Byla P-248-29-06
Dėl licencijos panaikinimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla Nr.A7 – 704 – 05)

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gudyno, Birutės Janavičiūtės (pranešėja) ir Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas),

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Urticae“ prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Urticae“ skundą Sveikatos apsaugos ministerijai, Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacinės veiklos licencijavimo komisijai, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacinių įmonių inspekcijai, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims UAB “Apotheca“ (buvusi UAB „Korio vaistinė“), Kauno Šilainių poliklinikai, dėl licencijos panaikinimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla Nr.A7 – 704 – 05).

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4pareiškėjas skundu kreipėsi į teismą ir prašė panaikinti Sveikatos apsaugos ministerijos UAB „Korio vaistinė“ išduotą licenciją Nr.1198MN-30 verstis farmacine veikla adresu Baltų pr.7b, Kaune bei panaikinti Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacinės veiklos licencijavimo komisijos 2004 m. liepos 22 d. nutarimą UAB „Korio vaistinė“ pirminiam filialui išduoti licenciją (vaistų ir vaistinių medžiagų įsigijimas, laikymas, sandėliavimas, kokybės kontrolė ir pardavimas (išdavimas) fiziniams bei juridiniams asmenims, neturintiems teisės vertis farmacine veikla, pirminiame vaistinės filiale. Veiklos adresas: Baltų prospektas 7b, Kauno miestas). Pareiškėjas nurodė, kad UAB „Korio vaistinė“ išduota licencija naikintina, nes licencijai gauti buvo pateikti klaidinantys duomenys. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos privalėjo patikrinti, ar naujai steigiama vaistinė atitinka sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr.V-7 nustatytus reikalavimus. Šio įsakymo 8 punkte nustatyta, kad draudžiama steigti vaistines (jų filialus) tame pačiame pastate ir tuo pačiu adresu, kuriuo jau yra įsteigta visuomeninė vaistinė ar jos filialas. Išduodant licenciją UAB „Korio vaistinė“, minėtas draudimas buvo pažeistas, nes licencija išduota veikti vaistinei pastate, kuriame jau veikia pareiškėjo vaistinės filialas.

5Atsakovas Sveikatos apsaugos ministerija su pareiškėjo skundu nesutiko. Atsakovas nurodė, kad Šilainių poliklinikos pastatai yra suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai. Farmacinės veiklos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 1998 m. birželio 30 d. nutarimu Nr.802, 43-49 punktuose numatytas baigtinis pagrindų sąrašas, kuriems esant sustabdoma ar panaikinama licencija verstis farmacine veikla. Kadangi šiuo atveju nėra nei vienos iš išvardintų licencijos panaikinimo ar sustabdymo sąlygų, todėl trečiajam suinteresuotajam asmeniui išduotos licencijos sustabdymas ar panaikinimas būtų neteisėtas ir nepagrįstas.

6Atsakovas Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacinės veiklos licencijavimo komisija su pareiškėjo skundu nesutiko. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjo vaistinė ir trečiojo suinteresuoto asmens vaistinė yra skirtinguose pastatuose. Tai patvirtina šių pastatų skirtingi unikalūs numeriai bei kiti nekilnojamojo turto registro duomenys.

7Atsakovas Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos įmonių inspekcija su pareiškėjo skundu nesutiko. Atsakovas nurodė, kad naujai steigiama vaistinė turi kitą adresą ir yra kitame nekilnojamo turto objekte nei yra pareiškėjo vaistinė, todėl ji gali būti įsteigta.

8Trečiasis suinteresuotasis asmuo UAB „Korio vaistinė“ su pareiškėjo skundu nesutiko. Trečiasis suinteresuotasis asmuo nurodė, kad pareiškėjo vaistinės filialas yra kitame nekilnojamojo turto objekte nei naujai steigiama vaistinė. Abu pastatai turi skirtingus unikalius numerius, skirtingas jų adresas, skirtingas aukštis, skirtingi statybos metai.

9Trečiasis suinteresuotasis asmuo Kauno Šilainių poliklinika su pareiškėjo skundu nesutiko. Trečiasis suinteresuotasis asmuo nurodė, kad UAB „Korio vaistinė“ vaistinės pirminį filialą įsteigė patalpose, kurios yra pastate, suformuotame ir įregistruotame kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, o pareiškėjo vaistinės filialas įsteigtas kitame nekilnojamo turto objekte.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. vasario 24 d. sprendimu pareiškėjo skundą patenkino. Teismas panaikino Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacinės veiklos licencijavimo komisijos 2004 m. liepos 22 d. nutarimą UAB „Korio vaistinė“ pirminiam filialui išduoti licenciją nei panaikino Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą licenciją Nr.1198MN-30 UAB „Korio vaistinė“ užsiimti farmacine veikla adresu Baltų pr.7b, Kaune.

11Teismas nurodė, kad sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-7 buvo patvirtinti Reikalavimai vaistinėms. Šių Reikalavimų 8 punkte numatyta, kad draudžiama steigti visuomenės vaistines (jų filialus) tame pačiame pastate ir tuo pačiu adresu, kuriame jau įsteigta visuomenės vaistinė ar jos filialas, išskyrus atvejus, kai šios visuomenės vaistinės ar jos filialo licencija negalioja. Tai reiškia, kad dvi visuomenės vaistinės ar jų filialai negali būti ne tik tuo pačiu adresu, bet ir tame pačiame pastate, nors patalpų adresai ir būtų skirtingi. Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 7 dalį pastatas yra stogu apdengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambarių ar kitų patalpų, išdėstytų tarp sienų ir pertvarų ir naudojamų žmonėms gyventi, žemės ūkio, prekybos, kultūros, transporto ar kitai veiklai. Iš byloje esančių planų matyti, kad patalpos Baltų prospekte Nr.7 ir Baltų prospekte Nr.7b yra viename stogu apdengtame statinyje, turinčiame eilę kambarių, išdėstytų tarp sienų ir pertvarų. Į šias abejas patalpas yra bendras įėjimas, vestibiulis, kuriame yra registratūra ir rūbinė, patalpos neatskirtos. Todėl pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 7 dalies nuostatas tai yra vienas pastatas, nors atskiros jo patalpos ir turi skirtingus adresus. Teismas nurodė, kad nors abi vaistinės ir turi skirtingus adresus, tačiau jos yra tame pačiame pastate, kurio atskiros patalpos yra suformuotos kaip atskiras nekilnojamas daiktas. Šiame pastate jau yra visuomenės vaistinė, turinti galiojančią licenciją. Todėl, išduodant licenciją kitai vaistinei, buvo pažeistas draudimas tame pačiame pastate steigti kitą visuomenės vaistinę. Kadangi veikianti visuomenės vaistinė priklauso pareiškėjui, todėl, išduodant licenciją tame pačiame pastate kitai vaistinei, buvo pažeistos pareiškėjo teisės.

12Apeliaciniu skundu trečiasis suinteresuotasis asmuo UAB „Apotheca“ (buvusi UAB „Korio vaistinė“) prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. vasario 24 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundą atmesti.

13Apeliantas nurodė, kad, sprendžiant, ar ginčo objektai yra vienas pastatas, negalima vadovautis vien tuo, kad šiuos objektus dengia bendras stogas, tačiau būtina atsižvelgti ir pastato fizinius duomenis, statybinę - techninę dokumentaciją ir pan.. Atsižvelgiant į tai, kad nekilnojamojo turto registre ginčo pastatai yra registruoti kaip du atskiri nekilnojamieji daiktai, nesuprantamas teismo argumentas dėl ginčo pastatų interpretavimo kaip vieno pastato.

14Apeliaciniu skundu atsakovas Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos įmonių inspekcija prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą.

15Apeliantas nurodė, kad, siekiant objektyviai išspręsti pastatų atskirumo klausimą, remtis vien techniniais statinio parametrais neužtenka, reikia atsižvelgti ir į kitus nekilnojamojo turto požymius, tai yra į tai, koks nekilnojamojo turto objekto teisinis statusas. Statinio unikalus numeris, įrašytas į nekilnojamojo turto kadastrą, ir statinio įregistravimas nekilnojamojo turto registre yra pakankamas pagrindas pripažinti statinį atskiru objektu. Kadangi ginčo vaistinės yra pastatuose, kurių unikalūs numeriai yra skirtingi, todėl tai yra atskiruose pastatuose esančios vaistinės.

16Atsiliepimu į apeliacinius skundus pareiškėjas prašė apeliacinius skundus atmesti.

17Pareiškėjas nurodė, jog apeliantas nepagrįstai ypatingą reikšmę teikia unikalaus numerio suteikimui ir laiko tai esminiu argumentu, sprendžiant pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo klausimą. Sprendžiant šį ginčą, visų pirma, būtina nustatyti, kokių tikslų siekė norminio akto leidėjas, įtvirtindamas nuostatą, draudžiančią viename pastate steigti dvi vaistines. Neginčytina, kad formaliai dvi vaistinės yra ir skirtingus adresus, ir skirtingus unikalius numerius turinčiuose pastatuose, tačiau jos abi yra įsteigtos vienoje sveikatos priežiūros įstaigoje - Kauno Šilainių poliklinikoje, atskirų įėjimų klientams iš lauko jos neturi, o Šilainių poliklinikos adresas yra Baltų pr.7, Kaune ir visi jos pastatai (korpusai) yra sujungti koridoriais, todėl funkcionuoja kaip vienas pastatas (įėjus į polikliniką, į abi vaistines patenkama iš vieno koridoriaus.)

18Atsiliepimais į apeliacinius skundus atsakovas Sveikatos apsaugos ministerija ir trečiasis suinteresuotasis asmuo Kauno Šilainių poliklinika su apeliaciniais skundais sutiko.

19Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005 m. birželio 8 d. sprendimu apeliacinius skundus patenkino. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. vasario 24 d. sprendimą panaikino ir pareiškėjo skundą atmetė.

20Teismas nurodė, kad pirmosios instancijos teismo išvados yra nepagrįstos ir neteisingos. Nurodė, kad pastato apibrėžimo elementai, kaip jie nurodyti Statybos įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje (stogas ir patalpos tarp sienų ir pertvarų), nėra pakankamas pagrindas išvadai apie pastato (jų grupės) priskyrimą vienam objektui padaryti. Sprendžiant, ar pastatas yra atskiras statinys, turi būti atsižvelgiama ir į kitą norminį reglamentavimą. Šiuo atveju taikytinos Nekilnojamojo turto registro ir Nekilnojamojo turto kadastro įstatymų normos. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 1 straipsnis nustato, kad šis įstatymas reglamentuoja ne tik daiktinių teisių į nekilnojamuosius daiktus, šių teisių suvaržymų, įstatymų nustatytų juridinių faktų registravimą nekilnojamojo turto registre, bet ir žemės, statinių ir kitų nekilnojamųjų daiktų, kurie, kaip nustatyta šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka yra suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai ir kuriems suteiktas unikalus numeris, registravimą. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo, reglamentuojančio nekilnojamųjų daiktų, registruojamų nekilnojamojo turto registre, kadastro duomenų nustatymą, jų įrašymą į nekilnojamojo turto kadastrą, nekilnojamojo turto kadastro statusą, šio kadastro steigimą, tvarkymą, reorganizavimą ir likvidavimą, 5 straipsnyje, nustatančiame nekilnojamojo turto kadastro objektus, tokiems objektams priskiriamas statinys, o 6 straipsnyje, be kitų objektų duomenų, įrašomų į kadastrą, nustatyti ir statinio, kaip atskiro objekto, į kadastrą įrašomi duomenys. Tai - unikalus statinio numeris, kurį kadastro nustatyta tvarka suteikia kadastro tvarkytojas ir kuris nekinta visą statinio buvimo laiką. Visų šių nuostatų analizės pagrindu darytina išvada, kad statinio unikalus numeris, įrašytas į nekilnojamojo turto kadastrą, ir tokio statinio įregistravimas nekilnojamojo turto registre yra pakankamas pagrindas pripažinti tokį statinį atskiru objektu. Teismas nurodė, kad UAB „Apotheca“ filialas yra adresu Baltų pr.7b, Kaune (unikalus

21Nr.1999-3001-4030, žymėjimas 3D3bp), o pareiškėjo vaistinė yra adresu Baltų pr.7, Kaune (unikalus Nr.1999-3001-4010, žymėjimas 1D4bp). Kadangi vaistinės yra pastatuose, kurių unikalūs numeriai yra skirtingi, todėl akivaizdu, jog tai yra atskiruose pastatuose veikiančios vaistinės. Kol nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka, visi duomenys nuo jų įrašymo momento laikomi teisingais ir išsamiais (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnis). Teismas nurodė, kad, nesant sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr.V-7 patvirtintų Reikalavimų vaistinėms 8 punkte nustatytų juridinę reikšmę turinčių faktų, kliudančių steigti visuomenės vaistines, panaikinti pareiškėjo ginčijamus individualius teisės aktus nėra teisinių pagrindų.

22Pareiškėjas prašo atnaujinti procesą šioje byloje.

23Pareiškėjas nurodo, kad procesas šioje byloje turėtų būti atnaujintas Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 7, 10 ir 12 punkte numatytais pagrindais. Pareiškėjas nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas neteisingai išaiškino to paties pastato sąvoką. Ši sąvoka turi būti aiškinama, vadovaujantis Statybos įstatymu, o ne nekilnojamojo turto kadastrą bei registrą reglamentuojančiais teisės aktais. Vaistinės steigimas šiuo atveju yra ne nekilnojamojo turto kadastro ar registro problema, o viešojo intereso, kad būtų tinkamai teritoriškai paskirstytos visuomenės vaistinės, užtikrinimo klausimas. To paties (vieno) pastato sąvoka šiuo atveju yra svarbi ne kaip nuosavybės, o kaip techninė kategorija. Pareiškėjas nurodo, kad nors ginčo atveju patalpos yra nekilnojamojo turto registre įregistruotos kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai, tačiau jos techniškai, kaip tai apibūdinta Statybos įstatyme, yra viename pastate. Būtent šis techninis aspektas ir yra reikšmingas, reglamentuojant visuomenės vaistinių steigimą. Būtent pagal šį techninį kriterijų yra užtikrinamas atitinkamas visuomenės vaistinių išsidėstymas. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas šiuo atveju nukrypo nuo teismų praktikos analogiškose bylose (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. vasario 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr.A(10)-231-04).

24Teisėjų kolegija

konstatuoja:

25kaip matyti iš bylos, nagrinėjamu atveju sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr.V-7 patvirtintų Reikalavimų vaistinėms 8 punkte minimos pastato sąvokos interpretavimo problema iškilo, apibūdinant sudėtingas statybines konstrukcijas. Šios statybinės konstrukcijos, bendrai vertinant, galėtų būti laikomos vienu pastatu, taip pat jos galėtų būti laikomos ir keleto pastatų kompleksu. Apeliacinės instancijos teismas, iš esmės būtent ir bandė išspręsti šią minėtų statybinių konstrukcijų apibūdinimo problemą ir šias konstrukcijas konkrečiai įvardinti. Sprendžiant šią problemą, Statybos įstatyme numatytų kriterijų nepakanka, todėl apeliacinės instancijos teismas pagrįstai papildomai atsižvelgė į nekilnojamojo turto kadastrą bei registrą reglamentuojančius teisės aktus bei nekilnojamojo turto registro duomenis. Pagal šiuos duomenis buvo nustatyta, kad ginčo statybinės konstrukcijos nekilnojamojo turto registre įregistruotos dalimis (atskirais nekilnojamojo turto objektais), kurios įvardintos pastatais. Tokiu būdu iš esmės yra patvirtinama, kad ginčo statybinės konstrukcijos turi būti laikomos pastatų kompleksu. Pagal minėtų Reikalavimų vaistinėms 8 punkto nuostatas draudžiama steigti dvi vaistines viename pastate, o ne viename pastatų komplekse, todėl nagrinėjamu atveju ginčo vaistinių buvimo vieta turi būti vertinama atskirų ginčo pastatų komplekso pastatų lygmeniu, o ne viso pastatų komplekso lygmeniu. Ginčo vaistinės yra atskiruose pastatuose ir toks jų išsidėstymas nėra draudžiamas. Tai, jog pastatai dar sudaro ir pastatų kompleksą, šiuo atveju neturi reikšmės.

26Apeliacinės instancijos teismas iš esmės teisingai aiškino materialinės teisės normas, teisingai, atsižvelgdamas į šias normas, kvalifikavo ir vertino bylos faktus. Pareiškėjo pateiktas prašymas dėl proceso atnaujinimo nepatvirtina Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 10 punkte numatyto proceso atnaujinimo pagrindo buvimo.

27Pareiškėjo pateikti argumentai taip pat nepatvirtina, jog būtų susiformavusi aiški teismų praktika dėl analogiškų šiai administracinei bylai bylų išsprendimo, nuo kurios šioje administracinėje byloje galėjo būti nukrypta. Ši administracinė byla iš esmės buvo išspręsta teisingai, todėl nėra pagrindo atnaujinti procesą ir pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 12 punktą.

28Nors pareiškėjas teigia, kad procesą taip pat būtina atnaujinti Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 7 punkto pagrindu, tačiau nepateikia jokių konkrečių šį teiginį patvirtinančių argumentų. Pareiškėjo prašyme nėra nurodyta jokių asmenų, dėl kurių teisių ar pareigų buvo pasisakyta šioje byloje ir kurie nebuvo įtraukti į bylą. Kaip matyti iš bylos, visi asmenys, dėl kurių teisių ar pareigų buvo nuspręsta šioje byloje, byloje dalyvavo.

29Darytina išvada, jog pareiškėjo prašymas nėra pagrįstas Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalyje numatytais proceso atnaujinimo pagrindais. Todėl procesas pagal šį prašymą negali būti atnaujintas.

30Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

31atsisakyti atnaujinti procesą pagal pareiškėjo UAB „Urticae“ prašymą dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Urticae“ skundą Sveikatos apsaugos ministerijai, Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacinės veiklos licencijavimo komisijai, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacinių įmonių inspekcijai, dalyvaujant tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims UAB “Apotheca“ (buvusi UAB „Korio vaistinė“), Kauno Šilainių poliklinikai, dėl licencijos panaikinimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla Nr.A7 – 704 – 05).

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Urticae“... 3. Teisėjų kolegija... 4. pareiškėjas skundu kreipėsi į teismą ir prašė panaikinti Sveikatos... 5. Atsakovas Sveikatos apsaugos ministerija su pareiškėjo skundu nesutiko.... 6. Atsakovas Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacinės veiklos licencijavimo... 7. Atsakovas Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos... 8. Trečiasis suinteresuotasis asmuo UAB „Korio vaistinė“ su pareiškėjo... 9. Trečiasis suinteresuotasis asmuo Kauno Šilainių poliklinika su pareiškėjo... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. vasario 24 d. sprendimu... 11. Teismas nurodė, kad sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu... 12. Apeliaciniu skundu trečiasis suinteresuotasis asmuo UAB „Apotheca“ (buvusi... 13. Apeliantas nurodė, kad, sprendžiant, ar ginčo objektai yra vienas pastatas,... 14. Apeliaciniu skundu atsakovas Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie... 15. Apeliantas nurodė, kad, siekiant objektyviai išspręsti pastatų atskirumo... 16. Atsiliepimu į apeliacinius skundus pareiškėjas prašė apeliacinius skundus... 17. Pareiškėjas nurodė, jog apeliantas nepagrįstai ypatingą reikšmę teikia... 18. Atsiliepimais į apeliacinius skundus atsakovas Sveikatos apsaugos ministerija... 19. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005 m. birželio 8 d. sprendimu... 20. Teismas nurodė, kad pirmosios instancijos teismo išvados yra nepagrįstos ir... 21. Nr.1999-3001-4030, žymėjimas 3D3bp), o pareiškėjo vaistinė yra adresu... 22. Pareiškėjas prašo atnaujinti procesą šioje byloje.... 23. Pareiškėjas nurodo, kad procesas šioje byloje turėtų būti atnaujintas... 24. Teisėjų kolegija... 25. kaip matyti iš bylos, nagrinėjamu atveju sveikatos apsaugos ministro 2003 m.... 26. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės teisingai aiškino materialinės... 27. Pareiškėjo pateikti argumentai taip pat nepatvirtina, jog būtų... 28. Nors pareiškėjas teigia, kad procesą taip pat būtina atnaujinti... 29. Darytina išvada, jog pareiškėjo prašymas nėra pagrįstas Administracinių... 30. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1... 31. atsisakyti atnaujinti procesą pagal pareiškėjo UAB „Urticae“ prašymą... 32. Nutartis neskundžiama....