Byla A-575-3542-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas) ir Ričardo Piličiausko (pranešėjas), sekretoriaujant Loretai Česnavičienei, dalyvaujant pareiškėjui V. D., pareiškėjo atstovei advokatei Redvitai Vladarskytei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo V. D. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 10 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ skundą atsakovui V. D. dėl vietinės rinkliavos, metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo (tretieji suinteresuotieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Dzūtra“, Prienų rajono savivaldybė).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – ir pareiškėjas) patikslintu skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo V. D. (toliau – ir atsakovas) 1 033,25 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (t. II, b. l. 6-9, 97-100).

5Pareiškėjas nurodė, kad Prienų rajono savivaldybės taryba (toliau – ir Taryba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu (toliau – ir Rinkliavų įstatymas) (11 str. 1 d. 8 p., 12 str. 2 p.), Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (6 str. 31 p.), Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu (toliau – ir Atliekų tvarkymo įstatymas) (25 str., 30 str. 1 d.), Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217, bei Prienų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis (toliau – ir Taisyklės), 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T3-83 (toliau – ir 2008 m. kovo 27 d. Sprendimas) patvirtino Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (toliau – ir Nuostatai). Šie Nuostatai yra privalomi visiems Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Pareiškėjui yra pavesta administruoti, apskaičiuoti vietinės rinkliavos dydžius už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą bei išieškoti nesumokėtą vietinę rinkliavą iš rinkliavos mokėtojų (Nuostatų 13, 14, 20 p.). Nuostatų 3 punkte apibrėžiama, kad komunalinių atliekų turėtojais ir mokėtojais laikomi visi fiziniai, juridiniai asmenys, tarp jų – ir vykdantys ūkinę komercinę veiklą, turintys nekilnojamojo turto savivaldybėje. Prievolė mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nustatyta norminių teisės aktų pagrindu, todėl sutartis su atsakovu dėl komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo nėra sudaryta.

6Pareiškėjas paaiškino, kad atsakovas privalo mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, nes nuosavybės teise turi nekilnojamojo turto, esančio Prienų rajono savivaldybėje (Skriaudžių k., Veiverių sen., Prienų r. sav.; Belevičių k., Veiverių sen., Prienų r. sav.). Pareiškėjo vertinimu, aplinkybė, jog asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas, gyvenamąją vietą yra deklaravęs kitoje vietoje bei (ar) faktiškai gyvena kitur, neatleidžia asmens nuo pareigos mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovas nuo 2008 m. spalio 1 d. iki 2011 m. kovo 31 d. nėra sumokėjęs pareiškėjui 1 033,25 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, kuri atsakovui buvo apskaičiuota remiantis Nuostatų 10-12 punktuose nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Nuostatų prieduose nustatytus dydžius.

7Pareiškėjas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (2010 m. kovo 29 d. nutartimi, priimta administracinėje byloje Nr. A525-471/2010, 2007 m. lapkričio 9 d. nutartimi, priimta administracinėje byloje Nr. A18-1025/2007).

8Pareiškėjas pažymėjo, jog iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.37 str. 2 d., 6.210 str.).

9Atsakovas V. D. pateikė atsiliepimą į pareiškėjo skundą, su skundu nesutiko (t. I, b. l. 66-69).

10Atsakovas nurodė, kad nei Taisyklės, nei Nuostatai nebuvo viešai paskelbti. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų paskelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ (toliau – ir Įstatymas) 12 straipsnį, savivaldybių atstovaujamųjų ir vykdomųjų institucijų priimti norminiai administraciniai aktai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo vietinėje spaudoje arba kitą dieną po oficialaus informacinio pranešimo vietinėje spaudoje apie norminio teisės akto priėmimą ir viso norminio teisės akto paskelbimo atitinkamos savivaldybės interneto tinklapyje. Atsakovo nuomone, kadangi nebuvo laikytasi teisės aktų paskelbimo tvarkos, norminis teisės aktas neturi jokios juridinės galios. Atsakovas nurodė, jog jis nežinojo, negalėjo ir neprivalėjo žinoti apie priimtą teisės aktą.

11Atsakovas taip pat pažymėjo, kad, remiantis Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 4 dalimi, atliekų turėtojas – tai atliekų gamintojas arba asmuo, turintis atliekų. Tuo tarpu Nuostatų 5 punktas įtvirtina, kad vietinės rinkliavos mokėtojai – tai fiziniai ir juridiniai asmenys, komunalinių atliekų turėtojai, valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu (išskyrus žemės sklypus) savivaldybės teritorijoje. Taigi nekilnojamojo turto savininkas turi mokėti rinkliavą, atsižvelgiant į turimo turto dydį, o ne į taršos dydį. Jei savininkas neeksploatuoja savo nuosavybės arba jis vykdo veiklą, kurios vykdymo procese atliekos nesusidaro, jis vis tiek turi mokėti mokestį. Atsakovas nurodo, kad didžiojoje turimų patalpų dalyje jis veiklos nevykdo ir jomis nesinaudoja, o naudojamose patalpose – grūdų sandėlyje, yra sandėliuojami grūdai, kurių sandėliavimo metu atliekų neatsiranda. Taigi minėtos Nuostatų sąlygos akivaizdžiai prieštarauja CK 1.5 straipsnio 1 daliai.

12Atsakovas teigė, kad Taisyklės ir Nuostatai pareiškėją įvardija atsakingu už vietinės rinkliavos administravimą bei surinkimą. Tačiau neaišku, kokiu pagrindu pareiškėjas yra įgaliotas teikti šias paslaugas monopolinėmis teisėmis. Neaišku, ar dėl šių paslaugų teikimo buvo skelbiamas viešas konkursas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Todėl Taisyklės ir Nuostatos šiuo aspektu prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 46 straipsniui ir Lietuvos respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsniui.

13Atsakovas pažymėjo, kad 2008 m. spalio 1 d. – 2009 m. rugsėjo 30 d. su juo nebuvo sudaryta paslaugų teikimo sutartis. Atsakovas nebuvo informuotas apie sutarties sudarymo galimybę. Tai neatitinka Nuostatų 13, 23.6 punktų reikalavimų, jog pareiškėjas yra atsakingas už atliekų turėtojų – vietinės rinkliavos mokėtojų švietimą ir informavimą. Pareiškėjas, kaip atsakinga už sutarčių sudarymą ir savivaldybės įgaliota šalis, pažeidė CK 6.163 straipsnio 1 dalį, pagal kurią šalys privalo elgtis sąžiningai ir esant ikisutartiniams santykiams. Remiantis šiuo straipsniu, pareiškėjo reikalavimą mokėti už paslaugas dėl atsakovui priklausančių gamybinės veiklos pastatų, kuriuose realiai nevykdoma jokia veikla, galima traktuoti kaip bandymą neteisėtai praturtėti. Be to, tenkinant pareiškėjo skundą, atsakovas turėtų mokėti už realiai nesuteiktą paslaugą – analizuojamu laiku prie atsakovo pastatų nebuvo pastatyta jokių konteinerių, kuriais būtų galima naudotis, jokios atliekos taip pat nebuvo išvežamos. Reikalavimas mokėti už nesuteiktas paslaugas prieštarauja CK 6.156 straipsnio 2 daliai.

14II.

15Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. birželio 10 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino (t. II, b. l. 120-123) – 1) iš atsakovo V. D. pareiškėjui UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ priteisė 1 033,25 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą; 2) iš atsakovo V. D. pareiškėjui UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ priteisė 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo 419,9 Lt sumos nuo 2009 m. gruodžio 21 d. iki 2010 m. rugpjūčio 25 d., 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo 718,97 Lt sumos nuo 2010 m. rugpjūčio 26 d. iki 2010 m. lapkričio 15 d., 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo 885,11 Lt sumos nuo 2010 m. lapkričio 16 d. iki 2011 m. vasario 14 d., 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo 1 033,25 Lt sumos nuo 2011 m. vasario 15 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 3) UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ grąžino 100 litų žyminį mokestį sumokėtą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos (toliau – ir VMI).

16Vadovaudamasis Nuostatais (4, 5, 11, 17-19 p.), teismas pažymėjo, jog, atsižvelgiant į tai, kad atsakovui nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas (statiniai) Prienų rajono savivaldybėje (t. I, b. l. 54-62), atsakovas yra vietinės rinkliavos mokėtojas. Tačiau atsakovas nuo 2008 m. spalio 1 d. iki 2011 m. kovo 31 d. vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nemokėjo. Tokiu būdu buvo pažeistos Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalies nuostatos. Atsakovui vietinės rinkliavos mokėjimas yra piniginė prievolė ir ją vienašališkai atsisakyti vykdyti yra draudžiama (CK 6.59 str.).

17Teismas atmetė atsakovo argumentus, kad jis nesinaudojo pareiškėjo teikiamomis paslaugomis. Šiuo aspektu pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog minėti argumentai neturi teisinės reikšmės, nes pareiga mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą atsiranda Rinkliavų įstatymo (2 str. 3 d., 11 str. 1 d. 8 p., 12 str. 2 p.), Atliekų tvarkymo įstatymo (32 str. 1 d.) bei Nuostatų pagrindu. Teismas taip pat rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (2010 m. kovo 29 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A525-471/2010).

18Įvertinęs byloje esančius įrodymus, teismas pažymėjo, kad 2008 m. lapkričio 29 d. laikraštyje „Gyvenimas“ Nr. 94 (9147) buvo paskelbta, jog Prienų rajono savivaldybės taryba 2008 m. kovo 27 d. priėmė Sprendimą. Kartu buvo paskelbtas visas patvirtintų Nuostatų tekstas (t. I, b. l. 134-137). Minėtame laikraštyje paskelbta informacija, teismo vertinimu, buvo pakankamai informatyvi, nurodyta priimto sprendimo data, numeris, pavadinimas ir institucija, priėmusi įsakymą, taip pat paskelbti Nuostatai, kurie ir reglamentuoja visus su vietine rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą susijusius klausimus bei rinkliavos dydį. Iš skelbimo teksto aišku, jog Nuostatai buvo patvirtinti būtent Tarybos 2008 m. kovo 27 d. Sprendimu.

19Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, Kauno apygardos administracinis teismas sprendė, jog minėtas Tarybos sprendimas bei juo patvirtinti Nuostatai buvo tinkamai paskelbti vietinėje spaudoje. Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą atsakovui buvo pradėta skaičiuoti nuo 2008 m. gruodžio mėnesio (t. I, b. l. 3, t. II, b. l. 62), t. y. jau po Tarybos 2008 m. kovo 27 d. Sprendimo bei Nuostatų paskelbimo vietinėje spaudoje.

20Atsižvelgęs į CK 6.37 straipsnio 2 dalį, 1.136 straipsnio 1 dalį, 6.210 straipsnio 1 dalį, teismas iš atsakovo pareiškėjo naudai priteisė 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 40 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 42 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Kauno apygardos administracinis teismas grąžino pareiškėjui jo sumokėtą žyminį mokestį.

22III.

23Atsakovas V. D. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 10 d. sprendimą (t. II, 127-129).

24Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė materialinės teisės normas, jas netinkamai taikydamas ir aiškindamas.

25Atsakovo teigimu, pirmosios instancijos teismas, vertindamas įrodymus (t. I, b. l. 134-137), Įstatymo 12 straipsnio 1 dalį aiškino plečiamai, kadangi konstatavo, jog esant paskelbtai pakankamai informatyviai informacijai (nurodyta priimto sprendimo data, numeris, pavadinimas, institucija, priėmusi įsakymą), laikytina, kad 2008 m. kovo 27 d. Sprendimas buvo tinkamai paskelbtas vietinėje spaudoje. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad minėtame laikraščio „Gyvenimas“ Nr. 94(9147) skelbime nebuvo išdėstyta sprendimo esmė, nenurodytas interneto tinklapio, kuriame paskelbtas teisės aktas, adresas. Be to, nurodyta tarybos 2008 m. kovo 27 d. Sprendimo antraštė neatitiko 2008 m. kovo 27 d. priimto Sprendimo antraštės.

26Atsakovas nurodo, kad teismo taikyti Nuostatai buvo priimti remiantis Taisyklėmis, kurias patvirtinantis Tarybos sprendimas Nr. T3-26 (toliau – ir Sprendimas Nr. T3-26) taip pat nebuvo paskelbtas teisės aktų nustatyta tvarka. Byloje esantys įrodymai patvirtina, jog vietinėje spaudoje buvo paskelbtos tik Taisyklės. Tačiau net ir įvykus minėtam paskelbimui, tikslios šių Taisyklių įsigaliojimo datos, taikant Įstatymo 12 straipsnio 1 dalį, nustatyti neįmanoma, kadangi Taisyklės buvo skelbtos net 8 kartus vietinėje spaudoje (laikraštyje „Naujasis Gėlupis“).

27Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nevertino į bylą pateiktų įrodymų – Tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T3-147 (toliau – ir Sprendimas Nr. T3-147) ir Tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T3-173 (toliau – ir Sprendimas Nr. T3-173). Nors pareiškėjas nepateikė duomenų, kad minėti sprendimai yra paskelbti ir įsigalioję, teismas juos laikė galiojančiais ir teisėtais.

28Teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pareiškėjo naudai iš atsakovo priteisė 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika administracinėje byloje Nr. A442-2210/2011.

29Pareiškėjas UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, taip pat prašo pareiškėjo naudai priteisti bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo (t. II, 134-138).

30Pareiškėjas pakartoja savo skunde pirmosios instancijos teismui išdėstytus argumentus bei papildomai pažymi, jog atsakovas netinkamai aiškina Įstatymo 12 straipsnio 1 dalį, kadangi ši norma įtvirtina dvejopą savivaldybių atstovaujamųjų ir vykdomųjų institucijų priimtų norminių teisės aktų paskelbimo tvarką: 1) viso teisės akto paskelbimas spaudoje arba 2) oficialaus informacinio pranešimo vietinėje spaudoje apie norminio teisės akto priėmimą paskelbimas ir viso norminio teisės akto paskelbimas atitinkamos savivaldybės interneto tinklapyje. Šiuo atveju Tarybos 2008 m. kovo 27 d. Sprendimas buvo paskelbtas vienu iš minėtų būdų – 2008 m. lapkričio 29 d. vietiniame laikraštyje „Gyvenimas“ Nr. 94 (9147), todėl Nuostatai įsigaliojo 2008 m. lapkričio 30 d. Priešingai nei teigia atsakovas, šiame skelbime buvo paskelbtas visas Nuostatų tekstas (t. I, b. l. 134-137). Vien tai, kad skelbime nurodyto 2008 m. kovo 27 d. Sprendimo antraštė buvo netiksli, nedaro teisės akto negaliojančiu bei nestabdo teisės akto įsigaliojimo, kadangi skelbime buvo paskelbtas visas Nuostatų turinys.

