Byla 2-5688-563/2012
Dėl antstolio veiksmų

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Violeta Olcvikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos J. Š. skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui Aleksandrui Selezniovui, SĮ „Susisiekimo paslaugos“ dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2pareiškėja pateikė du skundus dėl antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų: 2012-02-27 skundą, kuriuo prašo panaikinti antstolio reikalavimą dėl 104,50 Lt vykdymo išlaidų sumokėjimo (b.l. 5-6), ir 2012-03-08 skundą, kuriuo pareiškėja nesutinka su antstolio 2012-02-28 patvarkymu dėl skundo trūkumų pašalinimo Nr. S1-118640 (b.l. 11).

3Suinteresuotas asmuo antstolis Aleksandras Selezniovas su skundais nesutinka, nes jie nepagrįsti. Dėl pareiškėjos 2012-03-08 skundo nurodė, kad antstolis, spręsdamas 2012-02-27 pareiškėjos skundo priėmimo klausimą, turėjo teisę priimti skundžiamą 2012-02-28 patvarkymą dėl skundo trūkumų pašalinimo (b.l. 12). Dėl pareiškėjos 2012-02-27 skundo antstolis nurodė, kad SĮ „Susisiekimo paslaugos“ galėjo išduoti vykdomąjį dokumentą, o jeigu pareiškėja mano, kad administracinio teisės pažeidimo bylą išnagrinėjusi ir nutarimą priėmusi institucija SĮ „Susisiekimo paslaugos“ neatliko kokių nors įstatymu jai nustatytų pareigų, pareiškėja turi teisę skųsti institucijos sprendimą, o ne antstolio veiksmus. Siūlymas sumokėti skolą ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas, kuriame nurodytos tik faktiškai patirtos išlaidos, buvo priimti ir išsiųsti skolininkei Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka (b.l. 3-4).

4Suinteresuotas asmuo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atsiliepimo į skundus nepateikė.

5Skundai atmestini.

6Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad antstolis Aleksandras Selezniovas vykdo vykdomąją bylą Nr. 0010/12/00547, pradėtą vykdyti pagal SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2011-11-30 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 3037832-8 dėl 80,00 Lt baudos išieškojimo iš skolininkės J. Š. išieškotojo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ naudai (vykd. b.l. 1, 2, 4). 2012-02-17 patvarkymu priėmęs vykdomąjį dokumentą vykdyti, antstolis tą pačią dieną apskaičiavo vykdymo išlaidas, kurios sudaro 104,54 Lt, ir kartu su siūlymu sumokėti skolą išsiuntė skolininkei J. Š.. Patvarkymas, siūlymas ir vykdymo išlaidų paskaičiavimas skolininkei įteikti 2012-02-26 (vykd. b.l. 3, 4, 5, 6).

7Dėl 2012-03-08 pareiškėjos skundo.

8Sutinkamai su LR CPK 510 straipsnio 2 dalimi skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui, kuris ir sprendžia skundo priėmimo klausimą. Skundas dėl antstolio veiksmų turi atitikti bendruosius procesinių dokumentų formai ir turiniui keliamus reikalavimus, numatytus LR CPK 111 straipsnyje, taip pat papildomus reikalavimus, numatytus Sprendimo vykdymo instrukcijos 29 punkte. Vienas iš privalomų skundo, kaip ir kitų procesinių dokumentų, rekvizitų yra procesinį dokumentą paduodančio asmens parašas.

9Spręsdamas pareiškėjos 2012-02-27 pateikto skundo priėmimo klausimą ir nustatęs, kad skundas yra nepasirašytas, antstolis pagrįstai 2012-02-28 skundžiamu patvarkymu įpareigojo pareiškėją pašalinti skundo trūkumus, t.y. pateikti LR CPK numatytus reikalavimus atitinkantį skundą. Pareiškėja šį antstolio reikalavimą įvykdė, pateikė pasirašytą 2012-02-27 skundą, kurį antstolis priėmė ir išnagrinėjo, todėl pareiškėjos 2012-03-08 skundas, kuriuo ji nesutinka su antstolio 2012-02-28 patvarkymu dėl skundo trūkumų pašalinimo Nr. S1-118640, yra visiškai nepagrįstas.

10Dėl 2012-02-27 pareiškėjos skundo.

11Atsižvelgiant į tai, kad 2012-02-27 pareiškėja sumokėjo iš jos išieškomą 80,00 Lt baudą (vykd. b.l. 10), pareiškėjos skunde nurodyti motyvai dėl SĮ „Susisiekimo paslaugos“ išduoto vykdomojo dokumento nenagrinėtini. 2012-02-27 skundu pareiškėja iš esmės nesutinka su antstolio reikalavimu sumokėti vykdymo išlaidas ir apskaičiuotų vykdymo išlaidų dydžiu.

12Sprendimų vykdymo instrukcijos 4 punktas numato, kad priėmęs vykdomąjį dokumentą vykdymui, antstolis nusiunčia skolininkui patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir vykdymo išlaidų apskaičiavimą, o įstatymų ir šios instrukcijos numatytais atvejais – ir raginimą įvykdyti sprendimą ar siūlymą sumokėti skolą. Kadangi nagrinėjamu atveju raginimas skolininkei neturėjo būti siunčiamas (CPK 661 str., Sprendimų vykdymo instrukcijos 5 p.), antstolis, laikydamasis Sprendimų vykdymo instrukcijos reikalavimų, nusiuntė skolininkei 2012-02-17 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S1-115496, vykdymo išlaidų apskaičiavimą Nr. S1-115524 ir siūlymą sumokėti skolą Nr. S1-115523, kuriame nurodė mokėtiną skolos ir vykdymo išlaidų sumą. Siūlyme taip pat buvo nurodyta, kad vykdymo išlaidų dydis nesikeis, jei skolininkė siūlymą įvykdys iki nurodyto termino. Įvertinus vykdymo išlaidų apskaičiavime nurodytas vykdymo išlaidų sumas, nustatyta, kad vykdymo išlaidos apskaičiuotos pagrįstai, laikantis Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytų reikalavimų ir dydžių (Sprendimų vykdymo instrukcijos 40 p., 43.1 p., 47 p., 1 lentelės 3 p., 3 lentelės 3 p., 62 p., 67 p.).

13Įvertinus išdėstytas aplinkybes, esant tokiam teisiniam reglamentavimui, pripažįstama, kad nėra įstatymu numatytų pagrindų pripažinti antstolio Aleksandro Selezniovo skundžiamus veiksmus neteisėtais, todėl pareiškėjos skundai, kaip nepagrįsti, atmestini.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

15pareiškėjos J. Š. 2012-02-27 ir 2012-03-08 skundus dėl antstolio veiksmų atmesti.

16Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai