Byla Iv-665-428/2013
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Jolanta Medvedevienė, sekretoriaujant Aušrai Briedienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui G. J. , atsakovės Kauno miesto savivaldybės atstovei R. D. , trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Trukmė“ atstovei advokatei S. V. , viešame teismo posėdyje nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjo S. V. skundą atsakovams Kauno miesto savivaldybei, Kauno lopšeliui – darželiui „Klevelis“, tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Trukmė“, dėl turtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

2

3Pareiškėjas kreipėsi į teismą ir prašė priteisti solidariai iš atsakovų pareiškėjo S. V. naudai patirtą turtinę 15734,55 Lt žalą.

4Teismo posėdyje buvo pateikta proceso šalių (pareiškėjo S. V. , atsakovų Kauno miesto savivaldybės ir Kauno lopšelio – darželio „Klevelis“) sudaryta taikos sutartis. Proceso šalys prašo patvirtinti taikos sutartį ir administracinę bylą nutraukti.

5Prašymas tenkintinas.

6Pagal LR administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 6 dalį tuo atveju, jeigu nėra įstatymo, reglamentuojančio ginčo santykį, teismas taiko įstatymą, reglamentuojantį panašius santykius, o jei ir tokio įstatymo nėra, vadovaujasi bendraisiais įstatymų pradmenimis ir jų prasme, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Tai reiškia, kad teisingumui įvykdyti atitinkamoje administracinėje byloje gali būti vadovaujamasi įstatymo analogija bei bendraisiais įstatymų pradmenimis ir jų prasme, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Kaip yra nurodęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (administracinė byla Nr. A556-101/2010), sprendžiant taikos sutarties patvirtinimo klausimą, kaip vieną iš būdų teisingumui pasiekti, pagal analogiją taikytinos Civilinio kodekso (toliau – CK) ir Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nuostatos, konkrečiai – CK 6.983 straipsnio 1 dalyje ir CPK 13 straipsnyje įtvirtintos taisyklės.

7CK 6.983 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu susitarimu sulygsta dėl jos sąlygų, taip realizuodamos dispozityvumo principą, t.y. teisę įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis (CPK 13 str.) (LVAT 2012 m. vasario 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-1219/2012).

8Šalių sudaryta ir pasirašyta taikos sutartis išreiškia proceso šalių valią taikiai išspręsti šioje byloje kilusį ginčą, ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui, todėl ji tvirtintina (ABTĮ 4 str. 6 d., CK 6.983 str., CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d.). Taikos sutartyje nurodyta, kad šalims yra žinomos ir suprantamos bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos Administracinių bylų teisenos įstatymo 102 straipsnio 3 dalyje. Atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (administracinės bylos Nr. A556-101/2010, Nr. A822-1011/2009, Nr. A143-896/2009, Nr. A756-903/2009, Nr. A822-1106/2009, Nr. A438-729/2008 ir kitos) ir patvirtinus taikos sutartį administracinė byla nutrauktina.

9Vadovaudamasi LR administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 6 dalimi, 101 straipsnio 3 punktu, LR civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, teisėja

Nutarė

11Patvirtinti 2013 m. balandžio 23 d. pareiškėjo S. V. (asmens kodas ( - ) atsakovo Kauno miesto savivaldybės (kodas ( - )), Kauno lopšelio –darželio „Klevelis“ (kodas ( - )), sudarytą ir pasirašytą taikos sutartį taip: 1. Atsakovas 1 įsipareigoja atlyginti Pareiškėjui jo patirtą turtinę žalą - viso 10 000 Lt (dešimt tūkstančių litų) per 15 dienų po šios Sutarties įsigaliojimo dienos, pervedant šią sumą į Pareiškėjo nurodytą banko sąskaitą Nr. LT95 7044 0600 0311 9795 AB SEB bankas. Pareiškėjas atsisako nuo likusio turtinio reikalavimo dalyje dėl 5 734,55 Lt (penkių tūkstančių septynių šimtų trisdešimt keturių litų 55 ct) Atsakovo 1 atžvilgiu. 2. Pareiškėjas atsisako reikalavimų Atsakovo 2 atžvilgiu dėl patirtos 15 734,55 Lt turtinės žalos atlyginimo. 3. Pareiškėjas atsisako reikalavimo atlyginti savo patirtas bylinėjimosi išlaidas iš Atsakovo 1 ir Atsakovo 2. 4. Reikalavimų atsisakymo pasekmės numatytos LR ABTĮ 101 str. 2 d. ir 102 str. 3 d., Pareiškėjui yra žinomos. 5. Atsakovas 1 įsipareigoja atlyginti teismo patirtas pašto išlaidas procesinių dokumentų siuntimui ir jų įteikimui. 6. Atsakovas 1 ir Atsakovas 2 pasilieka prie Administracinėje byloje turėtų bylinėjimosi išlaidų ir atlyginti jų nereikalauja. 7. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos ir suprantamos Sutarties sudarymo bei Administracinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos LR ABTĮ 102 str. 3 d, t.y., jog teismui patvirtinus taikos sutartį ir bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. 8. Šalys pareiškia, kad šią Sutartį perskaitė, jos turinį, prasmę ir teisines pasekmes suprato ir kaip atitinkančią jų valią priima ir pasirašo. 9. Šalys pripažįsta, kad Sutartis yra sudaryta gera valia ir dėl to viena kitai jokių pretenzijų neturi ir ateityje nereikš, išskyrus reikalavimus, atsirandančius pagal šią Sutartį. 10. Ši Sutartis sudaryta 4 (keturiais) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, iš kurių po vieną tenka Sutarties Šalims ir vienas - Kauno apygardos administraciniam teismui. 11. Šalys prašo teismo patvirtinti šią Sutartį rašytinio proceso tvarka ir Administracinę bylą nutraukti (ABTĮ 101 str. 3 p.). 12. Ši Sutartis įsigalioja nuo Kauno apygardos administracinio teismo nutarties, kuria ji patvirtinama, įsiteisėjimo dienos.

12Administracinę bylą Nr. I-665-428/2013 (teisminio proceso Nr.3-62-3-00063-2013-9) pagal pareiškėjo S. V. skundą atsakovams Kauno miesto savivaldybei ir Kauno lopšeliui – darželiui „Klevelis“, tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Trukmė“, dėl turtinės žalos atlyginimo nutraukti.

13Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai