Byla I-3356-815/2008

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rūtos Miliuvienės, Ernesto Spruogio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Halinos Zaikauskaitės, sekretoriaujant Jurgitai Mazurkevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjos – UAB „Petrochema“ atstovams – šios bendrovės direktoriui E. K. bei advokatui Mindaugui Palijanskui, atsakovo – Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovui – šios institucijos Teisės skyriaus Apeliacijų poskyrio vyriausiajam inspektoriui-juriskonsultui Dariui Binkiui, trečiojo suinteresuoto asmens – Vilniaus teritorinės muitinės atstovei – šios institucijos Teisės skyriaus vyriausiajai inspektorei-juriskonsultei Elenai Sakalauskaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos – UAB „Petrochema“ skundus atsakovui – Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui – Vilniaus teritorinei muitinei dėl Vilniaus teritorinės muitinės 2006 m. spalio 5 d. sprendimo Nr. 2TR-19-1232 bei 2007 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. 2TR-19-429, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2008 m. sausio 10 d. sprendimo Nr. 1A-4.13-17 bei 2008 m. sausio 11 d. sprendimo Nr. 1A-4.13-22, Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. S-60(7-24/2008) bei 2008 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. S-61(7-25/2008) panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. Pareiškėja – UAB „Petrochema“ (toliau – ir pareiškėja) su skundu (t. 1; b. l. 73-75) ir patikslintu skundu (t. 1; b. l. 4-6) kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Vilniaus teritorinės muitinės 2006 m. spalio 5 d. sprendimą Nr. 2TR-19-1232 (t. 1; b. l. 7-10), Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2008 m. sausio 10 d. sprendimą Nr. 1A-4.13-17 (t. 1; b. l. 11-14, 92-95, 120-123) ir Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 1 d. sprendimą Nr. S-60(7-24/2008) (t. 1; b. l. 15-19, 154-158).

5Pareiškėja – UAB „Petrochema“ su skundu (t. 2, b. l. 72-74) ir patikslintu skundu (t. 2; b. l. 4-6, 112-114) kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Vilniaus teritorinės muitinės 2007 m. balandžio 4 d. sprendimą Nr. 2TR-19-429 (t. 2; b. l. 7-9), Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2008 m. sausio 11 d. sprendimą Nr. 1A-4.13-22 (t. 2; b. l. 10-13, 91-94, 102-105) ir Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 1 d. sprendimą Nr. S-61(7-25/2008) (t. 2; b. l. 14-18, 128-132).

6Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos administracinis 2008 m. birželio 18 d. nutartimi (t. 1; b. l. 167-168; t. 2; b. l. 141-142), konstatavęs, kad yra teisinis pagrindas pareiškėjos – UAB „Petrochema“ minėtus skundus sujungti, nutarė pareiškėjos – UAB „Petrochema“ skundą atsakovui – Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui – Vilniaus teritorinei muitinei dėl Vilniaus teritorinės muitinės 2006 m. spalio 5 d. sprendimo Nr. 2TR-19-1232, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2008 m. sausio 10 d. sprendimo Nr. 1A-4.13-17, Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. S-60(7-24/2008) panaikinimo (administracinė byla Nr. I-3356-815/2008) ir pareiškėjos – UAB „Petrochema“ skundą atsakovui – Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui – Vilniaus teritorinei muitinei dėl Vilniaus teritorinės muitinės 2007 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. 2TR-19-429, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2008 m. sausio 11 d. sprendimo Nr. 1A-4.13-22, Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. S-61(7-25/2008) panaikinimo (administracinė byla Nr. I-3357-789/2008) sujungti į vieną administracinę bylą, suteikiant jai numerį I-3356-815/2008.

72. Pareiškėjos skundai grindžiami tokiais argumentais.

8Energetinių produktų atleidimą nuo akcizų reglamentuoja Akcizų įstatymo 41 straipsnis. Minėto įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 3 punkte yra nurodoma, kad nuo akcizų atleidžiami energetiniai produktai, kai jie naudojami kitiems tikslams negu kaip variklių degalai, kaip šildymui skirtas kuras arba variklių degalų priedai. Šios įstatymo nuostatos dėl akcizo lengvatos taikymo negali būti pakeistas žemesnės galios teisės aktu, be kita ko, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

9Anot pareiškėjos, Vilniaus teritorinė muitinė netinkamai nustatė deklaruotos prekės TARIC kodą (pradinis kodas – 2712209000, pakeistas kodas – 2710192500). Paminėtu kodu pagal 2003 m. rugsėjo 11 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1789/2003 (toliau – ir Reglamentas) yra klasifikuojamas energetinis produktas – žibalas. Tuo tarpu pareiškėja importavo energetinį produktą – skystąjį parafiną. Tai, kad pareiškėjos importuotas produktas buvo klaidingai klasifikuotas patvirtina ir jo panaudojimo būdas – minėtas produktas buvo išpilstytas į litrinę tarą ir parduotas kaip skystis, kurio paskirtis yra grilio anglių įdegimas. Tuo tarpu žibalas paprastai yra naudojamas kaip variklių kuras, todėl jis niekaip negalėjo būti išpilstytas ir panaudotas aukščiau nurodytu būdu. Pareiškėja pabrėžė, kad tai, jog Vilniaus teritorinė muitinė klaidingai klasifikavo prekės kodą, patvirtina ir Lenkijos muitinės išduotas SGS Kokybės pažymėjimas Nr. 42/0630-00078-1 (t. 1; b. l. 39-41; t. 2; b. l. 50-52) – šis dokumentas pažymi, jog pareiškėja importuoja skystąjį parafiną, būtent tokį produktą, kuris yra skirtas įdegti grilio anglis.

10Anot pareiškėjos, Mokestinių ginčų komisijos sprendimai taikyti 1 002 Lt už toną akcizo tarifą produktui, kuris buvo panaudotas kitiems tikslams negu kaip variklių degalai, kaip šildymui skirtas kuras arba variklių degalų priedai, yra nepagrįstas ir neteisėtas.

11II

12Atsakovas – Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir atsakovas) savo atsiliepimuose į skundus (t. 1; b. l. 163-166; t. 2; b. l. 137-140) prašė minėtus skundus atmesti kaip nepagrįstus dėl tokių argumentų.

131. Nagrinėjamu atveju ginčo esmė yra, pirma, pareiškėjos importuotos prekės (skystas naftos parafinas C 13, markė B, taip pat skystas naftos parafinas C10-C13, markė B) klasifikavimas ir, antra, teisės aktų, reglamentuojančių energetinių produktų (importuotos prekės) atleidimą nuo akcizo, taikymas.

142. Anot atsakovo, pareiškėja skunde teismui nepagrįstai nurodo, kad jos importuotą prekę neteisingai suklasifikavo Vilniaus teritorinė muitinė ir tai pagrindžia Lenkijos muitinės išduotas SGS kokybės pažymėjimą, kad pareiškėja neteisingai nurodo, jog jos pateiktas pažymėjimas yra išduotas Lenkijos muitinės, nes pareiškėjos pateiktas pažymėjimas yra išduotas Lenkijos įmonės „SGS Polska“. Taip pat iš pareiškėjos pateikto pažymėjimo matyti, kad tyrimas yra atliktas ne dėl pareiškėjos importuotos prekių siuntos, o tirto produkto savybės skiriasi nuo importuoto produkto. Taigi, pareiškėjos pateiktas pažymėjimas neįrodo, kad muitinės nustatytas importuotos prekės kodas yra neteisingas.

15Pasak atsakovo, 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (toliau – ir Bendrijos muitinės kodeksas), 20 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad tarifinis prekių klasifikavimas – tai vadovaujantis galiojančiomis taisyklėmis atliekamas Kombinuotosios prekių nomenklatūros ar Bendrijos teisės aktų nuostatomis jos pagrindu įsteigtos kitos nomenklatūros subpozicijos, kurioje turi būti klasifikuojamos atitinkamos prekės, nustatymas. Vadovaujantis Bendrijos muitinės kodekso 12 straipsnio 5 dalies a punkto ii papunkčio bei 20 straipsnio 6 dalimi Kombinuotoji nomenklatūra taikoma vadovaujantis Bendrosiomis Kombinuotosios nomenklatūros (toliau – KN) aiškinimo taisyklėmis, KN aiškinamosiomis pastabomis, Europos Bendrijų Teisingumo teismo sprendimais ir Pasaulio muitinių organizacijos, priimtais Suderintos prekių aprašymo ir kodavimo sistemos nomenklatūros klasifikavimo patarimais ir aiškinamosiomis pastabomis. Taigi, atliekant tarifinį prekių klasifikavimą ir norint nustatyti teisingą prekės kodą būtina įvertinti visus paminėtus teisės aktus. KN prekės subpozicija nustatoma vadovaujantis 6-ąja Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisykle, kurioje nurodyta, kad juridiniais tikslais klasifikuojant prekes bet kurios pozicijos subpozicijoje, vadovaujantis subpozicijų pavadinimais ir visomis taikytinomis supozicijų pastabomis, taip pat mutatis mutandis 1-5 taisyklėmis, laikantis nuostatos, kad gali būti sugretinamos tik to paties lygio subpozicijos. Taikant šią taisyklę, taip pat reikia remtis atitinkamo skyriaus ar skirsnio pastabomis, jeigu pagal kontekstą nereikalaujama kitaip (6 p.).

16Pagal Kombinuotąją nomenklatūrą naftos produktai priskiriami KN 2710 pozicijai yra skirstomi į 3 grupes:

171) „lengvąsias alyvas“ – KN 2710 11 11 – 2710 11 90 subpozicijos (žr. 27 skirsnio 4 subpozicijos pastabą ir 1 papildomosios pastabos a ir b punktus);

182) „vidutiniąsias alyvas“ – KN 2710 19 11 – 2710 19 29 subpozicijos (žr. 27 skirsnio 1 papildomosios pastabos c punktą);

193) „sunkiąsias alyvas“ – KN 2710 19 31 – 2710 19 99 subpozicijos (žr. 27 skirsnio 1 papildomos pastabos d, e ir f punktus).

20Muitinė pareiškėjos importuotą prekę suklasifikuodama TARIC kodu 2710 19 25 00 priskyrė ją prie „vidutiniųjų alyvų“. Tuo tarpu klasifikuojant prekę pareiškėjos nurodytu kodu 2710 19 85 - ši prekė patektų į „sunkiųjų alyvų“ grupę.

21Nagrinėjant skundą nustatyta, kad importuotos prekės mėginys imtas nebuvo ir prekės suklasifikuota remiantis kokybės pasuose Nr. L ir Nr. 11 esančiais duomenimis: skystasis naftos parafinas, frakcijos C10-C13; virimo pradžia – 195 laipsniai Celsijaus, virimo pabaiga – 231 laipsnis Celsijaus.

22Vadovaujantis KN 27 skirsnio 1 papildomos pastabos c punktu, vidutiniosios alyvos (KN 2710 19 11 – 2710 19 29) reiškia alyvas ir preparatus, kurių mažiau kaip 90 proc. tūrio distiliuojasi 210 laipsnių Celsijaus temperatūroje ir ne mažiau kaip 65 proc. tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 250 laipsnių Celsijaus temperatūroje.

23Vadovaujantis KN 27 skirsnio 1 papildomos pastabos d punktu, sunkiosios alyvos reiškia alyvas ir preparatus, kurių mažiau kaip 65 proc. tūrio distiliuojasi 250 laipsnių Celsijaus temperatūroje arba kurių distiliacijos procentinio kiekio 250 laipsnių Celsijaus temperatūroje neįmanoma nustatyti.

24Sulyginus kokybės pase Nr. L, taip pat ase Nr. 11 nurodytus distiliacijos duomenis su minėtose KN 27 skirsnio 1 papildomos pastabos c ir d punktuose nurodytais distiliacijos duomenimis matyti, kad pareiškėjos importuotas produktas priskirtinas vidutiniosioms alyvoms (KN 2710 19 11 – 2710 19 29 subpozicijos). Prie sunkiųjų alyvų (KN 2710 19 31 – 2710 19 99 subpozicijos) pareiškėjos importuotas produktas negali būti priskirtas, nes jis distiliuojasi žemesnėje temperatūroje (distiliacijos pabaiga – 231 laipsnių Celsijaus), tuo tarpu produktų, priskirtinų sunkiosioms alyvoms, distiliacijos temperatūra turi būti aukštesnė (250 laipsnių Celsijaus temperatūroje turi distiliuotis ne daugiau kaip 65 proc. produkto).

25Atsakovas pažymėjo, kad UAB „Petrochema“ prašymu importuotos prekės klasifikavimo klausimas buvo nagrinėjamas Muitinės departamento Prekių klasifikavimo komisijos posėdyje. Prekių klasifikavimo komisija 2007 m. lapkričio 6 d. protokole Nr. 04 konstatavo, kad pareiškėjos importuoto skystojo parafino frakcijos C10-C13 KN kodas yra 2710 19 25, taip pat C13 KN kodas yra 2710 19 25.

263. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjos importuotas produktas, kurio muitinės nustatytas KN kodas 27101925, yra nurodytas Akcizų įstatymo 1 priedo 1 punkte ir 2 priedo „Energetiniai produktai, kuriems taikomi Akcizų įstatymo reikalavimai dėl akcizais apmokestinamų prekių kontrolės ir gabenimo tarp valstybių narių“ 2 punkte. Taigi, vadovaujantis Akcizų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 3 punkto ir 2 dalies nuostatomis, pareiškėjos importuotas produktas yra akcizo objektas. Vadovaujantis Akcizų įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, pareiškėjai importavus produktą atsirado prievolė mokėti akcizą. Kadangi pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą pareiškėjos importuotas produktas, kurio KN kodas 27101925, yra žibalas, todėl jam taikytinas Akcizų įstatymo 34 straipsnyje žibalui nustatytas 1 002 Lt už toną tarifas.

27Atsakovas paaiškino, jog energetinių produktų atleidimą nuo akcizų reglamentuoja Akcizų įstatymo 17 ir 41 straipsnių nuostatos. Nagrinėjamu atveju pareiškėjos importuotas produktas (žibalas) neatitinka nei vieno iš Akcizo įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatytų atvejų, kai akcizais apmokestinamos prekės atleidžiamos nuo akcizų. Akcizų įstatymo 41 straipsnio 1 dalyje numatyti specialūs atvejai, kai energetiniai produktai atleidžiami nuo akcizų. Skunde bendrovė nurodė, kad jai taikytinas Akcizų įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytas atvejis, kuomet nuo akcizų atleidžiami energetiniai produktai, kai jie naudojami kitiems tikslams negu kaip variklių degalai, kaip šildymui skirtas kuras arba variklių degalų priedai. Vadovaujantis Akcizų įstatymo 41 straipsnio 2 dalimi 1 dalyje nurodytų lengvatų taikymo tvarką ir apribojimus nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 1.9 punktu patvirtino Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 3-8 punktuose nurodytų lengvatų taikymo taisykles. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 3-8 punktuose nurodytų lengvatų taikymo taisyklių (toliau – Taisyklės) 3 punktu už energetinius produktus, nurodytus Įstatymo 2 priede (išskyrus Kombinuotosios nomenklatūros (toliau vadinama – KN) 2004 metų versijos 2710 11 31, 2710 11 41 – 2710 11 90, 2710 19 21 – 2710 19 29, 2710 19 41 – 2710 19 49, 2710 19 61 – 2710 19 69 subpozicijose nurodytus energetinius produktus), kai jie skirti naudoti kitiems tikslams negu variklių degalai, šildymui skirtas kuras arba variklių degalų priedai, akcizai neskaičiuojami, kai asmuo, kuriam centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka vietos mokesčio administratorius suteikė leidimą šiuos energetinius produktus gauti be akcizų. Nagrinėjamu atveju, bendrovės importuotas produktas, kurio KN kodas 27101925, patenka į Taisyklių 3 punkte išskirtų energetinių produktų tarpą, todėl jam netaikytinos Taisyklių 3-7 punktų nuostatos, kurios numato galimybę energetinius produktus gauti nemokant akcizo mokesčio. Teisinio pagrindo neskaičiuoti akcizo mokesčio už bendrovės importuotą produktą nėra.

28Atsakovas atkreipė dėmesį į tai, jog Taisyklių 14 punkte nustatyta, kad tais atvejais, kai akcizai už energetinius produktus, panaudotus Įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 3-7 punktuose nurodytais tikslais, Lietuvos Respublikoje buvo sumokėti, jie grąžinami finansų ministro nustatyta tvarka. Ši tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154 (Žin., 2002, Nr. 58-2371). Atsakovas pažymėjo ir tai, jog jis neginčija pareiškėjos argumentų, kad jos importuotas produktas buvo išpilstytas į litrinę tarą ir panaudotas kitiems tikslams negu kaip variklių degalai, šildymui skirtas kuras arba variklių degalų priedai. Tačiau Muitinės departamentas nesutinka su pareiškėjos argumentais, kad dėl minėtų priežasčių pareiškėjos importuotai prekei negali būti skaičiuojamas akcizas. Nagrinėjamu ginčo atveju, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 nuostatomis, pareiškėjos prekė apmokestinama akcizo mokesčiu importavimo į Lietuvos Respubliką metu. Tačiau vėliau, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 154 nuostatomis, pareiškėja sumokėtus mokesčius gali susigrąžinti. Tačiau, vadovaujantis minėtų teisės aktų nuostatomis, sumokėto akcizo mokesčio grąžinimas yra priskirtas Valstybinės mokesčių inspekcijos kompetencijai, todėl muitinė neturi teisės atleisti pareiškėjos importuotos prekės nuo akcizo mokesčio.

29Vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 139 straipsnio 1 dalimi, jei mokesčių administratorius nustato, kad mokesčių mokėtojas neapskaičiavo nedeklaruojamo (įskaitant muitinės deklaracijose apskaičiuojamą mokestį) ar nedeklaravo deklaruojamo mokesčio arba neteisėtai pritaikė mažesnį mokesčio tarifą ir dėl šių priežasčių mokėtiną mokestį neteisėtai sumažino, mokesčių mokėtojui priskaičiuojama trūkstama mokesčio suma ir skiriama nuo 10 iki 50 procentų minėtos mokesčio sumos dydžio bauda, jei atitinkamo mokesčio įstatymas nenustato kitaip. Nustatyta, kad pareiškėja nedeklaravo akcizo mokesčio ir dalies importo pridėtinės vertės mokesčio ir tokiu būdu nepagrįstai sumažino mokėtinus mokesčius, todėl valstybės biudžetui buvo padaryta žala. Atsižvelgiant į tai, Vilniaus teritorinė muitinė 2006 m. spalio 5 d. sprendimu Nr. 2TR-19-1232 bei 2007 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. 2TR-19-429 skyrė atitinkamo dydžio baudas.

30III

31Tretysis suinteresuotas asmuo – Vilniaus teritorinė muitinė (toliau – ir tretysis suinteresuotas asmuo) savo atsiliepimuose į skundus (t. 1; b. l. 160-162; t. 2; b. l. 134-136) prašė minėtus skundus atmesti kaip nepagrįstus iš esmės dėl tokių pačių argumentų, kokius pateikė ir atsakovas – Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos savo atsiliepimuose į skundus.

32IV

331. Teismo posėdyje pareiškėjos – UAB „Petrochema“ atstovai – šios bendrovės direktorius E. K. bei advokatas Mindaugas Palijanskas iš esmės pakartojo pareiškėjos skunduose ir patikslintuose skunduose pateiktus argumentus. Be to, advokatas Mindaugas Palijanskas teismo posėdyje pateikė paaiškinimus raštu (t. 2, b. l. 179-183).

342. Teismo posėdyje atsakovo – Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas – šios institucijos Teisės skyriaus Apeliacijų poskyrio vyriausiasis inspektorius-juriskonsultas Darius Binkys, taip pat trečiojo suinteresuoto asmens – Vilniaus teritorinės muitinės atstovė – šios institucijos Teisės skyriaus vyriausioji inspektorė-juriskonsultė Elena Sakalauskaitė pakartojo atsiliepimuose į skundus išdėstytus argumentus.

353. Teismo posėdyje kalbėjo specialistas – Mindaugas Krikščiūnas, kuris patvirtino advokato Mindaugo Palijansko teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus raštu (t. 2; b. l. 179-183).

36Teismas, išnagrinėjęs skundų, patikslintų skundų ir atsiliepimų motyvus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentavusius ir reglamentuojančius teisės aktus,

konstatuoja:

37I

381. Nagrinėjamoje administracinėje byloje nustatyta:

391.1. Dėl 2006 m. balandžio 24 d. BAD importo rinkinio 6VR50403844:

401.1.1. UAB „Petrochema“ 2006 m. balandžio 24 d. BAD importo rinkinyje 6VR50403844 deklaravo iš Rusijos importuotą skystą naftos parafiną C13, markė B, TARIC kodas 2712 20 90 00 (prekė Nr. 1) (toliau – ir prekė Nr. 1) (Vilniaus teritorinės muitinės 2006 m. spalio 5 d. sprendimas Nr. 2TR-19-1232 (t. 1; b. l. 7-10)).

411.1.2. Vilniaus teritorinė muitinė, išnagrinėjusi UAB „Enfanta“, atliekančios muitinės tarpininko paslaugas, prašymą dėl BAD importo rinkinyje 6VR50403844 deklaruotos prekės Nr. 1 TARIC kodo pakeitimo iš 2712 20 90 00 į 2710 19 15 00 ir mokesčių perskaičiavimo, taikant muito lengvatą, nustatė, kad prekė deklaruota neteisingai: TARIC kodu 2712 20 90 00 klasifikuojamas kietas (vaško tipo) parafinas, o remiantis prekės gamintojo (KINEF) 2006 m. balandžio 7 d. išduotame kokybės pase Nr. 11 „Skystas naftos parafinas, C13 frakcija, markė, TS 0255-042-04689375-95“ (kokybės pasas Nr. 11 (t. 1; b. l. 38, 101)), (pateiktas po muitinio įforminimo) pateiktais prekės parametrais bei vadovaujantis Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1719/2005, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 Dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą, Bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, skyrių, skirsnių ir subpozicijų pastabomis, pozicijų ir subpozicijų pavadinimais, Suderintos prekių aprašymo ir kodavimo sistemos paaiškinimais (HSENs, 2002), Kombinuotosios nomenklatūros Paaiškinimais (2006 m.) BAD importo rinkinyje 6VR50403844 deklaruotas skystas naftos parafinas C13, markė B, sudarytas iš sočiųjų alifatinių (parafininių) angliavandenilių mišinio, turi būti klasifikuojamas ir deklaruojamas TARIC kodu 2710 19 25 00. Deklaruota prekė Nr. 1 yra akcizų objektas, laikoma energetiniu produktu, jai taikomas 1 002,00 Lt (vieno tūkstančio dviejų litų) už toną produkto akcizo tarifas ir akcizų lengvata netaikoma (Vilniaus teritorinės muitinės 2006 m. spalio 5 d. sprendimas Nr. 2TR-19-1232 (t. 1; b. l. 7-10)).

421.1.3. Vilniaus teritorinė muitinė 2006 m. spalio 5 d. sprendimu Nr. 2TR-19-1232 „Dėl prekės kodo pakeitimo, importo mokesčių perskaičiavimo, mokestinės prievolės įregistravimo, BAD importo rinkinio taisymo“ (t. 1; b. l. 7-10) nutarė taisyti 2006 m. balandžio 24 d. BAD importo rinkinį, taisyti 2006 m. balandžio 24 d. BAD importo rinkinyje 6VR50403844 prekės Nr. 1 deklaruotą TARIC kodą 2712 20 90 00 į nustatytą muitinės nomenklatūros kodą 2710 19 25 00 X303, šiai prekei taikyti 1 002,00 Lt (vieno tūkstančio dviejų litų) už toną produkto akcizo tarifą, 0 proc. tarifinę preferenciją ir perskaičiuoti importo mokesčius, skirti UAB ,,Petrochema“ baudą (įmokos kodas 894) – 6 253,00 Lt (šešis tūkstančius du šimtus penkiasdešimt tris litus) už mokėtino mokesčio sumažinimą, iš jų: 5 335 Lt (penkis tūkstančius tris šimtus trisdešimt penkis litus) už akcizo mokesčio sumažinimą ir 918 Lt (devynis šimtus aštuoniolika litų) už PVM mokesčio sumažinimą, įregistruoti mokestinę prievolę muitinei: akcizas (įmokos kodas 100) – 53 346 Lt (penkiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt šeši litai), PVM (įmokos kodas B00) – 9 179 Lt (devyni tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt devyni litai) bei bauda (įmokos kodas 894) 6 253 Lt (šeši tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt trys litai), iš jų: 5 335 Lt (penki tūkstančiai trys šimtai trisdešimt penki litai) už akcizo mokesčio sumažinimą ir 918 Lt (devyni šimtai aštuoniolika litų) už PVM mokesčio sumažinimą, akcizo delspinigiai (įmokos kodas 846) – 2 652 Lt (du tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt du litai) ir PVM delspinigiai (įmokos 860) – 340 Lt (trys šimtai keturiasdešimt litų), įpareigoti UAB „Petrochema“ per dešimt dienų nuo sprendimo gavimo dienos sumokėti papildomai apskaičiuotą ir įregistruotą mokestinę prievolę, informuoti Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyrių apie importo mokesčių perskaičiavimą 2006 m. balandžio 24 d. BAD importo rinkinyje 6VR50403844.

431.1.4. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Muitinės departamentas) 2007 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 1A-4.14-43 patvirtino Vilniaus teritorinės muitinės 2006 m. spalio 5 d. sprendimą Nr. 2TR-19-1232, o Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Mokestinių ginčų komisija) 2007 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr.S-63-(7-38/2007) panaikino Muitinės departamento 2007 m. sausio 30 d. sprendimą Nr. 1A-4.14-43 ir perdavė Muitinės departamentui skundą nagrinėti iš naujo (Muitinės departamento 2008 m. sausio 10 d. sprendimas Nr. 1A-4.13-17 (t. 1; b. l. 11-14, 92-95, 120-123)).

441.1.5. Muitinės departamentas, atsižvelgęs į Mokestinių ginčų komisijos 2007 m. balandžio 16 d. sprendimą Nr.S-63-(7-38/2007), pakartotinai išnagrinėjo UAB „Petrochema“ skundą dėl Vilniaus teritorinės muitinės 2006 m. spalio 5 d. sprendimo Nr. 2TR-19-1232 ir priėmė 2008 m. sausio 10 d. sprendimą Nr. 1A-4.13-17 „Dėl UAB „Petrochema“ skundo“ (t. 1; b. l. 11-14, 92-95, 120-123), kuriuo patvirtino Vilniaus teritorinės muitinės 2006 m. spalio 5 d. sprendimą Nr. 2TR-19-1232 ir netenkino UAB „Petrochema“ prašymo atleisti ją nuo Vilniaus teritorinės muitinės 2006 m. spalio 5 d. sprendimu Nr. 2TR-19-1232 paskirtos baudos.

451.1.6. Mokestinių ginčų komisija, išnagrinėjusi UAB „Petrochema“ 2008 m. vasario 5 d. skundą dėl Muitinės departamento2008 m. sausio 10 d. sprendimo Nr. 1A-4.13-17, priėmė 2008 m. balandžio 1 d. sprendimą Nr. S-60(7-24/2008) „Dėl UAB „Petrochema“ 2008-02-05 gauto skundo“ (t. 1; b. l. 15-19, 154-158), kuriuo patvirtino Muitinės departamento 2008 m. sausio 10 d. sprendimą Nr. 1A-4.13-17.

461.1.7. Teisme 2008 m. balandžio 23 d. gautas UAB „Petrochema“ skundas dėl Mokestinių ginčų komisijos 2008 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. S-60(7-24/2008) (t. 1; b. l. 73-75), Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 24 d. nutartimi (t. 1; b. l. 77) UAB „Petrochema“ nustatytas terminas iki 2008 m. gegužės 8 d. skundo trūkumams pašalinti, 2008 m. gegužės 9 d. teisme gautas patikslintas skundas, kuriame trūkumai pašalinti (t. 1; b. l. 3-6).

471.2.Dėl 2006 m. balandžio 10 d. BAD importo rinkinio 6VR50403360:

481.2.1. UAB „Petrochema“ 2006 m. balandžio 10 d. BAD importo rinkinyje 6VR50403360 deklaravo iš Rusijos importuotą skystą naftos parafiną C10-C13, markė B, TARIC kodas 2712 20 10 00 (Vilniaus teritorinės muitinės 2007 m. balandžio 4 d. sprendimas Nr. 2TR-19-429 (t. 2; b. l. 7-9, 112-114)).

491.2.2. Vilniaus teritorinė muitinė, atlikusi 2006 m. balandžio 10 d. BAD importo rinkinyje 6VR50403360 deklaruotos prekės klasifikavimo teisingumo tikrinimą, nustatė, kad prekė deklaruota neteisingai: TARIC kodu 2712 20 10 00 klasifikuojamas kietas (vaško tipo) parafinas (HSENs, 2002, KN Paaiškinimai, 2006 m.), o remiantis prekės gamintojo (KINEF) 2006 m. sausio 12 d. išduotame pase Nr. 1 „Skystas naftos parafinas, C10-C13, markė B, TS 0255-041-04689375-95“ (t. 2; b. l. 53, 96) (pateiktas po muitinio įforminimo) pateiktais prekės parametrais bei vadovaujantis Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1719/2005, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 Dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą, Bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, skyrių, skirsnių ir subpozicijų pastabomis, pozicijų ir subpozicijų pavadinimais, Suderintos prekių aprašymo ir kodavimo sistemos paaiškinimais (HSENs, 2002), Kombinuotosios nomenklatūros Paaiškinimais (2006 m.) 2006 m. balandžio 10 d. BAD importo rinkinyje 6VR50403360 deklaruotas skystas naftos parafinas C10-C13, markė B, sudarytas iš sočiųjų alifatinių (parafininių) angliavandenilių mišinio, turi būti klasifikuojamas ir deklaruojamas TARIC kodu 2710 19 25 00. Deklaruota prekė (skystas naftos parafinas C10-C13, markė B) yra akcizų objektas, laikoma energetiniu produktu, jai taikomas 1 002,00 Lt (vieno tūkstančio dviejų litų) už toną produkto akcizo mokestis ir akcizų lengvata netaikoma (Vilniaus teritorinės muitinės 2007 m. balandžio 4 d. sprendimas Nr. 2TR-19-429 (t. 2; b. l. 7-9, 112-114)).

501.2.3. Muitinės laboratorija, atsakydama į Vilniaus teritorinės muitinės 2007 m. sausio 9 d. raštą Nr. 2B-19.9-538, 2007 m. sausio 29 d. rašte Nr. 2B-27-72 „Dėl skysto parafino klasifikavimo“ informavo Vilniaus teritorinę muitinę, kad UAB „Petrochema“ 2006 m. balandžio 10 d. BAD importo rinkinyje 6VR50403360 iš Rusijos importuotas skystas naftos parafinas C10-C13, markė B, deklaruotas neteisingu TARIC kodu 2712 20 10 00, kad, remiantis KINEF 2006 m. sausio 12 d. išduotame prekės pase Nr. 1 „Skystas naftos parafinas, C10-C13, markė B, TS 0255-041-04689375-95“ (t. 2; b. l. 53, 96) pateiktais parametrais, skystasis parafinas (kitaip – parafininių angliavandenilių mišinys) atitinka naftos produktų, klasifikuojamų KN 27 10 pozicijoje, apibūdinimą, kad skystojo naftinio parafino, sudaryto iš sočiųjų alifatinių (parafininių) angliavandenilių mišinio, TARIC kodas yra 2710 19 25 00, kad nacionalinio papildomo kodo nenurodo, nes nežino, kokiems tikslams produktas buvo panaudotas (Muitinės laboratorijos raštas (t. 2; b. l. 118)).

511.2.4. Vilniaus teritorinė muitinė 2007 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. 2TR-19-429 “Dėl prekės kodo pakeitimo, importo mokesčių perskaičiavimo, mokestinės prievolės įregistravimo, BAD importo rinkinio taisymo“ (t. 2; b. l. 7-9)) nutarė taisyti 2006 m. balandžio 10 d. BAD importo rinkinį 6VR50403360, taisyti BAD importo rinkinyje 6VR50403360 prekės Nr. l deklaruotą TARIC kodą 2712 20 10 00 į nustatytą muitinės nomenklatūros kodą 2710 19 25 00 X303, taikyti BAD importo rinkinyje 6VR50403360 prekei, klasifikuojamai, muitinės nomenklatūros kodu 2710 19 25 00 X303, 1 002 litų už toną produkto akcizo tarifą, taikyti trečiųjų šalių muitą 4,7 proc. ir perskaičiuoti importo mokesčius, skirti UAB „Petrochema“ 6 892,00 Lt (šešių tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt dviejų litų) baudą už mokėtino mokesčio sumažinimą, įregistruoti mokestinę prievolę muitinei: muitas (įmokos kodas A00) – 5 086 Lt (penki tūkstančiai aštuoniasdešimt šeši litai), akcizas (įmokos kodas 100) – 53 316 Lt (penkiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai šešiolika litų), PVM (įmokos kodas B00) – 10 512 Lt (dešimt tūkstančių penki šimtai dvylika litų) bei bauda (įmokos kodas 894) – 6 892 Lt (šeši tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt du litai), akcizo delspinigiai (įmokos kodas 846) – 6 734 Lt (šeši tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt keturi litai) ir PVM delspinigiai (įmokos kodas 860) – 1 328 Lt (vienas tūkstantis trys šimtai dvidešimt aštuoni litai), įpareigoti UAB „Petrochema“ per dešimt dienų nuo šio sprendimo gavimo dienos sumokėti papildomai apskaičiuotą ir įregistruotą mokestinę prievolę, informuoti Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyrių apie importo mokesčių perskaičiavimą 2006 m. balandžio 10 d. BAD importo rinkinyje 6VR50403360 (Vilniaus teritorinės muitinės 2007 m. balandžio 4 d. sprendimas Nr. 2TR-19-429 (t. 2; b. l. 7-9, 112-114)).

