Byla I-8497-189/2007

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės (kolegijos pirmininkė), Stasio Gagio ir Ričardo Piličiausko (pranešėjas), sekretoriaujant Indrei Mikaitei, dalyvaujant Vilniaus teritorinės muitinės atstovei Julijai Ožereljevai,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovės Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos Vilniaus teritorinės muitinės prašymą atsakovei Muitinės darbuotojų profesinei sąjungai, trečiajam suinteresuotam asmeniui R. Š. dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Vilniaus teritorinė muitinė 2007 m. rugsėjo 5 d. raštu Nr. 2B-2.3-18996, remiantis atlikto tarnybinio patikrinimo išvada, kreipėsi į Muitinės darbuotojų profesinę sąjungą prašydama duoti sutikimą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo Pažeidimų prevencijos skyriaus Mobiliosios grupės poskyrio viršininkui R. Š. bei Pažeidimų prevencijos skyriaus Mobiliosios grupės poskyrio vyresniajam specialistui E. B. .

6Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga 2007-09-19 sprendimu Nr. 1P-199 atsisakė duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą R. Š. ir E. B. . Sprendime nurodyta, kad tarnybinio patikrinimo 2007-08-27 išvada Nr.7B-113 yra surašyta tendencingai ir neobjektyviai, inkriminuojami nusižengimai neturi pagrindo, tarnybinis patikrinimas atliktas neišsamiai, tarnybinio patikrinimo išvadoje siūloma tarnybinė nuobauda neatitinka padaryto nusižengimo.

7II.

8Pareiškėja Vilniaus teritorinė muitinė kreipėsi į administracinį teismą prašydama panaikinti Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos 2007-09-19 sprendimo Nr. 1P-199 dalį, kuria atsisakoma duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą Vilniaus teritorinės muitinės Pažeidimų prevencijos skyriaus Mobiliosios grupės poskyrio viršininkui R. Š. . Paaiškino, kad 2007-08-31 gautas Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2007-08-29 raštas Nr. 3B-6.3-7716 „Dėl tarnybinio patikrinimo medžiagos perdavimo“, kuriuo perduota tarnybinio patikrinimo išvada dėl Vilniaus teritorinės muitinės Pažeidimų prevencijos skyriaus Mobiliosios grupės poskyrio (toliau – PPS MGP) pareigūnų veiksmų. Išvadoje konstatuota, kad PPS MGP viršininkas R. Š. pažeidė Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004-11-23 įsakymu Nr.1B-1048 patvirtintų Muitinės mobiliųjų grupių darbo organizavimo nuostatų 5, 28, 30.1 punktus ir Vilniaus teritorinės muitinės viršininko 2004-12-10 įsakymu Nr.3B-300 patvirtinto Vilniaus teritorinės muitinės Pažeidimų prevencijos skyriaus Mobiliosios grupės poskyrio viršininko pareigybės aprašymo 21 punkto reikalavimus. Pareiškėjos teigimu, Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos atsisakymas duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes būtinybė skirti tarnybinę nuobaudą PPS MGP viršininkui R. Š. yra susijusi su pareigūno netinkamu pareigų atlikimu dirbant PPS MGP viršininko pareigose, teisės aktų, reglamentuojančių pareigūno pareigas, pažeidimu, o ne jo naryste profesinėje sąjungoje. Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga atsisakydama duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą R. Š. įgyja nepagrįstą pranašumą, trukdo įgyvendinti tinkamos drausmės užtikrinimo funkciją, pažeidžia viešąjį interesą.

9Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga atsiliepimu prašė skundą atmesti. Paaiškino, kad Vilniaus teritorinės muitinės viršininkas, vykdydamas Kolektyvinės sutarties 35 p. nuostatas, 2007-09-05 raštu Nr. 2B-2.3-18996 „Dėl sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą“ kreipėsi į profesinę sąjungą dėl sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą Vilniaus teritorinės muitinės PPS MGP poskyrio viršininkui R. Š. . Kolektyvinės sutarties 35 p. numatyta, kad prieš skiriant tarnybinę (drausminę) nuobaudą, darbuotojui, išrinktam į darbuotojų atstovaujamuosius organus, reikalingas išankstinis profsąjungos sutikimas dėl darbuotojui inkriminuojamos veikos pagrįstumo, pažeidimo fakto nustatymo ir kitų tarnybinės (drausminės) nuobaudos skyrimo aplinkybių teisėtumo bei objektyvumo parenkant nuobaudos rūšį. Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga, susipažinusi su Tarnybinio patikrinimo išvada bei surinkta medžiaga, atsisakydama duoti sutikimą tarnybinei nuobaudai skirti vadovavosi Kolektyvinės sutarties 35 p. nuostatomis.

10III.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimu nusprendė pareiškėjos prašymą patenkinti – panaikinti Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos 2007-09-19 sprendimo Nr.1P-199 dalį, kuria atsisakyta duoti sutikimą R. Š. skirti tarnybinę nuobaudą. Teismas nurodė, kad Vilniaus teritorinės muitinės PPS MGP viršininkas R. Š. yra Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos darbų saugos komiteto (atstovaujamojo – renkamojo Profesinės sąjungos organo) narys. Pagal Profesinių sąjungų įstatymo 21 str. 2 d., darbuotojui, įmonėje veikiančios profesinės sąjungos renkamojo organo nariui, skiriant drausmines nuobaudas, išskyrus drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo, reikalingas išankstinis profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimas. Taip pat Vidaus tarnybos statuto 43 str. 4 dalyje nustatyta, jog profesinių sąjungų nariams (išskyrus išimtį, nustatytą šio straipsnio 5 dalyje ir šio Statuto 53 straipsnio 1 dalies 13 punkte) negali būti taikomos tarnybinės nuobaudos ir atleidimas iš vidaus tarnybos dėl jų narystės profesinėse sąjungose, dėl atstovavimo vidaus reikalų įstaigų profesinių sąjungų nariams arba dėl veiklos profesinėse sąjungose. Skiriant tarnybines nuobaudas, išskyrus tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš vidaus tarnybos, taip pat reikalingas išankstinis profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimas. Pareigūnui, išrinktam į renkamuosius vidaus reikalų įstaigos profesinės sąjungos organus ir tarnaujančiam vidaus tarnyboje, skiriant tarnybines nuobaudas (išskyrus tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš vidaus tarnybos) reikalingas išankstinis tos profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimas (44 str. 3 d.). Teismas konstatavo, kad būtinybė gauti sutikimą yra garantija profesinės sąjungos nariams tam, kad būtų išvengta galimybės diskriminuoti pareigūnus dėl jų veiklos profesinėje sąjungoje. Be to, teismas pažymėjo, kad profesinė sąjunga privalo savo teisėmis naudotis protingai, jomis nepiktnaudžiauti ir be pakankamo pagrindo neriboti darbdavio teisių, o profesinės sąjungos renkamasis organas, spręsdamas, ar duoti išankstinį sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą pareigūnui – profesinės sąjungos nariui, privalo įvertinti tokios nuobaudos skyrimo pagrįstumą tik tais aspektais, ar tarnybinė nuobauda nėra skiriama pareigūnui dėl jo narystės profesinėse sąjungose, dėl atstovavimo vidaus reikalų įstaigų profesinių sąjungų nariams arba dėl veiklos profesinėse sąjungose, nevertindamas pareigūnui inkriminuojamos veikos pagrįstumo ir kitų teisėtumo klausimų. Teismas pažymėjo, kad šiuo atveju Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga 2007-09-19 sprendimu Nr.1P-199 atsisakė duoti sutikimą tuo pagrindu, jog netinkamai atliktas tarnybinis patikrinimas, o tai jau yra pareigūnui inkriminuojamos veikos pagrįstumo klausimo svarstymas. Skundžiamame sprendime nėra nurodyta nei vieno motyvo, galinčio sukelti pagrįstas abejones, kad norima skirti nuobauda siekiama nubausti R. Š. už jo veiklą profesinėje sąjungoje. Teismo vertinimu, Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos argumentas, kad atsisakant duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą turi būti taikomos Kolektyvinės sutarties 35 p. nuostatos, nustatančiomis, jog prieš skiriant tarnybinę (drausminę) nuobaudą darbuotojui, išrinktam į darbuotojų atstovaujamuosius organus, reikalingas išankstinis profsąjungos sutikimas dėl darbuotojui inkriminuojamos veikos pagrįstumo, pažeidimo fakto nustatymo ir kitų tarnybinės (drausminės) nuobaudos skyrimo aplinkybių teisėtumo bei objektyvumo parenkant nuobaudos rūšį, yra nepagrįstas. Teismas pažymėjo, kad Kolektyvinės sutarties 35 p. nuostatos turi būti vertinamos sistemiškai su kitais teisės aktais, tarp jų - ir su Konstitucinio Teismo 1999-01-14 nutarimu, kuriame konstatuota, jog Profesinių sąjungų įstatymo 21 str. 2-6 dalių normos reguliuoja tų profesinės sąjungos narių, kurie yra išrinkti į renkamuosius profesinės sąjungos organus, darbo ir socialines garantijas, kurios tokiems profesinės sąjungos nariams yra numatytos tam, kad jie dėl savo darbo renkamuosiuose profesinės sąjungos organuose nebūtų kaip nors diskriminuojami, kad su jais nebūtų susidorota už jų veiklą šiuose organuose, taip pat kad darbo šiuose organuose laikotarpiu jiems būtų išsaugotos lygios su kitais darbuotojais teisės. Teismas nurodė, kad skundžiamo sprendimo motyvus dėl padarytų pažeidimų atliekant tarnybinį patikrinimą gali patikrinti tik teismas, nagrinėdamas R. Š. skundą dėl nuobaudos nepagrįstumo, jei tokia nuobauda jam būtų paskirta. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos sprendimas, kuriuo atsisakyta duoti sutikimą R. Š. skirti tarnybinę nuobaudą, neatitinka aukštesnės galios teisės aktų reikalavimų ir turi būti panaikintas.

12IV.

13Atsakovė Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – Vilniaus teritorinės muitinės skundą atmesti. Atsakovės nuomone, teismas netinkamai aiškino ir taikė materialines teisės normas. Paaiškina, kad Profesinių sąjungų įstatyme nėra nustatyta, jog krašto apsaugos, policijos, valstybės saugumo ir kitose organizacijose profesinių sąjungų teisės privalo būti siauresnės, o atsižvelgiant į tai, kad nei Statutas, nei kiti muitinės pareigūnų statusą reglamentuojantys teisės aktai nenumato garantijų muitinės pareigūnams - profesinių sąjungų nariams - šiuo atveju sprendžiant ginčą taikytinas Profesinių sąjungų įstatymas ir Kolektyvinė sutartis. Konstitucinis Teismas 1999-01-14 nutarime yra išaiškinęs, kad būtinybė gauti sutikimą skirti nuobaudą yra garantija profesinės sąjungos nariams, kuri būtina, kad būtų išvengta galimybės diskriminuoti pareigūnus dėl jų veiklos profesinėje sąjungoje, t.y. kad su jais nebūtų susidorotą už tokią jų veiklą (pavyzdžiui, be pagrindo paskiriant drausmines nuobaudas, atleidžiant iš darbo, perkeliant į kitą, prastesnį darbą ir pan.), taip pat užtikrinant lygias su kitais pareigūnais teisės. Tačiau apeliantė pabrėžia, kad Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnyje nėra nustatytas baigtinis sąrašas garantijų, taikomų profesinių sąjungų nariams. Įstatymas nedraudžia kitas garantijas darbuotojams, išrinktiems į renkamuosius profesinės sąjungos organus, nustatyti kolektyvinėse ir kitose sutartyse (Statuto 16 str. 3 d.). Pažymi, kad Vilniaus teritorinėje muitinėje 2005-06-30 buvo pasirašyta Kolektyvinė sutartis ir šios sutarties 35 punkte numatyta, kad prieš skiriant tarnybinę (drausminą) nuobaudą, darbuotojui, išrinktam į darbuotojų atstovaujamuosius organus, reikalingas išankstinis profsąjungos sutikimas dėl darbuotojui inkriminuojamos veikos pagrįstumo, pažeidimo fakto nustatymo ir kitų tarnybinės (drausminės) nuobaudos skyrimo aplinkybių teisėtumo bei objektyvumo parenkant nuobaudos rūšį. Vadovaujantis šia Kolektyvinės sutarties nuostata, profesinė sąjungą turėjo teisę vertinti darbuotojui inkriminuojamos veikos pagrįstumą, pažeidimo fakto nustatymą ir kitas tarnybinės (drausminės) nuobaudos skyrimo aplinkybes. Apeliantės nuomone, profesinės sąjungos atsisakymas duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą yra teisėtas ir pagrįstas. Apeliantė pažymi, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėdamas analogiškas bylas, nenustatė, kad Kolektyvinės sutarties 35 punkto nuostatos prieštarautų teisės aktams (LVAT 2006-11-15 nutartis administracinėje byloje Nr. A15-1842-06). Todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė taikyti Kolektyvinės sutarties nuostatas.

14Pareiškėja Vilniaus teritorinė muitinė atsiliepimu prašo apeliacinio skundo netenkinti. Pareiškėja pažymi, kad Muitinės pareigūnų profesinės sąjungos turi teisę Darbo kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis pasirašyti kolektyvines sutartis, kiek tai neprieštarauja Statutui ir kitiems muitinės pareigūnų teisinį statusą nustatantiems teisės aktams. Nei narystė profesinėje sąjungoje, nei Vilniaus teritorinėje muitinėje 2005-06-30 pasirašyta Kolektyvinė sutartis nesukuria ir negali sukurti muitinės pareigūnui išskirtinės padėties prieš įstatymą ar kitus pareigūnus, kurie nėra profesinės sąjungos nariai. Pareiškėjos teigimu, Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje numatyto būtinumo gauti profesinės sąjungos sutikimą prieš skiriant tarnybinę nuobaudą asmeniui - profesinės sąjungos renkamojo organo nariui, esmę ir ribas išaiškino Konstitucinis Teismas 1999-01-14 nutarime: išankstinis profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimas reikalingas tik siekiant apsaugoti profesinių sąjungų renkamų organų narius nuo galimo darbdavių diskriminavimo dėl jų veiklos profesinės sąjungos renkamuose organuose. Taigi profesinė sąjunga, spręsdama, ar duoti išankstinį sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą pareigūnui - profesinės sąjungos renkamojo organo nariui, privalo įvertinti tokios nuobaudos skyrimo pagrįstumą tik tais aspektais, ar tarnybinė nuobauda nėra skiriama pareigūnui dėl jo narystės profesinėse sąjungose, dėl atstovavimo profesinių sąjungų nariams arba dėl veiklos profesinėse sąjungose, nevertindama pareigūnui inkriminuojamos veikos pagrįstumo ir kitų teisėtumo klausimų. Tokią poziciją yra išreiškęs ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėse bylose Nr. A8-265/2007, A8-673/2007, A5-791/2007, A14-1195/07, kuriose buvo sprendžiama dėl Vilniaus teritorinės muitinės ir Vilniaus teritorinės muitinės įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos 2005-06-30 Kolektyvinės sutarties 4 straipsnio 35 punkto nuostatų taikymo. Šiose bylose teismas konstatavo, kad minėta Kolektyvinės sutarties nuostata prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms. Pareiškėja pažymi, kad tarnybinė nuobauda R. Š. yra numatoma skirti nustačius jo pareigybės aprašyme nurodytų pareigų pažeidimus, nuobaudos skyrimas yra susijęs išimtinai su R. Š. netinkamu pareigų atlikimu, o ne dalyvavimu Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos veikloje, todėl profesinės sąjungos atsisakymas duoti sutikimą yra neteisėtas ir nepagrįstas.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16V.

17Apeliacinis skundas netenkinamas.

18Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje buvo nagrinėta bylų, susijusių su Vilniaus teritorinėje muitinėje sudarytos kolektyvinės sutarties 35 punkto taikymu, ir šiose bylose buvo konstatuota, kad minėtos Kolektyvinės sutarties 35 punkto nuostata, kuria profesinei sąjungai yra suteikiama teisė atlikti skiriamos nuobaudos faktinį ir teisinį vertinimus pagrįstumo ir teisėtumo aspektais, ir priklausomai nuo atsakovo atlikto vertinimo, spręsti ar skiriama nuobauda yra teisėta bei pagrįsta, prieštarauja imperatyvioms įstatyminėms nuostatoms, pagal kurias teisė atlikti tokius veiksmus priklauso tik darbo ginčų komisijai ir teismui, arba tik teismui (Darbo kodekso 285; 286 straipsniai, Valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnio 6 dalis). Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, profesinė sąjunga, spręsdama sutikimo skirti muitinės pareigūnui tarnybinę nuobaudą davimo klausimą, privalo įvertinti nuobaudos teisėtumą ir pagrįstumą tik tais aspektais, ar tarnybinė nuobauda nėra skiriama pareigūnui dėl jo narystės profesinėje sąjungoje, dėl atstovavimo profesinės sąjungos nariams arba dėl veiklos profesinėje sąjungoje, nevertindama atitinkamos veikos inkriminavimo pareigūnui pagrįstumo ir kitų teisėtumo klausimų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. liepos 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A424-1363/2008; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8-265/2007; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. liepos 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8-673/2007; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. rugsėjo 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5-791/2007 ir kt.).

19Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad iš Konstitucijoje įtvirtintų teisinės valstybės, teisingumo, asmenų lygybės teismui principų seka, kad tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas). Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose; teismų praktika atitinkamų kategorijų bylose turi būti keičiama ir naujos teisės aiškinimo taisyklės analogiškose ar iš esmės panašiose bylose gali būti kuriamos tik tais atvejais, kai tai yra neišvengiama ar objektyviai būtina.

20Šioje byloje teismas nenustatė aplinkybių, dėl kurių teisė turėtų būti aiškinama ir taikoma kitaip nei buvo aiškinama ir taikoma iš esmės panašiose administracinėse bylose. Atsakovė nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė argumentų, jog tarnybinė nuobauda muitinės pareigūnui R. Š. yra skiriama dėl jo veiklos profesinėje sąjungoje. Tokių duomenų nėra ir atsakovo atsisakyme duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą (b.l. 7-9). Todėl byloje pirmosios instancijos teismas ginčijamą atsakovo atsisakymą duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą pagrįstai pripažino neteisėtu ir jį panaikino.

21Atsakovės apeliaciniame skunde pateikiama nuoroda į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. lapkričio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A15-1842/2006 taip pat nepatvirtina atsakovės apeliaciniame skunde dėstomos pozicijos pagrįstumo. Minėtoje byloje Vilniaus teritorinėje muitinėje pasirašytos kolektyvinės sutarties 35 punktas iš esmės buvo vertinamas tik tuo aspektu, ar teisėtai jame numatyta pati muitinės pareiga kreiptis į profesinę sąjungą dėl sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą, tačiau nebuvo vertinama nustatytų profesinės sąjungos teisių neduoti sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą apimtis.

22Dėl šių priežasčių apeliacinis skundas netenkinamas.

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio l dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos apeliacinį skundą atmesti.

25Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Vilniaus teritorinė muitinė 2007 m. rugsėjo 5 d. raštu Nr. 2B-2.3-18996,... 6. Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga 2007-09-19 sprendimu Nr. 1P-199... 7. II.... 8. Pareiškėja Vilniaus teritorinė muitinė kreipėsi į administracinį teismą... 9. Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga atsiliepimu prašė skundą atmesti.... 10. III.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimu... 12. IV.... 13. Atsakovė Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga apeliaciniu skundu prašo... 14. Pareiškėja Vilniaus teritorinė muitinė atsiliepimu prašo apeliacinio... 15. Teisėjų kolegija... 16. V.... 17. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 18. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje buvo nagrinėta bylų,... 19. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad iš Konstitucijoje įtvirtintų... 20. Šioje byloje teismas nenustatė aplinkybių, dėl kurių teisė turėtų būti... 21. Atsakovės apeliaciniame skunde pateikiama nuoroda į Lietuvos vyriausiojo... 22. Dėl šių priežasčių apeliacinis skundas netenkinamas.... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 24. Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos apeliacinį skundą atmesti.... 25. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimą... 26. Nutartis neskundžiama....