Byla AS-143-89-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė), Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir Artūro Drigoto, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Moller Auto“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 7 d. nutarties dalies administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Moller Auto“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei ,,Autodina“, akcinei bendrovei ,,Autoūkis“ dėl nutarimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Moller Auto“ (toliau – pareiškėjas, UAB ,,Moller Auto“) 2010 m. gruodžio 3 d. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – atsakovas, Konkurencijos taryba) 2010 m. lapkričio 11 d. nutarimą Nr. 2S-28 „Dėl ūkio subjektų, teikiančių automobilių nuomos ir pardavimo paslaugas, veiksmų, dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“. Pareiškėjas taip pat prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai, kol įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje, sustabdyti ginčijamo akto galiojimą.

5Pareiškėjas nurodė, kad, nesustabdžius skundžiamo nutarimo galiojimo, patirs itin didelę žalą. Vykdydamas ginčijamą sprendimą, turėtų sumokėti itin didelio dydžio baudą. Šias lėšas atgautų tik teismui priėmus palankų sprendimą šioje byloje. Kadangi bylos nagrinėjimo metu šių pinigų negalės naudoti, o taip pat bylos nagrinėjimo laikotarpiu nebus mokamos jokios palūkanos, nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, net ir palankaus teismo sprendimo atveju, objektyviai negalės būti grąžinamas į iki skundžiamo nutarimo priėmimo buvusią padėtį. Teigė, kad laikinas skundžiamo nutarimo sustabdymas yra proporcinga priemonė, nesukelsianti jokios žalos.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 7 d. nutarties dalimi atmetė pareiškėjo prašymą (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 71 str.).

8Teismas nurodė, kad pagal ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį teismas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti proceso dalyvių prašymu arba savo iniciatyva bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog, jos netaikius, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad, priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą, iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio

924 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-277/2008). Teismas nustatė, jog skundžiamo Konkurencijos tarybos 2010 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 2S-28 3 punktu už Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimų pažeidimą UAB „Moller Auto“ paskirta

101 266 500 Lt bauda. Šio nutarimo 4 punktu UAB „Moller Auto“ įpareigota per 5 dienas nuo šio nutarimo rezoliucinės dalies 3 punkte numatytos baudos sumokėjimo pranešti apie tai Konkurencijos tarybai ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus. Teismas pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju esminis pareiškėjo argumentas dėl būtinybės taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę yra tai, jog, netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, UAB „Moller Auto“ patirs itin didelę žalą, pablogės bendrovės finansinė padėtis. Tačiau pareiškėjo teiginiai, jog, sumokėjus skundžiamu nutarimu paskirtą baudą, jis galbūt patirs didelių finansinių nuostolių, kuriems esant palankaus teismo sprendimo atveju iki skundžiamo nutarimo priėmimo buvusios padėties atkūrimas taps negalimas, negali būti vertinami kaip įrodymai, pagrindžiantys reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinybę. Galima neigiama ginčijamo akto įtaka pareiškėjo finansinei padėčiai paprastai nelaikytina ypatinga (išskirtine) aplinkybe, patvirtinančia, jog teismo sprendimo įvykdymas iš tikrųjų gali būti apsunkintas ar tapti neįmanomas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje

11Nr. AS822-103/2009). Šiuo atveju pareiškėjas nepagrindė aiškiais ir neginčijamais įrodymais nei galimų nuostolių buvimo, nei kitų pasekmių, dėl kurių teismo sprendimo vykdymas taptų neįmanomas ar sunkiai įgyvendinamas, buvimo. Teismas, taikydamas reikalavimo užtikrinimo priemonę, vadovautis prielaidomis negali. Atsižvelgdamas į tai bei įvertinęs bylos dokumentus, teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo taikyti pareiškėjo nurodytą reikalavimo užtikrinimo priemonę. Nėra jokio konkretaus ir objektyvaus pagrindo manyti, jog, nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės ir vėliau priėmus pareiškėjui palankų teismo sprendimą, pasunkėtų iki byloje ginčijamo sprendimo priėmimo buvusios padėties atkūrimas. Dėl nurodytų priežasčių teismas atmetė pareiškėjo prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę.

12III.

13Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 7 d. nutarties dalį ir išspręsti klausimą iš esmės – patenkinti prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo – laikinai, kol įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje, sustabdyti Konkurencijos tarybos 2010 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 2S-28 3, 4 punktų dėl UAB „Moller Auto“ galiojimą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

141. Nepritaikius jokių reikalavimo užtikrinimo priemonių, privalėtų sumokėti nutarimu paskirtą baudą, sukeliant realią grėsmę, jog teismo sprendimo šioje byloje įvykdymas taptų neįmanomas – priėmus palankų sprendimą taptų neįmanomas buvusios padėties, t. y. padėties iki nutarimo priėmimo, atkūrimas. Nesustabdžius nutarimo galiojimo, patirs itin didelę žalą. Teismo atsisakymas pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemones gali lemti itin neigiamas pasekmes, nes nutarimu paskirtos baudos dydis yra itin didelis, o įmonės finansinė padėtis šiuo metu, o taip pat ir artimiausioje ateityje, yra ir bus itin sunki. Palankaus teismo sprendimo atveju nepagrįstai sumokėtą baudą atgautų tik pasibaigus bylos nagrinėjimui, kuris, įvertinus bylos dokumentų apimtį bei ginčo sudėtingumą, tikėtina, kad užsitęs. Bylos nagrinėjimo metu negalėtų naudotis šia didele pinigų suma, nebūtų mokami jokie delspinigiai, dėl to patirtų didelių nuostolių, kurie nebūtų atlyginami, tai sąlygotų galimų papildomų teisminių ginčų inicijavimą ateityje. Įvertinus dabartinę įmonės sunkią finansinę padėtį, akivaizdu, jog tokios sumos sumokėjimas apribotų galimybes tinkamai ir laiku atsiskaityti su trečiaisiais asmenimis, taip pat su darbuotojais. Tokia situacija galbūt sąlygotų netgi bankroto procedūrų inicijavimą. Teismas neįvertino proporcingumo principo reikalavimų. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 7 d. priėmė nutartį administracinėje byloje Nr. I-4264/2010, kuria nutarė patenkinti uždarosios akcinės bendrovės „Autodina“ (toliau – UAB „Autodina“), kuriai skundžiamu nutarimu taip pat paskirta bauda, prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo, pagrįstą iš esmės analogiškais argumentais.

152. Teismas nevertino nurodytų argumentų dėl įmonės sunkios finansinės padėties. Visi įrodymai, neabejotinai pagrindžiantys itin sunkią finansinę padėtį, buvo pateikti nagrinėjant bylą Konkurencijos taryboje. Vien jau nutarime pateikiamos faktinės aplinkybės neginčijamai pagrindžia sunkią finansinę padėtį bei visus šia aplinkybe grindžiamus argumentus dėl būtinybės pritaikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. Kartu su atskiruoju skundu pateikia rašytinius įrodymus, papildomai pagrindžiančius sunkią finansinę padėtį, t. y. jog šiuo metu, o taip pat ir artimiausioje ateityje, įmonė patiria didelius finansinius sunkumus. Neabejotina, jog, esant tokiai situacijai rinkoje bei itin sunkiai įmonės finansinei padėčiai, 1 266 500,00 Lt dydžio baudos sumokėjimas sukeltų itin sunkias, nepataisomas pasekmes. Reikalavimo užtikrinimo priemonės pritaikymas atitiktų protingumo principo reikalavimus, būtų proporcinga procesinė priemonė, užtikrintų tinkamą ir galutinį teismo sprendimo šioje byloje įvykdymą.

16Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 7 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai nesutikimo su atskiruoju skundu argumentai:

171. Pareiškėjo pateikti duomenys dėl sunkios finansinės būklės ir galimų neigiamų padarinių neturėtų būti vertinami, kadangi jie pateikti pažeidžiant ABTĮ 138 straipsnio 3 dalį

18bei principą, jog apeliaciniame procese ginčas vyksta dėl teisės, tuo tarpu faktiniai ginčo aspektai nagrinėjami tik išskirtiniais atvejais. Teismas pagrįstai konstatavo, jog pareiškėjas nepagrindė įrodymais gresiančių nuostolių bei kitų neigiamų pasekmių buvimo, o jis, taikydamas reikalavimo užtikrinimo priemonę, vadovautis prielaidomis negali.

192. Remiantis nusistovėjusia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, finansiniai sunkumai paprastai nelaikytini aplinkybe, pagrindžiančia būtinybę taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio

203 dalimi, Konkurencijos tarybos nutarimų galiojimas yra iš esmės tiesiogiai susijęs su viešojo intereso apsauga, jų galiojimo sustabdymas yra galimas tik ypatingais ir išskirtiniais atvejais. Sprendžiant dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, suinteresuoto asmens finansiniai interesai negali būti iškeliami aukščiau už viską, įskaitant ir Konkurencijos įstatymo ginamas vertybes, viešąjį interesą, o turi būti vertinami atsižvelgiant į tokios poveikio priemonės taikymu siekiamus tikslus. Teismas teisingai įvertino suformuotą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką ir atsižvelgė į tą aplinkybę, kad neigiamų finansinių pasekmių patyrimas

21dėl Konkurencijos tarybos nutarimo vykdymo nelaikytinas objektyvia priežastimi, dėl kurios

22būtų pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Panaikinus ginčijamą Konkurencijos tarybos nutarimą, pareiškėjo sumokėta bauda būtų grąžinta. Reali finansinių sunkumų grėsmė turėjo būti neabejotinai patvirtinta pirmosios instancijos teismui konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis ir pagrįsta jas patvirtinančiais įrodymais. Nėra pagrindo remtis jurisprudencijos vientisumo principu ir priimti tokį patį sprendimą, koks buvo priimtas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 7 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. I-4264/2010, kadangi toje byloje UAB „Autodina“ teismui pateikė medžiagą, kuria grindė prašyme nurodytas aplinkybes, ir teismas sprendimą priėmė atsižvelgdamas į jas. Ši nutartis yra apskųsta apeliacine tvarka.

23Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Autodina“ atsiliepimu į atskirąjį skundą nurodo, kad teismų praktikoje pabrėžiama, jog skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimas priklauso nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje konkrečioje byloje paprastai būna specifinis, todėl, sprendžiant skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimą, iš esmės negalima tapatinti atskirų bylų faktinių situacijų. Dar daugiau, reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas gali skirtis ne

24tik skirtingose bylose, bet ir toje pačioje byloje skirtingiems subjektams. Kiekvienu atveju kiekvienas subjektas savarankiškai yra atsakingas pateikti įrodymus, objektyviai patvirtinančius galimas paskirtos baudos sumokėjimo sukelsimas neigiamas finansines pasekmes, kurioms esant yra darytina išvada, kad tuo atveju, jei išnagrinėjęs bylą dėl atsakovo nutarimo panaikinimo teismas priimtų palankų pareiškėjui sprendimą ir nebūtų sustabdytas ginčijama atsakovo nutarimo dalimi paskirtos baudos išieškojimas, tokia teisinė situacija reikštų, kad net ir palankaus teismo sprendimo atveju pareiškėjo grąžinimas į iki tol buvusią padėtį šiuo aspektu būtų apsunkintas, nes nurodytu laikotarpiu, negalėdamas naudotis apyvartinėmis lėšomis, pareiškėjas patirtų nuostolius, kurių kompensavimas būtų susijęs su papildomais teisiniais ginčais. Pažymi, jog administracinėje byloje Nr. I-4264/2010 įrodė visas reikiamas sąlygas ir aplinkybes, todėl jo naudai Vilniaus apygardos administracinis teismas pritaikė prašytas reikalavimo užtikrinimo priemones. Klausimai, sprendžiami nagrinėjamoje administracinėje byloje, negali turėti jokios įtakos klausimams, išspręstiems nurodytoje administracinėje byloje.

25Trečiasis suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė ,,Autoūkis“ (toliau – AB ,,Autoūkis“) atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo patenkinti atskirąjį skundą – panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 7 d. nutarties dalį ir išspręsti klausimą iš esmės. Atsiliepime nurodomi šie pagrindiniai sutikimo su atskiruoju skundu argumentai:

261. Pareiškėjo atskirajame skunde pateikti argumentai ir faktinės aplinkybės dėl sunkios finansinės padėties yra pakankami ir leidžia daryti išvadą, kad jis šiuo metu patiria didelius finansinius sunkumus, todėl atsakovo paskirtos baudos sumokėjimas sukeltų nepataisomus neigiamus padarinius jo ekonominėms galimybėms. Apeliacinės instancijos teismui pateikti duomenys objektyviai patvirtina galimas neigiamas finansines pasekmes, kurias sukeltų paskirtos baudos sumokėjimas.

272. Paskirtos baudos sumokėjimas ir reikalavimo užtikrinimo priemonės netaikymas, nesulaukus, kol bus išspręsta byla, pareiškėjui sukeltų didesnius neigiamus padarinius, nei laikinas atsakovo nutarimo nevykdymas. Tikslinga atsižvelgti į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką analogiškos kategorijos bylose (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys administracinėse bylose Nr. AS2-272/2006, Nr. AS438-06/2008, Nr. AS261-296/2008, Nr. AS438-354/2009 ir kt). Nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, pareiškėjas galbūt patirtų neigiamus finansinius padarinius, gal net nulemiančius įmonės bankrotą, tuo tarpu pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonę atsakovui jokių neigiamų finansinių pasekmių nekyla.

283. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 14 d. priėmė nutartį administracinėje byloje Nr. I-4264/2010, kuria nutarta patenkinti iš dalies AB ,,Autoūkis“ prašymą ir taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti ginčijamo nutarimo rezoliucinės dalies 3 punkto dalies dėl AB ,,Autoūkis“ galiojimą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Jurisprudencijos vientisumo principas suponuoja, kad teismui pateikus du iš esmės identiškus prašymus taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, pagrįstus iš esmės vienodais argumentais bei įrodymais, teikiamus dėl to paties pagrindo, yra pagrįsta tikėtis, jog teismas abiem atvejais priims vienodą, pagrįstą bei teisėtą sprendimą.

29Teisėjų kolegija

konstatuoja:

30IV.

31Atskirasis skundas tenkintinas.

32Pareiškėjas inicijuoja ginčą dėl administracinio akto – Konkurencijos tarybos 2010 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 2S-28 „Dėl ūkio subjektų, teikiančių automobilių nuomos

33ir pardavimo paslaugas, veiksmų, dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“ – teisėtumo ir pagrįstumo bei prašo laikinai sustabdyti šio akto rezoliucinės dalies 3, 4 punktų dėl UAB „Moller Auto“ galiojimą, t. y. taikyti ABTĮ 71 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę (b. l. 1–19, 83–91).

34Konkurencijos tarybos 2010 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 2S-28 rezoliucinės dalies 3 punkto dalimi už Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto pažeidimą UAB „Moller Auto“ paskirta 1 266 500 Lt piniginė bauda, o 4 punkto dalimi UAB „Moller Auto“ įpareigota per 5 dienas nuo šio nutarimo rezoliucinės dalies 3 punkte numatytos baudos sumokėjimo pranešti apie tai Konkurencijos tarybai ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus

35(b. l. 46–63).

36Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 3 dalis nustato, kad skundo padavimas nesustabdo Konkurencijos tarybos nutarimų vykdymo, jei Vilniaus apygardos administracinis teismas nenusprendžia kitaip.

37ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

38Teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą), iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.).

39Sprendžiant minėtą klausimą, atsižvelgtina į prašomų užtikrinti reikalavimų pobūdį, nurodomą jų faktinį pagrindą, ginčijamu aktu suteiktas teises, pareigas ir jų faktinį realizavimą, ar reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešojo intereso.

40Atsižvelgus į šiuos argumentus bei įvertinus pareiškėjo nurodytas aplinkybes dėl būtinybės užtikrinti reikalavimą (1 266 500 Lt baudos sumokėjimas nulemtų itin didelę žalą, kadangi įmonės finansinė padėtis yra sunki) ir apeliacinės instancijos teismui pateiktus įrodymus (b. l. 92–130) (įrodymai vertintini, atsižvelgiant į ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį, vadovaujantis operatyvumo principu (Teismų įstatymo 5 str. 2 d.), taip pat teisingumo ir protingumo principais (ABTĮ 4 str. 6 d.)), galima daryti išvadą, kad yra pagrindas taikyti jo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę. Pareiškėjo, kuris veikia automobilių rinkoje, finansinė padėtis šiuo metu yra sunki. Sumokėjęs itin didelę baudą, jis neišvengiamai susidurtų su dar didesniais finansiniais sunkumais (apsunkintas įsipareigojimų tretiesiems asmenims, darbuotojams vykdymas ir kt.), dėl kurių, priėmus pareiškėjui palankų teismo sprendimą, t. y. panaikinus skundžiamą aktą,

41iki jo priėmimo buvusios padėties (pareiškėjo finansinės būklės) atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas. Atsižvelgtina ir į visuotinai žinomą aplinkybę – šiuo metu šalyje vyraujančią ekonominę krizę – bei jos pasekmes verslui. Reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas šiuo atveju būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros, viešojo intereso. Viešasis interesas iš esmės yra ginamas Konkurencijos tarybos nutarimo rezoliucinės dalies 1, 2 punktų dalimis, kuriomis pareiškėjas pripažintas pažeidusiu Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus ir įpareigotas nutraukti neteisėtus veiksmus, jei jie tęsiami, bet ne 3, 4 punktų dalimis, kuriomis nustatyti įpareigojimai, susiję su baudos dydžiu ir jos sumokėjimu. Skundžiamo atsakovo nutarimo dalies, susijusios su baudos skyrimu pareiškėjui, vykdymas, nesulaukus, kol bus išspręsta byla, šiuo atveju sukeltų didesnius neigiamus padarinius nei laikinas atsakovo nutarimo nevykdymas. Tokia išvada darytina atsižvelgiant ir į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką analogiškos kategorijos bylose dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, nagrinėjant bylas, susijusias su konkurencijos teisiniais santykiais (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. balandžio 28 d. nutartį administracinėje byloje

42Nr. AS2-272/2006, 2009 m. gegužės 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-354/2009, 2009 m. rugpjūčio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-527/2009, 2010 m. balandžio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-241/2010 ir kt.) (ABTĮ 13 str., Teismų įstatymo 33 str. 4 d.).

43Esant tokioms aplinkybėms, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis nesiimti priemonių reikalavimui užtikrinti negali būti laikoma pagrįsta. Todėl ši nutarties dalis naikintina ir prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo išspręstinas iš esmės – laikinai sustabdytinas ginčijamo akto dalies galiojimas (ABTĮ 71 str. 2 d. 3 p.) (ABTĮ 151 str. 3 p.).

44Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 punktu,

4571 straipsnio 2 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

46Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Moller Auto“ atskirąjį skundą patenkinti.

47Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 7 d. nutarties dalį panaikinti.

48Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Moller Auto“ prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo patenkinti: iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdyti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2010 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 2S-28 „Dėl ūkio subjektų, teikiančių automobilių nuomos ir pardavimo paslaugas, veiksmų, dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams“ rezoliucinės dalies 3, 4 punktų dėl uždarosios akcinės bendrovės „Moller Auto“ galiojimą.

49Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Moller Auto“ (toliau –... 5. Pareiškėjas nurodė, kad, nesustabdžius skundžiamo nutarimo galiojimo,... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 7 d. nutarties... 8. Teismas nurodė, kad pagal ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį teismas gali imtis... 9. 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-277/2008). Teismas... 10. 1 266 500 Lt bauda. Šio nutarimo 4 punktu UAB „Moller Auto“ įpareigota... 11. Nr. AS822-103/2009). Šiuo atveju pareiškėjas nepagrindė... 12. III.... 13. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 14. 1. Nepritaikius jokių reikalavimo užtikrinimo priemonių, privalėtų... 15. 2. Teismas nevertino nurodytų argumentų dėl įmonės sunkios finansinės... 16. Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos... 17. 1. Pareiškėjo pateikti duomenys dėl sunkios finansinės būklės ir galimų... 18. bei principą, jog apeliaciniame procese ginčas vyksta dėl teisės, tuo tarpu... 19. 2. Remiantis nusistovėjusia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 20. 3 dalimi, Konkurencijos tarybos nutarimų galiojimas yra iš esmės tiesiogiai... 21. dėl Konkurencijos tarybos nutarimo vykdymo nelaikytinas objektyvia... 22. būtų pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Panaikinus... 23. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Autodina“ atsiliepimu į atskirąjį... 24. tik skirtingose bylose, bet ir toje pačioje byloje skirtingiems subjektams.... 25. Trečiasis suinteresuotas asmuo akcinė bendrovė ,,Autoūkis“ (toliau – AB... 26. 1. Pareiškėjo atskirajame skunde pateikti argumentai ir faktinės aplinkybės... 27. 2. Paskirtos baudos sumokėjimas ir reikalavimo užtikrinimo priemonės... 28. 3. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 14 d. priėmė... 29. Teisėjų kolegija... 30. IV.... 31. Atskirasis skundas tenkintinas.... 32. Pareiškėjas inicijuoja ginčą dėl administracinio akto – Konkurencijos... 33. ir pardavimo paslaugas, veiksmų, dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose,... 34. Konkurencijos tarybos 2010 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 2S-28 rezoliucinės... 35. (b. l. 46–63).... 36. Konkurencijos įstatymo 38 straipsnio 3 dalis nustato, kad skundo padavimas... 37. ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių... 38. Teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimo... 39. Sprendžiant minėtą klausimą, atsižvelgtina į prašomų užtikrinti... 40. Atsižvelgus į šiuos argumentus bei įvertinus pareiškėjo nurodytas... 41. iki jo priėmimo buvusios padėties (pareiškėjo finansinės būklės)... 42. Nr. AS2-272/2006, 2009 m. gegužės 22 d. nutartį administracinėje... 43. Esant tokioms aplinkybėms, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties... 44. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3... 45. 71 straipsnio 2 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija... 46. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Moller Auto“ atskirąjį... 47. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 7 d. nutarties... 48. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Moller Auto“ prašymą dėl... 49. Nutartis neskundžiama....