Byla 2S-986-56/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Petro Jaržemskio,

2kolegijos teisėjų Dalios Višinskienės, Rasos Gudžiūnienės

3teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009-05-11 nutarties kuria atsisakyta priimti ieškovo V. P. V. ieškinį atsakovui Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybai dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

4Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5I.Ginčo esmė

6Ieškovas V. P. V. su ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė iš atsakovo Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos (buvusios Vilniaus m. VPK VP Eismo priežiūros tarnyba) priteisti 2620 Lt materialinės žalos ir 10 000 Lt nematerialinės žalos atlyginimą.

7Nurodė, jog ieškovui 2005-10-17 buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas ir skirta subendrinta 3000 Lt bauda (ATPK 127 str 2 d., 130 str. 1 d.). Vilniaus apygardos administracinio teismo 2006-02-02 nutartimi bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006-09-01 nutartimis ieškovas buvo įpareigotas sumokėti skirtą baudą. Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui 2007-07-11 atnaujinus bylos nagrinėjimą ieškovui taikytą bauda panaikinta ir administracinė byla nutraukta. Dėl pareigūno R. S. priimto sprendimo bylinėjimasis truko 3 metus ir dėl to ieškovas patyrė nemažas išlaidas, advokatams 2300 Lt, įvairių raštų rengimas bei jų spausdinimas-320 Lt, sumokėta 3000 Lt bauda, padidintas mokestis už privalomą automobilio draudimą. Dėl patirto jaudulio ir streso ieškovui 2004 metais buvo diagnozuota sunki liga. Dėl policijos pareigūno atlikto neobjektyvaus eismo įvykio vertinimo liga paūmėjo. Policijos darbuotojas alikdamas įvykio tyrimą buvo šališkas ir įstatyme nustatytas prievartos priemones taikė neproporcingai. Policijos tyrimas buvo atliktas neobjektyviai, tinkamai neįvertinus įvykio aplinkybių, o teismas pareigūnų buvo klaidinamas. Ieškovas 2009-03-09 dėl žalos atlyginimo kreipėsi į Vilniaus apskrities VPK kelių policijos valdybos viršininką, tačiau klausimas dėl žalos atlyginimo svarstytas nebuvo. Pažymėjo jog įstatyme nustatyta galimybė asmeniui patyrusiam žalą dėl policijos pareigūnų veiksmų kreiptis dėl žalos atlyginimo (CK 6.263 str., 6.264 str., 6.271 str., 6.272 str.). Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas 2007-09-06 nutartyje konstatavo eilę pažeidimų kuriuos padarė policijos pareigūnas R. S., o Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007-12-27 nutartyje konstatavo jog pareigūno surinktų įrodymų nepakanka jog ieškovas būtų pripažintas kaltu dėl autoįvykio. Ieškovo manymu pareigūno veiksmais jam buvo padaryta didelė turtinė žala ir neturtinė žala, todėl reikalavo iš atsakovo priteisti 2620 Lt materialinės žalos ir 10 000 Lt nematerialinės žalos atlyginimą.

8II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

9Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009-05-11 nutartimi buvo atsisakyta priimti ieškovo V. P. V. ieškinį atsakovui Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybai dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo; Ieškovui V. P. V. gražintas 2009-04-28 mokėjimo nurodymu Nr. 716639 sumokėtas 378 Lt žyminis mokestis;Ieškovui išaiškinta, kad atsisakymas priimti ieškinį neužkerta kelio įstatymų nustatyta tvarka pateikti naują ieškinį teisme pagal teismingumą – Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

10Teismas pažymėjo, jog teisiniai santykiai dėl žalos atlyginimo yra civiliniai teisiniai santykiai ir žalos atlyginimo klausimus reguliuoja civilinės teisės normos. Pagal bendrąją taisyklę tokie ginčai nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme. Tačiau nagrinėjamoje byloje teismas remdamasis LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str. 1 dalies 3 punktu konstatavo, jog ieškovo reikalavimas atlyginti turtinę ir neturtinę žalą turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme. Teismas sprendė jog atsakovas viešojo administravimo subjektas (LR Policijos veiklos įstatymo 2str. 1, 2 d.), o policija pagal savo vykdomų funkcijų pobūdį veikia kaip viešojo administravimo subjektas (LR ABTĮ 2 str. 1, 4 d.) ir jei dėl atitinkamų policijos pareigūnų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus veiksmų, atliktų įgyvendinant teisės aktais priskirtą uždavinių įgyvendinimą asmeniui buvo padaryta žala, tokios žalos atlyginimo klausimas nagrinėtinas administraciniame teisme.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

12Ieškovas V. P. V. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį ir įpareigoti pirmos instancijos teismą priimti ieškinį.

13Nurodo, jog teisiniai santykiai kylantys iš žalos atlyginimo yra civilinės teisės reguliavimo dalykas ir toks ginčas turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme. Ieškovo nuomone jis teisingai pasirinko teismo instanciją ir pagrįstai į ją kreipėsi su ieškiniu dėl žalos atlyginimo. Ieškovo įsitikinimą dėl tinkamai pasirinktos teismo kompetencijos sustiprina ir tai jog teismas skundžiamoje nutartyje primygtinai nenurodė jog ieškovas turi kreiptis būtent į administracinį teismą. Jo nuomone reikėtų atsižvelgti į tai jog tik po ilgo bylinėjimosi administraciniame teisme buvo pasiektas teisingumas. Nurodė jog administracinis teismas atsisakė ieškovui atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl jo nuomone sudėtinga reikšti ieškinį tam pačiam teismui. Ieškovo nuomone administraciniai teismai linkę ginti ne piliečių, o administracijos ir pareigūnų interesus. Jo nuomone gindamas savo pažeistas teises bendrosios kompetencijos teisme ieškovas nepažeistų LR Konstitucijos bei įstatymo nuostatų.

14Atsiliepimas į atskirąjį skundą įstatymo nustatyta tvarka nepateiktas.

15Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

16Teisėjų kolegija įvertinusi civilinės bylos medžiagą, atskirojo skundo argumentus konstatuoja jog pirmos instancijos teismo nuartis yra teisėta ir pagrįsta ir naikinti jos atskirajame skunde nurodytų argumentų pagrindu nėra pagrindo (CPK 263 str.). Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog asmuo kurio teisės ir laisvės yra pažeidžiamos turi teisę kreiptis į teismą. Teisė kreiptis į teismą kaip ir bet kuri kita subjektinė teisė, realizuojama tam tikra tvarka, kurią numato Civilinio proceso kodeksas ir kiti įstatymai bei juose numatyti priskirtinumo ir teismingumo institutai reglamentuojantys teismų kompetenciją.

17Sutinkamai su Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi viešasis administravimas, tai įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama valstybės ir vietos savivaldos institucijų, kitų įstatymais įgaliotų subjektų vykdomoji veikla, skirta įstatymams, kitiems teisės aktams, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti, numatytoms viešosios paslaugoms administrauoti ir teikti. To paties įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje nustatyta jog viešojo administravimo subjektai tai institucijos, įstaigos, tarnybos tarnautojai ir pareigūnai, turintys įstatymų suteiktas viešojo administravimo teises ir praktiškai įgyvendinantys vykdomąją valdžią ar atskiras vykdomosios valdžios funkcijas. Policijos veiklos įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatyta jog policijos pareigūnas tai Lietuvos Respublikos pilietis, priimtas statutiniu valstybės tarnautoju į policijos įstaigą ir turintis viešojo administravimo įgaliojimus nepavaldiems asmenims. Administracinių teismų kompetencija nustatoma Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnyje.

18Kaip matyti nagrinėjamoje byloje ginčas kilo iš administracinių teisinių santykių, kai ieškovui viešo administravimo funkcijas atliekantis policijos pareigūnas 2005-10-17 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą pagal administracinių teisės pažeidimo kodekso 127 straipsnio 2 dalį bei 130 straipsnio 1 dalį, 2007-10-27 jam buvo skirta administracinė bauda. Policijos pareigūno skirtą baudą apskundus ir administraciniam teismui ieškovo atžvilgiu priėmus palankų sprendimą, jis kelią turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo klausimą dėl kaltų policijos pareigūno veikusio viešojo administravimo srityje veiksmų.

19Teisėjų kolegija sprendžia, kad administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo ieškovui metu ir 2005-10-27 skiriant jam už padarytą pažeidimą administracinę 3000 Lt baudą, pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 127 straipsnio 2 dalį ir 130 straipsnio 1 dalį vadovaujantis Administracinių teisės pažeidimų kodekso 225 straipsniu nagrinėjo policija įgyvendindama jai priskirtą saugaus eismo priežiūros funkciją. Nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose teisėtumo patikrinimas yra priskirtas administracinių teismų kompetencijai (ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 10 punktas). Taigi, jeigu dėl atitinkamų policijos veiksmų, atliktų įgyvendinant teisės aktais priskirtą saugaus eismo priežiūros funkciją, inter alia administracinio teisės pažeidimo byloje paskiriant neteisėtą administracinę nuobaudą – baudą, asmeniui buvo padaryta žala, tokios žalos atlyginimo klausimas nagrinėtinas administraciniame, bet ne bendrosios kompetencijos teisme (ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 3 punktas, CK 6.271 straipsnis; Specialios teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti 2005 m. gruodžio 30 d. nutartis).

20Atskirajame skunde ieškovas nurodo, jog kreipiantis į administracinį teismą jam nebus priteistos bylinėjimosi išlaidas. Su tokiu ieškovo argumentu kolegija nesutinka. Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1927 (2000-09-19 redakcija) 1 straipsnio 2 dalyje nurodoma, jog nagrinėdamas bylas, administracinis teismas vadovaujasi šio įstatymo normomis, taip pat Civilinio proceso kodekso normomis, kai šis įstatymas jas tiesiogiai nurodo. Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnyje nustatyta, jog proceso šalis kurios naudai priimtas sprendimas turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. To paties straipsnio 6 dalyje nustatyta, jog proceso šalis kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

21Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir nesudaro pagrindo naikinti iš esmės pagrįstos pirmos instancijos teismo nutarties.

22Nurodytų argumentų pagrindu atskirasis skundas atmestinas.

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

24Palikti nepakeistą Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009-05-11 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-8815-67/2009, o ieškovo V. P. V. atskirąjį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų Dalios Višinskienės, Rasos Gudžiūnienės... 3. teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. I.Ginčo esmė... 6. Ieškovas V. P. V. su ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė iš atsakovo... 7. Nurodė, jog ieškovui 2005-10-17 buvo surašytas administracinio teisės... 8. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009-05-11 nutartimi buvo atsisakyta... 10. Teismas pažymėjo, jog teisiniai santykiai dėl žalos atlyginimo yra... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 12. Ieškovas V. P. V. atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį ir... 13. Nurodo, jog teisiniai santykiai kylantys iš žalos atlyginimo yra civilinės... 14. Atsiliepimas į atskirąjį skundą įstatymo nustatyta tvarka nepateiktas.... 15. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikytinos taisyklės, reglamentuojančios... 16. Teisėjų kolegija įvertinusi civilinės bylos medžiagą, atskirojo skundo... 17. Sutinkamai su Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi... 18. Kaip matyti nagrinėjamoje byloje ginčas kilo iš administracinių teisinių... 19. Teisėjų kolegija sprendžia, kad administracinio teisės pažeidimo protokolo... 20. Atskirajame skunde ieškovas nurodo, jog kreipiantis į administracinį teismą... 21. Kiti atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir nesudaro... 22. Nurodytų argumentų pagrindu atskirasis skundas atmestinas.... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., kolegija... 24. Palikti nepakeistą Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2009-05-11 nutartį...