Byla A-556-859-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju

2Antano Ablingio, Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Aruno Sutkeviciaus (pranešejas), sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei, dalyvaujant atsakovo atstovei Justinai Tauginienei, viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo administracine byla pagal treciojo suinteresuoto asmens A. Š. apeliacini skunda del Panevežio apygardos administracinio teismo 2007 m. rugsejo 14 d. sprendimo administracineje byloje pagal pareiškejo Utenos rajono apylinkes prokuraturos vyriausiojo prokuroro, ginancio viešaji interesa, prašyma atsakovui Utenos apskrities viršininko administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims V. Š.,

3A. L., A. Š. , A. Š., valstybes imonei ,,Utenos regiono keliai“ del sprendimu ir isakymo dalies panaikinimo.

4Teiseju kolegija n u s t a t e:

5I.

6Pareiškejas Utenos rajono apylinkes prokuraturos vyriausiasis prokuroras, ginantis viešaji interesa (toliau – ir pareiškejas), kreipesi i teisma (b. l. 2-5), prašydamas: 1) panaikinti Utenos apskrities viršininko 1999 m. lapkricio 29 d. isakymo Nr. 10-05-662 „Del nuosavybes teisiu atkurimo i žeme (miška) Anykšciu rajone“ 1 prieda dalyje del nuosavybes teisiu atkurimo V. Š. , A. Š. , A. L. , A. Š. natura i 0,22 ha žemes sklypa Nr. ( - ), esanti ( - ); 2) panaikinti Utenos apskrities viršininko administracijos 1999 m. lapkricio 29 d. sprendimus Nr. 44652-34-13791, Nr. 44653-34-13792, Nr. 44654-34-13793, Nr. 44655-34-13794, kuriais V. Š. , A. Š. , A. L. ir A. Š. bendrosios nuosavybes teise atkurtos nuosavybes teises natura i žeme ir miška dalyje del nuosavybes teisiu atkurimo i 0,22 ha žemes sklypa Nr. ( - ), esanti ( - ).

7Pareiškejas paaiškino, kad mineti sprendimai yra priimti pažeidžiant istatymo reikalavimus, V. Š. , A. Š. , A. L. , A. Š. gražintas 0,22 ha žemes sklypas Nr. ( - ) yra užimtas automobiliu stovejimo ir poilsio aikštele, eksploatuojama valstybes imones „Utenos regiono keliai“. Žeme užimta valstybes ir savivaldybes keliu yra iš pilieciu valstybes išperkama ir natura negalejo buti gražinama, o už ja atlyginama pagal Atkurimo istatymo 16 straipsnio reikalavimus.

8Atsakovas Utenos apskrities viršininko administracija atsiliepimu i prašyma (b. l. 41; 43-45) su prašymu sutiko.

9Atsakovas paaiškino, kad V. Š. , A. Š. , A. L. , A. Š. atkurta nuosavybes teise i žeme ir miška keturiuose žemes sklypuose, vienas iš ju 0,22 ha Nr. ( - ) yra užimtas automobiliu stovejimo ir poilsio aikštele, eksploatuojama valstybes imones ,,Utenos regiono keliai“. Sprendimai del šio žemes sklypo buvo priimti, pažeidžiant teises aktus. Panaikinus minetu sprendimu bei isakymo dali, bus sprendžiamas tretiesiems suinteresuotiems asmenims nuosavybes teisiu atkurimo klausimas i 0,22 ha žemes iš naujo.

10Tretysis suinteresuotas asmuo A. Š. atsiliepimu i prašyma (b. l. 40) su prašymu nesutiko.

11Tretysis suinteresuotas asmuo nurode, kad valstybe galetu iš ju nupirkti 0,22 ha žemes sklypa Nr. ( - ), taciau su salyga, kad negaletu parduoti tretiesiems asmenims. Jis su broliu A. Š. buvo nuvyke i Anykšciu rajono žemetvarkos skyriu, jiems buvo išdestytos problemos del automobiliu stovejimo ir poilsio aikšteles, eksploatuojamos valstybes imones

12„Utenos regiono keliai“, taciau nebuvo pasiulytas joks sprendimo budas.

13II.

14Panevežio apygardos administracinis teismas 2007 m. rugsejo 14 d. sprendimu (b. l. 112-114) pareiškejo prašyma patenkino - panaikino Utenos apskrities viršininko 1999 m. lapkricio 29 d. isakymo Nr. 10-05-662 „Del nuosavybes teisiu atkurimo i žeme (miška) Anykšciu rajone“ 1 prieda dalyje del nuosavybes teisiu atkurimo V. Š. , A. Š. , A. L. , A. Š. natura i 0,22 ha žemes sklypa Nr. ( - ), esanti ( - ); panaikino Utenos apskrities viršininko administracijos 1999 m. lapkricio 29 d. sprendimus Nr. 44652-34-13791, Nr. 44653-34-13792, Nr. 44654-34-13793, Nr. 44655-34-13794, kuriais V. Š., A. Š., A. L. ir A. Š. bendrosios nuosavybes teise atkurtos nuosavybes teises natura i žeme ir miška dalyje del nuosavybes teisiu atkurimo i 0,22 ha žemes sklypa Nr. ( - ), esanti ( - ).

15Teismas nustate, kad Utenos apskrities viršininko 1999 m. lapkricio 29 d. isakymo

16Nr. 10-05-662 1 priedu bei 1999 m. lapkricio 29 d. sprendimais Nr. 44652-34-13791,

17Nr. 44653-34-13792, Nr. 144654-34-13793, Nr. 44655-34-13794 V. Š., A. Š., A. L., A. Š. atkurtos nuosavybes teises natura bendrosios nuosavybes teise i ju senelio K. Š. nuosavybes teise iki žemes nacionalizavimo valdyta žeme ir miška keturiuose sklypuose (Nr. ( - )), kuriu bendras plotas - 38,05 ha, esanciuose ( - ) (b. l. 8-11). Sutinkamai su Anykšciu rajono Liaudies deputatu tarybos Vykdomojo komiteto

181981 m. rugsejo 23 d. sprendimu Nr. 207, tuometinis Anykšciu rajono Staškuniškio tarybinis ukis pagal 1981 m. spalio 20 d. akta perdave Anykšciu autokeliu eksploatavimo valdybai 0,30 ha ploto žemes sklypa automašinu stovejimo aikštelei irengti (b. l. 24). Šiame perduotame žemes sklype, kelio Nr. ( - ) ( - ) kaimo teritorijoje, yra irengta ir valstybes imones ,,Utenos regiono keliai“ eksploatuojama automobiliu stovejimo ir poilsio aikštele. Utenos apskrities viršininko administracijos 1998 m. gruodžio 28 d. isakymu Nr. 10-06-338 buvo patvirtinti Anykšciu rajono 39 kadastro vietoviu valstybes išperkamos ir neprivatizuojamos žemes planai, tarp ju ir Svirnu kadastro vietoves, ir šiuose planuose

191998 m. gruodžio 15 d. nustatyti valstybes išperkamos ir neprivatizuojamos žemes plotai. Svirnu kadastro vietoves valstybes išperkamos ir neprivatizuojamos žemes plane indeksu „L“ bei numeriu 12-2-3 buvo pažymeta 0,20 ha žemes plota užimanti automobiliu stovejimo ir poilsio aikštele, esanti šalia kelio ( - ) ribose. Valstybes imones „Valstybinis žemetvarkos institutas“ vyresnysis technikas V. G. , vykdes žemes reformos darbus Svirnu kadastro vietoveje, atkuriant nuosavybes teises V. Š., A. Š., A. L. , A. Š. i buvusio savininko K. Š. valdyta žeme, 1999 m. rugsejo 17 d. parode ir paženklino vietoje keturis sklypus. Automobiliu stovejimo ir poilsio aikštele suformavo atskiru 0,22 ha žemes sklypu Nr. ( - ). Minetas 0,22 ha žemes sklypas Nr. ( - ) Nekilnojamojo turto registre yra iregistruotas treciuju suinteresuotu asmenu V. Š., A. Š., A. L., A. Š. vardu. Teismas, vadovaudamasis Keliu istatymo 2 straipsnio 3 punktu, padare išvada, kad automobiliu stovejimo ir poilsio aikštele, kuria irenge ir eksploatuoja valstybes imone ,,Utenos regiono keliai“, atitinka kelio samprata. Atsižvelgiant i tai, teismas konstatavo, kad 0,22 ha žemes sklypas Nr. ( - ), patekes i tretiesiems suinteresuotiems asmenims V. Š., A. Š., A. L., A. Š. sugražinta 38,05 ha žemes plota, yra užimtas valstybes ir savivaldybes keliu. Atkurimo istatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žeme užimta valstybes ir savivaldybes keliu yra iš pilieciu valstybes išperkama ir už ja atlyginama pagal šio istatymo 16 straipsnio reikalavimus. Kadangi žemes sklypas Nr. ( - ) yra užimtas valstybes ir savivaldybes keliu, todel ši žeme yra valstybes išperkama ir i šia žemes dali nuosavybes teises natura tretiesiems suinteresuotiems asmenims V. Š., A. Š., A. L., A. Š. negalejo buti atkuriamos.

20III.

21Tretysis suinteresuotas asmuo A. Š. apeliaciniu skundu (b. l. 117), kuri patikslino, prašo panaikinti Panevežio apygardos administracinio teismo sprendima panaikinti Utenos apskrities viršininko 1999 m. lapkricio 29 d. isakymo Nr. 10-05-662 „Del nuosavybes teisiu atkurimo i žeme (miška) ( - )“ 1 prieda dalyje del nuosavybes teisiu atkurimo V. Š., A. Š. , A. L. , A. Š. natura i 0,22 ha žemes sklypa Nr. ( - ), esanti ( - ). Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

221. Teismo spendimas pažeidžia treciuju suinteresuotu asmenu, kaip Lietuvos Respublikos pilieciu, konstitucines teises (Konstitucijos 18 str. ir 23 str. 1 ir 2 d.).

232. Pareiškejas motyvavo, kad pažeidžiamas viešasis interesas, taciau šiame sklype irengta automobiliu stovejimo aikštele puikiai veikia, žemes savininkai laikosi nurodyto servituto. Taigi viešasis interesas pažeistas nera.

243. Utenos apskrities viršininko administracija, veikdama valstybes vardu, suteike tretiesiems suinteresuotiems asmenims vilti ir teisetus lukescius gražinant nacionalizuota žeme, todel ši žeme negali buti dar karta „atimama“.

254. Automobiliu stovejimo aikštele randasi arti Šventosios upes. Šioje Šventosios upes zonoje isteigtas ichtiologinis draustinis. Todel ukine veikla visiškai negalima.

265. Teismo sprendime nieko nekalbama apie nuostoliu atlyginima. Nors aikštele eksploatavo valstybes imone „Utenos regiono keliai“, žemes mokescius mokejo tretieji suinteresuoti asmenys.

276. Byloje pateikti dokumentai, prieštaraujantys Atkurimo istatymo nuostatoms.

28Pareiškejas atsiliepimu i apeliacini skunda (b. l. 129-130) prašo Panevežio apygardos administracinio teismo sprendima palikti galioti.

29Pareiškejas nurodo, kad faktas, jog žemes sklypo savininkai V., A. ir A. Š. bei A. L. netrukde aikšteles veiklai, itakos teismo sprendimui negali tureti. Utenos apskrities viršininko isakymas ir sprendimai buvo panaikinti del to, kad jie prieštaravo istatymo reikalavimams, t. y. del teisiniu, o ne del faktiniu priežasciu. Vieno menesio terminas, per kuri prokuroras gali kreiptis i teisma su pareiškimu ir prašyti panaikinti sprendima del nuosavybes teisiu atkurimo, skaiciuojamas nuo to momento, kai yra surinkta pakankamai duomenu, leidžianciu daryti išvada, kad šis sprendimas pažeidžia viešaji interesa (administracine byla Nr. A7-585/2005). Utenos apskrities viršininko raštas Nr. (1-49)-6-355 „Del viešojo intereso gynimo“ prokuraturoje buvo gautas 2007 m. kovo 2 d. Utenos rajono apylinkes prokuratura prašyma teismui išsiunte

302007 m. kovo 22 d., t. y. nepažeidžiant vieno menesio termino. Šios aplinkybes rodo, kad apskrities viršininko isakymo ir sprendimu naikinimo senatis nebuvo suejusi.

31Atsakovas Utenos apskrities viršininko administracija atsiliepimu i apeliacini skunda (b. l. 126-127) prašo Panevežio apygardos administracinio teismo sprendima palikti nepakeista, o apeliacini skunda atmesti.

32Atsakovas nurodo, kad administraciniai aktai, kuriuos atitinkamose dalyse panaikino pirmosios instancijos teismas, buvo priimti pažeidžiant imperatyvias teises normas (panaikintose dalyse). Pažymi, kad Lietuvos Aukšciausiasis Teismas 2006 m. kovo 22 d. nutartyje (civilineje byloje Nr. 3K-3-194/2006) teigia, kad „ ... nustacius fakta, kad valstybes institucijos priimtas aktas prieštarauja imperatyviosioms istatymo normoms, neabejotinai yra viešasis interesas, kad šis pažeidimas butu kuo greiciau pašalintas“. Teigia, kad skundžiamas teismo sprendimas nepažeidžia ir Konstitucijos 18 ir 23 straipsnio 1 ir 2 daliu nuostatu. Konstitucinis Teismas yra išaiškines, kad konstitucine nuostata „nuosavybe nelieciama“ nereiškia, kad ši teise laikytina absoliucia (neribojama) teise (2006 m. kovo 14 d. nutarimas, bylos Nr. 17/02-24/02-06/03-22/04).

33Tretysis suinteresuotas asmuo valstybes imone ,,Utenos regiono keliai“ atsiliepimu i apeliacini skunda (b. l. 131) prašo pirmosios instancijos teismo sprendima palikti nepakeista, o apeliacini skunda atmesti.

34Tretysis suinteresuotas asmuo nurodo, kad pirmosios instancijos teismas prieme objektyvu ir teisinga sprendima; palaiko Utenos rajono apylinkes prokuraturos pirmosios instancijos teismui pateiktame prašyme išdestytus reikalavimus.

35Teiseju kolegija

konstatuoja:

36IV.

37Prokuroro teise ir pareiga ginti viešaji interesa yra numatyta Administraciniu bylu teisenos istatymo 56 straipsnio 1 dalyje. Pagal Prokuraturos istatymo 19 straipsnio 2 dalies 1 punkta prokurorai, turedami pagrinda manyti, kad pažeisti teises aktu reikalavimai, gindami viešaji interesa turi igaliojimus kreiptis i teisma su ieškiniu, pareiškimu, prašymu.

38Istatymu leidejas viešaji interesa supranta placiai ir suteikia teise prokurorui spresti, yra konkreciu atveju viešasis interesas inicijuoti administracine byla, ar ne. Del to kreiptis i teisma administracinio proceso tvarka, gindamas viešaji interesa, prokuroras gali visais atvejais, nustates toki teises aktu pažeidima, kurio pobudis, prokuroro nuomone, turi esmines reikšmes asmenu, ju grupiu, valstybes ir visuomenes teisems bei teisetiems interesams ir sudaro pagristas prielaidas prokuroro reiškiamam materialiniam teisiniam reikalavimui patenkinti. Galutinai apie viešojo intereso buvima ar nebuvima sprendžia teismas, nagrinejantis administracine byla, iškelta pagal prokuroro prašyma. Tokioje byloje teismas kiekviena karta turi ad hoc nustatineti viešojo intereso buvimo fakta, atsižvelgdamas i visas konkrecios bylos aplinkybes, joje nagrinetinu klausimu pobudi ir reikšme.

39Viešuoju interesu Konstitucinio Teismo praktikoje yra laikoma tai, kas yra objektyviai reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei. Viešasis interesas pagal ABTI taip pat turetu buti suvokiamas kaip tai, kas objektyviai yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai, o prokuroro teise ginti viešaji interesa administraciniu bylu teisenoje traktuotina kaip istatyme numatyta prokuroro teise istatymo numatytais atvejais kreiptis i administracini teisma ginant tai, kas objektyviai yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai.

40Konstitucinis Teismas yra nurodes, kad pagal Konstitucija naturali gamtine aplinka, gyvunija ir augalija, atskiri gamtos objektai, taip pat ypac vertingos vietoves yra visuotine reikšme turincios nacionalines vertybes; ju apsauga bei gamtos ištekliu racionalaus naudojimo ir gausinimo užtikrinimas - tai viešasis interesas, kuri garantuoti yra valstybes konstitucine priederme (Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužes 13 d. nutarimas).

41Remiantis šioje administracineje byloje surinktais irodymais matyti, kad prokuroras siekia panaikinti viešojo administravimo subjekto sprendimus (placiaja prasme), kuriais buvo atkurtos nuosavybes teises tretiesiems suinteresuotiems asmenims i 0,22 ha žemes sklypa Nr. ( - ), patenkanti i bendra gražintina 38,05 ha žemes plota tretiesiems suinteresuotiems asmenims. Sklype Nr. ( - ), esanciame kelio Nr. ( - ) ( - ) teritorijoje, yra irengta ir valstybes imones „Utenos regiono keliai“ eksploatuojama automobiliu stovejimo ir poilsio aikštele. Stovejimo ir poilsio aikšteles paskirtis aiški – suteikti galimybe asmenims keliaujantiems keliu Nr. 120 sustoti transporto priemoniu profilaktinei apžiurai, žmoniu poilsiui, butiniausiu ju poreikiu tenkinimui ir panašiai. Panaikinus nurodytoje vietoje tokios paskirties aikštele, keliaujantiems tektu ieškoti kitos tokios paskirties vietos arba minetu poreikiu tenkinimui naudoti tam nepritaikytas vietas, kas galimai lemtu pavoju kitiems eismo dalyviams, darytu neigiama poveiki žmogu supanciai aplinkai. Išdestytu argumentu pagrindu teigtina, jog ginco žemes sklype esanti aikštele skirta neapibrežtos visuomenes dalies poreikiu tenkinimui ir akivaizdžiai objektyviai reikšminga visuomenei.

42Vyriausiojo administracinio teismo kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagristai pripažino prokuroro teise šioje byloje kreiptis i teisma ginant viešaji interesa.

43V.

44Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad tuo atveju, jei i administracini teisma kreipiamasi ginant viešaji interesa, termino tokiam prašymui paduoti eigos pradžia laikytina diena, kai pareiškejas gavo pakankamai duomenu, kad yra pažeistas viešasis interesas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. kovo 3 d. nutartis administracineje byloje Nr. AS10 - 67/2005, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. sausio 20 d. nutartis administracineje byloje Nr. AS10 - 27/2005, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. birželio 28 d. nutartis administracineje byloje Nr. A8 – 660/2007 ir kt.). Vieno menesio terminas, per kuri prokuroras, gindamas viešaji interesa, gali kreiptis i teisma su pareiškimu ir prašyti panaikinti sprendima, skaiciuotinas nuo to momento, kai yra surinkta pakankamai duomenu, leidžianciu daryti išvada, kad šis sprendimas pažeidžia viešaji interesa (Lietuvos Respublikos generaline prokuratura vs. Vilniaus apskrities viršininko administracija, Utenos apskrities viršininko administracija, S. Z., Administraciniu teismu praktika, Nr. 8, p. 206-230). Prokuroras, rinkdamas atitinkamus duomenis ir aiškindamasis, ar yra pagrindo kreiptis i teisma, ši klausima turi išspresti per imanomai trumpesni laika. Jei butu konstatuota, jog viešaji interesa ginantis subjektas (nagrinejamu atveju – prokuroras), turedamas pagrinda manyti, kad priimant atitinkama sprendima galejo buti pažeisti teises aktu reikalavimai, delse atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus ir kreipimuisi i teisma, ginant viešaji interesa, reikalingus duomenis surinko per nepagristai ilga termina, tuomet terminas pareiškimui paduoti turetu buti skaiciuojamas nuo tada, kai tokie duomenys turejo ir galejo buti surinkti.

45Utenos apskrities viršininkes raštas „Del viešojo intereso gynimo“ Utenos rajono apylinkes prokuraturoje buvo gautas 2007 m. kovo 2 d. I teisma del viešojo intereso gynimo kreiptasi 2007 m. kovo 27 d. (b.l. 2). Vadinasi, terminas pasinaudoti teismine gynyba nebuvo praleistas, todel apeliacinio skundo argumentas del praleisto terimo kreiptis i teisma pripažintinas nepagristu.

46VI.

47Administracineje byloje kyla Pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatymo taikymo bei aiškinimo klausimai.

48Pagal ka tik pamineto teises akto 12 straipsnio 1 punkto redakcija, galiojusia skundžiamu sprendimu priemimo metu, buvo numatyta, kad žeme iš pilieciu turinciu teise atkurti nuosavybes teises išperkama valstybes ir už ja atlyginama, jeigu ji užimta valstybes ir savivaldybes keliu.

