Byla AS-261-324-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romos Sabinos Alimienės, Stasio Gagio (pranešėjas) ir Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų A. M., Z. Ž., T. M., A. M., Č. V., R. Z., V. P., G. M., D. J., M. M. A. M., M. K., V. N., S. K. ir M. P. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 1 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų A. M., Z. Ž., T. M., A. M., Č. V., R. Z., V. P., G. M., D. J., M. M. A. M., M. K., V. N., S. K. ir M. P. skundą atsakovams Alytaus apskrities viršininko administracijai ir Druskininkų savivaldybės administracijai dėl sprendimų, įsakymų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4A. M., D. J., Z. Ž., M. M., T. M., A. M., A. M., M. K., Č. V., V. N., R. Z., S. K., V. P., M. P. ir G. M. kreipėsi į teismą, prašydami: 1) panaikinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 30 d. sprendimą Nr. T1-311, 2) Druskininkų savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 29 d. sprendimą Nr. T1-1089, 3) Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. kovo 14 d. įsakymą Nr. V35-158, 4) Alytaus apskrities viršininko 2007 m. rugpjūčio 31 d. įsakymą Nr. 15-Ž-2041 bei 5) įpareigoti Druskininkų savivaldybės administraciją suformuoti pareiškėjams sklypus, patenkančius į žemės plotus teritorijoje „Kalnai“ Druskininkų mieste ir grąžinti juos natūra.

5II.

6Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. balandžio 1 d. nutartimi pareiškėjų skundą atsisakė priimti.

7Teismas nustatė, kad pareiškėjams ir jų atstovui 2009 m. sausio 12 d. gavus Alytaus apskrities viršininko administracijos 2009 m. sausio 9 d. raštą Nr. 3-54-(8.10) buvo žinoma apie Alytaus apskrities viršininko 2007 m. rugpjūčio 31 d. įsakymą Nr. 15-Ž-2041. Į Kauno apygardos administracinį teismą pareiškėjai ir jų atstovas kreipėsi 2009 m. kovo 30 d. (išsiųsta paštu 2009 m. kovo 26 d.). Atnaujinti praleisto termino skundui paduoti pareiškėjai ir jų atstovas neprašo (ABTĮ 34 str.).

8Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjai praleido ABTĮ 33 straipsnyje nustatytą terminą skundui dėl Alytaus apskrities viršininko 2007 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 15-Ž-2041 panaikinimo paduoti bei neprašo jo atnaujinti, todėl skundą atsisakytina priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 8 p.).

9Teismas taip pat pažymėjo, kad skundas paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo ar vidaus administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė (ABTĮ 35 str.).

10Kadangi pareiškėjai skundo reikalavimą adresuoja Druskininkų savivaldybės administracijai bei tarybai, o šios institucijos yra Vilniaus apygardos administracinio teismo veikimo teritorijoje, todėl byla Kauno apygardos administracinio teismo kompetencijai nepriskirtina (ABTĮ 35 str., 37 str. 2 d. 2 p.).

11Atsižvelgus į aukščiau nurodytas aplinkybes, pareiškėjų skundo dalį, kuria prašoma panaikinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 30 d. sprendimą Nr. T1-311, Druskininkų savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 29 d. sprendimą Nr. T1-1089, Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. kovo 14 d. įsakymą Nr. V35-158 bei įpareigoti Druskininkų savivaldybės administraciją suformuoti pareiškėjams sklypus, patenkančius į žemės plotus teritorijoje „Kalnai“ Druskininkų mieste ir grąžinti juos natūra, teismas atsisakė priimti.

12III.

13Pareiškėjai A. M., Z. Ž., T. M., A. M., Č. V., R. Z., V. P., G. M., D. J., M. M., A. M., M. K., V. N., S. K. ir M. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 1 d. nutartį ir atnaujinti terminą skundui paduoti.

14Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

151. Ginčo dalykas yra nuosavybės teisių į žemę atkūrimas.

162. Pareiškėjai kreipėsi į įvairias valstybines institucijas dėl nuosavybės teisių atkūrimo vilkinimo.

173. Nuosavybės teisių atkūrimas bei su juo susiję ginčai yra nagrinėjami vadovaujantis LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu, o taip pat Žemės reformos įstatymu. Todėl gavę Alytaus apskrities viršininko administracijos 2009 m. sausio 9 d. atsakymą Nr. 3-54-(8.10.), įstatymo nustatytais terminais vadovaujantis LR Žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 2 punktu pareiškėjai kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą kaip ikiteisminę ginčų sprendimo komisiją.

184. Jeigu teismas pripažintų, kad šis terminas yra praleistas, tai pareiškėjai prašo jį atnaujinti.

195. Pagal ABTĮ 17 straipsnio 4 dalį, kai byloje atsakovai yra keli administravimo subjektai, esantys skirtingų teismų teritorinėje jurisdikcijoje, bylos priskirtinumo klausimas sprendžiamas pagal aukštesniojo administravimo subjekto buveinę. Tais atvejais, kai administravimo subjektai yra lygiaverčiai savo teisine padėtimi, teismą, kuriame bus nagrinėjama byla, turi teise pasirinkti pareiškėjas. Alytaus apskrities viršininko administracija yra Kauno apygardos administracinio teismo veikimo teritorijoje, o Druskininkų savivaldybės administracija yra Vilniaus apygardos administracinio teismo veikimo teritorijoje. Kadangi šios dvi institucijos yra lygiavertės savo teisine padėtimi, todėl kreipiantis į teismą pareiškėjai pasirinko Kauno apygardos administracinį teismą.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV.

22Atskirasis skundas atmestinas.

23Iš pareiškėjų skundo turinio matyti, kad jie siekia atkurti nuosavybės teises į jų senelių iki nacionalizacijos valdytą žemę Ratnyčios kaime, kurios bendras plotas Druskininkų mieste yra 261 ha. Piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į šios kategorijos žemę nagrinėjimo procedūra numatyta Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos (toliau – ir Atkūrimo tvarka) 106 punkte. Skundų, susijusių su nuosavybės teisių atkūrimu, nagrinėjimo tvarka detalizuojama Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkoje. Pagal šios Tvarkos 122 punktą skundai, susiję su nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimu, iki apskrities viršininko sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo nagrinėjami Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsnyje nustatyta tvarka.

24Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsnyje, į kurį nukreipia Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 122 punktas, nustatyta, kad skundus dėl žemės reformos metu suformuotų žemėnaudų tinkamumo, žemės privatizavimui ir nuomai parengtų dokumentų bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų neatitikimo nagrinėja apskričių viršininkai ir Vyriausybės įgaliota institucija. Vyriausybės įgaliota institucija nenagrinėja apskrities viršininko neapsvarstytų prašymų ir skundų. Tokia institucija, Vyriausybės įgaliota nagrinėti apskrities viršininko jau apsvarstytus prašymus ir skundus, yra Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

25Byloje pateikti dokumentai patvirtina, kad pareiškėjai neteismine tvarka skundė nuosavybės teisių atkūrimą, todėl priimant pareiškėjų 5 tą skundo reikalavimą terminai skaičiuotini nuo Nacionalinės žemės tarnybos atsakymo gavimo.

26Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimų ir Alytaus apskrities viršininko įsakymo apskundimui neteisminė tvarka netaikytina ir jie gali būti skundžiami tiesiogiai teismui, nes ginčijami aktai priimti ne dėl pareiškėjams suformuoto žemės sklypo nuosavybės teisių atkūrimui. Todėl jei pareiškėjai mano, kad šie aktai pažeidžia jų teises į nuosavybės atkūrimą tai jie gali ginti savo pažeistas teises tiesiogiai teikdami skundą teismui. Šiuo atveju terminai skundui paduoti turi būti skaičiuojami nuo sužinojimo apie priimtus skundžiamus aktus.

27Lietuvos Respublikos administracinių teismų įsteigimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalis numato, kad konkrečios apygardos administracinio teismo veiklos teritorija sutampa su atitinkamo bendrosios kompetencijos apygardos teismo veiklos teritorija. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymo dėl Lietuvos aukščiausiojo teismo, Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų teismų įsteigimo, apygardų ir apylinkių teismų veiklos teritorijų nustatymo bei Lietuvos Respublikos prokuratūros reformavimo 6 straipsnio 5 dalį Vilniaus apygardos teismo veiklos teritorija apima Druskininkų teismo veiklos teritoriją.

28Pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 30 d. sprendimą Nr. T1-311, Druskininkų savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 29 d. sprendimą Nr. T1-1089, Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. kovo 14 d. įsakymą Nr. V35-158. Ginčas dėl šių aktų panaikinimo teismingas Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Pareiškėjai taip pat prašė panaikinti Alytaus apskrities viršininko 2007 m. rugpjūčio 31 d. įsakymą Nr. 15-Ž-2041. Šis skundo reikalavimas teismingas Kauno apygardos administraciniam teismui. Pažymėtina, kad ABTĮ 17 straipsnio 3 dalis numato, kad kai byloje yra keli tarpusavyje susiję reikalavimai, iš kurių vieni priskirtini Vilniaus apygardos administraciniam teismui, o kiti – kitų apygardų administraciniams teismams, byla turi būti nagrinėjama Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad visi skundo reikalavimai teismingi Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Nors Kauno apygardos administracinis teismas pareiškėjų skundo reikalavimą dėl Alytaus apskrities viršininko 2007 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 15-Ž-2041 panaikinimo atsisakė priimti ne tuo pagrindu, tačiau teismas iš esmės pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjų skundą. Todėl keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties nėra pagrindo.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

30A. M., Z. Ž., T. M., A. M., Č. V., R. Z., V. P., G. M., D. J., M. M. A. M., M. K., V. N., S. K. ir M. P. atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

31Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. A. M., D. J., Z.... 5. II.... 6. Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. balandžio 1 d. nutartimi... 7. Teismas nustatė, kad pareiškėjams ir jų atstovui 2009 m. sausio 12 d. gavus... 8. Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjai praleido ABTĮ 33 straipsnyje... 9. Teismas taip pat pažymėjo, kad skundas paduodamas tam administraciniam... 10. Kadangi pareiškėjai skundo reikalavimą adresuoja Druskininkų savivaldybės... 11. Atsižvelgus į aukščiau nurodytas aplinkybes, pareiškėjų skundo dalį,... 12. III.... 13. Pareiškėjai A. M., Z. Ž., 14. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 15. 1. Ginčo dalykas yra nuosavybės teisių į žemę atkūrimas.... 16. 2. Pareiškėjai kreipėsi į įvairias valstybines institucijas dėl... 17. 3. Nuosavybės teisių atkūrimas bei su juo susiję ginčai yra nagrinėjami... 18. 4. Jeigu teismas pripažintų, kad šis terminas yra praleistas, tai... 19. 5. Pagal ABTĮ 17 straipsnio 4 dalį, kai byloje atsakovai yra keli... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV.... 22. Atskirasis skundas atmestinas.... 23. Iš pareiškėjų skundo turinio matyti, kad jie siekia atkurti nuosavybės... 24. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsnyje, į kurį... 25. Byloje pateikti dokumentai patvirtina, kad pareiškėjai neteismine tvarka... 26. Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimų ir Alytaus apskrities viršininko... 27. Lietuvos Respublikos administracinių teismų įsteigimo įstatymo 2 straipsnio... 28. Pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti Druskininkų... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 30. A. M., Z. Ž., 31. Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. balandžio 1 d. nutartį palikti... 32. Nutartis neskundžiama....