31Nesutikdamas su atsakovo argumentais dėl Taisyklių negaliojimo ir neaiškaus jų įsigaliojimo momento, pareiškėjas nurodo, kad minėtos Taisyklės pirmą kartą buvo paskelbtos 2008 m. vasario 9 d., vadovaujantis Įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, todėl laikytina, jog Tarybos 2008 m. sausio 31 d. Sprendimas įsigaliojo 2008 m. vasario 10 d. Vėlesni skelbimai, pareiškėjo nuomone, neturi įtakos teisės akto įsigaliojimui. Daugkartiniu Taisyklių paskelbimu tiesiog buvo siekiama informuoti kuo didesnę visuomenės dalį.

32Pareiškėjas nesutiko su atsakovo argumentais, jog pirmosios instancijos teismas neturėjo teisės priteisti procesinių palūkanų pagal CK 6.210 straipsnį. Šiuo aspektu pažymėjo, jog civilinės teisės ir pareigos gali atsirasti ir iš administracinių aktų, turinčių civilinių teisinių pasekmių (CK 1.136 str. 2 d. 3 p.).

33Trečiojo suinteresuoto asmens Prienų rajono savivaldybės atstovas Prienų rajono savivaldybės meras atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą (t. II, b. l. 140-143).

34Pakartoja pareiškėjo atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą išdėstytus argumentus bei papildomai pažymi, jog Tarybos 2008 m. kovo 27 d. Sprendimas yra norminis teisės aktas. Pagal ABTĮ 116 straipsnio 1 dalį, norminis administracinis aktas (ar jo dalis) laikomas panaikintu ir paprastai negali būti taikomas nuo dienos, kai oficialiai buvo paskelbtas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas dėl atitinkamo norminio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu. Tuo tarpu Tarybos 2008 m. kovo 27 d. Sprendimas teismo sprendimu nėra pripažintas neteisėtu.

35Paaiškina, kad atsakovo minimi Tarybos sprendimai buvo tinkamai paskelbti vietinėje spaudoje. Tai patvirtinantys įrodymai buvo pateikti pirmosios instancijos teismui.

36Teisėjų kolegija

konstatuoja:

37V.

38Byloje ginčas kilo dėl reikalavimo sumokėti Prienų rajono savivaldybėje nustatytą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą teisėtumo ir pagrįstumo bei dėl norminių teisės aktų – Nuostatų ir Taisyklių – tinkamo paskelbimo ir įsigaliojimo.

39Dėl reikalavimo sumokėti nustatytą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą teisėtumo ir pagrįstumo

40Rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę reglamentuoja Rinkliavų įstatymas, kurio 2 straipsnio 3 dalis vietinę rinkliavą apibrėžia kaip savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą privalomą įmoką, galiojančią tos savivaldybės teritorijoje. Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas nustato, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas tik už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Šio įstatymo 12 straipsnio 1-2 punktai numato, kad savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietinę rinkliavą ir tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus. Taigi vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra įstatymo pagrindu ir savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka į savivaldybės biudžetą (Rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d., 11 str. 1 d. 8 p., 12 str. 1-2 p., 16 str. 2 d.; Tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu patvirtintų Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 4, 5, 13, 14 ir 17-19 p.).

41Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje, aiškinant vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo teisinį reglamentavimą, pažymėta, kad, skirtingai nuo Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje pateikiamos valstybinės rinkliavos, kuri inter alia apima privalomas įmokas už vietos savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų ar organizacijų teikiamas paslaugas, apibrėžimo, vietinės rinkliavos įstatymų leidėjas expressis verbis nesieja su atitinkamomis paslaugomis. Vietinės rinkliavos objektas iš esmės yra siejamas su atitinkamos teisės vietinės rinkliavos mokėtojui suteikimu, t. y. asmuo, norėdamas įgyti (naudotis) atitinkamą teisę, o ne gauti atitinkamas paslaugas, privalo sumokėti atitinkamą vietinę rinkliavą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. kovo 29 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A525-471/2010 išaiškino, kad vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą vertintina kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, kurios tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Tai savo ruožtu leidžia daryti išvadą, kad aptariama vietinė rinkliava ir jos dydis nėra siejama su konkrečios paslaugos suteikimu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas minėtoje nutartyje akcentavo ir tai, jog vietinės rinkliavos privalomasis pobūdis (Rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d.) ir paskirtis lemia, kad rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ir ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis. Todėl aptariamos vietinės rinkliavos objektas negali būti laikomas komunaline paslauga (šiukšlių išvežimu) CK 6.584 straipsnio 1 dalies prasme. Toks vietinės rinkliavos aiškinimas iš esmės atitinka ir formuojamą praktiką kitose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartyse (žr., pvz., 2011 m. birželio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-2210/2011; 2011 m. balandžio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1035/2011), kuriose pažymėta, kad vietinė rinkliava yra viešosios teisės nustatytas privalomasis mokėjimas, o ne privatinės (civilinės) teisės reguliavimo srities sutartinio pobūdžio įsipareigojimas. Pareiga mokėti minėtą rinkliavą atsiranda pagal tokias sąlygas, kurios yra numatytos ją nustatančiuose teisės aktuose.

42Nuostatų 5 punktas nustato, kad vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą turi mokėti asmenys, valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu (išskyrus žemės sklypus) Prienų rajono savivaldybės teritorijoje. Pagal nekilnojamojo turto registro duomenis, atsakovas Prienų rajono savivaldybės teritorijoje turi jam nuosavybės teisė priklausančių statinių (t. I, b. l. 54-56, 57-58, 61-62), todėl, anot pareiškėjo, atsakovas privalo mokėti atitinkamą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Atsakovas su tokia pareiškėjo pozicija nesutinka ir nurodo, kad toks teisinis šio santykio reguliavimas negali būti laikomas rinkliava už atliekų pašalinimą Rinkliavų įstatymo prasme (t. I, b. l. 67).

43Teisėjų kolegija pažymi, jog Atliekų tvarkymo įstatymas expressis verbis nenustato reikalavimo, jog atliekų turėtojas atliekų tvarkymo išlaidas apmokėtų tik pagal faktiškai sukauptų komunalinių atliekų kiekį. Aiškinant bylai aktualų principą „teršėjas moka“, nagrinėjamu atveju yra aktuali Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir Teisingumo Teismas) praktika. 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/12/EB dėl atliekų (toliau – ir Direktyva) 15 straipsnyje įtvirtintas principas „teršėjas moka“, pagal kurį „atliekų šalinimo išlaidas privalo padengti [atliekų] turėtojas, kurio atliekas tvarko atliekų surinkėjas arba įmonė, <...> ir (arba) ankstesni [atliekų] turėtojai arba produkto, iš kurio atliekos atsirado, gamintojai“. Pastebėtina, jog Atliekų tvarkymo įstatyme vartojamos sąvokos atitinka Direktyvos 1 straipsnio pateikiamas sąvokų inter alia atliekų gamintojo, turėtojo, atliekų tvarkymo bei atliekų surinkimo reikšmes.

44Teisingumo Teismas, aiškindamas minėtą principą, yra nusprendęs, jog, kalbant apie komunalinių atliekų tvarkymo ir šalinimo išlaidų padengimą, kiek tai susiję su paslauga, kuri kolektyviai teikiama visiems atliekų turėtojams, valstybės narės turi, remdamosi Direktyvos 15 straipsnio a punktu, užtikrinti, kad iš principo visi šios paslaugos vartotojai, kaip atliekų turėtojai tos pačios Direktyvos 1 straipsnio prasme, kolektyviai padengtų visas minėtų atliekų šalinimo išlaidas (Teisingumo Teismo 2009 m. liepos 16 d. prejudicinis sprendimas byloje Futura Immobiliare srl Hotel Futura ir kt. (C-254/08), 46 p.), o valstybės narės finansinės atsakomybės už išlaidas, susijusias su atliekų šalinimu, atžvilgiu turi teisę pasirinkti formą ir būdus šiam rezultatui pasiekti (Teisingumo Teismo 2008 m. birželio 24 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas byloje Commune de Mesquer (C-188/07), 80 p.). Šiuo metu galiojančioje Europos Sąjungos teisėje nėra teisės akto, kuris numatytų valstybėms narėms privalomą konkretų komunalinių atliekų šalinimo išlaidų padengimo metodą, todėl šis padengimas gali, atitinkamos valstybės narės pasirinkimu, būti užtikrinamas mokesčiais arba bet kuriuo kitu būdu. Kadangi, kaip yra pažymėjęs Teisingumo Teismas, dažnai yra sunku arba brangu nustatyti tikslų komunalinių atliekų, kiekvieno atliekų turėtojo perduotų tvarkyti, kiekį, rėmimasis kriterijais, kurie grindžiami dėl atliekų turėtojų veiklos galinčių susidaryti atliekų kiekiu, apskaičiuojamu pagal jų užimamų patalpų plotą bei paskirtį ir (arba) susidariusių atliekų rūšį, gali leisti apskaičiuoti šių atliekų šalinimo išlaidas ir jas paskirstyti skirtingiems atliekų turėtojams, nes šie du parametrai daro tiesioginę įtaką minėtų išlaidų sumai. Šiuo požiūriu Teisingumo Teismas nusprendė, jog nacionalinės teisės nuostata komunalinių atliekų tvarkymo ir šalinimo finansavimo tikslais numatanti mokestį, apskaičiuojamą remiantis galinčių susidaryti atliekų kiekio įvertinimu, o ne faktiškai susidariusių ir perduotų tvarkyti atliekų kiekiu, neturi būti laikoma prieštaraujančia Direktyvos 15 straipsnio a punktui (Teisingumo Teismo 2009 m. liepos 16 d. sprendimas Futura byloje Immobiliare srl Hotel Futura ir kt. (C-254/08), 48-50 p.).

45Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog Atliekų tvarkymo įstatyme numatytas principas „teršėjas moka“, kuris į nacionalinę teisės sistemą buvo perkeltas įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktus, savaime nedraudžia nustatyti vietinę rinkliavą, kurios dydis apskaičiuojamas ne pagal faktiškai susidariusį ir perduotą tvarkyti atliekų kiekį, bet byloje aptariamu būdu.

46Sutikdama su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, teisėjų kolegija sprendžia, jog nėra teisinio pagrindo pareiškėjo skundo netenkinimui dėl to, kad atsakovas pareiškėjo teikiamomis paslaugomis nesinaudoja, t. y. atsakovas didžiojoje turimų patalpų dalyje veiklos nevykdo ir jomis nesinaudoja, o naudojamose patalpose – grūdų sandėlyje yra sandėliuojami grūdai, kurių sandėliavimo metu atliekų neatsiranda (t. I, b. l. 67). Kadangi atsakovas, turėdamas Prienų rajono savivaldybėje nekilnojamojo turto, nėra sumokėjęs Prienų rajono savivaldybėje nustatytos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė iš jo nesumokėtą minėtos rinkliavos sumą.

47Dėl savivaldybių atstovaujamųjų ir vykdomųjų institucijų priimtų norminių teisės aktų tinkamo paskelbimo ir įsigaliojimo

48Iš pateiktų reikalavimų ir argumentų matyti, kad byloje kyla ginčas dėl Tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-83, kuriuo buvo patvirtinti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai bei 2008 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T3-26, kuriuo buvo patvirtintos Prienų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės, įsigaliojimo momento ir, atitinkamai, juose įtvirtintų teisės normų galiojimo laike.

49Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ (2007 m. sausio 16 d. įstatymo Nr. X-1020 redakcija) 12 straipsnis nustatė, kad savivaldybių atstovaujamųjų ir vykdomųjų institucijų priimti norminiai teisės aktai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo vietinėje spaudoje arba kitą dieną po oficialaus informacinio pranešimo vietinėje spaudoje apie norminio teisės akto priėmimą ir viso norminio teisės akto paskelbimo atitinkamos savivaldybės interneto tinklalapyje, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data. Oficialiame informaciniame pranešime apie teisės akto priėmimą nurodoma teisės akto priėmimo data, numeris, antraštė, jei ji yra, išdėstoma priimto sprendimo esmė ir nurodomas interneto tinklalapio, kuriame paskelbtas teisės aktas, adresas. Darytina išvada, jog Įstatyme nustatyta dvejopa savivaldybių atstovaujamųjų ir vykdomųjų institucijų priimtų norminių teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarka: 1) kai jie paskelbiami vietinėje spaudoje; 2) kai paskelbiamas oficialus informacinis pranešimas vietinėje spaudoje apie norminio teisės akto priėmimą (nurodant teisės akto priėmimo datą, numerį, antraštę, jei ji yra, išdėstant priimto sprendimo esmę ir nurodant interneto tinklalapio, kuriame paskelbtas teisės aktas, adresą) ir viso norminio teisės akto paskelbimas atitinkamos savivaldybės interneto tinklalapyje.

502008 m. lapkričio 29 d. laikraščio „Gyvenimas“ Nr. 94 (9147) buvo paskelbta, jog Taryba 2008 m. kovo 27 d. priėmė sprendimą Nr. T3-83 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ bei paskelbtas visas patvirtintų Nuostatų tekstas (t. I, b. l. 134-137). Darytina išvada, kad Nuostatai, patvirtinti Tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T3-83, buvo paskelbti pasirinkus pirmąjį savivaldybių atstovaujamųjų ir vykdomųjų institucijų priimtų norminių teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos variantą, t. y., paskelbiant teisės aktą vietinėje spaudoje.

51Teisėjų kolegija nurodo, jog Įstatyme nustatytu reglamentavimu siekiama, jog savivaldybės visuomenė būtų tinkamai informuota ir supažindinta su savivaldybių atstovaujamųjų ir vykdomųjų institucijų priimtais norminiais teisės aktais bei aiškiai suvoktų teisės aktais nustatomą savo teisių ir pareigų apimtį. Teisėjų kolegijos vertinimu, laikraštyje „Gyvenimas“ paskelbta informacija yra informatyvi, nurodyta 2008 m. kovo 27 d. priimto sprendimo Nr. T3-83 data, numeris, pavadinimas ir institucija, priėmusi sprendimą, sprendimo esmė bei paskelbti „Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai“, kurie reglamentuoja visus su vietine rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą susijusius klausimus bei rinkliavos dydį, su kurių taikymu ginčo teisiniam santykiui nesutinka atsakovas. Iš skelbimo teksto aišku, jog Nuostatai buvo patvirtinti būtent Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T3-83 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“. Atsakovas teisingai pastebi, jog sprendimo, kuriuo buvo patvirtinti Nuostatai, antraštė nurodyta nevisiškai teisingai, t. y. vietoj antraštės „Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ nurodyta antraštė „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“. Tačiau toks rašymo netikslumas, teisėjų kolegijos nuomone, nesudaro pagrindo teigti, jog teisės aktas buvo paskelbtas nesilaikant savivaldybių atstovaujamųjų ir vykdomųjų institucijų priimtų norminių teisės aktų skelbimo tvarkos. Minėtas rašymo apsirikimas teisėjų kolegijos vertintinas kaip nežymus ir nesukeliantis asmenims problemų suvokti teisės akto turinio bei jame nustatytų teisių ir pareigų apimties. Dėl nurodytų priežasčių teisėjų kolegija sprendžia, jog Tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T3-83 patvirtinti Nuostatai buvo paskelbti tinkamai ir laikantis Įstatymo nustatytos skelbimo tvarkos. Pažymėtina, kad Nuostatų įsigaliojimo data – 2008 m. lapkričio 30 d., t. y. kita diena po Nuostatų paskelbimo laikraštyje „Gyvenimas“ Nr. 94 (9147).

52Atsakovas teismo posėdžio metu teisingai pastebėjo, jog minėtame laikraštyje nebuvo paskelbtas visas 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-83 tekstas. Pažymėtina, jog griežtai reglamentuota teisės aktų skelbimo tvarka siekiama, jog valstybės ir vietos valdžios institucijos garantuotų visuomenei teisę susipažinti su jų priimamais teisės aktais. Vis dėlto akcentuotina, jog vien formalus Įstatymo nuostatų aiškinimas, neatsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes, sudarytų galimybę piktnaudžiauti tokiu nuostatų aiškinimu. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog tame pačiame informaciniame pranešime, kuriame buvo pranešama apie Nuostatų patvirtinimą, tik kitoje pastraipoje, skelbiant apie Tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T3-147 ir 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T3-173, kuriais buvo keičiami Nuostatai, priėmimą, buvo nurodytas tinklalapio, kuriame skelbiami Prienų rajono savivaldybės teisės aktai, adresas. Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, jog iš laikraštyje „Gyvenimas“ Nr. 94 (9147) pateikto informacinio pranešimo yra aišku, koks sprendimas buvo priimtas, jo data, numeris, jį priėmusi institucija, esmė bei kad minėtą sprendimą galima rasti kitoje pastraipoje nurodytu internetinio tinklalapio adresu. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog Tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimas Nr. T3-83 buvo paskelbtas tinkamai.

53Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T3-147 ir 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T3-173, kuriais buvo keičiami Nuostatai, teisėjų kolegija nurodo, jog 2008 m. lapkričio 29 d. laikraščio „Gyvenimas“ Nr. 94 (9147) buvo pateiktas oficialus informacinis pranešimas apie šių sprendimų paskelbimą internetinėje svetainėje (t. I, b. l. 134-137). Minėtame pranešime nurodyta sprendimų priėmimo data, numeris, antraštė bei nurodytas interneto tinklalapio, kuriame paskelbti minėti teisės aktai, adresas. Teisėjų kolegija daro išvadą, jog Nuostatus keičiantys minėti teisės aktai buvo paskelbti tinkamai.

54Iš byloje esančios Pažymos dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolos matyti, kad vietinė rinkliava atsakovui buvo pradėta skaičiuoti nuo 2008 m. spalio mėnesio (t. I, b. l. 3). Pastebėtina, jog už 2008 metų spalio ir lapkričio mėnesius rinkliavos suma atsakovui nurodyta – 0,0 Lt. Atsižvelgus į tai, jog Nuostatų įsigaliojimo data yra 2008 m. lapkričio 30 d., darytina išvada, jog rinkliava atsakovui apskaičiuota nepažeidžiant įstatymų nustatytos tvarkos.

55Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad atsakovas ginčija Tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimu T3-26 patvirtintų Prienų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tinkamą paskelbimą. Pažymėtina, jog atsakovui vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą buvo apskaičiuota Nuostatų pagrindu. Kaip jau minėta anksčiau, rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę reglamentuoja Rinkliavų įstatymas, kurio 2 straipsnio 3 dalis vietinę rinkliavą apibrėžia kaip savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą privalomą įmoką, galiojančią tos savivaldybės teritorijoje. Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas nustato, kad savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas tik už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Šio įstatymo 12 straipsnio 1-2 punktai numato, kad savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietinę rinkliavą ir tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus. Padarius išvadą, jog Lietuvos Respublikos įstatymuose yra nustatyta savivaldybių teisė nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių atliekų surinkimą konstatavus, jog Nuostatai, kurių pagrindu tokia rinkliava apskaičiuota atsakovui, vietinėje spaudoje buvo paskelbti tinkamai ir teisėjų kolegijos pripažinti galiojančiais, nagrinėjamai bylai esminės reikšmės neturėtų tyrimas, ar 2008 m. sausio 31 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-26, patvirtintos Prienų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės buvo paskelbtos tinkamai ir yra galiojančios.

56Dėl procesinių palūkanų priteisimo

57Kauno apygardos administracinis teismas priteisė iš atsakovo pareiškėjo naudai palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Minėtos palūkanos buvo priteistos vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi. Teisėjų kolegija pažymi, kad šios normos nustato palūkanas civiliniams prievoliniams santykiams ir negali būti taikomos viešosios teisės nustatytiems privalomiesiems mokėjimams. Teisines pasekmes pastarųjų mokėjimų nevykdymo atvejais nustato viešosios teisės normos. Rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą priteisimo atveju viešoji teisė (šią rinkliavą ir jos administravimą reglamentuojantys teisės aktai) nenumato palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo mokėjimo (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis 2011 m. spalio 20 d. administracinėje byloje A556-2521/2011, 2011 m. birželio 13 d. nutartis administracinėje byloje A442-2210/2011). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo nepriteistinos.

58Dėl išdėstytų argumentų atsakovo apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies, o pirmosios instancijos teismo nutartis pakeičiama.

59Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

60Atsakovo V. D. apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

61Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 10 d. sprendimą pakeisti.

62Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 10 d. sprendimo dalį, kuria teismas priteisė iš atsakovo V. D. pareiškėjui UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo 419,90 Lt sumos nuo 2009 m. gruodžio 21 d. iki 2010 m. rugpjūčio 25 d., 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo 718,97 Lt sumos nuo 2010 m. rugpjūčio 26 d. iki 2010 m. lapkričio 15 d., 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo 885,11 Lt sumos nuo 2010 m. lapkričio 16 d. iki 2011 m. vasario 14 d., 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo 1033,25 Lt sumos nuo 2011 m. vasario 15 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, panaikinti ir pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ reikalavimą dėl palūkanų priteisimo atmesti.

63Kitą Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 10 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

64Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Alytaus regiono atliekų tvarkymo... 5. Pareiškėjas nurodė, kad Prienų rajono savivaldybės taryba (toliau – ir... 6. Pareiškėjas paaiškino, kad atsakovas privalo mokėti vietinę rinkliavą už... 7. Pareiškėjas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika... 8. Pareiškėjas pažymėjo, jog iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio... 9. Atsakovas V. D. pateikė atsiliepimą į pareiškėjo skundą, su skundu... 10. Atsakovas nurodė, kad nei Taisyklės, nei Nuostatai nebuvo viešai paskelbti.... 11. Atsakovas taip pat pažymėjo, kad, remiantis Atliekų tvarkymo įstatymo 2... 12. Atsakovas teigė, kad Taisyklės ir Nuostatai pareiškėją įvardija atsakingu... 13. Atsakovas pažymėjo, kad 2008 m. spalio 1 d. – 2009 m. rugsėjo 30 d. su juo... 14. II.... 15. Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. birželio 10 d. sprendimu... 16. Vadovaudamasis Nuostatais (4, 5, 11, 17-19 p.), teismas pažymėjo, jog,... 17. Teismas atmetė atsakovo argumentus, kad jis nesinaudojo pareiškėjo... 18. Įvertinęs byloje esančius įrodymus, teismas pažymėjo, kad 2008 m.... 19. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, Kauno apygardos administracinis... 20. Atsižvelgęs į CK 6.37 straipsnio 2 dalį, 1.136 straipsnio 1 dalį, 6.210... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 22. III.... 23. Atsakovas V. D. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos... 24. Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė materialinės... 25. Atsakovo teigimu, pirmosios instancijos teismas, vertindamas įrodymus (t. I,... 26. Atsakovas nurodo, kad teismo taikyti Nuostatai buvo priimti remiantis... 27. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nevertino į bylą pateiktų... 28. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pareiškėjo naudai iš... 29. Pareiškėjas UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ atsiliepimu... 30. Pareiškėjas pakartoja savo skunde pirmosios instancijos teismui išdėstytus... 31. Nesutikdamas su atsakovo argumentais dėl Taisyklių negaliojimo ir neaiškaus... 32. Pareiškėjas nesutiko su atsakovo argumentais, jog pirmosios instancijos... 33. Trečiojo suinteresuoto asmens Prienų rajono savivaldybės atstovas Prienų... 34. Pakartoja pareiškėjo atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą išdėstytus... 35. Paaiškina, kad atsakovo minimi Tarybos sprendimai buvo tinkamai paskelbti... 36. Teisėjų kolegija... 37. V.... 38. Byloje ginčas kilo dėl reikalavimo sumokėti Prienų rajono savivaldybėje... 39. Dėl reikalavimo sumokėti nustatytą vietinę rinkliavą už komunalinių... 40. Rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę reglamentuoja Rinkliavų... 41. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje, aiškinant... 42. Nuostatų 5 punktas nustato, kad vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų... 43. Teisėjų kolegija pažymi, jog Atliekų tvarkymo įstatymas expressis verbis... 44. Teisingumo Teismas, aiškindamas minėtą principą, yra nusprendęs, jog,... 45. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 46. Sutikdama su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, teisėjų kolegija... 47. Dėl savivaldybių atstovaujamųjų ir vykdomųjų institucijų priimtų... 48. Iš pateiktų reikalavimų ir argumentų matyti, kad byloje kyla ginčas dėl... 49. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų... 50. 2008 m. lapkričio 29 d. laikraščio „Gyvenimas“ Nr. 94 (9147) buvo... 51. Teisėjų kolegija nurodo, jog Įstatyme nustatytu reglamentavimu siekiama, jog... 52. Atsakovas teismo posėdžio metu teisingai pastebėjo, jog minėtame... 53. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr.... 54. Iš byloje esančios Pažymos dėl vietinės rinkliavos už komunalinių... 55. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad atsakovas ginčija Tarybos 2008 m.... 56. Dėl procesinių palūkanų priteisimo... 57. Kauno apygardos administracinis teismas priteisė iš atsakovo pareiškėjo... 58. Dėl išdėstytų argumentų atsakovo apeliacinis skundas tenkinamas iš... 59. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 60. Atsakovo V. D. apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.... 61. Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 10 d. sprendimą... 62. Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 10 d. sprendimo dalį,... 63. Kitą Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. birželio 10 d. sprendimo... 64. Nutartis neskundžiama....