49Kelio savoka pateikiama Keliu istatyme, kurio 2 straipsnio 3 punkte kelio savoka apibrežiama kaip inžinerinis statinys, skirtas transporto priemoniu ir pesciuju eismui. Kelia sudaro žemes sankasa, važiuojamoji dalis, kelkrašciai, skiriamoji juosta, kelio grioviai, sankryžos, autobusu sustojimo aikšteles, poilsio aikšteles, pesciuju ir dviraciu takai, kelio statiniai, technines eismo reguliavimo priemones, želdynai, esantys kelio juostoje, kelio oro salygu stebejimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo bei kiti irenginiai su šiu objektu užimama žeme.

50Vadinasi, nuosavybes teisiu atkurimas nera absoliutus. Jei pretenduojama susigražinti natura žeme užimta tenkinti tokiems poreikiams taip, kaip tai numatyta Atkurimo istatymo 12 straipsnio 1 punkto pirmoje dalyje, restitucija negalima. Todel siekiant paneigti nuosavybes teisiu atkurimo galimybe, reikalinga konstatuoti faktine aplinkybe apie gražintinos žemes priskirtinuma valstybes ar savivaldybes keliams. Priešingu atveju aptariama norma nebutu kliutimi nuosavybes teisiu atkurimui. Ar konkretus žemes plotas patenka i kelio savoka ar taip nera, nustatoma vadovaujantis teises normomis, reglamentuojanciomis irodymu instituta, itvirtinta Administraciniu bylu teisenos istatymo devintajame skirsnyje.

51Iš šioje administracineje byloje esanciu faktiniu duomenu matyti, kad dar 1981 m. tuometinis Anykšciu rajono Staškuniškio tarybinis ukis pagal 1981 m. spalio 20 d. akta perdave Anykšciu autokeliu eksploatavimo valdybai 0,30 ha ploto žemes sklypa automašinu stovejimo aikštelei irengti (b. l. 24). Šiame perduotame žemes sklype, kelio Nr. ( - ) ( - ) teritorijoje, yra irengta valstybes imones ,,Utenos regiono keliai“ eksploatuojama automobiliu stovejimo ir poilsio aikštele. Utenos apskrities viršininko administracijos 1998 m. gruodžio 28 d. isakymu Nr. 10-06-338 buvo patvirtinti Anykšciu rajono 39 kadastro vietoviu valstybes išperkamos ir neprivatizuojamos žemes planai, tarp ju ir Svirnu kadastro vietoves, ir šiuose planuose 1998 m. gruodžio 15 d. nustatyti valstybes išperkamos ir neprivatizuojamos žemes plotai. Svirnu kadastro vietoves valstybes išperkamos ir neprivatizuojamos žemes plane indeksu „L“ bei numeriu 12-2-3 buvo pažymeta 0,20 ha žemes plota užimanti automobiliu stovejimo ir poilsio aikštele, esanti šalia kelio ( - ) kaimo ribose. Taigi visiškai akivaizdu, jog nuosavybes teise tretiesiems suinteresuotiems asmenims atkurta i valstybes išperkama ir natura negražinama žemes sklypa, todel priimti sprendimai, nuleme restitucija i valstybes išperkama žeme turejo buti panaikinti.

52Del nurodytu argumentu tvirtintina, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinejo faktines bylos aplinkybes ir prieme teiseta bei pagrista sprendima, kuris paliktinas nepakeistu.

53Vadovaudamasi Administraciniu bylu teisenos istatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teiseju kolegija

Nutarė

54Panevežio apygardos administracinio teismo 2007 m. rugsejo 14 d. sprendima palikti nepakeista, o A. Š. apeliacini skunda atmesti.

55Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. Antano Ablingio, Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Aruno... 3. A. L., A. Š. , A. Š., valstybes imonei ,,Utenos regiono keliai“ del... 4. Teiseju kolegija n u s t a t e:... 5. I.... 6. Pareiškejas Utenos rajono apylinkes prokuraturos vyriausiasis prokuroras,... 7. Pareiškejas paaiškino, kad mineti sprendimai yra priimti pažeidžiant... 8. Atsakovas Utenos apskrities viršininko administracija atsiliepimu i prašyma... 9. Atsakovas paaiškino, kad V. Š. , A. Š. , A. L. , A. Š. atkurta nuosavybes... 10. Tretysis suinteresuotas asmuo A. Š. atsiliepimu i prašyma (b. l. 40) su... 11. Tretysis suinteresuotas asmuo nurode, kad valstybe galetu iš ju nupirkti 0,22... 12. „Utenos regiono keliai“, taciau nebuvo pasiulytas joks sprendimo budas.... 13. II.... 14. Panevežio apygardos administracinis teismas 2007 m. rugsejo 14 d. sprendimu... 15. Teismas nustate, kad Utenos apskrities viršininko 1999 m. lapkricio 29 d.... 16. Nr. 10-05-662 1 priedu bei 1999 m. lapkricio 29 d. sprendimais Nr.... 17. Nr. 44653-34-13792, Nr. 144654-34-13793, Nr. 44655-34-13794 V. Š., A. Š., A.... 18. 1981 m. rugsejo 23 d. sprendimu Nr. 207, tuometinis Anykšciu rajono... 19. 1998 m. gruodžio 15 d. nustatyti valstybes išperkamos ir neprivatizuojamos... 20. III.... 21. Tretysis suinteresuotas asmuo A. Š. apeliaciniu skundu (b. l. 117), kuri... 22. 1. Teismo spendimas pažeidžia treciuju suinteresuotu asmenu, kaip Lietuvos... 23. 2. Pareiškejas motyvavo, kad pažeidžiamas viešasis interesas, taciau šiame... 24. 3. Utenos apskrities viršininko administracija, veikdama valstybes vardu,... 25. 4. Automobiliu stovejimo aikštele randasi arti Šventosios upes. Šioje... 26. 5. Teismo sprendime nieko nekalbama apie nuostoliu atlyginima. Nors aikštele... 27. 6. Byloje pateikti dokumentai, prieštaraujantys Atkurimo istatymo nuostatoms.... 28. Pareiškejas atsiliepimu i apeliacini skunda (b. l. 129-130) prašo Panevežio... 29. Pareiškejas nurodo, kad faktas, jog žemes sklypo savininkai V., A. ir A. Š.... 30. 2007 m. kovo 22 d., t. y. nepažeidžiant vieno menesio termino. Šios... 31. Atsakovas Utenos apskrities viršininko administracija atsiliepimu i apeliacini... 32. Atsakovas nurodo, kad administraciniai aktai, kuriuos atitinkamose dalyse... 33. Tretysis suinteresuotas asmuo valstybes imone ,,Utenos regiono keliai“... 34. Tretysis suinteresuotas asmuo nurodo, kad pirmosios instancijos teismas prieme... 35. Teiseju kolegija... 36. IV.... 37. Prokuroro teise ir pareiga ginti viešaji interesa yra numatyta Administraciniu... 38. Istatymu leidejas viešaji interesa supranta placiai ir suteikia teise... 39. Viešuoju interesu Konstitucinio Teismo praktikoje yra laikoma tai, kas yra... 40. Konstitucinis Teismas yra nurodes, kad pagal Konstitucija naturali gamtine... 41. Remiantis šioje administracineje byloje surinktais irodymais matyti, kad... 42. Vyriausiojo administracinio teismo kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 43. V.... 44. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad... 45. Utenos apskrities viršininkes raštas „Del viešojo intereso gynimo“... 46. VI.... 47. Administracineje byloje kyla Pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi... 48. Pagal ka tik pamineto teises akto 12 straipsnio 1 punkto redakcija, galiojusia... 49. Kelio savoka pateikiama Keliu istatyme, kurio 2 straipsnio 3 punkte kelio... 50. Vadinasi, nuosavybes teisiu atkurimas nera absoliutus. Jei pretenduojama... 51. Iš šioje administracineje byloje esanciu faktiniu duomenu matyti, kad dar... 52. Del nurodytu argumentu tvirtintina, kad pirmosios instancijos teismas... 53. Vadovaudamasi Administraciniu bylu teisenos istatymo 140 straipsnio 1 dalies 1... 54. Panevežio apygardos administracinio teismo 2007 m. rugsejo 14 d. sprendima... 55. Nutartis neskundžiama....