Byla e2-1106-939/2016
Dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš nuomojamos patalpos

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Laima Lubauskienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Prienų rajono savivaldybės ieškinį atsakovui T. J. ir trečiajam asmeniui UAB „Prienų butų ūkis“ dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš nuomojamos patalpos.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama nutraukti Savivaldybės socialinio būsto 2009 m. gruodžio 1 d. nuomos sutartį Nr. ( - ), sudarytą su atsakovu T. J., ir iškeldinti jį iš nuomojamos patalpos, adresu ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

5Ieškinyje nurodė, kad 2009 m. gruodžio 1 d. su atsakovu T. J. sudaryta Savivaldybės socialinio būsto nuomos sutartis Nr. ( - ) (toliau – ir sutartis) dėl buto, esančio ( - ), nuomos, nuomos mokesčių ir komunalinių paslaugų apmokėjimo bei kitų įsipareigojimų. Atsakovas šiame bute gyvenamąja vietą deklaravo 2009 m. gruodžio 3 d. Sutarties 2.2. papunkčiu nustatyta, kad atsakovas įsipareigoja kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka sumokėti buto nuomos ir komunalinių paslaugų mokesčius. Šių pareigų atsakovas tinkamai nevykdo, yra skolingas 178,28 Eur už buto nuomą ir komunalines paslaugas už laikotarpį nuo 2014 m. vasario 1 d. iki 2016 m. gegužės l d. Paskutinis mokėjimas atliktas 2015 m. birželio mėn. Nuomininkas yra darbingo amžiaus, tačiau nedirba, teritorinėje darbo biržoje neregistruotas, ilgą laiką nesilaiko pareigos mokėti nuomos, komunalinių ir kitų susijusių paslaugų mokesčių, per visą skolos atsiradimo laiką nesikreipė į paslaugų tiekėjus dėl mokėjimų grafikų sudarymo, nepateikė prašymo juos sumažinti, atidėti, t.y. nesielgė kaip rūpestingas, apdairus ir atidus asmuo, siekdamas sumažinti esamas skolas bei tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Atsakovas nevykdė pareigos ir po to, kai Prienų rajono savivaldybės administracijos Prienų seniūnijos 2014 m. sausio 28 d. raštu Nr. (1.9)-S-17 „Dėl informacijos'" buvo iškviestas pokalbiui dėl įsiskolinimo už buto nuomą ir patarnavimus. Toks tęstinis ilgas nemokėjimas yra ne sunkios nuomininko materialinės padėties, kurios jis neturi galimybių pakeisti rezultatas, o nesąžiningas elgesys, piktnaudžiavimas socialinėmis garantijomis bei sąmoningas vengimas savo jėgomis užsitikrinti materialinį minimumą, kuris būtų pakankamas, be kita ko, sumokėti nuomos mokestį. Tokiu elgesiu atsakovas pažeidžia ir kitų asmenų, įrašytų į eilę socialiniam būstui gauti, teisėtus lūkesčius ir interesus.

6Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovas grindžia: 2009 m. gruodžio 1 d. Savivaldybės socialinio būsto nuomos sutartimi, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu, Prienų rajono savivaldybės administracijos Prienų seniūnijos 2016 m. gegužės 30 d. pažyma Nr. (2016-368-PS)-6, UAB „Prienų butų ūkis" 2016 m. gegužės 23 d. pažyma Nr. 57, Prienų rajono savivaldybės administracijos Prienų seniūnijos 2016 m. sausio 28 d. raštu Nr. (1.9)-S-17 „Dėl informacijos", „SODRA“ duomenų bazės išrašu, Lietuvos darbo biržos duomenų bazės išrašu, Komisijos savivaldybei nuosavybės teise priklausančių butų nuomininkų įsiskolinimams įvertinti 2014 m. rugsėjo 30 d., 2015 m. lapkričio 4 d. ir 2016 m. vasario 3 d. posėdžio protokolais.

7Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 25 dienų terminas pateikti atsiliepimą įteikti 2016 m. rugpjūčio 29 d. viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnis). Atsakovui be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

10Remiantis CK XXXI skyriaus nuostatomis, atsakovui yra taikoma civilinė atsakomybė, nes šiuo atveju šalis sieja sutartiniai civiliniai teisiniai santykiai, kilę iš gyvenamosios patalpos nuomos sutarties. Skolininko kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis, todėl atsakovo pareiga įrodinėti, kad prievolė nebuvo vykdoma ne dėl jo kaltės. Tokių įrodymų atsakovas nepateikė.

11Pagal CK 6.576 straipsnį, gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi nuomotojas įsipareigoja suteikti už mokestį gyvenamąją patalpą nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti ją gyvenimui, o nuomininkas įsipareigoja naudotis šia patalpa pagal paskirtį ir mokėti nuomos mokestį. Vadovaujantis CK 6.611 straipsniu, jei nuomininkas nuolat (ne mažiau kaip tris mėnesius, jeigu sutartis nenumato ilgesnio termino) nemoka buto nuompinigių ar mokesčio už komunalines paslaugas, jei nuomininkas, jo šeimos nariai ar kiti kartu su juo gyvenantys asmenys ardo ar gadina gyvenamąją patalpą arba ją naudoja ne pagal paskirtį, nuomos sutartis gali būti nutraukta ir asmenys iškeldinami iš nuomojamos patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

12Taikydamas šią normą savo praktikoje, kasacinis teismas yra konstatavęs, kad už pažeidimą griežčiausiai taikomą teisinę priemonę – būsto netekimą – teismas taiko individualiai; turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar taikyti šią priemonę, kartu įvertindamas galimybes taikyti kitus prievolinės teisės pažeidimų pašalinimo būdus. Teismo nurodyta, kad, sprendžiant tokio pobūdžio ginčus, turi būti vertinamas šios teisinės priemonės proporcingumas padarytam pažeidimui, taip pat sutarties nutraukimo neigiami padariniai kartu su teisės į būstą ribojimo pagrįstumu ir teisėtumu. Vertinant taikomos priemonės proporcingumo klausimą, gali būti svarbūs įvairūs aspektai – iškeldinamų asmenų pažeidžiamumo laipsnis (sveikatos būklė, amžius, nepilnamečiai vaikai), gyvenimo atitinkamame būste trukmė, kito būsto neturėjimas, nuomos mokesčio mokėjimas, tvarkingos kaimynystės užtikrinimas, kito reikšmingo intereso į būstą nebuvimas, iškeldinimu suinteresuoto subjekto pozicija iškeldinamojo atžvilgiu (kokį laikotarpį ignoruotas teisių pažeidimas), valstybės įsipareigojimų suteikti kitą būstą nesilaikymas ir (ar) pan. Iškeldinimas iš būsto pripažįstamas neproporcingu, kai tokia priemonė nepagrįstai suvaržo asmenų teises, neatitinka pažeidimo, už kurį yra taikoma, sunkumo, taikoma neatsižvelgus į iškeldinamo asmens siekius ir galimybes pašalinti pažeidimą ir kitais panašiais atvejais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-557/2011). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal Konstitucinio Teismo jurisprudenciją socialinio solidarumo principas nepaneigia asmeninės atsakomybės už savo likimą (Konstitucinio Teismo 1997 m. kovo 12 d., 2002 m. lapkričio 25 d., 2003 m. gruodžio 3 d., 2004 m. kovo 5 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2007 m. birželio 7 d. nutarimai); socialinė parama neturi sudaryti prielaidų asmeniui pačiam nesiekti didesnių pajamų, savo pastangomis neieškoti galimybių užtikrinti sau ir savo šeimai žmogaus orumą atitinkančias gyvenimo sąlygas, ji neturi virsti privilegija (Konstitucinio Teismo 2004 m. kovo 5 d., 2009 m. rugsėjo 2 d. nutarimai; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus miesto savivaldybė v. S. U., bylos Nr. 3K-3-557/2011; 2012 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus miesto savivaldybė v. R. G. ir kt., bylos Nr. 3K-3-194/2012).

13Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2009 m. gruodžio 1 d. su atsakovu T. J. sudaryta Savivaldybės socialinio būsto nuomos sutartis Nr. ( - ) dėl buto, esančio ( - ), nuomos, nuomos mokesčių ir komunalinių paslaugų apmokėjimo bei kitų įsipareigojimų. Atsakovas šiame bute gyvenamąja vietą deklaravo 2009 m. gruodžio 3 d. Sutarties 2.2, 2.3, 2.4 punktais nustatyta, kad atsakovas įsipareigoja kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 30 dienos Prienų rajono savivaldybės nustatyta tvarka sumokėti buto nuomos ir komunalinių paslaugų mokesčius. Sutarties 11 punkte nustatyta, kad sutartis nutraukiama, jei nuomininkas nuolat ne mažiau kaip tris mėnesius nemoka buto nuompinigių ar mokesčių už komunalines paslaugas. Šių pareigų atsakovas tinkamai nevykdo, nuolat nemoka nuomos mokesčio ir mokesčių už komunalinius patarnavimus - yra skolingas 178,28 Eur už buto nuomą ir komunalines paslaugas už laikotarpį nuo 2014 m. vasario 1 d. iki 2016 m. gegužės l d. Paskutinis mokėjimas atliktas 2015 m. birželio mėn.

14Teisėtai sudaryta sutartis šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio l dalis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad atsakovas ne tik pažeidė sutarties 4.3. ir 4.4.1. punktus dėl nuompinigių ir mokesčių mokėjimo, bet ir nustatytu laiku ir tvarka nepateikė duomenų apie save. Duomenų, kad atsakovas būtų prievolę tinkamai įvykdęs ir pilnai atsiskaitęs su ieškove už buto, kuriuo naudojosi, nuomą ir mokesčius, nėra. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas naudojosi ieškovei priklausančia gyvenamąja patalpa, esančia, ( - ), bute gyvenamąją vietą deklaravo 2009 m. gruodžio 3 d., sutartis su juo sudaryta 2012 m. gruodžio 1 d., todėl darytina išvada, kad gyvenamosios patalpos nuomos sutarties pagrindu tarp šalių susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai. Atsakovas yra jauno darbingo amžiaus, duomenų, kad jis yra nedarbingas ar turi sveikatos problemų ir dėl to negali dirbti, byloje nėra. Duomenų, kad kartu su juo socialiniame būste gyvena dėl sveikatos būklės, amžiaus pažeidžiamo asmenys ar nepilnamečiai vaikai, byloje taip pat nėra. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis atsakovo santuoka nutraukta 2010 m. birželio 28 d., 2007 m. balandžio 14 d. gimusios atsakovo dukros gyvenamoji vieta nustatyta su motina, iš atsakovo priteistas 37,65 Eur per mėnesį išlaikymas periodinėmis išmokomis. Bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovas ilgą laiką – nuo 2015 m. birželio mėnesio, t.y. daugiau nei metus nemoka už socialinio būsto nuomą ir komunalines paslaugas, dėl to susidarė pakankamai didelė 178,28 Eur dydžio skola, jis nedirba, darbo biržoje neregistruotas, nors skolos susidarymo laikotarpiu nuo 2014-01-29 iki 2014-05-26, nuo 2014-09-05 iki 2014-10-01, nuo 2015-02-25 iki 2015-06-03 bei nuo 2015-06-12 iki 2015-12-03 dirbo, gavo vidutiniškai minimalios algos dydžio pajamas, skolos gera valia nesumokėjo (paskutinis mokėjimas atliktas 2015 m. birželio mėnesį), pakviestas atvykti į Prienų rajono savivaldybę pokalbiui dėl įsiskolinimo likvidavimo, į 2014 m. rugsėjo 30 d. komisijos posėdį neatvyko. Teismo nuomone, remiantis nurodytais duomenimis, darytina išvada, jog atsakovas skolos susidarymo laikotarpiu dirbo ir gavo pajamas, todėl turėjo galimybes sumokėti socialinio būsto nuomos bei komunalinius mokesčius, tačiau tikslingai (piktavališkai) vengė sumokėti socialinio būsto nuomos bei komunalinius mokesčius, nesiekė likviduoti įsiskolinimo, o tai, kad kviečiamas pokalbiui dėl įsiskolinimo likvidavimo, jis neatvyko į savivaldybės komisijos pokalbį, vertintina kaip atsakovo intereso į būstą nebuvimas. Todėl, atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą bei vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais (CK 1.5 straipsnis), teismas konstatuoja, kad sutarties nutraukimas ir iškeldinimas pripažintina proporcingomis priemonėmis, atitinkančiomis atsakovo padaryto sutarties pažeidimo sunkumą, todėl ieškinys dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos sutarties nutraukimo tenkintinas (CK 6.610, 6.611 straipsniai).

15Konstatavus, kad 2009 m. gruodžio 1 d. sudaryta savivaldybės socialinio būsto nuomos sutartis yra nutraukta, atsakovas iš buto, esančio ( - ) iškeldintinas teismo sprendimu (CK 6.610, 6.611 straipsniai).

16Tenkinant ieškinį iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinas 57,00 Eur dydžio žyminis mokestis, nuo kurio ieškovė yra pagal įstatymą atleista (CPK 80 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 83 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

17Valstybė šioje byloje patyrė 2,32 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, tačiau atsižvelgiant į tai, kad šios išlaidos yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas šios sumos iš šalių nepriteisia (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263–270 str., teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti visiškai.

20Nutraukti tarp ieškovės Prienų rajono savivaldybės ir atsakovo T. J., asmens kodas ( - ) 2009 m. gruodžio 1 d. sudarytą savivaldybės socialinio būsto nuomos sutartį Nr. ( - ).

21Iškeldinti atsakovą T. J., asmens kodas ( - ) iš buto, esančio ( - ).

22Priteisti iš atsakovo T. J., asmens kodas ( - ) 57,00 Eur (penkiasdešimt septynis eurus) žyminio mokesčio valstybei, nurodytą sumą pervedant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ) „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660.

23Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškinį pateikusi šalis sprendimą per 30 dienų gali apeliaciniu skundu apskųsti Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Laima Lubauskienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama nutraukti Savivaldybės... 5. Ieškinyje nurodė, kad 2009 m. gruodžio 1 d. su atsakovu T. J. sudaryta... 6. Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovas... 7. Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas,... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas... 10. Remiantis CK XXXI skyriaus nuostatomis, atsakovui yra taikoma civilinė... 11. Pagal CK 6.576 straipsnį, gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi nuomotojas... 12. Taikydamas šią normą savo praktikoje, kasacinis teismas yra konstatavęs,... 13. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2009 m. gruodžio 1 d. su atsakovu T.... 14. Teisėtai sudaryta sutartis šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio... 15. Konstatavus, kad 2009 m. gruodžio 1 d. sudaryta savivaldybės socialinio... 16. Tenkinant ieškinį iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinas 57,00... 17. Valstybė šioje byloje patyrė 2,32 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str.,... 19. ieškinį tenkinti visiškai.... 20. Nutraukti tarp ieškovės Prienų rajono savivaldybės ir atsakovo T. J.,... 21. Iškeldinti atsakovą T. J., asmens kodas ( - ) iš buto, esančio ( - ).... 22. Priteisti iš atsakovo T. J., asmens kodas ( - ) 57,00 Eur (penkiasdešimt... 23. Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, turi teisę sprendimą... 24. Ieškinį pateikusi šalis sprendimą per 30 dienų gali apeliaciniu skundu...