Byla II-449-0189/2009
Dėl nutarimo pratęsti administracinės nuobaudos skyrimo terminą administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Bronius Januška, susipažinęs su AB „Lietuvos radijo ir televizijos centro“ generalinio direktoriaus A. V. skundu dėl nutarimo pratęsti administracinės nuobaudos skyrimo terminą administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo,

Nustatė

2AB „Lietuvos radijo ir televizijos centro“ generalinis direktorius A. V. 2009-02-17 skundu kreipėsi į teismą dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2009-01-24 nutarimo pratęsti administracinės nuobaudos skyrimo terminą administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo.

3A. V. skundas neatitinka Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimų.

4Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 18 str. 2 d. 7 punktu, netaikant išankstinio nagrinėjimo ne teismo tvarka procedūros, apygardos administracinis teismas, kaip pirmosios instancijos teismas, nagrinėja bylas pagal skundus dėl valstybės institucijų (pareigūnų) nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 291 straipsnis nustato, kad nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje gali apskųsti asmuo, kurio atžvilgiu jis priimtas, organas, kurio pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, taip pat nukentėjusysis. Vadovaujantis LR ATPK 259, 286, 287 straipsnių nuostatomis, dėl padaryto administracinio teisės pažeidimo tam įgaliotas pareigūnas visų pirma surašo protokolą, o išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą - priima vieną iš ATPK 287 straipsnyje numatytų nutarimų byloje, t.y. nutarimą skirti administracinę nuobaudą; nutraukti bylą; perduoti bylos nagrinėjimą kitam įgaliotam nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą organui (pareigūnui). LR ATPK 35 straipsnio 1 dalis numato, kad administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos, esant trunkamam teisės pažeidimui, – per šešis mėnesius nuo jo paaiškėjimo dienos, o šio straipsnio 3 dalis nustato, kad esant tam tikroms aplinkybėms (administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens ilgas gyvenimas užsienyje, liga ir pan. arba kai dėl pažeidimo tyrimo ar kitų priežasčių negalima spręsti jo administracinės atsakomybės klausimo), šio straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse nurodyti terminai gali būti pratęsiami.

5Atsižvelgiant į aukščiau paminėtas teisės aktų nuostatas, darytina išvada, kad tik kompetentingos institucijos, išnagrinėjusios administracinio teisės pažeidimo bylą, priimtas vienas iš LR ATPK 287 straipsnyje numatytų nutarimų administracinio teisės pažeidimo byloje asmeniui, kurio atžvilgiu jis priimtas, sukelia tam tikras teisines pasekmes ir tik toks nutarimas gali būti skundžiamas teismui ABTĮ nustatyta tvarka. Gi šiuo atveju administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo metu kompetentingos institucijos vadovaujantis LR ATPK 35 straipsnio 3 dalies nuostatomis priimtas nutarimas pratęsti administracinės nuobaudos skyrimo terminą yra tik vienas iš bylos nagrinėjimo metu priimamų procesinių sprendimų ir toks nutarimas negali būti skundžiamas teismui ABTĮ nustatyta tvarka. Pažymėtina, kad asmuo, nesutikdamas su kompetentingos institucijos, išnagrinėjusios administracinio teisės pažeidimo bylą, jo atžvilgiu priimtu nutarimu (taip pat ir kiti LR ATPK 291 straipsnyje nurodyti asmenys) ir jį ginčydamas teismui, savo skunde taip pat gali ginčyti tam tikrų institucijos priimtų procesinių sprendimų, tarp jų ir nutarimo pratęsti administracinės nuobaudos skyrimo terminą, pagrįstumą bei teisėtumą. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2009-01-24 nutarimas pratęsti administracinės nuobaudos skyrimo terminą nėra ABTĮ ar LR ATPK nustatyta tvarka skundžiamas dokumentas, AB „Lietuvos radijo ir televizijos centro“ generalinio direktoriaus A. V. 2009-02-17 skundą, kaip nenagrinėtiną teisme, priimti atsakytina.

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d., 2 d. 1 p.,

Nutarė

7atsakyti priimti AB „Lietuvos radijo ir televizijos centro“ generalinio direktoriaus A. V. 2009-02-17 skundą dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2009-01-24 nutarimo pratęsti administracinės nuobaudos skyrimo terminą administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo

8Įsiteisėjus nutarčiai, skundą su priedais grąžinti A. V..

9Dėl nutarties per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai