Byla II-19-629/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Milda Vainienė,

2sekretoriaujant Vilmai Sinicaitei,

3dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui Z. J. (Z. J.), administracinėn atsakomybėn patraukto asmens Z. J. atstovei D. G., institucijos, surašiusios administracinio teisės pažeidimo protokolą ir priėmusios nutarimą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros atstovui Sergejui Tretjakovui,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinėn atsakomybėn patraukto asmens Z. J. skundą dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros 2010 m. rugsėjo 24 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-81-184 AM055021 panaikinimo.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6skunde (T. I, b. l. 1-9) administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo Z. J. prašo panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros (toliau – ir LR AM Vilniaus RAAD Vilniaus r. agentūra) 2010 m. rugsėjo 24 d. nutarimą Nr. VR-8.1-184 AM055021. Nurodė, jog Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T3-321 dėl UAB „Pagirių komunalininkas“, UAB „Nemėžio komunalininkas“ ir UAB Vilniaus rajono šilumos tinklų reorganizavimo nutarta UAB „Pagirių komunalininkas“ reorganizuoti skaidymo būdu, išdalinant UAB „Pagirių komunalininkas“ teises ir pareigas kitiems veikiantiems juridiniams asmenims. Vilniaus rajono savivaldybės taryba 2008 m. kovo 28 d. sprendime Nr. T3-107 dėl UAB „Pagirių komunalininkas“, UAB „Nemėžio komunalininkas“ ir UAB Vilniaus rajono šilumos tinklų reorganizavimo sąlygų sudarymo įpareigojo reorganizuojamų įmonių vadovus parengti bendrovės reorganizavimo sąlygas. Vadovaujantis UAB „Pagirių komunalininkas“, UAB „Nemėžio komunalininkas“, UAB Vilniaus rajono šilumos tinklų reorganizavimo sąlygų (toliau – ir reorganizavimo sąlygos) 8 p. nuostatomis, reorganizuojamos UAB „Pagirių komunalininkas“ turtas, teisės ir pareigos pereina UAB „Nemenčinės komunalininkui“ nuo naujų įstatų redakcijos įregistravimo juridinių asmenų registre datos. Be to, reorganizavimo sąlygose numatyta, kad reorganizuojamos UAB „Pagirių komunalininkas“ turto ir teisių perdavimas tęsiančiai veiklą UAB „Nemenčinės komunalininkas“ bus detalizuojamas perdavimo – priėmimo aktais ir kitais dokumentais. 2008 m. spalio 31d. buvo pasirašytas Turto ir nuosavybės priėmimo – perdavimo aktas Nr. AK30-129(3.13), kurio priede Nr. 3 nurodoma, kad šiuo aktu buvo perduota katilinė, esanti ( - ) kaime, o su ja ir visa dokumentacija, bei leidimai. Taigi, pasak Z. J., UAB „Nemenčinės komunalininkas“ teisėtai perėjo UAB „Pagirių komunalininkas“ LR AM Vilniaus RAAD koreguotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. ( - ) (toliau – ir TIPK leidimas), kuriame tarp aplinkos oro taršos šaltinių yra įtraukta ( - ) katilinė ir nurodyti tokie parametrai, kaip katilai ir jų charakteristikos, numatyta tarša į oro aplinką, tai yra numatyti visi reikalavimai, kad tinkamai vykdyti katilinės eksploatavimą.

7Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens Z. J. teigimu, 2008 m. spalio 16 d. buvo išduotas UAB „Nemenčinės komunalininkas“ registravimo pažymėjimas, todėl nuo šio momento UAB „Nemenčinės komunalininkas“ perėjo visos reorganizuotos UAB „Pagirių komunalininkas“ teisės ir pareigos. Pažymėjo, kad ( - ) katilinės eksploatavimo veikla – nei galingumas, nei kuro rūšis, nei kiti parametrai nepasikeitė, todėl pasak Z. J., UAB „Nemenčinės komunalininkas“ toliau vykdo teisėtai tas pačias funkcijas, t. y. UAB „Nemenčinės komunalininkas“ teisėtai perėmė visas teises ir pareigas susijusias su ( - ) katilinės eksploatavimu, tame tarpe ir TIPK leidimą.

8Atkreipė dėmesį, kad UAB „Pagirių komunalininkas“ TIPK leidimas pirmą kartą buvo išduotas 2007 m. sausio 2 d., kurio II-ojo skyriaus leidimo sąlygose nurodyta, kad TIPK leidimą atnaujinti ne vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio 31 d. Pakoreguotas TIPK leidimas buvo išduotas 2008 m. lapkričio 26 d. Tai yra jau po reorganizavimo įvykdymo, kai buvo įregistruoti 2008 m. spalio 16 d. UAB „Nemenčinės komunalininkas“ nauji įstatai.

9Pažymėjo, kad LR AM Vilniaus RAAD buvo informuotas apie tai, kad vyksta reorganizavimas ir faksu buvo išsisiųstas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 24 d. sprendimas Nr. T3-321, bei reorganizavimo sąlygos. Daro išvadą, kad LR AM Vilniaus RAAD 2008 m. lapkričio 26 d. išduodamas pakoreguotą TIPK leidimą UAB „Pagirių komunalininkas“ vardu, pripažino, kad teisėtas teisių ir pareigų perėmėjas po reorganizavimo yra UAB Nemenčinės komunalininkas“.

10Taip pat nurodė, jog pasibaigus reorganizavimo procesui ir gavus UAB „Nemenčinės komunalininkas“ juridinių asmenų registravimo pažymėjimą buvo pradėti ruošti dokumentai, reikalingi TIPK leidimo koregavimo paraiškos paruošimui. Kadangi tai yra sudėtingas procesas, UAB „Nemenčinės komunalininkas“ paraiškos dokumentų paruošimui įgaliojo kompetentingą įmonę UAB „AV Consulting“. Pažymėjo, kad UAB „Nemenčinės komunalininkas“ Vilniaus rajone vykdo įvairiapusišką ūkinę veiklą: vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, komunalinių atliekų tvarkymas, šilumos tiekimas, todėl visos šios veiklos vykdymui, išskyrus atliekų tvarkymą, yra privalomas TIPK leidimas. Be to, UAB „Nemenčinės komunalininkas“ aptarnauja 12 seniūnijų teritoriją, teikiant jų gyventojams komunalines paslaugas. UAB „Nemenčinės komunalininkas“ nusprendė ruošti bendrą paraišką, kadangi būtų neracionalu ruošti paraiškas net 19 valymo įrenginių, 43 vandenvietėms, 12 katilinių. Be to, pasak Z. J., LR aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 patvirtintos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklės (toliau – ir Taisyklės) suteikia tokią teisę veiklos vykdytojui. Pagal Taisyklių VII skyriaus paraiškos leidimui gauti derinimo ir tiekimo nuostatas, terminas kada turi būti paduota paraiška TIPK leidimo koregavimui nenurodomas. Kadangi ( - ) katilinė nėra naujas objektas, o UAB „Pagirių komunalininkas“ TIPK leidimo sąlygose nurodyta, kad paraišką TIPK leidimui atnaujinti privaloma pateikti ne vėliau kaip iki 2010 m. spalio 31 d. arba Vilniaus RAAD raštiškame nurodyme numatytu terminu, UAB „Nemenčinės komunalininkas“ pateikė paraišką dėl TIPK leidimo koregavimo LR AM Vilniaus RAAD 2009 m. sausio 28 d.

11Pažymėjo, kad UAB „Nemenčinės komunalininkas“ TIPK leidimas buvo išduotas tik 2010 m. rugpjūčio 11 d. Atkreipė dėmesį, kad UAB „Nemenčinės komunalininkas“, bendradarbiaudamas su UAB „AV Consulting“, į visas pastabas atsakydavo laiku ir kompetentingai, tačiau net 18 mėnesių LR AM Vilniaus RAAD teikė vis naujas, besikartojančias pastabas. Z. J. manymu, TIPK leidimo išdavimo procedūra buvo vilkinama, tuo pažeidžiant skaidrumo ir proporcingumo principus.

12Be kita ko, nurodė, jog ( - ) katilinės priėmimas – perdavimas vyko 2009/2010 m. šildymo sezono pradžioje, kai UAB „Nemenčinės komunalininkas“ privalėjo užtikrinti Vilniaus rajono savivaldybės pavestas funkcijas – nepertraukiamą šilumos tiekimą įstatymų nustatyta tvarka. Mokesčiai už oro taršą buvo mokami, žala gamtai nepadaryta, katilinė buvo eksploatuojama pagal galiojantį reorganizuotos įmonės TIPK leidimą. Pažymėjo, kad ( - ) katilinė tiekia šilumą ( - ) ŽŪ mokyklai ir jos bendrabučiams, 10 daugiabučių namams, 8 individualiems namams, viso apšildomas plotas sudaro – 17 320,81 m3, todėl sustabdžius šios katilinės veiklą pradžioje šildymo sezono, būtų pažeistas viešasis interesas. Atkreipė dėmesį, kad tokiais atvejais, įstatymų leidėjas, siekdamas užtikrinti viešąjį interesą, numato visą eilę sąlygų, kurioms esant asmenų padarytos veikos, turėdamos nusikaltimo, administracinio teisės pažeidimo požymių, tuo pačiu nėra traktuojami kaip administraciniais teisės pažeidimais. Administracinėn atsakomybės patrauktas asmuo daro išvadą, kad ( - ) katilinės eksploatavimas atitinka būtinojo reikalingumo sąlygas, todėl jis negali būti baudžiamas administracine tvarka. Remiantis tuo, jog aplinkos apsaugos inspektorius, skirdamas administracinę baudą, konstatuoja, kad UAB „Nemenčinės komunalininkas“ po reorganizavimo vykdė ūkinę veiklą, vadovaudamasis reorganizuotų įmonių TIPK leidimais (UAB „Pagirių komunalininkas“ ir UAB Vilniaus rajono šilumos tinklai), pažeisdamas teisės aktus, galima daryti išvadą, kad net 18 mėnesių UAB „Nemenčinės komunalininkas“ turėjo sustabdyti komunalinių paslaugų tiekimą 12-oje seniūnijų teritorijose.

13Atkreipė dėmesį, kad ( - ) katilinė buvo tikrinama 2010 m. kovo 30 d., o administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas tik 2010 m. rugsėjo 16 d., tai yra po 5,5 mėn. Taip pat nurodė, jog pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir LR ATPK) 2591 str. nuostatas teisė surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą pagal LR ATPK 512 str. 2 d. aplinkos ministerijos pareigūnams nenumatyta. Todėl Z. J. daro išvadą, kad protokolas surašytas neteisėtai.

14Pažymėjo, kad skundžiamas nutarimas buvo surašytas tik 2010 m. rugsėjo 24 d., tai yra administracinės nuobaudos skyrimo termino pabaigoje. Be to, tuo metu jau buvo gautas UAB „Nemenčinės komunalininkas“ TIPK leidimas. Vilniaus rajono savivaldybės taryba 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T3-409 patvirtino UAB „Nemenčinės komunalininkas“ naujų įstatų, kuriuose numatyta, jog direktorius organizuoja ir koordinuoja kasdieninę bendrovės veiklą, redakciją. Pasak Z. J., bendrovėje kiekvienas darbuotojas turi atitinkamų pareigų ir jie yra atsakingi už tam tikras veiklos sritis, o už aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą ir dokumentacijos tvarkymą yra atsakingas direktoriaus pavaduotojas J. T. (J. T.). Jo pareigos yra įtvirtintos direktoriaus pavaduotojo pareiginių nuostatų 17 p., 23.4 p. bei 2010 m. kovo 23 d. UAB „Nemenčinės komunalininkas“ direktoriaus įsakymo Nr. 10/01 DS „Dėl padalinių vadovų atsakomybės“ 1 p., todėl 2010 kovo 30 d. ( - ) katilinės patikrinime dalyvavo bendrovės atsakingas asmuo J. T., buvo surašytas patikrinimo aktas. Todėl, pasak Z. J., skundžiamas nutarimas turėjo būti surašytas direktoriaus pavaduotojui J. T..

15Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo Z. J. daro išvadą, kad pareigūnas neįvertino pagrindinių bylos faktinių aplinkybių, t. y. kad UAB „Nemenčinės komunalininkas“ eksploatavo ( - ) katilinę, turėdamas reorganizuotos įmonės UAB „Pagirių komunalininkas“ TIP leidimą; pakoreguotas TIPK leidimas UAB „Pagirių komunalininkas“ buvo išduotas po reorganizavimo pabaigos, t. y. LR AM Vilniaus RAAD pripažino reorganizuotos įmonės teisių ir pareigų perėmimą; UAB „Pagirių komurialininkas“ TIPK leidimas galiojo iki 2010 m. spalio 31 d.; UAB „Pagirių komunalininkas“ TIPK leidimas LR AM Vilniaus RAAD sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo panaikintas; UAB „Pagirių komunalininkas“ TIPK leidime yra įtraukta ( - ) katilinė; naujo UAB „Nemenčinės komunalininkas“ TIPK leidimo išdavimo procedūros nepagrįstai užtrūko 18 mėn.; protokolą surašė pareigūnas pažeisdamas LR ATPK nuostatas; nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje surašytas ne tam asmeniui; ( - ) katilinės eksploatavimas atitinka įstatymo numatytas būtinojo reikalingumo sąlygas.

16Institucijos, surašiusios administracinio teisės pažeidimo protokolą ir priėmusios nutarimą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūra atsiliepime (T. I, b. l. 140-144) prašė administracinėn atsakomybėn patraukto asmens Z. J. skundą atmesti kaip nepagrįstą, o LR AM Vilniaus RAAD Vilniaus r. agentūros skundžiamą 2010 m. rugsėjo 24 d. nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-81-184 AM055021 palikti nepakeistą.

17Nurodė, jog ginčo, kad UAB "Nemenčinės komunalininkas“ perėmė teises ir pareigas iš UAB „Pagirių komunalininkas“ eksploatuoti ( - ) katilinę ir kitus objektus kaip turtą, nėra. Todėl, anot LR AM Vilniaus RAAD Vilniaus r. agentūros, UAB „Nemenčinės komunalininkas“, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 4 p., 7.2 p., būdamas veiklos vykdytoju, eksploatuojančiu Taisyklių 2 priede nurodytus įrenginius, privalėjo gauti kitą TIPK leidimą naujiems (papildomiems) objektams eksploatuoti (tame tarpe ir ( - ) katilinei) arba koreguoti (atnaujinti) savo TIPK leidimą Nr. ( - ) įtraukdamas į jį naujus objektus. TIPK leidimus, vadovaujantis Taisyklių 47 p. ir 53 p., išduoda ir koreguoja regionų aplinkos apsaugos departamentai ir joks fizinis ar juridinis asmuo neturi teisės perleisti (dovanoti, parduoti ir pan.) TIPK leidimo (raštiško sprendimo) eksploatuoti objektus, kuriems privalomas TIPK leidimas, nesuderinus šio klausimo su RAAD (tai yra be naujo, ar koreguoto, ar atnaujinto TIPK leidimo), nes tik RAAD kompetencija spręsti ar asmuo gali eksploatuoti tam tikrą objektą ar ne.

18LR AM Vilniaus RAAD Vilniaus r. agentūros teigimu, UAB „Nemenčinės komunalininkas“ direktorius Z. J. negalėjo ir negali vadovautis UAB „Pagirių komunalininkas“ išduotu TIPK leidimu Nr. ( - ), kadangi jame esantys įrenginiai po reorganizavimo dar ir skirtingiems veiklos vykdytojams priklauso, t. y. UAB „Nemenčinės komunalininkas“ ir UAB „Nemėžio komunalininkas“.

19Nurodė, jog Vilniaus RAAD, vadovaudamasi UAB „Pagirių komunalininkas“ paraiška TIPK leidimui Nr. ( - ) (jo dalies) koreguoti, 2008 m. lapkričio 26 d. pakoregavo dalį UAB „Pagirių komunalininkas“ TIPK leidimo ( - ), t. y. skyrių – „VII. TERŠALŲ IŠLEIDIMAS SU NUOTEKOMIS Į APLINKĄ IR (ARBA) KANALIZACIJOS TINKLUS“, todėl ( - ) katilinės eksploatavimas nieko bendro neturi su 2008 m. lapkričio 26 d. TIPK leidimo koregavimu, jo išdavimo data.

20Pažymėjo, jog pagal Taisyklių 26 p. UAB „Nemenčinės komunalininkas“ turėjo pateikti paraišką TIPK leidimui ne vėliau kaip du mėnesiai iki planuojamos veiklos pradžios (prieš eksploatuojant ( - ) katilinę). Pagal įmonės pateiktą paraišką buvo išduotas naujas TIPK leidimas, o ne koreguotas ankščiau išduotas TIPK leidimas.

21LR AM Vilniaus RAAD Vilniaus r. agentūros teigimu, UAB „Nemenčinės komunalininkas“ paraišką TIPK leidimui suderino su Vilniaus rajono savivaldybe tik 2009 m. sausio 12 d., su Vilniaus visuomenės sveikatos centru suderino tik 2009 m. balandžio 20 d., o turto ir nuosavybės priėmimo-perdavimo aktas surašytas 2008 m. spalio 31 d. Pagal Taisyklių 33 p. paraiškos priėmimo data laikoma paraiškos, visų pagal šias Taisykles būtinų pateikti duomenų ir dokumentų bei papildomų dokumentų, kuriuos pareiškėjas turi pateikti RAAD nurodymu, pateikimo data. Paraiška atitinkanti visus TIPK taisyklių reikalavimus buvo pateikta Vilniaus RAAD tik 2010 m. liepos 2 d., todėl ši data ir laikoma paraiškos priėmimo data. Vilniaus RAAD, nepraėjus 60 dienų terminui, t. y. 2010 m. rugpjūčio 11 d. išdavė UAB „Nemenčinės komunalininkas“ TIPK leidimą.

22Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo Z. J. palaikė skundą ir prašė jį tenkinti jame išdėstytais argumentais (T. I, b. l. 129-133, T. II, b. l. 164-169). Papildomai paaiškino, jog TIPK leidime yra nurodyta, kad atsakingas už dokumentų tvarkymą, aplinkosauginių reikalavimų vykdymą yra direktoriaus pavaduotojas J. T.. Taip pat bauda paskirta neteisėtai, kadangi pasak Z. J., įmonei visos teisės perėjo kartu su objektais. Reorganizacija įvyko 2008 m. spalio mėn., direktoriumi Z. J. buvo paskirtas 2008 m. gruodžio 22 d., o paraiška paduota 2009 m. sausio mėn. Šildymo sezonas prasideda spalio mėn. viduryje, įmonė reorganizuota 2008 m. spalio pabaigoje, TIPK leidimas išduotas 2010 m. rugpjūčio mėn., tad tiek laiko negalėjo būti stabdoma katilinės veikla.

23Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn patraukto asmens Z. J. atstovė D. G. palaikė skundą ir prašė jį tenkinti jame išdėstytais argumentais (T. I, b. l. 129-133, T. II, b. l. 164-169). Papildomai paaiškino, jog pakoreguotas UAB „Nemenčinės komunalininkas“ leidimas išduotas jau vėlesne data negu buvo įregistruoti nauji UAB „Nemenčinės komunalininkas“ įstatai. Šita prerogatyva įstatymu yra suteikta RAAD, o ne veiklos vykdytojui. Šiuo atveju leidimas buvo koreguojamas. ( - ) katilinės nei veikla, nei galingumas nepasikeitė, pasikeitė tik veiklos vykdytojo pavadinimas, kuris perėjo po reorganizavimo.

24Teismo posėdyje institucijos, surašiusios administracinio teisės pažeidimo protokolą ir priėmusios nutarimą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros atstovė Živilė Trinkūnaitė paaiškino, jog leidimo esmę atskleidžia TIPK taisyklės, kurių 5.9 p. leidimą apibrėžia, kaip dokumentą, suteikiantį teisę jame nustatytomis sąlygomis vykdyti ūkinę veiklą arba eksploatuoti įrenginį ar jo dalį. Šiuo atveju tai yra teisės suteikimas eksploatuoti stacionarų taršos šaltinį – katilinę – didesnio taršos pavojaus objektą (T. I, b. l. 129-133). Departamentas, išduodamas leidimą ir nustatydamas leidimo sąlygas, turi įvertinti veiklos vykdytojo techninį bei ekonominį pasirengimą saugiai eksploatuoti įrenginį, todėl yra svarbus ūkio subjektas, kuris planuoja vykdyti ūkinę veiklą. Pačiame leidime yra nustatoma daugybė sąlygų, kurios susietos būtent su ūkio subjektu: tiesiogiai nustatomos pareigos ūkio subjektui vykdyti tam tikras gamtosaugines priemones. Dėl būtinojo reikalingumo aplinkybių pažymėjo, jog šiuo atveju būtinojo reikalingumo aplinkybės negali būti taikomos, kadangi leidimas nebuvo koreguotas dėl aplaidumo ir įmonė turėjo operatyviai reaguoti ir koreguoti leidimą. Buvo visos sąlygos tiems pažeidimams pašalinti, nes situacija tęsėsi nuo 2008 m., o patikrinimai buvo atlikti tik 2010 m., įmonė nesusitvarkė laiku.

25Teismo posėdyje institucijos, surašiusios administracinio teisės pažeidimo protokolą ir priėmusios nutarimą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros atstovas Sergejus Tretjakovas paaiškino, jog nuobauda buvo skirta už tai, kad buvo vykdoma ūkinė veikla, neturint TIPK leidimo (T. II, b. l. 164-169). Paraiškos buvo teikiamos atmestinai. Privalomas nurodymas nebuvo rašomas, kadangi suprantama, jog katilinės uždaryti nebuvo galima.

26Skundas tenkinamas.

27Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad LR AM Vilniaus RAAD Vilniaus r. agentūros vyriausiasis inspektorius Sergejus Tretjakovas 2010 m. rugsėjo 16 d. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. VR-8.1-184 AM052889 dėl to, kad 2010 m. kovo 30 d. UAB „Nemenčinės komunalininkas“ vykdė ūkinę veiklą, kurios metu eksploatavo 1,790 MW šiluminio našumo ( - ) katilinę, esančią ( - ) k., ( - ) sen., Vilniaus r., neturėdama Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo šiai katilinei eksploatuoti, pažeisdama aplinkos apsaugos reikalavimus, už pažeidimą atsakingas įmonės direktorius Z. J., vykdantis ir organizuojantis įmonės ūkinę veiklą. Tuo Z. J. pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19 str. 1 d. ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių 4 p., 7.2 p., 2 priedo 6 p. reikalavimus, už šį pažeidimą atsakomybė numatyta LR ATPK 512 str. 2 d. (b. l. 11-12, 93-94).

28LR AM Vilniaus RAAD Vilniaus rajono agentūra 2010 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. VR-8.1-184 AM055021 Z. J. už administracinio teisės pažeidimo protokole užfiksuoto pažeidimo padarymą, vadovaudamasi LR ATPK 512 str. 2 d., paskyrė 2 250 Lt baudą (b. l. 10, 95, abi lapo pusės).

29LR AM Vilniaus RAAD Vilniaus r. agentūros vyriausiasis valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius Sergejus Tretjakovas 2010 m. kovo 30 d., patikrinęs UAB „Nemenčinės komunalininkas“ eksploatuojamą ( - ) katilinę, ( - ) k., ( - ) sen., Vilniaus r. patikrinimo akte Nr. VR-8.10-24, be kita ko, nustatė, jog (duomenys neskelbtini) katilinėje yra sumontuoti ir naudojami du dujomis kūrenami katilai po 895 kW šiluminio našumo (bendras šiluminis našumas – 1790 MW) (T. I, b. l. 13,15, 58, abi lapo pusės). UAB „Nemenčinės komunalininkas“ neturi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo (gamtos išteklių naudojimo leidimo) eksploatuoti ( - ) katilinę. (duomenys neskelbtini) katilinė eksploatuojama. Patikrinimo akte UAB „Nemenčinės komunalininkas“ direktoriaus pavaduotojas J. T. nurodė, jog nesutinka su nustatytomis aplinkybėmis, jog UAB „Nemenčinės komunalininkas“ neturi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo (gamtos išteklių naudojimo leidimo) eksploatuoti ( - ) katilinę, kadangi 2009 m. paduota paraiška TIPK leidimui gauti. Ir kol nėra naujo TIPK leidimo UAB „Nemenčinės komunalininkas“ eksploatuoja ( - ) katilinę pagal UAB „Pagirių komunalininkas“ leidimą.

30Byloje nustatyta, kad 2008 m. kovo 28 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-107 „Dėl UAB „Pagirių komunalininkas“, UAB „Nemėžio komunalininkas“ ir UAB Vilniaus rajono šilumos tinklų reorganizavimo sąlygų sudarymo“ nuspręsta numatyti UAB „Pagirių komunalininkas“, UAB „Nemėžio komunalininkas“ ir UAB Vilniaus rajono šilumos tinklų reorganizavimą skaidymo būdu bei po reorganizavimo UAB „Pagirių komunalininkas“ kaip juridinis asmuo pasibaigia, o UAB „Nemėžio komunalininkas“ ir UAB Vilniaus rajono šilumos tinklai tęsia veiklą, perimdami UAB „Pagirių komunalininkas“ reorganizavimo sąlygose išdalytas teises ir pareigas (T. I, b. l. 33).

31Nustatyta, kad 2008 m. rugsėjo 24 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-321 „Dėl UAB „Pagirių komunalininkas“, UAB „Nemėžio komunalininkas“ ir UAB Vilniaus rajono šilumos tinklų reorganizavimo“, be kita ko, buvo nuspręsta reorganizuoti UAB „Pagirių komunalininkas“, UAB „Nemėžio komunalininkas“ ir UAB Vilniaus rajono šilumos tinklus skaidymo būdu, patvirtinti UAB „Pagirių komunalininkas“, UAB „Nemėžio komunalininkas“ ir UAB Vilniaus rajono šilumos tinklų reorganizavimo sąlygas bei pakeistus UAB „Nemėžio komunalininkas“ ir UAB „Nemenčinės komunalininkas“ įstatus (T. I, b. l. 31-32, 97-98).

32UAB „Pagirių komunalininkas“, UAB „Nemėžio komunalininkas“ ir UAB Vilniaus rajono šilumos tinklų reorganizavimo sąlygose nustatyta, jog reorganizuojamos UAB „Pagirių komunalininkas“ turto ir teisių perdavimas tęsiančioms veiklą UAB „Nemėžio komunalininkas“ ir UAB „Nemenčinės komunalininkas“ (UAB Vilniaus rajono šilumos tinklams) bus detalizuojamas perdavimo – priėmimo aktais ir kitais dokumentais, kuriuose privalo būti nurodyta, kad jie įsigalioja ir atitinkamas turtas ir teisės laikomos perduotais nuo UAB „Nemėžio komunalininkas“ ir UAB „Nemenčinės komunalininkas“ (UAB Vilniaus rajono šilumos tinklų) naujų įstatų redakcijos įregistravimo juridinių asmenų registre momento (T. I, b. l. 35-36).

332008 m. spalio 16 d. UAB „Nemenčinės komunalininkas“ išduotas registravimo pažymėjimas (T. I, b. l. 16).

342008 m. spalio 31 d. buvo pasirašytas turto ir nuosavybės priėmimo – perdavimo aktas Nr. AK30-129(3.13) tarp UAB „Nemenčinės komunalininkas“ (UAB Vilniaus rajono šilumos tinklų) l. e. direktoriaus pareigas J. T. ir UAB „Pagirių komunalininkas“ direktoriaus J. O. (J. O.), kuriuo pagal priedą Nr. 3 UAB „Nemenčinės komunalininkas“ be kita ko buvo perduota katilinė, esanti ( - ) k. (T. I, b. l. 37-38, 39-40).

35Teismas daro išvadą, kad byloje nustatyta, jog UAB „Nemenčinės komunalininkas“ perėmė teises ir pareigas iš UAB „Pagirių komunalininkas“ eksploatuoti ( - ) katilinę ir kitus objektus kaip turtą, o ir ginčo dėl šios aplinkybės byloje nėra.

36Pažymėtina, kad 2002 m. vasario 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 80 patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių 5.21. p. yra apibrėžiama veiklos vykdytojo sąvoka. Veiklos vykdytojas – asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso įrenginys arba kuris naudoja, valdo įrenginį nuomos, panaudos, patikėjimo teise arba eksploatuoja kitu teisiniu pagrindu ir atsako už įrenginio eksploatavimo ir techninio funkcionavimo kontrolę, ir kuris privalo gauti Leidimą vykdyti ūkinę veiklą ir/arba eksploatuoti įrenginį.

37Taisyklių 7 p. įtvirtinta imperatyvi nuostata, įpareigojanti veiklos vykdytojus, eksploatuojančius Taisyklių 2 priede nurodytus įrenginius, gauti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą. Taisyklių 5.9 p. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą apibrėžia kaip dokumentą, suteikiantį teisę jame nustatytomis sąlygomis vykdyti ūkinę veiklą arba eksploatuoti įrenginį ar jo dalį. Taigi, pagal 2005 m. birželio 29 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-330 patvirtintas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisykles, TIPK leidimas yra sprendimas, suteikiantis teisę jame nurodytomis sąlygomis eksploatuoti įrenginius, o be TIPK leidimo ar pažeidžiant jame nustatytas sąlygas įrenginius eksploatuoti draudžiama (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 3 d. nutartis byloje Nr. N-502-1856/2010).

38Pažymėtina, kad vadovaujantis TIPK leidimų Taisyklių 53 p., sprendimą dėl išduoto Leidimo atnaujinimo, koregavimo ar panaikinimo priima RAAD.

39Pagal TIPK leidimų Taisyklių 60. p. išduotas Leidimas koreguojamas, jeigu <...> 60.6. pasikeitė veiklos vykdytojas ar pasikeitė jo pavadinimas.

40Pažymėtina, kad vadovaujantis TIPK leidimų Taisyklių 61 p., Leidimas koreguojamas veiklos vykdytojo iniciatyva arba RAAD nurodymu. Koreguojama tik ta Leidimo dalis (pvz., lentelė, skyrius, punktas, pastraipa), dėl kurios atsirado pareiga iš dalies keisti Leidimo sąlygas. Teikdamas prašymą Leidimui koreguoti, veiklos vykdytojas prideda atitinkamos Leidimo dalies paraiškos dalį, parengtą pagal šių Taisyklių reikalavimus, bei Leidimo sąlygoms nustatyti reikalingą informaciją ir papildomus duomenis (62 p.). Atkreiptinas dėmesys, kad veiklos vykdytojas prie paraiškos Leidimui gauti taip pat pateikia deklaraciją (4 priedo 1 priedėlis), patvirtinančią, kad paraiškoje pateikiami duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs.

41TIPK leidime yra nustatomi į aplinkos orą išmetamų teršalų ribiniai kiekiai, koncentracijos, reikalavimai monitoringo vykdymui.

42LR ATPK 257 str. nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo byloje įrodymai yra vertinami pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu. LR ATPK 256 str. 1 d. ir 2 d. nurodyta, kad įrodymai administracinio teisės pažeidimo byloje yra bet kurie faktiniai duomenys, kuriais remdamiesi organai (pareigūnai) įstatymo numatyta tvarka nustato, ar yra padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar jo nėra, ar dėl jo padarymo tas asmuo kaltas, ir kitokias aplinkybes, turinčias reikšmės bylai išspręsti, o šie duomenys nustatomi tokiomis priemonėmis: administracinio teisės pažeidimo protokolu, nuotraukomis, garso ar vaizdo įrašais, liudytojų parodymais, nukentėjusio ir patraukto administracinėn atsakomybėn asmens paaiškinimais, eksperto išvada, specialisto paaiškinimais, daiktiniais įrodymais, daiktų ir dokumentų paėmimo protokolu, taip pat kitokiais dokumentais.

43Teismas, nustatytų faktinių aplinkybių pagrindu, daro išvadą, kad UAB „Nemenčinės komunalininkas“, būdamas veiklos vykdytoju, eksploatuojančiu Taisyklių 2 priede nurodytus įrenginius, privalėjo gauti kitą TIPK leidimą naujiems (papildomiems) objektams eksploatuoti (tame tarpe ir ( - ) katilinei) arba koreguoti (atnaujinti) savo TIPK leidimą Nr. ( - ) įtraukdamas į jį naujus objektus bei atmeta administracinėn atsakomybėn patraukto asmens Z. J. atsikirtimus, kad UAB „Nemenčinės komunalininkas“ eksploatavo (duomenys neskelbtini) katilinę, turėdamas reorganizuotos įmonės UAB „Pagirių komunalininkas“ TIP leidimą; pakoreguotas TIPK leidimas UAB „Pagirių komunalininkas“ buvo išduotas po reorganizavimo pabaigos, t. y. LR AM Vilniaus RAAD pripažino reorganizuotos įmonės teisių ir pareigų perėmimą; UAB „Pagirių komunalininkas“ TIPK leidimas galiojo iki 2010 m. spalio 31 d.; UAB „Pagirių komunalininkas“ TIPK leidimas LR AM Vilniaus RAAD sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo panaikintas; UAB „Pagirių komunalininkas“ TIPK leidime yra įtraukta ( - ) katilinė, kaip nepagrįstus. Teismas sutinka su LR AM Vilniaus RAAD Vilniaus r. agentūros pozicija, kad TIPK leidimus, vadovaujantis Taisyklių 47 p. ir 53 p., išduoda ir koreguoja regionų aplinkos apsaugos departamentai ir joks fizinis ar juridinis asmuo neturi teisės perleisti (dovanoti, parduoti ir pan.) TIPK leidimo (raštiško sprendimo) eksploatuoti objektus, kuriems privalomas TIPK leidimas, nesuderinus šio klausimo su RAAD (tai yra be naujo, ar koreguoto, ar atnaujinto TIPK leidimo), nes tik RAAD kompetencija spręsti ar asmuo gali eksploatuoti tam tikrą objektą ar ne.

44Pažymėtina, kad LR ATPK 512 str. 2 d. nustatyta, kad administracinę atsakomybę užtraukia ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų eksploatavimas neturint gamtos išteklių naudojimo leidimo, kai tai numatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose arba pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus bei normatyvus.

45Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19 str. 1 d. juridiniai ir fiziniai asmenys, prieš pradėdami eksploatuoti ūkinės veiklos objektus ir vykdydami ūkinę veiklą, privalo įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka gauti leidimą. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19 str. 2 d. įtvirtinta, kad juridiniai ir fiziniai asmenys ūkinės veiklos objektus eksploatuoja pagal leidime nustatytas sąlygas ir neviršydami aplinkos apsaugos normatyvų bei standartų.

46Teismo vertinimu, byloje nustatytos aplinkybės patvirtino, kad buvo pažeisti LR AM Vilniaus RAAD Vilniaus r. agentūros nurodyti teisės aktų reikalavimai ir ( - ) katilinė buvo eksploatuojama be TIPK leidimo.

47Pagal LR ATPK 9 str. administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę. Pažymėtina, kad administraciniam teisės pažeidimui, kaip ir kitiems teisės pažeidimams, būdingi šie keturi objektyviniai ir subjektyviniai požymiai, jo sudėties elementas: administracinio teisės pažeidimo objektas; administracinio teisės pažeidimo objektyvinė pusė; administracinio teisės pažeidimo subjektas; administracinio teisės pažeidimo subjektyvinė pusė. Šie keturi pagrindiniai elementai tarpusavyje yra organiškai susiję. Jeigu nėra bent vieno iš jų, negali būti ir administracinio teisės pažeidimo sudėties ir negali atsirasti administracinės atsakomybės.

48Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo UAB „Nemenčinės komunalininkas“ direktorius Z. J. nurodo, kad jis administracinėn atsakomybėn buvo patrauktas nepagrįstai, nes nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje surašytas ne tam asmeniui.

49Pagal LR ATPK 512 str. 2 d. ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimas neturint gamtos išteklių naudojimo leidimo, kai tai numatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose arba pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus bei normatyvus, užtraukia baudą piliečiams nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

50Vadovaujantis LR ATPK 14 str. 1 d., pareigūnais šiame kodekse laikomi tokie asmenys, kurie nuolat ar laikinai vykdo valdžios atstovų funkcijas, taip pat kurie valstybinės ar kitų nuosavybės formų įmonėse, įstaigose ar organizacijose nuolat arba laikinai eina tarnybą, susijusią su organizacinių-tvarkymo ar administracinių-ūkinių pareigų vykdymu, arba kurie tokias pareigas eina minėtose įmonėse, įstaigose ar organizacijose pagal įgaliojimą.

51Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. lapkričio 17 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. N17-1662/2006 yra išaiškinęs, jog tuo atveju, kai ūkio subjekto veika yra padaromi pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė atsakomybė, administracinėn atsakomybėn traukiami fiziniai asmenys, atsakingi už atitinkamo ūkio subjekto organizacinių – tvarkymo ar administracinių – ūkinių pareigų vykdymą (Administracinių teismų praktika Nr. 10, 2007 m., p. 86-90). Iš to seka išvada, kad juridinio asmens atstovai nurodyto pobūdžio bylose turi specialaus subjekto – pareigūno (LR ATPK 14 str.) – teisinį statusą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 31 d. nutartis byloje Nr. N-62-3246-10).

52Pažymėtina, kad UAB „Nemenčinės komunalininkas“ įstatų, patvirtintų Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T3-409, 9.1. p. nurodyta, jog bendrovės ūkinę veiklą organizuoja ir vykdo bendrovės direktorius, kuris yra vienasmenis bendrovės valdymo organas (T. I, b. l. 17-26, 61-70). Direktorius atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą (Įstatų 9.10.1 p.) bei atsako už kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir direktoriaus pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą (Įstatų 9.10.8. p.).

53Direktoriaus pavaduotojo pareiginių nuostatų Nr. 2, patvirtintų UAB „Nemenčinės komunalininkas“ direktoriaus Z. J. 2009 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 1 PN, 17 p. ir 23.4 p. nurodyta, jog direktoriaus pavaduotojas atsakingas už aplinkos apsaugą ir ekologinę būklę bei dokumentacijos tvarkymą (T. I, b. l. 27-28). Pagal UAB „Nemenčinės komunalininkas“ direktoriaus Z. J. 2010 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 10/01 DS „Dėl padalinių vadovų atsakomybės“ 1 p. ir 3.1.1. p. direktoriaus pavaduotojas J. T. paskirtas atsakingu už įmonės aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą (T. I, b. l. 29-30).

54Taigi, nagrinėjamoje byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad 2010 m. rugsėjo 16 d. administracinio teisės pažeidimo protokolas Nr. VR-8.1-184 buvo surašytas ne tam asmeniui, kuris atsakingas už padaryto pažeidimo padarymą ir administracinėn atsakomybėn buvo patrauktas asmuo, kuris nėra atsakingas už įmonės aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą.

55Pažymėtina, jog vien ta aplinkybė, kad 2009 m. sausio 28 d. UAB „AV Consulting“ raštu Nr. 09/A-869 kreipėsi į LR AM Vilniaus RAAD dėl UAB „Nemenčinės komunalininkas“ TIPK paraiškos pateikimo, kuriuo pateikė TIPK paraišką (T. I, b. l. 41, 76-79), o pastarojoje nurodyta, jog tiesiogiai už aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą ir sprendimų įgyvendinimą atsako įmonės direktorius Z. J., kuris ir pasirašė paraiškos deklaraciją, nedaro patraukto administracinėn atsakomybėn subjekto tinkamu, nes tai prieštarauja ūkio subjekto vadovo priimtiems aktams, o apie šias aplinkybes turėjo pasidomėti pats pareigūnas, surašantis administracinio teisės pažeidimo protokolą (LR ATPK 284 str. 1 d.).

56Be to, byloje taip pat nustatyta, kad UAB „Nemenčinės komunalininkas“ direktorius Z. J. 2010 m. liepos 19 d. raštu Nr. 521 ir 2010 m. liepos 23 d. raštu Nr. 536 informavo LR AM Vilniaus RAAD Vilniaus rajono agentūrą, jog J. T. yra paskirtas atsakingu asmeniu už įmonės aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą, todėl jis ir atvyks į agentūrą (T. I, b. l. 85, 87).

57Atsižvelgiant į išdėstyta, darytina išvada, kad yra aplinkybių, darančių administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną negalimą, todėl administracinėn atsakomybėn patraukto asmens Z. J. skundas tenkinamas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros 2010 m. rugsėjo 24 d. nutarimas Nr. VR-8.1-184 AM055021panaikinamas ir byla nutraukiama (LR ATPK 250 str. 1 p.).

58Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1 d. 2 p., 3 ir 4 d., 128 str., 129 str.,

Nutarė

59patenkinti administracinėn atsakomybėn patraukto asmens Z. J. skundą.

60Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros 2010 m. rugsėjo 24 d. nutarimą Nr. VR-8.1-184 AM055021 ir bylą nutraukti.

61Nutarimas per 10 dienų nuo jos paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Milda Vainienė,... 2. sekretoriaujant Vilmai Sinicaitei,... 3. dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui Z. J. (Z. J.),... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinėn atsakomybėn patraukto... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. skunde (T. I, b. l. 1-9) administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo Z. J.... 7. Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens Z. J. teigimu, 2008 m. spalio 16... 8. Atkreipė dėmesį, kad UAB „Pagirių komunalininkas“ TIPK leidimas pirmą... 9. Pažymėjo, kad LR AM Vilniaus RAAD buvo informuotas apie tai, kad vyksta... 10. Taip pat nurodė, jog pasibaigus reorganizavimo procesui ir gavus UAB... 11. Pažymėjo, kad UAB „Nemenčinės komunalininkas“ TIPK leidimas buvo... 12. Be kita ko, nurodė, jog ( - ) katilinės priėmimas – perdavimas vyko... 13. Atkreipė dėmesį, kad ( - ) katilinė buvo tikrinama 2010 m. kovo 30 d., o... 14. Pažymėjo, kad skundžiamas nutarimas buvo surašytas tik 2010 m. rugsėjo 24... 15. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo Z. J. daro išvadą, kad... 16. Institucijos, surašiusios administracinio teisės pažeidimo protokolą ir... 17. Nurodė, jog ginčo, kad UAB "Nemenčinės komunalininkas“ perėmė teises ir... 18. LR AM Vilniaus RAAD Vilniaus r. agentūros teigimu, UAB „Nemenčinės... 19. Nurodė, jog Vilniaus RAAD, vadovaudamasi UAB „Pagirių komunalininkas“... 20. Pažymėjo, jog pagal Taisyklių 26 p. UAB „Nemenčinės komunalininkas“... 21. LR AM Vilniaus RAAD Vilniaus r. agentūros teigimu, UAB „Nemenčinės... 22. Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo Z. J. palaikė... 23. Teismo posėdyje administracinėn atsakomybėn patraukto asmens Z. J. atstovė... 24. Teismo posėdyje institucijos, surašiusios administracinio teisės pažeidimo... 25. Teismo posėdyje institucijos, surašiusios administracinio teisės pažeidimo... 26. Skundas tenkinamas.... 27. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad LR AM Vilniaus RAAD Vilniaus r. agentūros... 28. LR AM Vilniaus RAAD Vilniaus rajono agentūra 2010 m. rugsėjo 24 d. nutarimu... 29. LR AM Vilniaus RAAD Vilniaus r. agentūros vyriausiasis valstybinis aplinkos... 30. Byloje nustatyta, kad 2008 m. kovo 28 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos... 31. Nustatyta, kad 2008 m. rugsėjo 24 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos... 32. UAB „Pagirių komunalininkas“, UAB „Nemėžio komunalininkas“ ir UAB... 33. 2008 m. spalio 16 d. UAB „Nemenčinės komunalininkas“ išduotas... 34. 2008 m. spalio 31 d. buvo pasirašytas turto ir nuosavybės priėmimo –... 35. Teismas daro išvadą, kad byloje nustatyta, jog UAB „Nemenčinės... 36. Pažymėtina, kad 2002 m. vasario 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro... 37. Taisyklių 7 p. įtvirtinta imperatyvi nuostata, įpareigojanti veiklos... 38. Pažymėtina, kad vadovaujantis TIPK leidimų Taisyklių 53 p., sprendimą dėl... 39. Pagal TIPK leidimų Taisyklių 60. p. išduotas Leidimas koreguojamas, jeigu... 40. Pažymėtina, kad vadovaujantis TIPK leidimų Taisyklių 61 p., Leidimas... 41. TIPK leidime yra nustatomi į aplinkos orą išmetamų teršalų ribiniai... 42. LR ATPK 257 str. nustatyta, kad administracinio teisės pažeidimo byloje... 43. Teismas, nustatytų faktinių aplinkybių pagrindu, daro išvadą, kad UAB... 44. Pažymėtina, kad LR ATPK 512 str. 2 d. nustatyta, kad administracinę... 45. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19 str. 1 d. juridiniai... 46. Teismo vertinimu, byloje nustatytos aplinkybės patvirtino, kad buvo pažeisti... 47. Pagal LR ATPK 9 str. administraciniu teisės pažeidimu (nusižengimu) laikomas... 48. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo UAB „Nemenčinės... 49. Pagal LR ATPK 512 str. 2 d. ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų... 50. Vadovaujantis LR ATPK 14 str. 1 d., pareigūnais šiame kodekse laikomi tokie... 51. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. lapkričio 17 d.... 52. Pažymėtina, kad UAB „Nemenčinės komunalininkas“ įstatų, patvirtintų... 53. Direktoriaus pavaduotojo pareiginių nuostatų Nr. 2, patvirtintų UAB... 54. Taigi, nagrinėjamoje byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad 2010 m.... 55. Pažymėtina, jog vien ta aplinkybė, kad 2009 m. sausio 28 d. UAB „AV... 56. Be to, byloje taip pat nustatyta, kad UAB „Nemenčinės komunalininkas“... 57. Atsižvelgiant į išdėstyta, darytina išvada, kad yra aplinkybių,... 58. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 59. patenkinti administracinėn atsakomybėn patraukto asmens Z. J. skundą.... 60. Panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos... 61. Nutarimas per 10 dienų nuo jos paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...