521.2.5. Muitinės departamentas 2008 m. sausio 11 d. sprendimu Nr. 1A-4.13-22 patvirtino Vilniaus teritorinės muitinės 2007 m. balandžio 4 d. sprendimą Nr. 2TR-19-429 ir netenkino UAB „Petrochema“ prašymo atleisti ją nuo Vilniaus teritorinės muitinės 2007 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. 2TR-19-429 paskirtos baudos bei prašymo sustabdyti bylos nagrinėjimą iki kol bus priimtas sprendimas analogiškoje byloje UAB „Petrochema“ atžvilgiu (t. 2; b. l. 10-13, 91-94, 102-105)

531.2.6. Mokestinių ginčų komisija, išnagrinėjusi UAB „Petrochema“ 2008 m. vasario 5 d. skundą dėl Muitinės departamento2008 m. sausio 11 d. sprendimo Nr. 1A-4.13-22, priėmė 2008 m. balandžio 1 d. sprendimą Nr. S-61(7-25/2008) „Dėl UAB „Petrochema“ 2008-02-05 gauto skundo“ (t. 2; b. l. 14-18, 128-132), kuriuo patvirtino Muitinės departamento 2008 m. sausio 11 d. sprendimą Nr. 1A-4.13-22.

541.2.7. Teisme 2008 m. balandžio 23 d. gautas UAB „Petrochema“ skundas dėl Mokestinių ginčų komisijos 2008 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. S-61(7-25/2008) (t. 2; b. l. 72-74), Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 25 d. nutartimi (t.1; b. l. 76) UAB „Petrochema“ nustatytas terminas iki 2008 m. gegužės 9 d. skundo trūkumams pašalinti, 2008 m. gegužės 9 d. teisme gautas patikslintas skundas, kuriame trūkumai pašalinti (t. 2; b. l. 3-6).

551.3. UAB „Petrochema“ 2007 m. gegužės 29 d. raštu Muitinės departamento Prekių klasifikavimo komisijai (Prekių klasifikavimo komisijoje gautas 2007 m. birželio 1 d.) prašė nustatyti tikslų KPN kodą produktui iš gamyklos „Kirišinefteorgsintez“ OOO, Kirišai, Rusija, parafino frakcija C13, markė B (UAB „Petrochema“ 2007 m. gegužės 29 d. raštas (t. 1; b. l. 126; t. 2; b. l. 117)).

561.4. Muitinės departamento Prekių klasifikavimo komisija 2007 m. spalio 16 d. posėdyje svarstė Muitinės departamento Teisės skyriaus prašymą dėl UAB „Petrochema“ importuoto skysto naftos parafino C10-C13 klasifikavimo (Muitinės departamento Prekių klasifikavimo komisijos 2007 m. lapkričio 6 d. protokolo Nr. 04 išrašas (t. 1; b. l. 127-129; t. 2; b. l. 119-121)). Protokole, be kita ko, nurodyta, kad Muitinės departamentas gavo UAB „Petrochema“ skundus dėl Vilniaus teritorinės muitinės 2006 m. spalio 5 d. sprendimo Nr. 2TR-19-1232 ir 2007 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. 2TR-19-429, kuriuose nuspręsta pakeisti importuoto skysto naftos parafino C10-C13, markė B, deklaruotą TARIC kodą 2712 20 90 00 (BAD 6VR50403844) ir TARIC kodą 2712 20 10 00 (BAD 6VR50403360) į TARIC kodą 2710 19 25 00, tai pat nurodyta, kad UAB „Petrochema“ nuomone, šie produktai turėtų būti priskirti TARIC 2710 19 85 00 subpozicijai kaip „Tepalinės alyvos; kitos sunkiosios alyvos“.

57Muitinės departamento Prekių klasifikavimo komisija 2007 m. spalio 16 d. posėdyje nutarė UAB „Petrochema“ importuotą skystą naftos parafiną C10-C13, markė B priskirti TARIC 2710 19 25 00 subpozicijai.

58II

59Dėl pareiškėjos importuotos prekės (skystas naftos parafinas C13, markė B (bylos 1 tomas)) klasifikavimo

601. Ginčas šioje administracinėje byloje vyksta dėl to, ar pareiškėjos – UAB „Petrochema“ importuotas produktas (skystas naftos parafinas C13, markė B) turi būti klasifikuojamas KN 27101925 ar 27101985 subpozicijoje. Pažymėtina, kad KN 2710 pozicijoje klasifikuojamos naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bituminių mineralų, išskyrus neapdorotas. Šioje pozicijoje be kitų produktų klasifikuojamos vidutiniosios alyvos (27101911-27101929 subpozicijos) ir sunkiosios alyvos (27101931-27101999 subpozicijos). Pažymėtina, jog KN 27 skirsnio „Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai“ papildomųjų pastabų 1 punkte „2710 pozicijoje“ pažymėta, kad „vidutiniosios alyvos“ (27101911–27101929 subpozicijos) reiškia alyvas ir preparatus, kurių mažiau kaip 90 proc. tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 210° C temperatūroje ir ne mažiau kaip 65 proc. tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 250° C temperatūroje (ASTM D 86 metodas) (c papunktis), kad „sunkiosios alyvos“ (27101931–27101999 subpozicijos) reiškia alyvas ir preparatus, kurių mažiau kaip 65 proc. tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 250° C temperatūroje (ASTM D 86 metodas) arba kurių distiliacijos procentinio kiekio 250° C temperatūroje neįmanoma nustatyti taikant šį metodą.

61Iš byloje pateiktos medžiagos matyti, kad tiek atsakovas, tiek tretysis suinteresuotas asmuo pareiškėjos prekes klasifikavo KN 27101925 subpozicijoje (kaip vidutiniąsias alyvas). Jie savo poziciją grindė tuo, kad pagal pareiškėjos pateiktą 2006 m. balandžio 7 d. išduotą kokybės pasą Nr. 11 (t. 1; b. l. 38, 101) prekė apibūdinta kaip skystas naftos parafinas, frakcija C13, markė B, TS 0255-042-04689375-95, nurodyta, kad produkto virimo pradžia – 212° C, o virimo pabaiga – 234° C, kas pagal Kombinuotosios nomenklatūros pastabas atitinka būtent vidutiniųjų alyvų aprašymą.

622. Pareiškėja skunde teigia, kad jos importuotos prekės KN kodas 27101985. Savo teigimams pagrįsti ji pateikė SGS ataskaitą Nr. 42/0630-00078-1 (su vertimu iš lenkų kalbos) (t. 1; b. l. 39-41), kurioje nurodyta, kad prekės, deklaruojamos kaip frakcija C13, turi būti klasifikuojamos kaip šviesiosios alyvos, skystasis parafinas, KN kodu 27101985. Pareiškėja teigia, kad šioje ataskaitoje yra suklasifikuota prekė, analogiška pareiškėjos importuotai prekei. Pareiškėjos atstovai posėdžio metu taip pat nurodė, kad atsakovas nepagrįstai prekes klasifikuoja remdamasi tik produkto distiliavimosi temperatūra, nes taip pat turi būti tiriamas medžiagos cheminė sudėtis.

633. Konstatuotina, jog pareiškėjos importuotos prekių kodas buvo pakeistas pagrįstai. Pažymėtina, kad atsakovas pagrįstai produktą klasifikavo atsižvelgdama. į jo distiliavimo (virimo) temperatūras. Remiantis KN pirma bei šešta bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, klasifikuojant prekes turi būti vadovaujamasi pozicijų ir subpozicijų pavadinimais bei skyrių, skirsnių ir visomis taikomomis subpozicijų pastabomis. Kaip minėta, KN 27 skirsnio papildomų pastabų c punkte nurodyta, kad vidutiniosios alyvos (KN kodai 27101911-27101929) reiškia alyvas ir preparatus, kurių mažiau kaip 90 proc. tuno (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 210° C temperatūroje ir ne mažiau kaip 65 proc. tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 250° C temperatūroje (ASTM D 86 metodas). Tuo tarpu sunkiosios alyvos (KN kodai 27101931-27101999) reiškia alyvas ir preparatus, kurių mažiau kaip 65 proc. tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 250° C temperatūroje (ASTM D 86 metodas) arba kurių distiliacijos procentinio kiekio 250° C temperatūroje neįmanoma nustatyti taikant šį metodą. Papildomose pastabose taip pat yra minimos ir tokios medžiagų savybės kaip klampa ir spalva, tačiau jos turi įtakos tik prekių, kurių KN kodai 27101951-27101969, klasifikavimui. 2005 m. spalio 27 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1719/2005 nuostatose yra nurodytas vienintelis tiek Bendrovės, tiek muitinės siūlomų Bendrovės importuotų prekių kodų nustatymo kriterijus jų distiliavimosi temperatūra. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad nurodytas ASTM D 86 metodas taip pat skirtas tik medžiagos virimo (distiliavimosi) temperatūrų ribų nustatymui. Remiantis tuo konstatuotina, kad muitinė, nustatydama prekės kodą, pagrįstai rėmėsi jos distiliavimosi temperatūros ribomis, o pareiškėjos argumentai, kad taip pat turėjo būti atsižvelgia į produkto cheminę sudėtį (tą aiškino ir specialistas), nepagrįsti teisės aktų nuostatomis.

64Kadangi pareiškėjos įforminto BAD importo rinkinio, kuriuo buvo importuotos ginčo prekės patikrinimo metu nebuvo galimybės paimti prekių mėginius, jų kodas pagrįstai buvo nustatomas remiantis jų aprašymu pareiškėjos pateiktame prekių kokybės pase Nr. 11. (Muitinės departamento direktoriaus 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1B-415 patvirtintų Muitinės pareigūnų paimtų prekių mėginių (pavyzdžių) klasifikavimo pagal kombinuotąją nomenklatūrą ir kitas muitinės naudojamas nomenklatūras nuostatai). Iš šių dokumentų matyti, kad prekės atitinka muitinės nurodyto KN kodo (27101925) kriterijus: mažiau kaip 90 proc. medžiagos tūrio distiliuojasi 210° C temperatūroje (pagal kokybės pasą šioje temperatūroje medžiagos distiliacija dar nebūna prasidėjusi (prasideda 212° C temperatūroje), taip pat ne mažiau kaip 65 proc. tūrio distiliuojasi 250° C temperatūroje (pagal kokybės pasą distiliacija baigiasi jau 234° C temperatūroje). Tuo tarpu kad prekė butų klasifikuojama 27101985 subpozicijoje (pareiškėjos nurodomas prekės kodas), mažiau kaip 65 proc. medžiagos tūrio turi distiliuotis 250° C temperatūroje. Akivaizdu, kad pareiškėjos pateiktame kokybės pase nurodyti faktiniai duomenys neatitinka šio kriterijaus (250° C temperatūroje distiliacija jau būna pasibaigusi).

654. Pareiškėja atsakovui, trečiajam suinteresuotam asmeniui bei Mokestinių ginčų komisijai pateikė kontrolės įstaigos „SGS Polska“ ataskaitą, kurioje prekė „frakcija C13“ klasifikuojama Bendrovės nurodytoje 27101985 KN subpozicijoje. Taip pat skundo nagrinėjimo Mokestinių ginčų komisijoje metu pateiktas Akreditavimo sertifikatas Nr. AK013 (galioja iki 2009 m. vasario 28 d.), kuriame be kitų duomenų nurodyta, kad įmonė „SGS Polska“ akredituota atlikti naftos produktų sertifikavimą ir kontrolę. Pateiktoje ataskaitoje nurodyta, kad prekės, deklaruojamos kaip frakcija 13, klasifikuojamos į pogrupį „šviesiosios alyvos, skystasis parafinas, KN kodas 27101985“. Tačiau konstatuotina, kad iš pateiktos ataskaitos nėra įmanoma nustatyti, kad tai tapati prekė, kurią ginčo atveju importavo pareiškėja. Pareiškėjos importuota prekė aprašyta kaip „frakcija 13, markė B“, tuo tarpu pareiškėjos pateiktoje įmonės „SGS Polska“ ataskaitoje medžiagos markė nėra nurodyta. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad ne visiškai sutampa kokybės pase nurodyti faktiniai duomenys bei tyrimo ataskaitos rezultatai (pavyzdžiui, virimo pradžia kokybės pase nurodyta 212° C, o Lenkijos įmonės „SGS Polska“ ataskaitoje – 209,3° C). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes konstatuotina, kad Bendrovės pateikta „SGS Polska“ ataskaita negali būti laikoma pakankamu įrodymu patvirtinant, kad tokiu KN kodu tūrėtų būti klasifikuojamos ir pareiškėjos importuotos prekės.

665. Pažymėtina, kad išvadą, jog produktas turi būti klasifikuojamas KN kodu 27101925, padarė Muitinės departamento Prekių klasifikavimo komisija (Komisijos 2007 m. lapkričio 6 d. protokolas Nr. 04 (t. 1; b. l. 127-129)).

676. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad pareiškėjos importuoto produkto (skystas naftos parafinas C13, markė B (bylos 1 tomas)) kodas pakeistas pagrįstai.

68Dėl pareiškėjos importuotos prekės (skystas naftos parafinas C10-C13, markė B (bylos 2 tomas)) klasifikavimo

691. Ginčas šioje administracinėje byloje vyksta dėl to, ar pareiškėjos – UAB „Petrochema“ importuotas produktas (skystas naftos parafinas C10-C13, markė B) turi būti klasifikuojamas KN 27101925 ar 27101985 subpozicijoje. Pažymėtina, kad KN 2710 pozicijoje klasifikuojamos naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bituminių mineralų, išskyrus neapdorotas. Šioje pozicijoje be kitų produktų klasifikuojamos vidutiniosios alyvos (27101911-27101929 subpozicijos) ir sunkiosios alyvos (27101931-27101999 subpozicijos). Pažymėtina, jog KN 27 skirsnio „Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai“ papildomųjų pastabų 1 punkte „2710 pozicijoje“ pažymėta, kad „vidutiniosios alyvos“ (27101911–27101929 subpozicijos) reiškia alyvas ir preparatus, kurių mažiau kaip 90 proc. tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 210° C temperatūroje ir ne mažiau kaip 65 proc. tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 250° C temperatūroje (ASTM D 86 metodas) (c papunktis), kad „sunkiosios alyvos“ (27101931–27101999 subpozicijos) reiškia alyvas ir preparatus, kurių mažiau kaip 65 proc. tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 250° C temperatūroje (ASTM D 86 metodas) arba kurių distiliacijos procentinio kiekio 250° C temperatūroje neįmanoma nustatyti taikant šį metodą.

70Iš byloje pateiktos medžiagos matyti, kad atsakovas ir tretysis suinteresuotas asmuo pareiškėjos prekes klasifikavo KN 27101925 subpozicijoje (kaip vidutiniąsias alyvas), kad jie savo poziciją grindė tuo, kad pagal Bendrovės pateiktą 2006 m. sausio 12 d. išduotą kokybės pasą Nr. 1 (t. 2; b. l. 53) prekė apibūdinta kaip skystas naftos parafinas, frakcija C10-C13, markė B, TS 0255-042-04689375-95, nurodyta, kad produkto virimo pradžia – 195° C, o virimo pabaiga – 231° C, kas pagal Kombinuotosios nomenklatūros pastabas atitinka būtent vidutiniųjų alyvų aprašymą.

712. Pareiškėja skunde teigia, kad jos importuotos prekės KN kodas 27101985. Savo teigimams pagrįsti ji pateikė SGS ataskaitą Nr. 42/0630-00078-1 (su vertimu iš lenkų kalbos) (t. 2; b. l. 50-52), kurioje nurodyta, kad prekės, deklaruojamos kaip frakcija C10-C13, turi būti klasifikuojamos kaip šviesiosios alyvos, skystasis parafinas, KN kodu 27101985. Pareiškėja teigia, kad šioje ataskaitoje yra suklasifikuota prekė, analogiška pareiškėjos importuotai prekei. Pareiškėjos atstovai posėdžio metu taip pat nurodė, kad atsakovas nepagrįstai prekes klasifikuoja remdamasi tik produkto distiliavimosi temperatūra, nes taip pat turi būti tiriamas medžiagos cheminė sudėtis.

723. Konstatuotina, jog pareiškėjos importuotos prekių kodas buvo pakeistas pagrįstai. Pažymėtina, kad atsakovas pagrįstai produktą klasifikavo atsižvelgdama. į jo distiliavimo (virimo) temperatūras. Remiantis KN pirma bei šešta bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, klasifikuojant prekes turi būti vadovaujamasi pozicijų ir subpozicijų pavadinimais bei skyrių, skirsnių ir visomis taikomomis subpozicijų pastabomis. Kaip minėta, KN 27 skirsnio papildomų pastabų c punkte nurodyta, kad vidutiniosios alyvos (KN kodai 27101911-27101929) reiškia alyvas ir preparatus, kurių mažiau kaip 90 proc. tuno (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 210° C temperatūroje ir ne mažiau kaip 65 proc. tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 250° C temperatūroje (ASTM D 86 metodas). Tuo tarpu sunkiosios alyvos (KN kodai 27101931-27101999) reiškia alyvas ir preparatus, kurių mažiau kaip 65 proc. tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 250° C temperatūroje (ASTM D 86 metodas) arba kurių distiliacijos procentinio kiekio 250° C temperatūroje neįmanoma nustatyti taikant šį metodą. Papildomose pastabose taip pat yra minimos ir tokios medžiagų savybės kaip klampa ir spalva, tačiau jos turi įtakos tik prekių, kurių KN kodai 27101951-27101969, klasifikavimui. 2005 m. spalio 27 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1719/2005 nuostatose yra nurodytas vienintelis tiek Bendrovės, tiek muitinės siūlomų Bendrovės importuotų prekių kodų nustatymo kriterijus jų distiliavimosi temperatūra. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad nurodytas ASTM D 86 metodas taip pat skirtas tik medžiagos virimo (distiliavimosi) temperatūrų ribų nustatymui. Remiantis tuo konstatuotina, kad muitinė, nustatydama prekės kodą, pagrįstai rėmėsi jos distiliavimosi temperatūros ribomis, o pareiškėjos argumentai, kad taip pat turėjo būti atsižvelgia į produkto cheminę sudėtį (tą aiškino ir specialistas), nepagrįsti teisės aktų nuostatomis.

73Kadangi pareiškėjos įforminto BAD importo rinkinio, kuriuo buvo importuotos ginčo prekės, patikrinimo metu nebuvo galimybės paimti prekių mėginius, jų kodas pagrįstai buvo nustatomas remiantis jų aprašymu pareiškėjos pateiktame prekių kokybės pase Nr. 11. (Muitinės departamento direktoriaus 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1B-415 patvirtintų Muitinės pareigūnų paimtų prekių mėginių (pavyzdžių) klasifikavimo pagal kombinuotąją nomenklatūrą ir kitas muitinės naudojamas nomenklatūras nuostatai). Iš šių dokumentų matyti, kad prekės atitinka muitinės nurodyto KN kodo (27101925) kriterijus: mažiau kaip 90 proc. medžiagos tūrio distiliuojasi 210° C temperatūroje (pagal kokybės pasą šioje temperatūroje medžiagos distiliacija būna įpusėjusi), taip pat ne mažiau kaip 65 proc. tūrio distiliuojasi 250° C temperatūroje (pagal kokybės pasą distiliacija baigiasi jau 231° C temperatūroje). Tuo tarpu kad prekė būtų klasifikuojama 27101985 subpozicijoje (pareškėjos nurodomas prekės kodas), mažiau kaip 65 proc. medžiagos tūrio turi distiliuotis 250° C temperatūroje. Akivaizdu, kad pareiškėjos pateiktame kokybės pase nurodyti faktiniai duomenys neatitinka šio kriterijaus (250° C temperatūroje distiliacija jau būna pasibaigusi).

744. Pareiškėja atsakovui, trečiajam suinteresuotam asmeniui bei Mokestinių ginčų komisijai pateikė kontrolės įstaigos „SGS Polska“ ataskaitą, kurioje prekė „frakcija C13“ klasifikuojama Bendrovės nurodytoje 27101985 KN subpozicijoje. Taip pat skundo nagrinėjimo Mokestinių ginčų komisijoje metu pateiktas Akreditavimo sertifikatas Nr. AK013 (galioja iki 2009 m. vasario 28 d.), kuriame be kitų duomenų nurodyta, kad įmonė „SGS Polska“ akredituota atlikti naftos produktų sertifikavimą ir kontrolę. Pateiktoje ataskaitoje nurodyta, kad prekės, deklaruojamos kaip frakcija 13, klasifikuojamos į pogrupį „šviesiosios alyvos, skystasis parafinas, KN kodas 27101985“. Tačiau konstatuotina, kad iš pateiktos ataskaitos nėra įmanoma nustatyti, kad tai tapati prekė, kurią ginčo atveju importavo pareiškėja. Pareiškėjos importuota prekė aprašyta kaip „frakcija 13, markė B“, tuo tarpu pareiškėjos pateiktoje įmonės „SGS Polska“ ataskaitoje medžiagos markė nėra nurodyta. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad ne visiškai sutampa kokybės pase nurodyti faktiniai duomenys bei tyrimo ataskaitos rezultatai (pavyzdžiui, virimo pradžia kokybės pase nurodyta 212° C, o Lenkijos įmonės „SGS Polska“ ataskaitoje – 209,3° C). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes konstatuotina, kad Bendrovės pateikta „SGS Polska“ ataskaita negali būti laikoma pakankamu įrodymu patvirtinant, kad tokiu KN kodu tūrėtų būti klasifikuojamos ir pareiškėjos importuotos prekės.

755. Pažymėtina, kad išvadą, jog produktas turi būti klasifikuojamas KN kodu 27101925, padarė Muitinės departamento Prekių klasifikavimo komisija (Komisijos 2007 m. lapkričio 6 d. protokolas Nr. 04 (t. 2; b. l. 119-121)).

766. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad pareiškėjos importuoto produkto (skystas naftos parafinas C10-C13, markė B (bylos 2 tomas)) kodas pakeistas pagrįstai.

77III

78Dėl akcizų

791. Minėta, jog ginčas šioje administracinėje byloje kyla ir dėl teisės aktų, reglamentuojančių energetinių produktų (importuotos prekės) atleidimą nuo akcizo, taikymo. Minėta, jog pareiškėja teigia, esą akcizų lengvata jai netaikyta nepagrįstai. Teigia, kad mokesčių mokėtojo teisė gauti akcizų lengvatą įtvirtinta įstatyme ir ši teisė negali būti apribota žemesnės galios teisės aktu – Vyriausybės nutarimu.

802. Energetinių produktų apmokestinimą akcizais nustato Akcizų įstatymas (2 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Šio įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad prievolė mokėti akcizus Lietuvos Respublikoje atsiranda už Lietuvos Respublikoje importuojamas akcizais apmokestinamas prekes, išskyrus tas, kurios gabenamos į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį. Akcizų įstatymo 41 straipsnis nustato specialius atvejus, kai energetiniai produktai atleidžiami nuo akcizų: šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyta, kad nuo akcizų atleidžiami energetiniai produktai, kai jie naudojami kitiems tikslams negu variklių degalai, kaip šildymui skirtas kuras arba variklių degalų priedai. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad 1 dalyje nurodytų lengvatų taikymo tvarką ir apribojimus nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Vyriausybė 2002 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 821 1.9 punktu patvirtino Akcizų įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 3-8 punktuose nurodytų lengvatų taikymo taisykles Pagal šių Taisyklių 3 punktą už energetinius produktus, nurodytus Įstatymo 2 priede (išskyrus Kombinuotosios nomenklatūros (toliau vadinama – KN) 2004 metų versijos 27101131, 2710 11 41-2710 11 90, 2710 19 21-2710 19 29, 2710 19 41-2710 19 49, 2710 19 61-2710 19 69 subpozicijose nurodytus energetinius produktus), kai jie skirti naudoti kitiems tikslams negu variklių degalai, šildymui skirtas kuras arba variklių degalų priedai, akcizai neskaičiuojami, kai asmuo, kuriam centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka vietos mokesčių administratorius suteikė leidimą šiuos energetinius produktus gauti be akcizų. Byloje nustatyta, kad pareiškėjos importuota prekė, kurios kodas 27101925, patenka į taisyklių 3 punkte nurodytas išimtis, todėl joms netaikytinos Taisyklių 3-7 punktų nuostatos. Taip pat pažymėtina, kad Taisyklių 14 punkte nurodyta, kad tais atvejais, kai akcizai už energetinius produktus, panaudotus Įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 3-7 punktuose nurodytais tikslais, Lietuvos Respublikoje buvo sumokėti, jie grąžinami finansų ministro nustatyta tvarka. Ši tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo“.

813. Pažymėtina, kad Akcizų įstatyme yra nustatytas bendras principas, kad energetiniai produktai, panaudoti specifiniais tikslais, atleidžiami nuo akcizų. Šios taisyklės įgyvendinimą pavesta nustatyti Vyriausybei. Vyriausybė savo nutarimu įtvirtino dvejopą energetinių produktų, panaudotų specifiniais tikslais, atleidimo nuo akcizų tvarką. Tam tikri energetiniai produktai nuo akcizų atleidžiami tokiu būdu, kad prekių importo metu pateikus atitinkamą vietos mokesčių administratoriaus leidimą, akcizai neskaičiuojami (Taisyklių 3 punktas). Kiti energetiniai produktai (tarp jų ir Bendrovės importuotas skystasis naftos parafinas) nuo akcizų atleidžiami, taikant akcizo grąžinimo procedūrą, t. y. importo metu akcizai sumokami, tačiau asmuo, panaudojęs energetinius produktus tam tikrais specifiniais tikslais, pateikęs atitinkamus įrodymus, gali sumokėtus mokesčius susigrąžinti (Taisyklių 14 punktas). Tokia tvarka nustatyta siekiant užtikrinti atitinkamų energetinių produktų atleidimo nuo akcizų pagrįstumo kontrolę ir jos turi būti laikomasi, nepaisant to, kad pasiektas rezultatas yra tas pats (produktas atleidžiamas nuo akcizų).

824. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad Vilniaus teritorinė muitinė ir Muitinės departamentas pagrįstai pareiškėjos importuotoms prekėms (tiek skystam naftos parafinui C10, markė B, tiek skystam naftos parafinui C10-C13, markė B) taikė 1 002 Lt už toną akcizų tarifą, taip pat Vilniaus teritorinė muitinė pagrįstai 2006 m. spalio 5 d. sprendimu Nr. 2TR-19-1232 bei 2007 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. 2TR-19-429 skyrė atitinkamo dydžio baudas.

83Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus pareiškėjos – UAB „Petrochema“ skundai atsakovui – Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui – Vilniaus teritorinei muitinei dėl Vilniaus teritorinės muitinės 2006 m. spalio 5 d. sprendimo Nr. 2TR-19-1232 bei 2007 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. 2TR-19-429, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2008 m. sausio 10 d. sprendimo Nr. 1A-4.13-17 bei 2008 m. sausio 11 d. sprendimo Nr. 1A-4.13-22, Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. S-60(7-24/2008) bei 2008 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. S-61(7-25/2008) panaikinimo atmetami kaip nepagrįsti.

84Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 127 ir 129 straipsniais,

Nutarė

85Pareiškėjos – UAB „Petrochema“ skundus atsakovui – Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui – Vilniaus teritorinei muitinei dėl Vilniaus teritorinės muitinės 2006 m. spalio 5 d. sprendimo Nr. 2TR-19-1232 bei 2007 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. 2TR-19-429, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2008 m. sausio 10 d. sprendimo Nr. 1A-4.13-17 bei 2008 m. sausio 11 d. sprendimo Nr. 1A-4.13-22, Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. S-60(7-24/2008) bei 2008 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. S-61(7-25/2008) panaikinimo atmesti kaip nepagrįstus.

86Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. Pareiškėja – UAB „Petrochema“ (toliau – ir pareiškėja) su skundu... 5. Pareiškėja – UAB „Petrochema“ su skundu (t. 2, b. l. 72-74) ir... 6. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos administracinis 2008 m. birželio 18 d.... 7. 2. Pareiškėjos skundai grindžiami tokiais argumentais.... 8. Energetinių produktų atleidimą nuo akcizų reglamentuoja Akcizų įstatymo... 9. Anot pareiškėjos, Vilniaus teritorinė muitinė netinkamai nustatė... 10. Anot pareiškėjos, Mokestinių ginčų komisijos sprendimai taikyti 1 002 Lt... 11. II... 12. Atsakovas – Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų... 13. 1. Nagrinėjamu atveju ginčo esmė yra, pirma, pareiškėjos importuotos... 14. 2. Anot atsakovo, pareiškėja skunde teismui nepagrįstai nurodo, kad jos... 15. Pasak atsakovo, 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2913/92,... 16. Pagal Kombinuotąją nomenklatūrą naftos produktai priskiriami KN 2710... 17. 1) „lengvąsias alyvas“ – KN 2710 11 11 – 2710 11 90 subpozicijos (žr.... 18. 2) „vidutiniąsias alyvas“ – KN 2710 19 11 – 2710 19 29 subpozicijos... 19. 3) „sunkiąsias alyvas“ – KN 2710 19 31 – 2710 19 99 subpozicijos (žr.... 20. Muitinė pareiškėjos importuotą prekę suklasifikuodama TARIC kodu 2710 19... 21. Nagrinėjant skundą nustatyta, kad importuotos prekės mėginys imtas nebuvo... 22. Vadovaujantis KN 27 skirsnio 1 papildomos pastabos c punktu, vidutiniosios... 23. Vadovaujantis KN 27 skirsnio 1 papildomos pastabos d punktu, sunkiosios alyvos... 24. Sulyginus kokybės pase Nr. L, taip pat ase Nr. 11 nurodytus distiliacijos... 25. Atsakovas pažymėjo, kad UAB „Petrochema“ prašymu importuotos prekės... 26. 3. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjos importuotas produktas, kurio muitinės... 27. Atsakovas paaiškino, jog energetinių produktų atleidimą nuo akcizų... 28. Atsakovas atkreipė dėmesį į tai, jog Taisyklių 14 punkte nustatyta, kad... 29. Vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 139 straipsnio 1 dalimi, jei... 30. III... 31. Tretysis suinteresuotas asmuo – Vilniaus teritorinė muitinė (toliau – ir... 32. IV... 33. 1. Teismo posėdyje pareiškėjos – UAB „Petrochema“ atstovai – šios... 34. 2. Teismo posėdyje atsakovo – Muitinės departamento prie Lietuvos... 35. 3. Teismo posėdyje kalbėjo specialistas – Mindaugas Krikščiūnas, kuris... 36. Teismas, išnagrinėjęs skundų, patikslintų skundų ir atsiliepimų motyvus,... 37. I... 38. 1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje nustatyta:... 39. 1.1. Dėl 2006 m. balandžio 24 d. BAD importo rinkinio 6VR50403844:... 40. 1.1.1. UAB „Petrochema“ 2006 m. balandžio 24 d. BAD importo rinkinyje... 41. 1.1.2. Vilniaus teritorinė muitinė, išnagrinėjusi UAB „Enfanta“,... 42. 1.1.3. Vilniaus teritorinė muitinė 2006 m. spalio 5 d. sprendimu Nr.... 43. 1.1.4. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos... 44. 1.1.5. Muitinės departamentas, atsižvelgęs į Mokestinių ginčų komisijos... 45. 1.1.6. Mokestinių ginčų komisija, išnagrinėjusi UAB „Petrochema“ 2008... 46. 1.1.7. Teisme 2008 m. balandžio 23 d. gautas UAB „Petrochema“ skundas dėl... 47. 1.2.Dėl 2006 m. balandžio 10 d. BAD importo rinkinio 6VR50403360:... 48. 1.2.1. UAB „Petrochema“ 2006 m. balandžio 10 d. BAD importo rinkinyje... 49. 1.2.2. Vilniaus teritorinė muitinė, atlikusi 2006 m. balandžio 10 d. BAD... 50. 1.2.3. Muitinės laboratorija, atsakydama į Vilniaus teritorinės muitinės... 51. 1.2.4. Vilniaus teritorinė muitinė 2007 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr.... 52. 1.2.5. Muitinės departamentas 2008 m. sausio 11 d. sprendimu Nr. 1A-4.13-22... 53. 1.2.6. Mokestinių ginčų komisija, išnagrinėjusi UAB „Petrochema“ 2008... 54. 1.2.7. Teisme 2008 m. balandžio 23 d. gautas UAB „Petrochema“ skundas dėl... 55. 1.3. UAB „Petrochema“ 2007 m. gegužės 29 d. raštu Muitinės departamento... 56. 1.4. Muitinės departamento Prekių klasifikavimo komisija 2007 m. spalio 16 d.... 57. Muitinės departamento Prekių klasifikavimo komisija 2007 m. spalio 16 d.... 58. II... 59. Dėl pareiškėjos importuotos prekės (skystas naftos parafinas C13, markė B... 60. 1. Ginčas šioje administracinėje byloje vyksta dėl to, ar pareiškėjos –... 61. Iš byloje pateiktos medžiagos matyti, kad tiek atsakovas, tiek tretysis... 62. 2. Pareiškėja skunde teigia, kad jos importuotos prekės KN kodas 27101985.... 63. 3. Konstatuotina, jog pareiškėjos importuotos prekių kodas buvo pakeistas... 64. Kadangi pareiškėjos įforminto BAD importo rinkinio, kuriuo buvo importuotos... 65. 4. Pareiškėja atsakovui, trečiajam suinteresuotam asmeniui bei Mokestinių... 66. 5. Pažymėtina, kad išvadą, jog produktas turi būti klasifikuojamas KN kodu... 67. 6. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad pareiškėjos... 68. Dėl pareiškėjos importuotos prekės (skystas naftos parafinas C10-C13,... 69. 1. Ginčas šioje administracinėje byloje vyksta dėl to, ar pareiškėjos –... 70. Iš byloje pateiktos medžiagos matyti, kad atsakovas ir tretysis... 71. 2. Pareiškėja skunde teigia, kad jos importuotos prekės KN kodas 27101985.... 72. 3. Konstatuotina, jog pareiškėjos importuotos prekių kodas buvo pakeistas... 73. Kadangi pareiškėjos įforminto BAD importo rinkinio, kuriuo buvo importuotos... 74. 4. Pareiškėja atsakovui, trečiajam suinteresuotam asmeniui bei Mokestinių... 75. 5. Pažymėtina, kad išvadą, jog produktas turi būti klasifikuojamas KN kodu... 76. 6. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad pareiškėjos... 77. III... 78. Dėl akcizų... 79. 1. Minėta, jog ginčas šioje administracinėje byloje kyla ir dėl teisės... 80. 2. Energetinių produktų apmokestinimą akcizais nustato Akcizų įstatymas (2... 81. 3. Pažymėtina, kad Akcizų įstatyme yra nustatytas bendras principas, kad... 82. 4. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad Vilniaus... 83. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus pareiškėjos – UAB... 84. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 85. Pareiškėjos – UAB „Petrochema“ skundus atsakovui – Muitinės... 86. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali...