Byla eA-4740-502/2018
Dėl išvados dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Stasio Gagio ir Dalios Višinskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo valstybės įmonės Registrų centro apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. gegužės 22 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo valstybės įmonės Registrų centro skundą atsakovui Viešųjų pirkimų tarnybai (tretieji suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Blue Bridge“, uždaroji akcinė bendrovė Baip ir uždaroji akcinė bendrovė „Fortevento“) dėl išvados dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5

 1. Valstybės įmonė (toliau – ir VĮ) Registrų centras (iki reorganizavimo – Centrinė hipotekos įstaiga) (toliau – ir pareiškėjas) 2015 m. rugpjūčio 7 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – ir VPT) Kontrolės skyriaus vyriausiosios specialistės 2015 m. liepos 13 d. viešųjų pirkimų vertinimo išvadą Nr. 4S-2349, išskyrus jos 1.2 punktą (toliau – ir Išvada); 2) įpareigoti VPT leisti pareiškėjui tęsti sutarčių sudarymo procedūras (I t., b. l. 1–14).
 2. Pareiškėjas nurodė, kad skundžiama VPT išvada yra nepagrįsta aiškiais teisiniais ir faktiniais argumentais, o pateikti VPT išaiškinimai prieštarauja VPT bei teismų formuojamai praktikai. Pareiškėjas skunde nurodė išsamius argumentus, kodėl nesutinka su VPT Išvada.
 3. Atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba atsiliepime prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą (II t., b. l. 44–50).
 4. VPT nurodė, kad, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) 82 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atliko pareiškėjo atviro konkurso būdu vykdyto viešojo pirkimo Nr. 156926 (toliau – Pirkimas) dokumentų vertinimą. VPT, atsižvelgdama į Išvados 7 ir 8 punktuose konstatuotus VPĮ pažeidimus, vadovaudamasi VPĮ 82 straipsnio 2 dalies 6 punktu, įpareigojo pareiškėją: 1) panaikinti 2015 m. gegužės 13 d. priimtą sprendimą atmesti uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Fortevento“ pasiūlymus I ir III Pirkimo dalyse; 2) panaikinti 2015 m. birželio 4 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės patvirtinimo ir laimėtojo nustatymo I ir III Pirkimo dalyse; 3) iš naujo įvertinti I ir III Pirkimo dalyse dalyvaujančių tiekėjų atitikimą kvalifikacijos reikalavimams; 4) raštu informuoti VPT apie įpareigojimų įvykdymą ir pateikti tai įrodančius dokumentus. VPT atsiliepime pateikė argumentus dėl Išvados 7 ir 8 punktų pagrįstumo.
 5. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Fortevento“ atsiliepime prašė pareiškėjo skundą atmesti (II t., b. l. 59–65). UAB „Fortevento“ taip pat pateikė teismui prašymą priteisti iš pareiškėjo 677,60 Eur bylinėjimosi išlaidų (II t., b. l. 118–119).
 6. UAB „Fortevento“ atsiliepime pateikė argumentus atskirai dėl subtiekėjo sampratos ir jų išviešinimo pareigos, dėl garantinio aptarnavimo ir priežiūros paslaugų sąvokų bei dėl skaidrumo principo pažeidimo. UAB „Fortevento“ nurodė, kad VPT, nustatęs šiurkščius VPĮ nuostatų pažeidimus, teisėtai ir pagrįstai įpareigojo pareiškėją panaikinti ginčijamus sprendimus, kuriais nuspręsta atmesti UAB „Fortevento“ pasiūlymus bei teisėtai ir pagrįstai įpareigojo pareiškėją iš naujo įvertinti I ir III Pirkimo dalyse dalyvaujančių tiekėjų atitikimą kvalifikacijos reikalavimams.
 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Blue Bridge“ atsiliepime prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra (II t., b. l. 99–100).
 8. UAB „Blue Bridge“ paaiškino, kad dalyvavo Pirkimo I dalyje, kurioje buvo pagrįstai pripažinta laimėtoja ir 2015 m. lapkričio 19 d. iš pareiškėjo gavo kvietimą sudaryti pirkimo sutartį. Minėta sutartis buvo sudaryta su pareiškėju 2015 m. gruodžio 7 d. ir šiuo metu yra visiškai įvykdyta, todėl šioje byloje priimtas sprendimas, UAB „Blue Bridge“ nuomone, realių teisinių pasekmių jai nesukels.
 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB Baip atsiliepime prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra (II t., b. l. 109–112).
 10. UAB Baip paaiškino, kad ji buvo pripažinta Pirkimo III dalies laimėtoja ir 2015 m. gruodžio 7 d. buvo pasirašyta sutartis. UAB Baip nurodė, kad pagal VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 1 punktą, pirkimas pasibaigia, kai sudaroma pirkimo sutartis, todėl, UAB Baip nuomone, pareiškėjas nebegali grįžti į ankstesnį etapą, t. y. į Pirkimo procedūras. UAB Baip taip pat nurodė, kad sudaryta sutartis buvo visiškai įvykdyta. UAB Baip atkreipė dėmesį į tai, kad jai nekilo klausimų dėl Pirkimo sąlygų turinio. Be to, UAB Baip pažymėjo, kad ji yra tik tiekėja, todėl negalėjo turėti ir neturėjo įtakos Pirkimo procedūroms. UAB Baip nekvestionavo Pirkimo sąlygų teisėtumo, todėl ir dabar negali pasisakyti dėl jų turinio ir teisėtumo.

6II.

7

 1. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. rugsėjo 7 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą ir priteisė iš pareiškėjo trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Fortevento“ 611,60 Eur bylinėjimosi išlaidų (II t., b. l. 132–144).
 2. Teismas nustatė, kad ginčijama Išvada pareiškėjas buvo pripažintas pažeidęs VPĮ 3 straipsnio 1–2 dalių, 18 straipsnio 6 dalies 11 punkto, 24 straipsnio 9 dalies, 32 straipsnio 5 dalies ir 33 straipsnio 3 dalies nuostatas.
 3. Teismas darė išvadą, kad skundžiama Išvados dalis atitinka teisės aktų jai keliamus reikalavimus, yra parengta vadovaujantis VPĮ nuostatomis, motyvuota ir pagrįsta objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, todėl jos naikinti nėra pagrindo. Dėl pareiškėjo reikalavimo leisti jam tęsti sutarčių sudarymo procedūras, teismas pažymėjo, kad Pirkimas jau yra įvykęs.
 4. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju buvo apgintos ir patenkintos UAB „Fortevento“ teisės. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad minėtas trečiasis suinteresuotas asmuo turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.
 5. Pareiškėjas VĮ Registrų centras apeliaciniu skundu prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą (II t., b. l. 147–163).
 6. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 2018 m. sausio 31 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikino ir perdavė bylą šiam teismui nagrinėti iš naujo (III t., b. l. 14–28).
 7. LVAT konstatavo, kad VPT, nustatydama įpareigojimus pareiškėjui, rėmėsi tik Išvados 7 ir 8 punktuose nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis ir šiuose punktuose nurodytais VPĮ nuostatų pažeidimais, todėl kituose Išvados punktuose nurodytos aplinkybės nėra reikšmingos vertinant Išvados teisėtumą ir pagrįstumą. LVAT nurodė, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai apibrėžė nagrinėjamo ginčo ribas, nes vertino ne tik Išvados 7 ir 8 punktuose nurodytas aplinkybes bei nustatytus VPĮ pažeidimus, tačiau ir kituose Išvados punktuose nurodytus VPĮ pažeidimus. LVAT taip pat nurodė, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai nesiaiškino aplinkybių dėl pirkimo sutarčių sudarymo su UAB „Blue Bridge“ ir UAB Baip, jų išsamiai netyrė.
 8. LVAT nurodė, kad po bylos iškėlimo buvo sudarytos sutartys dėl Pirkimo dalių, kurių teisėtumą ir pagrįstumą įvertino VPT ginčijamoje Išvadoje, todėl pirmosios instancijos teismas privalėjo įvertinti, kaip šios aplinkybės turėjo įtakos pareiškėjo teisių ar įstatymo saugomų interesų teisminei gynybai sprendžiant ginčą pagal jo skunde suformuluotus reikalavimus, t. y. turėjo įvertinti pareiškėjo materialinį teisinį suinteresuotumą apginti, pareiškėjo nuomone, pažeistą teisę ar įstatymo saugomą interesą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnio 1 dalies ir 23 straipsnio 1 dalies kontekste.
 9. Pareiškėjas VĮ Registrų centras pateikė teismui papildomus paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad dar 2015 m. rugsėjo 10 d. kreipėsi į pirmosios instancijos teismą su prašymu nagrinėti bylą skubos tvarka, tačiau į šį prašymą atsižvelgta nebuvo (III t., b. l. 71–74). Pareiškėjas paaiškino, kad jei būtų laukęs teismo sprendimo dėl Išvados teisėtumo, tai šiuo metu nebūtų užtikrintas kokybiškas ir nepertraukiamas tvarkomų valstybės registrų ir politinių partijų narių sąrašų informacinės sistemos veikimas, ypatingos svarbos valstybės informacinių išteklių pasiekiamumas, duomenų susijusiems registrams bei informacinėms sistemoms teikimas, ir svarbiausia – duomenų registruose saugumas.
 10. Atsakovas VPT taip pat pateikė papildomus paaiškinimus (III t., b. l. 62–66), nurodydamas, kad pareiškėjo suinteresuotumas, VPT nuomone, išnyko po bylos iškėlimo sudarius minėtas sutartis.
 11. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Blue Bridge“ papildomuose paaiškinimuose nurodė, kad UAB „Blue Bridge“ į bylą buvo įtraukta tik 2016 m. liepos 7 d. teismo nutartimi, t. y. po to, kai viešojo pirkimo sutartis buvo tinkamai įvykdyta (III t., b. l. 88–89). Atsižvelgdama į tai, UAB „Blue Bridge“ nurodė, kad teismo sprendimas jai realių teisinių pasekmių nesukels.
 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Fortevento“ papildomuose paaiškinimuose prašė pareiškėjo skundą dėl Išvadoje numatytų įpareigojimų neteisėtumo atmesti, o Išvados dalį, kurioje VPT nurodė, kad „atsižvelgiant į tai, kad M. R. pasiūlymų pateikimo dieną nebuvo tiekėjo darbuotojas, bet jo pajėgumus tiekėjas ketina pasitelkti vykdant sutartį, tai specialistas M. R. laikytinas subtiekėju, todėl Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Pirkimo sąlygų 3.7 punktu, turėjo prašyti tiekėjo UAB „Fortevento“ pateikti dokumentus, įrodančius subtiekėjo atitikimą skelbimo apie Pirkimą III.2.1 dalyje nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams“ pripažinti neteisėta (III t., b. l. 50–61). UAB „Fortevento“ pažymėjo, kad nepaisant to, jog viešojo pirkimo sutartys yra sudarytos, Išvada vis tiek sukelia pareiškėjui teisinius padarinius, nes pripažinus Išvadą teisėta būtų laikoma, kad pareiškėjas nepagrįstai neįvykdė VPT nurodymų ir VPT turėtų teisę taikyti atitinkamas poveikio priemones, o UAB „Fortevento“ įgytų teisę reikšti ieškinį dėl žalos atlyginimo. Be to, pirkimo pasibaigimo faktas, pasak UAB „Fortevento“, nepaneigia nustatytų pažeidimų, kuriuos ir ginčija pareiškėjas.

8III.

9

 1. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. gegužės 22 d. sprendimu pareiškėjo skundą tenkino iš dalies, panaikino Išvados 7 punktą (III t., b. l. 133–143). Kitą pareiškėjo skundo dalį teismas atmetė bei iš pareiškėjo priteisė UAB „Fortevento“ 611,60 Eur bylinėjimosi išlaidų, taip pat priteisė pareiškėjui iš VPT 10,50 Eur sumokėto žyminio mokesčio.
 2. Teismas konstatavo, kad proceso dalyviai nekelia ginčo dėl jau sudarytų sutarčių teisėtumo. Teismas sprendė, kad proceso šalys rašytiniuose paaiškinimuose bei atstovai teismo posėdžio metu pagrindė, kokią įtaką jų teisėms turi Išvados teisėtumo ginčijimas – tai turėtų esminę įtaką UAB „Forteverto“ veiksmams – jai būtų arba nebūtų pagrindo kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Teismas nurodė, kad jei Išvada būtų pripažinta pagrįsta, pareiškėjo nuomone, yra galimybė, kad jis sulauktų ieškinių.

10IV.

11

 1. Pareiškėjas VĮ Registrų centras apeliaciniame skunde prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą dėl Išvados 8 punkto teisėtumo ir pagrįstumo panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą (III t., b. l. 147–158). Pareiškėjas taip pat prašo UAB „Fortevento“ bylinėjimosi išlaidas priteisti iš pareiškėjo ir atsakovo proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai.
 2. Pasak pareiškėjo, teismas nevertino jo pateiktų įrodymų ir argumentų, nepateikė išvadų, kurios būtų pagrįstos byloje ištirtų įrodymų analize ir vertinimu, nepasisakė dėl esminių pareiškėjo skunde išdėstytų argumentų, neatsižvelgė į Pirkimo objekto specifiką ir svarbą visuomenei. Pareiškėjas pažymi, kad teismo argumentas, jog pareiškėjas kompiuterinės įrangos gamintojus laikė subtiekėjais, yra nepagrįstas ir neatitinka tikrovės. Pareiškėjas nurodo, kad nereikalavo nei iš UAB „Fortevento“, nei iš kitų tiekėjų, kad įrangos gamintojas būtų išviešintas kaip subtiekėjas. Pareiškėjas pastebi, kad teismas, vertindamas Išvados 8 punkto teisėtumą, šiam klausimui skyrė tik vieną teismo sprendimo punktą (šešioliktą), t. y. neaiškino ir neanalizavo nei vieno pareiškėjo argumento, nenurodė, kodėl pareiškėjo argumentai atmestini. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad nesutinka su pirmosios instancijos teismo teiginiu, kad garantija pirkimo objektui yra garantuojama įstatymu.
 3. Pareiškėjas pastebi, kad UAB „Fortevento“ sutiko su pareiškėjo argumentais dėl Išvados 7 punkto neteisėtumo ir pareiškėjo skundas šioje dalyje buvo patenkintas (Išvados 7 punktas panaikintas), todėl, pareiškėjo nuomone, bylinėjimosi išlaidos turėtų būti padalintos su ginčą šioje dalyje pralaimėjusia šalimi – VPT.
 4. Atsakovas VPT atsiliepime prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti galioti (III t., b. l. 182–185). VPT nurodo, kad pareiškėjo apeliaciniame skunde pateikiami argumentai nepaneigia Išvadoje konstatuoto VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto skaidrumo principo pažeidimo.
 5. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Blue Bridge“ atsiliepime prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra (III t., b. l. 187–188). UAB „Blue Bridge“ pakartoja, kad teismo sprendimas jai teisinių pasekmių nesukels.
 6. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Fortevento“ prašo atmesti pareiškėjo apeliacinį skundą ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą (III t., b. l. 189–196). UAB „Fortevento“ nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog Išvados 8 punktas yra teisėtas.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13V.

14

 1. Administracinis ginčas kilo dėl Viešųjų pirkimų tarnybos Kontrolės skyriaus 2015 m. liepos 13 d. Viešųjų pirkimų vertinimo išvados Nr. 4S-2349, išskyrus jos 1.2 papunkčio, kuria Perkančioji organizacija pripažinta pažeidusi VPĮ 3 straipsnio 1 ir 2 dalių, 24 straipsnio 9 dalies, 18 straipsnio 6 dalies 11 punkto, 32 straipsnio 5 dalies ir 33 straipsnio 3 dalies nuostatas, teisėtumo ir pagrįstumo.
 2. Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (EŽTT 1994 m. balandžio 19 d. sprendimas byloje Van de Hurk prieš Nyderlandus; 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimas byloje Helle prieš Suomiją; LVAT 2011 m. lapkričio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-355/2011). Taip pat akcentuotina, jog vadovaujantis ABTĮ 142 straipsnio 3 dalimi, pirmosios instancijos teisme ištirti įrodymai apeliacinėje instancijoje gali būti pakartotinai arba papildomai tiriami tik tuomet, jeigu teismas pripažino, jog tai būtina. Taigi apeliacija administraciniame procese yra ne pakartotinis bylos nagrinėjimas, o jau priimto teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo tikrinimas, remiantis jau byloje esančia medžiaga. Apeliacinis procesas nėra bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme pratęsimas apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinės instancijos teismas paprastai bylą gali tikrinti tik ta apimtimi, kuria byla buvo išnagrinėta pirmosios instancijos teisme ir kuri buvo užfiksuota pirmosios instancijos teismo sprendimu (žr., pvz., LVAT 2007 m. rugsėjo 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-747/2007, 2013 m. birželio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-1321/2013 ir kt.).
 3. Pagal ABTĮ 140 straipsnio 1 dalį teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų.
 4. Byloje nustatyta, kad VPT, atsižvelgdama į nustatytus Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus, nurodytus Išvados 7 ir 8 punktuose, ir vadovaudamasi VPĮ 82 straipsnio 2 dalies 6 punktu, įpareigojo Perkančiąją organizaciją: 1) panaikinti Centrinės hipotekos įstaigos viešojo pirkimo „Centrinės hipotekos įstaigos tarnybinių stočių ir jų programinės įrangos įsigijimas“ komisijos 2015 m. gegužės 13 d. posėdyje (Protokolo Nr. 25) priimtą sprendimą atmesti UAB „Fortevento“ pasiūlymus I ir III Pirkimo dalyse; 2) panaikinti Komisijos 2015 m. birželio 4 d. posėdyje (Protokolo Nr. 33) priimtą sprendimą dėl pasiūlymų eilės patvirtinimo ir laimėtojo nustatymo I ir III Pirkimo dalyse; 3) iš naujo įvertinti I ir III Pirkimo dalyse dalyvaujančių tiekėjų atitikimą kvalifikacijos reikalavimams; 4) raštu informuoti VPT apie įpareigojimų vykdymą ir pateikti tai įrodančius dokumentus.
 5. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas šį ginčą, 2018 m. sausio 31 d. nutartyje, kuria byla buvo perduota pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, pažymėjo, kad pirkimo sutartys dėl pirkimo dalių, kurių teisėtumą ir pagrįstumą įvertino atsakovas ginčijamoje Išvadoje, buvo sudarytos jau po administracinės bylos iškėlimo, ir nurodė, kad pirmosios instancijos teismas privalėjo įvertinti, kaip šios aplinkybės turėjo įtakos pareiškėjo teisių ar įstatymo saugomų interesų teisminei gynybai sprendžiant ginčą pagal jo skunde suformuluotus reikalavimus, t. y. įvertinti pareiškėjo materialinį teisinį suinteresuotumą apginti, jo nuomone, pažeistą teisę ar įstatymo saugomą interesą ABTĮ 5 straipsnio 1 dalies ir 23 straipsnio 1 dalies kontekste.
 6. Pirmosios instancijos teismas, pripažinęs, kad proceso dalyviai nekelia ginčo dėl jau sudarytų sutarčių teisėtumo, konstatavo, kad šalys bei jų atstovai pagrindė, kokią įtaką jų teisėms turi Išvados teisėtumo ginčijimas – nuo vienokio ar kitokio sprendimo priklausytų galimybė sulaukti ieškinių iš trečiųjų suinteresuotų asmenų, būtų ar nebūtų pagrindo kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.
 7. Teisėjų kolegija su tokia pirmosios instancijos teismo išvada dėl pareiškėjo materialinio teisinio suinteresuotumo nagrinėjamo ginčo ribose nesutinka.
 8. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad pagal ABTĮ 5 straipsnio 1 dalies bei 23 straipsnio 1 dalies nuostatas, skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Tokiu būdu įstatyme yra įtvirtinta asmens procesinė teisė kreiptis į teismą ir nustatyta, jog tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo manytų, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą (LVAT 2009 m. rugpjūčio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-505/2009; 2016 m. rugsėjo 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-747-502/2016; 2016 m. spalio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-607-624/2016). Tačiau nurodytos nuostatos taip pat reiškia, kad teismas, nagrinėdamas administracinę bylą, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu. Tik nustatęs nurodytas aplinkybes teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš ABTĮ 88 straipsnio 2–5 punktuose numatytų būdų. Nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą (prašymą) ABTĮ 88 straipsnio 1 punkto pagrindu (LVAT nutartys administracinėse bylose Nr. A143-443/2005, A502-906/2008, A502-304/2009; Administracinių teismų praktika Nr. 7, p. 124–131; LVAT 2016 m. lapkričio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-78-624/2016, 2016 m. gruodžio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-941-602/2016, 2017 m. balandžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-286-552/2017, 2017 m. sausio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-573-502/2017, 2017 m. lapkričio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-2199-502/2017). Pakitusios ABTĮ redakcijos atitinkamų nuostatų prasmė nėra pakitusi, todėl pateikta praktika būtina vadovautis.
 9. Byloje neginčijamas faktas, kad pirkimas, dėl kurio procedūros atsakovas surašė ginčijamą Išvadą, įvykęs, sandoriai tarp šalių sudaryti ir neginčijami, todėl pareikšto reikalavimo išsprendimas nemodifikuotų teisinių santykių tarp šalių. Pareiškėjas nenurodė ir neįrodė, kuo pareikšto reikalavimo tenkinimas paveiktų jo teisių ir pareigų apimtį ar įstatymo saugomus interesus, kaip jie būtų apginti. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nenustačius pareiškėjo materialinio teisinio intereso dėl pareikšto reikalavimo nėra galimybės jį tenkinti, todėl pareiškėjo skundas turi būti atmestas.
 10. Pažymėtina, kad administraciniams teismams nepavesta nagrinėti bylų dėl nustatymo juridinę reikšmę turinčių faktų (ABTĮ 17 straipsnis), kurie, be kita ko, galėtų būti pagrindu savarankiškiems teisminiams ginčams.
 11. Dėl paminėto pirmosios instancijos teismo sprendimas keičiamas atmetant skundą pilna apimtimi. Nenustačius pareiškėjo materialinio teisinio suinteresuotumo dėl pareikšto reikalavimo toks procesinis sprendimas nelaikytinas bloginančiu apelianto padėtį.
 12. Aptarta specifinė nagrinėjamos bylos situacija lemia, jog sprendimu neapgynus niekieno teisių ar teisėtų interesų tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Fortevento“ nelaikytinas proceso šalimi, kurios naudai priimtas sprendimas, turinčia teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą (ABTĮ 42 straipsnio 1 dalis). Atitinkamai teismo sprendimo dalis dėl teismo išlaidų naikinama.

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 148 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

16Pareiškėjo valstybės įmonės Registrų centro apeliacinį skundą atmesti.

17Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. gegužės 22 d. sprendimą pakeisti.

18Pareiškėjo valstybės įmonės Registrų centro skundą atmesti.

19Sprendimo dalį dėl teismo išlaidų paskirstymo panaikinti.

20Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai