Byla eI3-692-764/2020
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jovitos Einikienės, Jūratės Gaidytės – Lavrinovič ir Egidijos Puzinskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Dainiui Kenstavičiui, atsakovės atstovei Daivai Sutkaitienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Tauragės vandenys“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (toliau – „AVPA“ arba „Pareiškėja“) dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

41.

5Pareiškėja UAB „Tauragės vandenys“ kreipėsi į teismą su skundu, kuriuo prašo panaikinti atsakovės AVPA 2019 m. gegužės 7 d. supaprastintos pažeidimo ištaisymo procedūros sprendimą dėl pažeidimo Nr. 1. Atskirai pareiškėjos atstovas pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas.

62. Skundą pareiškėja grindžia šiais argumentais:

72.1. APVA vertino projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra (duomenys neskelbtini) (papildomi darbai)“ (toliau – „Projektas“) apimtyje vykdytą viešąjį pirkimą „(duomenys neskelbtini) nuotekų tinklų statyba, (duomenys neskelbtini) vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir (duomenys neskelbtini) nuotekų tinklų rekonstrukcija“ (toliau – „Pirkimas“), skelbimas apie Pirkimą CVP IS sistemoje paskelbtas 2017 m. spalio 25 d., Nr. 351566. 2019 gegužės 7 d. APVA priėmė supaprastintos pažeidimo ištaisymo procedūros sprendimą dėl pažeidimo Nr. 1 (toliau – „Sprendimas“). Sprendimą pareiškėja gavo 2019 m. gegužės 24 d. Sprendimu APVA nustatė 12801,29 Eur dydžio netinkamų finansuoti projekto išlaidų.

82.2. Skundžiamame sprendime nurodyta, kad Pirkimo sąlygų 31.5 p. ta apimtimi, kiek nenustatytas minimalus darbų atlikimo terminas, pažeidžia Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (toliau – „Pirkimų įstatymas“) 29 str. 1 d. įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus. Pagal Pirkimo sąlygų 31.5 p. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo kriterijaus dalis – darbų atlikimo terminas – vertinama per kiek laiko rangovas sugebės atlikti nustatytus darbus. Darbų atlikimo terminas yra: 18 mėnesių Tiekėjas gali šį terminą sutrumpinti iki protingo termino, leidžiančio kokybiškai atlikti darbus ir išlaikyti technologinius procesus. APVA vertinimu, minėtoje Pirkimo sąlygoje turėjo būti nurodytas ne tik maksimalus, bet ir minimalus darbų atlikimo terminas.

92.3. Pareiškėja UAB „Tauragės vandenys“ su tokia APVA išvada kategoriškai nesutinka ir pabrėžia, kad Pirkimas buvo vykdomas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo kriterijų pagrindu, 20 procentų viso balo skiriant sutarties vykdymo terminui (Pirkimo sąlygų 31.2 p.). Taigi, tiekėjams buvo sudaryta galimybė konkuruoti ne tik dėl kainų, bet ir dėl sutarties vykdymo termino. Tuo atveju, jeigu pareiškėjas būtų nustatęs minimalų sutarties vykdymo terminą, būtų buvusi apribota konkurencija. Vadovaujasi Pirkimų įstatymo 29 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 4 dalimi, kasacinio teismo praktika, teigia, jeigu pareiškėja būtų nustačiusi minimalų sutarties vykdymo terminą, tai būtų užkirtę kelią tiekėjams, gebantiems sutartį įvykdyti greičiau, kelią teikti konkurencingą pasiūlymą.

102.4. Atkreipia dėmesį, kad APVA neginčija, jog reikalavimas dėl sutarties vykdymo termino nėra neteisėtas. Be to, įvykdymo laikotarpis kaip vienas iš galimų pasiūlymų vertinimo ir palyginimo kriterijų yra implicitiškai įtvirtintas Pirkimų įstatymo 64 str. 1 d. 1 p. c) papunktyje, pagal kurį „įvykdymo laikotarpis“ yra nurodytas kaip vienas iš galimų pavyzdinių kriterijų. Pirkimų įstatymas nenustato, kad turi būti įtvirtintos kokios nors minimalios reikšmės. Taigi, Pirkimo sąlygų 31.2 p. atitinka ir neprieštarauja Pirkimų įstatymo 64 str. 1 d. 1 p. c) papunkčiui, kuriame tiesiogiai įtvirtintas įvykdymo laikotarpio kriterijus. Be to, Sprendime nėra užfiksuota, jog dėl Pirkimo sąlygų 31.2 p. buvo neteisėtai atmestas kokio nors tiekėjo pasiūlymas.

112.5. Skundžiamame sprendime nurodyta, kad Pirkimo sąlygų 31.5 p. numatytas vertinimo kriterijaus dydis (20) yra pernelyg didelis. Sprendime nurodyta, kad pagal Viešųjų pirkimų tarnybos parengtas Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gaires (toliau – „Gairės“) tokiam kriterijui rekomenduojama skirti 5 balus. Kaip matyti, Sprendimas dalyje dėl Pirkimo sąlygų 31.5 p. lyginamojo svorio vertinimo buvo grindžiamas išimtinai Gairių pagrindu. Gairės tėra Viešųjų pirkimų tarnybos išleistas leidinys, tačiau tai nėra teisės aktas. Gairės, kaip jose numatyta, yra „rekomendacinio pobūdžio metodinė priemonė“. Šiuo atveju Sprendimu yra pritaikyta sankcija pareiškėjai. Sankcijos gali būti taikomos tik remiantis imperatyvių teisės aktų nuostatų pažeidimais.

122.6. Atkreipia dėmesį, kad Sprendime yra pripažinta, jog Pirkimo sąlygų 31.5 p. vertinimo kriterijus yra tikslingas. Sprendime nurodyta: „ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai nustatyti siekiant apginti visuomenės interesus, t. y. kad gyventojai kuo trumpesnį laiką patirtų neišvengiamus nepatogumus dėl atliekamų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statybos ir rekonstrukcijos darbų“. Taigi, pareiškėja pagrindė trumpesnio darbų atlikimo termino kriterijaus bei jo dydžio nustatymą.

132.7. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos pažeidimai (jeigu tokie būtų pripažinti) buvo formalaus pobūdžio, nesukėlę jokių konkurencijos apribojimų, neužkirtę kelią tiekėjams dalyvauti Pirkime, turėjo būti arba apskritai neskiriama sankcija, arba ji turėjo būti minimali (1 proc. dydžio finansinė pataisa)

142.8. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas palaikė skunde išdėstytus argumentus.

153. Atsakovė APVA pateikė į bylą atsiliepimą, su skundo reikalavimais nesutiko, rėmėsi šiais argumentais:

163.1. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“

1705.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 (toliau - „Aprašas“), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 spalio 5 d. įsakymu Nr. Dl-717, 11.1 p. numatyta, kad pagal šį Aprašą finansuojama geriamojo vandens tiekimo tinklų rekonstrukcija ir (ar) nauja statyba, o 11.3 p. numatytas finansavimas nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcijai ir (ar) naujai statybai. Pareiškėja, siekdama gauti finansavimą iš 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų, 2017 m. spalio 25 d. paskelbė apie viešąjį pirkimą „(duomenys neskelbtini) nuotekų tinklų statyba, (duomenys neskelbtini) vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir (duomenys neskelbtini) nuotekų tinklų rekonstrukcija“ (toliau - „Pirkimas“). Pareiškėja 2018 m. balandžio 26 d. su UAB „KRS“ pasirašė rangos sutartį Nr. 26, kurios vertė 267.000,00 Eur be PVM. Perkančioji organizacija pateikė Agentūrai Pirkimo dokumentus patikrai.

183.2. Agentūra, atlikusi patikrą nustatė, kad Pirkimas atliktas galimai pažeidžiant Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 29 str. 1 d.; 29 str. 1 d. ir 29 str. 2 d. 1 p. nuostatas. Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo patikros metu dar nebuvo pasirašyta projekto finansavimo sutartis bei vadovaujantis Agentūros procedūrų vadovo, patvirtinto Agentūros direktoriaus 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. Tl-190, 8.1 bei 8.3 p., buvo inicijuota Supaprastinta pažeidimo ištaisymo procedūra. Agentūra 2019 m. gegužės 7 d. SPIP sprendimu dėl pažeidimo nustatė, kad Pareiškėja, Pirkimo sąlygose nenustatydama minimalaus darbų atlikimo termino, pažeidė Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 29 str. 1 d. įtvirtintus tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus; be to, Pirkimo sąlygose nustatydama ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų lyginamuosius svorius, pažeidė Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 29 str. 1 d. įtvirtintą proporcingumo principą ir šio įstatymo 29 str. 2 d. 1 p. reikalavimą skirtas lėšas naudoti racionaliai. Vadovaudamasi Europos Komisijos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. C(2013) 9527 patvirtintomis Gairėmis dėl Komisijos finansinių korekcijų, taikytinų Sąjungos išlaidoms, valdomoms pagal pasidalijamojo valdymo principą, kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo (angl. k. Guide Unes for determining financial corrections to be made by the Commission to expenditure financed by the Union under shared management, for non-compliance with the rules on public procuremenfj toliau - „Gairės“), už nustatytus pažeidimus Agentūra pritaikė 10 proc. finansinę pataisą nuo Pirkimo sutarties vertės.

193.3. Pirkimas buvo vykdomas pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus, kur vertinamas kainos (lyginamasis svoris X = 80) ir darbų atlikimo termino (lyginamasis svoris Y = 20) santykis. Pirkimo sąlygų 31.5 p. numatyta, kad „ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo kriterijaus dalis - darbų atlikimo terminas - vertinama per kiek laiko rangovas sugebės atlikti nustatytus darbus. Darbų atlikimo terminas yra 18 mėnesių. Tiekėjas gali šį terminą sutrumpinti iki protingo termino, leidžiančio kokybiškai atlikti darbus ir išlaikyti technologinius procesus.“ 2018 m. kovo 15 d. Pareiškėja raštu Nr. FS-61 atmetė tiekėjo UAB „Gensera“ pasiūlymą, vadovaujantis Pirkimo sąlygų 29.1.8 p., nes pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Minėtame rašte Perkančioji organizacija nurodė, kad pateikdamas pasiūlyme 6 mėnesių darbų atlikimo terminą tiekėjas nevertino Pirkimo sąlygų 31.5 p. nuostatos „Darbų atlikimo terminas yra 18 mėnesių. Tiekėjas gali šį terminą sutrumpinti iki protingo termino, leidžiančio kokybiškai atlikti darbus ir išlaikyti technologinius procesus.“ Pirkimo sąlygų 31.5 p. neaiškiai apibrėžtas vienas ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus - darbų atlikimo terminas, kuriame nenurodytas minimalus laikotarpis, per kurį tiekėjas galėtų atlikti darbus. Tiekėjui buvo palikta galimybė pačiam 18 mėnesių darbų atlikimo terminą sutrumpinti iki protingo termino, leidžiančio kokybiškai atlikti darbus ir išlaikyti technologinius procesus, ko pasėkoje tiekėjo pasiūlymas, kuriame nurodytas trumpiausias darbų atlikimo terminas, buvo atmestas.

203.4. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 29 str. 1 d., kasacinio teismo bei Europos Teisingumo Teismo praktika, Agentūra konstatavo, kad Pareiškėjos nenustatytas minimalus darbų atlikimo terminas ir paskui sekęs tiekėjo UAB „Gensera“ pasiūlymo atmetimas, remiantis Perkančiosios organizacijos subjektyviu svarstymu dėl tiekėjo galimybių atlikti darbus per siūlomą terminą, sudarė sąlygas pažeisti Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 29 str. 1 d. nustatytus tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus.

213.5. Pirkimas buvo vykdomas pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus. Pirkimo sąlygų 31.2 p. buvo nustatyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir jų lyginamieji svoriai. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos (lyginamasis svoris X = 80) ir darbų atlikimo termino (lyginamasis svoris Y = 20) kriterijus. Viešųjų pirkimų tarnybos parengtose Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gairėse (toliau - VPT Gairės) pažymėta: „<...> vien tai, kad pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose nustatys, kad pasiūlymas gaus daugiau balų už trumpesnį prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminą, savaime nereiškia, kad pasiūlymas bus laikomas atrinktu pagal geriausios kainos ar sąnaudų ir kokybės santykio kriterijų“. Šių VPT Gairių 1 priede „Kriterijų pavyzdžiai pagal pirkimo objekto rūšis“ darbų atlikimo termino kriterijui rekomenduojama skirti - 5 procentus.

223.6. Pareiškėjai darbų atlikimo terminui vertinti lyginamąjį svorį nustačius 20 procentų, laimėtoju pripažinto tiekėjo pasiūlymo kaina (267.000,00 Eur be PVM) yra 52.606,53 Eur didesnė nei mažiausios kainos (214.393,47 Eur be PVM) pasiūlymą pateikusio tiekėjo. Pirkimo sąlygų

2331.5 p. numatytas 18 mėnesių maksimalus darbų atlikimo terminas. Nagrinėjamu atveju laimėtojas pasiūlė atlikti darbus per 12 mėnesių, o mažiausios kainos pasiūlymą pateikęs tiekėjas - per 17,5 mėnesio. Atsižvelgiant į tai, kad planuota pastatyti tik 1379 m vandentiekio ir nuotekų tinklų per 18 mėnesių, darbų atlikimo terminas negali būti traktuojamas ypatingai svarbiu faktoriumi.

243.7. Iš Perkančiosios organizacijos pateiktų paaiškinimų matyti, kad ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai nustatyti siekiant apginti visuomenės interesus, t. y. kad Tauragės rajono gyventojai kuo trumpesnį laiką patirtų neišvengiamus nepatogumus dėl atliekamų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statybos ir rekonstrukcijos darbų. Atsižvelgiant į tai, Perkančioji organizacija iš dalies pagrindė trumpesnio darbų atlikimo termino kriterijaus lyginamojo svorio nustatymą. Tačiau Pirkimo sąlygose bei Rangos sutartyje yra numatyta galimybė pratęsti darbų baigimo laiką ne ilgiau kaip 4 mėnesiams ir 1 kartą. Todėl ši aplinkybė iš dalies paneigia trumpesnio darbų atlikimo termino kriterijaus lyginamojo svorio būtinybę. Be to, Pirkimo sąlygose numatyta, kad už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama tik 0,05% kompensacija nuo priimtos sutarties sumos be PVM. Tokio dydžio kompensacija yra žymiai mažesnė už laimėtoju pripažinto tiekėjo pasiūlymo (267.000,00 Eur be PVM) ir mažiausios kainos pasiūlymą pateikusio dalyvio (214.393,47 Eur be PVM) kainų skirtumą (52.606,53 Eur).

253.8. Finansinės korekcijos taikytos vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – ir PAFT) 311 p. ir jų 7 priedo „Su pažeidimu susijusių netinkamų finansuoti projekto išlaidų apskaičiavimo tvarkos aprašas“ 6 p., kuris nustato, kad nustačius su pirkimu susijusį pažeidimą, vadovaujamasi Komisijos Gairėmis, 10 p., kuriame nurodyta, kad kai dėl nustatyto pažeidimo pagal Gaires galėtų būti taikomos skirtingos netinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo normos, dėl atitinkamos normos taikymo, laikantis proporcingumo principo, sprendžiama atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį ir įvertinant su juo susijusias aplinkybes.

263.9. Už pirmą pažeidimą taikytas Gairių 2.1 p. 8 d., kai nei skelbime apie pirkimą, nei konkurso specifikacijose nėra pakankamai išsamiai aprašyti sutarties sudarymo kriterijai ir jų korekciniai koeficientai, taikoma 25 proc. finansinė pataisa. Pataisa gali būti sumažinta iki 10 arba 5 proc., jei atrankos ir sutarties sudarymo kriterijai buvo nurodyti skelbime apie pirkimą (arba konkurso specifikacijose dėl sutarties sudarymo kriterijų), tačiau nepakankamai išsamiai.

273.10. Už antrą pažeidimą taikytas Gairių 2.1 p. 10 d., tais atvejais, kai atrankos kriterijai nesusiję su sutarties dalyku arba jam neproporcingi, taikoma 25 proc. finansinė pataisa. Pataisa gali būti sumažinta iki 10 arba 5 proc., atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą.

283.11. Taikant korekcijas APVA atsižvelgė į tai, kad Pirkimo sutartimi siekiama visai visuomenei reikšmingų tikslų - gyventojams tiekiamo geriamojo vandens kokybės, aplinkos apsaugos, taip pat taikė proporcingumo principą. Už kiekvieną pažeidimą pritaikė nuo 25 proc. iki 10 proc. sumažintą finansinę pataisą. Komisijos Gairėse nustatyta, kad nustačius kelis tos pačios procedūros pažeidimus, pataisų normos nesudedamos, o pataisos norma (5, 10, 25 arba 100 proc.) nustatoma pagal sunkiausią pažeidimą. Atsižvelgdama į tai, kad už Gairių 2.1 p. 8 ir 10 d. pažeidimus taikytas vienodas finansinės korekcijos dydis, todėl Agentūra pritaikė 10 proc. finansinę pataisą nuo Pirkimo sutarties vertės.

293.12. Agentūra, įvertinusi faktines aplinkybes ir padarytų pažeidimų pobūdį bei sunkumą, mano, kad konstatuoti pažeidimai negali būti laikomi formaliais. Be to, nors Pirkime buvo pateikti 7 pasiūlymai, tačiau 3 pasiūlymai buvo atmesti dėl neatitikimo Pirkimo sąlygoms, todėl potencialių kandidatų skaičius buvo nedidelis. Be to, dalis potencialių tiekėjų, galėjusių atlikti perkamus rangos darbus, įvertinę Pareiškėjos nustatytus ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų lyginamuosius svorius, galėjo apsispręsti nedalyvauti Pirkime. Pažymi, kad Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimo konstatavimui pakanka tiekėjų konkurencijos apribojimo tikimybės.

303.13. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus.

31Teisėjų kolegija

konstatuoja:

325. Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad:

335.1. Pareiškėja, siekdama gauti finansavimą iš 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų, 2017 m. spalio 25 d. paskelbė apie viešąjį pirkimą „(duomenys neskelbtini) nuotekų tinklų statyba, (duomenys neskelbtini) vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir (duomenys neskelbtini) nuotekų tinklų rekonstrukcija“ (toliau - „Pirkimas“). Pareiškėja 2018 m. balandžio 26 d. su UAB „KRS“ pasirašė rangos sutartį Nr. 26, kurios vertė 267.000,00 Eur be PVM.

345.2. Agentūra 2019 m. gegužės 7 d. Skundžiamu sprendimu nustatė, kad pareiškėja Pirkimo sąlygose nenustatydama minimalaus darbų atlikimo termino, pažeidė Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 29 str. 1 d. įtvirtintus tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, o Pirkimo sąlygose nustatydama ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų lyginamuosius svorius, pažeidė Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 29 str. 1 d. įtvirtintą proporcingumo principą ir šio įstatymo 29 str. 2 d. 1 p. reikalavimą skirtas lėšas naudoti racionaliai.

355.2.1. AVPA vertinumu, pirmas pažeidimas pasireiškė tuo, kad Pirkimo sąlygų 31.5 p. neaiškiai apibrėžtas vienas ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus darbų atlikimo terminas, kuriame nenurodytas minimalus laikotarpis, per kurį tiekėjas galėtų atlikti darbus. Dėl pirmo pažeidimo APVA taikė Gairių 2.1 p. 8 d., kuri numato, kai nei skelbime apie pirkimą, nei konkurso specifikacijose nėra pakankamai išsamiai aprašyti sutarties sudarymo kriterijai ir jų korekciniai koeficientai, taikoma 25 proc. finansinė pataisa. Pataisa gali būti sumažinta iki 10 arba 5 proc., jei atrankos ir sutarties sudarymo kriterijai buvo nurodyti skelbime apie pirkimą (arba konkurso specifikacijose dėl sutarties sudarymo kriterijų), tačiau nepakankamai išsamiai. APVA, vertindama pažeidimo sunkumą atsižvelgė į tai, kad: 1) Pirkimas nekėlė tarptautinio susidomėjimo - Pirkimas vykdytas supaprastinto atviro konkurso būdu, užsienio tiekėjai dalyvauti Pirkime nebuvo kviečiami ir pasiūlymų neteikė; 2) Gauti septyni pasiūlymai, trys pasiūlymai buvo atmesti; 3)1 pasiūlymas (UAB „Gensera“) atmestas dėl nepakankamai išsamiai nurodyto ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus (nenustatyto minimalaus darbų atlikimo termino);3) iš Pareiškėjos Viešųjų pirkimų komisijos posėdžių protokolų matyti, kad du tiekėjai prašė nurodyti minimalų darbų atlikimo terminą, o UAB „Gensera“ pateikė pretenziją dėl atmesto pasiūlymo, kadangi jos pasiūlytą 6 mėnesių darbų atlikimo terminą Viešųjų pirkimų komisija pripažino nerealiu ir neleidžiančiu kokybiškai bei pilnai atlikti visus darbus ir išlaikyti technologinius procesus.

365.2.2. antras pažeidimas pasireiškė tuo, kad pareiškėja Pirkimo sąlygose nustatydama ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, susijusį su darbų atlikimo terminu, nepagrįstai suteikė jam per didelį (20 proc.) lyginamąjį svorį. APVA rėmėsi VPT Gairėmis, kuriose numatyta, kad tokiam kriterijui rekomenduojama skirti 5 proc. lyginamojo svorio. Dėl antro pažeidimo APVA taikė Komisijos Gairių 2.1 p 10 d., kuri numato finansinę korekciją tais atvejais, kai atrankos kriterijai nesusiję su sutarties dalyku ir nustato maksimalią 25 porc. dydžio korekcija, kuri gali būti mažinama atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą iki 10 ar 5 proc. APVA mažino korekciją vadovaujantis PAFT 7 priedo 10 punktu ir Komisijos Gairėmis. APVA, vertindama pažeidimo sunkumą atsižvelgė į tai, kad: 1) Pirkimas nekėlė tarptautinio susidomėjimo - Pirkimas vykdytas supaprastinto atviro konkurso būdu, užsienio tiekėjai dalyvauti Pirkime nebuvo kviečiami ir pasiūlymų neteikė; 2) Gauti septyni pasiūlymai, trys pasiūlymai buvo atmesti; 3) Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų lyginamųjų svorių nustatymas turėjo įtakos pirkimo rezultatams: rangos sutartis sudaryta su didesnę kainą, bet trumpesnį darbų atlimo terminą pasiūliusiu rangovu (kainų skirtumas sudaro 52.606,53 Eur); 4) Perkančioji organizacija iš dalies pagrindė trumpesnio darbų atlikimo termino būtinybę.

375.3. Taikydama finansines korekcijas, APVA vadovavosi AFTP p. ir jų 7 priedo „Su pažeidimu susijusių netinkamų finansuoti projekto išlaidų apskaičiavimo tvarkos aprašas“ 6 p., kuris nustato, kad nustačius su pirkimu susijusį pažeidimą, vadovaujamasi Komisijos Gairėmis. Taisyklių 7 priedo „Su pažeidimu susijusių netinkamų finansuoti projekto išlaidų apskaičiavimo tvarkos aprašas“ 10 p., kuriame nurodyta, kad kai dėl nustatyto pažeidimo pagal Gaires galėtų būti taikomos skirtingos netinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo normos, dėl atitinkamos normos taikymo, laikantis proporcingumo principo, sprendžiama atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį ir įvertinant su juo susijusias aplinkybes. Taikant korekcijas APVA atsižvelgė į tai, kad Pirkimo sutartimi siekiama visai visuomenei reikšmingų tikslų - gyventojams tiekiamo geriamojo vandens kokybės, aplinkos apsaugos, taip pat taikė proporcingumo principą. Agentūra, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, įvertinusi padarytų pažeidimų pobūdį bei sunkumą, už kiekvieną pažeidimą pritaikė nuo 25 proc. iki 10 proc. sumažintą finansinę pataisą. Gairėse nurodyta, kad nustačius kelis tos pačios procedūros pažeidimus, pataisų normos nesudedamos, o pataisos norma (5, 10, 25 arba 100 proc.) nustatoma pagal sunkiausią pažeidimą. Atsižvelgiant į tai, kad už Gairių 2.1 p. 8 ir 10 d. pažeidimus taikytas vienodas finansinės korekcijos dydis, todėl Agentūra pritaikė 10 proc. finansinę pataisą nuo Pirkimo sutarties vertės. Sprendimu APVA nustatė 12801,29 Eur dydžio netinkamų finansuoti projekto išlaidų.

386. Šioje byloje kilo ginčas dėl to, ar pareiškėja padarė pirkimo pažeidimus ir, ar pagrįstai jai pritaikyta finansinė korekcija.

397. AFTP punkte nustatyta, kad įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į įtariamo pažeidimo pobūdį, apskaičiuoja netinkamų finansuoti projekto išlaidų dydį. AFTP punkte nustatyta, kad kai įtariamas pažeidimas yra susijęs su pirkimu, įvykdytu pažeidžiant teisės aktų nuostatas, arba dėl tokio pirkimo sudarytos sutarties vykdymu ir neįmanoma tiksliai apskaičiuoti su tokiu pažeidimu susijusių netinkamų finansuoti išlaidų dydžio, šis dydis apskaičiuojamas Taisyklių 7 priedo 6–14 punktuose nustatyta tvarka. PAFT 7 priedo „Su pažeidimu susijusių netinkamų finansuoti projekto išlaidų apskaičiavimo tvarkos aprašas“ 6 punkte nurodyta, kad nustačius su pirkimu susijusį pažeidimą, vadovaujamasi Europos Komisijos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. C(2013) 9527 patvirtintomis Gairėmis dėl Komisijos finansinių korekcijų, taikytinų Sąjungos išlaidoms, valdomoms pagal pasidalijamojo valdymo principą, kai nesilaikyta viešojo pirkimo taisyklių, nustatymo (angl. „Guidelines for determining financial corrections to be made by the Commission to expenditure financed by the Union under shared management, for non-compliance with the rules on public procurement“) (2013 m. Gairės), kurios skelbiamos interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

408. Pareiškėja yra perkančioji organizacija, ginčo Pirkimui taikomas Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (Įstatymas).

419. Dėl pirmo pažeidimo:

429.1. APVA pažeidimą iš esmės siejo su tuo, kad Pirkimo sąlygose nenustatytas minimalus darbų atlikimo terminas, t.y. Pirkimo sąlygų 31.5 p. neaiškiai apibrėžtas vienas ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus - darbų atlikimo terminas, kuriame nenurodytas minimalus laikotarpis, per kurį tiekėjas galėtų atlikti darbus. Agentūra konstatavo, kad Pareiškėjos nenustatytas minimalus darbų atlikimo terminas ir paskui sekęs tiekėjo UAB „Gensera“ pasiūlymo atmetimas, remiantis Perkančiosios organizacijos subjektyviu svarstymu dėl tiekėjo galimybių atlikti darbus per siūlomą terminą, sudarė sąlygas pažeisti Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 29 str. 1 d. nustatytus tiekėjų lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus.

439.2. Pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme (toliau – „Pirkimų įstatymas“) 64 str. 1 d. 1 p. c) papunktį pasiūlymus vertinant pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį gali būti atsižvelgiama į garantinę priežiūrą ir techninę pagalbą, pristatymo sąlygas (pavyzdžiui, pristatymo datą, procesą, trukmę arba įvykdymo laikotarpį). Pasiūlymo vertinimo kriterijus dėl darbų atlikimo termino yra tiesiogiai kildinamas iš Pirkimų įstatymo 64 str. 1 d. 1 p. c) papunktyje nustatytų pavyzdinių pasiūlymo vertinimo kriterijų. Agentūra nenustatė, kad Pirkimo sąlygų 31.5 p. prieštarautų įstatymo 64 str. 1 d. 1 p. c) papunkčiui. Viešųjų pirkimų tarnybos paskelbtų Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo gairių (toliau – „Gairės“) 1 priede vienas iš rekomendacinių kriterijų perkant darbus yra darbų atlikimo terminas, tačiau nenurodyta, kad pirkimo sąlygose turi būti nurodytas minimalus darbų atlikimo terminas. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, darytina išvada, jog Perkantysis subjektas neturėjo pareigos nustatyti mažiausią leidžiamą statybos darbų atlikimo terminą.

449.3. Pareiškėja 2018 m. kovo 15 d. raštu Nr. FS-61 atmetė UAB „Gensera“ pasiūlymą dėl tos priežasties, kad pasiūlymas neatitiko Pirkimo sąlygų reikalavimų: 1. Pagal Pirkimo sąlygų 1 skyriaus 2 skirsnį darbų atlikimo grafikas turi aiškiai perteikti darbų atlikimo eiliškumą. Tiekėjo pateiktas grafikas neatitiko minėto reikalavimo, kadangi jame nebuvo tinkamai perteiktas darbų atlikimo eiliškumas, t. y. nurodyta, kad šeštą mėnesį vienu metu vykdomi: išpildomųjų brėžinių ir kadastrinių matavimų parengimo darbai, nuotekų ir vandentiekio tinklų rekonstrukcijos ir kiti pagal žiniaraštį darbai, gerbūvio sutvarkymo darbai, paleidimo ir derinimo darbai. Tuo tarpu faktiškai šeštą mėnesį turėtų vykti tik perdavimo užsakovui ir darbų pridavimo procedūros. 2. Tiekėjo pasiūlytas darbų atlikimo terminas yra neprotingas bei neleidžiantis kokybiškai atlikti darbus ir išlaikyti technologinius procesus (Pirkimo sąlygų 31.5 p.), kadangi tiekėjas neįvertino technologinės pertraukos dėl žiemos periodo (Pirkimo sąlygų III skyriaus 3.1 p. nustato, kad visose statybos darbų teritorijose šaltuoju metų laiku visi statybos darbai turi būti sustabdyti arba pristabdyti). Kaip matyti, tiekėjo pasiūlymas buvo atmestas argumentuotai dėl Pirkimo sąlygų 1 skyriaus 2 skirsnio ir Pirkimo sąlygų III skyriaus 3.1 p. reikalavimams, o Sprendime nebuvo konstatuota, jog tiekėjo pasiūlymo atmetimas būtų neteisėtas. Todėl su šiuo pažeidimu susijusi skundžiamo sprendimo dalis naikintina.

4510. Dėl antro pažeidimo:

46APVA pažeidimą iš esmės siejo su tuo, kad pareiškėja per didelį lyginamąjį svorį suteikė darbų atlikimo terminui, rėmėsi VPT Gairėmis, konkrečiai imant jų 1 priede pateikta rekomendacija prekių pristatymo laikui taikyti 5 proc. lyginamąjį svorį. APVA remiasi tuo, kad Pareiškėjai darbų atlikimo terminui vertinti lyginamąjį svorį nustačius 20 procentų, laimėtoju pripažinto tiekėjo pasiūlymo kaina (267.000,00 Eur be PVM) yra 52.606,53 Eur didesnė nei mažiausios kainos (214.393,47 Eur be PVM) pasiūlymą pateikusio tiekėjo. Pirkimo sąlygų 31.5 p. numatytas 18 mėnesių maksimalus darbų atlikimo terminas. Nagrinėjamu atveju laimėtojas pasiūlė atlikti darbus per 12 mėnesių, o mažiausios kainos pasiūlymą pateikęs tiekėjas - per 17,5 mėnesio. Atsižvelgiant į tai, kad planuota pastatyti tik 1379 m vandentiekio ir nuotekų tinklų per 18 mėnesių, darbų atlikimo terminas negali būti traktuojamas ypatingai svarbiu faktoriumi. Be to, Pirkimo sąlygose numatyta, kad už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama tik 0,05% kompensacija nuo priimtos sutarties sumos be PVM. Tokio dydžio kompensacija yra žymiai mažesnė už laimėtoju pripažinto tiekėjo pasiūlymo (267.000,00 Eur be PVM) ir mažiausios kainos pasiūlymą pateikusio dalyvio (214.393,47 Eur be PVM) kainų skirtumą (52.606,53 Eur).

4710.1. Pirkimo dokumente numatyta ekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui išrinkti balų skaičiavimo schema. Pirkimo sąlygų 31.2 p. buvo nustatyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai ir jų lyginamieji svoriai. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos (lyginamasis svoris X = 80) ir darbų atlikimo termino (lyginamasis svoris Y = 20) kriterijus. Tiekėjams ji buvo iš anksto žinoma. Faktiškai pasiūlytos kainos ir darbų atlikimo terminai, kaip ir tai, koks kainos skirtumas susidarys dėl trumpesnio darbų atlikimo termino pareiškėjai, taigi, tiekėjams buvo sudaryta galimybė konkuruoti ne tik dėl kainų, bet ir dėl sutarties vykdymo termino. Atsakovė skundžiamame sprendime pripažino, kad Perkančioji organizacija iš dalies pagrindė trumpesnio darbų atlikimo termino kriterijaus lyginamojo svorio nustatymą, t.y. kad gyventojai kuo trumpesnį laiką patirtų neišvengiamus nepatogumus dėl atliekamų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statybos ir rekonstrukcijos darbų. Pareiškėja yra savivaldybės kontroliuojama įmonė, užtikrinanti, kad gyventojams būtų teikiamos tinkamos vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugos. Ilgai užsitęsiantys nepatogumai gyventojams iš esmės mažintų projekto ir Pirkimo naudą. Taip pat sutiktina su pareiškėjos argumentu, kad VPT Gairės yra rekomendacinio pobūdžio. Tai reiškia, kad jose aptariami dažniausiai pasitaikantys atvejai, juos naudojant kaip pavyzdžius perkančiosioms organizacijoms. Visgi, perkančioji organizacija, taikydama kriterijus konkrečiam pirkimui, turi atsižvelgti į to pirkimo sąlygas ir laukiamus rezultatus. Šiuo atveju perkančioji organizacija pagrindė termino kriterijaus svarbą, kainos kriterijui buvo suteiktas lyginamasis svoris, kuris net ir atsižvelgiantį VPT gaires, taip pat yra maksimalus (80 proc.). Tuo tarpu laikytina, kad APVA nepagrindė, kad šiuo atveju termino kriterijui suteiktas 20 proc. lyginamasis svoris buvo nepagrįstai didelis ir nepagrįstai konstatavo pažeidimą. Todėl su šiuo pažeidimu susijusi skundžiamo sprendimo dalis naikintina.

4811. Skundžiamų teisės aktų panaikinimo pagrindai įtvirtinti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 91 straipsnio 1 dalyje, kurioje nurodoma, kad skundžiamas teisės aktas (ar jo dalis) turi būti panaikintas, jeigu jis yra: 1) neteisėtas iš esmės, tai yra savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams; 2) neteisėtas dėl to, kad jį priėmė nekompetentingas viešojo administravimo subjektas; 3) neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą ir sprendimo pagrįstumą. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta darytina išvada, kad Skundžiamas sprendimas yra neteisėtas, nes jo dalys dėl pirmo ir antro pažeidimo savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams (ABTĮ 91 straipsnio 1 dalies 1 punktas), todėl naikinamas.

4912. Dėl bylinėjimosi išlaidų:

5012.1. Pareiškėjas teismo prašo priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas ir pateikia šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Proceso šalių išlaidų atlyginimo klausimą reglamentuoja ABTĮ 40 straipsnis. Vadovaujantis šio straipsnio 1 dalimi, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą. Šio straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Kadangi pareiškėjos skundas tenkinamas, todėl teismas pripažįsta, kad jis turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Pareiškėją byloje atstovavo advokatas, tačiau į bylą nepateikti įrodymai, patvirtinantys priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, todėl išlaidos advokato pagalbai apmokėti nepriteistinos. Pareiškėjai iš atsakovės priteistina 23,00 Eur žyminio mokesčio.

51Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40–41 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu, 132, 133 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

52Pareiškėjos UAB „Tauragės vandenys“ skundą patenkinti.

53Panaikinti AVPA 2019 m. gegužės 7 d. supaprastintos pažeidimo ištaisymo procedūros sprendimą dėl pažeidimo Nr. 1.

54Priteisti pareiškėjai UAB „Tauragės vandenys“ (j. a. k. 179249836) iš atsakovės Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (j. a. k. 288779560) 23,00 Eur (dvidešimt tris eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

55Sprendimas apeliacine tvarka per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. 1.... 5. Pareiškėja UAB „Tauragės vandenys“ kreipėsi į teismą su skundu,... 6. 2. Skundą pareiškėja grindžia šiais argumentais:... 7. 2.1. APVA vertino projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo... 8. 2.2. Skundžiamame sprendime nurodyta, kad Pirkimo sąlygų 31.5 p. ta... 9. 2.3. Pareiškėja UAB „Tauragės vandenys“ su tokia APVA išvada... 10. 2.4. Atkreipia dėmesį, kad APVA neginčija, jog reikalavimas dėl sutarties... 11. 2.5. Skundžiamame sprendime nurodyta, kad Pirkimo sąlygų 31.5 p. numatytas... 12. 2.6. Atkreipia dėmesį, kad Sprendime yra pripažinta, jog Pirkimo sąlygų... 13. 2.7. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos pažeidimai (jeigu tokie būtų... 14. 2.8. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas palaikė skunde išdėstytus... 15. 3. Atsakovė APVA pateikė į bylą atsiliepimą, su skundo reikalavimais... 16. 3.1. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5... 17. 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo... 18. 3.2. Agentūra, atlikusi patikrą nustatė, kad Pirkimas atliktas galimai... 19. 3.3. Pirkimas buvo vykdomas pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus,... 20. 3.4. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos,... 21. 3.5. Pirkimas buvo vykdomas pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus.... 22. 3.6. Pareiškėjai darbų atlikimo terminui vertinti lyginamąjį svorį... 23. 31.5 p. numatytas 18 mėnesių maksimalus darbų atlikimo terminas.... 24. 3.7. Iš Perkančiosios organizacijos pateiktų paaiškinimų matyti, kad... 25. 3.8. Finansinės korekcijos taikytos vadovaujantis Projektų administravimo ir... 26. 3.9. Už pirmą pažeidimą taikytas Gairių 2.1 p. 8 d., kai nei skelbime apie... 27. 3.10. Už antrą pažeidimą taikytas Gairių 2.1 p. 10 d., tais atvejais, kai... 28. 3.11. Taikant korekcijas APVA atsižvelgė į tai, kad Pirkimo sutartimi... 29. 3.12. Agentūra, įvertinusi faktines aplinkybes ir padarytų pažeidimų... 30. 3.13. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė palaikė atsiliepime... 31. Teisėjų kolegija... 32. 5. Remiantis bylos medžiaga nustatyta, kad:... 33. 5.1. Pareiškėja, siekdama gauti finansavimą iš 2014-2020 metų Europos... 34. 5.2. Agentūra 2019 m. gegužės 7 d. Skundžiamu sprendimu nustatė, kad... 35. 5.2.1. AVPA vertinumu, pirmas pažeidimas pasireiškė tuo, kad Pirkimo... 36. 5.2.2. antras pažeidimas pasireiškė tuo, kad pareiškėja Pirkimo sąlygose... 37. 5.3. Taikydama finansines korekcijas, APVA vadovavosi AFTP p. ir jų 7 priedo... 38. 6. Šioje byloje kilo ginčas dėl to, ar pareiškėja padarė pirkimo... 39. 7. AFTP punkte nustatyta, kad įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į... 40. 8. Pareiškėja yra perkančioji organizacija, ginčo Pirkimui taikomas... 41. 9. Dėl pirmo pažeidimo:... 42. 9.1. APVA pažeidimą iš esmės siejo su tuo, kad Pirkimo sąlygose... 43. 9.2. Pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos,... 44. 9.3. Pareiškėja 2018 m. kovo 15 d. raštu Nr. FS-61 atmetė UAB „Gensera“... 45. 10. Dėl antro pažeidimo:... 46. APVA pažeidimą iš esmės siejo su tuo, kad pareiškėja per didelį... 47. 10.1. Pirkimo dokumente numatyta ekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui... 48. 11. Skundžiamų teisės aktų panaikinimo pagrindai įtvirtinti Lietuvos... 49. 12. Dėl bylinėjimosi išlaidų:... 50. 12.1. Pareiškėjas teismo prašo priteisti iš atsakovės bylinėjimosi... 51. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 52. Pareiškėjos UAB „Tauragės vandenys“ skundą patenkinti.... 53. Panaikinti AVPA 2019 m. gegužės 7 d. supaprastintos pažeidimo ištaisymo... 54. Priteisti pareiškėjai UAB „Tauragės vandenys“ (j. a. k. 179249836) iš... 55. Sprendimas apeliacine tvarka per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo...