Byla e2VP-2998-853/2019
Dėl gaunamų pajamų dalies, esančios bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, nustatymo, suinteresuoti asmenys M. Z., G. Z., R. Z., akcinė bendrovė „(duomenys neskelbtini)“ ir antstolė Elena Miliauskienė

1Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėja Andželika Butkuvienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos J. Z. pareiškimą dėl gaunamų pajamų dalies, esančios bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, nustatymo, suinteresuoti asmenys M. Z., G. Z., R. Z., akcinė bendrovė „(duomenys neskelbtini)“ ir antstolė Elena Miliauskienė.

3Teismas

Nustatė

4teisme gautas pareiškėjos (toliau – ir išieškotojos) J. Z. prašymas nustatyti skolininko M. Z. ½ jo sutuoktinės G. Z., iš akcinės bendrovės (toliau – AB) „(duomenys neskelbtini)“ gaunamų pajamų, kurios yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, dalį bei priteisti iš skolininko išlaidas susijusias su teisinių paslaugų teikimu.

5Pareiškėja J. Z. prašyme nurodo, kad gavo antstolės 2019 m. balandžio 23 d. raštą, kuriame siūloma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 667 straipsniu, kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendroje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, nustatymo, nes rašte nurodoma, kad skolininko M. Z. sutuoktinė G. Z. gauna pajamas iš AB „(duomenys neskelbtini)“, kurios yra pripažįstamos bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe.

6Pareiškimas atmestinas.

7Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolės Elenos Miliauskienės kontoroje užvesta vykdomoji byla Nr. 0009/09/00713 dėl išlaikymo išieškojimo iš skolininko M. Z. išieškotojos J. Z. naudai. Antstolė Elena Miliauskienė nustačiusi, kad skolininkas niekur nedirba, tačiau skolininko sutuoktinė G. Z. gauna pajamas iš AB „(duomenys neskelbtini)“, kurios pripažįstamos bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, 2019 m. balandžio 5 d. priėmė patvarkymą Nr. S3h-18724, kuriame nurodė, jog areštuoja: skolininko sutuoktinės G. Z. gaunamą darbo užmokestį AB „(duomenys neskelbtini)“, išskaičiuojant ½ dalį nuo 70 proc. gaunamų pajamų dalies viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA ir ½ dalį CPK 736 straipsnyje nustatyto procento nuo pajamų dalies, neviršijančios MMA, transporto priemones – (duomenys neskelbtini), valst. Nr. ( - ), (duomenys neskelbtini), valst. Nr. (duomenys neskelbtini) bei (duomenys neskelbtini), valst. Nr. (duomenys neskelbtini) Taip pat šiuo patvarkymu antstolė informavo skolininką, kad jis ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo šio patvarkymo surašymo dienos turi pateikti antstolei užpildytą sutikimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka, tačiau skolininkas antstolei užpildyto sutikimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių sutikimu nepateikė, todėl antstolė 2018 m. balandžio 23 d. patvarkymu Nr. S3i-23582 pasiūlė išieškotojai ir skolininko sutuoktinei per vieną mėnesį nuo šio patvarkymo surašymo dienos kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Minėtame patvarkyme taip pat nurodė, jog per nustatytą terminą nepateikus prašymo dėl skolininko dalies nustatymo bendroje nuosavybėje, antstolis išieškojimą iš areštuoto turto nutraukia. Pakartotinai nukreipti išieškojimą į šį turtą pagal tą patį vykdomąjį dokumentą galima ne anksčiau kaip praėjus vieneriems metams po išieškojimo iš to turto nutraukimo dienos. Pareiškėjai minėtas patvarkymas įteiktas 2019 m. balandžio 24 d. asmeniškai.

8Kai skolininkui priklausanti turto dalis bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nėra nustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrą turtą, pavyzdžiui, skolininko sutuoktinio darbo užmokestį (išskyrus tą dalį, iš kurios išieškojimą riboja įstatymas), ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis į teismą su prašymu nustatyti skolininko turto dalį bendrojoje nuosavybėje. CPK 666 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje. CPK 667 straipsnis reglamentuoja skolininko fizinio asmens turto, kuris yra jo bendra su kitais asmenimis nuosavybė, dalies nustatymo tvarką. Tais atvejais, kai skolininkas nepateikia antstoliui CPK 667 straipsnio 1 dalyje nurodyto sutikimo, nebepageidauja sudaryti notarine tvarka tvirtinamo susitarimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo ar bent vienas išieškotojas per CPK 667 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą pateikia antstoliui rašytinį prieštaravimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo notarine tvarka, taip pat jeigu per CPK 667 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą antstoliui nepateikiamas notarine tvarka patvirtintas susitarimas dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo, antstolis pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendraturčiams kreiptis į teismą su prašymu dėl skolininko turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalies nustatymo. Jeigu per antstolio nustatytą terminą šis prašymas teismui nepateikiamas, antstolis išieškojimą iš to turto nutraukia. Pakartotinai nukreipti išieškojimą į šį turtą pagal tuos pačius vykdomuosius dokumentus galima ne anksčiau kaip praėjus vieneriems metams po išieškojimo iš to turto nutraukimo dienos (CPK 667 straipsnio 2 dalis).

9Iš vykdomosios bylos Nr. 0009/09/00713 duomenų matyti, jog antstolė 2018 m. balandžio 5 d. patvarkymu areštavo skolininko sutuoktinės G. Z. gaunamą darbo užmokestį AB „(duomenys neskelbtini)“, patvarkyme nurodytais dydžiais bei informavo skolininką, kad jis nustatytą terminą turi pateikti antstolei užpildytą sutikimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka. Vis tik skolininkas į antstolės patvarkymą nereagavo ir nepateikė užpildyto sutikimo, todėl antstolė vadovaudamasi CPK 667 straipsnio 2 dalimi, 2018 m. gegužės 31 d. priėmė patvarkymą Nr. S3h-30402, kuriuo pasiūlė išieškotojai ir skolininko sutuoktinei per vieną mėnesį nuo šio patvarkymo surašymo dienos kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. Taip pat informavo, jog per nustatytą terminą nepateikus prašymo dėl skolininko dalies nustatymo bendroje nuosavybėje, antstolė išieškojimą iš areštuoto turto nutrauks. Patvarkymai registruotomis pašto siuntomis skolininko sutuoktinei G. Z. ir išieškotojai J. Z. įteikti asmeniškai 2018 m. birželio 2 d. ir 2018 m. birželio 6 d., tačiau nei skolininko sutuoktinė, nei išieškotoja į teismą per antstolės nustatytą vieno mėnesio terminą nuo patvarkymo surašymo dienos, nesikreipė ir į gautą patvarkymą nereagavo, todėl antstolė 2018 m. rugpjūčio 16 d. patvarkymu Nr. S3h-45647 panaikino skolininko sutuoktinės gautoms pajamoms taikytą areštą ir nurodė šias grąžinti skolininko sutuoktinei. 2019 m. sausio 18 d. teisme gautas išieškotojos prašymas dėl skolininko turto dalies, esančios bendroje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, nustatymo. 2019 m. sausio 28 d. Telšių apylinkės teismas priėmė nutartį, kuria pareiškėjos J. Z. pareiškimą dėl gaunamų pajamų dalies, esančios bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, nustatymo, atmetė, nurodant, kad prašymas teismui pateiktas praleidus antstolės 2018 m. gegužės 31 d. patvarkyme Nr. S3h-30402 nustatytą terminą, t. y. prašymas pateiktas praėjus net penkiems mėnesiams po antstolės 2018 m. rugpjūčio 16 d. patvarkymo dėl skolininko sutuoktinės pajamų arešto panaikinimo Nr. S3h-45647, priėmimo.

10Atsižvelgus į CPK nustatą reglamentavimą bei aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas konstatuoja, jog pareiškėja praleido antstolės jai nustatytą vieno mėnesio terminą prašymui dėl skolininko turto dalies, esančios bendroje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, nustatymo, pateikti, todėl antstolė pagrįstai skolininko sutuoktinei panaikino taikytą pajamų areštą ir nurodė grąžinti areštuotas pajamas. Pažymėtina, jog per antstolio nustatytą terminą teismui nepateikus prašymo dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybėje, nustatymo, išieškotoja prisiima riziką prarasti galimybę nukreipti išniekojimą į patvarkymu areštuotą turtą, nes antstolis išieškojimą iš to turto nutraukia. Pakartotinai nukreipti išieškojimą į šį turtą pagal tuos pačius vykdomuosius dokumentus galima ne anksčiau kaip praėjus vieneriems metams po išieškojimo iš to turto nutraukimo dienos (CPK 667 straipsnio 2 dalis).

11Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas aukščiau išdėstyta, konstatuoja, kad yra pažeisti CPK 667 straipsnio 2 dalyje nurodyti reikalavimai – pakartotinai nukreipti išieškojimą į turtą pagal tą patį pareiškėjos J. Z. vykdomąjį dokumentą galima ne anksčiau kaip praėjus vieneriems metams, t. y. 2019 m. rugpjūčio 16 d., todėl šis pareiškėjos 2019 m. balandžio 25 d. prašymas yra atmestinas.

12Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, taip pat nustatyta, kad Telšių apylinkės teisme yra užvesta civilinė bylą dėl santuokos nutraukimo tarp G. Z. ir M. Z., todėl siūlytina pareiškėjai kreiptis į teismą bei savo reikalavimą pareikšti santuokos nutraukimo byloje kaip suinteresuoto asmens (kreditoriaus).

13Be to, pareiškėja prašo priteisti jos patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau atkreiptinas pareiškėjos dėmesys, jog CPK 593 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, jog nagrinėjant pareiškimus dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis, nustatymo, šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos, todėl net ir nustačius skolininko turto dalį, esančią bendroje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, pareiškėjos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo būtų atmestas.

14Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir nurodytą teisinį reglamentavimą, pareiškėjos prašymo tenkinti nėra teisinio pagrindo, todėl prašymas atmestinas.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291, 593, 666-667 straipsniais,

Nutarė

16pareiškėjos prašymą atmesti.

17Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0009/09/00713, grąžinti antstolei Elenai Miliauskienei.

18Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Telšių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai