Byla eA-137-624/2019

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Arūno Dirvono (pranešėjas) ir Mildos Vainienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo asociacijos Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 6 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo asociacijos Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos skundą atsakovui Lietuvos saugios laivybos administracijai (tretieji suinteresuoti asmenys – Lietuvos buriuotojų sąjunga, Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Pirmoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba) dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas asociacija Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga (toliau – ir pareiškėjas, Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydamas: 1) panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir Komisija) 2016 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą Nr. 3R-314 (AG-221/01-2016) ir 2016 m. rugsėjo 22 d. sprendimą Nr. 3R-346 (AG-281/01-2016); 2) panaikinti atsakovo Lietuvos saugios laivybos administracijos (toliau – ir Administracija) 2016 m. rugpjūčio 2 d. sprendimą Nr. 11(1.15)S-938, 2016 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą Nr. 11(1.15)S-964 ir 2016 m. rugpjūčio 9 d. sprendimą Nr. 11(1.15)S-967; 3) panaikinti Administracijos 2016 m. liepos 5 d. istorinio burinio jūrų laivo „( - )“ (toliau – ir Laivas) pirminį apžiūros aktą ir sprendimą atsisakyti registruoti Laivą Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre (toliau – ir Jūrų laivų registras); 4) panaikinti Administracijos 2016 m. liepos 5 d. Laivo antrinį apžiūros aktą; 5) panaikinti Administracijos priskaičiuotą rinkliavą už Laivo pirminę apžiūrą; 6) panaikinti Administracijos 2016 m. liepos 20 d. sprendimą Nr. 7(1.15)S-886 neišduoti Laivui tradicinio jūrų laivo atitikties pažymėjimo; 7) panaikinti Administracijos 2016 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą Nr. 11(1.15)S-1057; 8) įpareigoti Administraciją per 3 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo išduoti Laivui tradicinio jūrų laivo atitikties pažymėjimą; 9) įpareigoti Administraciją per 3 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo surašyti teisės aktuose nustatytos formos ir turinio Laivo apžiūros aktą, kuriame būtų burinius jūrų laivus kvalifikuoto vertinti specialisto išvada dėl laivo būklės ir Administracijos sprendimas dėl tinkamumo plaukioti; 10) įpareigoti Administraciją per 3 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo pakeisti Laivo duomenis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre (toliau – ir Vidaus vandenų laivų registras) pagal atsakovui pateiktus galiojančius 2016 m. liepos 20 d., 2016 m. rugpjūčio 1 d. ir 2016 m. rugpjūčio 9 d. Lietuvos buriuotojų sąjungos (toliau – ir Sąjunga) techninės apžiūros ir matavimų aktus ir kitus dokumentus; 11) įpareigoti Administraciją per 3 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo perregistruoti Laivą į Jūrų laivų registrą.

72.

8Pareiškėjas nurodė, kad kreipėsi į atsakovą, prašydamas atlikti Laivo apžiūrą, kuri yra privaloma šio laivo perregistravimui iš Vidaus vandenų registro į Jūrų laivų registrą. Taip pat prašė išduoti Laivo atitikties pažymėjimą pagal Londono memorandumą. Teigė, kad atsakovas, atlikęs Laivo apžiūrą, surašė 2016 m. liepos 5 d. Laivo apžiūros aktą ir priskaičiavo pareiškėjui 222 Eur dydžio rinkliavą, tačiau atsisakė išduoti Laivo atitikties pažymėjimą. Pareiškėjas su tokiais atsakovo sprendimais nesutiko.

93.

10Pareiškėjas pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 3-320 patvirtinto Pirminės laivo apžiūros vykdymo išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 3 punktą už pirminės jūrų laivo apžiūros vykdymą, kai laivas yra Lietuvos Respublikos jūrų uoste, mokama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinto dydžio valstybės rinkliava – 37 Eur už valandą. Teigė, kad Laivo apžiūros trukmė nebuvo fiksuota, o ji, pareiškėjo vertinimu, truko apie vieną valandą, tačiau atsakovas išrašė sąskaitą už 6 val., nepagrįsdamas šios rinkliavos trukmės jokiais teisės aktais ir faktinėmis aplinkybėmis. Jei nustatytos rinkliavos dydis yra susijęs su dviejų specialistų siuntimu, pareiškėjas nurodė, kad joks teisės aktas nenumato, jog rinkliavos valandinis dydis yra dauginamas iš apžiūroje dalyvaujančių specialistų skaičiaus. Pareiškėjas taip pat nesutiko, kad Laivo apžiūrai buvo būtina siųsti du specialistus, nes teisės aktai nenumato, jog šiuo konkrečiu atveju turėjo būti skirti du specialistai. Akcentavo, kad atsakovas apžiūros akte nurodęs, jog Laivas negali būti registruojamas Jūrų laivų registre, nes neatitinka teisės aktų reikalavimų, keliamų jūrų laivams, už Laivo apžiūrą priskaičiavo rinkliavą, skirtą jūrų laivams, nors, nustatęs, kad Laivas nėra laikomas jūrų laivu, jam turėjo būti taikoma rinkliava, skirta istorinių laivų apžiūrai.

114.

12Pareiškėjo nuomone, apžiūros aktas surašytas pažeidžiant nustatytą jūros laivų apžiūros tvarką, nes jame yra pateiktas atsakovo sprendimas dėl Laivo netinkamumo registracijai dėl jo būklės, o atsakovo sprendimas dėl laivo tinkamumo plaukioti apskritai nepateiktas. Pareiškėjas nesutiko su apžiūros akto turiniu, teigdamas, jog pirminiame akte nurodoma, kad pareiškėjas nepateikė duomenų, jog Laivas yra pramoginis, tačiau vėliau neteisėtai taisytame apžiūros akte nurodė, kad pareiškėjas nepateikė projekto, techninių brėžinių, liudijimų, patvirtinančių tinkamumą jūriniam plaukiojimui. Paaiškino, kad apžiūros metu atsakovui buvo pateikti istoriniai dokumentai, 1911 m. „( - )“ brėžinys, dvi istorinės pažymos, patvirtinančios, jog Laivas yra sraigtinė dvistiebė škuna su gafeliniu apiburinimu, skirta pervežti keleivius ir mokyti tradicinės jūreivystės atviroje jūroje (pagal ISO kategorijas A). Pareiškėjas taip pat pateikė 2016 m. liepos 20 d., 2016 m. rugpjūčio 1 d. ir 2016 m. rugpjūčio 9 d. Laivo techninės apžiūros ir apmatavimo aktus, kuriuose buvo patikslinti šie duomenys: burinio jūrų laivo tipas: tradicinis burinis jūrų laivas, modelis: dvistiebė kilinė sraigtinė škuna; burių tipas: gafelinis apiburinimas; burinio jūrų laivo paskirtis – bendrosios paskirties burinis jūrų laivas, skirtas pervežti keleivius ir mokyti tradicinės jūreivystės; burinio jūrų laivo plaukiojimo teritorija pagal laivo konstrukciją – laivas skirtas plaukioti atviroje jūroje (pagal ISO kategorijas A). Pareiškėjo nuomone, kadangi Laivas yra skirtas plaukioti atviroje jūroje, jis nėra skirtas nei pramogai, nei sportui, todėl negali toliau būti įregistruotas Vidaus vandenų registre.

135.

14Pareiškėjas nurodė, kad pateikė atsakovui prašymą išduoti pažymėjimą dėl Laivo pripažinimo, tačiau toks pažymėjimas nebuvo išduotas, nes iki šiol nėra patvirtinta istorinių jūros laivų pripažinimo tvarka, taip pat nėra aišku, kaip yra pripažįstami istoriniai jūrų laivai ir kuriame registre šie laivai registruojami. Teigė, kad atsakovas taip pat netenkino jo prašymo Laivą įtraukti į Jūrų laivų registrą, nes Laivas, atsakovo vertinimu, neatitinka teisės aktų reikalavimų, nors pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 3-301 patvirtintų Lietuvos Respublikos jūrų laivų registravimo taisyklių (toliau – ir Registravimo taisyklės, Jūrų laivų registravimo taisyklės) 17 punktą, jeigu pirminės laivo apžiūros metu nustatoma, kad laivo ir jo įrenginių techninė būklė neatitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų arba laivui išduoti konvenciniai dokumentai negalioja, toks laivas įregistruojamas registre, tačiau jam neišduodamas šių taisyklių 23.2 punkte nurodytas leidimas laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava. Pareiškėjo teigimu, Laivo buvimas Vidaus vandenų registre užkerta Laivui kelią išplauti į jūrą ir būti naudojamam pagal paskirtį, puoselėti tradicinę jūreivystę. Šiuo metu Laivas yra klaidingai registruotas Vidaus vandenų registre kaip kylinė jachta, tačiau Laivas nėra naudojamas nei sportui, nei pramogoms, todėl negali būti toliau registruotas kaip pramoginis laivas.

156.

16Pareiškėjo vertinimu, atsakovas netinkamai taiko 2009 m. balandžio 23 d. Europos parlamento ir tarybos direktyvą 2009/15/EB „Dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrųjų taisyklių ir standartų“ (toliau – ir Direktyva), nes vadovaujantis 1 straipsniu Direktyva nėra skirta laivo tipo nustatymui, o saugumo jūroje ir taršos prevencijos klausimams spręsti. Pareiškėjas tvirtino, kad pagal Direktyvą trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos buriuotojų sąjunga yra laikytina pripažinta organizacija, galinčia atlikti Direktyvos 3 straipsnio 2 dalyje nustatytas pareigas, nes yra įgaliota atlikti burinių laivų matavimus ir techninę priežiūrą pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 218 patvirtintų Burinių jachtų registravimo taisyklių (toliau – ir Jachtų registravimo taisyklės) 27 punktą. Pareiškėjui nėra žinoma, ar Lietuvos Respublika yra pateikusi Europos Komisijai prašymą suteikti pripažinimą Lietuvos buriuotojų sąjungai, tačiau tokią prievolę Lietuvos Respublika turi, nes Direktyvos preambulėje įtvirtinta, kad laivo vėliavos ir uosto valstybės privalo kontroliuoti, ar laivas atitinka vienodus tarptautinius saugumo jūroje ir jūros taršos prevencijos standartus. Šis reikalavimas yra taikytinas ir tarptautiniuose vandenyse plaukiojantiems buriniams jūrų laivams ir jachtoms, kurių matavimus ir techninę priežiūrą Lietuvos Respublika yra pavedusi Lietuvos buriuotojų sąjungai. Pareiškėjas vertino, kad Lietuvos buriuotojų sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka išduoti Laivo matavimų ir apžiūros aktai yra teisėti dokumentai, patvirtinantys, jog Laivas suprojektuotas ir pastatytas laivybai jūroje, o atsakovas negali remtis aplinkybe, kad galimai nėra pateikusi Europos Komisijai prašymo dėl Lietuvos buriuotojų sąjungos patvirtintino pripažinta organizacija, įgaliota atlikti burinių jūros laivų matavimus ir techninę apžiūrą.

177.

18Pareiškėjas taip pat mano, kad atsakovas 2016 m. liepos 20 d. sprendimu nepagrįstai atsisakė išduoti Londono memorandume numatytą tradicinio jūrų laivo atitikties pažymėjimą, nes pareiškėjas pateikė dvi istorines pažymas ir Lietuvos buriuotojų sąjungos techninės apžiūros aktą, kurie patvirtino, kad Laivas yra istorinis tradicinis jūrų laivas, skirtas keleivių ir krovinių vežimui, taip pat žvejybai jūroje. Pažymėjo, kad kreipėsi į atsakovą, prašydamas pakeisti Laivo duomenis Vidaus vandenų laivų registre, tačiau atsakovas 2016 m. rugpjūčio 2 d., 2016 m. rugpjūčio 9 d. ir 2016 m. rugpjūčio 31 d. sprendimais atsisakė tai padaryti, o šie sprendimai nepagrįsti teisės aktų normomis ir faktinėmis aplinkybėmis.

198.

20Atsakovas Lietuvos saugios laivybos administracija atsiliepime prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

219.

22Atsakovas nurodė, kad Laivo pirminė apžiūra atlikta Laivybos kontrolės skyriaus inspektorių, turinčių įgaliojimus atlikti jūrų laivų apžiūras pagal jūrų laivams keliamus reikalavimus ir išduoti jūrų laivo pirminės apžiūros aktą. Atsižvelgiant į Laivo amžių bei tai, jog buvo pateikta nepakankamai informacijos apie patį Laivą, Laivas statytas 1911 m., nepateikta techninė dokumentacija, vadovaujantis Pirminės laivo apžiūros vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-141 (toliau – ir Taisyklės), 9 punkto nuostata buvo priimtas sprendimas apžiūrai skirti du inspektorius. Pažymėjo, kad pirminė apžiūra truko tris valandas ir šį faktą patvirtina Lietuvos Respublikos laivų techninės organizacinės būklės patikrinimo registracijos žurnalo išrašas bei inspektoriaus paaiškinimas. Teigė, kad vadovaujantis Aprašo 3 punktu ir Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, 4.305 punktu, už pirminę jūrų laivo apžiūrą Lietuvos Respublikos jūrų uoste ir akto surašymą (už valandą) nustatyta 37 Eur rinkliava, o dviejų inspektorių darbo valanda atitinkamai yra 74 Eur. Kadangi du inspektoriai dirbo po tris valandas, mokėtina suma už laivo apžiūrą ir akto surašymą sudarė 222 Eur. Tokia suma būtų susidariusi, jei vienas inspektorius būtų darbą atlikęs per šešias valandas. Akcentavo, kad kiekvienas iš inspektorių laivo apžiūros metu tikrina skirtingus dalykus, todėl laivo apžiūra atliekama dvigubai greičiau nei ją atliktų vienas inspektorius.

2310.

24Atsakovas teigė, kad sprendimas dėl Laivo neįregistravimo Jūrų laivų registre priimtas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais, įvertinus visus turimus dokumentus. Pažymėjo, kad pareiškėjo pateiktas Lietuvos buriuotojų sąjungos išduotas Burinio jūrų laivo techninės apžiūros ir apmatavimo aktas Nr. 2016-07-20, Burinės jachtos techninės apžiūros aktas Nr. 2016-08-01, Burinės jachtos techninės apžiūros aktas Nr. 2016-08-09 bei kiti pateikti dokumentai nėra laivo klasę patvirtinantys dokumentai, kadangi Lietuvos buriuotojų sąjunga nėra nei pripažintoji organizacija Reglamento prasme, nei įgaliota laivų klasifikavimo bendrovė Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo (toliau – ir Laivybos įstatymas) prasme. Be to, jei, kaip teigia pareiškėjas, Laivas buvo naudojamas kroviniams ir keleiviams gabenti, žvejybai ir kt., jūroje, pareiškėjas galėjo pateikti ankstesnės laivo registravimo valstybės (jei laivas buvo registruotas Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje) kompetentingos institucijos išduotus dokumentus, patvirtinančius, kad Laivas buvo skirtas vykdyti komercinius reisus jūroje. Atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjas nepateikė laivo klasę patvirtinančio dokumento, išduoto įgaliotos klasifikacinės bendrovės arba Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės kompetentingos institucijos ar jos įgaliotos įstaigos, kopijos, Laivas nebuvo registruotas Jūrų laivų registre kaip tai numato Registravimo taisyklių 20.3 punktas.

2511.

26Atsakovas atkreipė dėmesį, kad 2016 m. liepos 5 d. atliktos pirminės Laivo apžiūros metu nustatyta, jog jis neturi laivo tinkamumą plaukioti jūra patvirtinančių liudijimų ar dokumentų, išduotų laivų klasifikacinės bendrovės ar tos valstybės, kurioje laivas buvo registruotas, kompetentingos institucijos. Apžiūrėjus ant kilblokų krante stovintį objektą, konstatuota, kad medinis jo korpusas nesandarus, medinė apsiuva sutrūnijusi, stiebai demontuoti, mechanizmų darbinės būklės nustatyti neįmanoma, gyvenamosios ir bendrosios patalpos neatitinka jūrų laivams taikomų higienos normų, gelbėjimosi priemonių nėra, priešgaisrinės priemonės nepatenkinamos. Apžiūros metu taip pat nenustatyta, kad laivas turėtų verslinės žvejybos jūroje įrangą, sugautam laimikiui laikyti tinkamas patalpas, taip pat nenustatyta, jog laive būtų skystų, generalinių ar birių krovinių krovimui bei laikymui skirtos patalpos, o jokių dokumentų, įrodančių, kad laivas skirtas konkrečiam keleivių skaičiaus gabenimui taip pat nėra. Pažymėjo, kad iš Paveldo komisijos atsakymo galima spręsti, jog Paveldo komisija mano, kad Laivas turėtų būti registruojamas Kultūros vertybių registre kaip kilnojamoji kultūros vertybė, nes kaip pramoginis laivas (burinė jachta) yra registruotas Vidaus vandenų laivų registre, o ne Jūrų laivų registre, nors nekomercinės paskirties pramoginiai laivai šiame registre apskritai neregistruojami.

2712.

28Atsakovo teigimu, pareiškėjas, siekdama visuomet pramoginio laivo statusą turėjusiam Laivui gauti nekilnojamojo turto statusą ir taip pretenduoti į Europos Sąjungos paramą, savo sprendimu įvardina šį Laivą kaip istorinį (tradicinį) burinį jūrų laivą ir prašo jį įregistruoti Jūrų laivų registre ir šiam laivui išduoti istorinio laivo pažymėjimą, tačiau šiuo metu nėra patvirtinta istorinių laivų pripažinimo tradiciniais laivais tvarka, o Administracija nėra subjektas, kuris galėtų savo vienašaliais veiksmais pripažinti laivą tradiciniu. Administracija neturi teisinio pagrindo registruoti Laivą kaip tradicinį (istorinį) ir neturi teisinio pagrindo išduoti tradicinio jūrų laivo atitikties pažymėjimo. Pakeisti Laivo duomenis Vidaus vandenų laivų registre atsakovas neturėjo pagrindo, nes, visų pirma, Lietuvos buriuotojų sąjungos techninio inspektoriaus išduotuose techninės apžiūros aktuose tris kartus keistas burinio laivo tipas, išduoti aktai neatitiko Lietuvos buriuotojų sąjungos patvirtintos formos, todėl aktai savo turiniu ir forma Administracijai sukėlė abejonių dėl šių dokumentų teisingumo. Atsakovo nuomone, „jūrų laivas“ negali būti suprantamas kaip burinės jachtos tipas, o nesant teisinio reglamentavimo ir nustatant burinių jachtų tipus, būtina vadovautis kuo platesniu mastu pripažintų burinių laivų tipais. Akcentavo, kad Burinių jachtų techninės priežiūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos buriuotojų sąjungos 2002 m. balandžio 10 d., 1A priedas patvirtina faktą, jog burinių jachtų tipai nustatomi pagal jachtos korpuso tipą. Pabrėžė, kad pareiškėjo pateiktame Burinės jachtos apžiūros akte Nr. 2016-08-09 įrašytas jachtos tipas „jūrų laivas“ ne tik kad neatitinka pripažintų burinių laivų tipų, bet ir yra klaidinantis, nes, registre įrašius, kad pramoginio laivo tipas yra „jūrų laivas“, galėtų susidaryti klaidingas įspūdis, jog pramoginį laivą tokiu įrašu galima prilyginti jūrų laivui, kaip jie apibrėžti Laivybos įstatyme.

2913.

30Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos atsiliepime prašė pareiškėjo skundo pagrįstumo klausimą spręsti teismo nuožiūra.

3114.

32Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad burinis jūrų laivas „( - )“ yra Kultūros vertybių registre registruota nekilnojamoji kultūros vertybė ir jam suteikta teisinė apsauga.

33II.

3415.

35Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. balandžio 6 d. sprendimu bylos dalį dėl reikalavimų panaikinti 2016 m. liepos 5 d. Laivo pirminį apžiūros aktą, 2016 m. liepos 5 d. Laivo antrinį apžiūros aktą ir 2016 m. rugpjūčio 2 d. sprendimą Nr. 11(1.15)S-938 nutraukė, o kitą skundo dalį atmetė kaip nepagrįstą.

3616.

37Pirmosios instancijos teismas dėl reikalavimo panaikinti atsakovo priskaičiuotą rinkliavą už Laivo pirminę apžiūrą pažymėjo, kad teisės aktai nenumato konkrečių atvejų, kada turi būti skiriamas vienas, o kada du inspektoriai laivo apžiūrai, todėl darė išvadą, jog Administracija, atsižvelgusi į susiklosčiusias aplinkybes, turi diskrecijos teisę pati nuspręsti dėl apžiūrai siunčiamų inspektorių kiekio. Teismas vertino, kad atsakovas pagrįstai Laivo apžiūrai skyrė du inspektorius, kadangi Laivas pastatytas 1911 m., o su prašymu atlikti Laivo apžiūrą pareiškėjas nebuvo pateikęs techninės Laivo dokumentacijos. Teismas pripažino, kad net ir paskyrus vieną inspektorių, pareiškėjas būtų patyręs tokio paties dydžio išlaidas, nes vienas asmuo laivo apžiūrą būtų atlikęs per dvigubai ilgesnį laiko tarpą, t. y. 6 val. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad atsakovas pagrįstai pareiškėjui apskaičiavo 222 Eur rinkliavą už Laivo apžiūrą.

3817.

39Vertindamas pareiškėjo reikalavimų panaikinti 2016 m. liepos 5 d. Laivo pirminį apžiūros aktą, 2016 m. liepos 5 d. Laivo antrinį apžiūros aktą ir 2016 m. rugpjūčio 2 d. sprendimą Nr. 11(1.15)S-938 pagrįstumą, pirmosios instancijos teismas sutiko su Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos pozicija, jog Laivo apžiūros aktai negali būti laikomi individualiais administraciniais aktais ir būti savarankišku reikalavimu administracinėje byloje. Teismas akcentavo, kad minėtuose aktuose pareiškėjui nesuformuluoti jokie privalomi patvarkymai ar nurodymai, šie aktai laikytini tarpiniu procedūriniu dokumentu, kuriais remiantis buvo priimtas sprendimas atsisakyti registruoti Laivą Jūrų laivų registre, todėl administracinės bylos dalį dėl reikalavimų panaikinti 2016 m. liepos 5 d. Laivo pirminį apžiūros aktą ir 2016 m. rugpjūčio 2 d. Laivo antrinį apžiūros aktą nutraukė.

4018.

41Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad skundžiamas 2016 m. rugpjūčio 2 d. sprendimas Nr. 11(1.15)S-938 priimtas ne pareiškėjo, o Lietuvos buriuotojų sąjungos atžvilgiu, todėl jis jokių teisinių pasekmių pareiškėjui nesukelia. Dėl nurodytų priežasčių teismas šią bylos dalį nutraukė.

4219.

43Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, jog byla dėl pirminio ir antrinio Laivo apžiūros aktų yra nutrauktina, vertino, jog nėra pagrindo įpareigoti atsakovą per 3 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo surašyti teisės aktuose nustatytos formos ir turinio Laivo apžiūros aktą, kuriame būtų burinius jūrų laivus kvalifikuoto vertinti specialisto išvada dėl laivo būklės ir Administracijos sprendimas dėl tinkamumo plaukioti.

4420.

45Pirmosios instancijos teismas dėl reikalavimo panaikinti 2016 m. rugpjūčio 9 d. sprendimą Nr. 11(1.15)S-967 atsisakyti registruoti Laivą Jūrų laivų registre pažymėjo, kad nepaisant fakto, jog nėra patvirtinta istorinių laivų pripažinimo ir registracijos tvarka, tokie laivai gali būti registruojami pateikus laivo klasę patvirtinančius dokumentus, todėl tokios tvarkos nebuvimas neužkerta pareiškėjui kelio įregistruoti Laivą. Teismas akcentavo, kad atsakovas neginčijo fakto, jog Lietuvos buriuotųjų sąjunga nėra Europos Komisijos pripažinta organizacija, galinti išduoti laivo klasę patvirtinančius dokumentus, todėl Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimas, jog pareiškėjas nepateikė Laivo klasę patvirtinančio dokumento, pripažintinas pagrįstu. Teismas vertino, kad pareiškėjui pačiam kilo pareiga išsiaiškinti, kokios organizacijos yra pripažintos Europos Komisijos ir kreiptis į jas dėl Laivo klasę patvirtinančių dokumentų išdavimo.

4621.

47Pirmosios instancijos teismas nustatęs, kad pareiškėjas nepateikė galiojančių ir teisės aktuose nustatytų reikalavimų atitinkančių Laivo klasę patvirtinančių dokumentų, registracija Jūrų laivų registre negalėjo būti atliekama, todėl atsakovas 2016 m. rugpjūčio 9 d. sprendimu Nr. 11(1.15)S-967 pagrįstai atsisakė registruoti Laivą Jūrų laivų registre. Teismas pareiškėjo reikalavimą įpareigoti atsakovą per 3 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo perregistruoti Laivą į Jūrų laivų registrą atmetė kaip išvestinį reikalavimą iš reikalavimo panaikinti 2016 m. rugpjūčio 9 d. sprendimą Nr. 11(1.15)S-967.

4822.

49Vertindamas pareiškėjo reikalavimo panaikinti atsakovo 2016 m. liepos 20 d. sprendimą neišduoti Laivui tradicinio jūrų laivo atitikties pažymėjimo pagrįstumą, pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad iki šiol kultūros ministras ir susisiekimo ministras nėra nustatę istorinio laivo pripažinimo tvarkos. Administracijai jokie teisės aktai nenustato teisės pačiai nustatyti tvarką, kuria būtų galima istorinį laivą pripažinti tradiciniu. Atsižvelgdamas į tai, jog Administracija, kaip viešojo administravimo subjektas, neturi įgalinimų sureguliuoti istorinio laivo pripažinimo tvarką, teismas darė išvadą, kad Administracija jokių neteisėtų veiksmų neatliko ir nėra teisinio pagrindo panaikinti atsakovo 2016 m. liepos 20 d. sprendimą. Nustatęs, jog Administracija neturėjo teisės pareiškėjui išduoti tradicinio jūrų laivo atitikties pažymėjimo, teismas atmetė kaip išvestinį reikalavimą įpareigoti atsakovą per 3 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo išduoti Laivui tradicinio jūrų laivo atitikties pažymėjimą.

5023.

51Pirmosios instancijos teismas dėl reikalavimų panaikinti 2016 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą Nr. 11(1.15)S-964, 2016 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą Nr. 11(1.15)S-1057 ir įpareigoti atsakovą per 3 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo pakeisti Laivo duomenis Vidaus vandenų laivų registre akcentavo, kad atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso (toliau – ir Kodeksas) 15 straipsnio, Laivybos įstatymo 2 straipsnio 9 dalies nuostatas, sutiktina su atsakovo pozicija, jog „jūrų laivas“ negali būti laikomas Laivo tipu. Teismas taip pat sutiko su Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos išvada, jog Jachtų registravimo taisyklių 17 punkte nurodyta sąvoka „konstrukcinis tipas“ leidžia daryti išvadą, kad burinės jachtos tipas turi būti nustatomas, atsižvelgiant į elementų konstrukcijos ypatumus. Atsižvelgdamas į tai, teismas darė išvadą, kad atsakovas pagrįstai atsisakė pakeisti Laivo duomenis Vidaus vandenų laivų registre, todėl skundžiami 2016 m. rugpjūčio 8 d. sprendimas Nr. 11(1.15)S-964 ir 2016 m. rugpjūčio 31 d. sprendimas Nr. 11(1.15)S-1057 laikytini teisėtais bei pagrįstais, o reikalavimas įpareigoti atsakovą pakeisti Laivo duomenis Vidaus vandenų laivų registre atmestinas kaip išvestinis.

5224.

53Pirmosios instancijos teismas dėl reikalavimo panaikinti Komisijos 2016 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą Nr. 3R-314 (AG-221/01-2016) ir 2016 m. rugsėjo 22 d. sprendimą Nr. 3R-346 (AG-281/01-2016) pažymėjo, kad nustačius, jog pareiškėjo reikalavimai panaikinti skundžiamus atsakovo sprendimus ir įpareigoti jį atlikti veiksmus yra nepagrįsti, konstatuotina, kad skundžiamais Komisijos 2016 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. 3R-314 (AG-221/01-2016) ir 2016 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. 3R-346 (AG-281/01-2016) pareiškėjo skundai buvo atmesti pagrįstai.

5425.

55Pirmosios instancijos teismas vertino, kad Komisijos sprendimai atitinka individualiam administraciniam aktui keliamus reikalavimus, įtvirtintus Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje.

5626.

57Pirmosios instancijos teismas atmetė pareiškėjo prašymą skirti Laivo ekspertizę, vertindamas, kad nagrinėjamoje byloje nekyla klausimų, reikalaujančių specialiųjų žinių. Teismas, išanalizavęs bylos faktines aplinkybes, taip pat sprendė, kad nėra pagrindo kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 3-301 patvirtintų Lietuvos Respublikos jūrų laivų registravimo taisyklių 20.3 punkto atitikties įstatymui ar Vyriausybės teisės aktui.

58III.

5927.

60Pareiškėjas Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 6 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti visiškai. Pareiškėjas taip pat prašo: 1) kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu įvertinti, ar Lietuvos Respublikos jūrų laivų registravimo taisyklių (galiojanti redakcija nuo 2014 m. birželio 26 d.) 20.3 punktas, nustatantis, jog administracija neįregistruoja laivo, jeigu pateikiami ne visi šių taisyklių 8–10 punktuose nurodyti dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų, neprieštarauja Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo 2 straipsnio 9 daliai, 6 straipsnio 1 daliai ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 7 straipsnio 2 daliai; 2) skirti teismo ekspertizę, ekspertui užduodant klausimą: ar burinis jūrų laivas „( - )“ yra laivas, suprojektuotas ir pastatytas laivybai jūroje ir turintis tai patvirtinančius dokumentus, privalomus jo projektavimo ir statybos metu.

6128.

62Pareiškėjas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu ir padarytomis išvadomis, savo nesutikimą iš esmės grindžia tais pačiais argumentais, nurodytais skunde pirmosios instancijos teismui.

6329.

64Pareiškėjas papildomai pažymi, kad nors Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2016 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu jo skundas patenkintas iš dalies, t. y. atsakovas įpareigotas perskaičiuoti pareiškėjo mokėtiną rinkliavą, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 4.305 punkte nustatytus kriterijus, pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas non reformatio in peius (liet. draudimo bloginti skundą padavusio asmens padėtį) principą, nusprendė, kad pareiškėjas privalo sumokėti 222 Eur rinkliavą.

6530.

66Pareiškėjas nesutinka su teismo išvada, kad Laivo apžiūra truko 3 val., kadangi vienintelis įrodymas, jog apžiūra truko 3 valandas, yra paties atsakovo teiginiai, kurie nėra pagrįsti į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais, nes apžiūros trukmės fiksavimo tvarka apskritai nėra numatyta. Pareiškėjas taip pat nesutinka su teismo vertinimu, kad atsakovas pagrįstai Laivo apžiūrai skyrė du inspektorius, dėl to, jog laivas pastatytas 1911 m., o su prašymu atlikti Laivo apžiūrą pareiškėjas nebuvo pateikęs jokios techninės Laivo dokumentacijos. Pareiškėjas teigia, kad šios išvados neatitinka faktinių bylos aplinkybių ir atsakovo administruojamo viešo Vidaus vandenų laivų registro duomenų, kuriame pareiškėjo laivas yra registruotas nuo 2006 m. ir šiame registre yra visi duomenys apie laivą. Pažymi, kad išreiškė prieštaravimus dėl atsakovo teiginio, jog kiekvienas iš inspektorių tikrino skirtingus dalykus, teigdamas, jog laivą tikrino tik vienas inspektorius, o kitas inspektorius tuo metu pildė apžiūros aktą, todėl realiai apžiūrą atliko tik vienas inspektorius. Pareiškėjo įsitikinimu, atsakovas nepagrįstai išrašė sąskaitą už 6 val. rinkliavą, nepagrįsdamas šios rinkliavos trukmės teisės aktais ir faktinėmis aplinkybėmis. Akcentuoja, kad 37 Eur įkainis galėjo būti taikomas tik jūrų laivams, o atsakovui nepripažinus pareiškėjo laivo jūros laivu, už šio Laivo apžiūrą ir akto surašymą negalėjo būti taikomas didesnis nei fiksuoto dydžio 27 Eur rinkliavos tarifas. Atkreipia dėmesį, kad teisės aktas nenumato, jog rinkliavos dydis yra dauginamas iš apžiūrą atlikusių specialistų skaičiaus.

6731.

68Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė jo reikalavimą panaikinti atsakovo 2016 m. rugpjūčio 9 d. sprendimą atsisakyti registruoti Laivą Jūrų laivų registre. Pažymi, kad pateikė atsakovui dokumentus, patvirtinančius, jog burinis jurų laivas yra suprojektuotas ir pastatytas plaukiojimui jūroje. Pabrėžia, kad tai patvirtina teismui pateiktas Lietuvos Respublikos kultūros apsaugos departamento nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2016 m. rugsėjo 20 d. aktas Nr. KPD-RM-2419, kuriuo burinis jūrų laivas „( - )“ įtrauktas į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą kaip nekilnojamoji kultūros vertybė – burinis jūrų laivas. Pareiškėjo įsitikinimu, kadangi Laivas yra skirtas plaukioti atviroje jūroje, o pagal pateiktą Asociacijos sprendimą Laivas nėra skirtas nei pramogai, nei sportui, jis negali toliau būti Vidaus vandenų registre, nes nėra laikomas nei jachta, nei pramoginiu laivu, nei vidaus vandenyse skirtu plaukioti laivu. Tradicinis jūrų burlaivis „( - )“ nėra vidaus vandenų laivas, todėl apskritai negali likti Vidaus vandenų laivų registre.

6932.

70Pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė reikalavimą panaikinti atsakovo 2016 m. liepos 20 d. sprendimą ir įpareigoti atsakovą pareiškėjui išduoti Londono memorandume numatytą tradicinio jūrų laivo atitikties pažymėjimą, nors pareiškėjas pateikė dvi istorines pažymas ir Lietuvos buriuotojų sąjungos techninės apžiūros aktą, kurie patvirtino, kad „( - )“ yra istorinis tradicinis jūrų laivas, skirtas keleivių ir krovinių vežimui, taip pat žvejybai jūroje. Pažymi, kad tais atvejais, kai viešojo administravimo subjektas nėra įgaliotas priimti sprendimo, jis privalo prašymą perduoti nagrinėti įgaliotam subjektui. Nors atsakovas pripažino pareiškėjo teisę tokį pažymėjimą gauti, tačiau nurodė negalinti jo išduoti dėl iki šiol nepatvirtintos tokių pažymėjimų išdavimo tvarkos, todėl, priešingai nei nusprendė teismas, atsakovas, nustatęs, kad nėra įgaliotas priimti sprendimo išduoti tradicinio jūrų laivo atitikties pažymėjimą, privalėjo šį pareiškėjo prašymą perduoti nagrinėti kultūros ir susisiekimo ministrams, kurie buvo įgalioti nustatyti šių pažymėjimų išdavimo tvarką, tačiau dėl aplaidumo šios prievolės iki šiol neįvykdė.

7133.

72Pareiškėjas teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė jo reikalavimą panaikinti atsakovo 2016 m. rugpjūčio 2 d., 2016 m. rugpjūčio 9 d., 2016 m. rugpjūčio 31 d. sprendimus ir įpareigoti atsakovą pakeisti burinio jūrų laivo „( - )“ duomenis Vidaus vandenų laivų registre. Mano, kad teismo argumentai dėl šio reikalavimo netenkino yra neapgrįsti faktinėmis aplinkybėmis ir teisės normomis. Pažymi, kad Asociacija pateikė atsakovui 2016 m. liepos 20 d., 2016 m. rugpjūčio 1 d. ir 2016 m. rugpjūčio 9 d. Lietuvos buriuotojų sąjungos atliktos techninės apžiūros ir apmatavimo aktus, kuriuose buvo patikslinti šie duomenys: burinio jūrų laivo tipas: tradicinis burinis jūrų laivas, modelis: dvistiebė kilinė sraigtinė škuna; burių tipas: gafelinis apiburinimas; burinio jūrų laivo paskirtis – bendrosios paskirties burinis jūrų laivas, skirtas pervežti keleivius ir mokyti tradicinės jūreivystės; burinio jūrų laivo plaukiojimo teritorija pagal laivo konstrukciją – laivas skirtas plaukioti atviroje jūroje (pagal ISO kategorijas A). Mano, kad atsakovas neturėjo teisės kvestionuoti Lietuvos buriuotojų sąjungos apžiūros akte nurodyto burlaivio tipo ir modelio, nes toks atsisakymas pakeisti duomenis nėra pagrįstas teisės aktų normomis, o Vidaus vandenų registre nėra jokių duomenų, kad burinis jūrų laivas „( - )“ būtų skirtas sportui arba pramogai – tai patvirtina ir šio jūrų laivo 2016 m. liepos 5 d. pirminės apžiūros aktas, kurį atliko atsakovo darbuotojai, ir nustatė, jog nėra dokumentų, kad „( - )“ yra pramoginis laivas.

7334.

74Pareiškėjo teigimu, Lietuvos buriuotojų sąjungos apžiūros aktai yra individualūs administraciniai aktai, kuriems taikoma teisėtumo prezumpcija. Atkreipė dėmesį, kad nors atsakovas nėra įgaliotas atlikti burlaivių apžiūrų, tačiau nesikreipė nei į pareiškėją, nei į trečiąjį suinteresuotą asmenį su nurodymu patikslinti pateiktus duomenis, nors vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1435, 37 punktu, Administracija, nustačiusi, kad registro duomenų teikėjo pateiktame prašyme ir dokumentuose nurodyti klaidingi duomenys, turi teisę pareikalauti ištaisyti netikslius duomenis ar pateikti patikslintus duomenis, tačiau joks teisės aktas nesuteikia atsakovui teisės atsisakyti pakeisti burinio laivo registracijos duomenis tais atvejais, kai Administracija nereikalauja ištaisyti netikslius duomenis ar pateikti patikslintus duomenis.

7535.

76Pareiškėjo vertinimu, atsakovo sprendimai nekeisti Vidaus vandenų registre burinio jūrų laivo „( - )“ duomenų nėra pagrįsti, todėl laikytini neteisėtais. Atsakovas nenurodė ir nepateikė įrodymų, paneigiančių apžiūros akte nustatytas aplinkybes, kad kilinė sraigtinė škuna „( - )“ yra istorinis tradicinis burinis jūrų laivas, skirtas laivybai jūroje.

7736.

78Pareiškėjas prašymą kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu įvertinti, ar Lietuvos Respublikos jūrų laivų registravimo taisyklių (galiojanti redakcija nuo 2014 m. birželio 26 d.) 20.3 punktas, nustatantis, jog administracija neįregistruoja laivo, jeigu pateikiami ne visi šių taisyklių 8–10 punktuose nurodyti dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų, neprieštarauja Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo 2 straipsnio 9 daliai, 6 straipsnio 1 daliai ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 7 straipsnio 2 daliai, motyvavo tuo, kad pasibaigus įstatymo galiojimui, galima įgyvendinti teisę, kuri buvo įgyta remiantis įstatymu, įstatymo galiojimo metu, tačiau dėl tam tikrų priežasčių nebuvo įgyvendinta galiojant įstatymui. Būtent tokia situacija susidarė šioje byloje, kai jūrų laivas, pastatytas laivybai jūroje pagal 1911 m. Jungtinėje Karalystėje galiojusius teisės aktus, gali būti įregistruotas į Lietuvos jūrų laivų registrą, nes ginčo jūrų laivas buvo suprojektuotas ir pastatytas laivybai jūroje pagal jo statybos metu galiojusius teisės aktus, kurie nereikalavo jokio statybą leidžiančio dokumento, kaip nepagristai reikalauja teritorinis registratorius.

7937.

80Pareiškėjas taip pat prašo skirti teismo ekspertizę, ekspertui užduodant klausimą: ar burinis jūrų laivas „( - )“ yra laivas, suprojektuotas ir pastatytas laivybai jūroje ir turintis tai patvirtinančius dokumentus, privalomus jo projektavimo ir statybos metu. Pareiškėjo nuomone, ekspertizė yra būtina, kad teismas galėtų priimti nešališką ir objektyvų sprendimą, įvertinęs, ar burinis jūrų laivas „( - )“ yra laivas, suprojektuotas ir pastatytas laivybai jūroje, o šiam klausimui atsakyti būtinos specialiosios technikos ir mokslo žinios.

8138.

82Pareiškėjas 2017 m. liepos 13 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui padavė prašymą sustabdyti administracinės bylos nagrinėjimą iki Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme bus išnagrinėta administracinė byla Nr. eI-17-261/2017.

8339.

84Atsakovas Lietuvos saugios laivybos administracija atsiliepime prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

8540.

86Atsakovas sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu. Atsiliepime į apeliacinį skundą iš esmės atkartoja argumentus, nurodytus atsiliepime į pareiškėjo skundą pirmosios instancijos teismui.

8741.

88Atsakovas papildomai pažymi, kad byloje esantys duomenys patvirtina Administracijos veiksmų, atliekant burlaivio „( - )“ pirminę apžiūrų ir rinkliavos už šių administracinę paslaugų paskaičiavimų, pagrįstumų, Administracijos veiksmai ir sprendimai pagrįsti teisės aktų, reglamentuojančių pirminę jūrų laivų apžiūrų bei rinkliavos dydžio už suteiktas laivo apžiūros paslaugas, nustatymų, nuostatomis. Mano, kad klaidingas ir nepagrįstas pareiškėjo teiginys, jog jei apžiūrimas laivas nėra laikomas jūrų laivu, jam turėjo būti taikoma rinkliava, skirta istorinių laivų, o ne jūrų laivų, apžiūrai. Teigia, kad Laivo pirminės apžiūros metu buvo vertinta laivo atitiktis jūrų laivams keliamiems reikalavimams ir surašytas pirminės laivo apžiūros. Atsakovas sutinka su teismas išvada, kad laivo apžiūros trukmė, valstybės rinkliavos už laivo apžiūrą dydžio nustatymas bei dviejų inspektorių laivo apžiūrai skyrimas pagrįstas teisės aktais bei pateiktais dokumentais.

8942.

90Atsakovo vertinimu, pareiškėjo apeliacinio skundo teiginiai, susiję su 2016 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo neteisėtumu, grindžiami prielaidomis ir klaidingu teisės aktų, reglamentuojančių jūrų laivų registravimą ir kitus susijusius klausimus, interpretavimu. Akcentuoja, kad laivo teisinė registracija Jūrų laivų registre galėjo būti atlikta tik pateikus laivo klasę patvirtinantį dokumentą, išduotą įgaliotos klasifikacinės bendrovės arba Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės kompetentingos institucijos ar jos įgaliotos įstaigos. Tuo tarpu pareiškėjo pateikti Lietuvos buriuotojų sąjungos išduoti Burinio jūrų laivo techninės apžiūros ir apmatavimo aktas Nr. 2016-07-20, Burinės jachtos techninės apžiūros aktas Nr. 2016-08-01, Burinės jachtos techninės apžiūros aktas Nr. 2016-08-09 bei kiti dokumentai nėra laivo klasę patvirtinantys dokumentai, kadangi Lietuvos buriuotojų sąjunga nėra nei pripažintoji organizacija Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 391/2009 „Dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų bendrųjų taisyklių ir standartų prasme“, nei įgaliota laivų klasifikavimo bendrovė Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo prasme.

9143.

92Atsakovas nurodo, kad Administracija neturi teisinio pagrindo registruoti laivą kaip tradicinį (istorinį), taip pat nėra įgaliota ir neturi teisinio pagrindo išduoti tradicinio jūrų laivo atitikties pažymėjimo. Administracija nėra tas subjektas, kuris galėtą savo vienašaliais veiksmais pripažinti laivą tradiciniu. Administracija, kaip viešojo administravimo subjektas, turi tik tuos įgalinimus, kurie jai konkrečiai suteikti ir negali kitaip nei įstatymo leidėjas nustatė pripažinti laivo tradiciniu, nes toks veikimas būtą pagrindas viešojo administravimo subjekto sprendimą pripažinti neteisėtu.

9344.

94Atsakovas atkreipia dėmesį, kad Administracija paaiškino ir pagrindė, jog pateiktame Burinės jachtos apžiūros akte Nr. 2016-08-09 įrašytas jachtos tipas „jūrų laivas“ ne tik neatitinka pripažintų burinių laivų tipų, bet ir yra klaidinantis, nes Vidaus vandenų laivų registre įrašius, jog pramoginio laivo tipas yra „jūrų laivas“, galėtų susidaryti klaidingas įspūdis, kad pramoginį laivą tokiu įrašu galima prilyginti jūrų laivui, kaip jis apibrėžtas Prekybinės laivybos įstatyme.

9545.

96Atsakovas nurodo, kad pareiškėjo teiginys, jog burinių laivų matavimus ir techninę apžiūrą įgaliota atlikti Lietuvos buriuotojų sąjunga 2016 m. rugpjūčio 10 d. raštu patvirtino, kad techninės priežiūros inspektorius turėjo teisę nurodyti laivo tipą „tradicinis burinis jūrų laivas“ ir jo modelį „( - )“, nes būtent toks yra šio burlaivio tipas ir modelis, paneigiamas Lietuvos buriuotojų sąjungos 2016 m. lapkričio 18 d. raštu, kuriuo Lietuvos buriuotojų sąjunga informavo, kad burinių jachtų tipai: kilinė jachta, švertbotas, katamaranas, trimaranas, kompromisas. Pažymi, kad Burinių jachtų registravimo taisyklėse „burinė jachta“ apibūdinama kaip „pramoginis burinis laivas“. Tik tokių jachtų apžiūras, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 16 straipsnio 9 dalies nuostatomis, gali vykdyti Lietuvos buriuotojų sąjunga. Burinių jachtų registravimo taisyklėse nėra tokios laivo kategorijos kaip „tradicinis jūrų laivas“, kas buvo įrašyta į Burinės jachtos techninės apžiūros aktą Nr. 2016-08-01, todėl, atsakovo vertinimu, Lietuvos buriuotojų sąjungos išduoti techninės apžiūros aktai neatitinka teisės aktų nuostatų.

9746.

98Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos atsiliepime prašo pareiškėjo apeliacinio skundo pagrįstumo klausimą spręsti teismo nuožiūra.

9947.

100Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – ir Departamentas) Nekilnojamojo kultūros paveldo taryba 2016 m. rugsėjo 20 d. aktu Nr. KPD-RM-2419 suteikė teisinę apsaugą buriniam jūrų laivui „( - )“ ir apibrėžė jo teritorijos ribas. Pažymi, kad Vilniaus apygardos administracinio teisme nagrinėjama administracinė byla Nr. eI-1564-281/2017 pagal valstybės įmonės Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos skundą Departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybai dėl Departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo tarybos 2016 m. rugsėjo 20 d. akto Nr. KPD-RM-2419 panaikinimo.

101Teisėjų kolegija

konstatuoja:

102IV.

10348.

104Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Administracijos 2016 m. rugpjūčio 2 d. sprendimo Nr. 11(1.15)S-938, 2016 m. rugpjūčio 8 d. sprendimo Nr. 11(1.15)S-964, 2016 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo Nr. 11(1.15)S-967, Administracijos 2016 m. liepos 5 d. istorinio burinio jūrų laivo „( - )“ pirminio apžiūros akto ir sprendimo atsisakyti registruoti Laivą Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre, Administracijos 2016 m. liepos 5 d. Laivo antrinio apžiūros akto, Administracijos priskaičiuotos rinkliavos už Laivo pirminę apžiūrą, Administracijos 2016 m. liepos 20 d. sprendimo Nr. 7(1.15)S-886 neišduoti Laivui tradicinio jūrų laivo atitikties pažymėjimo, Administracijos 2016 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. 11(1.15)S-1057, Komisijos 2016 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. 3R-314 (AG-221/01-2016), 2016 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. 3R-346 (AG-281/01-2016), teisėtumo ir pagrįstumo bei pareiškėjo reikalavimo įpareigoti Administraciją atlikti jo nurodytus veiksmus pagrįstumo.

10549.

106Bylos duomenimis, pareiškėjas, kuriam nuosavybės teise priklauso Vidaus vandenų registre registruotas laivas (burinė jachta, kurios tipas – kylinė jachta, pavadinimas – „( - )“), jo (pareiškėjo) apibūdinamas kaip istorinis burinis jūrų laivas, kreipėsi į Administraciją su raštais, kuriuose, be kita ko, prašė: 1) atlikti jam nuosavybės teise priklausančio Laivo apžiūrą jo (laivo) perregistravimui iš Vidaus vandenų registro į Jūrų laivų registrą ir Laivą įregistruoti Jūrų laivų registre, taip pat išduoti istorinio tradicinio jūrų laivo pažymėjimą pagal Londono memorandumo nuostatas. Vykdant šiuos pareiškėjo prašymus: Administracijos darbuotojai, 2016 m. liepos 5 d. atlikę laivo „( - )“ patikrinimą, surašė Pirminės įregistruojamo laivo apžiūros aktą (skunde įvardijamas 2016 m. liepos 5 d. Laivo pirminės apžiūros aktas), kurį Administracija 2016 m. liepos 20 d. rašte Nr. 7(1.15)S-886 nurodė esant negaliojančiu dėl neatitikimo formos reikalavimams, dėl ko surašė Pirminės laivo apžiūros, atliekamos prieš įregistruojant jį Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre, aktą (skunde įvardijamas 2016 m. liepos 5 d. Laivo antrinis apžiūros aktas); pateikė pareiškėjui pranešimą apie mokėtinų išlaidų už pirminę laivo apžiūrą dydį; Administracijos 2016 m. liepos 20 d. rašte Nr. 7(1.15)S-886 nurodytu sprendimu atsisakė išduoti Laivui istorinio laivo pažymėjimą; Administracijos 2016 m. rugpjūčio 9 d. rašte Nr. 11(1.15)S-967 nurodytu sprendimu atsisakė įregistruoti laivą „( - )“ Jūrų laivų registre; 2) pakeisti Laivo duomenis Vidaus vandenų laivų registre pagal Sąjungos 2016 m. liepos 20 d., 2016 m. rugpjūčio 1 d. ir 2016 m. rugpjūčio 9 d. techninės apžiūros ir apmatavimų aktus ir, kaip nurodo pareiškėjas, kitus dokumentus. Dėl šių pareiškėjo prašymų Administracija: 2016 m. rugpjūčio 2 d. raštu Nr. 11(1.15)S-938 informavo, kad Sąjungos 2016 m. liepos 20 d. techninės apžiūros ir matavimų aktas neatitinka Burinės jachtos techninės apžiūros akto formos, patvirtintos Sąjungos 2016 m. kovo 16 d., dėl ko kreipėsi dėl šio akto patikslinimo; 2016 m. rugpjūčio 8 d. rašte Nr. 11(1.15)S-964 nurodė apie sprendimą pakeisti dalį laivo „( - )“ duomenų Vidaus vandenų laivų registre pagal 2016 m. rugpjūčio 1 d. Sąjungos Burinės jachtos techninės apžiūros aktą, taip pat informavo, kad negali atsižvelgti į akto įrašą „tradicinis jūrų laivas ( - ) kylinė sraigtinė škuna“, kadangi nurodytas laivo tipas neatitinka Saugios laivybos įstatymo ir Vidaus vandenų transporto kodekso apibrėžimų; 2016 m. rugpjūčio 31 d. rašte Nr. 11(1.15)S-1057, atsakydama į pareiškėjo 2016 m. rugpjūčio 9 d. prašymą, nurodė apie sprendimą atsisakyti pakeisti dalį laivo „( - )“ duomenų Vidaus vandenų laivų registre pagal 2016 m. rugpjūčio 9 d. Sąjungos Burinės jachtos techninės apžiūros aktą, t. y. jachtos tipas – jūrų laivas, jachtos modelis – ( - ).

10750.

108Komisija pareiškėjo skundus dėl Administracijos aktų ir raštų panaikinimo 2016 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. 3R-314 (AG-221/01-2016) dalimi ir 2016 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. 3R-346 (AG-281/01-2016) atmetė, tačiau 2016 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. 3R-314 (AG-221/01-2016) dalimi įpareigojo Administraciją perskaičiuoti pareiškėjo mokėtiną rinkliavą.

10951.

110Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu bylos dalį dėl Administracijos 2016 m. liepos 5 d. Laivo pirminio apžiūros akto, 2016 m. liepos 5 d. Laivo antrinio apžiūros akto ir 2016 m. rugpjūčio 2 d. sprendimo Nr. 11(1.15)S-938 nutraukė, o kitą skundo dalį atmetė kaip nepagrįstą. Pareiškėjas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, padavė apeliacinį skundą.

11152.

112Apeliacinės instancijos teismas, tikrindamas pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, visų pirma, sutinka su jo dalimi, kurioje byla yra nutraukta: kai skundo priėmimo nagrinėti stadijoje akivaizdu, kad skundžiamas aktas ar veiksmas, jokių teisinių pasekmių nesukelia, kad jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu, skundą galima atsisakyti priimti nagrinėti, o skundą priėmus nagrinėti, administracinę bylą nutraukti kaip nepriskirtiną administraciniams teismams, kadangi, nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir skundo tenkinimo atveju, asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-172/2010; 2010 m. spalio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-560/2010 ir kt.). Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką skundas negali būti teikiamas dėl tarpinių viešojo administravimo subjekto priimamų dokumentų, kuriais siekiama parengti ar sudaryti prielaidas priimti galutinį sprendimą (žr., pvz., 2010 m. gruodžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-555/2010, 2011 m. birželio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-69/2011); informacinio, aiškinamojo ar rekomendacinio pobūdžio dokumentų, kuriuose nėra pareiškėjui skirtų viešojo administravimo subjekto patvarkymų (įpareigojimų) (žr., pvz., 2011 m. gruodžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-727/2011; 2015 m. spalio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-1193-552/2015, 2015 m. lapkričio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-1273-756/2015).

11353.

114Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nutraukė administracinės bylos dalį dėl Pirminės įregistruojamo laivo apžiūros akto (skunde įvardyto 2016 m. liepos 5 d. Laivo pirminės apžiūros aktu) ir Pirminės laivo apžiūros, atliekamos prieš įregistruojant jį Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre, akto (skunde įvardyto 2016 m. liepos 5 d. Laivo antrinės apžiūros aktu), kurie savo esme yra tarpiniai dokumentų, kuriais siekiama sudaryti prielaidas priimti Administracijos 2016 m. rugpjūčio 9 d. sprendimą Nr. 11(1.15)S-967 dėl laivą „( - )“ registravimo (atsisakymo registruoti) Jūrų laivų registre, panaikinimo, taip pat dėl 2016 m. rugpjūčio 2 d. rašto Nr. 11(1.15)S-938, kuriuo pareiškėjas buvo informuotas apie Sąjungos 2016 m. liepos 20 d. techninės apžiūros ir matavimų akto neatitikimą Burinės jachtos techninės apžiūros akto formai bei apie kreipimąsi dėl šio akto patikslinimo, panaikinimo, kadangi šie aktai ir informacinio pobūdžio raštai, nesukėlė pareiškėjui teisinių pasekmių.

11554.

116Be to, atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų, kad Administracija būtų priėmusi aktus, kurie įpareigotų pareiškėją sumokėti rinkliavą už Laivo pirminę apžiūrą, ar pareiškėjas būtų sumokėjęs šią rinkliavą, nenagrinėtinas ir pareiškėjas skundo reikalavimas panaikinti Administracijos priskaičiuotą rinkliavą už Laivo pirminę apžiūrą (ABTĮ 33 str. 2 d. 1 p.), dėl ko skundžiamas teismo sprendimas šioje dalyje yra keičiamas, administracinės bylos dalis dėl reikalavimo panaikinti Administracijos priskaičiuotą rinkliavą už Laivo pirminę apžiūrą nutraukiama (ABTĮ 103 str. 1 p.). Bylą šioje dalyje nutraukus, teismo motyvai, kuriais ši pareiškėjo skundo dalis netenkinta, šalintini, jais nėra pagrindo vadovautis vykdant Komisijos 2016 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. 3R-314 (AG-221/01-2016) dalį įpareigoti Administraciją perskaičiuoti pareiškėjo mokėtiną rinkliavą, kuri, kaip pagrįstai nurodo pareiškėjas, skundžiamu pirmosios instancijos teismo sprendimu palikta nepakeista.

11755.

118Teisėjų kolegija taip pat iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo išvadoms, kuriomis atmesti pareiškėjo skundo argumentai dėl Administracijos 2016 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo Nr. 11(1.15)S-967, kuriuo atsisakyta įregistruoti laivą „( - )“ Jūrų laivų registre, neteisėtumo: šiame kontekste pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2017 m. gruodžio 15 d. nutartimi, priimtoje norminėje administracinėje byloje Nr. eI-17-261/2017, pripažino, kad Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 3-301 patvirtintų Lietuvos Respublikos jūrų laivų registravimo taisyklių (redakcija, galiojanti nuo 2014 m. birželio 26 d.) 20.3 papunktis neprieštarauja Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo 2 straipsnio 9 daliai, 6 straipsnio 1 daliai ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai. Teismas šioje nutartyje, be kita ko, pažymėjo, kad:

119tiriant Jūrų laivų registravimo taisyklių 20.3 papunkčio teisėtumą pažymėtina, kad Prekybinės laivybos įstatymo 2 straipsnio 9 dalies ir 6 straipsnio 1 dalies nuostatos negali būti interpretuojamos atsiejant jas nuo likusio įstatyminio reguliavimo. Jūrų laivų registravimo taisyklių 20.3 papunktis nukreipia į šių taisyklių 8–10 punktus, numatančius dokumentus, kuriuos Lietuvos saugios laivybos administracija turi pateikti laivo savininkas, pageidaujantis įregistruoti laivą registre. Pareiškime yra keliamos abejonės dėl tarp šių dokumentų 8.7 papunktyje įtvirtinto reikalavimo pateikti laivo klasę patvirtinančio dokumento, išduoto įgaliotos klasifikacinės bendrovės arba Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės kompetentingos institucijos ar jos įgaliotos įstaigos, kopiją;

120teisių įgyvendinimas, be kita ko, ir teisės įregistruoti ir eksploatuoti jūrų laivą, yra labai susijęs su asmens pareiga įgyvendinti šią teisę laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų. Prekybinės laivybos įstatymo 2 straipsnio 9 dalies ir 6 straipsnio 1 dalies nuostatos negali būti suprantamos, kaip įteisinančios bet kurio laivo registravimą jūrų laivų registre. Jūrų laivas gali būti įregistruojamas tik pateikus teisės aktuose nustatytus dokumentus – vadovaujantis Prekybinės laivybos įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi laivas registruojamas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre, jeigu jis yra suprojektuotas bei pastatytas laivybai jūroje ir turi tai patvirtinančius dokumentus. To paties straipsnio 5 dalyje numatyta, kad Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro valdytoja yra Susisiekimo ministerija, registro tvarkytoja – Lietuvos saugios laivybos administracija. Šios įstatymo nuostatos patvirtina, kad jūrų laivas gali būti registruojamas, tik kada jis turi dokumentus. Prekybinės laivybos įstatymo 2 straipsnio 9 dalies ir 6 straipsnio 1 dalies nuostatose nėra pateiktas baigtinis šių dokumentų sąrašas – jį pavesta nustatyti poįstatyminiais aktais, be kita ko, šioje byloje tiriamomis Jūrų laivų registravimo taisyklėmis;

121vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. balandžio 23 d. direktyvos 2009/15/EB „Dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrųjų taisyklių ir standartų“ 2 straipsniu, laivo klasės liudijimas yra laivo tinkamumą konkrečiam laivo naudojimui ar eksploatavimui patvirtinantis dokumentas, kurį pagal savo nustatytas ir viešai paskelbtas taisykles ir procedūras išduoda pripažinta organizacija. Pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 3-314 patvirtintų Įgaliojimų Lietuvos Respublikos vardu vykdyti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų techninę priežiūrą, apžiūras ir išduoti tai patvirtinančius dokumentus (liudijimus) suteikimo taisyklių 2 punktą klasės liudijimas yra dokumentas, išduotas įgaliotos laivų klasifikavimo bendrovės, patvirtinantis laivo konstrukcinį ir mechaninį tinkamumą tam tikrai paskirčiai ar darbui pagal tos bendrovės taisykles ir nuostatus;

122reikalavimas registruojant laivą pateikti laivo klasę patvirtinančio dokumento kopiją grindžiamas tikslu įrodyti laivo tinkamumą konkrečiam laivo naudojimui ar eksploatavimui. Tai, be kita ko, pasitarnauja laivybos saugumo užtikrinimui, prisideda prie dabartinio ar būsimų laivo savininkų interesų apsaugos ir kt. Šio laivo klasę patvirtinančio dokumento išdavimą yra įgaliotos atlikti laivų klasifikavimo bendrovės, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo 2 straipsnio 19 dalimi, apibrėžiamos kaip juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, atitinkantys tarptautinių teisės aktų nustatytus reikalavimus, keliamus laivų techninę priežiūrą ir apžiūrą atliekančioms, laivų klasę suteikiančioms ir privalomus laivų dokumentus išduodančioms bendrovėms. Toks laivo klasę patvirtinančio dokumento pobūdis patvirtina, kad reikalavimas jį pateikti kyla iš Prekybinės laivybos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies, pagal kurią laivas registruojamas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre, jeigu jis yra suprojektuotas bei pastatytas laivybai jūroje ir turi tai patvirtinančius dokumentus;

123vadovaujantis Prekybinės laivybos įstatymo 2 straipsnio 9 dalies ir 6 straipsnio 1 dalies nuostatomis, Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre yra įregistruojamas kiekvienas jūrų laivas, kuris yra naudojamas laivybai, tik kada jis turi nustatytus dokumentus, todėl tiriama Jūrų laivų registravimo taisyklių 20.3 papunkčio nuostata, draudžianti Lietuvos saugios laivybos administracijai įregistruoti jūrų laivą, jeigu nepateikti visi teisės aktuose nustatyti dokumentai, yra suderinama su Prekybinės laivybos įstatymo 2 straipsnio 9 dalies ir 6 straipsnio 1 dalies nuostatomis.

12456.

125Nagrinėjamo ginčo atveju pareiškėjas, per 30 kalendorinių dienų nuo savo prašymo įregistruoti laivą „( - )“ Jūrų laivų registre pateikimo Administracijai nepateikė Jūrų laivų registravimo taisyklių 8.7 papunktyje nurodyto dokumento – laivo klasę patvirtinančio dokumento, išduoto įgaliotos klasifikacinės bendrovės arba Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės kompetentingos institucijos ar jos įgaliotos įstaigos, kopijos, todėl Administracija, vadovaudamasi Jūrų laivų registravimo taisyklių 20.3 papunkčio (redakcija, galiojanti nuo 2014 m. birželio 26 d. iki 2018 m. vasario 23 d.) nuostata, draudžiančia jai įregistruoti laivą, jeigu nepateikti visi Jūrų laivų registravimo taisyklių 8–10 punktuose nurodyti dokumentai, teisėtai ir pagrįstai atsisakė įregistruoti laivą „( - )“ Jūrų laivų registre, dėl ko kiti pareiškėjo argumentai ir svarstymai dėl jo pateiktų dokumentų tinkamumo nėra reikšmingi. Šiame kontekste taip pat akcentuotina, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje Van de Hurk prieš Nyderlandus; 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimą byloje Helle prieš Suomiją; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartį byloje Nr. A261-3555/2011 ir kt.).

12657.

127Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas minėtoje 2017 m. gruodžio 15 d. nutartyje, priimtoje norminėje administracinėje byloje Nr. eI-17-261/2017-555, tirdamas, ar Jūrų laivų registravimo taisyklių 20.3 papunktis pagrįstai dokumentais, patvirtinančiais, kad laivas, suprojektuotas ir pastatytas laivybai jūroje, pripažįsta laivo klasės suteikimo dokumentus, kuriuos išdavė įgaliota klasifikacinė bendrovė, tais atvejais, kai tokie matavimai laivo statybos metu nebuvo nei privalomi, nei atliekami, t. y. ar toks teisinis reguliavimas neprieštarauja lex retro non agit (liet. įstatymas negalioja atgal) principui, taip pat konstatavo, kad tiriamos nuostatos paskirtis, be kita ko, yra užtikrinti, kad registruojamas laivas yra tinkamas konkrečiam laivo naudojimui ar eksploatavimui. Aptariamas principas nepaneigia įstatymų leidėjo diskrecijos pačiam, ar pavesti tai atlikti Vyriausybei, Ministerijai įtvirtinti reikalavimus, kurių neatitinkantys laivai pripažįstami neeksploatuotinais pagal savo paskirtį ir dėl to negali būti registruojami. Atsižvelgiant į besikeičiantį technologijų raidos kontekstą ir kitas aplinkybes, šie reikalavimai būna koreguojami ir taikomi iki jų paskelbimo pagamintiems laivams.

12858.

129Teisėjų kolegija taip pat neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kuriomis atmesti pareiškėjo skundo argumentai dėl Administracijos 2016 m. liepos 20 d. rašte Nr. 7(1.15)S-886 nurodyto sprendimo atsisakyti išduoti Laivui istorinio laivo pažymėjimą: Administracija, viena iš saugios laivybos valstybinį valdymą vykdančių institucijų, yra viešojo administravimo subjektas, vykdantis jam teisės aktais pavestas funkcijas (Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo 3 str. 1 ir 6 d., 4 str.). Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 1 d. galiojusios redakcijos Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo 2 straipsnio 30 dalis nustatė, kad tradicinis laivas – kultūros ministro ir susisiekimo ministro nustatyta tvarka pripažintas bet koks istorinis laivas ar tokio laivo tiksli kopija, įskaitant ir tuos laivus, kurie sukurti tradiciniams jūreivystės įgūdžiams skatinti ir supažindinti su kultūros paveldu. Toks laivas eksploatuojamas tradiciniais (įprastiniais) jūreivystės principais ir būdais. Iš esmės analogiškos nuostatos yra įtvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 15 straipsnio 17 dalyje (2016 m. kovo 17 d. įstatymo Nr. XII-2255 redakcija). Ginčo santykių laikotarpiu kultūros ministras ir susisiekimo ministras tvarkos, kuria istorinis laivas ar tokio laivo tiksli kopija pripažįstamas tradiciniu laivu, nebuvo nustatęs, Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo 5 straipsniu, nustatančiu Administracijos funkcijas, Administracijai nebuvo pavesta vykdyti laivų pripažinimo tradiciniais ar istoriniais procedūrą ir išduoti tai patvirtinančius dokumentus, todėl Administracija, kuri savo veikloje vadovaujasi, be kita ko, įstatymo viršenybės principu, reiškiančiu, kad viešojo administravimo subjekto įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla – Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytais pagrindus (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1 p.), teisėtai ir pagrįstai atsisakė išduoti pareiškėjui Laivui istorinio laivo pažymėjimą. Šiame kontekste pažymėtina, kad pagal Jūrų laivų ir vidaus vandenų transporto priemonių pripažinimo tradiciniais laivais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gruodžio 15 d įsakymu Nr. ĮV-1190/3-621, 7 punkto nuostatas laivus vertina ir pripažįsta tradiciniais laivais, atkuriamų laivų projektus derina Lietuvos jūrų muziejaus direktoriaus sudaryta nuolatinė 7 narių Tradicinių laivų vertinimo komisija.

13059.

131Teisėjų kolegija iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo išvadoms, kuriomis atmesti pareiškėjo skundo argumentai dėl 2016 m. rugpjūčio 8 d. rašte Nr. 11(1.15)S-964 ir 2016 m. rugpjūčio 31 d. rašte Nr. 11(1.15)S-1057 nurodytų sprendimų nepagrįstumo: visų pirma, pažymėtina, kad Administracija 2016 m. rugpjūčio 8 d. rašte Nr. 11(1.15)S-964 nurodytu sprendimu pakeitė dalį laivo „( - )“ duomenų Vidaus vandenų laivų registre (burių plotas – 200 m2; stacionaraus variklio duomenys – 66 kW ir 371127601; burių tipas – gafelinis kečas; jachtos tipas – kylinė sraigtinė škuna) pagal 2016 m. rugpjūčio 1 d. Sąjungos Burinės jachtos techninės apžiūros aktą, taip pat informavo, kad negali atsižvelgti į akto įrašą „( - )“, kadangi nurodytas laivo tipas neatitinka Saugios laivybos įstatymo ir Vidaus vandenų transporto kodekso apibrėžimų. Pareiškėjas, kaip nurodoma jo 2016 m. rugpjūčio 9 d. rašte, atsiųstame elektroniniu laišku, įvertinęs Agentūros pastabas dėl laivo „( - )“ 2016 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos buriuotojų sąjungos Burinės jachtos techninės apžiūros akto, pateikė iš naujo atliktos laivo „( - )“ techninės apžiūros 2016 m. rugpjūčio 9 d. Sąjungos Burinės jachtos techninės apžiūros aktą, kuriame yra patikslintas jachtos tipas ir modelis (jachtos tipas – jūrų laivas; jachtos modelis - ( - )), t. y. pats sutikęs su Agentūros pastabomis dėl 2016 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos buriuotojų sąjungos Burinės jachtos techninės apžiūros akto įrašų netikslumais ir iniciavęs naują laivo „( - )“ apžiūrą, kurios metu suformuoti nauji Burinės jachtos techninės apžiūros akto 11 punkto (jachtos tipas ir modelis) įrašai, tikslinantys anksčiau nurodytus, iš esmės jokių argumentų, pagrindžiančių Agentūros 2016 m. rugpjūčio 8 d. rašte Nr. 11(1.15)S-964 nurodyto sprendimo neteisėtumą ar nepagrįstumą, nenurodė, juo labiau, kad ginčija ir Administracijos 2016 m. rugpjūčio 31 d. rašte Nr. 11(1.15)S-1057 nurodytą sprendimą atsisakyti pakeisti laivo „( - )“ duomenis Vidaus vandenų laivų registre pagal 2016 m. rugpjūčio 9 d. Sąjungos Burinės jachtos techninės apžiūros aktą, kuriame jau nurodyta, kad jachtos tipas – jūrų laivas, jachtos modelis – ( - ).

13260.

133Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su pareiškėjo argumentais dėl Administracijos atsisakymo pakeisti laivo „( - )“ duomenis Vidaus vandenų laivų registre pagal 2016 m. rugpjūčio 9 d. Lietuvos buriuotojų sąjungos Burinės jachtos techninės apžiūros aktą, t. y. kad šios jachtos tipas – jūrų laivas, o jos modelis – ( - ), neteisėtumo: nuo 2015 m. lapkričio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 1 d. galiojusios redakcijos Prekybinės laivybos įstatymo, reglamentuojančio santykius, atsirandančius vežant jūrų laivais krovinius, keleivius ir bagažą, nustatančio darbo laive ypatumus ir socialines garantijas jūrininkams, taip pat kitus civilinius teisinius santykius, susijusius su laivyba jūra tiek, kiek šių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, 2 straipsnio 9 dalis ir 6 straipsnio 1 dalis nustato, kad jūrų laivas – laivas, suprojektuotas ir pastatytas laivybai jūroje bei turintis tai patvirtinančius dokumentus. Kiekvienas jūrų laivas, naudojamas laivybai, turi būti įregistruotas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre. Kodekso 15 straipsnio, reglamentuojančio vidaus vandenų transporto priemonių klasifikavimą, 1 ir 4 dalys vidaus vandenų laivą apibrėžia bet kurio tipo savaeigį ar nesavaeigį keleivinį, krovininį, techninį (tarnybinis, mokslinio tyrinėjimo, techninio aptarnavimo ir kiti) laivą, keltą (keleivinis, krovininis, mišrus), kuris yra arba gali būti naudojamas laivybai vidaus vandenyse, pramoginį laivą – kaip bet kurio tipo ir bet kuriuo būdu varomą sportui ir pramogoms skirtą laivą, kurio korpuso ilgis yra nuo 2,5 iki 24 metrų. Pagal nuo 2010 m. rugsėjo 3 d. galiojančios redakcijos Burinių jachtų registravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 218, burinės jachtos, kurios apibūdinamos kaip pramoginiai buriniai laivai, registruojamos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre, jeigu: jų techninę priežiūrą atlieka Lietuvos buriuotojų sąjunga; jachtos savininkas yra Lietuvos Respublikos pilietis arba juridinis asmuo; pateikti šiose taisyklėse nustatyti dokumentai (Jachtų registravimo taisyklių 2.1, 3 p.). Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre registruojamos visos vienkorpusinės ir daugiakorpusinės burinės jachtos, kurių korpusas ne trumpesnis kaip 2,5 m ir ne ilgesnis kaip 24 m (Jachtų registravimo taisyklių 5 p.). Įregistruojant jachtą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre įrašoma, be kita ko, jachtos tipas ir jachtos modelis (Jachtų registravimo taisyklių 11.5 ir 11.6 p.). Pasikeitus jachtos pavadinimui, jachtos konstrukciniam tipui, burių tipui ar kitiems jachtos techniniams duomenims, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre padaromi atitinkami įrašai pagal šių taisyklių ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro nuostatų reikalavimus ir išduodamas naujas tarptautinis burinės jachtos bilietas (Jachtų registravimo taisyklių 17 p.).

13461.

135Atsižvelgdama aptartą reguliavimą, teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su Administracijos aiškinimu, nurodytu tiek ginčijame sprendime, tiek procesiniuose dokumentuose, kad burinės jachtos tipą apsprendžia jos korpuso, kylio ir / ar takelažo konstrukciniai ypatumai, todėl duomuo „jūrų laivas“ neapibūdina burinės jachtos tipo, pareiškėjas taip pat nepateikė duomenų, kad jo valdomos jachtos modelis yra „( - )“: Vandenų laivų registre, kuriame nėra registruojami jūrų laivai Prekybinės laivybos įstatymo prasme, registruotas laivas „( - )“ yra burinė jachta, kurios tipas – kylinė sraigtinė škuna, o ( - ) yra šios jachtos projekto autorius. Pažymėtina, kad pareiškėjas nepagrindė kaip Administracijos 2016 m. rugpjūčio 31 d. rašte Nr. 11(1.15)S-1057 nurodytas sprendimas atsisakyti pakeisti laivo „( - )“ duomenis Vidaus vandenų laivų registre pagal 2016 m. rugpjūčio 9 d. Lietuvos buriuotojų sąjungos Burinės jachtos techninės apžiūros akte nurodytus, t. y. kad jachtos tipas – jūrų laivas, jachtos modelis – ( - ), pažeidžia jo teises ar teisėtus interesus, kadangi, kaip minėta (Nutarties 56 p.), laivas „( - )“ Jūrų laivų registre galėtų būti registruotas Jūrų laivų registravimo taisyklių nustatyta tvarka, t. y., be kita ko, pateikus laivo klasę patvirtinančio dokumento, išduoto įgaliotos klasifikacinės bendrovės arba Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės kompetentingos institucijos ar jos įgaliotos įstaigos, kopiją. Administracijos 2016 m. rugpjūčio 31 d. rašte Nr. 11(1.15)S-1057 nurodytas sprendimas atsisakyti pakeisti laivo „( - )“ duomenis priimtas gavus 2016 m. rugpjūčio 9 d. Sąjungos Burinės jachtos techninės apžiūros aktą, kuris sudarytas, kaip nurodė pats pareiškėjas 206 m. rugpjūčio 9 d. elektroniniu paštu siųstame rašte, įvertinus pastabas dėl 2016 m. rugpjūčio 1 d. Sąjungos Burinės jachtos techninės apžiūros akto, todėl pareiškėjo teiginiai, kad Administracija, turėjusi siūlyti tikslinti aktą, negalėjo priimti sprendimo dėl šio akto, nėra pagrįsti.

13662.

137Nebuvus pagrindo tenkinti pareiškėjo skundo reikalavimų dėl aktų panaikinimo, pirmos instancijos teismas pagristai netenkino ir išvestinių skundo reikalavimų dėl įpareigojimo Administraciją atlikti veiksmus, taip pat prašymų skirti Laivo ekspertizę ir kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu dėl Jūrų laivų registravimo taisyklių 20.3 punkto atitikties įstatymui ar Vyriausybės teisės aktui, kadangi nebuvo pagrįsta, kad tokia įrodinėjimo priemonė – eksperto išvada – patvirtintų ginčui teisingai išspręsti reikšmingas aplinkybes, o Jūrų laivų registravimo taisyklių 20.3 punktas – neatitinka įstatymo ar Vyriausybės norminio teisės akto.

13863.

139Apibendrindama, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas tik dalyje, kurioje nutraukiama administracinės bylos dalis ir dėl pareiškėjo skundo reikalavimo panaikinti Lietuvos saugios laivybos administracijos priskaičiuotą rinkliavą už laivo „( - )“ pirminę apžiūrą, o keisti kitą jo (sprendimo) dalį pareiškėjo apeliacinio skundo argumentais nėra teisinio pagrindo.

140Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

141Pareiškėjo asociacijos Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

142Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 6 d. sprendimą pakeisti.

143Nutraukti administracinės bylos dalį dėl pareiškėjo asociacijos Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos skundo reikalavimo panaikinti Lietuvos saugios laivybos administracijos priskaičiuotą rinkliavą už laivo „( - )“ pirminę apžiūrą.

144Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 6 d. sprendimo dalį paliktą nepakeistą.

145Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas asociacija Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga (toliau... 7. 2.... 8. Pareiškėjas nurodė, kad kreipėsi į atsakovą, prašydamas atlikti Laivo... 9. 3.... 10. Pareiškėjas pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro... 11. 4.... 12. Pareiškėjo nuomone, apžiūros aktas surašytas pažeidžiant nustatytą... 13. 5.... 14. Pareiškėjas nurodė, kad pateikė atsakovui prašymą išduoti pažymėjimą... 15. 6.... 16. Pareiškėjo vertinimu, atsakovas netinkamai taiko 2009 m. balandžio 23 d.... 17. 7.... 18. Pareiškėjas taip pat mano, kad atsakovas 2016 m. liepos 20 d. sprendimu... 19. 8.... 20. Atsakovas Lietuvos saugios laivybos administracija atsiliepime prašė... 21. 9.... 22. Atsakovas nurodė, kad Laivo pirminė apžiūra atlikta Laivybos kontrolės... 23. 10.... 24. Atsakovas teigė, kad sprendimas dėl Laivo neįregistravimo Jūrų laivų... 25. 11.... 26. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad 2016 m. liepos 5 d. atliktos pirminės Laivo... 27. 12.... 28. Atsakovo teigimu, pareiškėjas, siekdama visuomet pramoginio laivo statusą... 29. 13.... 30. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros... 31. 14.... 32. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodė, kad burinis jūrų laivas „( - )“... 33. II.... 34. 15.... 35. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. balandžio 6 d. sprendimu... 36. 16.... 37. Pirmosios instancijos teismas dėl reikalavimo panaikinti atsakovo... 38. 17.... 39. Vertindamas pareiškėjo reikalavimų panaikinti 2016 m. liepos 5 d. Laivo... 40. 18.... 41. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad skundžiamas 2016 m. rugpjūčio... 42. 19.... 43. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, jog byla dėl pirminio... 44. 20.... 45. Pirmosios instancijos teismas dėl reikalavimo panaikinti 2016 m. rugpjūčio 9... 46. 21.... 47. Pirmosios instancijos teismas nustatęs, kad pareiškėjas nepateikė... 48. 22.... 49. Vertindamas pareiškėjo reikalavimo panaikinti atsakovo 2016 m. liepos 20 d.... 50. 23.... 51. Pirmosios instancijos teismas dėl reikalavimų panaikinti 2016 m. rugpjūčio... 52. 24.... 53. Pirmosios instancijos teismas dėl reikalavimo panaikinti Komisijos 2016 m.... 54. 25.... 55. Pirmosios instancijos teismas vertino, kad Komisijos sprendimai atitinka... 56. 26.... 57. Pirmosios instancijos teismas atmetė pareiškėjo prašymą skirti Laivo... 58. III.... 59. 27.... 60. Pareiškėjas Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga apeliaciniame skunde... 61. 28.... 62. Pareiškėjas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu ir... 63. 29.... 64. Pareiškėjas papildomai pažymi, kad nors Vyriausiosios administracinių... 65. 30.... 66. Pareiškėjas nesutinka su teismo išvada, kad Laivo apžiūra truko 3 val.,... 67. 31.... 68. Pareiškėjo teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė jo... 69. 32.... 70. Pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė... 71. 33.... 72. Pareiškėjas teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė jo... 73. 34.... 74. Pareiškėjo teigimu, Lietuvos buriuotojų sąjungos apžiūros aktai yra... 75. 35.... 76. Pareiškėjo vertinimu, atsakovo sprendimai nekeisti Vidaus vandenų registre... 77. 36.... 78. Pareiškėjas prašymą kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį... 79. 37.... 80. Pareiškėjas taip pat prašo skirti teismo ekspertizę, ekspertui užduodant... 81. 38.... 82. Pareiškėjas 2017 m. liepos 13 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam... 83. 39.... 84. Atsakovas Lietuvos saugios laivybos administracija atsiliepime prašo... 85. 40.... 86. Atsakovas sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu. Atsiliepime į... 87. 41.... 88. Atsakovas papildomai pažymi, kad byloje esantys duomenys patvirtina... 89. 42.... 90. Atsakovo vertinimu, pareiškėjo apeliacinio skundo teiginiai, susiję su 2016... 91. 43.... 92. Atsakovas nurodo, kad Administracija neturi teisinio pagrindo registruoti... 93. 44.... 94. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad Administracija paaiškino ir pagrindė, jog... 95. 45.... 96. Atsakovas nurodo, kad pareiškėjo teiginys, jog burinių laivų matavimus ir... 97. 46.... 98. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros... 99. 47.... 100. Trečiasis suinteresuotas asmuo nurodo, kad Kultūros paveldo departamento prie... 101. Teisėjų kolegija... 102. IV.... 103. 48.... 104. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Administracijos 2016 m. rugpjūčio 2... 105. 49.... 106. Bylos duomenimis, pareiškėjas, kuriam nuosavybės teise priklauso Vidaus... 107. 50.... 108. Komisija pareiškėjo skundus dėl Administracijos aktų ir raštų panaikinimo... 109. 51.... 110. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu bylos dalį dėl... 111. 52.... 112. Apeliacinės instancijos teismas, tikrindamas pirmosios instancijos teismo... 113. 53.... 114. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nutraukė... 115. 54.... 116. Be to, atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų, kad Administracija... 117. 55.... 118. Teisėjų kolegija taip pat iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo... 119. tiriant Jūrų laivų registravimo taisyklių 20.3 papunkčio teisėtumą... 120. teisių įgyvendinimas, be kita ko, ir teisės įregistruoti ir eksploatuoti... 121. vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. balandžio 23 d. direktyvos... 122. reikalavimas registruojant laivą pateikti laivo klasę patvirtinančio... 123. vadovaujantis Prekybinės laivybos įstatymo 2 straipsnio 9 dalies ir 6... 124. 56.... 125. Nagrinėjamo ginčo atveju pareiškėjas, per 30 kalendorinių dienų nuo savo... 126. 57.... 127. Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas minėtoje 2017... 128. 58.... 129. Teisėjų kolegija taip pat neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos... 130. 59.... 131. Teisėjų kolegija iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo išvadoms,... 132. 60.... 133. Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su pareiškėjo argumentais dėl... 134. 61.... 135. Atsižvelgdama aptartą reguliavimą, teisėjų kolegija neturi pagrindo... 136. 62.... 137. Nebuvus pagrindo tenkinti pareiškėjo skundo reikalavimų dėl aktų... 138. 63.... 139. Apibendrindama, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja,... 140. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 141. Pareiškėjo asociacijos Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos... 142. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 6 d. sprendimą... 143. Nutraukti administracinės bylos dalį dėl pareiškėjo asociacijos... 144. Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 6 d.... 145. Nutartis neskundžiama....