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą neteisėtais pripažinti pagrįstai. Išieškojęs išieškotojo prašomą skolą ir taip įvykdęs vykdomąjį dokumentą, antstolis turėtų išieškoti vykdymo išlaidas iš skolininko CPK 611 straipsnyje nustatyta tvarka, t. y. antstolis turi nusiųsti skolininkui raštišką siūlymą, nurodydamas vykdymo išlaidų dydį, ir pasiūlyti per nustatytą terminą tą sumą pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Speciali CPK 611 straipsnyje nustatyta tvarka užtikrina, kad skolininkas bus informuotas apie vykdymo išlaidų dydį ir nesutikdamas su jomis galės ginti savo teises. Nagrinėjamoje byloje antstolis šio reikalavimo nesilaikė, pareiškėjui apie priskaičiuotų vykdymo išlaidų dydį nepranešė. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad 2006-09-26 antstolis R. V. atliko vykdymo išlaidų paskaičiavimą ir tos pačios dienos patvarkymu paskirstė išieškotas lėšas, tame tarpe paskyrė sau vykdymo išlaidas 692,50 Lt (vykdomosios bylos l.13,14). Kolegija sprendžia, jog ši pinigų suma grąžintina pareiškėjui, kadangi yra išieškota ne įstatymo nustatyta tvarka ir pažeidžiant skolininko teisę ginčyti priskaičiuotų vykdymo išlaidų dydį. Dėl kitos išieškotos sumos – 1750 Lt grąžinimo, nutartis naikintina ir šioje dalyje prašymas atmestinas. Pastebėtina tai, kad vykdomoji byla yra užbaigta 2006-09-28 patvarkymu, t.y. iki pareiškėjo skundo priėmimo teisme. Šis patvarkymas nėra nuginčytas. Tais atvejais, kai antstolis vykdomąjį dokumentą jau yra įvykdęs, jo veiksmai nebegali būti skundžiami CPK XXXI skyriuje nustatyta tvarka. Tačiau pareiškėjas, manydamas, kad jam buvo padaryta žala, turi teisę kreiptis į teismą dėl jos atlyginimo (CPK 510 straipsnio 4 dalis).

20Iš dalies patenkinus atskirąjį skundą atitinkamai mažintinos pareiškėjui priteistos bylinėjimosi išlaidos.

21Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo nutartis keistina.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

24Atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

25Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. birželio 8 d. nutartį pakeisti.

26Panaikinti nutarties dalį, kuria pripažintas neteisėtu ir panaikintas antstolio R. V. 2006-05-16 patvarkymas dėl vykdomojo dokumento priėmimo vykdymui. Šią bylos dalį nutraukti.

27Kitą nutarties dalį pakeisti ir išdėstyti sekančiai:

28Pareiškėjo skundą tenkinti iš dalies.

29Pripažinti neteisėtais antstolio R. V. 2006-08-29 patvarkymus dalyje dėl 692,50 Lt (šešių šimtų devyniasdešimt dviejų litų 50 ct) pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą, adresuotus AB bankui „Snoras“, AB SEB Vilniaus bankas, AB bankas „Hansabankas“.

30Įpareigoti antstolį R. V. grąžinti pareiškėjui J. T. , asmens kodas ( - ) , 692,50 Lt (šešis šimtus devyniasdešimt du litus penkiasdešimt centų).

31Kitoje dalyje skundą atmesti.

32Priteistą iš antstolio R. V. pareiškėjui J. T. , atstovaujamam M. T. , išlaidų advokato pagalbai apmokėti sumą sumažinti iki 300 (trijų šimtų) litų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija n u s t a t ė : ... 3. Pareiškėjo J. T. atstovė M. T. teismo prašė pripažinti neteisėtu ir... 4. Pareiškėjo atstovė nurodė, kad gavus pranešimą iš policijos apie kovo 9... 5. 2007 m. birželio 8 d. nutartimi Kauno miesto apylinkės teismas pareiškėjo... 6. Teismas nurodė, kad CPK 651 str. 2 d. 7 p. įpareigoja antstolį patikrinti ar... 7. Atskiruoju skundu antstolis R. V. prašo panaikinti 2007-06-08 Kauno miesto... 8. Antstolis nurodo, kad jo veiksmai turi būti vertinami atsižvelgiant į tai,... 9. CPK XXXI skyriuje nustatytos skundo dėl antstolio veiksmų sąlygos. Tais... 10. Sprendimų vykdymo instrukcijos 8 p. (CPK 583 str. 1 d., 2 d.) reikalauja, kad... 11. Teismas netinkamai aiškino ir taikė CPK 512 str. bei pažeidė CPK 4 str.,... 12. Išieškotos iš skolininko lėšos buvo paskirstytos CPK 758 str. nustatyta... 13. Atsiliepime į atskirąjį skundą Kauno m. VPK Eismo priežiūros tarnyba... 14. Atskirasis skundas tenkintinas i dalies.... 15. Atskirajame skunde keliamas CPK 512 straipsnio nuostatų aiškinimo ir taikymo... 16. CPK XXXI skyriuje yra nustatyti skundo dėl antstolio veiksmų padavimo... 17. Tokią praktiką nuosekliai formuoja Lietuvos Aukščiausiasis Teismas... 18. Kolegija taip pat konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai... 19. CPK 675 straipsnio 2 dalyje suteikiama antstoliui teisė areštuoti skolininko... 20. Iš dalies patenkinus atskirąjį skundą atitinkamai mažintinos pareiškėjui... 21. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, pirmosios instancijos teismo... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 24. Atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 25. Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. birželio 8 d. nutartį pakeisti.... 26. Panaikinti nutarties dalį, kuria pripažintas neteisėtu ir panaikintas... 27. Kitą nutarties dalį pakeisti ir išdėstyti sekančiai:... 28. Pareiškėjo skundą tenkinti iš dalies.... 29. Pripažinti neteisėtais antstolio R. V. 2006-08-29 patvarkymus dalyje dėl... 30. Įpareigoti antstolį R. V. grąžinti pareiškėjui J. T. , asmens kodas ( - )... 31. Kitoje dalyje skundą atmesti.... 32. Priteistą iš antstolio R. V. pareiškėjui J. T. , atstovaujamam M. T. ,...