Byla AS-261-742-14

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Stasio Gagio (pranešėjas) ir Ričardo Piličiausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 7 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų M. G., J. G., A. P., D. P., R. Š., V. Š., A. B., E. B., V. S., V. S., E. K., L. U., M. N. (M. N.), M. N., A. A., A. A., M. M., A.-D. M., A. M., A. M., I. K., I. K., V. M., S. B., E. B., Ž. Ž., V. I., D. M., D. K., M. N., L. S., J. S., J. I. ir O. D. skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4pareiškėjai M. G., J. G., A. P., D. P., R. Š., V. Š., E. B., A. B., V. S., V. S., E. K., L. U., M. N., M. N. (M. N.), A. A., A. A., A.-D. M., M. M., A. M., A. M., I. K., I. K., V. M., E. B., S. B., Ž. Ž., V. I., D. M., D. K., M. N., J. S., L. S., J. I. ir O. D. (toliau – ir pareiškėjai) skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami iš dalies panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – ir atsakovas, Savivaldybė) tarybos 2014 m. kovo 5 d. sprendimą Nr. 1-1716 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių (klasių) skaičiaus 2014-2015 mokslo metams nustatymo Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ ta apimtimi, kuria Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijoje formuojamos priešmokyklinio ugdymo grupės dvi grupes perkeliant iš Vilniaus lopšelio-darželio „Pasaka“ ir įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybą suformuoti priešmokyklinio ugdymo grupes 2014-2015 metams Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pasaka“.

5Pareiškėjai skunde prašė taikyti ir reikalavimo užtikrinimo priemones ir iš dalies sustabdyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. 1-1716 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių (klasių) skaičiaus 2014-2015 mokslo metams nustatymo Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ ta apimtimi, kuria Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijoje formuojamos priešmokyklinio ugdymo grupės dvi grupes perkeliant iš Vilniaus lopšelio-darželio „Pasaka“ vykdymą uždraudžiant Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybai formuoti naujas ikimokyklinio ugdymo grupes vietoje perkeltų priešmokyklinio ugdymo grupių Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pasaka“. Nurodė, kad nesustabdžius ginčijamo sprendimo galiojimo Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pasaka“ vietoje perkeltų grupių būtų formuojamos naujos ikimokyklinio ugdymo grupės ir susiklostytų nauji didelės apimties teisiniai santykiai. Jei skundas būtų patenkintas, o ginčijamo sprendimo galiojimas nebūtų sustabdytas, jo pagrindu susiklostę nauji didelės apimties teisiniai santykiai padarytų faktiškai neįmanomu iki ginčijamo sprendimo buvusios teisinės padėties atkūrimą, nes lopšeliuose darželiuose tiesiog nebūtų patalpų, kuriose galėtų veikti priešmokyklinio ugdymo grupės, nes jose veiktų naujai sudarytos ikimokyklinio ugdymo grupės. Naujos grupės yra sudaromos nuo kalendorinių metų gegužės 1 d. iki birželio 1 d. Be to, iki rugpjūčio 1 d. pareiškėjai privalo sudaryti sutartis dėl priešmokyklinio ugdymo su Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija ir patvirtinti vaiko atvykimą į skirtą vietą įstaigoje, o to neatlikus, sutartis nesudaroma ir vaikas netenka vietos joje. Nesustabdžius minėto sprendimo galiojimo, vaikai neteks vietų priešmokyklinio ugdymo paslaugas teikiančiame darželyje „Pasaka“, be to, Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija neatitinka nustatytų reikalavimų tokioms grupėms steigti.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gegužės 6 d. nutartimi skundą priėmė, Vilniaus miesto savivaldybės administraciją pašalino iš atsakovų, atsakovu byloje laikoma Vilniaus miesto savivaldybė.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 7 d. nutartimi pareiškėjų prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę iš dalies tenkintas. Sustabdytas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. 1-1716 ,,Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių (klasių) skaičiaus 2014–2015 mokslo metams nustatymo Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ dalies, kuria į Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnaziją perkeliamos 2 grupės iš Vilniaus lopšelio-darželio „Pasaka“ galiojimas ir uždrausta Vilniaus miesto savivaldybei formuoti naujas ikimokyklinio ugdymo grupes vietoje perkeltų priešmokyklinio ugdymo grupių Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pasaka“ iki įsiteisės sprendimas šioje byloje.

9Iš byloje pateiktų įrodymų teismas nustatė, kad ginčijamo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. 1-1716 dalimi nuspręsta nustatyti priešmokyklinio ugdymo grupių (klasių) skaičių 2014-2014 mokslo metams Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose, tame tarpe 136 minėto sprendimo priedo punktu nuspręsta 2 grupes iš Vilniaus lopšelio-darželio „Pasaka“ perkelti į Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnaziją.

10Taip pat vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1596 patvirtinto Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės organizavimo tvarkos aprašo 33 punktu, naujos grupės sudaromos nuo kalendorinių metų gegužės 1 d. iki birželio 1 d. Vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių vaikų priėmimą į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, nuostatomis, pareiškėjai turėtų sudaryti sutartis dėl priešmokyklinio ugdymo su Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija, atitinkamai netektų vietų Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pasaka“.

11Nagrinėjamu atveju teismas manė, kad yra pagrindas tenkinti pareiškėjų prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo sustabdyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. 1-1716 ,,Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių (klasių) skaičiaus 2014–2015 mokslo metams nustatymo Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ dalies, kuria į Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnaziją perkeliamos 2 grupės iš Vilniaus lopšelio-darželio „Pasaka“ galiojimą ir uždrausti Vilniaus miesto savivaldybei formuoti naujas ikimokyklinio ugdymo grupes vietoje perkeltų priešmokyklinio ugdymo grupių Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pasaka“. Nesustabdžius ginčijamo sprendimo dalies ir jį įvykdžius, tikslas, kurio pareiškėjai siekė kreipdamiesi į teismą, nebūtų pasiektas, nes atitinkami veiksmai jau būtų atlikti, t. y. būtų suformuotos naujos grupės Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pasaka“. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju egzistuoja reali grėsmė, kad nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, tik pritaikius pareiškėjų prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę būtų įmanoma garantuoti realų ir veiksmingą buvusios padėties iki skundžiamų aktų atkūrimą.

12Teismas pažymėjo ir tai, kad vienas pareiškėjų skundo argumentų – kad jų vaikų lankomos grupės yra perkeliamos iš saugios ir žinomos aplinkos lopšeliuose darželiuose į tam nepritaikytas, neparuoštas patalpas bei teritoriją Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijoje. Kaip nurodyta Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2014 m. balandžio 10 d. rašte Nr. 13-14(2.1)-2-4613, Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijoje priešmokyklinio ugdymo programa nevykdoma, įstaigos patalpos tokiai veiklai nėra parengtos ir progimnazija dėl leidimo-higienos paso į centrą nesikreipė.

13III.

14Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė pateikė atskirąjį skundą (b. l. 58-67), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 7 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjų prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo atmesti.

15Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas visiškai nemotyvavo ir nepagrindė savo sprendimo tenkinti pareiškėjų prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę ir sustabdyti skundžiamo sprendimo dalies galiojimą. Teismo nutartyje nėra pateikiama motyvų, kokios kliūtys ar kiti apsunkinimai padarytų neįmanomą teismo sprendimo įvykdymą. Tuo atveju, jei nebūtų sustabdytas sprendimo dalies nuostatų galiojimas iki bylos išnagrinėjimo, teismui net ir panaikinus ginčo sprendimo nuostatą dėl priešmokyklinio ugdymo grupių formavimo Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijoje, toks teismo sprendimas nereikalautų jokių vykdymo veiksmų – teismo sprendimu panaikinus ginčo teisės aktus, per se būtų atkurta iki ginčo aktų panaikinimo buvusi padėtis, t. y. priešmokyklinio ugdymo grupės, įsteigtos Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijoje, būtų vėl grąžintos į Vilniaus lopšelį-darželį „Pasaka“. Net ir tuo atveju, jei teismas panaikintų ginčijamo sprendimo dalį, iki ginčo akto priėmimo buvusi padėtis būtų atkurta teismo sprendimu, t. y. galiotų iki priimto akto buvusi situacija. Buvusiai iki ginčijamo sprendimo dalies panaikinimo padėčiai atkurti pakanka paties ginčą nagrinėjančio teismo sprendimo, nereikalaujant jokių vykdymo veiksmų iš atsakovų ar trečiųjų šalių (jokio teisinio pagrindo imtis priverstinių vykdymo priemonių). Tuo labiau, kad pareiškėjai šioje administracinėje byloje yra pareiškę antrą reikalavimą – įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybą suformuoti priešmokyklinio ugdymo grupes Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pasaka“. Pažymėtina, kad pareiškėjų prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones argumentai yra susiję ne su būsimo teismo sprendimo įvykdymu, o su kitomis galimomis pasekmėmis, kurios galimai atsirastų teismui patenkinus pareiškėjų skundą.

16Teigia, kad pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino aplinkybių, ar yra reali grėsmė, jog netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, atsižvelgiant į tai, ar reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso. Pareiškėjai prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones grindė vienintele aplinkybe, kad pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1596 patvirtinto Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės organizavimo tvarkos aprašo 33 ir 35 punktus naujos ikimokyklinio ugdymo grupės sudaromos nuo kalendorinių metų gegužės 1 d. iki birželio 1 d., o iki rugpjūčio 1 d. turi buti sudarytos tėvų (globėjų) ir ugdymo įstaigų sutartys dėl priešmokyklinio ugdymo paslaugų teikimo. Tačiau šios aplinkybės negali būti pakankamu pagrindu taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones. Pirmosios instancijos teismas neįvertino, kad pareiškėjai neįrodė, kad nebus galima įvykdyti pareiškėjams palankaus teismo sprendimo. Pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1596 patvirtintą Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašą, formuojant kitais metais ikimokyklinio ugdymo grupes, naujos ikimokyklinio ugdymo grupės Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pasaka“ nebūtų formuojamos ir tokiu atveju būtų grąžintos priešmokyklinio ugdymo grupės iš Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos į Vilniaus miesto lopšelį-darželį „Pasaka“.

17Visuotinai žinoma aplinkybė, kad Vilniaus mieste trūksta Vilniaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių ir yra išreiškiamas didžiulis gyventojų nepasitenkinimas esama padėtimi bei poreikis, kad būtų rasta kuo daugiau galimybių priimti didesnį vaikų kiekį į Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Vilniaus miesto savivaldybės taryba, įgyvendindama Vietos savivaldos įstatymo ir Švietimo įstatymo jai pavestas funkcijas, siekdama rasti kompromisinį variantą ir suderinti skirtingų grupių interesus, priėmė ginčijamą sprendimą, kuriuo nusprendė priešmokyklinio ugdymo grupių veiklą organizuoti atitinkamose Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklose, iškėlus priešmokyklinio ugdymo grupes iš atitinkamų Vilniaus miesto lopšelių-darželių (skundžiamo sprendimo aiškinamajame rašte nurodoma, kad juo siekiama, jog ikimokyklinio ugdymo įstaigose būtų daugiau laisvų vietų ikimokyklinio amžiaus vaikams ir sudarytos galimybės sudaryti naujas ikimokyklinio ugdymo grupes). Taigi, pareiškėjų prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones argumentų pagrįstumas turi būti vertinamas taikant bendruosius visuomenės ir atskirų jos narių (grupės) interesų derinimo ir individo teisių (interesų) suvaržymo proporcingumo principus. Tačiau skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi pritaikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės yra neadekvačios ir neproporcingos, ir tuo atveju, jei pareiškėjams nebūtų priimtas palankus teismo sprendimas, nukentėtų kitos visuomenės grupių interesas, kadangi būtų apribota galimybė platesniam asmenų ratui pasinaudoti ikimokyklinio ugdymo paslaugomis.

18Pagal Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nuostatas, priešmokyklinis ugdymas gali būti organizuojamas bendrojo lavinimo mokyklose (Švietimo įstatymo 8 str. 2 d.). Taigi ginčijamas Savivaldybės tarybos sprendimas neprieštarauja šiuo požiūriu aukštesnės galios teisės aktams. Be to, šiuo atveju pareiškėjų vaikų priešmokyklinis ugdymas bus organizuojamas tame pačiame Vilniaus miesto rajone: Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija (Žirmūnų g. 119) nėra nutolusi nuo lopšelio-darželio „Pasaka“ (Žirmūnų g. 110) dideliu atstumu, todėl šiuo požiūriu pareiškėjai nepatirs nepatogumų.

19Pažymi, kad pareiškėjų skundo argumentai yra susiję ne su ginčijamo atsakovo sprendimo teisėtumu, o su tinkamu šio sprendimo įgyvendinimu, t. y. Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijoje priešmokyklinio ugdymo grupių formavimui nėra užtikrintos higienos sąlygos ir, pareiškėjų teigimu, galimai nebus užtikrinta vaikų teisių apsauga. Pažymėtina, kad ruošiantis priešmokyklinio ugdymo grupių iškėlimui į bendrojo lavinimo mokyklas dar 2013 m. liepos 12 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus įsakymu Nr. A15-1424-(2.1.4-KS) „Dėl lėšų skyrimo“ šiai ugdymo įstaigai (Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijai) buvo skirtos lėšos priešmokyklinio ugdymo klasei įrengti, 2014 m. balandžio 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus įsakymu Nr. A15-691/14(2.1.4-KS) „Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijai“ taip pat buvo skiriamos papildomos lėšos priešmokyklinio ugdymo klasių įrengimui bei įsigytos atitinkamos prekės ir darbai, reikalingi priešmokyklinio ugdymo veiklai organizuoti. Taip pat, kaip matyti iš Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos direktoriaus 2014 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-26 „Dėl darbų organizavimo“ ir priešmokyklinio ugdymo grupių įrengimo plano, ginčijamas Savivaldybės sprendimas yra įgyvendinamas. Šiuo atveju teismas nevertino aplinkybės, kad iš Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-632 patvirtintų Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių ir 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 patvirtintos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nuostatų darytina išvada, jog ne tik priimant ginčijamą atsakovo sprendimą, bet ir iki priešmokyklinio ugdymo veiklos pradžios Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijoje, t. y. iki 2014 m. rugsėjo 1 d., ši įstaiga neprivalo turėti sąlygų, atitinkančių higienos normos reikalavimus priešmokyklinio ugdymo veiklai.

20Pažymi, kad pareiškėjai apskritai šioje administracinėje byloje neturi reikalavimo teisės, todėl šiuo požiūriu nėra teisinio pagrindo taikyti ir reikalavimo užtikrinimo priemonę, o administracinė byla turėtų būti nutraukta (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 str. 2 d. 1 p., 101 str., 110 str.). Pagal ABTĮ 2 straipsnio 13 dalį skundžiamas Savivaldybės sprendimas ir juo patvirtintas priedas (t. y. atitinkama pareiškėjų ginčijama sprendimo dalis) atitinka norminio administracinio akto požymius: tai daugkartinio taikymo aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei (Teisės aktų registre paskelbtas 2014 m. kovo 13 d., identifikacinis kodas 14-03059). Jis nėra tiesiogiai skirtas apibrėžtam subjektų ratui, t. y. konkrečiai tik pareiškėjams. Iš šio akto matyti, kad jis priimtas, realizuojant Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 7 dalyje taip pat Švietimo įstatymo 29 straipsnio 2 ir 6 dalyse vietos savivaldybėms deleguotą priešmokyklinio ugdymo užtikrinimo funkciją, sukuriant naujas teisės normas, t. y. patvirtinant (nustatant) priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių atitinkamose švietimo įstaigose, o toks priešmokyklinio ugdymo skaičiaus nustatymas yra aktualus (reikšmingas) visiems atitinkamą priešmokyklinio ugdymo paslauga suinteresuotiems asmenims. Be to, pagal Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1596, 10.3, 20-27 punktų nuostatas prašymus priimti vaikus į skundžiamu Savivaldybės sprendimu Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijoje sudaromas 2 priešmokyklinio ugdymo grupes gali teikti neapibrėžtas subjektų ratas – visų atitinkamo amžiaus grupės vaikų tėvai ir globėjai ir jų vaikai gali būti priimti į šias grupes, laikantis nustatytos Apraše vaikų priėmimo tvarkos. Tokiu būdu, kadangi pareiškėjai nėra subjektai, nurodyti ABTĮ 110 straipsnyje ir kuriems yra suteikta teisė inicijuoti norminio teisės akto ištyrimo procedūrą administracinio proceso tvarka, todėl teismui pateiktas skundas administracinio proceso tvarka nenagrinėtinas, o pirmosios instancijos teismas turėjo teisinį pagrindą tokį pareiškėjų skundą atsisakyti priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.). Pažymi, kad tokios pozicijos laikosi ir Vilniaus apygardos administracinis teismas administracinėje byloje Nr. I-7761-426/2014 2014 m. balandžio 24 d. priėmęs nutartį, kuria buvo atsisakyta priimti pareiškėjų skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. 1-1716 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių (klasių) skaičiaus 2014-2015 mokslo metams nustatymo Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ dalies panaikinimo.

21Pareiškėjai atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą teigia, kad su juo nesutinka ir prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

22Nurodo, kad nagrinėjamu atveju, netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, skundžiamas atsakovo sprendimas bus įvykdytas, t. y. 2 ikimokyklinio ugdymo grupės bus perkeltos iš Vilniaus lopšelio-darželio „Pasaka“ į Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnaziją, o atsakovas neabejotinai suformuos naujas ikimokyklinio ugdymo grupes vietoje perkeltų priešmokyklinio ugdymo grupių Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pasaka“. Tad iš esmės, jeigu ginčijamas Savivaldybės sprendimas teismo būtų panaikintas, buvusios padėties atkūrimas taptų labai sudėtingas ar galimai neįmanomas, nes Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pasaka“ bus suformuotos naujos vaikų grupės (į darželį priimti nauji vaikai), o perkeltų dviejų ikimokyklinio ugdymo grupių vaikams faktiškai lopšelyje-darželyje „Pasaka“ neliktų vietos, tad sprendimo panaikinimas ir vaikų grąžinimas į Vilniaus lopšelį-darželį „Pasaka“, nesustabdžius sprendimo galiojimo, faktiškai yra neįmanomas. Būtent siekiant atlaisvinti vietas ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir buvo priimtas skundžiamas Savivaldybės sprendimas.

23Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1596 „Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtinto Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės organizavimo tvarkos aprašo 33 punktu, naujos grupės sudaromos nuo kalendorinių metų gegužės 1 d. iki birželio 1 d. Vadovaujantis Aprašo 35 punktu tėvai ar globėjai iki einamųjų metų rugpjūčio 1 dienos privalo patvirtinti vaiko atvykimą į skirtą vietą įstaigoje, o vadovaujantis Aprašo 37 punktu, iki rugpjūčio 1 dienos nepatvirtinus vaiko atvykimo ir nepateikus reikiamų dokumentų, sutartis nesudaroma ir vaikas netenka vietos įstaigoje. Taigi, nesustabdžius ginčijamo sprendimo galiojimo, nuo gegužės 1 d. Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pasaka“ bus sudarytos naujos ikimokyklinio ugdymo grupės vietoje perkeltų priešmokyklinių grupių, o perkeliamų vaikų tėvai neturės galimybės paduoti prašymų dėl savo vaikų Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pasaka“ ir neteks vietos toje įstaigoje.

24Nesiėmus reikalavimo užtikrinimo priemonių gali nukentėti silpniausios visuomenės grupės – vaikų, interesai, nes grupė vaikų nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. faktiškai neturėtų galimybės lankyti ikimokyklinės ugdymo grupės nei lopšelyje-darželyje „Pasaka“, nei kitoje įstaigoje, nes nei vienoje įstaigoje nebūtų suformuota papildoma grupė vaikams. Atskirajame skunde Vilniaus miesto savivaldybė pati pripažįsta, kad Vilniaus mieste trūksta Vilniaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių, tad netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių ir panaikinus skundžiamą Savivaldybės sprendimą, grupė vaikų 2014 metais iš esmės prarastų galimybę lankyti ikimokyklinio ugdymo grupę.

25Pabrėžia, kad skundžiamo atsakovo sprendimo dalis sukelia pareiškėjams teisines pasekmes – jų vaikų lankomos grupės yra perkeliamos iš saugios ir žinomos aplinkos lopšeliuose-darželiuose į tam nepritaikytas, neparuoštas patalpas bei teritoriją Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijoje, tad iš esmės toks sprendimas yra nukreiptas į individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupę.

26Teisėjų kolegija

konstatuoja:

27IV.

28Atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria tenkintas pareiškėjų prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir laikinai, iki byloje įsiteisės teismo sprendimas, sustabdytas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. 1-1716 ,,Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių (klasių) skaičiaus 2014–2015 mokslo metams nustatymo Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ dalies, kuria į Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnaziją perkeliamos 2 grupės iš Vilniaus lopšelio-darželio „Pasaka“, galiojimas ir uždrausta Vilniaus miesto savivaldybei formuoti naujas ikimokyklinio ugdymo grupes vietoje perkeltų priešmokyklinio ugdymo grupių Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pasaka“.

29Pagal ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį, teismas arba teisėjas gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti proceso dalyvių prašymu arba savo iniciatyva bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas. Iš nusistovėjusios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 71 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, jog yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, t. y. kad priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą (veiksmą), iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas (ABTĮ 92 str.) (2011 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-832/2011).

30Pažymėtina, kad asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-277/2008). Prašant taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, įrodymai turi būti teikiami aspektu, patvirtinančiu aplinkybes, susijusias su ABTĮ 71 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo paskirtimi, t. y. kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės yra reali grėsmė, jog teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba pasidarys negalimas. Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo poreikį lemia individualios bylos aplinkybės.

31Nagrinėjamu atveju pareiškėjai, prašydami taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, nurodė, jog nesiėmus prašomų taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonių ir teismui priėmus palankų pareiškėjams sprendimą, pareiškėjų vaikai neteks vietų priešmokyklinio ugdymo paslaugas teikiančiame Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pasaka“, kadangi pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1596 patvirtinto Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės organizavimo tvarkos aprašo 33 punktą Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pasaka“ bus suformuotos naujos vaikų grupės ikimokykliniam ugdymui (į darželį priimti nauji vaikai). Be to, grupė pareiškėjų vaikų nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. faktiškai neturėtų galimybės lankyti priešmokyklinės ugdymo grupės nei lopšelyje-darželyje „Pasaka“, nei kitoje įstaigoje, nes nei vienoje įstaigoje nebūtų suformuota papildoma grupė vaikams. Pareiškėjų teigimu, Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija, į kurią numatyta perkelti dvi priešmokyklinio ugdymo grupes iš Vilniaus lopšelio-darželio „Pasaka“, neatitinka priešmokyklinio ugdymo įstaigai keliamų reikalavimų. Šiuos teiginius pagrindžia į bylą pateiktas Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2014 m. balandžio 10 d. raštas Nr. 13-14(2.1)-2-4613 (b. l. 28-29), kuriame nurodoma, jog Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos patalpos priešmokyklinio ugdymo veiklai vykdyti neparengtos, mokykla dėl leidimo-higienos paso, reikalingo priešmokyklinio ugdymo veiklai vykdyti, dar nesikreipė.

32Apeliacinio teismo teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytas aplinkybes, konstatuoja, jog nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės nagrinėjamu atveju kyla reali grėsmė, kad gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas pareiškėjams palankaus teismo sprendimo, jei toks bus priimtas, įvykdymas, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai įvertino reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinumą.

33Teisėjų kolegijos manymu, šiuo atveju taikytina reikalavimo užtikrinimo priemonė – ginčijamo akto galiojimo laikinas sustabdymas. Akto galiojimo laikinas sustabdymas (ABTĮ 71 str. 3 d. 3 p.) iš esmės yra konservacinio pobūdžio priemonė, skirta užtikrinti, kad tuo metu, kai nagrinėjama byla, remiantis ginčijamu aktu, nebūtų priimami aktai ar atliekami veiksmai, kurie padarytų negalimu ar apsunkintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. sausio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS403-70/2007). Pritaikius šią reikalavimo užtikrinimo priemonę, t. y. laikinai sustabdžius skundžiamo sprendimo dalies vykdymą, nėra pagrindo papildomai pritaikyti dar ir kitą reikalavimo užtikrinimo priemonę – uždrausti atlikti veiksmus. Toks papildomos reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas vertintinas kaip perteklinis, kadangi pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonę – ginčijamo akto dalies laikiną sustabdymą – atitinkami aktai ar veiksmai, remiantis ginčo sprendimo dalimi, negalės būti priimami.

34Teisėjų kolegijos vertinimu, byloje susiklosčiusiu atveju pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonę, atsižvelgus į tai, kokie padariniai gali kilti pareiškėjams, netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės, ir įvertinus tų padarinių pašalinimo galimybes, taip pat sritį, kurioje susiklosto byloje nagrinėjami teisiniai klausimai, proporcingumo principas ir viešasis interesas nepažeidžiami.

35Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, atsakovo pateiktas atskirasis skundas tenkinamas iš dalies ir pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria teismas uždraudė Vilniaus miesto savivaldybei formuoti naujas ikimokyklinio ugdymo grupes vietoje perkeltų priešmokyklinio ugdymo grupių Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pasaka“, naikintina, o kita pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, t. y. ta dalis, kuria teismas laikinai, iki byloje įsiteisės teismo sprendimas, sustabdė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. 1-1716 ,,Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių (klasių) skaičiaus 2014–2015 mokslo metams nustatymo Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ dalies, kuria į Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnaziją perkeliamos 2 grupės iš Vilniaus lopšelio-darželio „Pasaka“, galiojimą, paliktina nepakeista.

36Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2 ir 3 punktais, teisėjų kolegija

Nutarė

37atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

38Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 7 d. nutartį pakeisti ir tą nutarties dalį, kuria uždrausta Vilniaus miesto savivaldybei formuoti naujas ikimokyklinio ugdymo grupes vietoje perkeltų priešmokyklinio ugdymo grupių Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pasaka“, panaikinti.

39Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

40Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. pareiškėjai M. G., J. G., 5. Pareiškėjai skunde prašė taikyti ir reikalavimo užtikrinimo priemones ir... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gegužės 6 d. nutartimi... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 7 d. nutartimi... 9. Iš byloje pateiktų įrodymų teismas nustatė, kad ginčijamo Vilniaus miesto... 10. Taip pat vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio... 11. Nagrinėjamu atveju teismas manė, kad yra pagrindas tenkinti pareiškėjų... 12. Teismas pažymėjo ir tai, kad vienas pareiškėjų skundo argumentų – kad... 13. III.... 14. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė pateikė atskirąjį skundą (b. l.... 15. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas visiškai nemotyvavo ir nepagrindė... 16. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino aplinkybių, ar... 17. Visuotinai žinoma aplinkybė, kad Vilniaus mieste trūksta Vilniaus miesto... 18. Pagal Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773... 19. Pažymi, kad pareiškėjų skundo argumentai yra susiję ne su ginčijamo... 20. Pažymi, kad pareiškėjai apskritai šioje administracinėje byloje neturi... 21. Pareiškėjai atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą teigia, kad su juo... 22. Nurodo, kad nagrinėjamu atveju, netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių,... 23. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d.... 24. Nesiėmus reikalavimo užtikrinimo priemonių gali nukentėti silpniausios... 25. Pabrėžia, kad skundžiamo atsakovo sprendimo dalis sukelia pareiškėjams... 26. Teisėjų kolegija... 27. IV.... 28. Atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 29. Pagal ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį, teismas arba teisėjas gali imtis priemonių... 30. Pažymėtina, kad asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo... 31. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai, prašydami taikyti reikalavimo užtikrinimo... 32. Apeliacinio teismo teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytas aplinkybes,... 33. Teisėjų kolegijos manymu, šiuo atveju taikytina reikalavimo užtikrinimo... 34. Teisėjų kolegijos vertinimu, byloje susiklosčiusiu atveju pritaikius... 35. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, atsakovo pateiktas atskirasis skundas... 36. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 37. atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 38. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 7 d. nutartį... 39. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 40. Nutartis neskundžiama....