Byla Ik-2268-562/2010

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės, Audriaus Bakavecko (pranešėjas) ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei, dalyvaujant pareiškėjui L. R., pareiškėjo atstovui advokatui Pauliui Bružui, atsakovo atstovei I. Š., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo L. R. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 12 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo L. R. skundą atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dėl įpareigojimo atlikti veiksmus (tretieji suinteresuoti asmenys - V. R., Trakų rajono savivaldybės administracija, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, VĮ ,,Trakų miškų urėdija”).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas L. R. skundu (b. l. 1-3, I t.) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) leisti jam parengti statinio projektą ir gauti statybos leidimą statiniams, esantiems žemės sklype ( - ) kaime, Trakų rajone, įteisinimui.

5Paaiškino, kad 2000 m. vasario 25 d. jam buvo surašyti savavališkos statybos aktas Nr. ( - ) ir reikalavimas Nr. ( - ) dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, taip pat 2002 m. balandžio 9 d. surašytas savavališkos statybos aktas Nr. ( - ) bei reikalavimas Nr. ( - ) dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, nurodant pareiškėjui savo lėšomis pašalinti (nugriauti) savavališkos statybos padarinius. Teigė, kad 2010 m. kovo 8 d. kreipėsi į Trakų rajono savivaldybės administraciją dėl leidimo įteisinti pastatytus statinius. Šis prašymas buvo persiųstas Inspekcijos Vilniaus teritorijų ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, kuris jį išnagrinėjęs 2010 m. balandžio 19 d. raštu Nr. 2D-4117 nurodė, kad Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 4.103 straipsnio 3 dalies nuostata nustato, jog tik teismas savo sprendimu gali įpareigoti savavališkai pastatytų statinių statytoją atlikti vienokį arba kitokį veiksmą siekiant pašalinti savavališkos statybos padarinius. Nurodė aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 216 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2002 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas” 16.1 punktą ir darė išvadą, kad tik tuomet, kai nevykdomas valstybinio administravimo subjekto sprendimas, priimtas šiuo klausimu, gali būti kreiptasi į teismą civiline tvarka dėl įpareigojimo įstatyme numatytu būdu pašalinti savavališkos statybos padarinius. Nurodė CK 4.103 straipsnį ir teigė, jog net ir tai, kad kompetentingai institucijai suteikta teisė reikalauti statytoją nugriauti statinį ir kreiptis į teismą dėl įpareigojimo statytoją statinį nugriauti, atkuriant buvusią iki teisės pažeidimo padėtį, nereiškia, kad kiekvienu atveju, savavališkai pastatyti statiniai turi būti besąlygiškai nugriaunami.

6Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepimu į skundą (b. l. 25-26, I t.) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Nurodė, kad pareiškėjas į Trakų rajono savivaldybės administraciją dėl statybos projekto ir leidimo išdavimo kreipėsi jau vykstant teisminiams ginčams Trakų rajono apylinkės teisme dėl savavališkai pastatytų statinių nugriovimo (civilinė byla Nr. Nr. 2-4-239/2010). Pažymėjo, jog tuomet, kai L. R. galėjo imtis veiksmų įteisinti savavališką statybą, jų neatliko. Pabrėžė, kad šiuo metu leidimo tai atlikti išdavimas pažeistų kitų asmenų teises ir teisėtus interesus, asmenų lygybės prieš įstatymą principą. Nurodė teisės principą, jog iš neteisės neatsiranda teisė (ex injuria non oritur jus) ir darė išvadą, kad pareiškėjas, ankstesnės ir jam palankesnės Statybos įstatymo 28 straipsnio ir CK 4.103 straipsnio redakcijos galiojimo metu nepradėjęs realizuoti galimybės įteisinti neteisėtą statybą, tokios teisės neįgijo. Atsakovo manymu, įstatymo pasikeitimas reiškia, kad nepriklausomai nuo to, kada savavališka statyba pradėta, ji vis tiek lieka savavališka ir jos padariniams šalinti taikytini įstatymai, galiojantys savavališkos statybos padarinių šalinimo metu. Pabrėžė, kad pagal Statybos įstatymo 20 ir 23 straipsnius už statybos projektą ir leidimo išdavimą yra atsakinga savivaldybė, todėl reikalavimas yra nukreiptas ne tai institucijai.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – ir Departamentas) atsiliepimu į skundą (b. l. 94-95, III t.) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

9Nurodė, kad nuo 2006 m. lapkričio 1 d. įsigaliojusiose Statybos įstatymo 28 straipsnio ir Civilinio kodekso 4.103 straipsnio redakcijose įtvirtintas savavališkos statybos padarinių šalinimo būdas – nugriovimas, nenumatant galimybės įteisinti savavališką statybą pripažįstant teisę gauti statybos leidimą. Duomenų, jog pareiškėjas, galiojant ankstesnėms įstatymų redakcijoms, kai buvo įtvirtinta galimybė savavališkai statomą ar pastatytą statinį įteisinti vėliau ir per nustatytą laikotarpį gauti statybos leidimą, būtų ėmęsis tesės aktų nustatytų priemonių dėl savavališkos statybos įteisinimo, nėra. Tokį prašymą Pareiškėjas pateikė tik 2010 m. kovo 8 d., todėl, Departamento nuomone, nagrinėjamu atveju turi būti vadovaujamasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, kad tokiu atveju savavališkos statybos padariniams šalinti taikytini įstatymai, galiojantys jų šalinimo metu.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija (toliau – ir Direkcija) atsiliepimu į skundą (b. l. 96-99, III t.) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad L. R. savavališkai, pažeisdamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir jį įgyvendinančių poįstatyminių teisės aktų reikalavimus, Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje pastatė statinius - 15 poilsio namelių. Dalis (Direkcijos žiniomis - 8) poilsio namelių pastatyti miškų ūkio paskirties žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), ( - ) k. v., esančiame Trakų r. sav. ( - ) k., ir patenka į Trakų istorinio nacionalinio parko rekreacinę zoną - miško parkai. Pažymėjo, kad šių aplinkybių pareiškėjas neginčija. Atsižvelgė į Saugomų teritorijų, Aplinkos apsaugos, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, Miškų, Teritorijų planavimo, Statybos bei kitus įstatymus, Trakų istorinio nacionalinio parko nuostatus, planavimo schemą, individualų apsaugos reglamentą ir konstatavo, kad žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), ( - ) k. v., esančiame Trakų r. sav., ( - ) k., naujų statinių statyba draudžiama.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. lapkričio 12 d. sprendimu skundą atmetė.

13Teismas pažymėjo, kad iki 2006 m. spalio 16 d. galiojusi Statybos įstatymo redakcija kaip vieną iš savavališkos statybos padarinių šalinimo priemonių numatė, kad jei statinio statyba gali būti vykdoma, kompetentinga institucija gali leisti statytojui (užsakovui) parengti statinio projektą ir gauti statybos leidimą. Nurodė Statybos įstatymo 1, 2, 3, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34 ir 35 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. X-857, įsigaliojusio 2006 m. spalio 31 d., 15 straipsnį, Statybos įstatymo 28 straipsnio 2, 3 dalis, aplinkos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 216 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2002 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ (toliau – ir Reglamentas) 16, 16.2, 17 punktus ir darė išvadą, kad iki 2006 m. spalio 16 d. galiojusi Statybos įstatymo redakcija kaip vieną iš savavališkos statybos padarinių šalinimo priemonių numatė, kad jei statinio statyba gali būti vykdoma, kompetentinga institucija gali leisti statytojui parengti statinio projektą ir gauti statybos leidimą. Tačiau, nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Inspekcija nutarė pasinaudoti Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 5 punkte numatyta galimybe kreiptis į teismą dėl savavališkai pastatytų pastatų nugriovimo ir 2002 m. spalio 3 d. pateikė Trakų rajono apylinkės teismui ieškinį įpareigoti L. R. savo lėšomis per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo nugriauti savavališkai pastatytus namelius. Konstatavo, kad klausimas, ar tinkamai pasirinktas savavališkų statybų padarinių šalinimas, buvo sprendžiamas civilinėje byloje Nr. 2-4-239/2010, kurioje nustatyta, kad pareiškėjas Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje pastatė 15 poilsio namelių, iš kurių 7 yra pastatyti Lentvario girininkijos valstybinės reikšmės miško 306-ojo kvartalo 4, 5, 6 sklypuose, kurie taip pat patenka į ( - ) botaninio zoologinio draustinio ribas, kiti 8 poilsio nameliai yra pastatyti 9,19 ha ploto žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ) k., Trakų r. sav., ir priklausiusiame L. R. bei R. R. jungtinės nuosavybės teise, kuris 2004 m. balandžio 20 d. dovanojimo sandorio pagrindu perleistas trečiajam asmeniui V. R., todėl Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 11 d. sprendimu nuspręsta įpareigoti pareiškėją nugriauti savavališkai pastatytus statinius. Atkreipė dėmesį, kad teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis L. R. yra pateikęs apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 11 d. sprendimo, todėl nagrinėjamu atveju, nesant iki galo išspręstam šiam ginčui, teismas neturėjo pagrindo įpareigoti atsakovą leisti parengti statinių projektą ir gauti statybos leidimą statiniams, esantiems žemės sklype ( - ) kaime, Trakų rajone, įteisinti. Pažymėjo, kad šiai bylai aktuali Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies redakcija numatė, jog savavališkų statybų padarinių pašalinimas yra galimas tik vienas iš įstatymo numatytų būdų priimant sprendimą.

14Teismas pripažino, kad atsakovo 2010 m. balandžio 19 d. atsakymas pareiškėjui turi formalių trūkumų, ne visiškai atitinka teisės aktuose įtvirtintus formos reikalavimus, tačiau pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju skundo dalykas yra viešojo administravimo subjekto atsisakymas atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus.

15III.

16Pareiškėjas L. R. apeliaciniu skundu (b. l. 126-129, III t.) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – skundą tenkinti.

17Paaiškina, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento specialistai 2000 m. vasario 5 d. reikalavimu Nr. 107/9/3 jam nurodė iki 2000 m. liepos 25 d. sutvarkyti žemės nuosavybės dokumentus ir Trakų rajono savivaldybėje nustatyta tvarka suderinti ir paruošti projektinę dokumentaciją. Nurodė, kad 2002 m. balandžio 9 d. reikalavimu Nr. 107 buvo pareikalauta sustabdyti statybos darbus ir nurodyta, kad tolimesnis statybos darbų vykdymas galimas tik sutvarkius projektinę medžiagą ir gavus statybos leidimą. Daro išvadą, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas, vadovaudamasis Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir Reglamento 16.2 punktu, priėmė vieną iš galimų sprendimų dėl savavališkų statybų padarinių pašalinimo, t. y. leido parengti statinio projektą ir gauti statybos leidimą. Per nustatytą terminą pareiškėjui neįvykdžius nurodytų reikalavimų dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, Inspekcija kreipėsi į Trakų rajono apylinkės teismą, prašydama įpareigoti L. R. savo lėšomis nugriauti savavališkai pastatytus statinius. Pažymi, jog, atsižvelgdamas į tai, kad statiniai buvo savavališkai pastatyti iki 2004 metų ir tuo metu galioję teisės aktai, reguliuojantys teisinius santykius, susijusius su savavališkomis statybomis, numatė galimybę leisti statytojui parengti statinio projektą, gauti statybos leidimą bei pašalinti konstatuotus statybos trūkumus,Trakų rajono apylinkės teisme bylos nagrinėjimo metu (2010 m. kovo 8 d.) kreipėsi į Trakų rajono savivaldybės administraciją su prašymu dėl leidimo įteisinti pastatytus statinius. Nurodo Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalį, Reglamento 17 punktą, pažymi, kad valstybinės statybos priežiūros tarnyba nebuvo įpareigojusi savo lėšomis nugriauti savavališkai pastatytus statinius, todėl, pareiškėjo manymu, Inspekcija turėjo teikti teismui prašymą dėl pareiškėjui anksčiau pareikštų įpareigojimų vykdymo, t. y. parengti statinio projektą, gauti statybos leidimą bei pašalinti konstatuotus statybos trūkumus. Atkreipia dėmesį, kad Inspekcijos Vilniaus teritorijų ir statybos valstybinės priežiūros skyrius, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą, 2010 m. balandžio 19 d. raštu Nr. 2D-4117 nurodė, kad CK 4.103 straipsnio 3 dalis įtvirtina, jog tik teismas savo sprendimu gali įpareigoti savavališkai pastatytų statinių statytoją atlikti vienokį ar kitokį veiksmą siekiant pašalinti savavališkos statybos padarinius. Pažymi, kad aiškinant CK 4.103 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatas (2000 m. liepos 18 d. įstatymo redakcija) teismų praktikoje yra nurodyta, jog galimybė įpareigoti statytojus pašalinti konstatuotus statybos trūkumus bei nustatyto terminą jiems pašalinti gali būti įgyvendinta tik tada, kai objektyviai egzistuoja nustatytų trūkumų pašalinimo galimybė. Daro išvadą, kad teisės aktai atsakovui suteikia teisę pačiam spręsti savavališkos statybos padarinių šalinimo klausimą, todėl Inspekcija, pareiškėjo manymu, nepagrįstai atsisakė pagal savo kompetenciją išnagrinėti pareiškėjo prašymą dėl savavališkos statybos aktų ir pareigūnų siūlymų dėl jos padarinių šalinimo.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 135, III t.) prašo apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

19Nurodo, jog teismas teisingai pastebėjo, kad klausimas, ar tinkamai pasirinktas savavališkų statybų padarinių šalinimas, sprendžiamas civilinėje byloje, todėl pareiškėjo reikalavimą įpareigoti atsakovą įteisinti savavališkai pastatytus poilsio namelius, laikė nepagrįstu. Pabrėžė, kad nuo 2006 m. lapkričio 1 d. įsigaliojusiose Statybos įstatymo 28 straipsnio ir CK 4.103 straipsnio redakcijose įtvirtintas savavališkos statybos padarinių šalinimo būdas – nugriovimas, ir nėra galimybės įteisinti savavališką statybą, pripažįstant teisę gauti statybos leidimą. Pažymi, kad byloje nėra duomenų, jog pareiškėjas, galiojant ankstesnėms įstatymų dėl savavališkos statybos pasekmių šalinimo redakcijoms, kai buvo įtvirtinta galimybė savavališkai statomą ar pastatytą statinį įteisinti vėliau ir per nustatytą laikotarpį gauti statybos leidimą, būtų ėmęsis teisės aktų nustatytų priemonių dėl savavališkos statybos įteisinimo. Atkreipia dėmesį į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2008 ir pažymi, kad pagal galiojančius teisės aktus ir teritorijų planavimo dokumentus, statyba ginčo vietoje nėra leidžiama, todėl statybą leidžiantis dokumentas savavališkai statybai įteisinti negali būti išduotas ir šiuo pagrindu.

20Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 137-139, III t.) prašo apeliacinį skundą atmesti. Pabrėžia, kad pareiškėjas tuomet, kai galėjo imtis veiksmų įteisinti savavališką statybą, jų neatliko, o šiuo metu leidimas tai atlikti pažeistų kitų asmenų teises ir teisėtus interesus, asmenų lygybės prieš įstatymą principą. Atkreipia dėmesį, kad, vadovaujantis Statybos įstatymo 20, 23 straipsnių nuostatomis, už statybos projektą ir leidimo išdavimą yra atsakinga savivaldybė, todėl reikalavimas yra nukreiptas ne tai institucijai.

21Trečiasis suinteresuotas asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 145-146, III t.) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir apeliacinį skundą atmesti. Savo nesutikimą grindžia tais pačiais argumentais, išdėstytais atsiliepime į skundą pirmosios instancijos teismui. Teigia, kad visi 15 poilsio namelių pastatyti ne tik pažeidžiant Statybos įstatymo ir jį įgyvendinančių poįstatyminių aktų nuostatas, bet ir veiklą Trakų istoriniame nacionaliniame parke reglamentuojančių dokumentų, nurodytų Saugomų teritorijų įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje, reikalavimus. Atkreipia dėmesį į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimą.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV.

24Apeliacinis skundas netenkintinas.

25Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl įpareigojimo viešojo administravimo subjektą atlikti veiksmus, t. y. Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos leisti pareiškėjui parengti statinio projektą ir gauti statybos leidimą statiniams, esantiems žemės sklype, ( - ) kaime, Trakų rajone, įteisinti, teisėtumo ir pagrįstumo.

26Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (2001 m. lapkričio 8 d. įstatymo Nr. IX–583 redakcija) 28 straipsnio 2 dalyje (redakcija, galiojusi iki 2006 m. spalio 16 d.) reglamentuota, kad apskrities viršininko administracija arba Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Vyriausybės įgaliotos institucijos pagal šio įstatymo 27 straipsnio 3, 4, 5, 6, 7 dalyse apibrėžtą kompetenciją išnagrinėja savavališkos statybos aktą bei pareigūnų siūlymus dėl jos padarinių pašalinimo ir nustatydama įvykdymo terminą priima vieną iš šių sprendimų: 1) sustabdyti statinio statybą ir pareikalauti iš statytojo (užsakovo) nugriauti statinį, jei teritorijoje, kurioje vykdoma naujo statinio statyba ar statinys rekonstruojamas, draudžiama bet kurio ar tam tikros paskirties naujo statinio statyba ar statinio rekonstravimas; per nurodytą terminą šio reikalavimo neįvykdžius, kreiptis į teismą; 2) jei statinio statyba gali būti vykdoma, leisti statytojui (užsakovui) parengti statinio projektą ir gauti statybos leidimą; 3) įpareigoti statytoją (užsakovą), įvykdžiusį šio straipsnio 2 dalies 2 punkto reikalavimus, perdirbti savavališkai atliktus statybos darbus pagal statinio projektą; 4) pareikalauti iš statytojo (užsakovo) savo lėšomis statinį nugriauti ir sutvarkyti statybvietę; 5) kreiptis į teismą nepriėmus šios dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytų sprendimų.

27Panašios nuostatos buvo įtvirtintos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-04-30 įsakymu Nr. 216 patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 1.09.06:2002 "Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas". Šio reglamento 16 punkte buvo nustatyta, jog apskrities viršininkas, jo įgaliotas administracijos tarnautojas arba Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkas (viršininko pavaduotojas) pagal kompetenciją išnagrinėja savavališkos Statybos aktą bei pareigūno siūlymus dėl jos padarinių pašalinimo ir nustatydamas įvykdymo terminą priima vieną iš šių sprendimų: sustabdyti statinio statybą ir pareikalauti iš statytojo (užsakovo, statybos valdytojo) nugriauti statinį, jei teritorijoje, kurioje vykdoma naujo statinio Statyba ar statinys rekonstruojamas, draudžiama bet kurio ar tam tikros paskirties naujo statinio statyba ar statinio rekonstravimas (16.1 punktas); jei statinio statyba gali būti vykdoma, leisti statytojui (užsakovui, statybos valdytojui) parengti statinio projektą ir gauti statybos leidimą (kai statinio Statyba jau baigta, projektui parengti gali būti panaudoti kadastrinių matavimų brėžiniai) (16.2 punktas); įpareigoti statytoją (užsakovą, statybos valdytoją), įvykdžiusį Reglamento 16.2 punkto reikalavimus, perdirbti savavališkai atliktus statybos darbus pagal statinio projektą (16.3 punktas); pareikalauti iš statytojo (užsakovo, statybos valdytojo) savo lėšomis statinį nugriauti ir sutvarkyti statybvietę (16.4 punktas). Pagal to paties reglamento 17 punktą, jei statytojas (užsakovas, statybos valdytojas) per nustatytą terminą neįvykdo Reglamento 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 punktuose nurodytų reikalavimų, apskrities viršininko administracija arba Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (pagal kompetenciją) teikia teismui prašymą (pareiškimą) dėl įpareigojimų vykdymo. Apskrities viršininko administracija ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos gali kreiptis į teismą ir nepriėmę Reglamento 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 punktuose nurodytų sprendimų.

28Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 1. 2, 3, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34 ir 35 straipsnio pakeitimo įstatymo (2006 m. spalio 17 d. įstatymo Nr. X–857 redakcija) 15 straipsnyje įtvirtinta, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo dėl savavališkų statybų priimti administraciniai sprendimai vykdomi pagal šių sprendimų surašymo metu galiojusių teisės aktų nuostatas.

29Minėtose įstatymo ir jo pagrindu priimto reglamento nuostatose nustatyti savavališkos statybos padarinių šalinimo būdai, kuriuos atsižvelgdamas į atitinkamas aplinkybes gali parinkti statybos valstybinę priežiūrą vykdantis viešojo administravimo subjektas. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjui Vilniaus apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos 2000-02-25 reikalavimu Nr. 10719/3 buvo nurodyta sutvarkyti žemės nuosavybės dokumentus ir Trakų rajono savivaldybėje nustatyta tvarka suderinti, paruošti projektinę dokumentaciją. Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2001-06-05 įpareigojimu Nr. 10–48/100/2001/2–1274 „Dėl savavališkos statybos likvidavimo“ L. R. įpareigojamas savavališkai pastatytus medinius namelius Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje, Skaisčio ežero apsauginėje juostoje ir zonoje, ( - ) kaime, Trakų seniūnijoje, Trakų rajone, iki 2001 m. liepos 2 d. nugriauti. Pareiškėjui 2002-04-09 pateiktas naujas reikalavimas Nr. ( - ), kuriuo reikalaujama nedelsiant nutraukti vykdomus poilsio namelių statybos darbus bei nurodyta, jog tolimesnis statybos darbų vykdymas galimas tik sutvarkius projektinę dokumentaciją ir gavus statybos leidimą statybai.

30Neįvykdžius šių reikalavimų dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, Vilniaus apskrities viršininko administracija 2002-10-01 kreipėsi į Trakų rajono apylinkės teismą, prašydama įpareigoti statytoją L. R. savo lėšomis per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo nugriauti savavališkai pastatytus namelius, esančius ( - ) kaime, Trakų raj. savivaldybėje, ir sutvarkyti statybvietes. Trakų rajono apylinkės teismas 2010 m. birželio 11 d. sprendimu ieškinį patenkino visiškai. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis L. R. apeliacinis skundas dėl minėto teismo sprendimo panaikinimo šiuo metu nagrinėjamas Vilniaus apygardos teisme.

31Taigi nagrinėjamu atveju pradėta ir vykdoma savavališkos statybos padarinių šalinimo procedūra. Kompetentingas viešojo administravimo subjektas, įvertinęs aplinkybes, įgaliotas spręsti savavališkos statybos padarinių pašalinimo klausimą vienu iš anksčiau minėtu Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalyje nustatytu būdu. Nagrinėjamu atveju valstybinę statinių priežiūrą vykdantis viešojo administravimo subjektas pasinaudojo šio įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtinta galimybe kreiptis į teismą dėl savavališkai pastatytų statinių nugriovimo. Todėl pirmosios instancijos teismas savo sprendime pagrįstai konstatavo, < ... kad klausimas, ar tinkamai pasirinktas savavališkos statybos padarinių šalinimas buvo sprendžiamas civilinėje byloje Nr. 2–4–239/2010 ... > ir < ... nesant iki galo išspręstam ginčui dėl savavališkų padarinių šalinimo, nėra pagrindo įpareigoti atsakovą leisti parengti statinio projektą ir gauti statybos leidimą statiniams, esantiems žemės sklype ( - ) kaime, Trakų rajone, įteisinti.

32Nors nagrinėjant prašymą ir tiksliai nesilaikyta teisės aktais nustatytos administracinės procedūros, tačiau ginčas iš esmės išnagrinėtas teisingai bei vadovaujantis proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principais, grąžinti prašymą naujam nagrinėjimui nėra tikslinga.

33Įvertinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė teisės normas, vertino faktines bylos aplinkybes, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Apeliacinį skundą tenkinti jame išdėstytais motyvais nėra jokio juridinio pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

34Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

35Pareiškėjo L. R. apeliacinis skundas netenkinamas.

36Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo L. R. apeliacinį skundą atmesti.

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas L. R. skundu (b. l. 1-3, I t.) kreipėsi į Vilniaus apygardos... 5. Paaiškino, kad 2000 m. vasario 25 d. jam buvo surašyti savavališkos statybos... 6. Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 7. Nurodė, kad pareiškėjas į Trakų rajono savivaldybės administraciją dėl... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 9. Nurodė, kad nuo 2006 m. lapkričio 1 d. įsigaliojusiose Statybos įstatymo 28... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. lapkričio 12 d. sprendimu... 13. Teismas pažymėjo, kad iki 2006 m. spalio 16 d. galiojusi Statybos įstatymo... 14. Teismas pripažino, kad atsakovo 2010 m. balandžio 19 d. atsakymas... 15. III.... 16. Pareiškėjas L. R. apeliaciniu skundu (b. l. 126-129, III t.) prašo pirmosios... 17. Paaiškina, kad Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 19. Nurodo, jog teismas teisingai pastebėjo, kad klausimas, ar tinkamai... 20. Atsakovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 21. Trečiasis suinteresuotas asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV.... 24. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 25. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl įpareigojimo viešojo administravimo... 26. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (2001 m. lapkričio 8 d. įstatymo Nr.... 27. Panašios nuostatos buvo įtvirtintos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro... 28. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 1. 2, 3, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29,... 29. Minėtose įstatymo ir jo pagrindu priimto reglamento nuostatose nustatyti... 30. Neįvykdžius šių reikalavimų dėl savavališkos statybos padarinių... 31. Taigi nagrinėjamu atveju pradėta ir vykdoma savavališkos statybos padarinių... 32. Nors nagrinėjant prašymą ir tiksliai nesilaikyta teisės aktais nustatytos... 33. Įvertinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 34. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 35. Pareiškėjo L. R. apeliacinis skundas netenkinamas.... 36. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 12 d. sprendimą... 37. Nutartis neskundžiama....