Byla T-XX-17-09

1Specialioji teiseju kolegija gincams del teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spresti, susidedanti iš Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus pirmininkes Janinos Stripeikienes (kolegijos pirmininke), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Ricardo Piliciausko, Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teisejo Ceslovo Jokubausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisejo Anatolijaus Baranovo,

2išnagrinejusi Šiauliu apygardos administracinio teismo prašyma išspresti bylos pagal pareiškejo A. K. skunda atsakovui valstybes imonei Registru centrui del sprendimu panaikinimo ir ipareigojimo iregistruoti nuosavybes teises rušinio teismingumo klausima, n u s t a t e :

3Valstybes imones Registru centro Šiauliu filialas 2008 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr.134(6.13-2040/08) atmete A. K. prašyma iregistruoti nuosavybes teises i pastata - garaža, esanti Užlaukiu kaime, Šiauliu rajone. Valstybes imones Registru centro Centrinio registratoriaus gincu nagrinejimo komisija 2009 m. sausio 14 d. sprendimu Nr.25 valstybes imones Registru centro Šiauliu filialo 2008 m. gruodžio 1 d. sprendima Nr.134(6.13-2040/08) paliko galioti. Nekilnojamojo turto registratoriai savo sprendimuose nurode, kad A. K. savo nuosavybes teisiu i pastata - garaža atsiradimui patvirtinti pateike Užlaukiu žemes ukio bendroves likvidacines komisijos 1999 m. kovo 12 d. protokola Nr.6, iš kurio matyti, jog buvo nutarta A. K. parduoti garaža, ir paprastos rašytines formos priemimo - perdavimo akta, kuriuo A. K. perduotas garažas. Pirkimo - pardavimo sutartis nepateikta. Nekilnojamojo turto registratoriai nurode, kad A. K. nepateike notarine tvarka patvirtinto sandorio, todel jo nuosavybes teises, vadovaujantis 1964 m. Civilinio kodekso 255 straipsniu bei 2000 m. Civilinio kodekso patvirtinimo, isigaliojimo ir igyvendinimo istatymo 8 straipsnio 3 dalimi, negali buti registruojamos.

4Pareiškejas A. K. skundu kreipesi i Šiauliu apygardos administracini teisma ir praše panaikinti valstybes imones Registru centro Centrinio registratoriaus gincu nagrinejimo komisijos 2009 m. sausio 14 d. sprendima Nr.25 bei valstybes imones Registru centro Šiauliu filialo 2008 m. gruodžio 1 d. sprendima Nr.134(6.13-2040/08) ir ipareigoti valstybes imone Registru centra iregistruoti pareiškejo nuosavybes teises i pastata - garaža, esanti Užlaukiu kaime, Šiauliu rajone.

5Pareiškejas nurode, kad 1999 m. kovo 12 d. galiojes Žemes ukio bendroviu istatymas nenumate, kad likviduojamos žemes ukio bendroves nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo sandorius butina patvirtinti notariškai ir iregistruoti registravimo istaigoje. Pareiškejo pateikti Užlaukiu žemes ukio bendroves likvidacines komisijos protokolas ir priemimo - perdavimo aktas aiškiai išreiške Užlaukiu žemes ukio bendroves valia perleisti už 6000 Lt pareiškejui nuosavybes teises i ginco garaža ir pareiškejo valia ši garaža priimti, todel ju pagrindu turi buti registruojamos pareiškejo nuosavybes teises. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktikoje pripažistama, kad turto priemimo - perdavimo aktas gali buti nuosavybes teisiu perleidimo dokumentas, jeigu jame yra pažymeta apie teisiu perleidima iš vieno asmens kitam (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2001 m. rugsejo 12 d. nutartis civilineje byloje Nr.3K-3-804/2001). Pareiškejas nurode, kad Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktika taip pat patvirtina, kad iki naujojo Civilinio kodekso isigaliojimo (iki 2001 m. liepos 1 d.) ivykdytiems žemes ukio bendroviu nekilnojamojo turto sandoriams nebuvo privaloma notarine forma ir jie neturejo buti per tris menesius iregistruojami registravimo istaigoje (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2006 m. lapkricio 27 d. nutartis civilineje byloje Nr.3K-3-598/2006).

6Šiauliu apygardos administracinis teismas, spresdamas skundo priemimo klausima, kreipesi i Specialiaja teiseju kolegija, prašydamas išspresti bylos rušinio teismingumo klausima. Šiauliu apygardos administracinis teismas nurodo, kad nagrinejamu atveju gincas yra susijes tiek su administraciniais, tiek su civiliniais teisiniais santykiais. Ginco išsprendimas yra susijes su klausimo del nuosavybes teisiu i ginco pastata - garaža išsprendimu. Todel ši byla turetu buti nagrinejama bendrosios kompetencijos teisme, kurio kompetencija yra platesne ir apima tuos atvejus, kai gincai nera grynai administracinio pobudžio.

7Specialioji teiseju kolegija

konstatuoja:

8Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

9Keliamas gincas yra susijes ne tik su administraciniais, bet ir su civiliniais teisiniais santykiais. Nors byloje yra gincijami viešojo administravimo subjektu priimti sprendimai, taciau ginco išsprendimas taip pat yra susijes su nuosavybes teisiu igijimo pagrindu vertinimu, vadovaujantis atitinkamomis civilines teises normomis bei Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktika. Šiuo atveju, tik išsprendus atitinkamu civilines teises normu taikymo klausima bei civilinio teisinio pobudžio klausima del to, ar pareiškejas civilines teises apibrežtais pagrindais yra igijes iš žemes ukio bendroves savo nuosavyben pastata - garaža, bus galima spresti klausima del gincijamu nekilnojamojo turto registratoriu sprendimu teisetumo.

10Atsižvelgiant i paminetas aplinkybes bei i Civilinio proceso kodekso 26 straipsnio 2 dalies nuostatas, aptariamas gincas turetu buti nagrinejamas bendrosios kompetencijos teisme.

11Del to, jog panašaus pobudžio gincai turi buti nagrinejami bendrosios kompetencijos teisme, buvo ne karta pasisakyta Specialiosios teiseju kolegijos praktikoje (žr. pvz., Specialiosios teiseju kolegijos 2008 m. gegužes 10 d. nutartis, priimta byloje D. M. v. valstybes imone Registru centras, valstybes imones Registru centro Klaipedos filialas; 2007 m. spalio 15 d. nutartis, priimta byloje V. D. v. valstybes imones Registru centro Utenos filialas; 2007 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta byloje D. V. v. valstybes imone Registru centras; 2006 m. rugsejo 22 d. nutartis, priimta byloje UAB „Leovira“ v. valstybes imones Registru centro Vilniaus filialas, valstybes imone Registru centras).

12Specialioji teiseju kolegija gincams del teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spresti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio

132-4 dalimis, Administraciniu bylu teisenos istatymo 21 straipsnio 2, 3 dalimis,

Nutarė

14Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

15Byla pagal pareiškejo A. K. skunda atsakovui valstybes imonei Registru centrui del sprendimu panaikinimo ir ipareigojimo iregistruoti nuosavybes teises perduoti Šiauliu rajono apylinkes teismui istatymu nustatyta tvarka spresti ieškinio priemimo klausima.

16Nutartis del teismingumo neskundžiama. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus pirmininke Janina Stripeikiene

17Ricardas Piliciauskas Lietuvos Aukšciausiojo Teismo

Proceso dalyviai
Ryšiai